EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998TJ0133

Förstainstansrättens dom (femte avdelningen) av den 13 februari 2001.
Hewlett Packard France och Hewlett Packard Europe BV mot Europeiska kommissionen.
Talan om ogiltigförklaring - Gemensamma tulltaxan - Tulltaxenummer - Klassificering av viss utrustning som används i lokala datanätverk - Klassificering i Kombinerade nomenklaturen.
Förenade målen T-133/98 och T-134/98.

European Court Reports 2001 II-00613

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:49

61998A0133

Förstainstansrättens dom (femte avdelningen) av den 13 februari 2001. - Hewlett Packard France och Hewlett Packard Europe BV mot Europeiska kommissionen. - Talan om ogiltigförklaring - Gemensamma tulltaxan - Tulltaxenummer - Klassificering av viss utrustning som används i lokala datanätverk - Klassificering i Kombinerade nomenklaturen. - Förenade målen T-133/98 och T-134/98.

Rättsfallssamling 2001 s. II-00613


Sammanfattning
Parter
Domskäl
Beslut om rättegångskostnader
Domslut

Nyckelord


Gemensamma tulltaxan - Tulltaxenummer - Maskiner avsedda för överföring av data inom lokala datanät - Maskiner som inte utför en specifik arbetsuppgift i den mening som avses i anmärkning 5 E i kapitel 84 i Kombinerade nomenklaturen - Klassificering enligt nummer 8471 i Kombinerade nomenklaturen

Sammanfattning


Enligt anmärkning 5 E i kapitel 84 i Kombinerade nomenklaturen, som återfinns i bilaga I till förordning nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt förordningarna nr 3009/95 och nr 1734/96, skall maskiner som utför en specifik uppgift, annat än databehandling, och arbetar i anslutning till en maskin för automatisk databehandling klassificeras enligt de nummer som motsvarar deras respektive arbetsuppgifter eller, om detta inte är möjligt, enligt något slumpnummer. Detta innebär att den första maskinen är utformad för att utföra en specifik arbetsuppgift och att den skall vara kapabel att göra det, men på något sätt kan dra nytta av att vara sammankopplad med en maskin för automatisk databehandling. Sådana maskiner som uteslutande är avsedda att användas tillsammans med maskiner för automatisk databehandling och som är direkt anslutna till desamma, och vars uppgift är att leverera och ta emot data i en form som kan användas av dessa maskiner, kan emellertid inte anses utföra "en specifik arbetsuppgift". Sådana maskiners funktion kan jämställas med alla andra sätt på vilka en maskin för automatisk databehandling kan ta emot och leverera data, i det avseendet att de inte utför en uppgift som de skulle kunna utföra utan hjälp av en sådan maskin. Under dessa omständigheter kan överföring av data inom ett system för databehandling inte anses som en specifik uppgift.

Eftersom produkterna i fråga uppfyller villkoren för att kunna anses som enheter enligt anmärkning 5 B till kapitel 84 i Kombinerade nomenklaturen, skall de klassificeras enligt nummer 8471 i Kombinerade nomenklaturen, i egenskap av enheter som ingår i maskiner för automatisk databehandling.

( se punkterna 33, 39-41 och 46 )

Parter


I de förenade målen T-133/98 och T-134/98,

Hewlett Packard France, med säte i Courcouronnes (Frankrike),

Hewlett Packard Europe BV, med säte i Amstelveen (Nederländerna),

inledningsvis företrädda av advokaterna F. Goguel och A. Trager, därefter av advokaterna F. Goguel och F. Foucault, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av R. Wainwright, och R. Tricot, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 98/406/EG av den 16 juni 1998 om giltigheten av vissa bindande tulltaxeupplysningar (EGT L 178, s. 45), i den del det där föreskrivs att de bindande tulltaxeupplysningarna FR 12030199700151 (mål T-133/98), FR 12030199701394, FR 12030199702134 och FR 12030199702135 (mål T-134/98) skall upphävas,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden P. Lindh samt domarna R. García-Valdecasas och J.D. Cooke,

justitiesekreterare: avdelningsdirektören B. Pastor,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter det muntliga förfarandet den 5 december 2000,

följande

Dom

Domskäl


Tillämpliga bestämmelser

1 Vid den tidpunkt som målet rör innehöll kapitel 84 i Kombinerade nomenklaturen, som återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 13, s. 22), i dess lydelse enligt kommissionens förordningar (EG) nr 3009/95 av den 22 december 1995 (EGT L 319, s. 1), som trädde i kraft den 1 januari 1996, och nr 1734/96 av den 9 september 1996 (EGT L 238, s. 1), som trädde i kraft den 1 januari 1997, bland annat följande nummer och undernummer:

"8471 Maskiner för automatisk databehandling och enheter till sådana maskiner; magnetiska och optiska läsare, maskiner för överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner för bearbetning av sådana data, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

...

8471 80 - Andra enheter för maskiner för automatisk databehandling:

8471 80 10 - Kringutrustning

8471 80 90 - Andra."

2 I anmärkning 5 till kapitel 84 i Kombinerade nomenklaturen sägs följande:

"...

B. Maskiner för automatisk databehandling kan förekomma i form av system som består av ett varierande antal enheter. Om inte annat anges i E nedan skall en enhet anses utgöra en del av ett komplett system om den uppfyller följande villkor:

a) Den är av sådant slag som endast eller huvudsakligen används i [ett system] för automatisk databehandling.

b) Den kan anslutas till centralenheten antingen direkt eller via en eller flera andra enheter.

c) Den kan ta emot eller leverera data i sådan form (kodad eller signaler) som kan användas av systemet.

C. Separata enheter av en maskin för automatisk databehandling skall klassificeras enligt nr 8471.

D. Skrivare, tangentbord, X-Y-koordinerade inorgan och minnen som uppfyller villkoren i B b och B c ovan skall under alla omständigheter klassificeras som enheter enligt nr 8471.

E. Maskiner som utför en specifik uppgift, annat än databehandling, och [innehåller] eller arbetar i anslutning till en maskin för automatisk databehandling skall klassificeras enligt de nummer som motsvarar deras respektive arbetsuppgifter eller, om detta inte är möjligt, enligt något slumpnummer."

3 I kapitel 85 i Kombinerade nomenklaturen föreskrivs följande:

"8517 Elektriska apparater för trådtelefoni eller trådtelegrafi, inbegripet apparater för trådtelefoni med trådlösa mikrotelefoner och apparater för bärfrekvenssystem eller för digitala trådsystem; bildtelefoner:

8517 50 - Andra apparater, för bärfrekvenssystem eller för digitala trådsystem:

8517 50 10 - För bärfrekvenssystem

8517 50 90 - Andra."

Bakgrund till tvisten

4 Koncernen Hewlett Packard tillverkar bland annat utrustning och dataprogram för lokala nätverk.

5 Hewlett Packard France importerar till och tillverkar i Frankrike en del av denna utrustning. Hewlett Packard Europe BV importerar till Frankrike och andra länder i Europeiska unionen en del av denna utrustning.

6 Lokala nätverk eller LAN (Local Area Network) är ett relativt nytt inslag i IT-miljön. Lokala nätverk har ersatt äldre system där terminaler utan någon som helst oberoende möjlighet att bearbeta data var uppkopplade till en central stordator som utförde all databehandling. I ett lokalt nätverk sammanbinds ett antal persondatorer, vilka kan behandla data självständigt, med andra maskiner för automatisk databehandling, däri inbegripet servrar och mer kraftfulla stordatorer, och kringutrustning, såsom skrivare, på ett sådant sätt att data kan överföras mellan de olika delarna i dessa system och, i vart fall i "distribuerade nätverk", varje maskin för automatisk databehandling i det lokala nätverket i någon utsträckning kan dra nytta av andra systemdelars bearbetningskapacitet. LAN-nätverk begränsas i allmänhet till ett särskilt område, såsom en kontorsbyggnad.

7 Den 5 november 1996 begärde Hewlett Packard France bindande tulltaxeupplysning av den franska generaltullstyrelsen beträffande skrivarservern HP JetDirect EX Plus.

8 Genom bindande tulltaxeupplysning av den 31 januari 1997, med referensnummer FR 12030199700151, klassificerade avdelningen för tullar och indirekta skatter apparaten HP JetDirect EX Plus enligt nummer 8471 80 10 i Kombinerade nomenklaturen.

9 Den 18 mars 1997 begärde Hewlett Packard Europe bindande tulltaxeupplysningar av den franska generaltullstyrelsen beträffande "switcharna" HP J3125A och HP J3126A, "switching-hubbarna" HP J3200A, J3202A och J3204A, och kortet HP 3210A.

10 Genom bindande tulltaxeupplysning av den 27 maj 1997, med referensnummer FR 12030199701394, klassificerade den franska generaltullstyrelsen kortet HP 3210A enligt nummer 8471 80 90. Genom bindande tulltaxeupplysningar av den 16 juli 1997, med referensnumren FR 12030199702135 och FR 12030199702134, klassificerades "switcharna" HP J3125A och HP J3126A, och "switching-hubbarna" HP J3200A, J3202A och J3204A, enligt nummer 8471 80 10.

11 I kommissionens beslut 98/406/EG av den 16 juni 1998 om giltigheten av vissa bindande tulltaxeupplysningar (EGT L 178, s. 45, nedan kallat det omtvistade beslutet) har kommissionen beslutat att bland annat de ovannämnda bindande tulltaxeupplysningarna skulle upphävas, eftersom de inte överensstämde med de allmänna regler för tolkning av den kombinerade nomenklaturen som har fastställts i bilaga I till förordning nr 2658/87.

12 Den franska generaltullstyrelsen utfärdade bindande tulltaxeupplysningar som upphävde och ersatte de ovannämnda tulltaxeupplysningarna, i vilka utrustningen i fråga i stället klassificerades enligt nummer 8517 50 90.

Förfarande och parternas yrkanden

13 Hewlett Packard France har genom ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 20 augusti 1998, väckt talan (mål T-133/98) om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet, i den del det där föreskrivs att den bindande tulltaxeupplysningen FR 12030199700151 beträffande skrivarservern HP JetDirect EX Plus skall upphävas.

14 Hewlett Packard Europe har genom ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli samma dag, väckt talan (T-134/98) om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet, i den del det där föreskrivs att de bindande tulltaxeupplysningarna FR 12030199702134, beträffande "switching-hubbarna" HP J3200A, J3202A och J3204A, FR 12030199702135, beträffande "switcharna" HP J3125A och HP J3126A, och FR 12030199701394, beträffande kortet HP 3210A, skall upphävas.

15 Ordföranden på förstainstansrättens femte avdelning beslutade den 11 juni 1999 att vilandeförklara mål T-133/98, Hewlett Packard France mot kommissionen, och mål T-134/98, Hewlett Packard Europe mot kommissionen, till dess att domstolen meddelar dom i antingen mål C-463/98, Cabletron, eller mål C-339/98, Peacock.

16 Den 19 oktober 2000 meddelade domstolen dom i mål C-339/98, Peacock (REG 2000, s. I-0000, nedan kallad domen i målet Peacock).

17 På grundval av referentens rapport beslutade förstainstansrätten att, som en åtgärd för processledning enligt artikel 64 i förstainstansrättens rättegångsregler, anmoda parterna att yttra sig om vilken inverkan de anser att domen i målet Peacock har för förevarande mål samt att inleda det muntliga förfarandet.

18 I enlighet med artikel 50 i rättegångsreglerna beslutade ordföranden på femte avdelningen, efter att ha hört parterna, den 13 november 2000 att målen T-133/98 och T-134/98 skulle förenas vad gäller det muntliga förfarandet och domen, på grund av sambandet dem emellan.

19 Sökandena yttrade sig den 27 november och kommissionen den 28 november 2000, angående vilken inverkan de anser att domen i målet Peacock har för förevarande mål.

20 Parterna utvecklade sin talan och svarade på förstainstansrättens muntliga frågor vid offentlig förhandling den 5 december 2000.

21 Sökandena har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogiltigförklara det omtvistade beslutet, och

- förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

22 Kommissionen har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan,

- förplikta sökandena att ersätta rättegångskostnaderna.

Sakprövning

23 Sökandena har anfört en enda grund, nämligen att Kombinerade nomenklaturen, som den har fastställts i bilaga I till förordning nr 2658/87, i dess ändrade lydelse, har tillämpats på ett felaktigt sätt.

24 Förstainstansrätten anmärker inledningsvis, såsom domstolen flera gånger har fastställt, att det avgörande kriteriet för klassificering av varor i allmänhet skall vara deras objektiva kännetecken och egenskaper, såsom de definieras i rubriken till numret i Gemensamma tulltaxan och i anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen (se bland annat dom av den 19 maj 1994 i mål C-11/93, Siemens Nixdorf, REG 1994, s. I-1945, punkt 11, av den 18 december 1997 i mål C-382/95, Techex, REG 1997, s. I-7363, punkt 11, och domen i det ovannämnda målet Peacock, punkt 9).

25 De anmärkningar som föregår de olika kapitlen i Gemensamma tulltaxan och i Tullsamarbetsrådets förklarande anmärkningar till nomenklaturen utgör nämligen viktiga hjälpmedel för att säkerställa en enhetlig tillämpning av tulltaxan och kan i denna egenskap betraktas som giltiga tolkningsdata för densamma (se domarna i de ovannämnda målen Siemens Nixdorf, punkt 12, Techex, punkt 12, och Peacock, punkt 10).

26 I förevarande mål är parterna ense om hur produkterna skall beskrivas.

27 Skrivarservern HP JetDirect EX Plus består av en separat dosa som bland annat innehåller ett elektroniskt kort. Den är utformad för att sättas in mellan nätverket och en eller flera skrivare. Med apparatens hjälp kan ett antal persondatorer i ett lokalt nätverk få tillgång till och kontrollera dessa skrivare. Skrivarservern HP JetDirect EX Plus behandlar alltså data som sänds från persondatorer över nätverket, den avgör vilka data som är destinerade till de skrivare som apparaten är ansluten till, den konverterar dessa data enligt skrivarprotokoll och sänder dessa data till en lämplig skrivare. Trafik i motsatt riktning är också möjlig, skrivarna kan sända information och sprida den till de datorer som ingår i nätverket med hjälp av denna apparat.

28 Produkterna HP J3125A och HP J3126A är en form av växlar (switchar) som har konstruerats för att minska överbelastning på nätverk eller minska problem med frekvensväxlingar i ett lokalt nätverk. Det är fråga om "switchar" med sexton portar för koppling mellan persondatorer och in- eller utorgan såsom skrivare eller annan kringutrustning.

29 Produkterna av typen "switching-hubbar" HP J3200A, J3202A och J3204A är apparater som fungerar som växlar i ett lokalt nätverk. En hubb är en gemensam kopplingspunkt för all utrustning som ingår i ett nätverk. Hubbar används vanligen för att sammankoppla olika sektioner i ett lokalt nätverk. De innehåller flera portar, vilka är ingångar eller utgångar för den utrustning som ingår i ett lokalt nätverk. När data kommer från en port kopieras de till andra portar, så att alla sektioner i det lokala nätverket kan använda all data. En "switching-hubb" är en speciell sorts hubb som sänder data till rätt port enligt den adress som dessa data avser. Denna utrustning gör alltså att ett lokalt nätverk fungerar bättre genom portväxling och segmentering.

30 HP J3210A är ett elektroniskt kort som ingår i hubb-dosor och andra växlar. Kortet reglerar kommunikationen och ger "switchen" extrafunktioner, som gör att användaren får större kontroll över miljön i det lokala nätverket. Denna utrustning gör det möjligt att konfigurera "switchar" på olika sätt.

31 Parterna är även ense om att ovannämnda produkter uppfyller villkoren för att vara enheter enligt anmärkning 5 B till kapitel 84 i Kombinerade nomenklaturen, nämligen att endast eller huvudsakligen användas i ett system för automatisk databehandling, kunna anslutas till centralenheten antingen direkt eller via en eller flera andra enheter, och kunna ta emot eller leverera data i sådan form (kodad eller signaler) som kan användas av systemet.

32 Enligt denna anmärkning skall varje enhet som uppfyller samtliga ovannämnda villkor anses utgöra en del av ett komplett system, och därvid omfattas av anmärkning 5 C till nummer 8471, "[o]m inte annat anges i E".

33 Enligt ordalydelsen i anmärkning 5 E skall "[m]askiner som utför en specifik uppgift, annat än databehandling, och [innehåller] eller arbetar i anslutning till en maskin för automatisk databehandling ... klassificeras enligt de nummer som motsvarar deras respektive arbetsuppgifter eller, om detta inte är möjligt, enligt något slumpnummer".

34 Parterna är oense om hur anmärkning 5 E skall tolkas med avseende på de omtvistade produkterna.

35 Enligt kommissionen utför de omtvistade produkterna en specifik uppgift, annat än databehandling, nämligen att överföra data i ett nätverk där de olika delarna är sammankopplade med kablar. Denna specifika uppgift att överföra data skall anses som en uppgift som ligger inom området telekommunikation, varför de omtvistade produkterna skall klassificeras enligt nummer 8517. Omständigheten att vissa av produkterna även - i obetydlig omfattning eller indirekt - utför uppgifter som ligger inom området databehandling leder inte till slutsatsen att denna typ av uppgift skall anses som produkternas huvuduppgift. Produkterna omfattas alltså inte av nummer 8471.

36 Sökandena har gjort gällande att de omtvistade produkterna inte utför en specifik uppgift, i den mening som avses i anmärkning 5 E, varför de skall klassificeras enligt nummer 8471. Sökandena anser härvid att produkternas uppgift är databehandling och inte telekommunikation.

37 Den avgörande frågan är således om produkterna utför en specifik uppgift, i den mening som avses i anmärkning 5 E, och om det således var fel att klassificera dem enligt nummer 8471.

38 Eftersom ingen av produkterna utgör en maskin som "[innehåller] en maskin för automatisk databehandling", i den mening som avses i anmärkning 5 E, har förstainstansrätten att pröva om de ändå arbetar i anslutning till en maskin för automatisk databehandling och härvid utför en specifik uppgift. Det är härvid fråga om två kumulativa villkor.

39 Uttrycket "[maskin som] arbetar i anslutning till en maskin för automatisk databehandling" antyder att den första maskinen är utformad för att utföra en specifik arbetsuppgift och att den är kapabel att göra det, men på något sätt kan dra nytta av att vara sammankopplad med en maskin för automatisk databehandling. Det framgår nämligen av anmärkning 5 E att den typ av maskin som utesluts från nummer 8471 är en självständig enhet som utför en specifik arbetsuppgift vilken skulle kunna utföras, om än med större besvär, utan hjälp av en maskin för automatisk databehandling (generaladvokat Jacobs förslag till avgörande i det ovannämnda målet Peacock, punkterna 74 och 75).

40 Förstainstansrätten vill härvid erinra om att domstolen i sin dom i målet Peacock ansåg att maskiner som uteslutande är avsedda att användas tillsammans med maskiner för automatisk databehandling och som är direkt anslutna till desamma, och vars uppgift är att leverera och ta emot data i en form som kan användas av dessa maskiner, inte kan anses utföra "en specifik arbetsuppgift". Sådana maskiners funktion kan jämställas med alla andra sätt på vilka en maskin för automatisk databehandling kan ta emot och leverera data, i det avseendet att de inte utför en uppgift som de skulle kunna utföra utan hjälp av en sådan maskin.

41 Med hänsyn till de objektiva kännetecknen hos de produkter som det är fråga om här, såsom dessa har beskrivits i punkterna 27-30 ovan, anser förstainstansrätten att det står klart att ingen av produkterna kan utföra en uppgift på ett självständigt sätt i förhållande till en maskin för automatisk databehandling eller ett komplett sådant system. Överföring av data inom ett sådant system kan inte anses som en specifik uppgift. Produkternas funktion kan därför jämföras med alla andra sätt på vilka en maskin för automatisk databehandling kan ta emot och leverera data, i det avseendet att de inte utför en uppgift som de skulle kunna utföra utan hjälp av en sådan maskin. De utför således inte en specifik uppgift, i den mening som avses i anmärkning 5 E till kapitel 84 i Kombinerade nomenklaturen.

42 Kommissionen har således fel när den hävdar att överföring av data inom ett system för databehandling skall anses som en uppgift som hör till området telekommunikation. Denna bedömning grundas inte på produkternas objektiva kännetecken och egenskaper utan på de uppgifter som de gör det möjligt för en maskin för automatisk databehandling som helhet att utföra.

43 Överföring av data inom ett system för automatisk databehandling, såsom detta definieras i anmärkning 5 B, är nämligen avgörande för att systemet skall kunna fungera, eftersom databehandling består i att använda data av olika slag. Så snart ett datasystem består av en eller flera maskiner för automatisk databehandling samt en eller flera enheter, måste de kunna kommunicera, för att det kompletta systemet i sig skall kunna fungera. Varje produkt som samtidigt uppfyller de tre villkor som uppställs i anmärkning 5 B, överför med nödvändighet data. Att från nummer 8471 utesluta varje produkt som överför data inom ett system för databehandling skulle göra att anmärkning 5 B blev meningslös.

44 Förstainstansrätten förkastar slutligen kommissionens argument att den ändring i andra delen av beskrivningen av nummer 8517 som har skett genom kommissionens förordning (EG) nr 2448/95 av den 10 oktober 1995 om ändring av bilaga I till förordning nr 2658/87 (EGT L 259, s. 1), vilken trädde i kraft den 1 januari 1996, och genom vilken man har tillagt frasen "inbegripet apparater för trådtelefoni med trådlösa mikrotelefoner och apparater för bärfrekvenssystem eller för digitala trådsystem", leder till att de omtvistade produkterna skall klassificeras direkt enligt nämnda nummer utan att det är nödvändigt att undersöka om de utför en specifik uppgift.

45 Förstainstansrätten anmärker - förutom den omständigheten, som sökandena har anfört utan att motsägas av kommissionen, att nämnda ändring uteslutande har skett på Schweiziska edsförbundets begäran, för att kunna låta nummer 8517 omfatta en viss apparat som används för telekommunikation över digitala telefonlinjer - att eftersom de omtvistade produkterna arbetar i anslutning till en maskin för automatisk databehandling, måste man undersöka om de utför en specifik uppgift, i den mening som avses i anmärkning 5 E, innan man eventuellt avgör om de skall klassificeras enligt nummer 8517. Förstainstansrätten har emellertid redan ovan konstaterat att produkter av detta slag inte utför en specifik uppgift.

46 Förstainstansrätten konstaterar därför att anmärkning 5 E i Kombinerade nomenklaturen inte utesluter de omtvistade produkterna från nummer 8471. Eftersom produkterna, som kommissionen själv har medgett, uppfyller villkoren för att kunna anses som enheter enligt anmärkning 5 B till kapitel 84 i Kombinerade nomenklaturen, skall de klassificeras enligt nummer 8471 i Kombinerade nomenklaturen, i egenskap av enheter av maskiner för automatisk databehandling.

47 Förstainstansrätten finner således att skrivarservern HP JetDirect Ex Plus, "switcharna" HP J3125A och HP J3126A och "switching-hubbarna" HP J3200A, J3202A och J3204A skall klassificeras enligt nummer 8471 80 10 och att kortet HP J3210A skall klassificeras enligt nummer 8471 80 90. Kommissionen har således gjort en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna i förevarande fall genom att i det omtvistade beslutet anse att de bindande tulltaxeupplysningarna beträffande ovannämnda utrustning skall upphävas.

48 Av det ovan anförda följer att sökandenas talan skall bifallas i båda målen. Det omtvistade beslutet skall således ogiltigförklaras, i den del det där föreskrivs att de bindande tulltaxeupplysningarna FR 12030199700151, FR 12030199701394, FR 12030199702134 och FR 12030199702135 skall upphävas.

Beslut om rättegångskostnader


Rättegångskostnader

49 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökandena har yrkat att svaranden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom svaranden har tappat målet, skall sökandenas yrkande bifallas.

Domslut


På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

(femte avdelningen)

följande dom:

1) Kommissionens beslut 98/406/EG av den 16 juni 1998 om giltigheten av vissa bindande tulltaxeupplysningar ogiltigförklaras i den del det där föreskrivs att de bindande tulltaxeupplysningarna FR 12030199700151, FR 12030199701394, FR 12030199702134 och FR 12030199702135 skall upphävas.

2) Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

Top