EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0804(03)

Offentliggörande av en godkänd standardändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning i sektorn för jordbruksprodukter och livsmedel enligt artikel 6b.2 och 6b.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 2023/C 275/15

PUB/2023/646

OJ C 275, 4.8.2023, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 275/36


Offentliggörande av en godkänd standardändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning i sektorn för jordbruksprodukter och livsmedel enligt artikel 6b.2 och 6b.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014

(2023/C 275/15)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 6b.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 (1).

MEDDELANDE OM GODKÄNNANDE AV EN STANDARDÄNDRING AV PRODUKTSPECIFIKATIONEN FÖR EN SKYDDAD URSPRUNGSBETECKNING ELLER EN SKYDDAD GEOGRAFISK BETECKNING MED URSPRUNG I EN MEDLEMSSTAT

[Rådets förordning (EU) nr 1151/2012]

”Volailles de Licques”

EU-nr: PGI-FR-0162-AM01 – 11 maj 2023

SUB ( ) SGB (X)

1.   Produktens namn

”Volailles de Licques”

2.   Medlemsstat till vilken det geografiska området hör

Frankrike

3.   Myndighet i medlemsstaten som meddelar standardändringen

Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

4.   Beskrivning av den eller de ändringar som godkänts

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten

Kontaktuppgifter till medlemsstatens behöriga myndighet, Institut national de la qualité et de l’origine (INAO), läggs till.

Ändringen påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

2.   Ansökande grupp

Kontaktuppgifter till QUALICNOR anges liksom dess rättsliga form.

Ändringen påverkar det sammanfattande dokumentet.

3.   Produktbeskrivning

För produkter som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen läggs produktion av följande typer av fjäderfä till:

Unghöns.

Pärlhönskapun.

Den ansökande gruppen har producerat dessa två typer av fjäderfä i området under många år. Unghönsens och pärlhönskapunernas renommé går tillbaka till 1987 respektive 2010.

Avsnittet kompletteras med kriterier för överensstämmelse och en organoleptisk beskrivning för varje typ.

Djupfrysning och olika möjliga förpackningsformer läggs till. Bearbetningsföretagen kan diversifiera sina sätt att presentera produkterna för att svara mot konsumenternas förväntningar och samtidigt säkerställa produktkvaliteten.

Ändringen påverkar det sammanfattande dokumentet.

4.   Geografiskt område

Ändringen som rör det geografiska området beror på administrativa förändringar till följd av sammanslagningar av kommuner i det område som anges i den nuvarande produktspecifikationen.

Dessa ändringar påverkar inte det ursprungliga geografiska områdets omfattning.

Ändringen påverkar det sammanfattande dokumentet.

5.   Bevis för att produkten har sitt ursprung i det avgränsade geografiska området

Följande delar läggs till:

Typ av aktörer som är verksamma i det geografiska området.

Identifikationsdeklaration i syfte att ge tillstånd till aktörer innan den berörda verksamheten inleds.

En tabell för spårbarhet i båda riktningarna läggs till.

Ändringen påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

6.   Produktionsmetod

Underrubrik 5.2 ”Stammar som används”

Kriterier för urval av stammar eller korsningar av stammar fastställs.

Alla stammar har en långsam tillväxt och lämpar sig för uppfödning utomhus. Enligt de utfodrings- och uppfödningsvillkor som fastställs i produktspecifikationen ska de stammar och korsningar som används kunna uppnå lägsta godkända slaktvikt vid tidpunkten för den lägsta slaktåldern. Dessutom läggs en tabell till där fenotypen för de olika typer och arter som används i uppfödningen beskrivs.

Underrubrik 5.3 ”Uppfödningsmetod”

Särskilda regler för uppfödning av kapuner och pärlhönskapuner läggs till. Kastrering ska ske senast vid 63 dagar för kapuner och senast vid 91 dagar för pärlhönskapuner. Under gödningsperioden hålls kapunerna inomhus. Gödningsperioden startar tidigast vid 125 dagars ålder och varar i högst 4 veckor. En programmerad belysning finns på plats i stallbyggnaderna.

Underrubrik 5.4 ”Utfodring”

Andelen spannmål sänks från 75 % av foderblandningens vikt till 70 %.

En förteckning över råvaror som kan ingå i foderblandningen läggs till.

Underrubrik 5.5 ”Stallbyggnader och utomhusytor för uppfödning”

I den nuvarande produktspecifikationen saknades en beskrivning av utomhusytorna. Generellt ska utomhusytorna vara trädbeväxta. Uppgifter om hur ytorna ska planteras anges (trädslag och antal träd). En minsta utomhusyta per djur anges för varje typ av fjäderfä. För unghöns och kapuner ändras den från den dag då en del av djuren avlägsnas. En period med tömning och rengöring mellan varje uppfödningsomgång anges, och skyldighet att underhålla utomhusytorna läggs till.

Särskilda krav på en utomhusvoljär och installation av sittpinnar i stallarna för pärlhöns läggs till.

Därefter anges kriterier för uppfödning inomhus. Uppfödning i fasta eller mobila stallar och en uppfödningsomgång per byggnad är regel för alla fjäderfän. Den maximala storleken på varje stallbyggnad är 400 m2 för fasta stallar och 150 m2 för mobila stallar. Avsnittet kompletteras med en tabell som visar maximal djurtäthet per stallbyggnad.

Underrubrik 5.6 ”Minimiperiod för driftuppehåll inomhus”

Krav på att rengöra och desinficera stallarna direkt efter att varje omgång fjäderfä lämnat anläggningen samt en period med driftuppehåll läggs till.

Underrubrik 5.7 ”Villkor för avlägsnande, transport och slakt”:

Ett krav på minst 5 timmars fasta för fjäderfäna innan de lämnar anläggningen läggs till.

En maximal transporttid på 3 timmar och en återhämtningsperiod på 30 minuter efter framkomst till slakteriet läggs till.

Ändringen påverkar det sammanfattande dokumentet.

7.   Samband

Kapitlet ”Samband med det geografiska området” i den nuvarande produktspecifikationen omarbetas grundligt. Kapitlet delas upp i tre delar för att skilja mellan specifika uppgifter om det geografiska området, produktens särskilda egenskaper och orsakssambandet. Texten är mer kortfattad och många historiska illustrationer och hänvisningar stryks.

Ändringen påverkar det sammanfattande dokumentet.

8.   Märkning

Den nuvarande texten stryks och ersätts med en formulering som anger vilka uppgifter som är obligatoriska.

Ändringen påverkar det sammanfattande dokumentet.

9.   Kontrollorgan

Kontaktuppgifterna till följande behöriga tillsynsmyndigheter på nationell nivå i Frankrike läggs till: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) och Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Certifieringsorganets namn och kontaktuppgifter återfinns på INAO:s webbplats och i Europeiska kommissionens databas.

Ändringen påverkar det sammanfattande dokumentet.

10.   Nationella krav

Avsnittet presenteras i form av en tabell över huvudsakliga punkter att kontrollera samt bedömningsmetod.

Ändringen påverkar det sammanfattande dokumentet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”Volailles de Licques”

EU-nr: PGI-FR-0162-AM01 – 11 maj 2023

SUB ( ) SGB (X)

1.   Namn [på SUB eller SGB]

”Volailles de Licques”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrike

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1.   Produkttyp [se bilaga XI]

Klass 1.1 Färskt kött (och slaktbiprodukter)

3.2.   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

”Volailles de Licques” är fåglar i ordningen hönsfåglar. De kommer från härdiga, långsamt växande stammar som främjar en lång uppfödningsperiod och slakt vid en tidpunkt nära sexuell mognad.

”Volailles de Licques” har följande egenskaper:

En god konformation.

Välgödda och fylliga slaktkroppar med fast kött.

Filé och lår med välutvecklad muskulatur.

”Volailles de Licques” omfattar följande typer av fjäderfä:

Kyckling: Kycklingar föds upp i minst 81 dagar. Slaktkroppens vikt är minst 1,30 kg om den presenteras delvis urtagen (utan inälvor) och 0,95 kg om den presenteras helt urtagen, utan slaktbiprodukter, som ”färdig att tillagas”.

Pärlhöns: Pärlhöns föds upp i minst 94 dagar. Slaktkroppens vikt är minst 1,10 kg om den presenteras delvis urtagen (utan inälvor) och 0,85 kg om den presenteras helt urtagen, utan slaktbiprodukter, och ”färdig att tillagas”.

Kalkon: Kalkoner föds upp i minst 140 dagar. Slaktkroppens vikt är minst 2,70 kg om den presenteras delvis urtagen (utan inälvor) och 2,30 kg om den presenteras helt urtagen, utan slaktbiprodukter, och ”färdig att tillagas”.

Kapun: Kapuner föds upp i minst 150 dagar. Slaktkroppens vikt är minst 2,90 kg om den presenteras delvis urtagen (utan inälvor) och 2,50 kg om den presenteras helt urtagen, utan slaktbiprodukter, och ”färdig att tillagas”.

Unghöns: Unghöns föds upp i minst 120 dagar. Slaktkroppens vikt är minst 1,95 kg om den presenteras delvis urtagen (utan inälvor) och 1,65 kg om den presenteras helt urtagen, utan slaktbiprodukter, och ”färdig att tillagas”.

Pärlhönskapun: Kapuner föds upp i minst 150 dagar. Slaktkroppens vikt är minst 1,80 kg om den presenteras delvis urtagen (utan inälvor) och 1,40 kg om den presenteras helt urtagen, utan slaktbiprodukter, och ”färdig att tillagas”.

”Volailles de Licques” saluförs som hela slaktkroppar eller styckningsdelar, färska eller djupfrysta (med undantag för delvis urtagna slaktkroppar). Slaktkropparna som presenteras ska uppfylla kriterierna för klass A. Styckningsdelarna som presenteras ska uppfylla kriterierna för klass A och komma från slaktkroppar som uppfyller minimivikten för de slaktkroppar som räknas som ”färdiga att tillagas”. ”Volailles de Licques” saluförs i lösvikt eller förpackad i plastfilm, i vakuumförpackning eller i en skyddande atmosfär.

Produkten kan presenteras på följande sätt:

Färdig att tillaga.

Delvis urtagen.

Som styckningsdelar.

3.3.   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

Den mängd foder som ges under gödningsfasen innehåller minst 70 % spannmål och produkter framställda av spannmål, beräknat som ett viktat medelvärde av förbrukningen.

Andelen produkter framställda av spannmål får inte överstiga 15 % av den totala foderblandningens vikt.

3.4.   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Uppfödning av fjäderfä från det att kycklingarna installeras på anläggningen.

3.5.   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

3.6.   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

Märkningen ska innehålla namnet ”Volailles de Licques” och Europeiska unionens symbol för skyddad geografisk beteckning inom samma synfält.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Hela det geografiska området ligger i departementet Pas de Calais och omfattar följande administrativa enheter:

De följande arrondissementen i sin helhet: Boulogne-sur-Mer, Calais, Montreuil och Saint-Omer

De följande kommunerna i sin helhet: Anvin, Aubrometz, Auchy-au-Bois, Aumerval, Auxi-le-Château, Bailleul-lès-Pernes, Beauvoir-Wavans, Bergueneuse, Blessy, Boffles, Bonnières, Boubers-sur-Canche, Bourecq, Bouret-sur-Canche, Bours, Boyaval, Buire-au-Bois, Conchy-sur-Canche, Conteville-en-Ternois, Eps, Equirre, Erin, Estrée-Blanche, Fiefs, Fleury, Floringhem, Fontaine-l'Etalon, Fontaine-lès-Boulans, Fontaine-lès-Hermans, Fortel-en-Artois, Frévent, Gennes-Ivergny, Ham-en-Artois, Haravesnes, Hestrus, Heuchin, Huclier, Isbergues, Lambres, Le Ponchel, Liettres, Ligny-lès-Aire, Ligny-sur-Canche, Linghem, Lisbourg, Marest, Mazinghem, Monchel-sur-Canche, Monchy-Cayeux, Nédon, Nédonchel, Noeux-lès-Auxi, Norrent-Fontes, Pernes, Prédefin, Pressy, Quoeux-Haut-Maînil, Quernes, Rely, Rombly, Rougefay, Sachin, Sains-lès-Pernes, Saint-Hilaire-Cottes, Tangry, Teneur, Tilly-Capelle, Tollent, Vacquerie-le-Boucq, Valhuon, Vaulx, Villers-l'Hôpital, Westrehem, Willencourt och Witternesse.

5.   Samband med det geografiska området

Sambandet med det geografiska området för den skyddade geografiska beteckningen ”Volaille de Licques” bygger på naturliga och mänskliga faktorer i området kring Licques, där produktionen av fjäderfän med särskilda egenskaper har bidragit till att skapa ett anseende över tid.

Det geografiska området omfattar en stor del av departementet Pas de Calais i norra Frankrike. I väster avgränsas området av Engelska kanalen (från gränsen mot departementet Somme till staden Calais) och Nordsjön (från Calais till gränsen mot departementet Nord) och breder ut sig mot jordbruksmarkerna i öster.

Området har ett kustklimat med små temperaturskillnader, milda vintrar och tempererade somrar, som påverkas av havsbrisen och den regelbundna nederbörden (600–800 mm per år). Årsmedeltemperaturen ligger runt 11 °C.

Tack vare det milda klimatet och avsaknaden av extremt höga eller låga temperaturer kan fjäderfäna vistas ute regelbundet.

Området ligger på omkring 0–200 meters höjd och har en varierad topografi som växlar mellan platåer och dalar. Jordbruksmarkerna och naturen skapar ett varierat landskap med häckomgärdade åkrar (”bocage”) och flera ängsmarker, samt ett utbrett nät av vattendrag som omfattar till exempel Authie, Canche, Ternoise, Liane, Scarpe, Lys och Aa.

Jordbruket i det geografiska området består av blandodling och boskapsuppfödning med en utbredd och levande tradition av uppfödning av fjäderfä och spannmålsodling. Verksamheterna formar ett landskap som skiftar mellan naturliga ängar, jordbruksmark för olika ändamål och skogar.

Det finns många gräs- och trädbevuxna utomhusytor som ställts i ordning för fjäderfä.

”Volailles de Licques” kommer från härdiga, långsamt växande stammar som främjar en lång uppfödningsperiod och slakt vid en tidpunkt nära sexuell mognad. De är anpassade till att leva utomhus och kan födas upp frigående på de trädbevuxna markerna.

”Volailles de Licques” har därför följande egenskaper:

En god konformation.

Välgödda och fylliga slaktkroppar med fast kött.

Filé och lår med välutvecklad muskulatur.

Det milda klimatet och den låga höjden gör att det geografiska området är särskilt lämpligt för uppfödning av fjäderfä, särskilt på gräsbevuxna utomhusytor. Kustklimatet, med bland annat regelbunden nederbörd, bidrar till en stadig återväxt av gräs och fleråriga växter på utomhusytorna. Tack vare de små temperaturskillnaderna och det milda klimatet kan fjäderfä vistas utomhus under hela året. De kan därför hitta extra föda när de går utomhus. Dessutom gynnar klimatförhållandena en regelbunden spannmålsproduktion, som historiskt sett utgjort basen i det foder som ges till fjäderfä.

Uppfödarnas traditionella kunnande, som har vuxit fram och anpassats efter omgivningen, bygger på följande:

Användning av långsamt växande stammar.

God hantering av fjäderfänas utevistelse.

Spannmålsbaserat foder.

Dessa traditionella metoder, som fortfarande används, ligger till grund för det goda anseende som ”Volailles de Licques” åtnjuter.

Ursprunget till ”Volailles de Licques” är nära förbundet med Abbaye de Licques, som grundades 1051. Från 1200-talet styrdes klostret av munkar från premonstratensorden som röjde skog samt utvecklade uppfödningen av fjäderfä, till exempel den traditionella kalkonen, och spannmålsodling.

Under 1600- och 1700-talet bestod 90 % av befolkningen av småbrukare som bedrev jordbruk för att försörja det egna hushållet. Fjäderfäna tillgodosåg familjens behov och fungerade också som betalningsmedel vid byteshandel. I La vie agricole sous l’Ancien Régime dans le Nord de la France av Albéric de Callone står ”om ett lika stort antal kapuner, hönor och kycklingar slaktades i andra länder under ett år, skulle arten kunna dö ut”.

Under 1800- och 1900-talet utvecklas uppfödningen av ”Volailles de Licques” i takt med att spannmålsodlingarna (vete, korn) förbättras. Det leder till bättre foder och slutgödning av fjäderfäna. Det anseende som ”Volailles de Licques” åtnjuter sprider sig utanför Pays de Licques gränser och ända till England, vilket framhålls i Jean Tribondeaus monografi om jordbruk L’agriculture du Pas-de-Calais: ”Uppfödning av kalkon har ett högt anseende i Boulonnais och ger även upphov till en omfattande handel med England.”

Fjäderfäproduktionen bevarar dock samma traditionella, familjebetonade karaktär, som präglat uppfödningen i trakten genom tiderna.

Från och med 1950-talet förändras jordbruksmetoderna gradvis i takt med de strukturella förändringarna på landsbygden. Producenterna av ”Volailles de Licques” vill upprätthålla en uppfödning med frigående djur. Från 1965 går de samman i organisationen Syndicat des éleveurs de Licques för att bevara en traditionell fjäderfäproduktion.

Än i dag bidrar produktionen av ”Volailles de Licques” till diversifiering och ytterligare inkomster för djuruppfödare.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-070fab1c-4223-4f7f-bacb-2218e19ecec7


(1)  EUT L 179, 19.6.2014, s. 7..


Top