EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0317(01)

Offentliggörande av en ansökan om godkännande av en ändring, som inte är en mindre ändring, av en produktspecifikation i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel 2022/C 122/13

C/2022/1536

OJ C 122, 17.3.2022, p. 38–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 122/38


Offentliggörande av en ansökan om godkännande av en ändring, som inte är en mindre ändring, av en produktspecifikation i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2022/C 122/13)

I enlighet med artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1) ges rätt att göra invändningar inom tre månader från dagen för detta offentliggörande.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN ÄNDRING AV PRODUKTSPECIFIKATIONEN FÖR SKYDDADE URSPRUNGSBETECKNINGAR ELLER SKYDDADE GEOGRAFISKA BETECKNINGAR SOM INTE ÄR EN MINDRE ÄNDRING

Ansökan om godkännande av en ändring i enlighet med artikel 53.2 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

”PIMIENTO DE GERNIKA”/”GERNIKAKO PIPERRA”

EU-nr: PGI-ES-0673-AM01 – 22 februari 2016

SUB ( ) SGB (X)

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

Namn: Comité Profesional ”Gernikako Piperra o Pimiento de Gernika” (professionell kommitté för ”Gernikako Piperra”/”Pimiento de Gernika”)

Adress: Torre Muntsaratz. Bo Muntsaratz, 17-A. 48220. Abadiño (Biscaya).

Tfn +32 94-6030330; Fax +34 94-6063953

Sammansättning: producenter/bearbetningsföretag ( x ) övriga ( )

2.   Medlemsstat eller Tredjeland

Spanien

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen (ändringarna)

Produktens namn

Produktbeskrivning

Geografiskt område

Bevis på ursprung

Produktionsmetod

Samband

Märkning

Annat [specificera]

4.   Typ av ändring(ar)

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokument (eller motsvarande), som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändring(ar)

Uttömmande beskrivning av och särskilda skäl till varje ändring:

De föreslagna ändringarna motiveras av behovet av att anpassa produktspecifikationen till de nuvarande omständigheterna och garantera grödans fortbestånd, samtidigt som slutproduktens kvalitet och egenskaper bibehålls utan att sambandet mellan produkten och miljön försvagas.

PRODUKTBESKRIVNING

Den största tillåtna skillnaden i längd på 2 cm i varje förpackning föreslås strykas i stycket om produktegenskaper, under produktbeskrivningen (Avsnitt B), eftersom de fastställda längdegenskaperna för ”Pimiento de Gernika” (6–9 cm) redan säkerställer att produkten uppfyller kraven på enhetlighet i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011. Eftersom dessa pepparfrukter är omogna, och följaktligen smala och korta, måste deras försäljningsförpackning inte heller uppfylla kravet i handelsnormen för paprika, där det anges att avlånga paprikor ska vara tillräckligt enhetliga i fråga om längd.

Den största tillåtna skillnaden i längd på 2 cm i varje förpackning är trots allt inte en egenskap hos själva pepparfrukten utan ett krav vid saluföring.

Ändringen gäller avsnitt 3.2 i det sammanfattande dokumentet.

Därmed ska den nuvarande lydelsen:

Längd 6–9 cm. I varje förpackning är den största tillåtna skillnaden i längd 2 cm.

ersättas med följande:

Längd 6–9 cm.

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Det föreslås att detta avsnitt ändras genom att förpackningsområdet tas bort, eftersom förpackningen i sig inte är ett led i produktionen av produkten. Samtidigt kvarstår alla andra produktionskrav som inverkar på produktens kvalitet.

Detta fastställs i punkt 3.5 i det sammanfattande dokumentet, där följande har strukits: ”Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser:”, ”Iordningställande och förpackning sker i samma område som produktionen”, ”Kravet på att pepparfrukterna måste iordningställas och förpackas i produktionsområdet syftar till att skydda beteckningens anseende, garantera produktens äkthet och bibehålla dess kvalitet och egenskaper.”.

BEVIS PÅ URSPRUNG

Det föreslås att fjärde stycket ändras, eftersom en av de faktorer som garanterar produktens ursprung är utsädet, och utsädets äkthet kan garanteras eftersom det endast kan köpas av registrerade producenter som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen. Detta innebär att det inte är genetiska (DNA) eller fysikalisk-kemiska tester, utan möjligheten att spåra utsädets ursprung, som garanterar ursprunget och äktheten hos produkter med den skyddade geografiska beteckningen.

Det sammanfattande dokumentet påverkas inte av denna ändring.

Därmed ska den nuvarande lydelsen:

Kontroll- och certifieringssystemet är grundläggande för att kunna garantera produktens ursprung, kvalitet och spårbarhet. Det består av följande delar:

Odlarföreningar levererar utsäde till registrerade producenter. Registrerade jordbruksföretag får endast odla godkända sorter av denna typ av spanskpeppar. För att kunna garantera produktens ursprung och äkthet genomför kontrollorganet genetiska (DNA) och fysikalisk-kemiska tester.

ersättas med följande:

Kontroll- och certifieringssystemet för utsädet är grundläggande för att kunna garantera produktens ursprung, kvalitet och spårbarhet. Det består av följande delar:

Certifierat utsäde levereras till registrerade producenter. Registrerade jordbruksföretag får endast odla godkända sorter av denna typ av spanskpeppar. Ett köpintyg som styrker det certifierade utsädets ursprung och äkthet måste tillhandahållas kontrollorganet.

Det första stycket om det certifierade utsädets äkthet, i avsnitt E om produktionsmetoden, har följande lydelse:

Odlarföreningar ska välja ut eget utsäde från rena linjer och leverera det till registrerade jordbruksföretag i det skyddade området med den geografiska beteckningen. För att kunna garantera produktens ursprung och äkthet ska detta inte bara övervakas av odlarföreningarna och de registrerade odlarna själva, utan en årlig granskningsplan ska även fastställas av kontrollorganet.

Denna lydelse ska nu ersättas med följande:

Registrerade jordbruksföretag i det skyddade området med den geografiska beteckningen ska garantera produktens ursprung och äkthet genom spårbarhetssystem för det certifierade utsädet och självövervakning av registrerade odlare. Kontrollorganet ska dessutom fastställa en årlig granskningsplan.

PRODUKTIONSMETOD

Den föreslagna ändringen av detta avsnitt motiveras av behovet av att anpassa produktspecifikationen till de nuvarande omständigheterna och den tekniska utvecklingen. Det föreslås därför att det ska bli möjligt med en andra planteringscykel och att fastställa en högsta planteringstäthet, ändra skördefrekvensen och tillåta maskinell förpackning och möjligheten att odla grödan i substrat.

Tredje, femte, trettonde och nittonde stycket i detta avsnitt av produktspecifikationen föreslås ersättas med följande:

1.

Tredje stycket i avsnitt E i produktspecifikationen

Möjligheten att genomföra en andra planteringscykel har införts eftersom odlare hela tiden arbetar med små plantor, vilket gör det möjligt att bibehålla produktkvaliteten under hela saluföringsperioden. Att sprida ut skörden på detta sätt ligger i linje med områdets traditionella odlingsmetoder.

När det gäller planteringstätheten är endast en övre gräns ändamålsenlig för att säkerställa produktkvaliteten. En lägre planteringstäthet påverkar inte kvaliteten negativt.

Ändringen gäller avsnitt 3.4 i det sammanfattande dokumentet.

Därmed ska den nuvarande lydelsen:

Frilandsplantering ska ske mellan april och maj och plantering i växthus eller plasttunnlar ska ske tidigare, i februari, mars och april. Pepparfrukterna ska i det första fallet skördas från och med juni och i det andra fallet från och med mitten av april. Merparten av grödan ska skördas mellan april och november. Planteringstätheten ska vara tre till fyra plantor per kvadratmeter.

ersättas med följande:

Frilandsplantering ska ske mellan april och maj, och plantering i växthus eller plasttunnlar ska ske tidigare, i februari, mars och april. En andra planteringscykel får genomföras från och med juni. Pepparfrukterna ska i det första fallet skördas från och med juni och i det andra fallet från och med mitten av april. Merparten av grödan ska skördas mellan april och november. Planteringstätheten ska vara högst fyra plantor per kvadratmeter.

2.

Eftersom grödan inte alltid måste odlas i jord ska det femte stycket ändras för att göra det möjligt att även odla i substrat.

Ändringen gäller avsnitt 5 i det sammanfattande dokumentet.

Markförhållanden, stadsutveckling och trycket från infrastruktur samt hur små baskiska jordbruk vanligtvis är utformade innebär att det finns ett mycket begränsat antal produktionsområden som lämpar sig för att odla ”Pimiento de Gernika”. Grödorna roteras följaktligen inte så ofta, och ibland roteras besläktade arter (tomat/spanskpeppar), vilket leder till att aggressiva patogener utvecklas i jorden som kan ödelägga skörden. ”Pimiento de Gernika” är en viktig del av jordbruket på den baskiska Atlantkusten, och dessa allvarliga växtskyddsproblem hotar grödans överlevnad.

De växtsjukdomar som drabbar ”Pimiento de Gernika” är främst jordburna, dvs. jorden (organiskt material som bryts ner i marken) är den främsta inokulatkällan. Dessa jordburna sjukdomar i de atlantiska klimatzonerna i den autonoma regionen Baskien beror främst på virus (Potyvirus eller Tobamovirus) eller svampar. Svampsläktena Fusarium spp. och Phytophthora ssp. utgör en möjlig källa till infektion för ”Pimiento de Gernika”. Enligt en jordundersökning från 2014 förekommer dessa svampar i 70 procent av den jord som används för att odla ”Pimiento de Gernika”. Detta bekräftades i en studie från 2015 om resistensen mot Tobamovirus hos chilipeppar och paprika (Resistencia al Tobamovirus en guindilla y pimiento) som utfördes av Santiago Larregla.

År 2011 publicerades studien ”Application of organic amendments followed by soil plastic mulching reduces the incidence of Phytophthora capsici in pepper crops under temperate climate” av Mireia Núñez-Zofío, Santiago Larregla och Carlos Garbisu (Crop Protection, vol. 30, s. 1563–1572). I studien slog författarna fast att biosanering är det enda sättet att inaktivera det inokulat i jorden som ger upphov till svampsjukdomarna (oosporer av Phytophthora capsici). Mot bakgrund av klimatförhållandena i Baskiens Atlantområde är denna metod endast effektiv när den används på våren och sommaren, vilket sammanfaller med odlingssäsongen för ”Pimiento de Gernika”.

Producenterna odlar ”Pimiento de Gernika” i enlighet med strikta regler för integrerad produktion som begränsar användningen av bekämpningsmedel. För att ta hänsyn till miljön och den biologiska mångfalden har odlarna valt att använda substrat som ett alternativ till jord.

Såsom framgår av studierna nedan gör substratet det möjligt för växtens rotsystem att etablera sig och fungerar samtidigt som ett inert stöd för växten, utan att påverka dess näringsupptag. De substrat som lämpar sig för att odla ”Pimiento de Gernika” är inerta substrat, även om en liten andel organiskt material kan användas för packning. Ingen av dessa båda komponenter tillför några makro- eller mikronäringsämnen som kan assimileras av växten. Substrat kännetecknas främst av sin låga densitet, som gör dess struktur genomsläpplig för luft och vatten.

Se följande studier:

Arriaga, H., Nunez-Zofio, M., Larregla, S., Merino, P. 2011. Gaseous emissions from soil biodisinfestation by animal manure on a greenhouse pepper crop. Crop Protection 30: 412–419.

Macia, H., Etxeandia A., Domingo M., Amenabar R. 1997. Effect of different N/K ratios in nutrient solutions on pepper of Gernika. Acta Horticulturae 40: 475–478.

Larregla, S. 2003. Etiología y epidemiología de la ”Tristeza” del pimiento en Bizkaia. Under granskning. Doktorsavhandling. University of the Basque Country. Leioa.

Larregla, S., Guerrero, M.M., Mendarte S., Lacasa, A. 2015. Biodisinfestation with Organic Amendments for Soil Fatigue and Soil-Borne Pathogens Control in Protected Pepper Crops. I Organic Amendments and Soil Suppressiveness in Plant Disease Management, s. 437–456.

Nuñez-Zofío, M., Garbisu, C., Larregla, S. 2010. Application of Organic Amendments Followed by Plastic Mulching for the Control of Phytophthora Root Rot of Pepper in Northern Spain. Acta Horticulturae 883: 353–360.

Nuñez-Zofío, M., Larregla, S., Garbisu, C. 2012. Repeated biodisinfection controls the incidence of Phytophthora root and crown rot of pepper while improving soil quality. Spanish Journal of Agricultural Research 10: 794–805.

http://www.euskobaratza.eus/wp-content/uploads/2015/12/ResistenciaTobamovirus_Jorn_Dic15.pdf

Enligt ovannämnda studier finns det ingen skillnad mellan de produkter som erhålls genom odling i jord jämfört med substrat.

Möjligheten att odla grödan i substrat har därför inkluderats eftersom substratet kan förankra växtens rotsystem och fungera som ett inert stöd för växten, utan att påverka dess näringsupptag. Detta innebär att egenskaperna hos ”Pimiento de Gernika” inte påverkas.

Den nuvarande lydelsen:

Det ska gödslas lagom för att upprätthålla balansen mellan, och halten av, näringsämnen i marken och växten, med beaktande av grödans näringsupptag, plantornas näringsstatus, markens bördighet och annat näringstillskott (från vatten, organiskt material osv.).

ska ersättas med följande:

”Pimiento de Gernika” får odlas i både jord och substrat. Det ska gödslas lagom för att upprätthålla balansen mellan, och halten av, näringsämnen i marken och substratet.

Både jorden och substratet ska alltid uppfylla kraven i relevant lagstiftning om integrerad produktion.

Odlingssubstratet kännetecknas av sin låga densitet (30–150 kg/m3), som gör dess struktur genomsläpplig för luft och vatten. Substratet fungerar också som ett inert stöd för växten, utan att påverka dess näringsupptag.

3.

Punkt 13:

”Dagligen” ska ersättas med ”ofta” eftersom det förstnämnda kan tolkas som att grödan måste skördas varje dag. Grödan ska skördas så ofta som det behövs utifrån dess mognadsgrad, och skördefrekvensen kommer att variera under hela produktionscykeln.

Det kan dessutom förekomma stora toppar i produktionen. Grödan måste plockas för hand och ibland kan skörden ta längre tid på grund av arbetskraftsbrist, eftersom jordbruksföretagen i första hand är familjeföretag.

Ändringen gäller avsnitt 3.5 i det sammanfattande dokumentet.

Därmed ska den nuvarande lydelsen:

Eftersom pepparfrukten skördas vid optimal mognad ska skörden ske dagligen och förpackningen ska äga rum samma dag. I undantagsfall och under perioder av produktionstoppar får emellertid förpackningen äga rum nästa dag.

ersättas med följande:

Eftersom pepparfrukten skördas vid optimal mognad ska skörden ske ofta och förpackningen ska äga rum samma dag. I undantagsfall och under perioder av produktionstoppar får emellertid förpackningen äga rum inom de närmaste dagarna.

4.

Punkterna 14 och 16:

Kravet på att förpackning måste ske i produktionsområdet ska strykas, eftersom förpackningen inte är ett led i själva produktionen, och påverkar inte heller säkerställandet av produktens kvalitet och äkthet. De återstående förpackningskraven, som kan inverka på produktens slutliga kvalitet, kvarstår.

Ändringen gäller avsnitt 3.5 i det sammanfattande dokumentet.

Punkterna 14 och 16 nedan, som hänvisar till kravet på att förpackningen måste ske i produktionsområdet, ska strykas.

Punkt 14: ”Kravet på att pepparfrukterna måste iordningställas och förpackas i själva produktionsområdet syftar till att skydda beteckningens anseende, garantera produktens äkthet och bibehålla dess kvalitet och egenskaper.”

Punkt 16: ”Om pepparfrukterna förpackas utanför produktionsområdet försvårar det dessutom kontrolluppgifterna, vilket i sin tur skulle kunna inverka negativt på säkerställandet av produktens kvalitet och äkthet.”

5.

Punkt 19:

Pepparfrukterna ska plockas för hand eftersom vissa kvalitetsaspekter, t.ex. att skalet inte är för tjockt, endast kan bedömas manuellt. Maskinell förpackning är emellertid tillåten eftersom teknisk utveckling har gjort det möjligt att omsorgsfullt hantera produkten samtidigt som processen snabbas upp.

Det sammanfattande dokumentet påverkas inte av denna ändring.

Den nuvarande lydelsen:

Förpackningen ska ske för hand och alltid med stor försiktighet så att produktens fysikaliska egenskaper bevaras.

ska ersättas med följande:

Pepparfrukterna ska plockas för hand och både sortering och förpackning ska alltid utföras med stor försiktighet så att produktens fysikaliska egenskaper bevaras.

SAMBAND MED DET OMGIVANDE OMRÅDET

Detta stycke har anpassats för att hänvisningar till odling i jord och övertäckt odling ska tas bort, vilket inte påverkar sambandet, eftersom detta bygger på produktens anseende.

Avsnitt 5 i det sammanfattande dokumentet om sambandet har ändrats för att orden ”i jorden” ska tas bort från första raden i tredje stycket i avsnitt 5.1, från den andra delen av det fjärde stycket i avsnitt 5.1 och från det tionde stycket i avsnitt 5.3. Skälen är desamma som för ändringen av avsnitt F i produktspecifikationen, nämligen att inkludera möjligheten att odla i substrat i avsnittet ”Produktionsmetod”. Faktorer som jord eller substrat påverkar inte sambandet för ”Pimiento de Gernika”/”Gernikako Piperra”, eftersom detta bygger på produktens anseende.

Den andra delen som stöder sambandet (”traditionella metoder”) har behållits eftersom traditionell kunskap inte hänger samman med användningen av substrat.

”Pimiento de Gernika”/”Gernikako Piperra” är mycket omtyckt av konsumenterna i Baskien eftersom grödan har odlats i området i århundraden, och utsäde och odlingsmetoder har gått i arv från generation till generation, vilket gör dem till en del av Biscayas historia. Dessutom har systemet med att odla och lagra utsäde, som gått i arv från generation till generation, lett till att ”Pimiento de Gernika” naturligt har anpassat sig till sin miljö, och har gett upphov till sorter med unika genetiska egenskaper (Iker och Derio). Denna produkt har så stor betydelse för den baskiska kokkonsten att det finns ett sällskap, ”Cofradía del Gernikako Piperra”, som bidrar till att främja produktens anseende såväl på landsbygden som i städerna.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”PIMIENTO DE GERNIKA”/”GERNIKAKO PIPERRA”

EU-nr: PGI-ES-0673-AM01 – 22 februari 2016

SGB (X) SUB ( )

1.   Namn

”Pimiento de Gernika”/”Gernikako Piperra”

2.   Medlemsstat eller Tredjeland

Spanien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1.   Produkttyp

Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2.   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

Spanskpeppar som skyddas av den geografiska beteckningen ”Gernikako Piperra”/”Pimiento de Gernika” är frukter av arten Capsicum annuum L., som tillhör den lokala sorten Gernika. De är avsedda att ätas färska och saluförs som omogna pepparfrukter för fritering. Olika linjer har valts ut från denna lokala sort, varav två är upptagna i förteckningen över kommersiella sorter under namnen ”Derio” och ”Iker”. Även andra linjer av den lokala sorten som har de egenskaper som kännetecknar ”Pimiento de Gernika” får skyddas med den geografiska beteckningen.

Kännetecknande för ”Pimiento de Gernika” är dess sötma – frukten innehåller inget eller mycket lite capsaicin. Under de miljöbetingelser som råder i Baskien brukar frukten därför i allmänhet inte vara skarp i smaken. Fruktväggen är tunn (2–3 mm tjock*) och fruktens längdsnitt har formen av en medelstor eller avlång triangel, vilket motsvarar typerna C3 och C1 i Pochardklassificeringen (1966).

Det i dag populäraste sättet att använda denna pepparsort är att fritera färska frukter som ännu inte är mogna. Pepparfrukterna skördas innan frukten har nått sin slutliga storlek och hela frukten fortfarande är jämnt grön. Då är frukten utan skaft 6–9 cm lång, 2–3 cm bred och väger* 10–12 gram. Färgen varierar mellan mellangrönt och mörkgrönt, och formen är långsmal. Längdsnittet är triangulärt och tvärsnittet är ellipsformat eller triangulärt med två eller tre svagt markerade kammare. Toppen är spetsig och hela det långsmala skaftet är kvar. Vid skaftfästet är frukten i allmänhet platt eller välvd. Det tunna och släta skalet, som varken är läderaktigt eller segt, ser fräscht ut. Inuti pepparfrukten finns pärlemorfärgade frön, som inte är helt färdigutvecklade.

Gernikasorten kallas även pimiento choricero eller pimiento de Bizkaia.

Större delen av frukterna konsumeras färska innan de uppnått full storlek.

(*

Egenskaper hos mogna pepparfrukter)

3.3.   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4.   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Pepparfrukterna ska odlas i det geografiska området.

Odlingen ska antingen ske på friland eller övertäckt. De odlingstekniker som är bäst lämpade för pepparfrukternas utveckling och fruktbildning utnyttjas. All användning av produkter eller odlingssystem som kan försämra produktens kvalitet är förbjuden.

Frilandsplantering ska ske mellan april och maj, och plantering i växthus eller plasttunnlar ska ske tidigare, i februari, mars och april. En andra planteringscykel får genomföras från och med juni. Pepparfrukterna ska i det första fallet skördas från och med juni och i det andra fallet från och med mitten av april. Merparten av grödan ska skördas mellan april och november. Planteringstätheten ska vara högst fyra plantor per kvadratmeter.

Inga andra ingrepp görs än de som krävs för att garantera produktionen. Biologiska bekämpningsmedel och bekämpningsmetoder bör användas i möjligaste mån.

Pepparfrukterna ska skördas för hand i flera omgångar så ofta som krävs. Skörden genomförs när pepparfrukterna nått optimal mognad, och utförs mycket varsamt för att inte skada frukten och för att bevara dess fysikaliska egenskaper.

3.5.   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

Eftersom pepparfrukten skördas vid optimal mognad sker skörden ofta och förpackningen äger rum samma dag. I undantagsfall och under perioder av produktionstoppar får förpackningen äga rum inom de närmaste dagarna.

Det är en färskvara med kort hållbarhet. Kylförvarning och onödiga transporter och väntetider rekommenderas inte eftersom detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet.

Produkten mognar snabb och dess särdrag (en ännu inte helt mogen pepparfrukt med tunt skal och fruktkött som säljs som färskvara) gör den mycket känslig för plötsliga förändringar i temperatur och luftfuktighet. Därför riskerar all ytterligare hantering och transport utöver vad som är strikt nödvändigt för att pepparfrukten ska nå fram till konsumenten att försämra produktens kvalitet.

3.6.   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

Förutom den allmänna lagstadgade informationen ska spanskpeppar som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen ”Pimiento de Gernika”/”Gernikako Piperra” märkas med orden ”Pimiento de Gernika”/”Gernikako Piperra” och dess logotyp.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det geografiska området består av provinserna Guipúzcoa och Biscaya samt följande områden i Álava: området Cantábrica Alavesa, som består av kommunerna Ayala, Okondo, Llodio, Amurrio och Artziniega, samt området Estribaciones del Gorbea, som består av kommunerna Urkabustaiz, Zuya, Zigoitia, Legutiano och Aramaio.

5.   Samband med det geografiska området

5.1.   Specifika uppgifter om det geografiska området

Det geografiska område som lämpar sig för att odla spanskpepparn begränsas till den baskiska Atlantkusten. Området har ett mesotermiskt klimat med måttliga temperaturer och mycket regn, ingen torr årstid och den största nederbörden under hösten och vintern. Det är ett Atlantklimat men de väst-ostliga havsströmmarna gör att området får ett mildare (årsmedeltemperatur 13 °C och temperaturvariation 11 °C) och fuktigare klimat än väntat med hänsyn till breddgraden.

Den optimala relativa luftfuktigheten ligger på mellan 60 och 75 procent. Lägre luftfuktighet tillsammans med perioder med höga temperaturer och starkt solsken kan ge upphov till fysiologiska problem som minskar fruktens marknadsmässiga kvalitet, däribland att skalet är för tjockt (vilket minskar pepparfruktens värde eftersom den främst är avsedd för fritering).

Om det, utöver dessa miljöförhållanden, råder brist på vatten och evapotranspirationen är hög kan andra fysiologiska förändringar uppträda som försämrar fruktens kvalitet, såsom toppröta och/eller att en del pepparfrukter får stark smak på grund av att capsaicinhalten ökar.

Det baskiska klimatet passar perfekt för odling av spanskpeppar. Baskiens Atlantkustområde har rätt temperatur, milt men inte alltför varmt, för att pepparfrukterna ska kunna utvecklas utan risk för frost.

Det avgränsade geografiska områdets odlingsklimat bidrar till några av de särskilda kvalitetsegenskaper som har gjort pepparfrukten berömd. Klimatet gör också att man kan förebygga eller minska fel som sänker priset, exempelvis stark smak, för tjockt skal och toppröta.

5.2.   Specifika uppgifter om produkten

”Pimiento de Gernika”/”Gernikako Piperra” är en lokal sort som är perfekt anpassad till odlingsklimatet vid Baskiens Atlantkust.

Produktionsområdets odlingsklimat ger pepparsorten vissa av dess särdrag, såsom avsaknaden av stark smak och det utsökta fruktkött som den är berömd för.

Denna typ av spanskpeppar är krävande i fråga om temperatur. Under 15 °C blir tillväxten långsammare och under 10 °C upphör den helt. Temperaturer över 35 °C kan leda till att blommorna och de nybildade frukterna faller av. Optimala temperaturer för tillväxt och fruktsättning är 25 °C på dagen och 18 °C nattetid. Vid 1 °C uppträder frostskador. För att växten ska kunna utvecklas måste marktemperaturen överstiga 12 °C. Om grödan ska utvecklas väl bör dygnsmedeltemperaturen ligga på 20 °C, med endast smärre variationer mellan dag och natt.

Pepparfruktens storlek är också ett av dess kännetecken. Skörden av omogen peppar garanterar det utsökta fruktköttet, avsaknaden av segt skal och den angenäma smaken.

Spanskpepparn är känd för sin enastående smak och höga kvalitet. Den brukar ätas friterad som tilltugg, tillbehör eller förrätt och är en av de mest typiska ingredienserna i det baskiska köket.

5.3.   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Sambandet mellan det avgränsade geografiska området och ”Pimiento de Gernika”/”Gernikako Piperra” bygger på dess anseende och de uråldriga odlingsmetoderna, vilket bland annat avspeglar sig i den stora popularitet som pepparfrukten åtnjuter bland konsumenterna i Baskien och dess höga pris på marknaden.

”Pimiento de Gernika”/”Gernikako Piperra” är en av de äldsta kända växterna i Baskien. Dess frön och hemligheten bakom odlingen har förmedlats från generation till generation under sekler och är en del av Biscayas historia.

Stora matskribenter från Baskien och övriga Spanien (Llona Larrauri, Busca Isusi, J.L. Iturrieta, J.J. Lapitz, José Castillo, Marquesa de Parebere och Ignacio Domenech) har prisat produkten i sina artiklar eller använt den i några av sina recept. Baskiska kökschefer med världsrykte som Arguiñano och Subijana använder också produkten i sina recept.

”Cofradía del Gernikako Piperra” bildades 1998 speciellt för att öka medvetenheten om ”Pimiento de Gernika”/”Gernikako Piperra”. Sällskapet organiserar olika kampanjer för att marknadsföra ”Pimiento de Gernika”, däribland provsmakningar vid den traditionella marknaden i Guernica. Pepparfrukten har fått sitt namn från staden, som traditionellt sett har varit det viktigaste odlingsområdet. Varje måndag hålls en berömd frukt- och grönsaksmarknad där pepparn spelar en framträdande roll.

”Sista måndagen i Guernica” är den största jordbruksmarknaden i Baskien med över 100 000 besökare den sista måndagen i oktober. Denna marknad omtalas redan 1366 i Guernicas stadsprivilegier.

Att produkten har gott anseende framgår även av en marknadsundersökning som utfördes av företaget IKERFEL om produkter med erkänd kvalitet. Undersökningen byggde på en kvantitativ metod och 900 intervjuer genomfördes mellan den 16 och 30 juli 2009 i den autonoma regionen Baskien med personer som ansvarade för hushållets inköp. Enligt undersökningen känner 83 procent av befolkningen i den autonoma regionen Baskien igen namnet ”Pimiento de Gernika”/”Gernikako Piperra” (spontant svar eller efter förslag).

Utöver produktens anseende och odlingsmetoderna är som tidigare nämnts klimatet i det avgränsade geografiska området en viktig förutsättning för produktens kvalitet och särdrag.

Klimatet i det geografiska området förenar således de temperatur- och fuktighetsbetingelser som krävs för att denna pepparsort ska kunna utvecklas och föröka sig.

När pepparfrukten odlas i andra områden i södra Spanien med ett varmare klimat och under perioder då temperaturen är hög och luftfuktigheten låg minskar frukternas marknadsmässiga kvalitet, eftersom en större andel av frukten drabbas av de fysiologiska problem som beskrevs ovan (för tjockt skal, toppröta och/eller stark smak).

Den lokala sorten är det direkta resultatet av de regionala odlarnas iakttagelser och kunnande. Den avspeglar sambandet med miljön och är särskilt väl anpassad till områdets klimat. Under lång tid har människan framgångsrikt lyckats bevara sorten ”Pimiento de Gernika”, odlingen av den och dess särskilda handelsutnyttjande, vilket har gjort att pepparsortens särprägel består. Pepparfruktens egenart beror med andra ord på att den är perfekt anpassad till produktionsområdet.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.eus/r50-4633/es/contenidos/informacion/dop_pimiento/es_agripes/dop_pimiento.html


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.


Top