EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0458

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2009/1013/EU om bemyndigande för Republiken Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

COM/2021/458 final

Bryssel den 6.8.2021

COM(2021) 458 final

2021/0258(NLE)

Förslag till

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om ändring av genomförandebeslut 2009/1013/EU om bemyndigande för Republiken Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt


MOTIVERING

Enligt artikel 395.1 i direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet 1 ) får rådet enhälligt på kommissionens förslag bemyndiga varje medlemsstat att tillämpa särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i det direktivet för att förenkla uppbörden av skatt eller för att förhindra vissa slag av skatteundandragande eller skatteflykt.

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 19 mars 2021 ansökte Republiken Österrike (Österrike) om bemyndigande att få fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG för att från avdragsrätten undanta mervärdesskatt som tas ut på varor och tjänster som till mer än 90 % används för den beskattningsbara personens eget bruk eller för personalens bruk eller i allmänhet för icke-yrkesmässiga ändamål eller icke-ekonomisk verksamhet. Ansökan åtföljdes av en rapport om åtgärdens tillämpning inklusive en översyn av den procentuella fördelning som tillämpas på rätten att dra av mervärdesskatt i enlighet med artikel 2 i rådets genomförandebeslut 2009/1013/EU 2 , ändrat genom rådets genomförandebeslut (EU) 2018/1487 3 .

Genom skrivelser av den 7 april 2021 underrättade kommissionen, i enlighet med artikel 395.2 i mervärdesskattedirektivet, övriga medlemsstater om Österrikes ansökan. Kommissionen underrättade Österrike om att den hade alla nödvändiga uppgifter för att kunna behandla ansökan genom en skrivelse av den 8 april 2021.

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

••Motiv och syfte med förslaget

Enligt artikel 168 i mervärdesskattedirektivet har en beskattningsbar person rätt att dra av mervärdesskatt för inköp som gjorts och tjänster som tagits emot i samband med beskattade transaktioner. Enligt artikel 168a.1 i mervärdesskattedirektivet ska mervärdesskatten på utgifter i samband med fast egendom som ingår i en beskattningsbar persons rörelsetillgångar och som används för både rörelsens ändamål och rörelsefrämmande ändamål vara avdragsgill endast i proportion till den beskattningsbara personens användning för rörelsens verksamhet. Enligt artikel 168a.2 i mervärdesskattedirektivet får medlemsstaterna också tillämpa denna bestämmelse på utgifter i samband med andra varor som ingår i en rörelses tillgångar enligt egna angivelser. Artikel 168a infördes i mervärdesskattedirektivet genom rådets direktiv 2009/162/EU av den 22 december 2009 4 för att begränsa avdraget till den andel av den faktiska användningen i rörelsen och därmed mer effektivt tillämpa den princip enligt vilken avdraget endast uppkommer i den mån de berörda varorna och tjänsterna används för den beskattningsbara personens rörelse.

Enligt artikel 395 i mervärdesskattedirektivet får medlemsstaterna, om de bemyndigats av rådet, genomföra åtgärder som avviker från bestämmelserna i direktivet, för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt eller för att förhindra vissa slag av skatteundandragande eller skatteflykt.

Österrike ansökte om bemyndigande att få fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 168 och 168a i mervärdesskattedirektivet för att från avdragsrätten helt och hållet undanta mervärdesskatt som tas ut på varor och tjänster som till mer än 90 % används för den beskattningsbara personens eget bruk eller för personalens bruk eller i allmänhet för icke-yrkesmässiga ändamål eller icke-ekonomisk verksamhet.

Denna avvikande åtgärd för Österrike hade ursprungligen beviljats genom rådets beslut 2004/866/EG av den 13 december 2004 5 för en period till och med den 31 december 2009 och beviljades åter genom rådets genomförandebeslut 2009/1013/EU av den 22 december 2009 6 till och med den 31 december 2012. Det senare beslutet förlängdes till och med den 31 december 2015 genom rådets genomförandebeslut 2012/705/EU av den 13 november 2012 7 , till och med den 31 december 2018 genom rådets genomförandebeslut (EU) 2015/2428 av den 10 december 2015 8 och till och med den 31 december 2021 genom rådets genomförandebeslut (EU) 2018/1487 9 .

I sin aktuella begäran informerade Österrike kommissionen om att tillämpningen av den avvikande åtgärden har visat sig vara mycket framgångsrik och effektiv när det gäller att förenkla uppbörden av mervärdesskatt och förhindra skatteundandragande och skatteflykt, samt öka rättvisan genom att förhindra snedvridningar till följd av omotiverade kassaflödesfördelar och förbättra efterlevnaden av skatteregler till följd av den förenklade uppbörden av mervärdesskatt. Enligt Österrike skulle avskaffandet av den avvikande åtgärden leda till en omotiverad kassaflödesfördel för en beskattningsbar person som använder varor eller tjänster endast marginellt för yrkesmässigt bruk och som har rätt att dra av mervärdesskatt för denna mindre omfattande affärsverksamhet jämfört med en beskattningsbar person som använder varor eller tjänster endast för affärsmässiga ändamål. Dessutom skulle en minimal förändring i förhållandet mellan privat och yrkesmässigt bruk av en vara eller tjänst som endast marginellt används för yrkesmässigt bruk leda till en justering av mervärdesskatteavdraget. Denna mindre justering skulle vara oproportionerlig, sett både ur skattebetalarens och skatteförvaltningens perspektiv.

Den begärda miniminivån på minst 10 % för användningen av varor och tjänster för yrkesmässiga ändamål för att tillåta avdrag för ingående mervärdesskatt är relativt låg. Enligt Österrike kommer en förlängning av denna åtgärd därför endast att få begränsad inverkan på de totala mervärdesskatteinkomsterna i det sista konsumtionsledet och kommer därmed inte att negativt påverka de av unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

I allmänhet beviljas avvikelser för en begränsad tid, så att det kan göras en bedömning av om den särskilda åtgärden är lämplig och verkningsfull. På grundval av den information som Österrike lämnat är kommissionens uppfattning att förhållandet 90/10 % mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning fortfarande är lämpligt för att fastställa för vilka transaktioner den yrkesmässiga användningen kan anses vara försumbar.

Därför underlättar den särskilda åtgärden för både skatteförvaltningar och företag, eftersom det inte behövs någon övervakning av senare användning av varor och tjänster som undantagits från avdrag vid förvärvet, framförallt när det gäller eventuell beskattning av privat bruk enligt artikel 16 eller 26 i mervärdesskattedirektivet eller de justeringar av avdraget som krävs enligt artiklarna 184–192 i det direktivet. En förlängning av den avvikande åtgärden är därför lämplig.

En förlängning bör dock vara tidsbegränsad, så att man kan bedöma om de förutsättningar som ligger till grund för avvikelsen fortfarande gäller. Därför föreslås en förlängning av avvikelsen till och med slutet av 2024, men det föreslås också att Österrike, om en ytterligare förlängning planeras efter 2024, tillsammans med en ansökan om förlängning, senast den 31 mars 2024 måste lägga fram en rapport med en översyn av den fördelning mellan användningen för yrkesmässig användning och för icke-yrkesmässig användning som undantaget från avdragsrätt bygger på.

Rådets beslut 2009/1013/EU av den 22 december 2009 antogs samtidigt med rådets direktiv 2009/162/EU av den 22 december 2009, genom vilket artikel 168a infördes i mervärdesskattedirektivet. I titeln till rådets beslut 2009/1013/EU hänvisas dock inte till artikel 168a. För att undanröja denna bristande överensstämmelse mellan titeln och innehållet i rådets beslut 2009/1013/EU bör titeln på rådets beslut 2009/1013/EU därför ändras genom en hänvisning till artikel 168a i mervärdesskattedirektivet.

••Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Andra medlemsstater (Tyskland 10 , Nederländerna 11 ) har beviljats liknande avvikelser när det gäller undantaget från rätten att dra av mervärdesskatt för varor och tjänster som ska betalas för varor och tjänster som till mer än 90 % används för en beskattningsbar persons privata bruk eller för dennes personal eller, i allmänhet, för icke-yrkesmässiga ändamål eller icke-ekonomisk verksamhet.

I artikel 176 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs att rådet ska besluta vilka utgifter som inte ska medföra rätt till avdrag av mervärdesskatt. Fram till dess ger direktivet medlemsstaterna rätt att behålla de avvikelser som gällde den 1 januari 1979. Det finns därför ett antal bestämmelser om ”frysning” som begränsar rätten till avdrag för beskattningsbara personer.

Trots tidigare initiativ för att fastställa regler för vilka kategorier av utgifter som kan omfattas av en begränsning av avdragsrätten 12 , är en sådan avvikelse lämplig i avvaktan på en harmonisering av dessa regler på EU-nivå.

Den föreslagna åtgärden är därför förenlig med de befintliga bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

••Rättslig grund

Artikel 395 i mervärdesskattedirektivet.

••Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Mot bakgrund av den bestämmelse i mervärdesskattedirektivet som ligger till grund för förslaget är subsidiaritetsprincipen inte tillämplig.

••Proportionalitetsprincipen

Beslutet avser ett bemyndigande som beviljas en medlemsstat på dess egen begäran och utgör därför ingen förpliktelse.

På grund av avvikelsens begränsade omfattning står den särskilda åtgärden i proportion till det mål som eftersträvas, nämligen att förenkla mervärdesskatteuppbörden och förhindra vissa slag av skatteundandragande eller skatteflykt. Den går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

••Val av instrument

Föreslaget instrument: rådets genomförandebeslut.

I enlighet med artikel 395 i mervärdesskattedirektivet är en avvikelse från de gemensamma mervärdesskattereglerna bara möjlig om rådet ger ett enhälligt bemyndigande på grundval av ett förslag från kommissionen. Ett rådets genomförandebeslut är det lämpligaste instrumentet, eftersom det kan riktas till en enskild medlemsstat.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

••Samråd med berörda parter

Detta förslag grundas på en ansökan av Österrike och berör bara denna medlemsstat.

••Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Det har inte behövts några externa sakkunnigutlåtanden.

••Konsekvensbedömning

Förslaget till rådets genomförandebeslut är avsett att förenkla uppbörden av mervärdesskatt genom att låta Österrike fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från direktivet och som tillåter att landet från avdragsrätten helt undantar mervärdesskatt för varor och tjänster som till mer än 90 % används av en beskattningsbar person för privat bruk eller icke-yrkesmässiga ändamål, inklusive icke-ekonomisk verksamhet.

Åtgärden minskar den administrativa bördan för företagen och skatteförvaltningarna, eftersom det inte behövs någon övervakning av senare användning av varor och tjänster som undantagits från avdrag vid förvärvet, framförallt i fråga om en eventuell beskattning av privat användning eller justeringar av avdraget.

Den begärda miniminivån på minst 10 % för användningen av varor för yrkesmässiga ändamål för att tillåta avdrag för ingående mervärdesskatt är relativt låg. Enligt Österrike kommer en förlängning av denna åtgärd därför endast att få begränsad inverkan på de totala mervärdesskatteinkomsterna i det sista konsumtionsledet och kommer därmed inte att negativt påverka de av unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget kommer inte att negativt påverka de av unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

5.ÖVRIGA INSLAG

Förslaget är tidsbegränsat och innehåller en bestämmelse om tidsbegränsning satt till den 31 december 2024.

2021/0258 (NLE)

Förslag till

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om ändring av genomförandebeslut 2009/1013/EU om bemyndigande för Republiken Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt 13 , särskilt artikel 395.1 första stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Genom rådets genomförandebeslut 2009/1013/EU 14 bemyndigades Österrike att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från direktiv 2006/112/EG (den särskilda åtgärden). Efter successiva förlängningar löper bemyndigandet ut den 31 december 2021.

(2)Genom direktiv 2009/162/EU 15 av den 22 december 2009 infördes artikel 168a infördes i rådets direktiv 2006/112/EU för att begränsa avdraget till den andel av den faktiska användningen i rörelsen och därmed mer effektivt tillämpa den princip enligt vilken avdraget endast uppkommer i den mån de berörda varorna och tjänsterna används för den beskattningsbara personens rörelse. Titeln på beslut 2009/1013/EU måste därför även hänvisa till artikel 168a i direktiv 2006/112/EG.

(3)Den särskilda åtgärden avviker från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG som reglerar beskattningsbara personers rätt att dra av mervärdesskatt som tas ut på varor som levererats till eller tjänster som tillhandahållits dem för användning i deras beskattade transaktioner. Den särskilda åtgärden syftar till att från rätten till avdrag undanta mervärdesskatt som tas ut på varor och tjänster, när dessa varor och tjänster till mer än 90 % används för den beskattningsbara personens privata bruk eller för personens personals bruk eller i allmänhet för icke-yrkesmässiga ändamål eller icke-ekonomisk verksamhet.

(4)Syftet med den särskilda åtgärden är att förenkla förfarandet för uttag och uppbörd av mervärdesskatt. Åtgärden påverkar endast i ringa utsträckning de totala skatteinkomsterna i det sista konsumtionsledet.

(5)Genom en skrivelse som registrerades vid kommissionen den 19 mars 2021 ansökte Österrike om tillstånd att få fortsätta att tillämpa den särskilda åtgärden (ansökan).

(6)Genom skrivelser av den 7 april 2021 underrättade kommissionen, i enlighet med artikel 395.2 andra stycket i direktiv 2006/112/EG, övriga medlemsstater om Österrikes ansökan. Genom en skrivelse av den 8 april 2021 underrättade kommissionen Österrike om att den hade alla nödvändiga uppgifter för att kunna behandla ansökan.

(7)Österrike hävdar att den särskilda åtgärden har visat sig vara mycket verkningsfull för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt och för att förhindra skatteundandragande och skatteflykt. Åtgärden minskar den administrativa bördan för företagen och skatteförvaltningarna, eftersom det inte behövs någon övervakning av senare användning av varor och tjänster som undantagits från avdrag vid förvärvet. Österrike bör således bemyndigas att fortsätta att tillämpa den särskilda åtgärden under en ytterligare begränsad period till och med den 31 december 2024.

(8)Om Österrike anser att en förlängning efter 2024 är nödvändig, bör landet lämna in en ansökan till kommissionen senast den 31 mars 2024 tillsammans med en rapport om tillämpningen av den särskilda åtgärden, som innehåller en översyn av den procentuella fördelning som tillämpats.

(9)Den avvikande åtgärden kommer inte att negativt påverka de av unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

(10)Genomförandebeslut 2009/1013/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2009/1013/EU ska ändras på följande sätt:

1) Titeln ska ersättas med följande:

”Rådets genomförandebeslut av den 22 december 2009 om bemyndigande för Republiken Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt”

2) Artiklarna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Genom undantag från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG bemyndigas Österrike att från rätten att dra av mervärdesskatt helt undanta mervärdesskatt som tas ut på sådana varor och tjänster som till mer än 90 % används för den beskattningsbara personens privata bruk eller för hans eller hennes personals privata bruk eller, mer allmänt, för icke-yrkesmässiga ändamål eller icke-ekonomisk verksamhet.

Artikel 2

Detta beslut upphör att gälla den 31 december 2024.

En eventuell ansökan om förlängning av den avvikande åtgärd som föreskrivs i detta beslut ska inges till kommissionen senast den 31 mars 2024.

En sådan ansökan om förlängning ska åtföljas av en rapport om tillämpningen av denna åtgärd, som innehåller en översyn av den procentuella fördelning som tillämpas på rätten att dra av mervärdesskatt på grundval av detta beslut.”

 

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Österrike.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    EUT 347, 11.12.2006, s. 1.
(2)    EUT L 348, 29.12.2009, s. 21.
(3)    EUT L 251, 5.10.2018, s. 33.
(4)    Rådets direktiv 2009/162/EU av den 22 december 2009 om ändring av olika bestämmelser i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, EUT L 10, 15.1.2010, s. 14.
(5)    EUT L 371, 18.12.2004, s. 47.
(6)    EUT L 348, 29.12.2009, s. 21.
(7)    EUT L 319, 16.11.2012, s. 8.
(8)    EUT L 334, 22.12.2015, s. 12.
(9)    EUT L 251, 5.10.2018, s. 33.
(10)    Rådets genomförandebeslut (EU) 2018/2060 av den 20 december 2018 om ändring av beslut 2009/791/EG om bemyndigande för Förbundsrepubliken Tyskland att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, EUT L 329, 27.12.2018, s. 20.
(11)    Rådets genomförandebeslut (EU) 2020/2189 av den 18 december 2020 om bemyndigande för Nederländerna att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, EUT L 434, 23.12.2020, s. 1.
(12)    KOM(2004) 728 slutlig – Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla skyldigheterna på mervärdesskatteområdet (EUT C 24, 29.1.2005, s. 10), återkallat den 21 maj 2014 (EUT C 153, 21. 5. 2014, s. 3)
(13)    EUT 347, 11.12.2006, s. 1.
(14)    Rådets genomförandebeslut av den 22 december 2009 om bemyndigande för Republiken Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, EUT L 348, 29.12.2009, s. 21.
(15)    Rådets direktiv 2009/162/EU av den 22 december 2009 om ändring av olika bestämmelser i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, EUT L 10, 15.1.2010, s. 14.
Top