EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61996CO0116

Domstolens beslut (femte avdelningen) den 28 april 1998.
Reisebüro Binder GmbH.
Resning - Dom i mål om förhandsavgörande - Uppenbart att resning inte kan beviljas.
Mål C-116/96 REV.

Rättsfallssamling 1998 I-01889

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:169

61996O0116

Domstolens beslut (femte avdelningen) den 28 april 1998. - Reisebüro Binder GmbH. - Resning - Dom i mål om förhandsavgörande - Uppenbart att resning inte kan beviljas. - Mål C-116/96 REV.

Rättsfallssamling 1998 s. I-01889


Sammanfattning

Nyckelord


Förhandsavgörande - Anhängiggörande vid domstolen - Den nationella domstolens bedömning - Begäran om resning avseende dom i mål om förhandsavgörande inlämnad av parterna i målet vid den nationella domstolen - Avvisning

(EG-fördraget, artikel 177; EG-stadgan för domstolen, artikel 41; domstolens rättegångsregler, artikel 98-100)

Sammanfattning


Genom artikel 177 i fördraget upprättas ett direkt samarbete mellan EG-domstolen och de nationella domstolarna, där parterna endast ges möjlighet att yttra sig inom den rättsliga ram som uppställts av den nationella domstolen.

Inom de gränser som fastslås i artikel 177 i fördraget, är det således endast de nationella domstolarna som skall avgöra innehållet i och föremålet för en eventuell begäran om förhandsavgörande till domstolen. Det är likaså endast dessa domstolar som skall avgöra om de anser att de har fått en tillräcklig förklaring på problemen i fråga genom svaret på deras begäran om förhandsavgörande eller om de anser det vara nödvändigt att ånyo vända sig till domstolen. Parterna i det nationella målet kan således inte åberopa artikel 41 i EG-stadgan för domstolen eller artikel 98-100 i rättegångsreglerna för att begära en tolkning av domar som meddelats i enlighet med sagda artikel 177. Endast den nationella domstol till vilken en sådan dom riktas kan, i förekommande fall, inkomma med nya uppgifter som vid en bedömning skulle kunna leda till att en redan ställd fråga gavs ett annat svar.

Top