EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998CO0377

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 25 juli 2000.
Konungariket Nederländerna mot Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.
Interimistiskt förfarande - Uppskov med verkställigheten - Krav på skyndsamhet - Direktiv 98/44/EG - Rättsligt skydd av biotekniska uppfinningar.
Mål C-377/98 R.

European Court Reports 2000 I-06229

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:415

61998O0377

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 25 juli 2000. - Konungariket Nederländerna mot Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. - Interimistiskt förfarande - Uppskov med verkställigheten - Krav på skyndsamhet - Direktiv 98/44/EG - Rättsligt skydd av biotekniska uppfinningar. - Mål C-377/98 R.

Rättsfallssamling 2000 s. I-06229


Sammanfattning

Nyckelord


1 Interimistiskt förfarande - Uppskov med verkställighet - Villkor för bifall - Allvarlig och irreparabel skada - En överordnad rättsregel har överträtts genom ett direktiv - Villkor som inte uppfylls automatiskt

(Artikel 242 EG)

2 Interimistiskt förfarande - Uppskov med verkställighet - Interimistiska åtgärder - Villkor för bifall - Allvarlig och irreparabel skada - Bevisbörda

(Artikel 242 EG)

Sammanfattning


1 Att en överordnad rättsregel har överträtts genom ett direktiv är - även om denna överträdelse kan innebära att direktivets giltighet ifrågasätts - i princip inte i sig tillräckligt för att fastställa att en eventuell skada är allvarlig och irreparabel, varför ett av de villkor som är en förutsättning för att bifalla en ansökan om uppskov om verkställighet inte är uppfyllt. Det är, för att fastställa att den skada som eventuellt kan uppkomma på grund därav nödvändigtvis är irreparabel, inte tillräckligt att på ett abstrakt sätt göra gällande att grundläggande rättigheter har åsidosatts.

(se punkt 45)

2 Det är riktigt att man för att styrka en allvarlig och irreparabel skada, inom ramen för ett interimistiskt förfarande, inte behöver bevisa att nämnda skada kommer att inträffa med absolut säkerhet, utan det räcker med att skadan är förutsebar med en tillräcklig grad av sannolikhet. Sökanden är dock skyldig att bevisa de omständigheter som ligger till grund för antagandet att en sådan allvarlig och irreparabel skada kommer att inträffa.

(se punkt 51)

Top