EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0536

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, vad gäller ändringen av bilaga XXII till associeringsavtalet

COM/2023/536 final

Bryssel den 19.9.2023

COM(2023) 536 final

2023/0324(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, vad gäller ändringen av bilaga XXII till associeringsavtalet


MOTIVERING

1.Fråga som behandlas i förslaget

Detta förslag gäller ett beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i associeringsrådet EU–Georgien med avseende på det planerade antagandet av ett beslut om ändring av bilaga XXII till associeringsavtalet EU–Georgien. Denna bilaga XXII avser beskattning.

2.Bakgrund till förslaget

2.1.Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (avtalet), syftar till att fördjupa de politiska och ekonomiska förbindelserna mellan EU och Georgien, bland annat genom att inrätta ett djupgående och omfattande frihandelsområde. Det utgör en ram för att gradvis uppnå politisk associering och ekonomisk integration mellan EU och Georgien. Det innehåller åtaganden om att reformera den georgiska ekonomin i linje med EU:s regelverk, inbegripet målet att öka marknadsintegrationen och närma regelverket till viktiga delar av EU:s regelverk som är kopplade till miljön, klimatfrågor, bolagsrätt, redovisning samt revision och företagsstyrning, konsumentpolitik samt folkhälsosektorerna, på grundval av EU:s regelverk. Avtalet trädde i kraft den 1 juli 2016.

2.2.Associeringsrådet EU–Georgien

Associeringsrådet EU–Georgien är den högsta formella institution som inrättats enligt associeringsavtalet EU–Georgien för att övervaka genomförandet av avtalet och periodiskt se över hur avtalet fungerar mot bakgrund av dess mål. Det inrättades enligt artikel 404 i avtalet.

Associeringsrådet sammanträder regelbundet på ministernivå, åtminstone en gång per år, och när omständigheterna så kräver. Associeringsrådet består av medlemmar av Europeiska unionens råd och ledamöter av Europeiska kommissionen, å ena sidan, och ledamöter av den georgiska regeringen, å andra sidan.

Ordförandeskapet i associeringsrådet innehas växelvist av en företrädare för unionen och en företrädare för Georgien. Associeringsrådet har befogenhet att fatta beslut inom avtalets tillämpningsområde. Besluten är bindande för parterna, och parterna ska vidta lämpliga åtgärder i linje med bestämmelser i detta avtal för att genomföra de beslut som fattats. Associeringsrådet får även avge rekommendationer. Sådana beslut eller rekommendationer antas genom överenskommelse mellan parterna, efter det att de respektive interna förfarandena har slutförts.

2.3.Associeringsrådet EU-Georgiens planerade akt

Europeiska kommissionen ska anta ett förslag till rådets beslut om fastställande av unionens ståndpunkt om det beslut som ska fattas i associeringsrådet om ändring av bilaga XXII (tillnärmning av skattelagstiftning).

Syftet med den planerade akten är att föreslå en ändring av bilaga XXII till avtalet.

Den planerade akten kommer att vara bindande för parterna i enlighet med artikel 406 i avtalet, där följande anges: ”För att målen i detta avtal ska uppnås ska associeringsrådet ha befogenhet att fatta beslut inom avtalets tillämpningsområde. Besluten ska vara bindande för parterna och dessa ska vidta lämpliga åtgärder, om nödvändigt också åtgärder av organ som inrättats inom ramen för detta avtal, i linje med bestämmelser i detta avtal för att genomföra de beslut som fattats.”

3.Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar

I föreliggande förslag till rådets beslut fastställs unionens ståndpunkt om det beslut som ska fattas i det associeringsråd som inrättats genom avtalet med avseende på ändringen av bilaga XXII (tillnärmning av skattelagstiftning) till associeringsavtalet.

Den akt som ska antas av associeringsrådet utgör en akt med rättslig verkan. Den planerade akten kommer att vara bindande enligt internationell rätt i enlighet med artikel 406 i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.

Ändringen av bilaga XXII är nödvändig för att avspegla den utveckling av Georgiens nationella lagstiftning som har ägt rum på skatteområdet sedan förhandlingarna om avtalet avslutades i november 2013.

De två parterna ska utveckla sitt samarbete och harmonisera sin politik när det gäller att motverka och bekämpa bedrägerier och smuggling av punktskattepliktiga varor. Detta samarbete kommer bland annat att omfatta en gradvis tillnärmning av punktskattesatserna på tobaksprodukter.

Förslaget är förenligt med parternas skyldigheter enligt artiklarna 283 och 285 i avtalet.

4.Rättslig grund

4.1.Förfarandemässig rättslig grund

4.1.1.Principer

I artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att beslut ska antas ”om fastställande av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i ett organ som inrättas genom ett avtal, om detta organ ska anta akter med rättslig verkan, med undantag av sådana akter som kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram”.

Begreppet akter med rättslig verkan omfattar akter som har rättslig verkan med stöd av de regler i internationell rätt som tillämpas på organet i fråga. Det omfattar även instrument som inte har bindande verkan enligt internationell rätt, men som är ”ägnade att på ett avgörande sätt påverka innehållet i de bestämmelser som antas av unionslagstiftaren” 1 .

4.1.2.Tillämpning i det aktuella fallet

Associeringsrådet EU–Georgien är ett organ som inrättats genom ett avtal, närmare bestämt associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.

Enligt artikel 406.3 i avtalet ska associeringsrådet ha befogenhet att uppdatera eller ändra bilagorna till detta avtal.

I artikel 283 i avtalet fastställs att parterna ska utveckla sitt samarbete och harmonisera sin politik när det gäller att motverka och bekämpa bedrägerier och smuggling av punktskattepliktiga varor. Samarbetet kommer bland annat att omfatta en gradvis tillnärmning av punktskattesatserna på tobaksprodukter, så långt som detta är möjligt med tanke på de restriktioner som det regionala sammanhanget ger upphov till, och ska ske i enlighet med Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll. I detta syfte kommer parterna att sträva efter att stärka sitt samarbete inom det regionala sammanhanget.

I artikel 285 fastställs att Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som avses i bilaga XXII till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

Den akt som ska antas av associeringsrådet EU–Georgien utgör en akt med rättslig verkan. 

Den planerade akten kommer att vara bindande enligt internationell rätt i enlighet med artikel 406 i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan. 

Den planerade akten varken kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram.

Den förfarandemässiga rättsliga grunden för det föreslagna beslutet är därför artikel 218.9 i EUF-fördraget.

4.2.Materiell rättslig grund

4.2.1.Principer

Den materiella rättsliga grunden för ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget är främst beroende av syftet med och innehållet i den planerade akt avseende vilken en ståndpunkt intas på unionens vägnar. Om den planerade akten har två syften eller två beståndsdelar av vilka det ena syftet eller den ena beståndsdelen kan identifieras som det eller den huvudsakliga, medan det eller den andra endast är av underordnad betydelse, måste det beslut som antas enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget ha en enda materiell rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till det huvudsakliga eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller avgörande beståndsdelen.

4.2.2.Tillämpning i det aktuella fallet

Det huvudsakliga syftet med och innehållet i den planerade akten är att ändra bilaga XXII (Tillnärmning av skattelagstiftning) avseende punktskattesatser på tobaksvaror i linje med Georgiens åtaganden att närma sin lagstiftning till avtalet.

Den materiella rättsliga grunden för det föreslagna beslutet omfattar därför följande bestämmelser: Artikel 207 jämförd med artikel 218.9 i EUF-fördraget.

4.3.Slutsats

Den rättsliga grunden för förslaget till beslut bör vara artikel 285 i avtalet, jämförd med artiklarna 207 och 218.9 i EUF-fördraget.

5.Offentliggörande av den planerade akten

Eftersom associeringsrådet EU–Georgiens akt kommer att ändra bilaga XXII är det lämpligt att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning efter antagandet.

2023/0324 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, vad gäller ändringen av bilaga XXII till associeringsavtalet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (avtalet) ingicks av unionen genom rådets beslut 2014/494/EU och trädde i kraft den 1 juli 2016. 

(2)Enligt artikel 406.3 i avtalet har associeringsrådet befogenhet att uppdatera eller ändra bilagorna till avtalet.

(3)Enligt artikel 283 i avtalet ska parterna utveckla sitt samarbete och harmonisera sin politik när det gäller att motverka och bekämpa bedrägerier och smuggling av punktskattepliktiga varor. Samarbetet kommer bland annat att omfatta en gradvis tillnärmning av punktskattesatserna på tobaksprodukter, så långt som detta är möjligt med tanke på de restriktioner som det regionala sammanhanget ger upphov till, och ska ske i enlighet med Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll. I detta syfte kommer parterna att sträva efter att stärka sitt samarbete inom det regionala sammanhanget.

(4)Enligt artikel 285 i avtalet kommer Georgien att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som avses i bilaga XXII till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

(5)Associeringsrådet ska vid sitt åttonde möte anta beslut om ändring av bilaga XXII.

(6)Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i associeringsrådet eftersom det planerade beslutet kommer att vara bindande för unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under det åttonde mötet i associeringsrådet EU–Georgien ska grundas på det utkast till bilaga som åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    Domstolens dom av den 7 oktober 2014, Tyskland/rådet, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punkterna 61–64.
Top

Bryssel den 19.9.2023

COM(2023) 536 final

BILAGA

till

Förslag till rådets beslut

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, vad gäller ändringen av bilaga XXII till associeringsavtalet


BILAGA

BESLUT nr …/2023 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–GEORGIEN

om ändring av bilaga XXII till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

ASSOCIERINGSRÅDET EU–GEORGIEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, särskilt artikel 406, och

av följande skäl:

(1)Associeringsavtalet (nedan kallat avtalet) mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan undertecknades den 16 juni 2014 och trädde i kraft den 1 juli 2016.

(2)I ingressen till avtalet erkänns Georgiens åtagande att gradvis närma sin lagstiftning inom de berörda sektorerna till EU:s lagstiftning i enlighet med detta avtal och att genomföra den i praktiken. I ingressen erkänns också parternas åtagande att respektera principerna om hållbar utveckling, att skydda miljön och begränsa klimatförändringarna, att ständigt förbättra miljöstyrningen och uppfyllandet av de miljörelaterade behoven, bland annat genom gränsöverskridande samarbete och genomförande av multilaterala internationella avtal, samt deras villighet att förbättra folkhälsoskyddet och skyddet av människors hälsa som en grundförutsättning för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Parterna anser att detta avtal kommer att skapa ett nytt klimat för de ekonomiska förbindelserna mellan parterna och framför allt för utvecklingen av handel och investeringar samt stimulera konkurrens, dvs. faktorer som är grundläggande för ekonomisk omstrukturering och modernisering.

(3)I artikel 1 i avtalet hänvisas det till målet att stödja Georgiens ansträngningar att utveckla sin ekonomiska potential genom internationellt samarbete, bland annat genom att närma landets lagstiftning till EU:s lagstiftning.

(4)I artikel 283 i avtalet fastställs att parterna ska utveckla sitt samarbete och harmonisera sin politik när det gäller att motverka och bekämpa bedrägerier och smuggling av punktskattepliktiga varor. Samarbetet kommer bland annat att omfatta en gradvis tillnärmning av punktskattesatserna på tobaksprodukter, så långt som detta är möjligt med tanke på de restriktioner som det regionala sammanhanget ger upphov till, och ska ske i enlighet med Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll.

(5)I artikel 285 i avtalet fastställs att Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som avses i bilaga XXII till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

(6)Enligt artikel 406.1 och 406.3 i avtalet får associeringsrådet anta beslut för att målen i avtalet ska uppnås. Associeringsrådet får revidera och uppdatera bilagorna till detta avtal, med beaktande av utvecklingen hos EU-lagstiftningen och de tillämpliga normer som fastställts i internationella instrument som parterna anser vara relevanta.

(7)Associeringsrådet ska därför ändra bilaga XXII till avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med bilaga XXII till associeringsavtalet EU–Georgien och rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror ska den totala punktskatten (som måste bestå av en särskild komponent på mellan 7,5 % och 76,5 % av den totala skattebelastningen – uttryckt som ett fast belopp per 1000 cigaretter samt en värderelaterad del – uttryckt som en procentuell andel av det högsta detaljhandelspriset) vid utgången av 2026 i Georgien inte vara lägre än 90 EUR per 1000 cigaretter och mindre än 60 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset. Georgien ska säkerställa punktskattens målnivå genom en gradvis höjning fram till och med 2026.

Artikel 2

I enlighet med bilaga XXII till associeringsavtalet EU–Georgien och rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror ska den totala punktskatten (särskild skatt och värderelaterad skatt när så är lämpligt) vid utgången av 2026 i Georgien inte vara lägre än 5 % av detaljhandelspriset eller 12 EUR per 1000 stycken eller per kilogram för cigarrer och cigariller, 50 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset eller 60 EUR per kilogram för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter, 20 % av detaljhandelspriset eller 22 EUR per kilogram för annan röktobak. Georgien ska säkerställa punktskattens målnivå genom en gradvis höjning fram till och med 2026.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i …,

På associeringsrådets vägnar

Ordförande

Top