Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TN0440

Mål T-440/07: Talan väckt den 5 december 2007 – Huta Buczek mot kommissionen

OJ C 22, 26.1.2008, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/50


Talan väckt den 5 december 2007 – Huta Buczek mot kommissionen

(Mål T-440/07)

(2008/C 22/95)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Huta Buczek sp. z o.o. (Sosnowiec, Polen) (ombud: D. Szlachetko-Reiter, juridisk rådgivare)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara artiklarna 1, 3.1 och 3.3 i kommissionens beslut av den 23 oktober 2007 i ärende nr C 23/2006 (ex NN 35/2006) angående statligt stöd som Polen beviljat stålproducenten Grupa Technologie Buczek,

i andra hand ogiltigförklara artiklarna 1, 3.1 och 3.3 i kommissionens beslut av den 23 oktober 2007 i ärende nr C 23/2006 (ex NN 35/2006) angående statligt stöd som Polen beviljat stålproducenten Grupa Technologie Buczek i den del som kommissionen har beslutat att stödet skall återkrävas från bolaget Huta Buczek sp. z o.o.,

ogiltigförklara artiklarna 4 och 5 i kommissionens beslut av den 23 oktober 2007 i ärende nr C 23/2006 (ex NN 35/2006) angående statligt stöd som Polen beviljat stålproducenten Grupa Technologie Buczek i den del som dessa bestämmelser skyldigheten att återkräva stöd från Huta Buczek sp. z o.o.,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan har sökanden anfört följande rättsliga grunder:

Artiklarna 88.2 EG och 87.1 EG har åsidosatts på grund av att sökanden anser att kommissionen har gjort den oriktiga bedömningen att en situation där det föreligger obetalda offentligrättsliga skulder hos bolaget Technologie Buczek S.A.utgör statligt stöd som inte är förenligt med den gemensamma marknaden. Sökanden har gjort gällande att kommissionen kommit till denna slutsats genom den oriktiga bedömningen att offentliga myndigheter hade avstått från ett indrivningsförfarande mot bolaget Technologie Buczek S.A. Åsidosättandet av artiklarna 88.2 EG och 87.1 EG var enligt sökanden även ett resultat av att den polska staten förpliktades att återkräva stöd som förklarats oförenligt med den gemensamma markanden, trots att Polen inte hade beviljat vare sig Technologie Buczek S.A. eller koncernen Technologie Buczek något stöd till det belopp som angetts i beslutet, och det förhållandet att det stödbelopp som skulle återkrävas hade fastställts godtyckligt utan rättslig grund eller på grundval av ekonomiska skäl. Sökanden har vidare gjort gällande att artiklarna 88.2 EG och 87.1 EG har åsidosatts på grund av att den polska staten förpliktades att återkräva stöd från bolaget Huta Buczek sp. z o.o., trots att det inte förelåg någon grund för att anta att detta bolag kunde ha utgjort den verkliga mottagaren av det stöd som beviljades Technologie Buczek S.A och trots det förhållandet att stöd inte beviljats detta bolag, samt med hänsyn till medgivandet att de enda verkliga mottagarna av det påstådda stödet var bolagen Huta Buczek sp. z o.o. och Buczek Automotive sp. z o.o., även om dessa bolag endast kunde dra fördel av en del av Technologie Buczek S.A:s tillgångar.

Principen om ett rättsenligt administrativt förfarande enligt artikel 253 EG och artikel 41 i stadgan om grundläggande rättigheter har åsidosatts av följande skäl: Det saknas en lämplig motivering i beslutet som gör det möjligt att avgöra varför beslutet antogs och följaktligen antagandet av ett beslut som i huvudsak var obegripligt för sökanden och ofullständigt på grund av ett felaktigt och otillräckligt fastställande av de faktiska omständigheterna i ärendet.

Artikel 5 tredje stycket EG och proportionalitetsprincipen har åsidosatts genom att bolaget Huta Buczek sp. z o.o. har ålagts att återbetala stödet, trots att denna åtgärd enligt sökanden varken var lämplig eller nödvändig för att uppnå de mål som eftersträvas i fördraget, inbegripet särskilt det förhållandet att den inte grundas på ett behov av att återkalla stöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden.

Rättssäkerhetsprincipen har åsidosatts på följande grunder: Kommissionen ålade en enskild, som ingått ett avtal med en annan enskild som hade utestående skulder gentemot offentliga myndigheter, att återbetala stöd som den förstnämnda parten aldrig erhållit och inte gynnats av. Kommissionen fastställde enligt sökanden på godtyckliga grunder den omfattning som juridiska personer inom koncernen Technologie Buczek S.A. gynnades av det påstådda stödet. Åsidosättande av rätten till egendom genom beslutet att delar av det statliga stödet skulle återkrävas från en juridisk person som inte erhållit något stöd och som inte utgjorde den verkliga mottagaren. Det har skett ett maktmissbruk genom att offentliggörandet av ett beslut hade andra syften än att återkalla ett stöd som var oförenligt med den gemensamma marknaden.


Top