Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0426

Mål C-426/10 P: Överklagande ingett den 26 augusti 2010 av Bell & Ross BV av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 18 juni 2010 i mål T-51/10, Bell & Ross mot harmoniseringsbyrån

OJ C 346, 18.12.2010, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/28


Överklagande ingett den 26 augusti 2010 av Bell & Ross BV av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 18 juni 2010 i mål T-51/10, Bell & Ross mot harmoniseringsbyrån

(Mål C-426/10 P)

()

2010/C 346/46

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Bell & Ross BV (ombud: S. Guerlain, avocat)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Klockgrossisten i Norden AB

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

förklara att den talan om ogiltigförklaring som sökanden väckt mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (T-51/10) kan upptas till sakprövning, och följaktligen återförvisa målet till tribunalen för prövning i sak av denna talan om ogiltigförklaring,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande och i första instans.

Grunder och huvudargument

Sökanden har åberopats sex grunder till stöd för sitt överklagande.

I den första grunden har Bell & Ross åberopat ett åsidosättande av artikel 111 i tribunalens rättegångsregler till följd av att tribunalen fann att det var uppenbart att talan inte kunde upptas till sakprövning utan att först ha hört generaladvokaten.

I den andra grunden har sökanden gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 43.1 i rättegångsreglerna till följd av att den konstaterade att undertecknade exemplar av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 1 februari 2010 inte utgjorde originalexemplar och att enbart det exemplar som inkom den 5 februari 2010, och således efter fristens utgång, kunde anses utgöra ett originalexemplar, utan att därvid ange hur originalen kunde särskiljas från kopiorna. I ovannämnda artikel anges inte hur advokaten ska underteckna en inlaga i original.

I den tredje grunden har Bell & Ross kritiserat tribunalen för att bolaget inte i enlighet med artikel 57 b i praktiska anvisningar till parterna och artikel 7.1 i instruktion för justitiesekreteraren vid tribunalen, gavs möjlighet att rätta det formfel som lagts sökanden till last. I enlighet med ovan nämnda bestämmelser ankommer det på justitiesekreteraren att bevilja sökanden en frist för att rätta det upptäckta felet.

I den fjärde grunden har Bell & Ross åberopat ett ursäktligt fel till följd av den förvirring som uppstod beträffande identifieringen av originalexemplaret med anledning av särskilda omständigheter utanför sökandens rådighet. Det stora antal kopior som krävde en utomståendes tjänster, den utmärkta tryckkvalitén på papperet som gjorde det omöjligt att känna igen originalet och det förhållandet att respektive exemplar som ingetts till kansliet inom fristen hade undertecknats utgjorde nämligen omständigheter som i förevarande fall kan läggas till grund för ett ursäktligt fel.

I den femte grunden har sökanden åberopat förekomsten av särskilda förhållanden, vilka var onormala och utanför aktörens rådighet och vilka visar att det förelåg en oförutsedd händelse eller force majeure.

Slutligen har Bell & Ross i den sista grunden gjort gällande att tribunalen åsidosatte proportionalitetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar med hänsyn dels till att sju undertecknade exemplar och en kopia per telefax inkom till tribunalens kansli, och dels till att ovannämnda bestämmelser innehåller en möjlighet att rätta en ansökan.


Top