EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0509

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1345 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Tjeckien för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet

COM/2022/509 final

Bryssel den 3.10.2022

COM(2022) 509 final

2022/0313(NLE)

Förslag till

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1345 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Tjeckien för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

   

I rådets förordning (EU) 2020/672 (Sureförordningen) fastställs den rättsliga ramen för att ge ekonomiskt stöd från unionen till medlemsstater som drabbas av, eller allvarligt hotas av, stora ekonomiska störningar till följd av covid-19-utbrottet. Stöd som ges enligt Sureförordningen ska framför allt användas för att finansiera system för korttidsarbete eller liknande åtgärder som har till syfte att skydda anställda och egenföretagare och därmed minska arbetslöshet och inkomstförluster, samt, som en komplettering, för att finansiera vissa hälsorelaterade åtgärder, särskilt på arbetsplatser.

Den 7 augusti 2020 ansökte Tjeckien om ekonomiskt stöd från unionen och den 25 september 2020 beviljade rådet, genom sitt genomförandebeslut (EU) 2020/1345, ekonomiskt stöd till Tjeckien i syfte att komplettera dess nationella ansträngningar för att hantera effekterna av covid-19-utbrottet och dess socioekonomiska konsekvenser för arbetstagare och egenföretagare.

Den 22 september 2022 ansökte Tjeckien återigen om ekonomiskt stöd enligt Sureförordningen.

I enlighet med artikel 6.2 i Sureförordningen har kommissionen samrått med de tjeckiska myndigheterna för att kontrollera den plötsliga och allvarliga ökningen av faktiska och planerade utgifter som har ett direkt samband med Tjeckiens arbetsmarknadsåtgärder till följd av covid-19-pandemin. Det handlar särskilt om följande befintliga åtgärder som anges i rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1345:

a)Systemet för korttidsarbete, antivirusprogrammet. Programmet utformades för att delvis ersätta lönekostnaderna för privata arbetsgivare som tvingats upphöra med eller kraftigt skära ner sin ekonomiska verksamhet som en direkt följd av myndigheternas åtgärder (alternativ A) eller som en indirekt följd av pandemins negativa ekonomiska effekter (alternativ B), till exempel att anställda inte kan arbeta på grund av reserestriktioner. Alternativ A plus infördes i oktober 2020 för att ge full ersättning för lönekostnader till arbetsgivare som tvingats upphöra eller kraftigt skära ner sin verksamhet på grund av myndigheternas åtgärder. Programmet och dess delprogram har förlängts flera gånger. Alternativ A pågick från den 12 mars 2020 till den 28 februari 2022, alternativ A plus från den 1 oktober 2020 till den 31 maj 2021 och alternativ B från den 12 mars 2020 till den 31 maj 2021 och från den 1 november 2021 till den 31 december 2021.

b)Åtgärderna för beviljande av kompensationsstöd i form av skattebonusar för egenföretagare. Genom det första Pětadvacítka-programmet fick egenföretagare kompensationsbonus i form av en skattebonus på 500 CZK per kalenderdag och person vilken under bonusperioden beviljades dem som tvingades upphöra med, eller kraftigt skära ned sin ekonomiska verksamhet mer än vad som normalt följer av verksamhetsmässig volatilitet, på grund av folkhälsorisker till följd av covid-19 eller myndigheternas krisåtgärder. Pětadvacítka pågick från den 12 mars 2020 till den 8 juni 2020. Höstbonusprogrammet var en faktisk förlängning med parametriska ändringar av Pětadvacítka-programmet, som pågick från den 5 oktober 2020 till den 15 februari 2021 och som tillhandahöll en skattebonus på 500 CZK per kalenderdag för egenföretagare som tvingades upphöra med eller kraftigt skära ner sin ekonomiska verksamhet på grund av folkhälsorisker eller krisåtgärder som vidtagits av de offentliga myndigheterna. I den nya kompensationsbonusen för 2021 föreslogs en ökning av stödet till 1 000 CZK per dag och person, och det pågick från den 1 februari 2021 till den 31 maj 2021. Den sista kompensationsbonusen för egenföretagare uppgick också till 1 000 CZK per dag, kallades kompensationsbonusen för 2022 och pågick från den 22 november 2021 till den 31 januari 2022.

c)Partiell befrielse från social- och sjukförsäkringsavgifter för egenföretagare som fortsätter sin verksamhet under stödperioden. Enligt detta system åtog sig staten att betala dessa avgifter varje månad från mars till augusti 2020. Programmet avslutades i augusti 2020, men ytterligare belopp måste betalas ut under 2021 på grund av avräkningar för förskottsbetalningar från egenföretagare under 2020.

d)Omsorgsbidraget för egenföretagare. Detta ersätter förlorad inkomst för egenföretagare som behövt ta hand om barn eller vårdberoende personer på grund av nedstängningen av barnomsorg och vårdinrättningar. Det dagliga stödbeloppet uppgick till 424 CZK för mars 2020 och 500 CZK för perioden april till juni 2020. Därefter höjdes det till 400 CZK för perioden oktober 2020 till maj 2021.

Tjeckien har lämnat relevant information till kommissionen.

På grundval av de uppgifter som är tillgängliga föreslår kommissionen att rådet ska anta ett genomförandebeslut om att bevilja ekonomiskt stöd till Tjeckien inom ramen för Sureförordningen för att stödja ovannämnda åtgärder.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Förslaget är helt förenligt med rådets förordning (EU) 2020/672, på grundval av vilken det läggs fram.

Förslaget kompletterar en annan EU-rättsakt som möjliggör stöd till medlemsstater i krissituationer, nämligen rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (förordning (EG) nr 2012/2002). Den rättsakten ändrades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/461, som antogs den 30 mars 2020, för att utvidga dess tillämpningsområde till att omfatta större hot mot folkhälsan och för att definiera särskilda insatser som ska kunna finansieras.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Förslaget är en av flera åtgärder som tagits fram för att hantera den pågående covid-19-pandemin – ett annat exempel är investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset – och det är ett komplement till andra sysselsättningsstödjande instrument som Europeiska socialfonden och Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)/InvestEU. Genom att i den specifika situation som uppstått till följd av utbrottet av covid-19 stödja medlemsstaterna genom upp- och utlåning skapar detta förslag en andra försvarslinje för att finansiera system för korttidsarbete och liknande åtgärder som skyddar sysselsättningen och därmed anställda och egenföretagare mot risken för arbetslöshet.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för denna rättsakt är rådets förordning (EU) 2020/672.

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Förslaget läggs fram med anledning av en ansökan från en medlemsstat och är ett uttryck för europeisk solidaritet genom att ekonomiskt stöd från unionen ges i form av tillfälliga lån till en medlemsstat som drabbats av covid-19-utbrottet. Det ekonomiska stödet fungerar som en andra försvarslinje genom att tillfälligt bidra till statens ökade offentliga utgifter för system för korttidsarbete och liknande åtgärder, så att de kan skydda sysselsättningen och därmed anställda och egenföretagare mot risken för arbetslöshet och förlorad inkomst.

Stödet kommer att hjälpa den drabbade befolkningen och mildra den nuvarande covid-19-krisens direkta effekter på samhället och ekonomin.

Proportionalitetsprincipen

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen. Det går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen med detta instrument.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Samråd med berörda parter

Det brådskande behovet av att sammanställa förslaget så att det utan onödigt dröjsmål kan antas av rådet innebar att det inte var möjligt att genomföra ett samråd med berörda parter.

Konsekvensbedömning

På grund av förslagets brådskande karaktär gjordes ingen konsekvensbedömning.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Kommissionen bör få möjlighet att ta upp lån på finansmarknaderna för att sedan låna vidare till en medlemsstat som ansöker om ekonomiskt stöd enligt Sureförordningen.

Utöver medlemsstatens garantier byggs följande skyddsåtgärder in i ramen för att säkerställa programmets finansiella soliditet:

·En strikt och försiktig ekonomisk förvaltning.

·En låneportfölj som begränsar koncentrationsrisken, den årliga exponeringen och alltför stor exponering mot enskilda medlemsstater, samtidigt som de medlemsstater som har störst behov kan garanteras tillräckliga resurser.

·Möjlighet att förlänga lånen.

2022/0313 (NLE)

Förslag till

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1345 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Tjeckien för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2020/672 av den 19 maj 2020 om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av covid-19-utbrottet 1 , särskilt artikel 6.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Efter en ansökan från Tjeckien av den 7 augusti 2020 beviljade rådet, genom genomförandebeslut (EU) 2020/1345 2 , Tjeckien ekonomiskt stöd i form av ett lån på högst 2 000 000 000 euro, med en längsta genomsnittlig löptid på 15 år och med en tillgänglighetsperiod på 18 månader i syfte att komplettera Tjeckiens nationella ansträngningar att hantera effekterna av covid-19-utbrottet och dess socioekonomiska konsekvenser för arbetstagare och egenföretagare.

(2)Lånet skulle användas av Tjeckien för att finansiera de system för korttidsarbete och liknande åtgärder som anges i artikel 3 i rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1345.

(3)Covid-19-utbrottet immobiliserar fortfarande en stor del av arbetskraften i Tjeckien. Detta leder även fortsättningsvis till plötsliga och kraftiga ökningar av Tjeckiens offentliga utgifter för de åtgärder som anges i artikel 3 a, c, d och e i genomförandebeslut (EU) 2020/1345.

(4)Covid-19-utbrottet och de extraordinära åtgärder som Tjeckien har vidtagit under 2020, 2021 och 2022 för att begränsa utbrottet och dess socioekonomiska och hälsorelaterade effekter har haft, och har fortfarande, en mycket stor inverkan på landets offentliga finanser. År 2020 hade Tjeckien ett offentligt underskott på 5,8 % av bruttonationalprodukten (BNP) och en offentlig skuld på 37,7 % av BNP, vilket ökade till 5,9 % respektive 41,9 % i slutet av 2021. I kommissionens vårprognos 2022 förväntades Tjeckiens offentliga underskott uppgå till 4,3 % av BNP och den offentliga skulden till 42,8 % av BNP i slutet av 2022. I kommissionens interimsprognos sommaren 2022 beräknas Tjeckiens BNP öka med 2,3 % under 2022.

(5)Den 22 september 2022 ansökte Tjeckien om 2 500 000 000 euro i ytterligare ekonomiskt stöd från unionen som ett fortsatt komplement till landets nationella ansträngningar under 2020, 2021 och 2022 för att hantera effekterna av covid-19-utbrottet och de socioekonomiska konsekvenserna av utbrottet för arbetstagare och egenföretagare. Bland annat införde och utvidgade Tjeckien system för korttidsarbete och liknande åtgärder som anges i skälen 6–9.

(6)Systemet för korttidsarbete, antivirusprogrammet, som anges i artikel 3 a i rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1345, utformades för att ersätta lönekostnaderna för privata arbetsgivare som tvingats upphöra med eller kraftigt skära ner sin ekonomiska verksamhet som en direkt följd av myndigheternas åtgärder (alternativ A) eller som en indirekt följd av pandemins negativa ekonomiska effekter (alternativ B). Den rättsliga grunden var regeringens resolution nr 353 av den 31 mars 2020, i dess ändrade lydelse, och artikel 120 i lag nr 435/2004 års lagsamling 3 om sysselsättning, i dess ändrade lydelse. Programmet förlängdes och ändrades med alternativ A plus genom regeringens resolution nr 1039 av den 14 oktober 2020 för att ge full ersättning för lönekostnader till arbetsgivare som tvingats upphöra med eller skära ner sin verksamhet på grund av myndigheternas åtgärder. Programmet förlängdes också genom flera regeringsbeslut, där alternativ A pågick från den 12 mars 2020 till den 28 februari 2022, alternativ A plus från den 1 oktober 2020 till den 31 maj 2021 och alternativ B från den 12 mars 2020 till den 31 maj 2021 och från den 1 november 2021 till den 31 december 2021.

(7)Det första kompensationsbonusen för egenföretagare, Pětadvacítka-programmet, som anges i artikel 3 c i rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1345, infördes genom lag nr 159/2020 års lagsamling 4 och innebar att egenföretagare som hade tvingats upphöra med, eller kraftigt skära ner sin ekonomiska verksamhet mer än vad som normalt följer av verksamhetsmässig volatilitet, på grund av folkhälsorisker till följd av covid-19 eller de offentliga myndigheternas krisåtgärder beviljades en kompensationsbonus på 500 CZK per kalenderdag och person. Pětadvacítka pågick från den 12 mars 2020 till den 8 juni 2020. Dess senare förlängning höstbonusprogrammet 5 , som infördes genom lag nr 461/2020 års lagsamling, i dess ändrade lydelse, pågick från den 5 oktober 2020 till den 15 februari 2021 och tillhandhöll en skattebonus på 500 CZK per kalenderdag för egenföretagare som tvingats upphöra med eller kraftigt skära ner sin ekonomiska verksamhet på grund av folkhälsorisker eller krisåtgärder som vidtagits av de offentliga myndigheterna. Genom lag nr 95/2021 års lagsamling 6 och de därmed sammanhängande regeringsresolutionerna (nr 154/2021 7 och 188/2021 8 ) infördes ytterligare en ändring, den nya kompensationsbonusen för 2021, som var i kraft från den 1 februari 2021 till den 31 maj 2021 och som höjde skattebonusen till 1 000 CZK per dag. Den senaste ändringen av denna kompensationsbonus för egenföretagare, kompensationsbonusen för 2022, infördes genom lag nr 519/2021 års lagsamling 9 , uppgick också till 1 000 CZK per dag och pågick från den 22 november 2021 till den 31 januari 2022.

(8)Den partiella befrielsen från social- och sjukförsäkringsavgifter för egenföretagare som anges i artikel 3 d i rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1345 har som rättslig grund lag nr 136/2020 års lagsamling 10 (avseende socialförsäkring) och lag nr 134/2020 års lagsamling 11 (avseende sjukförsäkring). Från mars till augusti 2020 åtog sig staten att betala de social- och sjukförsäkringsavgifter som egenföretagare skulle betala varje månad. Programmet avslutades i augusti 2020, men ytterligare belopp måste betalas ut under 2021 på grund av avräkningar för förskottsbetalningar från egenföretagare under 2020. Befrielsen innebär uteblivna inkomster för staten vilket enligt förordning (EU) 2020/672 kan likställas med offentliga utgifter.

(9)Det omsorgsbidrag för egenföretagare som anges i artikel 3 e i rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1345 hade som rättslig grund regeringens resolutioner nr 262 av den 19 mars 2020 12 , nr 311 av den 26 mars 2020, nr 354 av den 31 mars 2020, nr 514 av den 4 maj 2020, nr 552 av den 18 maj 2020, nr 1053 av den 16 oktober 2020, nr 1260 av den 30 november 2020 och nr 446 av den 10 maj 2021 samt artikel 14 i lag nr 218/2000 års lagsamling 13 , om budgetbestämmelser, i dess ändrade lydelse, som gäller för egenföretagare inom primär jordbruks- och skogsbruksproduktion, samt artikel 3 h i lag nr 47/2002 års lagsamling 14 , om stöd till små och medelstora företag, i dess ändrade lydelse, som gäller för alla andra egenföretagare. Detta program ersätter förlorad inkomst för egenföretagare som beror på att de behövt ta hand om barn eller vårdberoende personer på grund av nedstängningen av barnomsorg och vårdinrättningar. Det dagliga stödbeloppet uppgick till 424 CZK för mars 2020 och 500 CZK för perioden april till juni 2020. Programmet förlängdes till att omfatta perioden oktober 2020 till maj 2021 då ett dagligt stöd på 400 CZK beviljades.

(10)Tjeckien uppfyller de villkor för att få ansöka om ekonomiskt stöd som anges i artikel 3 i förordning (EU) 2020/672. Tjeckien har tillhandahållit kommissionen lämplig bevisning för att de faktiska och planerade offentliga utgifterna har ökat med 5 349 588 352 euro sedan den 1 februari 2020 på grund av de nationella åtgärder som har vidtagits för att hantera de socioekonomiska effekterna av covid-19-utbrottet. Detta utgör en plötslig och kraftig ökning eftersom det dessutom beror på en förlängning eller ändring av befintliga nationella åtgärder med direkt anknytning till system för korttidsarbete och liknande åtgärder som omfattar en betydande andel av företagen och arbetskraften i Tjeckien. Tjeckien avser att finansiera 215 333 982 euro av det ökande utgiftsbeloppet med medel från EU-budgeten och 634 254 370 euro med egna medel.

(11)Kommissionen har i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2020/672 samrått med Tjeckien och kontrollerat den plötsliga och kraftiga ökningen av de faktiska och planerade offentliga utgifterna med direkt anknytning till system för korttidsarbete och liknande åtgärder som det hänvisas till i ansökan av den 22 september 2022.  

(12)Ekonomiskt stöd bör därför ges för att hjälpa Tjeckien att hantera de socioekonomiska effekterna av de stora ekonomiska störningar som är en följd av covid-19-utbrottet. Kommissionen bör fatta beslut om löptid och storlek på samt utbetalning av delbetalningar och trancher i nära samarbete med de nationella myndigheterna.

(13)Eftersom den tillgänglighetsperiod som anges i genomförandebeslut (EU) 2020/1345 har löpt ut måste en ny tillgänglighetsperiod fastställas för det ytterligare ekonomiska stödet. Den tillgänglighetsperiod för ekonomiskt stöd på 18 månader som beviljas genom genomförandebeslut (EU) 2020/1345 bör förlängas med 21 månader och följaktligen bör den totala tillgänglighetsperioden vara 39 månader från och med den första dagen efter det att genomförandebeslut (EU) 2020/1345 har fått verkan.

(14)Tjeckien och kommissionen bör beakta detta beslut i det låneavtal som avses i artikel 8.2 i förordning (EU) 2020/672.

(15)Detta beslut bör inte påverka resultatet av eventuella förfaranden som rör snedvridningar av den inre marknadens funktion som kan komma att inledas, särskilt enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Beslutet befriar inte medlemsstaterna från deras skyldighet att i enlighet med artikel 108 i fördraget till kommissionen anmäla planerade statliga stödåtgärder.

(16)Tjeckien bör regelbundet informera kommissionen om genomförandet av de planerade offentliga utgifterna för att göra det möjligt för kommissionen att bedöma i vilken utsträckning Tjeckien har genomfört utgifterna.

(17)Beslutet att ge ekonomiskt stöd har fattats med beaktande av Tjeckiens befintliga och förväntade behov, de ansökningar om ekonomiskt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 som andra medlemsstater redan lämnat in eller planerar att lämna in, samt med tillämpning av principerna om likabehandling, solidaritet, proportionalitet och insyn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut (EU) 2020/1345 ska ändras på följande sätt:

(1)    Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Unionen ska göra ett lån på högst 4 500 000 000 euro tillgängligt för Tjeckien. Lånet ska ha en längsta genomsnittlig löptid på 15 år.”

b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Det ekonomiska stöd som beviljas genom detta beslut ska vara tillgängligt under en period på 39 månader från och med den första dagen efter det att detta beslut har fått verkan.”

c) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Den första delbetalningen ska verkställas med förbehåll för att det låneavtal som föreskrivs i artikel 8.2 i förordning (EU) 2020/672 träder i kraft. Alla ytterligare delbetalningar ska verkställas i enlighet med villkoren i låneavtalet eller, i förekommande fall, med förbehåll för att ett addendum till detta eller ett ändrat låneavtal som ingåtts mellan Tjeckien och kommissionen och som ersätter det ursprungliga låneavtalet träder i kraft.”

(2)    Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Tjeckien får finansiera följande åtgärder:

a) Det antivirusprogram som föreskrivs i regeringens resolution nr 353 av den 31 mars 2020, i dess ändrade lydelse, vars rättsliga grund är artikel 120 i lag nr 435/2004 års lagsamling, om sysselsättning, ändrad och förlängd genom regeringens resolution nr 1039 av den 14 oktober 2020 och flera regeringsbeslut.

b) Antivirusprogrammets alternativ C, som föreskrivs i lag nr 300/2020 års lagsamling.

c) Pětadvacítka-programmet, den kompensationsbonus för egenföretagare som föreskrivs i lag nr 159/2020 års lagsamling, i dess ändrade lydelse, med höstbonusprogrammet som föreskrivs i lag nr 461/2020 års lagsamling, den nya kompensationsbonusen för 2021 som föreskrivs i lag nr 95/2021 års lagsamling och de därtill hörande regeringsbesluten nr 154/2021 och 188/2021 och kompensationsbonusen för 2022 som föreskrivs i lag nr 519/2021 års lagsamling.

d) Den partiella befrielsen från social- och sjukförsäkringsavgifter för egenföretagare som föreskrivs i lag nr 136/2020 års lagsamling (avseende socialförsäkring) och lag nr 134/2020 års lagsamling (avseende sjukförsäkring).

e) Omsorgsbidraget för egenföretagare, som föreskrivs i regeringens resolutioner nr 262 av den 19 mars 2020, nr 311 av den 26 mars 2020, nr 354 av den 31 mars 2020, nr 514 av den 4 maj 2020 och nr 552 av den 18 maj 2020, senast ändrat och förlängt genom regeringens resolution nr 446 av den 10 maj 2021 och artikel 14 i lag nr 218/2000 års lagsamling, om budgetbestämmelser, i dess ändrade lydelse, som gäller för egenföretagare inom primär jordbruks- och skogsbruksproduktion, och artikel 3 led h i lag nr 47/2002 års lagsamling om stöd till små och medelstora företag, i dess ändrade lydelse, som gäller för alla andra egenföretagare.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Tjeckien.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    EUT L 159, 20.5.2020, s. 1.
(2)    Rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1345 av den 25 september 2020 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Tjeckien för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet, EUT L 314, 29.9.2020, s. 17.
(3)    Lag nr 435/2004 års lagsamling, lagen om sysselsättning, i dess ändrade lydelse, offentliggjord i lagsamling nr 143 av den 23 juli 2004.
(4)    Lag nr 159/2020 års lagsamling, om en kompensationsbonus med anledning av krisåtgärder i samband med coronavirus SARS CoV-2, i dess ändrade lydelse, offentliggjord i lagsamling nr 59 av den 14 april 2020.
(5)    Lag nr 461/2020 års lagsamling, om en kompensationsbonus i samband med förbud mot eller begränsning av affärsverksamhet med anledning av SARS CoV-2-coronaviruset, i dess ändrade lydelse, offentliggjord i lagsamling nr 189 av den 13 november 2020.
(6)    Lag nr 95/2021 års lagsamling, om en kompensationsbonus för 2021, i dess ändrade lydelse, offentliggjord i lagsamling nr 38 av den 26 februari 2021.
(7)    Regeringens resolution nr 154/2021 års lagsamling, om en kompensationsbonus för 2021, i dess ändrade lydelse, offentliggjord i lagsamling nr 60 av den 31 mars 2021.
(8)    Regeringens resolution nr 188/2021 års lagsamling om fastställande av nästa bonusperiod för kompensationsbonusen för 2021, i dess ändrade lydelse, offentliggjord i lagsamling nr 79 av den 7 maj 2021.
(9)    Lag nr 519/2021 års lagsamling, om en kompensationsbonus för 2022, i dess ändrade lydelse, offentliggjord i lagsamling nr 226 av den 23 december 2021.
(10)    Lag nr 136/2020 års lagsamling, om vissa justeringar på området för sociala avgifter och avgifter till den statliga sysselsättnings- och pensionsförsäkringen i samband med krisåtgärder under epidemin 2020, i dess ändrade lydelse, offentliggjord i lagsamlingen nr 48 av den 27 mars 2020.
(11)    Lag nr 134/2020 års lagsamling, om ändring av lag nr 592/1992 års lagsamling, om allmänna sjukförsäkringspremier, i dess ändrade lydelse, offentliggjord i lagsamling nr 48 av den 27 mars 2020.
(12)    Regeringens resolution nr 262/2020 års lagsamling, om antagande av en krisåtgärd, i dess ändrade lydelse, offentliggjord i lagsamling nr 42 av den 19 mars 2020.
(13)    Lag nr 218/2000 års lagsamling, om budgetbestämmelser, i dess ändrade lydelse, offentliggjord i lagsamlingen nr 65 av den 21 juli 2000.
(14)    Lag nr 47/2002 års lagsamling, om stöd till små och medelstora företag, i dess ändrade lydelse, offentliggjord i lagsamling nr 20 av den 8 februari 2002.
Top