EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022DC0467

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av den delegering av befogenhet som tilldelats kommissionen enligt förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av förordning (EU) nr 525/2013

COM/2022/467 final

Bryssel den 16.9.2022

COM(2022) 467 final

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

om utövande av den delegering av befogenhet som tilldelats kommissionen enligt förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av förordning (EU) nr 525/2013


1. Inledning

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 1 (förordningen om ansvarsfördelning) fastställs unionens och medlemsstaternas mål när det gäller minskning till 2030 av växthusgasutsläpp som varken omfattas av unionens utsläppshandelssystem 2 eller av förordningen om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk 3 .

Artiklarna 7.2 och 12.1 i förordningen om ansvarsfördelning ger kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i syfte att ändra titeln på bilaga III till förordningen om ansvarsfördelning och säkerställa korrekt redovisning enligt förordningen om ansvarsfördelning genom det unionsregister som upprättats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG 4 om unionens utsläppshandelssystem.

Enligt artikel 13.2 i förordningen om ansvarsfördelning ska befogenheten att anta delegerade akter tilldelas kommissionen för en period på fem år från och med den 9 juli 2018, det vill säga till och med den 9 juli 2023. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning.

Med denna rapport vill kommissionen uppfylla den skyldighet som fastställs i artikel 13.2 i förordningen om ansvarsfördelning, enligt vilken kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år.

2. Utövande av delegeringen

Sedan förordningen om ansvarsfördelning trädde i kraft har kommissionen antagit en delegerad akt, nämligen kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1124 5 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1122 om unionsregistrets funktion (förordningen om unionsregistret) som inrättats genom direktiv 2003/87/EG.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1124 antogs av kommissionen den 13 mars 2019 och överlämnades till Europaparlamentet och rådet för granskning. Europaparlamentet och rådet gjorde inga invändningar mot antagandet av den delegerade akten. Huvudsyftet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1124 är att i unionsregisterförordningen lägga till bestämmelser som säkerställer en korrekt redovisning av transaktionerna enligt förordningen om ansvarsfördelning, särskilt användningen av de flexibiliteter som föreskrivs i artikel 5 i förordningen om ansvarsfördelning (lån, sparande och överlåtelse av årliga utsläppstilldelningar).

Som nämnts ovan ger artikel 7.2 i förordningen om ansvarsfördelning också kommissionen befogenhet att anta en delegerad akt för att ändra titeln på dess bilaga III. Den 14 juli 2021 antog kommissionen ett förslag till förordning om ändring av förordningen om ansvarsfördelning 6 . Förslaget innehåller en ändring av titeln på bilaga III. När detta förslag har antagits av medlagstiftarna kommer syftet med befogenheten att ha uppfyllts, vilket gör det onödigt att anta en delegerad akt.

4. Slutsats    

Kommissionen antog en delegerad akt i enlighet med förordningen om ansvarsfördelning, nämligen kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1124 av den 13 mars 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/1122 vad gäller unionsregistrets funktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842. Europaparlamentet och rådet gjorde inga invändningar.

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att ta del av denna rapport.

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 2018 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av förordning (EU) 525/2013 (EUT L 156, 19.6.2018, s. 26).

(2)

EU:s utsläppshandelssystem inrättades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 2018 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 och beslut 529/2013/EU (EUT L 156, 19.6.2018, s. 1).

(4)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

(5)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1124 av den 13 mars 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/1122 vad gäller unionsregistrets funktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 (EUT L 177, 2.7.2019, s. 66).

(6)

COM(2021) 555 final

Top