EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0323(13)

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 2022/C 130/17

PUB/2022/54

EUT C 130, 23.3.2022, p. 20–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 130/20


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2022/C 130/17)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELANDE OM EN STANDARDÄNDRING SOM ÄNDRAR DET SAMMANFATTANDE DOKUMENTET

”Mittelrhein”

PDO-DE-A1269-AM01

Datum för meddelandet: 28.12.2021

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1.   Beskrivning av vin/vinprodukterna samt analytiska och/eller organoleptiska egenskaper

Beskrivning:

Ändring av lägsta naturliga alkoholhalt och lägsta mustvikt (som har flyttats från punkt 5.1 till punkt 3.2 i produktspecifikationen) för kvalitetsvin (qualitätswein) framställt av druvsorten dornfelder under år med exceptionella väderförhållanden.

Standardvärden för kvalitetsvin framställt av druvsorten dornfelder: 8,8 volymprocent, total alkoholhalt/68 Oechsle-grader.

TILLÄGG:

”Enligt beslut från den erkända föreningen Schutzgemeinschaft Mittelrhein [föreningen för skydd av vin med beteckningen ’Mittelrhein’] får den lägsta naturliga alkoholhalten/lägsta mustvikten för druvsorten dornfelder fastställas till 8,3 volymprocent, total alkoholhalt/65 Oechsle-grader under år med exceptionella väderförhållanden. Sådana arrangemang är endast tillämpliga på den årgång som beslutet avser. Skyddsorganisationens beslut kommer att meddelas via en lämplig kanal för offentliggörande.”

De olika produkterna identifieras via namnet, med information om deras lägsta naturliga alkoholhalt/lägsta mustvikt och en beskrivning av deras organoleptiska egenskaper.

TILLÄGG:

Den totala alkoholhalten hos viner som omfattas av ”Mittelrhein” SUB som produceras utan berikning får överstiga 15 volymprocent.

Ändringen görs av följande skäl:

Syftet med att minska den lägsta alkoholhalten/lägsta mustvikten för druvsorten dornfelder något är att skörden ska kunna genomföras tidigare för att minska de negativa effekterna av nya skadliga organismer. Under 2014 blev till exempel flugan Drosophila suzukii ett hot mot tidigt mognande blå druvsorter. De bestämmelser om senareläggning av skörden utifrån lägsta mustvikt som har gällt hittills leder till att kvaliteten och volymen hos druvor som skördas under sådana år minskar betydligt.

Beskrivningarna av de organoleptiska egenskaperna har nyanserats mer så att de bättre avspeglar de olika produkterna.

Tillägget av total alkoholhalt för viner som framställs utan berikning är möjligt enligt en bestämmelse i den tillämpliga EU-förordningen.

2.   Avgränsning av området

Beskrivning:

Det avgränsade området för ”Mittelrhein” SUB har ändrats.

TILLÄGG:

De olika kommunerna anges, inklusive distrikt och distriktsnummer.

Den exakta avgränsningen framgår av kartorna över vinodlingarna i de ovannämnda kommunerna, som avgränsas per jordlott. Kartorna finns på www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Ändringen görs av följande skäl:

Ändringen av det avgränsade området är inte godtycklig, utan nödvändig för att förhindra betydande nackdelar för vinodlingen och jordbruket, allmänheten och ekosystemet samt kulturlandskapet i regionen Mittelrhein, som har utvecklats under tidens lopp.

Skälen till avgränsningen av området förklaras närmare nedan:

Inhägnade vinodlingar är nödvändiga av kvalitetsäkringsskäl, särskilt när det gäller växtskyddsåtgärder.

Växtskyddsåtgärder är nödvändiga inom vinodling, men är inte alltid förenliga med andra grödor. Att kombinera vinodling med annan markanvändning (t.ex. betesmark, åkerbruk, frukt- eller grönsaksodling) orsakar ofta problem som bör undvikas i största möjliga utsträckning.

Ju färre kontaktpunkter det finns mellan mark som används för vinodling och mark som används för andra ändamål (åkerbruk, fruktodling, betesmark osv.), desto färre blir de negativa effekterna på vinodlingen och druvornas kvalitet.

Detta beror på de särskilda förvaltningskraven på vinodlingsområdet, särskilt vad gäller växtskydd. En del av de växtskyddsmedel som används varierar avsevärt, särskilt när det gäller tillämpningsområde, grödspecifika tillstånd eller uppehållsperioder. På många av Mittelrheins historiska sluttningar sprids växtskyddsmedel med helikopter om det av tekniska och fysiska skäl finns större risk för avdrift. Besprutning med helikopter är effektiv med ett geometriskt baserat besprutningssystem i form av långa, raka spår längs sluttningarna, men vinodlingarna måste vara sammanhängande.

Jordbrukare och vinodlare är skyldiga att förhindra att växtskyddsmedel sprids till andra grödor och områden som inte ska besprutas, bland annat genom avståndskrav. Det är därför inte möjligt att bespruta vinstockar nära vinodlingens gräns, vilket gör det omöjligt att odla vinstockar. Samma krav gäller åkermark, betesmark och fruktodlingar som gränsar till vinodlingar. Mycket utspridda vinodlingar är inte lönsamma för jordbrukarna. Problemet är särskilt tydligt i situationer där besprutning med helikopter används, eftersom helikoptrar måste uppfylla särskilt stränga avståndskrav på grund av den ökade risken för avdrift. Om vinodlingarna flyttas till områden där besprutning med helikopter används upphör de tidigare vinodlingarna att vara målområden och omfattas således av avståndskrav. Detta medför en ekonomisk nackdel för sådana vinodlingar.

Även om växtskyddsmedel har använts på korrekt sätt kan avdrift ske till angränsande jordlotter med andra användningsområden, vilket orsakar skador på växtligheten i områden som inte är målområden och försämrar produkternas kvalitet och handelsvärde eftersom de kan innehålla rester. Eftersom några av växtskyddsmedlen inte får användas för de grödor som odlas kan resthaltsförsök, på grundval av exakta analyser och låga maximala resthaltsgränser, visa att produkten inte är lämpad att avsättas på marknaden. I praktiken är detta vanligt förekommande. Förorenaren kan ställas till svar för sådana skador, men inhägnade vinodlingar kan minimera antalet avlägset belägna områden och således eliminera problemen.

Skydda allmänheten och ekosystemet genom förvaltning av branta sluttningar

I dag är branta sluttningar mycket viktiga för att förhindra erosion och ytavrinning. Terrassodling och murar kring vinodlingarna förhindrar att ytvattnet rinner ned längs sluttningen. Vinstockarna och växttäcket stabiliserar marken och underhålls regelbundet. God markvård säkerställer en god markstruktur och hög infiltrering av vattnet i marken. Sammanfattningsvis minimeras erosion, vattnet buffras i händelse av kraftigt regn och avrinningen av näringsämnen (främst fosfat) till ytvattnet förhindras. Utan aktiv skötsel förfaller terrasserna och murarna. Marken blir överväxt med buskvegetation och förlorar sin bördighet och struktur. Konsekvenserna blir erosion, avrinning av jord och näringsämnen och jordskred i händelse av kraftiga regn. De boende i området och transportinfrastrukturen äventyras och drabbas av skador.

Sammanslagna vinodlingar möjliggör effektiv skötsel och skyddsmetoder på vinodlingsområdet.

Skonsamma växtskyddsstrategier ger kvalitativa, miljömässiga och ekonomiska fördelar och är därför är en viktig faktor för att säkerställa hållbar produktion av viner av hög kvalitet.

Feromoner används t.ex. för att bekämpa vinmal. Denna skyddsåtgärd fungerar endast om de feromondispensrar som behövs för att begränsa reproduktionen och förvirra skadedjuren sprids så mycket som möjligt. I detta sammanhang är det betydligt billigare att undvika dubbelmontering vid kanterna (gränser till andra grödor, användningsområden eller vegetation) av tekniska skäl. Inhägnade vinodlingar kan betydligt minska kostnaderna för feromondispensrar. Rheinland-Pfalz har dessutom infört utvecklingsprogrammet ”EULLE” (jordbruksåtgärder, landsbygdsutveckling, jordbruk och livsmedel), genom vilket vinodlingar på minst två hektar kan beviljas stöd för biotekniska växtskyddsmetoder på vinodlingsområdet. Om jordlotterna är mindre än två hektar på grund av att enskilda vinodlingar har flyttats till åkermark är de återstående vinodlingarna dock inte berättigade till detta RAK-stöd. Detta får negativa effekter för sådana vinodlares ekonomi. Biotekniskt växtskydd är dock inte ekonomiskt lönsamt utan detta ekonomiska stöd. Denna situation leder till ökad användning av insektsbekämpningsmedel, vilket i sin tur har en negativ inverkan på ekosystemet.

Inhägnade vinodlingar är också nödvändiga ur både teknisk och ekonomisk synvinkel för att skydda de mogna druvorna mot skador som orsakas av fåglar, eftersom detta är det enda sättet att säkerställa ett effektivt skydd. Vinodlingar som är spridda över stora områden leder däremot till högre kostnader och ökade bullerföroreningar.

Inhägnade vinodlingar bidrar också till att förhindra skador orsakade av vilt.

Att minska den alltför stora populationen av vildsvin är en viktig fråga ur ett vinodlingsperspektiv. En sådan minskning är bland annat nödvändig eftersom skador orsakade av vilt i Rheinland-Pfalz vinodlingar normalt inte ersätts. Inhägnade vinodlingar minskar också risken för utbrott av den anmälningspliktiga djursjukdomen afrikansk svinpest, som utgör en stor risk för animalieproduktionen i Tyskland. Det är faktiskt både enklare och billigare att hantera vildsvin i inhägnade vinodlingar än i områden som används för odling av andra grödor (t.ex. druvor, jordbruksgrödor och frukt), som ofta har fler tillflyktsområden för vildsvin.

Droppbevattning blir allt viktigare under torra somrar, särskilt för nyetablerade vinodlingar. Utan droppbevattning skulle vinstockarna inte kunna växa. Inhägnade vinodlingar är en värdefull tillgång när det gäller att anlägga och driva den nödvändiga infrastrukturen (brunnar, rör osv.). Med inhägnade vinodlingar blir gemensam vattenanskaffning och användning av transport- och distributionslinjer både effektivare och billigare.

För vinodling gäller andra förvaltningskrav än för t.ex. åkerbruk. Om dessa områden inte längre används för vinodling finns det en risk för att marken blir överväxt av buskvegetation. Detta gäller särskilt på branta sluttningar, eftersom de inte är lämpade för åkerbruk eller som betesmark. Värdväxter för oönskade skadedjur som bananflugor kan börja växa i dessa obrukade områden (t.ex. björnbärsbuskar), vilket hotar druvornas hälsa och kvalitet i angränsande vinodlingar.

Kulturlandskapet, som har utvecklats med tiden, och naturlandskapet, där de traditionella vinodlingarna ingår, är ett kännetecken för ”Mittelrhein” SUB och dess anseende.

Vinodling i traditionella vingårdar präglar landskapet och definierar vinregionens karaktär för lokalbefolkningen, regionens vinindustri, specialister och konsumenter. Detta framgår även av att bilder från traditionella vingårdar ofta används i reklam för vinregionen.

En överföring av vinproduktionen till traditionell åkermark skulle förändra det karakteristiska landskapet och därmed påverka det kulturlandskap som har utvecklats i regionen, och som även har utsetts till världsarv av Unesco. Med hänvisning till områdets enastående universella värde och de gällande skydds- och förvaltningskraven förklarar Unesco följande: ”De åtgärder som har vidtagits i området [Övre mellersta Rhendalen] är i första hand avsedda att (…) upprätthålla traditionen att odla vin på dalens branta sluttningar, säkra livsmiljöer för sällsynta djur- och växtarter och i allmänhet säkerställa att miljöns tillstånd inte ändras.”

Vin spelar också en viktig roll för turismen i den traditionella vinodlingsregionen med sina traditionella vingårdar. Den traditionella vinodlingsregionen utgör en ekonomisk grund för många företag inom turismsektorn, t.ex. restauranger och hotell, tack vare naturlandskapet och de många turistattraktioner som vinodlingslandskapen erbjuder (t.ex. Mittelrheins vinvandringar, Rheinsteig-leden och Rhenslottsvandringsleden). Om området inte avgränsas i produktspecifikationen skulle vinodlingar kunna flyttas till mark som för närvarande används som betes- eller åkermark. Som redan beskrivits ovan skulle detta leda till att många traditionella vinodlingar blir överväxta med buskvegetation eftersom de inte är lämpade för andra användningsområden än vinodling på grund av att områdena är små, har särskilda egenskaper och ofta är otillgängliga. Förutom de konstaterade miljökonsekvenserna får detta även ekonomiska följder, eftersom busköverväxta landskap inte är visuellt tilltalande för turister.

De viner som presenteras i facklitteratur, som starkt formar uppfattningen om och anseendet för ”Mittelrhein” SUB, kommer ofta från traditionella sammanslagna vingårdar (t.ex. Bopparder Hamm, Bacharacher Hahn, Oberweseler Ölsberg och Leutesdorfer Gartenlay).

Sammanfattningsvis har allmänheten, industrin, konsumenter och turister en positiv uppfattning om ”Mittelrhein” SUB med sina sammanhängande vinodlingsområden som kännetecknar landskapet. När konsumenterna köper och dricker vin som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Mittelrhein” får de associationer till de traditionella vingårdarna, som förstärks av eventuella semesterupplevelser. Detta gör ”Mittelrhein” SUB exceptionell och unik.

Av ovanstående skäl framgår det tydligt att enskilda och företrädesvis inhägnade vinodlingar har många fördelar för ägare och vinodlingsaktörer samt för miljön och allmänheten. Andelen vinodlingar som är spridda över flera platser, som för närvarande är mycket låg, bör därför inte öka med tanke på de många nackdelar som beskrivs ovan.

3.   Druvsorter

Beskrivning:

Följande druvsorter anges hittills i punkt 7 (som blir punkt 8) i produktspecifikationen:

I Rheinland-Pfalz:

Vita viner

Auxerrois, bacchus, chardonnay, ehrenbreitsteiner, ehrenfelser, faberrebe, findling, früher malingre, gelber muskateller, grauer burgunder, grüner silvaner, grüner veltliner, helios, huxelrebe, johanniter, kerner, müller-thurgau, muskat-ottonel, nobling, optima, ortega, osteiner, phoenix, reichensteiner, roter traminer, sauvignon blanc, scheurebe, schönburger, weisser riesling, würzer.

Röda viner och roséviner

Blauer frühburgunder, blauer portugieser, blauer spätburgunder, cabernet dorsa, cabernet sauvignon, dakapo, deckrot, dornfelder, dunkelfelder, regent, rotberger, saint-laurent.

I Nordrhein-Westfalen:

Vita viner

Auxerrois, bacchus, ehrenfelser, faberrebe, freisamer, früher malingre, gelber muskateller, grüner silvaner, grüner veltliner, huxelrebe, kanzler, kerner, morio-muskat, müller-thurgau, muskat-ottonel, optima, ortega, perle, phoenix, reichensteiner, rieslaner, roter traminer, ruländer, scheurebe, siegerrebe, solaris, weisser burgunder, weisser elbling, weisser gutedel, weisser riesling, würzer.

Röda viner och roséviner

Blauer frühburgunder, blauer limberger, blauer portugieser, blauer spätburgunder, domina, dornfelder, dunkelfelder, früher roter malvasier, helfensteiner, heroldrebe, regent, rotberger, roter gutedel, saint-laurent.

Förteckningen över druvsorter för Rheinland-Pfalz och Nordrhein-Westfalen har slagits ihop till en gemensam förteckning.

TILLÄGG:

Sortförteckningen har kompletterats med följande druvsorter:

Vita viner

Albalonga, arnsburger, blauer silvaner, bronner, cabernet blanc, calardis blanc, chardonnay rosé, felicia, früher roter malvasier, goldmuskateller, goldriesling, hibernal, hölder, juwel, kernling, merzling, muscaris, orion, prinzipal, regner, roter elbling, roter gutedel, roter müller-thurgau, roter muskateller, roter riesling, saphira, sauvignon cita, sauvignon gryn, sauvignon sary, sauvitage, septimer, silcher, sirius, souvignier gris, staufer, trebbiano di soave, villaris.

Röda viner och roséviner

Accent, acolon, allegro, baron, blauburger, blauer trollinger, blauer zweigelt, bolero, cabernet cantor, cabernet carbon, cabernet carol, cabernet cortis, cabernet cubin, cabernet dorio, cabernet franc, cabernet mitos, cabertin, calandro, färbertraube, hegel, merlot, monarch, müllerrebe, muskattrollinger, neronet, palas, pinotin, piroso, prior, reberger, rondo, rosenmuskateller, rubinet, syrah, tauberschwarz, wildmuskat.

Synonymer för druvsorterna har lagts till.

Ändringen görs av följande skäl:

Den tidigare förteckningen över druvsorter var inte fullständig. Den har utökats så att den omfattar alla druvsorter som har klassificerats hittills samt deras synonymer.

4.   Tillämpliga krav enligt EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning

Beskrivning:

Ytterligare märkningskrav anges i punkt 10 i produktspecifikationen.

Mindre geografiska enheter:

TILLÄGG:

Vinodlingsregistret består av en förteckning över namn på områden, storskaliga vinodlingar och enskilda vinodlingar samt de tegskiftessystem som får användas som mindre geografiska enheter. Det anger gränserna för platserna och områdena i form av nummer i fastighetsregistret (distrikt, deldistrikt, tegskiftessystem, jordlotter). Registret drivs av Rheinland-Pfalz lantbruksnämnd. I Nordrhein-Westfalen drivs registret av Nordrhein-Westfalens lantbruksnämnd. Vinodlingsregistret har upprättats och förvaltas på grundval av

avsnitt 23.3 och 23.4 i vinlagen (Weingesetz),

avsnitt 29 i vinförordningen (Weinverordnung),

delstatslagen om klassificering av platser och områden och om vinodlingsregistret (vinodlingslagen) (Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz)),

förordningen om genomförande av vinlagstiftningen (Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (WeinR-DVO NRW)),

avsnitt 2.16 i delstatsförordningen om ansvar på vinlagstiftningsområdet (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).

Gränserna för små geografiska enheter får endast ändras med godkännande från den behöriga organisationen enligt avsnitt 22g i vinlagen. Den behöriga organisationen ska anmäla eventuella ändringar till den federala myndigheten för jordbruk och livsmedel.

Ändringen görs av följande skäl:

Bestämmelserna om märkning bör kompletteras för att inbegripa mindre geografiska enheter så att bestämmelserna överensstämmer med den gällande lagstiftningen.

5.   Kontrollmyndigheter

Beskrivning:

Tillägg avseende den kontrollmyndighet som utses i punkt 11 i produktspecifikationen och dess uppgifter.

TILLÄGG:

Lantbruksnämnden kommer att bistås i sina övervakningsuppgifter av

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalz provningskontor)

Mainzer Straße 112

56068 Koblenz

DEUTSCHLAND

Tfn +49 26191490

Fax +49 2619149190

E-post: poststelle@lua.rlp.de

I delstaten Nordrhein-Westfalen:

Direktören för Nordrhein-Westfalens jordbruksnämnd i sin egenskap av federal statskommissarie:

Fachgebiet 63 – Gartenbau

Gartenstraße 11

50765 Köln-Auweiler

DEUTSCHLAND

Tfn +49 2215340561

Fax +49 2215340196561

E-post: weinbau@lwk.nrw.de

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Nordrhein-Westfalens natur-, miljö- och konsumentskyddsbyrå)

Leibnizstraße 10

DEUTSCHLAND

45659 Recklinghausen

Tfn +49 23613050

Fax +49 23613053786

E-post: abteilung8@lanuv.nrw.de

Ändringen görs av följande skäl:

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalz provningskontor) bör läggas till som kontrollmyndighet, eftersom det utför övervakningsuppgifter på detta område. Adressen till Nordrhein-Westfalens jordbruksnämnd har ändrats.

6.   Annat

Beskrivning:

Redaktionella ändringar i linje med EU-kraven.

Ändringen görs av följande skäl:

Redaktionella ändringar var nödvändiga för att uppfylla EU-kraven.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Produktens namn

Mittelrhein

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

5.

Mousserande kvalitetsviner

8.

Pärlande vin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

1.   Vitt kvalitetsvin (qualitätswein)

KORTFATTAD BESKRIVNING

De olika jordmånstyperna ger produkter som omfattas av ”Mittelrhein” SUB särskilda egenskaper.

Vita viner

De vita vinerna har i allmänhet en ljusgrön till intensiv mörk gyllengul färg eller till är till och med bärnstensfärgade. Aromerna varierar vanligen från friska till exotiska frukter och är ibland blommiga eller kryddiga. Beroende på hur vinerna lagras kan de även ha lätta till utpräglade fenoler och rostade aromer. De vita vinerna har vanligtvis en mild till stark smak och en elegant till kärnfull syrastruktur.

Den totala alkoholhalten hos viner som omfattas av ”Mittelrhein” SUB som produceras utan berikning får överstiga 15 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller relevant lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

2.   Rött kvalitetsvin (qualitätswein)

KORTFATTAD BESKRIVNING

De olika jordmånstyperna ger produkter som omfattas av ”Mittelrhein” SUB särskilda egenskaper.

Rött vin

De röda vinerna kännetecknas av en vattnig röd till mörkviolett och emellanåt även blåaktig färg, ibland med skiftningar i brunt. Aromerna är vanligen fruktiga med inslag av bär. De kan även bjuda på en kryddig jordig karaktär och inslag av choklad. Beroende på hur vinerna lagras kan de även ha lätta till utpräglade fenoler och rostade aromer. De bjuder vanligen på en mild till rik smak och en sammetsmjuk till måttlig syrastruktur.

Den totala alkoholhalten hos viner som omfattas av ”Mittelrhein” SUB som produceras utan berikning får överstiga 15 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller relevant lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

3.   Rosé-, weißherbst- och blanc de noir-kvalitetsvin (qualitätswein)

KORTFATTAD BESKRIVNING

De olika jordmånstyperna ger produkter som omfattas av ”Mittelrhein” SUB särskilda egenskaper.

Rosévin, weißherbst, blanc de noir

Rosévinerna har vanligen en subtil till starkt ljusröd färg. Weißherbst-vinerna har vanligen en blek till mellanrosa färg. Blanc de noir-vinerna har samma färg som vita viner. Aromerna är vanligen fruktiga med inslag av röda bär och frukter. De kan också ha kryddiga aromer. Blanc de noir-vinerna har vanligen fruktiga och friska aromer med inslag av bär och ibland även diskreta blommiga eller kryddiga egenskaper. De bjuder vanligen på en mild till rik smak, som underbyggs av en mjuk till livlig syrastruktur.

Den totala alkoholhalten hos viner som omfattas av ”Mittelrhein” SUB som produceras utan berikning får överstiga 15 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller relevant lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

4.   Rotling-kvalitetsvin (qualitätswein)

KORTFATTAD BESKRIVNING

De olika jordmånstyperna ger produkter som omfattas av ”Mittelrhein” SUB särskilda egenskaper.

Rotling-viner har vanligen en blek till starkt ljusröd färg. Aromerna är vanligtvis fruktiga eller kan vara något kryddiga, med inslag av bär, kärnfrukt och citrusfrukter. De bjuder vanligen på en mild till rik smak och en livlig syrastruktur.

Den totala alkoholhalten hos viner som omfattas av ”Mittelrhein” SUB som produceras utan berikning får överstiga 15 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller relevant lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

5.   Viner med den särskilda benämningen ”kabinett” (prädikatswein kabinett)

KORTFATTAD BESKRIVNING

De olika jordmånstyperna ger produkter som omfattas av ”Mittelrhein” SUB särskilda egenskaper.

Viner med den särskilda benämningen ”kabinett

Viner med den särskilda benämningen ”kabinett” som omfattas av ”Mittelrhein” SUB är i allmänhet fruktiga och friska med livlig syra och måttlig alkoholhalt.

Den totala alkoholhalten hos viner som omfattas av ”Mittelrhein” SUB som produceras utan berikning får överstiga 15 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller relevant lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

6.   Viner med den särskilda benämningen ”spätlese” (prädikatswein spätlese)

KORTFATTAD BESKRIVNING

De olika jordmånstyperna ger produkter som omfattas av ”Mittelrhein” SUB särskilda egenskaper.

Viner med den särskilda benämningen ”spätlese

Viner med den särskilda benämningen ”spätlese” som omfattas av ”Mittelrhein” SUB uppvisar vanligen intensiva aromer av gula frukter och en fyllig och harmonisk syrastruktur.

Den totala alkoholhalten hos viner som omfattas av ”Mittelrhein” SUB som produceras utan berikning får överstiga 15 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller relevant lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

7.   Viner med den särskilda benämningen ”auslese” (prädikatswein auslese)

KORTFATTAD BESKRIVNING

De olika jordmånstyperna ger produkter som omfattas av ”Mittelrhein” SUB särskilda egenskaper.

Viner med den särskilda benämningen ”auslese

Viner med den särskilda benämningen ”auslese” som omfattas av ”Mittelrhein” SUB har vanligen en intensiv färg och aromer av gula frukter, ibland exotiska. Förekomsten av druvor med ädelröta kan även ge upphov till lätta honungsliknande och balsamiska inslag.

Den totala alkoholhalten hos viner som omfattas av ”Mittelrhein” SUB som produceras utan berikning får överstiga 15 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller relevant lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

8.   Vin med den särskilda bestämningen ”beerenauslese” (prädikatswein beerenauslese)

KORTFATTAD BESKRIVNING

De olika jordmånstyperna ger produkter som omfattas av ”Mittelrhein” SUB särskilda egenskaper.

Viner med den särskilda benämningen ”beerenauslese

Viner med den särskilda benämningen ”beerenauslese” som omfattas av ”Mittelrhein” SUB framställs av övermogna eller torkade druvor eller druvor med ädelröta och har därför vanligen en intensiv gyllengul till bärnstensliknande färg och en något ökad viskositet. Smakmässigt bjuder de vanligen på en utpräglad fruktig sötma och en fyllig men markerad syrastruktur. Aromerna varierar vanligtvis från intensivt fruktiga till kryddiga eller till och med örtiga, med inslag av mogen till övermogen frukt, torkad frukt och honung.

Den totala alkoholhalten hos viner som omfattas av ”Mittelrhein” SUB som produceras utan berikning får överstiga 15 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller relevant lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

9.   Viner med den särskilda benämningen ”eiswein” (prädikatswein eiswein)

KORTFATTAD BESKRIVNING

De olika jordmånstyperna ger produkter som omfattas av ”Mittelrhein” SUB särskilda egenskaper.

Viner med den särskilda benämningen ”eiswein

Mittelrhein-viner med den särskilda benämningen ”eiswein” pressas av naturligt frusna druvor, vilket innebär att druvornas ämnen är ytterst koncentrerade. Isviner kännetecknas vanligen av en intensiv sötma kombinerat med stark syra. Aromerna är oftast fruktiga och mindre präglade av ädelröta än beerenauslese- och trockenbeerenauslese-vinerna.

Den totala alkoholhalten hos viner som omfattas av ”Mittelrhein” SUB som produceras utan berikning får överstiga 15 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller relevant lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

10.   Viner med den särskilda benämningen ”trockenbeerenauslese” (prädikatswein trockenbeerenauslese)

KORTFATTAD BESKRIVNING

De olika jordmånstyperna ger produkter som omfattas av ”Mittelrhein” SUB särskilda egenskaper.

Viner med den särskilda benämningen ”trockenbeerenauslese

Viner med den särskilda benämningen ”trockenbeerenauslese” som omfattas av ”Mittelrhein” SUB framställs av övermogna eller torkade druvor eller druvor med ädelröta och har därför vanligen en intensiv gyllengul till bärnstensliknande färg och en något ökad viskositet. Smakmässigt bjuder de vanligen på en utpräglad fruktig sötma och en fyllig men markerad syrastruktur. Aromerna varierar vanligtvis från intensivt fruktiga till kryddiga eller till och med örtiga, med inslag av mogen till övermogen frukt, torkad frukt och honung. Trockenbeerenauslese-viner är i princip mer koncentrerade än Beerenauslese-viner, eftersom de innehåller mer druvor med ädelröta eller russinliknande druvor.

Den totala alkoholhalten hos viner som omfattas av ”Mittelrhein” SUB som produceras utan berikning får överstiga 15 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller relevant lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

11.   Mousserande kvalitetsviner, pärlande viner

KORTFATTAD BESKRIVNING

De olika jordmånstyperna ger produkter som omfattas av ”Mittelrhein” SUB särskilda egenskaper.

Mousserande kvalitetsviner

Mousserande kvalitetsviner har märkbara eller kraftiga bubblor och är i allmänhet fruktiga till mogna och jästiga, med en livlig syrastruktur. Aromerna kännetecknas av typen av basvin, de druvsorter som används och hur länge vinet lagras på bottensatsen.

Crémants-vinerna har intensiva och fina bubblor. De varierar vanligtvis mellan fruktiga och mogna till jästiga och kryddiga, med en fyllig syrastruktur. Aromerna kännetecknas av typen av basvin, de druvsorter som används och hur länge vinet lagras på bottensatsen.

Den totala alkoholhalten hos viner som omfattas av ”Mittelrhein” SUB som produceras utan berikning får överstiga 15 volymprocent.

Pärlande vin

De pärlande vinerna har fina till märkbara bubblor och är fruktiga och friska. Beroende på typen av vin motsvarar deras aromer de aromer som beskrivs för de vita vinerna, rosévinerna och de röda vinerna.

Den totala alkoholhalten hos viner som omfattas av ”Mittelrhein” SUB som produceras utan berikning får överstiga 15 volymprocent.

Om inga siffror anges för de analytiska egenskaperna gäller relevant lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

5.   Vinframställningsmetoder

5.1.   Särskilda oenologiska metoder

1.

Alla produkter

Särskild oenologisk metod

Nuvarande lagstiftning gäller.

2.

Alla produkter

Relevanta restriktioner för vinframställning

Nuvarande lagstiftning gäller.

3.

Alla produkter

Odlingsmetoder

Nuvarande lagstiftning gäller.

5.2.   Högsta avkastning

105 hektoliter per hektar.

6.   Avgränsat geografiskt område

Området för den skyddade ursprungsbeteckningen omfattar följande kommuner: Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau(1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Nordrhein-Westfalen

Det geografiska området för den skyddade ursprungsbeteckningen omfattar vinodlingar i distrikten Oberdollendorf, Niederdollendorf och Königswinter i staden Königswinter, distriktet Honnef (Rhöndorf) i staden Bad Honnef och distriktet Kessenich i staden Bonn.

Den exakta avgränsningen framgår av kartorna över vinodlingarna i de ovannämnda kommunerna, som avgränsas per jordlott. Kartorna finns på www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Qualitätswein (kvalitetsvin), prädikatswein (vin med särskild benämning), sekt b.A. (mousserande kvalitetsviner från bestämda regioner) eller qualitätsperlwein b.A. (pärlande viner från bestämda regioner) som omfattas av det skyddade namnet ”Mittelrhein” får produceras i ett annat område än den bestämda region i vilken druvorna har skördats och som anges i märkningen, under förutsättning att produktionsområdet ligger inom samma delstat eller i en angränsande delstat.

7.   Huvudsakliga druvsorter

 

Accent

 

Acolon

 

Albalonga

 

Allegro

 

Arnsburger

 

Auxerrois – auxerrois blanc, pinot auxerrois

 

Bacchus

 

Baron

 

Blauburger

 

Blauer frühburgunder – frühburgunder, pinot noir precoce, pinot madeleine, madeleine noir

 

Blauer limberger – limberger, lemberger, blaufränkisch

 

Blauer portugieser – portugieser

 

Blauer silvaner

 

Blauer spätburgunder – spätburgunder, pinot nero, pinot noir, samtrot,

 

Blauer trollinger – trollinger, vernatsch

 

Blauer zweigelt – zweigelt, zweigeltrebe, rotburger

 

Bolero

 

Bronner

 

Cabernet blanc

 

Cabernet carbon

 

Cabernet carol

 

Cabernet cortis

 

Cabernet cubin – cubin

 

Cabernet dorio – dorio

 

Cabernet dorsa – dorsa

 

Cabernet franc

 

Cabernet mitos – mitos

 

cabernet sauvignon

 

Cabertin

 

Calandro

 

Chardonnay

 

Chardonnay rosé

 

Dakapo

 

Deckrot

 

Domina

 

Dornfelder

 

Dunkelfelder

 

Ehrenbreitsteiner

 

Ehrenfelser

 

Faberrebe – faber

 

Findling

 

Freisamer

 

Früher malingre – malinger

 

Früher roter malvasier – malvoisie, malvasier, früher malvasier

 

Färbertraube

 

Gelber muskateller – muskateller, muscat blanc, muscat, moscato

 

Goldriesling

 

Grüner silvaner – silvaner, sylvaner

 

Grüner veltliner – veltliner

 

Hegel

 

Helfensteiner

 

Helios

 

Heroldrebe

 

Hibernal

 

Huxelrebe – huxel

 

Hölder

 

Johanniter

 

Juwel

 

Kanzler

 

Kerner

 

Kernling

 

Merlot

 

Merzling

 

Monarch

 

Morio muskat

 

Muscaris

 

Muskat ottonel

 

Muskat trollinger

 

Müller thurgau – rivaner

 

Müllerrebe – schwarzriesling, pinot meunier

 

Neronet

 

Nobling

 

Optima 113 – optima

 

Orion

 

Ortega

 

Osteiner

 

Palas

 

Perle

 

Phoenix – phönix

 

Pinotin

 

Piroso

 

Prinzipal

 

Föregående

 

Reberger

 

Regent

 

Regner

 

Reichensteiner

 

Rieslaner

 

Rondo

 

Rotberger

 

Roter elbling – elbling rouge

 

Roter gutedel – chasselas rouge

 

Roter muskateller

 

Roter riesling

 

Roter traminer – traminer, gewürztraminer, clevner

 

Rubinet

 

Ruländer – pinot gris, pinot grigio, grauburgunder, grauer burgunder

 

Saint laurent – st. laurent, sankt laurent

 

Saphira

 

Sauvignon blanc

 

Sauvignon cita

 

Sauvignon gryn

 

Sauvignon sary

 

Scheurebe

 

Schönburger

 

Septimer

 

Siegerrebe – sieger

 

Silcher

 

Sirius

 

Solaris

 

Souvignier gris

 

Staufer

 

Syrah – shiraz

 

Tauberschwarz

 

Villaris

 

Weißer burgunder – pinot blanc, pinot bianco, weissburgunder

 

Weißer elbling – elbling

 

Weißer gutedel – chasselas, chasselas blanc, fendant blanc, gutedel

 

Weißer riesling – riesling, riesling renano, rheinriesling, klingelberger

 

Wildmuskat

 

Würzer

8.   Beskrivning av samband

Vinodlingsområdet för ”Mittelrhein” ligger mellan Bingen och Bonn, gränsar till höglandsområdet Siebengebirge och är omkring 110 km långt. Dalbotten är smal – först på 200–220 meters höjd över havet vidgar sig den smala V-formade dalen till en högslättdal med höjder som bildades för länge sedan. De områden i Mittelrhein-dalen som används för vinodling ligger omkring 55–350 meter över havet. Vinodlingarna ligger i genomsnitt på 170 meters höjd över havet. Vinodlingarna i den övre Mittelrhein-dalen vetter främst åt sydöst–sydväst, medan vinodlingarna i den lägre Mittelrhein-dalen främst vetter åt syd–sydväst. Vinodlingarnas genomsnittliga läge i Mittelrhein-dalen som helhet är 168° (syd–sydöst).

I Mittelrhein-dalen domineras av devon-bergarter. Kvartsitsandsten och skiffer är vanligt förekommande, medan nodulärt skiffer med järn och kisel och kvartsit är mindre vanliga. Berggrund från tertiärtiden förekommer endast i området kring Königswinter. Den består av trakyt, trakytisk tuff, basalt och latit (vulkaniska bergarter) som vittnar om tidigare vulkanisk aktivitet. Rhens flodslätter har vanligen ett flera meter tjockt lager av sand och lera, som ofta är kalkhaltig. Vinstockarna i Mittelrhein-dalen växer vanligen i jordmån vars moderberg består av devonisk skiffer. Bruna jordar och regosol är de dominerande jordmånstyperna.

Parabraunerde-jordar är vanligt förekommande på den bördiga lössjorden och lössleran.

Vinodling förekommer även i delar av flodslätterna och på lägre terrasser. När det gäller jordmånstypen kännetecknas dessa områden av vegajordar och bruna jordar. Bruna jordar, regosol och stenjord påträffas på de vulkaniska bergarterna från tertiärtiden.

Enligt väderdata uppgår årsmedeltemperaturen till 9,7 °C och medeltemperaturen under odlingssäsongen är 14,2 °C. Den genomsnittliga årsnederbörden är 665 mm, varav omkring 60 % faller under odlingssäsongen.

Under odlingssäsongen gynnas vinstockarna i området ”Mittelrhein” i genomsnitt av omkring 615 000 Wh/m2 direkt solsken. Den långa odlingssäsongen i kombination med odlingsområdets särskilda topografi, de mikroklimatiska förhållandena, jordmånens karakteristiska sammansättning och den omfattande mänskliga insatsen avgör vinernas typologi.

Den småskaliga strukturen och de branta sluttningarna begränsar användningen av teknik och maskiner på vinodlingarna. Skötseln av vinodlingarna är därför mycket arbetsintensiv, vilket har en stabiliserande effekt på avkastningen. Dessa förutsättningar bidrar avsevärt till skördens kvalitet är det gäller lägsta naturliga alkoholhalt, de karakteristiska aromerna och vinernas syrabalans. Människans påverkan bygger på en uråldrig vinodlingstradition. När vinodlarna odlar primärprodukten (druvor) som är öronmärkt för produktionen av prädikatswein (vin med särskild benämning) kan de vidta särskilda växtskötselåtgärder under odlingssäsongen, t.ex. avlägsna blad kring druvorna eller tunna ut druvklasarna, för att uppnå en bättre kvalitet och en mer intensiv sammansättning av druvornas ämnen. Olika lagringsmetoder baserat på tekniker med användning av vinkällare kan som en ytterligare mänsklig faktor forma det prädikatswein som produceras.

9.   Väsentliga ytterligare villkor (förpackning, märkning, andra krav)

Vin, mousserande kvalitetsviner, pärlande kvalitetsviner

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Innan de traditionella uttrycken får användas i märkningen av qualitätswein (kvalitetsvin), prädikatswein (vin med särskild benämning), qualitätsperlwein b.A. (pärlande kvalitetsvin från bestämda regioner) eller sekt b.A. (mousserande kvalitetsvin från bestämda regioner) måste vinet godkännas i en officiell inspektion. Det inspektionsnummer som utfärdas (amtliche Prüfungsnummer eller A.P.-Nr.) ska anges på etiketten. Det ersätter partinumret.

Förutom det befintliga skyddade vinnamnet måste vin och vinprodukter märkas med ett av de traditionella uttryck som anges i punkt 5 a i produktspecifikationen. Det är valfritt att använda de traditionella uttryck som förtecknas i punkt 5 b i produktspecifikationen.

Vinodlingsregistret består av en förteckning över namn på områden, storskaliga vinodlingar och enskilda vinodlingar samt de tegskiftessystem som får användas som mindre geografiska enheter. Det anger gränserna för platserna och områdena i form av nummer i fastighetsregistret (distrikt, deldistrikt, tegskiftessystem, jordlotter). Registret drivs av Rheinland-Pfalz lantbruksnämnd. I Nordrhein-Westfalen drivs det i enlighet med förordningen om genomförande av vinlagstiftningen (Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (WeinR-DVO NRW)). Vinodlingsregistret har upprättats och förvaltas på grundval av

avsnitt 23.3 och 23.4 i vinlagen (Weingesetz),

avsnitt 29 i vinförordningen (Weinverordnung),

delstatslagen om fastställande av platser och områden och om vinodlingsregistret (vinodlingslagen) (Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz)),

förordningen om genomförande av vinlagstiftningen (WeinR-DVO NRW),

avsnitt 2.16 i delstatsförordningen om ansvar på vinlagstiftningsområdet (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).

Gränserna för små geografiska enheter får endast ändras med godkännande från den behöriga organisationen enligt avsnitt 22g i vinlagen. Den behöriga organisationen ska anmäla eventuella ändringar till den federala myndigheten för jordbruk och livsmedel.

Länk till produktspecifikationen

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.


Top