EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0508

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1353 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Polen för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet

COM/2022/508 final

Bryssel den 5.10.2022

COM(2022) 508 final

2022/0311(NLE)

Förslag till

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1353 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Polen för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

   

I rådets förordning (EU) 2020/672 (Sureförordningen) fastställs den rättsliga ramen för att ge ekonomiskt stöd från unionen till medlemsstater som drabbas av, eller allvarligt hotas av, stora ekonomiska störningar till följd av covid-19-utbrottet. Stöd som ges enligt Sureförordningen ska framför allt användas för att finansiera system för korttidsarbete eller liknande åtgärder som har till syfte att skydda anställda och egenföretagare och därmed minska arbetslöshet och inkomstförluster, samt, som en komplettering, för att finansiera vissa hälsorelaterade åtgärder, särskilt på arbetsplatser.

Den 6 augusti 2020 ansökte Polen om ekonomiskt stöd från unionen och den 25 september 2020 beviljade rådet genom sitt genomförandebeslut (EU) 2020/1353 ekonomiskt stöd till Polen i syfte att komplettera dess nationella ansträngningar att hantera effekterna av covid-19-utbrottet och de socioekonomiska konsekvenserna av utbrottet för arbetstagare och egenföretagare.

Den 19 september 2022 ansökte Polen om att unionen skulle utvidga förteckningen över åtgärder i rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1353.

I enlighet med artikel 6.2 i Sureförordningen har kommissionen samrått med de polska myndigheterna för att kontrollera den plötsliga och allvarliga ökningen av faktiska och planerade utgifter med direkt anknytning till Polens arbetsmarknadsåtgärder och hälsorelaterade åtgärder till följd av covid-19-pandemin. Detta gäller särskilt följande nya åtgärder:

a)Finansiering av diagnostiska PCR-tester. Hälsoministern gav den nationella hälso- och sjukvårdsfonden i uppdrag att ingå avtal med berörda laboratorier om utförande av diagnostiska RT-PCR-tester för SARS-CoV-2. Kostnaderna för testerna finansierades genom statsbudgeten och stod i proportion till antalet personer som ville testa sig.

b)Beviljande av ytterligare månatliga kontantförmåner för hälso- och sjukvårdspersonal och ytterligare kontantförmåner av engångskaraktär för annan hälso- och sjukvårdspersonal som bekämpar covid-19. Förmånerna beviljades personer som tillhandahöll hälso- och sjukvårdstjänster och som hade direkt kontakt med patienter som smittats eller misstänktes vara smittade med SARS-CoV-2-virus vid medicinska enheter. Hälsoministern ålade den nationella hälso- och sjukvårdsfonden att överföra medel som var avsedda att beviljas som förmåner till medicinska enheter som bedriver medicinsk verksamhet.

Polen har lämnat relevant information till kommissionen.

På grundval av de uppgifter som är tillgängliga föreslår kommissionen att rådet ska anta ett genomförandebeslut om att utöka förteckningen över åtgärder för vilka rådet redan har beviljat ekonomiskt stöd genom rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1353.

Stödet för de hälsorelaterade åtgärder som Polen ansökte om den 19 september 2022 uppgår till 1 672 546 359 EUR.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Förslaget är helt förenligt med rådets förordning (EU) 2020/672, på grundval av vilken det läggs fram.

Förslaget kompletterar en annan unionsrättsakt som möjliggör stöd till medlemsstater i krissituationer, nämligen rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (förordning (EG) nr 2012/2002). Den rättsakten ändrades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/461, som antogs den 30 mars 2020, för att utvidga tillämpningsområdet till att även omfatta större hot mot folkhälsan och för att definiera särskilda insatser som ska kunna finansieras.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Förslaget är en av flera åtgärder som tagits fram för att hantera den pågående covid-19-pandemin – ett annat exempel är investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset – och det är ett komplement till andra sysselsättningsstödjande instrument som Europeiska socialfonden och Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)/InvestEU. Genom att i den specifika situation som uppstått till följd av utbrottet av covid-19 stödja medlemsstaterna genom upp- och utlåning skapar detta förslag en andra försvarslinje för att finansiera system för korttidsarbete och liknande åtgärder som skyddar sysselsättningen och därmed anställda och egenföretagare mot risken för arbetslöshet.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för denna rättsakt är rådets förordning (EU) 2020/672.

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Förslaget läggs fram med anledning av en ansökan från en medlemsstat och är ett uttryck för europeisk solidaritet genom att ekonomiskt stöd från unionen ges i form av tillfälliga lån till en medlemsstat som drabbats av utbrottet av covid-19. Det ekonomiska stödet fungerar som en andra försvarslinje genom att tillfälligt bidra till staternas ökade offentliga utgifter för system för korttidsarbete och liknande åtgärder, så att de kan skydda sysselsättningen och därmed anställda och egenföretagare mot risken för arbetslöshet och förlorad inkomst.

Stödet kommer att hjälpa den drabbade befolkningen och mildra den nuvarande covid-19-krisens direkta effekter på samhället och ekonomin.

Proportionalitetsprincipen

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen. Det går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen med detta instrument.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Samråd med berörda parter

Det brådskande behovet av att sammanställa förslaget så att det utan onödigt dröjsmål kan antas av rådet innebar att det inte var möjligt att genomföra ett samråd med berörda parter.

Konsekvensbedömning

På grund av förslagets brådskande karaktär gjordes ingen konsekvensbedömning.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Kommissionen bör få möjlighet att ta upp lån på finansmarknaderna för att sedan låna vidare till en medlemsstat som ansöker om ekonomiskt stöd enligt Sureförordningen.

Utöver medlemsstaternas garantier byggs följande skyddsåtgärder in i ramen för att säkerställa programmets ekonomiska soliditet:

·En strikt och försiktig ekonomisk förvaltning.

·En låneportfölj som begränsar koncentrationsrisken, den årliga exponeringen och alltför stor exponering mot enskilda medlemsstater, samtidigt som de medlemsstater som har störst behov kan garanteras tillräckliga resurser.

·Möjlighet att refinansiera lånen.

2022/0311 (NLE)

Förslag till

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1353 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Polen för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2020/672 av den 19 maj 2020 om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av covid-19-utbrottet 1 , särskilt artikel 6.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Efter en ansökan från Polen av den 6 augusti 2020 beviljade rådet, genom genomförandebeslut (EU) 2020/1353 2 , Polen ekonomiskt stöd i form av ett lån på högst 11 236 693 087 EUR med en längsta genomsnittlig löptid på 15 år och med en tillgänglighetsperiod på 18 månader i syfte att komplettera Polens nationella ansträngningar att hantera effekterna av covid-19-utbrottet och utbrottets socioekonomiska konsekvenser för arbetstagare och egenföretagare.

(2)Lånet skulle användas av Polen för att finansiera de system för korttidsarbete och liknande åtgärder som anges i artikel 3 i rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1353.

(3)Covid-19-utbrottet immobiliserar fortfarande en stor del av arbetskraften i Polen. Detta leder även fortsättningsvis till plötsliga och kraftiga ökningar av Polens offentliga utgifter för nya åtgärder, nämligen PCR-tester och kontantförmåner för hälso- och sjukvårdspersonal som bekämpar covid-19.

(4)Covid-19-utbrottet och de extraordinära åtgärder som Polen har vidtagit under 2020, 2021 och 2022 för att begränsa utbrottet och dess socioekonomiska och hälsorelaterade effekter har haft, och har fortfarande, en mycket stor inverkan på landets offentliga finanser. År 2020 hade Polen ett offentligt underskott på 6,9 % och en offentlig skuld på 57,1 % av bruttonationalprodukten (BNP), vilket minskade till 1,9 % respektive 53,8 % av BNP i slutet av 2021. I kommissionens vårprognos 2022 förväntades Polens offentliga underskott uppgå till 4,0 % av BNP och den offentliga skulden till 50,8 % av BNP i slutet av 2022. I kommissionens interimsprognos sommaren 2022 beräknas Polens BNP öka med 5,2 % under 2022.

(5)Den 19 september 2022 ansökte Polen om att unionen skulle utöka förteckningen över åtgärder för vilka ekonomiskt stöd redan hade beviljats genom genomförandebeslut (EU) 2020/1353 i syfte att fortsätta att komplettera Polens nationella ansträngningar under 2020, 2021 och 2022 för att hantera effekterna av covid-19-utbrottet och utbrottets socioekonomiska konsekvenser för arbetstagare och egenföretagare (ansökan). I synnerhet införde Polen en rad hälsorelaterade åtgärder för att hantera covid-19-utbrottet som anges i skälen 6–7.

(6)På grundval av lagen av den 2 mars 2020 om särskilda lösningar för att förebygga, motverka och utrota covid-19, andra infektionssjukdomar och krissituationer som orsakas av dem  3 gav hälsoministern den nationella hälso- och sjukvårdsfonden i uppdrag att ingå avtal med berörda laboratorier om utförande av diagnostiska RT-PCR-tester för SARS-CoV-2. Kostnaderna för tester finansierades genom statsbudgeten och stod i proportion till antalet personer som ville bli testade. Såsom anges i ansökan ska endast utgifter som uppkommer under 2020 och 2021 finansieras inom ramen för Sureförordningen. Åtgärden är ny och genomfördes från slutet av april 2020 till slutet av mars 2022.

(7)På grundval av lagen av den 2 mars 2020 om särskilda lösningar för att förebygga, motverka och utrota covid-19, andra infektionssjukdomar och krissituationer som orsakas av dem 4 och lagen av den 14 augusti 2020 om ändring av vissa lagar för att säkerställa hälsoskyddets funktion i samband med covid-19-epidemin och efter det att den har upphört att gälla, 5 ålade hälsoministern den nationella hälso- och sjukvårdsfonden att till medicinska enheter som bedriver medicinsk verksamhet överföra medel som är avsedda att beviljas som kontantförmåner för hälso- och sjukvårdspersonal som bekämpar covid-19, i enlighet med ansökan. Åtgärden består i att täcka kostnaderna för att bevilja ytterligare månatliga kontantförmåner för hälso- och sjukvårdspersonal och ytterligare kontantförmåner av engångskaraktär för annan hälso- och sjukvårdspersonal. Förmånerna beviljades personer som tillhandahöll hälso- och sjukvårdstjänster och som hade direkt kontakt med patienter som smittats eller misstänktes vara smittade med SARS-CoV-2-virus vid medicinska enheter. Endast utgifter som uppkommer under 2020 och 2021 ska finansieras inom ramen för Sureförordningen. Åtgärden är ny och genomfördes från september 2020 till slutet av mars 2022.

(8)Polen uppfyller de villkor för att få ansöka om ekonomiskt stöd som anges i artikel 3 i förordning (EU) 2020/672. Polen har tillhandahållit kommissionen lämplig bevisning för att de faktiska och planerade offentliga utgifterna har ökat med 11 826 003 428 EUR sedan den 1 februari 2020 på grund av de nationella åtgärder som har vidtagits för att hantera de socioekonomiska effekterna av covid-19-utbrottet. Detta utgör en plötslig och kraftig ökning eftersom den också beror på nya hälsorelaterade åtgärder för att hantera covid-19-utbrottet som omfattar en betydande andel av företagen och arbetskraften i Polen. Polen avser att finansiera 9 100 000 EUR av de ökade utgifterna till följd av de nya hälsorelaterade åtgärderna genom medel från EU:s budget och 580 210 341 EUR genom egna medel.

(9)Kommissionen har i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2020/672 samrått med Polen och kontrollerat den plötsliga och kraftiga ökningen av de faktiska och planerade offentliga utgifterna med direkt anknytning till system för korttidsarbete och liknande åtgärder samt till relevanta hälsorelaterade åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet som det hänvisas till i ansökan av den 19 september 2022.

(10)Utgifterna för hälsorelaterade åtgärder, som avses i Polens ansökan av den 19 september 2022 och skälen 6–7, uppgår till 1 672 546 359 EUR.

(11)Det ekonomiska stöd som redan beviljats genom genomförandebeslut (EU) 2020/1353 bör därför även omfatta de nya åtgärder som anges i skälen 6–7.

(12)Detta beslut bör inte påverka resultatet av eventuella förfaranden som rör snedvridningar av den inre marknadens funktion som kan komma att inledas, särskilt enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Beslutet befriar inte medlemsstaterna från deras skyldighet att i enlighet med artikel 108 i fördraget till kommissionen anmäla alla planerade statliga stödåtgärder.

(13)Polen bör regelbundet informera kommissionen om genomförandet av de planerade offentliga utgifterna för att göra det möjligt för kommissionen att bedöma i vilken utsträckning Polen har genomfört utgifterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut (EU) 2020/1353 ska ändras på följande sätt:

(2)    Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Polen får finansiera följande åtgärder:

a)En sänkning av de sociala avgifterna som föreskrivs i artikel 31zo i lagen av den 2 mars 2020 om särskilda lösningar för att förebygga, motverka och utrota covid-19 och andra infektionssjukdomar och krissituationer som orsakas av dem, för den del av utgifterna som rör stöd till egenföretagare, alla sociala kooperativ (oavsett antalet anställda) och, för företag med högst 50 anställda, den del av utgifterna som avser anställda som varit fortlöpande anställda.

b)En förmån för att täcka kostnader för driftsstopp riktad till egenföretagare och personer som arbetar enligt civilrättsliga avtal, som föreskrivs i artiklarna 15zq och 15zua i lagen av den 2 mars 2020 om särskilda lösningar för att förebygga, motverka och utrota covid-19 och andra infektionssjukdomar och krissituationer som orsakas av dem.

c)Subventioner till löner och socialförsäkringsavgifter för företag som använder korttidsarbete eller frivilliga arbetstidsminskningar eller när de anställda varit fortlöpande anställda, som föreskrivs i artiklarna 15g, 15ga, 15gg, 15zzb, 15zze och 15zze2 i lagen av den 2 mars 2020 om särskilda lösningar för att förebygga, motverka och utrota covid-19 och andra infektionssjukdomar och krissituationer som orsakas av dem.

d)Subventioner till egenföretagare utan anställda som föreskrivs i artikel 15zzc i lagen av den 2 mars 2020 om särskilda lösningar för att förebygga, motverka och utrota covid-19 och andra infektionssjukdomar och krissituationer som orsakas av dem.

e)Lån som kan omvandlas till subventioner till egenföretagare, mikroföretag och icke-statliga organisationer, för det belopp som faktiskt omvandlats till bidrag, som föreskrivs i artikel 15zzd och 15zzda i lagen av den 2 mars 2020 om särskilda lösningar för att förebygga, motverka och utrota covid-19 och andra infektionssjukdomar och krissituationer som orsakas av dem.

f)Finansiering av genomförandet av diagnostiska PCR-tester i de laboratorier som ingått avtal om utförande av diagnostiska RT-PCR-tester för SARS-CoV-2 med den nationella hälsofonden, som föreskrivs i artiklarna 10a.1 och 2, och, efter utgången av artikel 10a, artikel 11h.2 led 2 och punkt 4 i lagen av den 2 mars 2020 om särskilda lösningar för att förebygga, motverka och utrota covid-19, andra infektionssjukdomar och krissituationer som orsakas av dem.

g)Beviljande av ytterligare månatliga kontantförmåner för hälso- och sjukvårdspersonal och ytterligare kontantförmåner av engångskaraktär för annan hälso- och sjukvårdspersonal, som föreskrivs i artikel 10a.1 i lagen av den 2 mars 2020 om särskilda lösningar för att förebygga, motverka och utrota covid-19, andra infektionssjukdomar och krissituationer som orsakas av dem och, efter det att artikel 10a har upphört att gälla, artikel 42 i lagen av den 14 augusti 2020 om ändring av vissa lagar för att säkerställa hälsoskyddets funktion i samband med covid-19-epidemin och efter det att den har upphört att gälla.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Polen.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    EUT L 159, 20.5.2020, s. 1.
(2)    Rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1353 av den 25 september 2020 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Polen för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet, EUT L 314, 29.9.2020, s. 45.
(3)    Artikel 10a.1 och 2 samt, efter det att artikel 10a har upphört att gälla, artikel 11h.2 led 2 och punkt 4. Dz.U. 2020 poz. 374, i sin ändrade lydelse.
(4)    Artikel 10a.1. Dz.U. 2020 poz. 374.
(5)    Art. 42. Dz.U. 2020 poz. 1493.
Top