EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0706(01)

Tillkännagivande om återupptagande av antidumpnings- och antisubventionsundersökningarna avseende kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/73 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/72 om införande av åtgärder på import av elcyklar från Folkrepubliken Kina till följd av domarna av den 27 april 2022 i målen T-242/19 och T-243/19 2022/C 260/04

C/2022/4587

OJ C 260, 6.7.2022, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/5


Tillkännagivande om återupptagande av antidumpnings- och antisubventionsundersökningarna avseende kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/73 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/72 om införande av åtgärder på import av elcyklar från Folkrepubliken Kina till följd av domarna av den 27 april 2022 i målen T-242/19 och T-243/19

(2022/C 260/04)

1.   Domar

I sina domar av den 27 april 2022 i målen T-242/19 (1) och T-243/19 (2), Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Giant) mot kommissionen (domarna), ogiltigförklarade Europeiska unionens tribunal (tribunalen) kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/73 av den 17 januari 2019 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina (3) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/72 av den 17 januari 2019 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina (4) (de omtvistade förordningarna) vad gäller Giant.

Giant ifrågasatte den justering som gjorts av dess exportpris för försäljning via närstående handlare i unionen genom analog tillämpning av artikel 2.9 i förordning (EU) 2016/1036 (5) (den grundläggande antidumpningsförordningen) vid beräkningen av prisunderskridandet. Giant hävdade i synnerhet att justeringen – avdraget för den närstående importörens försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt en teoretisk vinst – ändrade handelsledet för dess exportförsäljning, vilket resulterade i en jämförelse mellan dess exportpris på importörsnivå och unionspriserna på detaljistnivå. Detta justerade exportpris jämfördes med unionsindustrins försäljningspriser till deras första oberoende kunder vid försäljning via närstående försäljningsenheter i EU för beräkningarna av prisunderskridande och målprisunderskridande. Giant ifrågasatte också behandlingen av OEM-försäljning (Original Equipment Manufacturer – tillverkare av originalutrustning) vid beräkningen av prisunderskridandet. Giant ansåg att unionstillverkarnas försäljning av produkter under eget varumärke till detaljister borde ha justerats till nivån för försäljning till en icke-närstående OEM-kund i unionen innan den jämfördes med Giants OEM-försäljning.

Tribunalen fann att kommissionen inte var skyldig att fastställa prisunderskridandemarginaler och att den hade rätt att grunda sin skadeanalys och därmed orsakssambandet på andra prisfenomen som anges i artikel 3.3 i den grundläggande antidumpningsförordningen respektive artikel 8.2 i förordning (EU) 2916/1037 (6) (den grundläggande antisubventionsförordningen), såsom en väsentlig sänkning av unionsindustrins priser eller förhindrande av väsentliga prisökningar. Eftersom kommissionen stödde sig på beräkningen av prisunderskridandet enligt artikel 3.3 respektive artikel 8.2 fann tribunalen emellertid i båda fallen att kommissionen inte gjorde en rättvis jämförelse vid beräkningen av sökandens prisunderskridandemarginal genom att den beaktade vissa faktorer när det gällde unionsindustrins priser som den inte desto mindre hade dragit av från sökandens priser (eller som inte förelåg vid OEM-försäljning eftersom försäljningen i efterföljande led av den berörda produkten (7) gjordes av den oberoende köparen själv). Tribunalen påpekade att det konstaterade metodfelet ledde till att ett underskridande av dessa priser fastställdes trots att dess omfattning eller förekomst inte hade styrkts på ett korrekt sätt.

Med hänsyn till den betydelse som kommissionen hade fäst vid prisunderskridandet som en central indikator i sin slutsats om skada och som en avgörande faktor för slutsatsen om orsakssambandet mellan den dumpade eller subventionerade importen och skadan, fann tribunalen att felet vid beräkningen av prisunderskridandet var tillräckligt för att ogiltigförklara kommissionens analys av respektive orsakssamband, vilket var en viktig grund för införandet av åtgärder.

Slutligen påpekades tribunalen att oberoende av den analoga tillämpningen av artikel 2.9 i den grundläggande antidumpningsförordningen för att bedöma förekomsten av skada i den mening som avses i artikel 3 i den förordningen eller artikel 8 i den grundläggande antisubventionsförordningen innebär den orättvisa jämförelse som konstaterats i den andra delen av denna grund under alla omständigheter att kommissionens bedömning enligt dessa bestämmelser är ogiltig (8) (9).

Tribunalen påpekade också att nivån för undanröjande av skada fastställdes på grundval av en jämförelse som inbegrep det vägda genomsnittliga importpriset för de exporterande tillverkare som ingick i urvalet, vederbörligen justerat för importkostnader och tullar, såsom detta hade fastställts för beräkningen av prisunderskridandet (10) (11). Följaktligen fann tribunalen att det inte kan uteslutas att unionsindustrins skademarginal skulle ha fastställts till en ännu lägre nivå än i de omtvistade förordningarna och ännu lägre än den dumpningsmarginal eller den storlek på de utjämningsbara subventionerna som fastställts i dessa, om det inte hade begåtts ett metodfel avseende sökandens prisunderskridande. I så fall, och i enlighet med artikel 9.4 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 15.1 i den grundläggande antisubventionsförordningen, bör beloppet för respektive tull minskas till en nivå som är tillräcklig för att undanröja skadan (12) (13).

Mot bakgrund av ovanstående ogiltigförklarade tribunalen de båda omtvistade förordningarna till den del de rör Giant.

2.   Konsekvenser

Enligt artikel 266 i EUF-fördraget ska institutionerna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa domar. Om en rättsakt som antagits av institutionerna inom ramen för ett administrativt förfarande, såsom en antidumpnings- eller antisubventionsundersökning, ogiltigförklaras utgörs efterlevnaden av tribunalens dom av att den ogiltigförklarade rättsakten ersätts av en ny rättsakt, där den rättsstridighet som tribunalen konstaterat undanröjs (14).

Enligt domstolens rättspraxis kan förfarandet för att ersätta den ogiltigförklarade rättsakten återupptas i precis det skede då rättsstridigheten inträffade (15). Detta innebär i synnerhet att i en situation där en rättsakt som avslutar ett administrativt förfarande ogiltigförklaras påverkar ogiltigförklarandet inte nödvändigtvis de förberedande rättsakterna, såsom inledandet av antidumpningsförfarandet. I en situation där en förordning om införande av slutgiltiga antidumpningsåtgärder ogiltigförklaras är antidumpningsförfarandet fortfarande öppet efter ogiltigförklarandet, eftersom den rättsakt som avslutar antidumpningsförfarandet inte längre ingår i unionens rättsordning (16), med undantag för om rättsstridigheten inträffade i det inledande skedet.

I det aktuella fallet ogiltigförklarade tribunalen de omtvistade antidumpnings- och antisubventionsförordningarna av ett och samma skäl, nämligen att kommissionen i sin analys av prisunderskridandet inte gjort en rättvis jämförelse i samma handelsled vid fastställandet av förekomsten av ett betydande prisunderskridande. Enligt tribunalen påverkade detta fel också analysen av orsakssambandet och potentiellt skademarginalen för sökanden.

Övriga avgöranden och slutsatser i den omtvistade förordningen som inte bestreds eller som bestreds men inte prövades av tribunalen är fortfarande giltiga och påverkas inte av detta återupptagande.

3.   Förfarande för återupptagande av undersökningen

Mot bakgrund av ovanstående beslutade kommissionen att återuppta de antidumpnings- och antisubventionsundersökningar avseende import av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina som ledde till antagandet av de omtvistade förordningarna, till den del de rör Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. De ursprungliga undersökningarna återupptas i det skede då rättsstridigheten inträffade.

Syftet med återupptagandet av de ursprungliga undersökningarna är att till fullo åtgärda de fel som tribunalen konstaterat och att göra en bedömning av huruvida tillämpningen av reglerna, såsom de förtydligats av tribunalen, motiverar att åtgärderna återinförs på den ursprungliga nivån eller i förekommande fall på en reviderad nivå från och med den dag då de omtvistade förordningarna ursprungligen trädde i kraft.

De berörda parterna underrättas härmed om att resultaten av denna nya undersökning kan föranleda betalningsförpliktelser i framtiden.

4.   Skriftliga inlagor

Alla berörda parter, särskilt Giant, uppmanas att lämna synpunkter och uppgifter om frågor som rör återupptagandet av undersökningen samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa. Dessa uppgifter och denna bevisning ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 20 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.   Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller höranden om frågor rörande återupptagandet av undersökningen ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med berörda parter.

6.   Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor samt korrespondens

Uppgifter som lämnas till kommissionen inom ramen för en undersökning avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter a) kommissionen att använda dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och b) att dessa uppgifter och/eller dessa data lämnas till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt till försvar.

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna och för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling ska vara märkta ”Sensitive” (17). Parter som lämnar uppgifter inom ramen för denna undersökning uppmanas att ange skälen till att de begär konfidentiell behandling. Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Sensitive” ska i enlighet med artikel 19.2 i den grundläggande antidumpningsgrundförordningen och artikel 29.2 i den grundläggande antisubventionsförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningarna ska vara tillräckligt detaljerade för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en part som lämnar konfidentiella uppgifter inte kan visa att begäran om konfidentiell behandling är välgrundad eller inte lämnar in en icke-konfidentiell sammanfattning i begärt format och av begärd kvalitet, kan kommissionen komma att lämna uppgifterna utan beaktande om det inte med hjälp av lämpliga källor på ett tillfredsställande sätt kan visas att uppgifterna är riktiga.

Berörda parter uppmanas att skicka alla inlagor och framställningar, även begäranden om registrering som berörd part, skannade fullmakter och intyganden, via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Genom att använda TRON.tdi eller e-post godkänner de berörda parterna de regler som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet ”KORRESPONDENS MED EUROPEISKA KOMMISSIONEN I ÄRENDEN SOM RÖR HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER” som finns på GD Handels webbplats: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. De berörda parterna måste uppge namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (fungerande officiell företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via TRON.tdi eller e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via TRON.tdi och e-post.

Kommissionens kontaktuppgifter:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-post: TRADE-AS646a-AD643a-EBIKES@ec.europa.eu

7.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 28 i den grundläggande antisubventionsförordningen provisoriska eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, kan dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas i stället.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i den grundläggande antidumpningsförordningen och/eller artikel 28 i den grundläggande antisubventionsförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

Underlåtenhet att lämna svar i datoriserad form ska inte anses utgöra bristande samarbete, under förutsättning att den berörda parten kan visa att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna svar på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

8.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden ingriper. Förhörsombudet behandlar begäranden om tillgång till ärendehandlingar, tvister rörande konfidentiell behandling av dokument, begäranden om förlängning av tidsfrister och alla andra begäranden rörande berörda parters eller tredje parters rätt till försvar som kan inkomma under förfarandets gång.

Förhörsombudet kan anordna ett hörande och agera som medlare mellan den eller de berörda parterna och kommissionens avdelningar för att säkra att de berörda parterna har möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar. Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. Förhörsombudet kommer att pröva skälen för begäran. Dessa höranden bör endast anordnas om frågan inte lösts med kommissionens avdelningar i vederbörlig ordning.

Varje begäran ska lämnas i god tid och så snart som möjligt för att förfarandet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt. I detta syfte ska berörda parter begära att förhörsombudet ingriper så snart som möjligt efter det att den händelse som motiverar ett ingripande inträffat. Förhörsombudet kommer att undersöka orsakerna till begäranden om ingripanden, vilken typ av frågor som tas upp och vilken inverkan dessa frågor har på rätten till försvar, med vederbörlig hänsyn tagen till nödvändigheten av att säkerställa en god förvaltning och av att kunna slutföra undersökning i tid.

Mer information och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

9.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (18).

Ett meddelande om skydd av personuppgifter för att informera alla personer om behandlingen av personuppgifter inom ramen för kommissionens handelspolitiska verksamhet finns på GD Handels webbplats: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence.

10.   Information till tullmyndigheterna

Från och med den 7 juli 2022, och i avvaktan på resultatet av denna nya undersökning, upphävs tillfälligt betalningsförpliktelsen avseende de slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullarna på import av pedalassisterade cyklar med en elektrisk hjälpmotor som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90 (Taric-nummer 8711609010), med ursprung i Kina och tillverkade av Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Taric-tilläggsnummer C383).

Eftersom storleken på den slutgiltiga betalningsförpliktelse som följer av den nya undersökningen ännu inte är känd uppmanar kommissionen de nationella tullmyndigheterna att avvakta resultatet av denna undersökning innan de fattar beslut om eventuella ansökningar om återbetalning av de antidumpnings- och/eller utjämningstullar som ogiltigförklarats av tribunalen med avseende på Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd.

De antidumpnings- och utjämningstullar som betalats i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/73 av den 17 januari 2019 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina respektive kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/72 av den 17 januari 2019 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av pedalassisterade cyklar med en elektrisk hjälpmotor med ursprung i Folkrepubliken Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90 (Taric-nummer 8711609010), med ursprung i Folkrepubliken Kina och tillverkade av Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Taric-tilläggsnummer C383), bör därför inte återbetalas eller efterges förrän resultatet av denna undersökning är känt.

11.   Utlämnande av uppgifter

Alla berörda parter som registrerats som sådana i samband med den undersökning som ledde till antagandet av de omtvistade förordningarna kommer att i rätt tid underrättas om de viktigaste omständigheter och överväganden på grundval av vilka kommissionen avser att genomföra ovannämnda domar och kommer att ges tillfälle att lämna synpunkter innan ett slutligt beslut fattas.


(1)  Mål T-242/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. mot Europeiska kommissionen, EU:T:2022:259.

(2)  Mål T-243/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. mot Europeiska kommissionen, EU:T:2022:260.

(3)  EUT L 16, 18.1.2019, s. 108.

(4)  EUT L 16, 18.1.2019, s. 5.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 30.6.2016, s. 21).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 30.6.2016, s. 55).

(7)  Enligt definitionen i de omtvistade förordningarna.

(8)  Mål T-242/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. mot Europeiska kommissionen, EU:T:2022:259, punkt 126.

(9)  Mål T-243/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. mot Europeiska kommissionen, EU:T:2022:260, punkt 118.

(10)  Mål T-242/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. mot Europeiska kommissionen, EU:T:2022:259, punkt 122.

(11)  Mål T-243/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. mot Europeiska kommissionen, EU:T:2022:260, punkt 114.

(12)  Mål T-242/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. mot Europeiska kommissionen, EU:T:2022:259, punkt 123.

(13)  Mål T-243/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. mot Europeiska kommissionen, EU:T:2022:260, punkt 115.

(14)  De förenade målen 97, 193, 99 och 215/86, Asteris AE m.fl. och Grekland mot kommissionen, REG 1988, s. 2181, punkterna 27 och 28 samt mål T-440/20 Jindal Saw mot Europeiska kommissionen, EU:T:2022:318.

(15)  Mål C-415/96, Spanien mot kommissionen, REG 1998, s. I-6993, punkt 31; mål C-458/98, P Industrie des Poudres Sphériques mot rådet, REG 2000, s. I-8147, punkterna 80 till 85; mål T-301/01, Alitalia mot kommissionen, REG 2008, s. II-1753, punkterna 99 och 142; de förenade målen T-267/08 och T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais mot kommissionen, REU 2011, s. II-0000, punkt 83.

(16)  Mål C-415/96, Spanien mot kommissionen, REG 1998, s. I-6993, punkt 31; mål C-458/98, P Industrie des Poudres Sphériques mot rådet, REG 2000, s. I-8147, punkterna 80 till 85.

(17)  Ett dokument märkt ”Sensitive” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet Gatt 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).


Top