Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0268

Mål T-268/10: Talan väckt den 10 juni 2010 — PPG och SNF mot Europeiska kemikaliemyndigheten

OJ C 274, 9.10.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 274/23


Talan väckt den 10 juni 2010 — PPG och SNF mot Europeiska kemikaliemyndigheten

(Mål T-268/10)

()

2010/C 274/37

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bryssel, Belgien) och SNF SAS (Andrezieux Boutheon, Frankrike) (ombud: advokaterna K. Van Maldegem, R. Cana och P. Sellar, solicitor)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ta upp talan till sakprövning och bifalla den,

ogiltigförklara den angripna rättsakten,

förplikta Europeiska kemikaliemyndigheten att ersätta rättegångskostnaderna för detta förfarande, och

vidta de ytterligare åtgärder som en god rättsskipning kräver.

Grunder och huvudargument

Sökandena yrkar delvis ogiltigförklaring av beslutet av Europeiska kemikaliemyndigheten att identifiera akrylamid (EG nr 201-173-7) (CAS nr 79-06-1) som ett ämne som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 (1) (nedan kallad Reach), i enlighet med artikel 59 Reach.

Sökandena anser att den angripna rättsakten är rättsstridig, eftersom den bygger på en vetenskapligt och rättsligt felaktig bedömning av akrylamid där de bevis som ligger till grund för bedömningen inte är tillräckligt tillförlitliga och välgrundade. Enligt sökandena gjorde Europeiska kemikaliemyndigheten en uppenbart oriktig bedömning när den antog den angripna rättsakten, i strid med artiklarna 2.8 och 59 Reach. Europeiska kemikaliemyndigheten åsidosatte därmed även sin skyldighet att noggrant och objektivt undersöka bevisningen.

Sökandena gör därefter gällande att en rad allmänna principer inom EU-rätten, såsom proportionalitetsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen, åsidosattes genom den angripna rättsakten, eftersom akrylamid diskrimineras i förhållande till andra jämförbara ämnen utan att detta är objektivt motiverat.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, s. 1).


Top