EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61994CJ0013

Domstolens dom den 30 april 1996.
P mot S och Cornwall County Council.
Begäran om förhandsavgörande: Industrial Tribunal, Truro - Förenade kungariket.
Likabehandling av män och kvinnor - Uppsägning av en transsexuell.
Mål C-13/94.

Rättsfallssamling 1996 I-02143

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:170

61994J0013

Domstolens dom den 30 april 1996. - P mot S och Cornwall County Council. - Begäran om förhandsavgörande: Industrial Tribunal, Truro - Förenade kungariket. - Likabehandling av män och kvinnor - Uppsägning av en transsexuell. - Mål C-13/94.

Rättsfallssamling 1996 s. I-02143


Sammanfattning
Parter
Domskäl
Beslut om rättegångskostnader
Domslut

Nyckelord


Socialpolitik - Manliga och kvinnliga arbetstagare - Tillgång till anställning och arbetsvillkor - Likabehandling - Direktiv 76/207 - Uppsägning av en transsexuell som beror på dennes könsbyte - Otillåtlighet

(Rådets direktiv 76/207, artikel 5.1)

Sammanfattning


Med hänsyn till syftet med direktiv 76/207 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor, strider uppsägningen av en transsexuell som beror på dennes könsbyte mot artikel 5.1 i direktivet. Eftersom rätten att inte bli diskriminerad på grund av sitt kön utgör en av de grundläggande mänskliga rättigheterna kan inte direktivets tillämpningsområde inskränkas till endast diskriminering som beror på tillhörigheten till endera könet. Det bör utsträckas till att omfatta diskriminering som beror på könsbyte, emedan denna huvudsakligen, om inte uteslutande, grundar sig på den berördes kön. Att en person sägs upp på grund av att denne ämnar genomgå eller har genomgått könsbyte, innebär nämligen att vederbörande utsätts för en ogynnsam behandling i jämförelse med personer av det kön som denne ansågs tillhöra innan operationen.

Parter


I mål C-13/94,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget, från Industrial Tribunal, Truro, (Förenade kungariket), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

P.

och

S. och Cornwall County Council,

angående tolkningen av rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (EGT nr L 39, s. 40),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G.C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet och G. Hirsch samt domarna G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn (referent), J.L. Murray, H. Ragnemalm och L. Sevón,

generaladvokat: G. Tesauro,

justitiesekreterare: byrådirektören L. Hewlett,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

- P., genom Helena Kennedy, QC, och Rambert De Mello, barrister, enligt fullmakt av Tyndallwoods & Millichip, solicitors,

- Förenade kungarikets regering, genom John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, i egenskap av ombud, biträdd av David Pannick, QC,

- Europeiska gemenskapernas kommission, genom Nicholas Khan, rättstjänsten, i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 21 mars 1995 av P., företrädd av Madeleine Rees och Vereena Jones, solicitors, Helena Kennedy, QC, samt Rambert De Mello och Ben Emmerson, barrister, Förenade kungarikets regering, företrädd av John E. Collins, biträdd av David Pannick, samt kommissionen, företrädd av Nicholas Khan,

och efter att den 14 december 1995 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl


1 Industrial Tribunal, Truro, har i beslut av den 11 januari 1994, som inkommit till domstolen den 13 januari samma år, enligt artikel 177 i EG-fördraget ställt två frågor i begäran om förhandsavgörande angående tolkningen av rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (EGT nr L 39, s. 40, nedan kallat direktivet).

2 Frågorna har uppkommit i en tvist mellan P. å ena sidan och S. och Cornwall County Council å den andra.

3 P., sökande i målet inför den nationella domstolen, arbetade som förvaltare vid en skola som vid tidpunkten för händelserna löd under Cornwall City Council, den lokalt ansvariga myndigheten. Ett år efter att P. anställts underrättade denne skolans rektor och administrative chef S. om sin avsikt att undergå behandling i syfte att byta kön. Denna behandling inleddes med en period kallad "life test" under vilken P. klädde sig och uppförde sig som en kvinna, varpå följde kirurgiska ingrepp som syftade till att ge P. en kvinnlig fysik.

4 Efter att ha genomgått en kirurgisk behandling bestående av mindre operationer, varslades P. i början av september 1992 om uppsägning till den 31 december 1992. Det slutgiltiga kirurgiska ingreppet ägde rum innan uppsägningen verkställts men efter det att besked därom lämnats.

5 P. väckte talan mot S. och Cornwall County Council vid Industrial Tribunal och anförde att hon var offer för diskriminering på grund av kön. S. och Cornwall County Council hävdade att hon hade sagts upp på grund av arbetsbrist.

6 Det framgår av beslutet om hänskjutande att den verkliga anledningen till uppsägningen var P:s avsikt att byta kön, trots att arbetsbrist faktiskt förelegat inom skolan.

7 Industrial Tribunal konstaterade därefter att en sådan situation inte omfattades av Sex Discrimination Act av år 1975 (lag om könsdiskriminering), så till vida att det endast är de fall då en kvinna eller en man har särbehandlats med anledning av sitt kön som är reglerade i engelsk rätt. Enligt engelsk rätt anses P. fortfarande vara av manligt kön. Om P. före sin könsbytesoperation hade varit av kvinnligt kön, skulle arbetsgivaren likaledes ha sagt upp henne med anledning av operationen i fråga. Den nationella domstolen vill likväl få klarhet i om denna situation kan anses falla in under direktivets tillämpningsområde.

8 Av artikel 1.1 i direktivet framgår att syftet med detta är att i medlemsstaterna realisera principen om likabehandling av kvinnor och män, särskilt i fråga om tillgång till anställning, däribland befordran, yrkesutbildning liksom arbetsvillkor. Likabehandlingsprincipen innebär vidare, enligt artikel 2.1 i direktivet, att "... det inte får förekomma någon som helst diskriminering på grund av kön, vare sig direkt eller indirekt".

9 Enligt det tredje övervägandet i ingressen utgör dessutom likabehandling av kvinnliga och manliga arbetstagare ett av gemenskapens mål, när bl.a. harmonisering av levnads- och arbetsvillkor skall främjas.

10 Industrial Tribunal, som var osäker på huruvida direktivets tillämpningsområde är vidare än den engelska lagstiftningens, har beslutat att förklara målet vilande samt att begära att domstolen skall meddela förhandsavgörande av följande frågor:

"1) Strider, med hänsyn till syftet med direktiv 76/207/EEG som i dess artikel 1 anges vara att realisera principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning ... , uppsägningen av en transsexuell som beror på dennes könsbyte ['gender reassignment'] mot direktivet?

2) Är det enligt artikel 3 i ovan nämnda direktiv om diskriminering på grund av kön förbjudet att diskriminera en anställd med anledning av att denne är transsexuell"?

11 Inledningsvis bör konstateras att artikel 3 i direktivet, som den nationella domstolen hänvisar till, gäller tillämpningen av likabehandlingsprincipen mellan män och kvinnor i fråga om tillgång till anställning.

12 En uppsägning, som den i målet inför den nationella domstolen, skall bedömas utifrån artikel 5.1 i direktivet som har följande lydelse:

"Tillämpningen av likabehandlingsprincipen i fråga om arbetsvillkor, inklusive villkor för att ett anställningsförhållande skall upphöra, innebär att kvinnor och män skall vara garanterade samma villkor utan diskriminering på grund av kön".

13 De båda frågorna i begäran om förhandsavgörande, som bör bedömas samtidigt, skall således förstås som syftande till att utröna huruvida uppsägningen av en transsexuell som beror på dennes könsbyte strider mot artikel 5.1 i direktivet med hänsyn till syftet med detta.

14 Den brittiska regeringen har liksom kommissionen hävdat att om en person sägs upp på grund av att denne är transsexuell eller på grund av en könsbytesoperation, utgör detta inte könsdiskriminering i direktivets mening.

15 Till stöd för denna slutsats har den brittiska regeringen särskilt anfört att det framgår av beslutet om hänskjutande att arbetsgivaren likaledes skulle ha sagt upp P. om denne hade varit kvinna och undergått en operation för att bli man.

16 Till att börja med bör påpekas att, som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har konstaterat, "[m]ed 'transsexuella' avses vanligen personer som samtidigt som de i fysisk bemärkelse tillhör det ena könet känner att de tillhör det motsatta. De försöker ofta uppnå en mer sammanhängande och mindre tvetydig identitet genom att genomgå medicinsk behandling och kirurgiska ingrepp för att anpassa sina fysiska egenskaper till sitt psyke. Transsexuella som har genomgått en sådan operation utgör en tämligen väl avgränsad och identifierbar grupp" (domen i målet Rees av den 17 oktober 1986, serie A, volym 106, punkt 38).

17 Det bör därefter påpekas att principen om likabehandling "av män och kvinnor" som direktivet hänvisar till i sin rubrik och ingress liksom i sina bestämmelser, innebär att det inte får "förekomma någon som helst diskriminering på grund av kön", vilket framgår särskilt av artiklarna 2.1 och 3.1.

18 Direktivet utgör således inom området i fråga inte annat än ett uttryck för jämlikhetsprincipen, en av gemenskapsrättens grundläggande principer.

19 Som domstolen har konstaterat upprepade gånger, utgör rätten att inte bli diskriminerad på grund av sitt kön dessutom en av de grundläggande mänskliga rättigheterna som domstolen har att säkerställa respekten för (se i detta avseende dom av den 15 juni 1978, Defrenne, 149/77, Rec. s. 1365, punkterna 26 och 27, samt dom av den 20 mars 1984, Razzouk och Beydoun mot kommissionen, 75/82 och 117/82, Rec. s. 1509, punkt 16).

20 Mot denna bakgrund kan inte direktivets tillämpningsområde inskränkas endast till diskriminering som beror på tillhörigheten till endera könet. Med beaktande av direktivets syfte och arten av de rättigheter som det syftar till att skydda, kan direktivet även tillämpas på fall av diskriminering som har sitt ursprung, som i föreliggande fall, i den berördes könsbyte.

21 Sådan diskriminering grundas i själva verket huvudsakligen, om inte uteslutande, på den berördes kön. Då en person sägs upp på grund av att hon ämnar genomgå eller har genomgått könsbyte, utsätts denna person således för en ogynnsam behandling i jämförelse med andra av det kön som personen ansågs tillhöra före operationen.

22 Att ha överseende med en sådan diskriminering skulle innebära en kränkning av den värdighet och frihet som en sådan person har rätt till och som domstolen har att skydda.

23 Uppsägningen av en sådan person skall, mot denna bakgrund, anses strida mot artikel 5.1 i direktivet. Det skulle inte kunna förhålla sig annorlunda annat än om uppsägningen kunde anses vara berättigad enligt artikel 2.2 i direktivet. Ingenting i akten tyder emellertid på att detta varit fallet i målet inför den nationella domstolen.

24 Av det ovanstående följer att de frågor som har ställts av Industrial Tribunal skall besvaras så, att uppsägningen av en transsexuell som beror på dennes könsbyte strider med hänsyn till syftet med direktivet mot artikel 5.1 i detsamma.

Beslut om rättegångskostnader


Rättegångskostnader

25 De kostnader som har förorsakats Förenade kungariket och Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

Domslut


På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

- angående de frågor som genom beslut av den 11 januari 1994 förts vidare av Industrial Tribunal, Truro, följande dom:

Med hänsyn till syftet med rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor, strider uppsägningen av en transsexuell som beror på dennes könsbyte mot artikel 5.1 i direktivet.

Top