EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0360

Mål C-360/10: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 februari 2012 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgien) — Belgische Vereniging van Auters, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) mot Netlog NV (Informationssamhället — Upphovsrätt — Internet — Värdtjänsteleverantör — Behandling av information som lagrats på en plattform för sociala nätverk på internet — Införande av ett system för filtrering av denna information för att förhindra att filer som innebär upphovsrättsintrång hålls tillgängliga — Allmän skyldighet att övervaka lagrad information föreligger inte)

OJ C 98, 31.3.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 98/6


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 februari 2012 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgien) — Belgische Vereniging van Auters, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) mot Netlog NV

(Mål C-360/10) (1)

(Informationssamhället - Upphovsrätt - Internet - Värdtjänsteleverantör - Behandling av information som lagrats på en plattform för sociala nätverk på internet - Införande av ett system för filtrering av denna information för att förhindra att filer som innebär upphovsrättsintrång hålls tillgängliga - Allmän skyldighet att övervaka lagrad information föreligger inte)

2012/C 98/07

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parter i målet vid den hänskjutande domstolen

Klagande: Belgische Vereniging van Auters, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

Motpart: Netlog NV

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Tolkning av följande direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10), Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, s. 45), Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, s. 31), Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktivet om elektronisk handel) (EGT L 178, s. 1), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, s. 37) — Behandling av information på Internet — En värdtjänsteleverantörs införande på internet av ett generellt och förebyggande system för filtrering av elektronisk kommunikation för att identifiera konsumenter som kan antas använda sig av filer som innebär intrång i upphovsrätten eller närstående rättigheter — Den nationella domstolens tillämpning ex officio av proportionalitetsprincipen — Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna — Rätt till integritetsskydd — Rätt till yttrandefrihet

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktivet om elektronisk handel),

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter,

jämförda med varandra och tolkade mot bakgrund av de krav som följer av skyddet av de tillämpliga grundläggande rättigheterna — ska tolkas så, att de utgör hinder för att en nationell domstol förelägger en värdtjänsteleverantör att införa ett system för filtrering

av den information som användarna lagrat på värdtjänsteleverantörens servrar,

som tillämpas utan åtskillnad i förhållande till samtliga kunder,

i förebyggande syfte,

på värdtjänsteleverantörens egen bekostnad, och

utan begränsningar i tiden,

och vilket kan upptäcka elektroniska filer innehållande musikaliska eller audiovisuella verk samt filmverk, till vilka den som har yrkat föreläggande gör anspråk på att inneha de immateriella rättigheterna, i syfte att blockera tillhandahållandet till allmänheten av sådana verk som innebär upphovsrättsintrång.


(1)  EUT C 288, 23.10.2010.


Top