EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0503(04)

Offentliggörande av en ansökan om godkännande av en ändring, som inte är en mindre ändring, av en produktspecifikation i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel 2023/C 156/07

C/2023/2824

EUT C 156, 3.5.2023, p. 35–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.5.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 156/35


Offentliggörande av en ansökan om godkännande av en ändring, som inte är en mindre ändring, av en produktspecifikation i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2023/C 156/07)

I enlighet med artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1) ges rätt att göra invändningar inom tre månader från dagen för detta offentliggörande.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN ÄNDRING AV PRODUKTSPECIFIKATIONEN FÖR SKYDDADE URSPRUNGSBETECKNINGAR ELLER SKYDDADE GEOGRAFISKA BETECKNINGAR SOM INTE ÄR EN MINDRE ÄNDRING

Ansökan om godkännande av en ändring i enlighet med artikel 53.2 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

”VORARLBERGER ALPKÄSE”

EU-nr: PDO-AT-1413-AM01 – 5.4.2022

SUB (X) SGB ( )

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

Vorarlberger Alpwirtschaftsverein, Montfortstr. 9, 6900 Bregenz, Österrike

Tfn +43 5574400350

Fax +43 5574400600

E-post: fritz.metzler@lk-vbg.at

Förbundet har ändrat adress och uppgiften har nu korrigerats. Den ansökande företräder intressena hos producenterna av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Vorarlberger Alpkäse” och har därför ett berättigat intresse av att begära ändringar av produktspecifikationen.

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Österrike

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen (ändringarna)

Produktens namn

Produktbeskrivning

Geografiskt område

Bevis på ursprung

Produktionsmetod

Samband med det geografiska området

Märkning

Annat (ändring av uppgifter om behörig myndighet, namn på den ursprungliga ansökande gruppen, kontrollorgan, nationella krav, redaktionella ändringar)

4.   Typ av ändring(ar)

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokument (eller motsvarande), som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändring(ar)

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts när det gäller de praktiska aspekterna av den skyddade ursprungsbeteckningen sedan den infördes är de begärda ändringarna av produktspecifikationen nödvändiga för att ge en mer detaljerad beskrivning av alla viktiga produktions- och saluföringsvillkor, inklusive de olika produktionsleden, och för att säkerställa kvaliteten på den skyddade ursprungsbeteckningen ”Vorarlberger Alpkäse”.

Den tidigare produktspecifikationen, som består av flera separata dokument och bilagor, har slagits samman till ett enda dokument, omarbetats och uppdaterats för att ge en tydligare beskrivning av kraven, särskilt när det gäller produktionsmetod och ursprungsintyg, vilket bidrar till att kvaliteten på den skyddade ursprungsbeteckningen ”Vorarlberger Alpkäse” upprätthålls.

Dessa ändringar gäller närmare bestämt följande:

1.   Produktbeskrivning

Texten i punkt 5 b (Beskrivning) i produktspecifikationen har förts in under punkt 4.2 (Beskrivning). Denna punkt har i sin tur delats upp i punkterna 4.2.1 (Allmänt) och 4.2.2 (Egenskaper). Den ursprungliga texten har gjorts mer specifik och strukturerad. Torrsubstansens fetthalt har strukits. De enskilda ostarnas vikt har höjts till 40 kg (i stället för 35 kg) och kortaste mognadstid har angetts till 3 månader (i stället för 3–6 månader).

Punkt 5 b i produktspecifikationen

”Hårdost framställd av naturlig obehandlad mjölk (inte termiserad, inte steriliserad genom centrifugering, inte pastöriserad, utan konserverings- eller stabiliseringsmedel, utan kemiska tillsatser, utan genetiskt modifierat löpe) från boskap som betat på alpfäbodar, med en torr, kornig brungul till brun skorpa. Osten är fast till formbar, elfenbensvit till färgen och har i allmänhet runda ärtstora hål. Torrsubstansens fetthalt överstiger 45 %. Varje ost väger upp till 35 kg. Smaken är mild och aromatisk och blir skarpare med ökad lagring.

Kortaste mognadstid är 3–6 månader, med potentiellt avvikande egenskaper (inga sprickor, mindre hål).”

har ändrats enligt nedan:

4.2   Beskrivning

4.2.1   Allmänt

”Vorarlberger Alpkäse” är en hårdost som framställs på alpfäbodar i det avgränsade området från obehandlad silofri mjölk från alpkor och som är lämpad för produktion av hårdost. Varje ost väger högst 40 kg och lagras i minst tre månader.

4.2.2   Egenskaper

Osten har en torr, brungul till brun, kornig skorpa, fast till mjuk konsistens och är elfenbensvit till färgen. När osten skivas syns jämnt men glest fördelade, ärtstora, matta till glänsande runda hål. Hålen är i allmänhet runda och stora som ärtor. Smaken är mild och blir skarpare med ökad lagring.

Beroende på mognadsgrad kan de beskrivna egenskaperna vara mer eller mindre uttalade, utan att den övergripande karaktären hos den skyddade ursprungsbeteckningen ”Vorarlberger Alpkäse” påverkas eller ändras.

”Vorarlberger Alpkäse” kan saluföras i bitar av olika storlek.

Skäl

Formuleringen ”överstiger 45 %” när det gäller torrsubstansens fetthalt har strukits utan att ersättas eftersom den är överflödig mot bakgrund av gällande rättsliga krav. Texten, som delvis kommer från produktspecifikationen och delvis är nytillagd har nu blivit mer specifik för att förtydliga och förbättra produktbeskrivningen så att kontrollorganet ges mer exakta och tillförlitliga produktparametrar som kan garantera produktens kvalitet. Kortaste mognadstid har också angetts mer exakt för ökad tydlighet.

Marknads- och försäljningsläget, där trenden går i riktning mot mer lagrade ostar, kräver ökad tolerans när det gäller den enskilda ostens mögelhöjd och vikt. Högsta vikt har därför höjts till 40 kg. Denna ändring innebär inga negativa effekter på ”Vorarlberger Alpkäse” och påverkar inte kvaliteten.

2.   Bevis på ursprung

De tidigare uppgifterna om produktens historik under punkt 5 d (Bevis på ursprung) i den ursprungliga produktspecifikationen som skulle presenteras i denna punkt i samband med erkännandet av beteckningen i fråga har nu flyttats till punkt 4.6 (Samband med det geografiska området). I stället för dessa uppgifter har sektorspecifika bestämmelser om säkerställande av spårbarhet förts in under punkt 4.4 (Bevis på ursprung) i den ändrade produktspecifikationen:

”Ansökande sammanslutning för ett producentregister där varje Sennalpe (alpfäbod) där ’Vorarlberger Alpkäse’ produceras inom det geografiska området förtecknas, tillsammans med alpfäbodens namn och kontaktadress. För att komma med i detta register måste alpfäboden lämna in en särskild ansökan till den ansökande sammanslutningen.

Den mjölk som används får vidarebefordras från ett godkänt alpysteri till ett annat inom det avgränsade området. För spårbarhetens skull måste den kvantitet mjölk som transporteras dokumenteras i form av en följesedel.

För att ’Vorarlberger Alpkäse’ ska kunna spåras utanför leveranskedjorna ska den ansökande sammanslutningen på begäran utfärda ett kaseinmärke. Detta märke innehåller ett serienummer.

Det kaseinmärke som ska användas har följande text:

’G.U.-VBG

ALPKAESE

XXXXXX’

Innan osten pressas ska varje Sennalpe märka varje producerad ost med kaseinmärket med serienumret och registrera detta i den dagliga produktionsrapporten. Denna rapport ska även innehålla produktionsdatum, den kvantitet mjölk som använts, uppvärmningstemperatur och antalet ostar som producerats den dagen. Att osten fått mogna under föreskriven tid kan spåras tillbaka i produktionsdokumentationen för olika partier. Osten kan även få mogna och lagras i regionala lagringskällare på lägre höjd över havet inom det avgränsade området.

Vid försäljning av ’Vorarlberger Alpkäse’ ska varje Sennalpe föra register som gör det möjligt att spåra produkten (t.ex. med hjälp av följesedlar och produktionsparti).”

Skäl

Eftersom produktspecifikationen hittills inte innehållit några regler om ursprungsintyg, anses det lämpligt att inkludera information om produktens spårbarhet i punkt 4.4 (Bevis på ursprung) i produktspecifikationen. Produktspecifikationen innehåller nu bestämmelser för att säkerställa spårbarhet. Dessutom har viss text flyttats från den ursprungliga punkten 5 h (Märkning) till punkt 4.4. I framtiden ska det vara tillåtet att transportera mjölk från ett godkänt alpysteri till ett annat inom det avgränsade området eftersom den tekniska utvecklingen innebär att detta inte längre påverkar kvaliteten, utan tryggar produktionen av ost med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Vorarlberger Alpkäse”. Detta är påkallat av att det blir allt svårare att anställa folk på grund av att arbetet är så oerhört intensivt och att det därför är osäkert om produktionen av alpost kan fortsätta på våra alpfäbodar. Den kvantitet mjölk som transporteras måste dokumenteras.

3.   Geografiskt område

Punkt 5 c i produktspecifikationen:

”Områden med alpfäbodar i den österrikiska provinsen Vorarlberg. De officiellt erkända alpfäbodarna är belägna på mellan 1 000 och 1 800 meters höjd över havet och drivs endast under sommarmånaderna inom ramen för alpin alternerande beteshållning (transhumans).”

med tillhörande karta över Österrike

har ändrats och fått följande lydelse:

4.3   Geografiskt område

”Vorarlberger Alpkäse” produceras i provinsen Vorarlberg på mellan 1 000 och 1 800 meters höjd över havet. De officiellt erkända alpfäbodarna drivs endast under sommarmånaderna inom ramen för alpin alternerande beteshållning (transhumans).

Höjdkarta över det avgränsade geografiska området:

Skäl

Texten har kortats ned. Produktspecifikationens krav när det gäller officiellt erkända alpfäbodarna anges i punkt 4.5 (Produktionsmetod) (särskilt punkt 4.5.1 (Råvara – mjölk)). Dessutom har en ny karta över det avgränsade geografiska området tillkommit. Kartan innehåller nu även uppgifter om höjd över havet. Detta påverkar inte det avgränsade geografiska området.

4.   Produktionsmetod

Den ursprungliga texten i punkt 5 e (Produktionsmetod) i produktspecifikationen har getts en mer exakt formulering och delats upp i punkterna 4.5.1 (Råmaterial – mjölk), 4.5.2 (Produktion) och 4.5.3 (Expertis – produktionskunskaper).

Punkt 5 e i produktspecifikationen:

”Den ensilagefria obehandlade mjölken som lämpar sig för produktion av hårdost och som fås från officiellt kontrollerade boskapsbesättningar på alpfäbodar och som inte är termiserad, pastöriserad eller steriliserad genom centrifugering bearbetas på fäboden utan vidaretransport eller mellanlagring. Den mjölk som mjölkats på kvällen överförs omedelbart till mindre behållare (träbunkar eller tråg) som gör att grädden kan flyta upp till ytan. Nästföljande dag skummas grädden av för hand (alpsmör) för att produkten ska få rätt fetthalt. Denna mogna och skummade mjölk blandas därefter med oseparerad mjölk från morgonmjölkningen, mjölksyrabakteriekultur och alpint ostlöpe i koppargrytor. Ostmassan avlägsnas för hand med hjälp av ostdukar och utan hjälp av ystningsapparat. Ostmassan värms upp till 51,5–52,5 °C, pressas och behandlas med saltlake för god skorpbildning. Ystning sker uteslutande under den period då boskapen går på sommarbete (då deras enda föda är betet på alpfäboden). Med tanke på den korta sommarbetesperioden (3–4 månader) finns produkten tillgänglig endast under säsong och i begränsad kvantitet.

Att på något sätt tillsätta mjölk från gårdar nere i dalen är förbjudet.

Nationella regler finns för djurhållning, djurhälsa, gårdshygien och personalhygien. Kvalitetssäkring sker genom inspektioner och hygienutbildning för personalen.”

ändras till

4.5.1   Råvara (mjölk)

”Vorarlberger Alpkäse” framställs uteslutande av obehandlad mjölk från alpkor som går på sommarbete på alpfäbodar. Förutom i undantagsfall (t.ex. vid sjukdom, snöfall eller brunst) ska boskapen vara på bete dagligen under sommarmånaderna. Djuren får inte gå på bete utanför fäbodområdet (Sennalpe-området). Det är endast tillåtet med komjölk från officiellt erkända anläggningar på alpfäbodar belägna inom det avgränsade geografiska området. Termiserad eller pastöriserad mjölk eller mjölk som steriliserats genom centrifugering får inte användas för framställning av ”Vorarlberger Alpkäse”. Att på något sätt tillsätta mjölk från gårdar nere i dalen är förbjudet. Den mjölk som används för ”Vorarlberger Alpkäse” får sina egenskaper från betesmarkerna inom det avgränsade geografiska området med fina gräs och örter. Korna äter gräs och örter antingen färska som grönfoder eller torkade som hö. Utfodring med fermenterat foder eller ensilage är uttryckligen förbjudet.

Det är tillåtet att använda sig av krossad spannmål som ersättnings- eller kraftfoder från andra områden om det inte överstiger 20 % av torrsubstansen per år.

Krossad spannmål får köpas in från andra områden eftersom det geografiska området, som är ett typiskt bergsområde som kännetecknas av gräsmarker och ett tunt humuslager, inte är särskilt väl lämpat för spannmålsodling. Detta innebär att nästan ingen spannmål eller liknande grödor odlas eller produceras i området, utan måste köpas in från andra områden.

Andelen foder från det geografiska området får således inte understiga 80 % av den totala torrsubstansen som årligen ges till kor som mjölkas. Det är tillåtet att tillsätta krossad spannmål med ursprung från annat håll upp till 20 % av torrsubstansen i varje giva.

4.5.2   Produktion

Endast ensilagefri, otermiserad, opastöriserad obehandlad mjölk som inte har steriliserats genom centrifugering får användas. Det är inte tillåtet att tillsätta konserveringsmedel, stabiliseringsmedel, kemiskt framställda tillsatser eller genetiskt modifierat löpe.

Först skummas den obehandlade mjölken delvis och mognadsprocessen sätts igång med hjälp av en vassle- och/eller mjölksyrabakteriekultur. Traditionella mjölksyrabakterier som ursprungligen isolerats och förökats från naturliga kulturer utgör nu grunden till de stamkulturer som de kulturer som används på gårdarna kommer från. Denna mogna och skummade mjölk blandas sedan med obehandlad mjölk från morgonmjölkningen, mjölksyrabakteriekulturer och alpint ostlöpe i koppargrytor. Ostmassan avlägsnas med hjälp av ostdukar eller genom att ostmassan och vasslen läggs över i ostformar. Den tjocknade (koagulerade) mjölken skärs sedan till önskad storlek med hjälp av en ostskärare. Därefter äger nästa steg i formningen av osten rum: ostmassan mognar ytterligare och syneres uppstår (då vasslen skiljs från ostmassan). Ostmassan värms upp till mellan 51 och 54 °C och läggs sedan i formar och pressas.

Ostarnas maximivikt är 40 kg och beror på den enskilda ostens storlek. Ostarna placeras sedan i saltlake med en salthalt på minst 20 Bé° så att osten absorberar salt, skorpan bildas och ostens struktur utvecklas, vilket leder till att osten förseglas på utsidan samtidigt som den mognar jämnt och ordentligt på insidan. Härigenom får ”Vorarlberger Alpkäse” sin mogna och kompakta konsistens. Ostarna lagras sedan i minst tre månader, beroende på skorpans beskaffenhet och ystarens erfarenhet, vid en temperatur på mellan 10 och 17 °C och en luftfuktighet på över 80 %. Under mognadslagringen behandlas ostarna regelbundet (borstas eller gnuggas) med saltlake (salthalt upp till 20 Bé°) upp till tre gånger i veckan för att den typiska skorpan och smaken ska uppnås. Efter den kortaste mognadsperioden är osten ”Vorarlberger Alpkäse” färdig för konsumtion.

4.5.3   Know-how – produktionskunskaper

Kvaliteten på ”Vorarlberger Alpkäse” beror framför allt på de lokala ysteriernas erfarenhet av att hantera ostproduktionen och ostens mognadsprocess. Konsten att ysta ost bygger på kunnandet hos de mejerier som är involverade i produktionen på olika sätt beroende på vilken roll de har i den process som ger ”Vorarlberger Alpkäse” dess typiska kvalitet. Processen inleds med tillsats av mjölksyrabakteriekultur. Mejeriets erfarenhet är exempelvis avgörande för bestämning av mjölksyrabakteriernas sammansättning, temperatur, viloperiod, tillsatsernas kvantitet och proportioner samt lagringsförhållandena. En särskild aspekt när det gäller mejeriets erfarenhet är att den obehandlade mjölken kräver en lagrings- och mognadsprocess som främjar bildandet av mjölksyrabakterier eftersom detta ger osten bättre egenskaper i fråga om hållbarhet, lukt och smak. Faktorer som användningen av kalvlöpe, tidpunkten för brytning av ostmassan (koagulerad mjölk) och hur brytningen görs och ostmassans storlek, ostens utvecklingsprocess och upphettningen av ostmassan/vassleblandningen beror av varje ystares specifika erfarenhet och är av särskild vikt för kvaliteten hos ”Vorarlberger Alpkäse”.

Ystaren måste mycket noggrant övervaka varje steg i ostframställningen och bestämma rätt tidpunkt för varje bearbetningssteg. En noggrann uppvärmning av ”Vorarlberger Alpkäse” till 51–54 °C efter att den koagulerade mjölken brutits utgör exempelvis en viktig förutsättning för ostens långa hållbarhet. Mjölken måste samtidigt hanteras varsamt för att man ska kunna säkerställa att så många som möjligt av de aromatiska och mikrobiologiska egenskaperna och komponenterna bevaras, och därmed även de särskilda egenskaperna hos mjölken. Naturliga fluktueringar när det gäller fodret på alpfäbodarna innebär också att mjölken inte har några standardegenskaper, utan att kvaliteten snarare varierar (t.ex. vad gäller proteinhalt eller annan mjölksammansättning). Tack vare sina breda erfarenheter kan de som framställer ”Vorarlberger Alpkäse” på många olika sätt kompensera för sådana naturliga fluktueringar. Deras noggranna hantering av alla steg i processen är avgörande för resten av mognadsprocessen och därmed för slutproduktens kvalitet. Under mognadsprocessen måste man vara särskilt noga med hur osten hanteras. Tack vare sin erfarenhet vet ystaren instinktivt när osten ska vändas, borstas och gnuggas och har på så sätt en avgörande betydelse för ostens kvalitet.

Regelbundna möten mellan boskapsskötare och ystare då de delar med sig av nyvunna kunskaper skapar en fortgående utbildningsprocess som bidrar till att bevara kvaliteten och traditionen när det gäller ”Vorarlberger Alpkäse”.

Skäl

Framställningsprocessen har ändrats i syfte att säkerställa den omisskännliga kvaliteten på ”Vorarlberger Alpkäse”, som framför allt grundar sig på producenternas kunskaper om den traditionella framställningsmetoden. Förutom att formuleringen i den ursprungliga produktspecifikationen nu har ändrats beskrivs denna traditionella produktionsmetod även mer detaljerat, bl.a. genom att bearbetningsmetoden definieras mer ingående.

De enskilda ändringarna avser följande punkter:

Råvara – mjölk

Att utfodra boskapen endast med gräsbete är inte alltid tillräckligt för att upprätthålla djurhälsan eftersom ett allt extremare väder (torka, långa perioder med regn etc.) och de klimatförändringar som hänger samman med detta gör att djur i alpin terräng drabbas av metabolisk stress och att tillgången på gräsbete minskar. De olika nötraser som går på bete på alpfäbodarna har dessutom olika energibehov och därför behövs kraftfoder för att djuren ska må bra.

För att säkerställa en balanserad tillförsel av de näringsämnen som krävs för djurens välbefinnande, oberoende av sådana exceptionella klimatförhållanden som torka, har det blivit tillåtet att köpa in krossat spannmål som ersättnings- eller kraftfoder om det inte överstiger 20 % av torrsubstansen per år.

Ovannämnda undantag vad gäller fodertillskott påverkar inte mjölkens höga och jämna kvalitet eftersom merparten av grovfodret måste komma från det avgränsade området.

Kravet i punkt 5 c i produktspecifikationen som rör officiellt erkända alpfäbodar belägna på mellan 1 000 och 1 800 meters höjd har flyttats till punkt 4.5.1 (Råvara – mjölk) där det beskrivs mer detaljerat. Mjölken får endast komma från kor från anläggningar på alpfäbodar som av behörig myndighet (den österrikiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) har tilldelats ett godkännandenummer. Detta ligger i linje med de specifika hygienkrav som anges i förordning (EG) nr 853/2004 (om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung) och som jordbruksföretag med osttillverkning måste följa. De godkända jordbruksföretagen finns förtecknade i denna förordning.

Vidaretransport från ett godkänt alpmejeri till ett annat inom det avgränsade området kommer att bli tillåtet i framtiden eftersom dagens teknik gör att det inte längre påverkar kvaliteten. Den kvantitet mjölk som transporteras måste dokumenteras av båda alpmejerierna i form av en följesedel.

Produktion

Varje steg i produktionen av ”Vorarlberger Alpkäse” beskrivs detaljerat, alltifrån bearbetningen av den obehandlade mjölken till ostens mognad under lagringstiden, tillsammans med de tekniska parametrar som gäller för att kvaliteten ska kunna säkerställas.

Det är nu tillåtet att värma upp ostmassan till mellan 51 och 54 °C (i stället för som tidigare mellan 51,5 och 52,5 °C). Ett bredare temperaturintervall för uppvärmningen tillåts eftersom det vid manuell uppvärmning inte är möjligt att fastställa en exakt temperatur, och en större tolerans krävs därför. Det nya toleransintervallet för uppvärmningstemperaturen påverkar inte produktens kvalitet negativt. Det är fortfarande inte tillåtet att tillsätta konserveringsmedel, stabiliseringsmedel eller kemiskt framställda tillsatser. Detta har blivit ännu tydligare genom en mer exakt formulering.

Vad gäller gårdens egna vassle- eller mjölksyrakulturer har det klargjorts att den historiska moderkulturen i dag framställs centralt för att sedan användas internt vid framställningen av ”Vorarlberger Alpkäse”. Mejeriernas erfarenhet spelar en avgörande roll i detta avseende.

Salthalten har förtydligats och anpassats till praktiskt genomförbara kriterier genom användning av bauméskalan (Bé). Salthalten har specificerats och får inte överstiga 20 °Bé. Ytterligare förtydliganden har gjorts när det gäller den skorpa som är typisk för ”Vorarlberger Alpkäse” och den kvalitet som detta ger osten. Dessutom hänvisas det till ystarens handhavande och mognadsklimatet.

Expertis– produktionskunskaper

Eftersom den befintliga produktspecifikationen inte innehöll några avgörande påpekanden om producenternas kunskaper om traditionen på detta område har den gjorts mer specifik i detta avseende och producenternas specialistkompetens specificeras nu. Det finns även en beskrivning av de insatser som görs för att sprida traditionen så att kvaliteten kan säkerställas och som gör att man på ett effektivt sätt kan se till att expertisen inte går förlorad eller urvattnas och att kunskaperna om traditionen kring produkten bevaras.

5.   Samband med det geografiska området

De uppgifter som tidigare angetts i punkt 5 d (Bevis på ursprung) har flyttats till punkt 4.6 (Samband med det geografiska området).

De uppgifter som tidigare angetts i punkt 5 f (Samband) ingår nu i punkt 4.6 (Samband med det geografiska området). Effekterna av klimatfaktorer och mänskliga faktorer i det geografiska området beskrivs utförligt, och en detaljerad beskrivning har lämnats av de regionala producenternas särskilda expertis, något som tidigare endast nämndes kort i produktspecifikationen, t.ex. kunskaper om särskilda traditionella lagringsmetoder och den höga kunskapsnivå som krävs när det gäller produktionsteknik och mognadshantering och som är så avgörande för att ostens organoleptiska egenskaper ska fås fram.

Skäl

Produktspecifikationen har anpassats till kraven i förordning (EU) nr 1151/2012 genom att sådana historiska uppgifter som skriftliga belägg och gamla traditioner avseende ”Vorarlberger Alpkäse” som ursprungligen beskrevs i avsnittet om ursprungsintyg har flyttats till punkt 4.6 (Samband med det geografiska området).

6.   Märkning

Den ursprungliga texten i punkt 5 h (Märkning) i produktspecifikationen har nu flyttats till punkt 4.4 (Bevis på ursprung) och anpassats till nu gällande dokumentationskrav.

Som exempel kan nämnas att kraven i den ursprungliga produktspecifikationen (om att produkten ska förses med produktionsdatum och alpfäbodens namn) har blivit överflödiga till följd av den dokumentation som nu måste tillhandahållas för att ursprunget ska kunna intygas. Det kaseinmärke som ska användas har förtydligats. Detta märke behöver inte längre anbringas på ostförpackningen eftersom partiernas spårbarhet garanteras när det gäller enskilda ostar.

Reglerna om privata märkningar i punkt 5 h (Märkning) i den ursprungliga produktspecifikationen har flyttats till punkt 4.8 (Märkning).

”Privata märkningar får användas. Den privata märkningen får dock inte vara sådan att den vilseleder konsumenten eller skadar den skyddade ursprungsbeteckningens goda anseende.”

Skäl

Kraven på hantering av egna varumärken har förtydligats och utökats. Privata märkningar kommer även fortsättningsvis att få användas.

7.   Redaktionella ändringar

7.1   Namnet på och andra uppgifter om medlemsstatens behöriga myndighet har uppdaterats.

7.2   Den ansökande gruppens adress har korrigerats.

Skäl

Den ansökande gruppens adress har ändrats sedan ursprungsskyddet tillkom och har uppdaterats tillsammans med uppgifterna om behörig myndighet.

7.3   Kontrollorgan

Avsnittet med kontaktuppgifter för kontrollorganet har ändrats eftersom detta organ numera är ett privat företag: Lacon GmbH.

7.4   Ändringar av produktspecifikationens layout/presentation

Vissa avsnitt har numrerats om och ändrats för att informationen ska bli tydligare och mer exakt.

7.5   Nationella krav

Rubriken ”Nationella krav” har strukits utan att ersättas eftersom detta avsnitt inte längre behövs med hänvisning till de lagstadgade kraven.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”Vorarlberger Alpkäse”

EU-nr: PDO-AT-1413-AM01 – 5.4.2022

SUB (X) SGB ()

1.   Namn [på SUB eller SGB]

”Vorarlberger Alpkäse”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Österrike

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp [se bilaga XI]

Klass 1.3 Ost

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

”Vorarlberger Alpkäse” är en hårdost som framställs på alpfäbodar i det avgränsade området från obehandlad silofri mjölk från alpkor och som är lämpad för produktion av hårdost. Varje ost väger högst 40 kg och lagras i minst tre månader.

Osten har en torr, brungul till brun, kornig skorpa, fast till mjuk konsistens och är elfenbensvit till färgen. När osten skivas syns jämnt men glest fördelade, ärtstora, matta till glänsande runda hål. Hålen är i allmänhet runda och stora som ärtor. Smaken är mild och blir skarpare med ökad lagring.

Beroende på mognadsgrad kan de beskrivna egenskaperna vara mer eller mindre uttalade, utan att den övergripande karaktären hos den skyddade ursprungsbeteckningen ”Vorarlberger Alpkäse” påverkas eller ändras.

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

Endast mjölk från kor från officiellt erkända anläggningar på alpfäbodar med gräsbete får användas för framställning av ”Vorarlberger Alpkäse”. Det är inte tillåtet med produktion av eller utfodring med ensilage.

Tilläggsfoder i form av krossad spannmål får användas men får inte överstiga 20 % av den årliga torrsubstansen. Krossad spannmål får även köpas in från andra områden eftersom det geografiska området, som är en typisk bergsregion, inte är så lämpad för jordbruksproduktion. Detta innebär att nästan ingen spannmål eller liknande grödor odlas eller produceras i området, utan måste köpas in från andra områden.

Andelen foder från det geografiska området får således inte understiga 80 % av den totala torrsubstansen som årligen ges till kor som mjölkas. Tilläggsfoder i form av krossad spannmål med ursprung från annat håll får användas men får inte överstiga 20 % av torrsubstansen i varje giva.

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Råvaran ska produceras, bearbetas och mognadslagras i det avgränsade området.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

3.6   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

Ostarna ska märkas med ett kaseinmärke med ett serienummer. Den ansökande sammanslutningen ansvarar för att administrera och tilldela serienumret.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

”Vorarlberger Alpkäse” produceras i provinsen Vorarlberg på mellan 1 000 och 1 800 meters höjd över havet. De officiellt erkända alpfäbodarna drivs endast under sommarmånaderna inom ramen för alpin alternerande beteshållning (transhumans).

5.   Samband med det geografiska området

De karakteristiska egenskaperna hos ”Vorarlberger Alpkäse” beror av den mjölk som används vid produktionen, mjölkens innehållsämnen, smak och konsistens, som påverkas av den alpina floran i Vorarlberg, samt på de klimatmässiga och mänskliga förhållandena (traditionell hantverksproduktion) som inverkar på produktionsprocessen. Den småskaliga verksamheten på alpfäbodarna innebär att den hantverksmässiga produktionen och omsorgsfulla hanteringen och mognadslagringen av ostarna lever kvar än i dag. Detta ger också ”Vorarlberger Alpkäse” dess särskilda kvalitet och långa hållbarhet.

Den mjölk som används för att framställa ”Vorarlberger Alpkäse” har en särskild smak dels på grund av den alpina växtligheten i produktionsområdet, dels på grund av att djuren till övervägande del utfodras med grönbete, och det är detta, i kombination med de hantverksmässiga produktionsmetoderna, som ger osten dess karakteristiska egenskaper. Ostproduktionen utgör en viktig faktor för att fäboddriften i Vorarlberg ska kunna fortgå och har avgörande betydelse för det alpina kulturlandskapets biologiska mångfald och stabilitet i Vorarlberg.

Jordbruket i Vorarlberg är uteslutande inriktat på gräsbetesdrift. För alpfäbodarna gäller ett strängt förbud mot ensilagefoder (dvs. inget fermenterat foder). Det är endast genom ett förbud mot ensilage som det är möjligt att framställa ”Vorarlberger Alpkäse” av hög kvalitet.

”Vorarlberger Alpkäse” är en produkt som under hundratals år har framställts och konsumerats i det avgränsade geografiska området. Under hela denna tid har man i det som i dag är provinsen Vorarlberg framställt ost. I början, och under flera århundraden framåt, framställdes ost främst för egen konsumtion och för regional avsalu. Den alpina ostproduktionen utgör en viktig faktor för att fäboddriften i Vorarlberg ska kunna fortgå och har avgörande betydelse för det alpina kulturlandskapets biologiska mångfald och stabilitet i Vorarlberg. Inom ramen för alpin alternerande beteshållning (transhumans) mellan hemgårdarna i dalen och fäbodarna uppe i bergen utgör bearbetningen av obehandlad mjölk på fäbodarna en viktig ekonomisk faktor för den fortsatta driften av jordbruks- och mjölkgårdar i Vorarlberg.

Det finns dokumenterat att de traditionella ystningsmetoderna var i bruk i regionen redan under trettioåriga kriget. Samma metoder utgör grunden för den produktionsprocess som gäller för ”Vorarlberger Alpkäse” i dag. Redan under 1700-talet användes en stor del av den mjölk som producerades under sommarmånaderna uppe på alpfäbodarna för att framställa alpost. Allt sedan dess har beteckningen ”Vorarlberger Alpkäse” använts.

Sådana regionala förhållanden som höjd över havet, klimatet, floran och faunan samt jordbruksföretagens småskaliga struktur gjorde att produktionen av fet ost utvecklades i mitten av 1700-talet med hjälp av särskilda ystningsmetoder. Detta ledde till ökad hållbarhet och ett ökat mervärde.

De tekniska kunskaper och färdigheter som ostproducenterna i det avgränsade geografiska området samlade på sig överfördes från generation till generation (djurens foder, mjölkbearbetningen, produktionsmetoderna och mognadslagringen). Dessa kunskaper och färdigheter har fortsatt att utvecklas och utgör än i dag grunden för framställningen av ”Vorarlberger Alpkäse”.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/vorarlbergeralpkaese/

Dokumentet finns också tillgängligt direkt via den österrikiska patentmyndighetens webbplats (www.patentamt.at) via följande sökväg: ”Trademarks / Geographical indications / List of Austrian geographical indications”. Texten finns under namnet på kvalitetsbeteckningen.


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.


Top