EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0411

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, med avseende på Gibraltar

COM/2021/411 final

Bryssel den 20.7.2021

COM(2021) 411 final

Rekommendation till

RÅDETS BESLUT

om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, med avseende på Gibraltar


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL REKOMMENDATIONEN

Med detta förslag rekommenderar kommissionen rådet att bemyndiga inledandet av förhandlingar om ett avtal mellan unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, med avseende på det brittiska territoriet Gibraltar (British Overseas Territory of Gibraltar), att utse kommissionen till unionens förhandlare och att utfärda förhandlingsdirektiv [och utse en särskild kommitté i samråd med vilken förhandlingarna måste föras].

2.BAKGRUND

Den 1 februari 2020 utträdde Förenade kungariket ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom).

Villkoren för utträdet fastställs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (utträdesavtalet) 1 , inbegripet ett protokoll om de särskilda arrangemangen för det brittiska territoriet Gibraltar (Gibraltar). Utträdesavtalet trädde i kraft den 1 februari 2020 och föreskrev en övergångsperiod under vilken unionsrätten 2 var tillämplig på och i Förenade kungariket i enlighet med det avtalet. Denna period upphörde den 31 december 2020. Avtalet och protokollet var tillämpliga på Gibraltar i enlighet med artikel 3.1 a i utträdesavtalet. Genomförandet av protokollet om Gibraltar övervakades av den specialiserade kommittén för protokollet om Gibraltar, där Spanien spelade en aktiv roll. Med undantag för dess artikel 1 har protokollet upphört att gälla i Gibraltar efter övergångsperiodens utgång.

Under övergångsperioden ingick Europeiska unionen, Euratom och Förenade kungariket ett handels- och samarbetsavtal, som unionen ingick på basis av rådets beslut (EU) 2021/689 3 och tillämpade provisoriskt från den 1 januari 2021 4 . Det trädde i kraft den 1 maj 2021. Det avtalet är varken tillämpligt på eller har någon verkan i Gibraltar, som inte omfattas av dess territoriella tillämpningsområde.

Euratom och Förenade kungariket ingick dessutom ett avtal om samarbete om säker och fredlig användning av kärnenergi, som tillämpades provisoriskt från och med den 1 januari 2021 5 och trädde i kraft den 1 maj 2021 6 . Det avtalet är inte tillämpligt på Gibraltar.

3. AVTALET MELLAN EU OCH FÖRENADE KUNGARIKET OM GIBRALTAR

I uttalandena till protokollet från Europeiska rådets möte den 25 november 2018 ingick följande förklaring från Europeiska rådet och kommissionen: ”Efter Förenade kungarikets utträde ur unionen kommer Gibraltar inte att omfattas av det territoriella tillämpningsområdet för de avtal som ingås mellan unionen och Förenade kungariket. Detta utesluter emellertid inte möjligheten till separata avtal mellan unionen och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar. Utan att det påverkar unionens befogenheter och med full respekt för dess medlemsstaters territoriella integritet såsom den garanteras av artikel 4.2 i fördraget om Europeiska unionen kommer dessa separata avtal att kräva konungariket Spaniens förhandsgodkännande.”

Dessutom bifogades följande förklaring från kommissionen till rådets beslut om undertecknande av avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen, Euratom och Förenade kungariket: ”I enlighet med Europeiska rådets och Europeiska kommissionens gemensamma förklaring av den 25 november 2018 om det territoriella tillämpningsområdet för de avtal som ingås mellan unionen och Förenade kungariket omfattas inte Gibraltar av det avtal som den 30 december 2020 undertecknas av unionen och Förenade kungariket. Detta utesluter inte möjligheten till separata avtal mellan unionen och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar. Kommissionen är beredd att behandla en eventuell begäran från Spanien om att, i överenskommelse med Förenade kungariket, inleda förfarandet för förhandlingar om sådana separata avtal förutsatt att dessa är förenliga med unionsrätten och unionens intressen.”

Konungariket Spanien och Förenade kungariket nådde en överenskommelse om en möjlig ram för ett avtal om Gibraltar och den 31 december 2020 uppmanade Konungariket Spanien kommissionen att på grundval av denna överenskommelse inleda förfarandet för förhandlingar om ett sådant avtal på unionsnivå.

I linje med uttalandet till protokollet från Europeiska rådets möte den 25 november 2018 om det territoriella tillämpningsområdet för avtal som ingås mellan unionen och Förenade kungariket kommer det planerade avtalet ”att kräva konungariket Spaniens förhandsgodkännande”. Eftersom Spanien, i egenskap av angränsande medlemsstat och den medlemsstat som kommer att anförtros tillämpningen och genomförandet av vissa bestämmelser i det framtida avtalet, kommer att påverkas särskilt av avtalet, kommer kommissionen att upprätthålla nära kontakter med de spanska myndigheterna under hela förhandlingarna och ta vederbörlig hänsyn till deras synpunkter.

Det planerade avtalet bör ta hänsyn till Gibraltars särskilda politiska, rättsliga och geografiska förhållanden enligt internationell rätt.

Ingåendet av ett sådant avtal skulle vara fördelaktigt med tanke på Gibraltars och unionens geografiska närhet och ekonomiska ömsesidiga beroende.

Det planerade avtalet syftar till att upprätta en ny relation mellan unionen och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar som avlägsnar fysiska hinder för rörlighet för personer och varor i syfte att bidra till delat välstånd inom regionen.

När det gäller rörlighet för personer är målet med avtalet att avlägsna de nuvarande fysiska strukturerna, samtidigt som det kvarstår att Gibraltar inte skulle bli en del av Schengenområdet utan kontroller vid de inre gränserna eller av tullunionen.

För att säkerställa ett fullständigt skydd av Schengenområdet skulle kontroll och övervakning av de yttre gränserna ske vid Gibraltars hamn, flygplats och vatten, utförd av Spanien med tillämpning av berörda EU-regler. De gränsövergångsställen som inrättas i hamnen och på flygplatsen skulle göra det möjligt att tillämpa berörd EU-lagstiftning, inbegripet genomförandet och användningen av de databaser som krävs för gränskontroller 7 . Spanska gränsbevakningstjänstemän skulle ha alla nödvändiga befogenheter för att utföra gränskontroller och gränsövervakning och de skyldigheter som följer därav, bland annat när det gäller att agera vid registreringar i databaserna (t.ex. att neka inresa). Vid registreringar, inklusive avseende nekad inresa och gripande, skulle Spanien vidta uppföljande åtgärder och Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar skulle vid behov bistå och underlätta genomförandet av registreringen, såsom överföring av den berörda personen eller föremålet till myndigheterna i Spanien.

Spaniens utövande av dessa uppgifter skulle bli föremål för regelbundna kontroller i form av Schengenutvärderingar.

Tid som tillbringas i Gibraltar skulle räknas som tid som tillbringas i Schengenområdet vid beräkningen av tillåten vistelse. Andra brittiska medborgare än de bosatta i Gibraltar vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet skulle behandlas som tredjelandsmedborgare när det gäller inresa och vistelse i Gibraltar. Personer bosatta i Gibraltar skulle fortfarande betraktas som tredjelandsmedborgare vid tillämpningen av unionsrätten, men de skulle ha rätt till viseringsfritt tillträde till Schengenområdet i upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod i enlighet med relevanta bestämmelser i tillämplig unionslagstiftning. De skulle undantas från stämpling 8 , in- och utresesystemet 9 och Etias 10 . Dessutom skulle personer som är lagligen bosatta i Gibraltar inte nekas inresa till Gibraltars territorium.

Eftersom de allra flesta gränspassager kommer att fortsätta att äga rum över den yttre landgränsen, skulle Spaniens genomförande av gränskontroller och gränsövervakning kompletteras med ytterligare särskilda samarbetsarrangemang (skyddsåtgärder) utformade för att säkerställa säkerheten i Schengenområdet utan kontroll vid de inre gränserna på ett likvärdigt sätt. Dessa skulle göra det möjligt att minska den irreguljära migrationen och säkerhetsriskerna, inbegripet eventuella risker till följd av underlättat varuflöde eller lättnader i tullförfarandena, och säkerställa ett likvärdigt skydd av den yttre landgränsen och av Schengenområdet i stort. Skyddsåtgärderna skulle bland annat gälla polissamarbete och rättsligt samarbete, dataskydd, återvändande av irreguljära migranter och förebyggande av irreguljär migration, arrangemang för ansvaret för personer som ansöker om internationellt skydd, anpassning av viserings- och uppehållstillståndspolitiken.

Mer specifikt skulle skyddsåtgärderna åtminstone bestå av följande:

Regler som fastställer att Spanien, i samarbete med Förenade kungariket, skulle ansvara för prövningen av ansökningar om internationellt skydd som lämnats in i Gibraltar i enlighet med tillämplig unionslagstiftning, inbegripet användningen av Eurodacsystemet för att ta fingeravtryck på asylsökande och personer som grips när de försöker passera gränsen irreguljärt. Vid behov skulle Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar behöva bistå och underlätta för de spanska myndigheterna att utföra sina uppgifter. Som en följd av detta arrangemang bör rörligheten för personer som ansöker om internationellt skydd mellan territoriet av medlemsstaterna och de länder som deltar i Dublinsystemet, å ena sidan, och Gibraltar, å andra sidan, inte leda till att ansvaret enligt Dublinförordningen 11 upphör.

Regler som säkerställer Spaniens skyldighet att, i samarbete med Förenade kungariket, se till att tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i Gibraltar återvänder från dess territorium, inbegripet vid gränsen, och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att verkställa sådana återvändanden i enlighet med tillämplig unionslagstiftning. Vid behov skulle Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar behöva bistå och underlätta för de spanska myndigheterna att utföra sina uppgifter.

Regler som säkerställer att människosmuggling straffas som ett brott enligt Gibraltars lagstiftning.

Regler som säkerställer att unionsrätten om transportörers ansvar tillämpas på Gibraltars flygplats 12 .

Regler som säkerställer att direktivet om förhandsinformation om passagerare 13 tillämpas i Gibraltars hamn och på Gibraltars flygplats.

Regler som föreskriver att Spanien skulle vara exklusivt behörigt att utfärda viseringar för kortare vistelse med avseende på Gibraltar och i linje med tillämpliga EU-regler.

Regler som föreskriver att Spanien skulle vara exklusivt behörigt att utfärda viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare med avseende på Gibraltar. Medan villkoren för beviljande av viseringar för längre vistelse och uppehållstillstånd skulle fastställas enligt Gibraltars lagstiftning, skulle Spanien utfärda sådana handlingar med tillämpning av relevanta bestämmelser och förfaranden enligt EU-rätten och i lämpligt format. Uppehållstillstånd skulle vara tydligt märkta som giltiga för Gibraltar 14 . Spanien skulle utföra nödvändiga kontroller i it-databaser och får vägra att utfärda en visering för längre vistelse eller uppehållstillstånd på grundval av en registrering i Schengens informationssystem (SIS). Andra medlemsstater eller Schengenassocierade länder som har fört in registreringar i SIS skulle konsulteras av Spanien och skulle ha rätt att motsätta sig utfärdandet av en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd. Om en visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd utfärdas skulle medlemsstaterna eller de Schengenassocierade länderna inte vara skyldiga att avlägsna registreringar om nekad inresa från SIS.

Regler om utbyte av relevant operativ information mellan Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar och medlemsstaternas myndigheter, inbegripet uppgifter ur kriminalregister och information om efterlysta och saknade personer och föremål, både på begäran och på eget initiativ.

Regler om samarbete mellan Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar och Europol och Eurojust i linje med de arrangemang för samarbete med tredjeländer som fastställs i relevant unionslagstiftning.

Regler som ger möjlighet till gränsöverskridande operativt polissamarbete.

Regler som ålägger Förenade kungariket med avseende på Gibraltar att kräva att passageraruppgifter för alla inkommande flygningar till Gibraltars flygplats görs tillgängliga för de spanska myndigheterna i enlighet med direktivet om passageraruppgifter 15 .

Regler som kräver genomförandet av utökade poliskontroller i områden nära den yttre landgränsen mellan Spanien och Gibraltar, både avseende brottsbekämpning och migration.

Regler om skjutvapen, sprängämnesprekursorer och narkotika.

En skyldighet för Förenade kungariket med avseende på Gibraltar att säkerställa att personer som annars skulle nekas inresa till Schengenområdet, bland annat på grund av att de anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten, förhindras och förbjuds att lämna Gibraltars territorium och att resa in i Schengenområdet. Avtalet skulle fastställa ett system för förhandsanmälan eller förhandsgodkännande för personer bosatta i Gibraltar i syfte att tillåta resor utanför Gibraltar till Schengenområdet.

En rättslig ram som möjliggör ett effektivt straffrättsligt samarbete på viktiga områden, och som åtminstone bör innehålla bestämmelser som säkerställer att Europarådets relevanta konventioner om utlämning, ömsesidig rättslig hjälp, frysning och förverkande av tillgångar, och tilläggsprotokoll till dessa, tillämpas på Gibraltar.

Avtalet skulle också innehålla särskilda regler som kräver att förvärv och bibehållande av rätten att uppehålla sig i Gibraltar förutsätter att det finns en verklig anknytning till Gibraltar.

Avtalet skulle föreskriva en skyldighet för parterna att säkerställa att deras lagstiftning tillåter passage mellan unionen och Gibraltar utan kontroller vid ett gränsövergångsställe. Det kommer i ett senare skede att bedömas om och i vilken utsträckning unionen kan komma att behöva ändra relevant unionslagstiftning för att uppfylla denna skyldighet eller för att de ovannämnda skyddsåtgärderna ska fungera.

Avtalet skulle föreskriva en mekanism genom vilken framtida relevant utveckling av unionsrätten på området personers rörlighet vid behov kan återspeglas i anpassningar av avtalet. Avtalet bör också innehålla en bestämmelse enligt vilken unionen får säga upp avtalet om anpassningen inte genomförs. Det skulle också föreskriva en mekanism för utvärdering av genomförandet av den del av avtalet som rör rörlighet för personer. Vid tillämpningen av denna mekanism kommer kommissionen att begära ett yttrande från medlemsstaterna, särskilt Spanien som angränsande medlemsstat och som ansvarig för genomförandet av Schengenkontrollerna, om möjligheten att fortsätta med avtalet. Vederbörlig hänsyn kommer att tas till dessa yttranden. Slutligen skulle avtalet innehålla en mekanism för att utvärdera genomförandet av denna del av avtalet och varje parts möjlighet att, efter en inledande period av fyra års genomförande, och utan att det påverkar tillämpningen av de allmänna bestämmelserna om uppsägning, besluta om huruvida avtalet ska fortsätta eller sägas upp.

När det gäller rörlighet för varor är syftet med det planerade avtalet att avlägsna de fysiska hindren för fri rörlighet för varor mellan Gibraltar och unionen, däribland fysisk infrastruktur eller kontrollstationer och därmed sammanhängande kontroller av varor. För att skydda integriteten hos unionens inre marknad och tullunion och unionens ekonomiska intressen skulle detta kunna uppnås om en tullunion, i enlighet med artikel XXIV i Gatt 1994, upprättas mellan unionen och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar och en fullständig tillämpning av unionens regelverk för den inre marknaden säkerställs för varor till och från Gibraltar, tillsammans med skatte- och tullsamarbete, en anpassning av Gibraltars skattesystem för varor till Spaniens system, lämpliga kontroller i Gibraltar, unionens och spanska myndigheters övervakning av de behöriga myndigheternas motsvarande verksamhet i Gibraltar, möjligheten för unionen att ensidigt vidta lämpliga åtgärder, den korrekta tilldelningen av tullar till unionens budget och arrangemang för att motverka bedrägerier och annan illegal verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen och för att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering.

Det planerade avtalet skulle också omfatta områdena transport, miljö och klimat, samordning av de sociala trygghetssystemen och medborgarnas rättigheter i den utsträckning som krävs för att bidra till målet om delat välstånd i regionen.

Slutligen skulle det planerade avtalet innehålla en solid struktur för styrning som säkerställer ett korrekt genomförande av avtalet och Europeiska unionens autonomi, inbegripet klausuler om uppsägning och upphävande. Det planerade avtalet bör inrätta ett styrande organ med ansvar för att förvalta och övervaka genomförandet och tillämpningen av det planerade avtalet och underlätta tvistlösning. Det styrande organet bör fatta beslut och utfärda rekommendationer om hur det ska utvecklas. Medlemsstaterna, särskilt Spanien, bör ingå i den delegation som företräder unionen i det styrande organet.

Vid genomförandet av bestämmelserna i avtalet, inbegripet om upphävande och uppsägning, kommer kommissionen att ta vederbörlig hänsyn till Spaniens särskilda ställning, i egenskap av angränsande medlemsstat och som den medlemsstat som ansvarar för genomförandet av vissa delar av avtalet, när det gäller dess tillämpning, genomförande och uppsägning. I detta sammanhang får Spanien och varje annan medlemsstat begära att kommissionen utlöser tillämpningen av klausulerna i avtalet om upphävande och uppsägning.

Kommissionen kommer att föra förhandlingarna i enlighet med förhandlingsdirektiven i bilagan till beslutet och i samråd med en särskild kommitté som utses av rådet, och i ständig och direkt kontakt med de spanska myndigheterna.

Kommissionen kommer att utan dröjsmål hålla Europaparlamentet fullständigt informerat om förhandlingarna.

4.RÄTTSLIG GRUND

Den förfarandemässiga rättsliga grunden för ett beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan unionen och ett tredjeland och om förhandlingsdirektiv till förhandlaren är artikel 218.3 och 218.4 i EUF-fördraget. I den mån avtalet också skulle förhandlas på Euratoms vägnar, eftersom bilagan till beslutet innehåller förhandlingsdirektiv om frågor som omfattas av Euratomfördraget, bör den rättsliga grunden för beslutet dessutom inkludera artikel 101 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget).

Den rättsliga grunden för det rekommenderade beslutet bör därför vara artikel 218.3 och 218.4 i EUF-fördraget och artikel 101 i Euratomfördraget. Den materiella rättsliga grunden för undertecknande och ingående av det nya avtalet kan endast fastställas i slutet av förhandlingarna, mot bakgrund av dess innehåll.

Rekommendation till

RÅDETS BESLUT

om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, med avseende på Gibraltar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 218.3 och 218.4,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)Den 1 februari 2020 utträdde Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Förenade kungariket) ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom).

(2)I avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen fastställdes arrangemang för Förenade kungarikets utträde under ordnade former, inbegripet ett protokoll om de särskilda arrangemangen med avseende på Gibraltar. Enligt artikel 3.1 a i avtalet var unionsrätten tillämplig på och i Förenade kungariket under en övergångsperiod som löpte ut den 31 december 2020. Med undantag för dess artikel 1 har protokollet upphört att gälla i Gibraltar efter övergångsperiodens utgång.

(3)Europeiska unionen och Euratom, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, har ingått ett handels- och samarbetsavtal som unionen ingått på grundval av rådets beslut (EU) 2021/689 och som tillämpades provisoriskt från och med den 1 januari 2021. Det trädde i kraft den 1 maj 2021. Det avtalet är varken tillämpligt på eller har någon verkan i Gibraltar, som inte omfattas av dess territoriella tillämpningsområde.

(4)Vid Europeiska rådets möte den 25 november 2018 tillfogades ett uttalande till protokollet om möjligheten till separata avtal mellan unionen och Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland med avseende på Gibraltar, utan att det påverkar unionens befogenheter och med full respekt för dess medlemsstaters territoriella integritet såsom den garanteras av artikel 4.2 i fördraget om Europeiska unionen, och att dessa separata avtal skulle kräva Konungariket Spaniens förhandsgodkännande.

(5)Den 31 december 2020 uttryckte Konungariket Spanien sin önskan om att unionen skulle upprätta ett brett och balanserat arrangemang med avseende på Gibraltar på grundval av överenskommelsen med Förenade kungariket om en möjlig ram för ett avtal om Gibraltar.

(6)Ingåendet av ett sådant avtal skulle vara fördelaktigt med tanke på Gibraltars och unionens geografiska närhet och ekonomiska ömsesidiga beroende.

(7) Förhandlingar bör därför inledas i syfte att ingå ett avtal mellan unionen och Euratom ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, med avseende på Gibraltar Kommissionen bör utses till unionens förhandlare.

(8)Avtalet bör inte påverka frågor om suveränitet och jurisdiktion och bör inte påverka Konungariket Spaniens rättsliga ställning i fråga om Gibraltars suveränitet och jurisdiktion.

(9)Avtalet bör respektera medlemsstaternas territoriella integritet såsom den garanteras i artikel 4.2 i fördraget om Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen bemyndigas härmed att förhandla om ett avtal med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om det brittiska territoriet Gibraltar.

Förhandlingarna ska föras på grundval av rådets förhandlingsdirektiv som anges i bilagan till detta beslut.

Förhandlingarna ska föras i samråd med arbetsgruppen för Förenade kungariket.

Artikel 2

Kommissionen utses härmed till unionens förhandlare.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    EUT L 29, 31.1.2020, s. 7.
(2)    Enligt definitionen i artikel 2 i utträdesavtalet.
(3)    Rådets beslut (EU) 2021/689 av den 29 april 2021 om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (EUT L 149, 30.4.2021, s. 2).
(4)    Rådets beslut (EU) 2020/2252 av den 29 december 2020 om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (EUT L 444, 31.12.2020, s. 2).
(5)    Se fotnot 4.
(6)    EUT L 150, 30.4.2021, s. 1. Rättat i EUT L 178, 20.5.2021, s 5.
(7)    Som Schengens informationssystem (SIS) enligt förordning (EG) nr 1986/2006, förordning (EG) nr 1987/2006, rådets beslut 2007/533/JHA; informationssystemet för viseringar (VIS) enligt förordning (EG) nr 767/2008; in- och utresesystemet enligt förordning (EU) 2017/2226; EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) enligt förordning (EU) 2018/1240. Förordningarna om interoperabilitet är också berörda (dvs. förordning (EU) 2019/817 och förordning (EU) 2019/818).
(8)    Artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).
(9)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20).
(10)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EUT L 236, 19.9.2018, s. 1).
(11)    Förordning (EU) nr 604/2013.
(12)    Artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och direktiv 2001/51/EG.
(13)    Artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och direktiv 2004/82/EG.
(14)    Sådana uppehållstillstånd skulle inte omfattas av direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning eller av andra EU-direktiv om laglig migration.
(15)    Direktiv (EU) 2016/681.
Top

Bryssel den 20.7.2021

COM(2021) 411 final

BILAGA

till

Rekommendation till rådets beslut

om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, med avseende på Gibraltar

BILAGA

DIREKTIV FÖR FÖRHANDLINGARNA OM ETT AVTAL MED FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND MED AVSEENDE PÅ GIBRALTAR

I. ALLMÄN BAKGRUND

1.    Den 1 februari 2020 utträdde Förenade kungariket ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom).

2.    Villkoren för utträdet fastställs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (utträdesavtalet) 1 , inbegripet ett protokoll om de särskilda arrangemangen för det brittiska territoriet Gibraltar (Gibraltar). Utträdesavtalet trädde i kraft den 1 februari 2020 och föreskrev en övergångsperiod under vilken unionsrätten 2 var tillämplig på och i Förenade kungariket i enlighet med det avtalet. Denna period upphörde den 31 december 2020. Övergångsarrangemangen var tillämpliga på Gibraltar i enlighet med artikel 3.1 b i utträdesavtalet.

3.    Under övergångsperioden förhandlade Europeiska unionen och Euratom, å ena sidan, och Förenade kungariket, å andra sidan, fram ett handels- och samarbetsavtal (handels- och samarbetsavtalet), som tillämpades provisoriskt från den 1 januari 2021 3 och som unionen ingick på basis av rådets beslut (EU) 2021/689 4 . Det trädde i kraft den 1 maj 2021. I linje med uttalandet till protokollet från Europeiska rådets möte den 25 november 2018 om det territoriella tillämpningsområdet för avtal som ingås mellan unionen och Förenade kungariket 5 fastställs i artikel 774.3 i handels- och samarbetsavtalet att det avtalet varken är tillämplig på eller har någon verkan i Gibraltar. Också i linje med uttalandet kommer det planerade avtalet ”att kräva konungariket Spaniens förhandsgodkännande”.

4.    Euratom och Förenade kungariket ingick avtalet om samarbete om säker och fredlig användning av kärnenergi, som tillämpades provisoriskt från och med den 1 januari 2021 och trädde i kraft den 1 maj 2021 6 . Det avtalet är inte tillämpligt på Gibraltar.

5.    I den förklaring som bifogades beslutet om undertecknande av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen, Euratom och Förenade kungariket förklarade kommissionen att den skulle vara beredd att behandla varje begäran från Spanien, i samförstånd med Förenade kungariket, om att inleda förfarandet för förhandlingar om ett separat avtal om Gibraltar, förutsatt att det är förenligt med unionsrätten och unionens intressen.

6.    Konungariket Spanien och Förenade kungariket nådde en överenskommelse om en möjlig ram för ett avtal om Gibraltar och den 31 december 2020 uppmanade Konungariket Spanien kommissionen att på grundval av denna överenskommelse inleda förhandlingar om ett sådant avtal på unionsnivå.

II. DET PLANERADE AVTALETS SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

7.    Målet med förhandlingarna är att upprätta ett brett och balanserat avtal mellan unionen och Euratom, å ena sidan, och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar, å andra sidan, med hänsyn till Gibraltars särskilda geografiska läge, med beaktande av Gibraltars ställning enligt internationell rätt och med hänsyn till Gibraltars särdrag och dess särskilda förhållande till Spanien.

8.    Det planerade avtalet bör ha som mål att uppnå en balanserad ekonomisk och social utveckling i Gibraltar och det omgivande området, särskilt territoriet för de kommuner som utgör Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar i Konungariket Spanien.

9.    Det planerade avtalet bör säkerställa en balans mellan rättigheter och skyldigheter, och lika villkor över tid. Denna balans måste säkerställa autonomin i unionens rättsordning och beslutsfattande samt skyddet av unionens ekonomiska intressen, och vara förenlig med unionens grundläggande principer.

III. DET PLANERADE AVTALETS INNEHÅLL

ALLMÄNNA PRINCIPER

10.    Det planerade avtalet mellan unionen och Förenade kungariket bör inte påverka frågor om suveränitet och jurisdiktion. Det bör inte påverka Konungariket Spaniens rättsliga ställning i fråga om suveränitet och jurisdiktion med avseende på Gibraltar.

11.    Det planerade avtalet mellan unionen och Förenade kungariket bör förhandlas med full respekt för medlemsstaternas territoriella integritet såsom den garanteras i artikel 4.2 i fördraget om Europeiska unionen.

12.    Det planerade avtalet bör inte hindra ingåendet av administrativa överenskommelser mellan Spanien och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar i frågor som omfattas av detta avtal, i den mån dessa överenskommelsers bestämmelser är förenliga med avtalet och unionsrätten.

GRUNDVAL FÖR SAMARBETET

13.    Respekt för och skydd av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen, inbegripet Förenade kungarikets fortsatta åtagande att respektera den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och stöd till icke-spridning, bör utgöra väsentliga delar av de planerade förbindelserna. Kampen mot klimatförändringar, såsom den utformats inom ramen för UNFCCC-processen och särskilt i Parisavtalet, bör också utgöra en väsentlig del av förbindelserna. Detsamma gäller ILO:s agenda för anständigt arbete, inbegripet skapande av arbetstillfällen av god kvalitet, rättigheter på arbetsplatsen, säkra arbetsvillkor, socialt skydd och social dialog, med jämställdhet som ett övergripande mål. Förbindelserna bör bekräfta parternas åtagande att främja en effektiv och regelbaserad multilateralism.    

14.    Med tanke på betydelsen av dataflöden bör det planerade avtalet bekräfta parternas åtagande att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifter och, på grundval av en fullt dynamisk anpassning, fullt ut respektera unionens bestämmelser om skydd av personuppgifter, inbegripet förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter i syfte att förebygga, utreda, upptäcka och lagföra brott samt verkställa straffrättsliga påföljder och om det fria flödet av sådana uppgifter, och tolkningen av övervakningen av dessa av Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska unionens domstol.

RÖRLIGHET FÖR PERSONER

15.    Det planerade avtalet bör ha som mål att avlägsna alla nuvarande fysiska hinder mellan Gibraltar och Schengenområdet för rörlighet för personer. Avtalet bör inte föreskriva Gibraltars deltagande i Schengenregelverket eller Gibraltars associering till Schengenregelverkets genomförande, tillämpning och utveckling. Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar bör inte ha tillgång till databaser som enligt unionsrätten är förbehållna medlemsstater eller länder som är associerade till Schengenregelverket eller Dublinregelverket.

16.    Det planerade avtalet bör föreskriva att gränskontroller i full överensstämmelse med Schengenregelverket ska utföras av Spanien. Sådana gränskontroller bör bestå av Spaniens genomförande av in- och utresekontroller vid nyinrättade gränsövergångsställen vid flygplatsen och hamnen i Gibraltar och utförandet av gränsövervakning i angränsande vatten.

17.    Det planerade avtalet bör föreskriva att spanska gränskontrolltjänstemän har alla nödvändiga befogenheter och skyldigheter för att utföra gränskontroller och gränsövervakning, inbegripet när det gäller nekad inresa, mottagande av ansökningar om internationellt skydd, gripanden av personer och beslagtagande av egendom, samt tillämpningen och användningen av it-system i enlighet med tillämplig unionslagstiftning. Om uppföljande åtgärder behöver vidtas bör avtalet föreskriva en skyldighet för Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar att bistå och underlätta överföringen av den berörda personen eller föremålet till de spanska myndigheterna.

18.    Avtalet bör föreskriva att tid som tillbringas i Gibraltar räknas som tid som tillbringas i Schengenområdet vid beräkningen av tillåten vistelse.

19.    Avlägsnandet av fysiska hinder, inbegripet fysisk infrastruktur och därmed sammanhängande personkontroller, mellan Gibraltars territorium och Schengenområdet förutsätter omfattande skyddsåtgärder för att skydda Schengenområdets säkerhet och integritet.

20.    Dessa skyddsåtgärder bör åtminstone omfatta följande:

[Särskilda regler för personer bosatta i Gibraltar]

a)Avtalet bör föreskriva att personer som är lagligen bosatta i Gibraltar har viseringsfritt tillträde till Schengenområdet i upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod i enlighet med relevanta bestämmelser i unionsrätten. Deras pass kommer inte att stämplas när de reser in i eller ut ur Schengenområdet och de kommer att undantas från kraven i förordningen om in- och utresesystemet 7 och Etiasförordningen 8 .

b)Avtalet bör föreskriva att personer som är lagligen bosatta i Gibraltar inte får nekas inresa på Gibraltars territorium.

c)Avtalet bör föreskriva att förvärv och bibehållande av rätten att uppehålla sig i Gibraltar förutsätter att det finns en verklig anknytning till Gibraltar som ska fastställas på grundval av faktisk och regelbunden fysisk närvaro under en lämplig tidsperiod och på grundval av andra objektiva och kontrollerbara kriterier som inte omfattar investeringar i Gibraltars ekonomi och fastigheter, eller förutbestämda finansiella betalningar till Gibraltars myndigheter. Avtalet bör föreskriva att andra brittiska medborgare än de som är lagligen bosatta i Gibraltar vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet bör behandlas som tredjelandsmedborgare när det gäller att ansöka om och erhålla uppehållstillstånd i Gibraltar efter avtalets undertecknande.

d)Andra brittiska medborgare än de bosatta i Gibraltar vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet bör behandlas som tredjelandsmedborgare när det gäller inresa och vistelse i Gibraltar.

[Ansvar för personer som ansöker om internationellt skydd (Dublin och Eurodac)]

e)Regler som fastställer att Spanien, i samarbete med Förenade kungariket, skulle ansvara för prövningen av asylansökningar som lämnats in i Gibraltar i enlighet med tillämplig unionslagstiftning. Vid behov skulle Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar behöva bistå och underlätta för de spanska myndigheterna att utföra sina uppgifter, bland annat när det gäller att för Eurodacsystemet ta fingeravtryck på personer som ansöker om internationellt skydd och på personer som grips när de försöker passera gränsen irreguljärt. Som en följd av detta arrangemang bör rörligheten för personer som ansöker om internationellt skydd mellan territoriet av medlemsstaterna och de länder som deltar i Dublinsystemet, å ena sidan, och Gibraltar, å andra sidan, inte leda till att ansvaret enligt Dublinförordningen upphör.

[Återvändande/irreguljär migration]

f)Regler som fastställer Spaniens skyldighet att, i samarbete med Förenade kungariket, se till att tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i Gibraltar återvänder från dess territorium, inbegripet vid gränsen, och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att verkställa sådana återvändanden i enlighet med tillämplig unionslagstiftning. Vid behov skulle Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar behöva bistå och underlätta för de spanska myndigheterna att utföra sina uppgifter.

g)Regler som säkerställer att människosmuggling straffas som ett brott enligt Gibraltars lagstiftning.

[Transportörers ansvar]

h)Regler som säkerställer tillämpningen av unionsrätten om transportörers ansvar [artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och direktiv 2001/51/EG] vid gränsövergångsställena i Gibraltars hamn och på Gibraltars flygplats, för transporter till Gibraltar sjövägen eller med flyg från ett tredjeland av tredjelandsmedborgare som inte har de resehandlingar som krävs för inresa till Schengenområdet och om dessa transportörers skyldighet att återsända dessa tredjelandsmedborgare till deras avreseland. Avtalet bör också specificera att Gibraltar inte betraktas som ett tredjelands territorium vid tillämpningen av ovannämnda bestämmelser om transportörers ansvar i unionens medlemsstater.

[Förhandsinformation om passagerare]

i)Regler som säkerställer tillämpningen av direktivet om förhandsinformation om passagerare i Gibraltar [artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och direktiv 2004/82/EG]. Förenade kungariket med avseende på Gibraltar bör föreskriva att förhandsinformation om passagerare för flygningar med ursprung utanför Schengenområdet som anländer till Gibraltars flygplats översänds till de spanska myndigheter som utför gränskontroller.

[Visum och uppehållstillstånd]

j)Det planerade avtalet bör föreskriva att Spanien skulle vara exklusivt behörigt att på grundval av unionsrätten utfärda viseringar för kortare vistelse med avseende på Gibraltar.

k)Regler som föreskriver att Spanien skulle vara exklusivt behörigt att utfärda eller förnya viseringar för längre vistelse som är giltiga i Gibraltar. Sådana viseringar för längre vistelse får endast utfärdas eller förnyas om de relevanta villkoren enligt tillämplig lag på Gibraltars territorium är uppfyllda, vilket ska fastställas av Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar. Spanien får vägra att utfärda eller förnya en visering på grundval av en registrering i Schengens informationssystem. Avtalet skulle föreskriva att utfärdandet av en visering för längre vistelse som är giltig i Gibraltar inte tvingar en medlemsstat att dra tillbaka en registrering om nekad inresa från Schengens informationssystem.

l)Regler som föreskriver att Spanien, efter en begäran från Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar, skulle vara behörigt att utfärda eller förnya uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som är giltiga i Gibraltar för personer som uppfyller relevanta villkor enligt tillämplig lag på Gibraltars territorium och förutsatt att de regler som grundas på punkt 20 c är uppfyllda. Spanien får vägra att utfärda ett uppehållstillstånd på grundval av en registrering i Schengens informationssystem. Avtalet skulle föreskriva att utfärdandet eller förnyandet av ett uppehållstillstånd som är giltigt i Gibraltar inte bör tvinga en medlemsstat att dra tillbaka en registrering om nekad inresa från Schengens informationssystem. Avtalet bör ange att uppehållstillstånd är tydligt märkta som giltiga för Gibraltar. Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar kan få tillstånd att utfärda dessa uppehållstillstånd på vissa villkor.

m)Regler om att uppehållstillstånd och viseringar för längre vistelse som redan utfärdats av Gibraltar till tredjelandsmedborgare som lagligen var bosatta i Gibraltar vid tidpunkten för avtalets ikraftträdande måste ersättas med uppehållstillstånd som utfärdats i enlighet med avtalet inom två år från dess ikraftträdande. Avtalet bör föreskriva att befintliga uppehållstillstånd anmäls till Spanien, som får utföra kontroller i relevanta databaser och får begära att de behöriga myndigheterna i Gibraltar återkallar dessa tillstånd av hänsyn till allmän ordning eller inre säkerhet.

[Säkerhet]

n)Regler om utbyte av operativ information mellan Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar och medlemsstaterna, inbegripet uppgifter ur kriminalregister och information om efterlysta och saknade personer och föremål, både på begäran och på eget initiativ, om detta är av betydelse för att förebygga, upptäcka eller utreda allvarliga brott i Gibraltar eller i medlemsstaterna, verkställa ett straff eller en frihetsberövande åtgärd, skydda mot och förebygga hot mot den allmänna säkerheten. Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar ska inte ha tillgång till databaser som upprättats på grundval av unionsrätten.

o)Regler om samarbete mellan Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar och Europol och Eurojust i linje med de arrangemang för samarbete med tredjeländer som fastställs i relevant unionslagstiftning, inbegripet bestämmelser om utbyte av personuppgifter mellan dessa byråer och behöriga Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar.

p)Regler som ger möjlighet till gränsöverskridande operativt samarbete, såsom möjlighet till gränsöverskridande övervakning, förföljande av brottsmisstänkta över gränserna, organisering av gemensamma patruller och andra gemensamma insatser.

q)Regler som ålägger Förenade kungariket att med avseende på Gibraltar kräva att passageraruppgifter för alla inkommande flygningar till Gibraltars flygplats görs tillgängliga för de spanska myndigheterna i enlighet med direktivet om passageraruppgifter [direktiv (EU) 2016/681]. I detta syfte bör avtalet föreskriva att Gibraltar vid tillämpningen av direktivet om passageraruppgifter inte betraktas som ett tredjelands territorium.

r)Regler som kräver genomförandet av utökade poliskontroller i områden nära landgränsen mellan Spanien och Gibraltars territorium, både avseende brottsbekämpning och migration.

s)Regler om tillämpningen av unionens regler om skjutvapen [direktiv (EU) 2021/555] i Gibraltar. Avtalet bör föreskriva att Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar utfärdar exporttillstånd och import- och transiteringsåtgärder för genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.

t)Regler om tillämpningen av unionens regler om sprängämnesprekursorer [förordning (EU) 2019/1148] i Gibraltar.

u)Regler som säkerställer att olaglig narkotikahandel som är straffbar enligt unionsrätten också är straffbar enligt Gibraltars lagstiftning som ett brott, och regler om narkotika och psykotropa ämnen.

v)En regel som kräver att Förenade kungariket med avseende på Gibraltar säkerställer att personer som annars skulle nekas inresa till Schengenområdet, bland annat på grund av att de anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten, förhindras och förbjuds att lämna Gibraltars territorium och att resa in i Schengenområdet. Mot bakgrund av detta skulle avtalet fastställa ett system för förhandsanmälan eller förhandsgodkännande för personer bosatta i Gibraltar i syfte att tillåta resor till Schengenområdet.

[Rättslig ram för ett effektivt straffrättsligt samarbete på nyckelområden]

w)Avtalet bör säkerställa att det finns en rättslig ram som möjliggör ett effektivt straffrättsligt samarbete på nyckelområden, som åtminstone bör omfatta följande:

-Bestämmelser som säkerställer tillämpningen av Europarådets konvention om utlämning och dess tilläggsprotokoll i Gibraltar.

-Bestämmelser som säkerställer tillämpningen av Europarådets relevanta konventioner om ömsesidig rättslig hjälp och deras tilläggsprotokoll i Gibraltar.

-Bestämmelser som säkerställer tillämpningen av Europarådets relevanta konventioner om frysning och förverkande av tillgångar i Gibraltar.

21.    Enligt det planerade avtalet bör parterna säkerställa att deras lagstiftning tillåter passage mellan unionen och Gibraltar utan kontroller vid ett gränsövergångsställe.

22.    Det planerade avtalet bör föreskriva en mekanism genom vilken framtida relevant utveckling av unionsrätten vid behov kommer att återspeglas i anpassningar av avtalet. Avtalet bör också innehålla en bestämmelse enligt vilken unionen kommer att säga upp den del av avtalet som rör rörlighet för personer om anpassningen inte genomförs.

23.    Det planerade avtalet bör föreskriva en skyldighet att på Gibraltars territorium tillåta unionsinstitutioners och medlemsstaters verksamhet i samband med utvärderingsmekanismen för Schengen.

24.    Om de skyddsåtgärder som införs inte respekteras bör det planerade avtalet ge unionen möjlighet att ensidigt upphäva alla bestämmelser om rörlighet för personer mellan unionen och Gibraltar.

25.    Det planerade avtalet bör innehålla en mekanism för att utvärdera genomförandet av denna del av avtalet. Efter de första fyra åren av genomförande, och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 57, bör avtalet ge varje part möjlighet att fatta beslut om huruvida avtalet ska fortsätta eller sägas upp.

EKONOMI OCH HANDEL

LIKA VILLKOR    

26.    Med tanke på unionens och Gibraltars geografiska närhet och ömsesidiga ekonomiska beroende bör det planerade avtalet säkerställa en öppen och rättvis konkurrens, inbegripet robusta åtaganden för att säkerställa lika villkor och bidra till en hållbar utveckling. Dessa åtaganden bör ta hänsyn till det planerade avtalets omfattning och räckvidd, de övergripande förbindelserna och den ekonomiska anknytningen. Det planerade avtalet bör upprätthålla höga standarder över tid, med unionens normer och internationella normer tillämpade inom EU 9 som referenspunkt, särskilt när det gäller statligt stöd, arbetsrättsliga och sociala normer, miljö och klimat, skattefrågor, bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt andra regleringsåtgärder och annan regleringspraxis på dessa områden. Det planerade avtalet bör säkerställa att Gibraltars hamn konkurrerar rättvist med andra europeiska hamnar, särskilt hamnen i Algeciras, inbegripet bland annat när det gäller bunkringstjänster.

27.    Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 62 och 65 bör avtalet innehålla lämpliga mekanismer för att säkerställa effektivt genomförande, verkställighet och tvistlösning, inbegripet lämpliga rättsmedel. Det planerade avtalet bör också innehålla autonoma åtgärder för att snabbt reagera på störningar av lika konkurrensvillkor på relevanta områden med unionens normer som referenspunkt.

28.    Det styrande organet bör ges befogenhet att hantera utvecklingen av skyddsnivåerna och ändra åtagandena om lika villkor för att inkludera ytterligare områden eller fastställa högre standarder över tid.

Statligt stöd

29.    När det gäller statligt stöd bör det planerade avtalet säkerställa att reglerna om statligt stöd tillämpas på och i Gibraltar på grundval av unionens regler som referenspunkt och föreskriva mekanismer för att hantera sådana reglers utveckling över tid för att undvika snedvridning av handeln eller konkurrensen. Unionen och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar bör också förbinda sig till en effektiv verkställighet, inbegripet genom administrativa och rättsliga förfaranden, samt effektiva rättsmedel.Arbetsrättsliga och sociala normer

30.    När det gäller arbetsrättsliga normer och sociala normer bör det planerade avtalet säkerställa att unionen och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar upprätthåller sina höga skyddsnivåer över tid, med unionens normer som referenspunkt, åtminstone när det gäller följande områden: Grundläggande rättigheter i arbetslivet. Normer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Normer för rättvisa arbetsvillkor och anställning. Rätt till information och samråd på företagsnivå. Omstrukturering av företag. Avtalet bör också säkerställa en effektiv verkställighet på nationell nivå.

Miljö och klimat

31.    När det gäller miljö och klimat bör det planerade avtalet säkerställa att unionen och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar upprätthåller höga skyddsnivåer över tid, med unionens normer som referenspunkt, åtminstone när det gäller följande områden som är relevanta med tanke på Gibraltars geografiska läge:

Tillgång till miljöinformation. Allmänhetens delaktighet och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar. Luftutsläpp och luftkvalitet. Bevarande av natur och biologisk mångfald. Avfallshantering, inbegripet i Gibraltars hamn. Buller. Skydd och bevarande av vatten- och havsmiljön, inbegripet vid mottagningsanordningarna i hamnen i Gibraltar. Förebyggande, minskning och undanröjande av risker för människors och djurs hälsa eller miljön till följd av produktion, användning, utsläpp och bortskaffande av kemiska ämnen. Klimatförändringar, särskilt utsläpp och avlägsnande av växthusgaser, inbegripet effektiva prissättningssystem för koldioxid.

32.    Det planerade avtalet bör säkerställa att unionen och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar respekterar försiktighetsprincipen och principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan, att miljöskyddet bör integreras i utformningen av politiken och att förorenaren bör betala. Avtalet bör också säkerställa en effektiv verkställighet på nationell nivå.

Direkt beskattning

33.    När det gäller direkt beskattning bör det planerade avtalet erkänna och ålägga unionen och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar att genomföra principerna om god förvaltning på skatteområdet, inbegripet de globala standarderna för transparens och informationsutbyte, rättvis beskattning och OECD:s standarder mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS). Det planerade avtalet bör säkerställa att Gibraltar över tid tillämpar de relevanta centrala skattestandarder som är tillämpliga inom unionen när det gäller utbyte av information på begäran, på eget initiativ och automatiskt. Avtalet bör också säkerställa att Gibraltar tillämpar de standarder som är tillämpliga i unionen i fråga om bekämpning av skatteflykt och offentlig landsspecifik rapportering av kreditinstitut och värdepappersföretag. Det planerade avtalet bör bekräfta åtagandet från unionen och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar att begränsa skadliga skatteåtgärder, med beaktande av G20 och OECD:s handlingsplan mot BEPS, och att säkerställa att Förenade kungariket med avseende på Gibraltar åtar sig att följa uppförandekoden för företagsbeskattning.Andra instrument för handel och hållbar utveckling

34.    Det planerade avtalet bör främja hållbar utveckling genom handel och investeringar, med beaktande av EU:s senaste strategi, samtidigt som det står i proportion till förbindelserna med Förenade kungariket med avseende på Gibraltar.

Bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering

35.    Det planerade avtalet bör innehålla åtaganden om att stödja internationella insatser för att förebygga och bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering och säkerställa att Förenade kungariket med avseende på Gibraltar tillämpar de normer för förebyggande av penningtvätt och terrorismfinansiering som är tillämpliga i unionen.

VARUHANDEL    

36.    Det planerade avtalet bör ha som mål att avlägsna de fysiska hindren för den fria rörligheten för varor mellan Gibraltar och unionen. Att avlägsna de fysiska hindren, inbegripet all fysisk infrastruktur eller kontrollstationer och därmed sammanhängande kontroller av varor, mellan Gibraltar och unionen kräver som förutsättning övergripande arrangemang för att skydda integriteten hos unionens inre marknad och tullunion och unionens ekonomiska intressen.

37.    Det planerade avtalet bör därför ha som mål att föreskriva en tullunion i enlighet med artikel XXIV i Gatt 1994 mellan unionen och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar och bör innehålla arrangemang för att säkerställa att relevanta bestämmelser i unionsrätten, särskilt på varuområdet, är tillämpliga på och i Gibraltar, inbegripet följande:

-Tullagstiftning enligt definitionen i unionens tullkodex, inbegripet förbud och restriktioner, säkerhetsåtgärder och kontroller av fysiska förflyttningar av kontanta medel, med undantag för unionens frihandelsavtal.

-Unionens gemensamma tulltaxa, tullar och handelspolitiska åtgärder, inbegripet handelspolitiska skyddsåtgärder och handelsstatistik.

-Lagstiftning om punktskatter och mervärdesskatt, inbegripet på tjänster, i syfte att införliva Gibraltar i unionens mervärdesskatte- och punktskatteområde.

-Lagstiftning om administrativt samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd mellan unionens medlemsstater, bland annat i skatte- och tullfrågor och om indrivning av fordringar som rör skatter och tullar.

-Licenssystem som är relevanta för import och export.

-Produktkrav och produktstandarder som är tillämpliga på den inre marknaden, inbegripet för tobaksvaror och relaterade produkter, och sanitära och fytosanitära åtgärder.

38.    Arrangemangen bör särskilt inbegripa bestämmelser om tull- och skattesamarbete och om informationsutbyte för att förebygga och bekämpa bedrägeri, smuggling, särskilt av produkter som är belagda med punktskatter eller särskilda skatter såsom tobaksvaror, samt olaglig narkotikahandel, olaglig handel med skjutvapen och sprängämnesprekursorer, inbegripet förflyttningar av kontanta medel och penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med detta. Tullsamarbetet bör också inbegripa samordning av tullkontroller, samarbete om gemensamma insatser samt särskilda samarbetsformer som är i kraft i unionen.

39.    Om den unionsrätt som är tillämplig i Gibraltar ger unionens medlemsstater ett visst utrymme för skönsmässig bedömning bör Förenade kungariket med avseende på Gibraltar anpassa sig till de åtgärder som Spanien har antagit vid utövandet av denna möjlighet, inbegripet när det gäller nivån på beskattningen av varor. I synnerhet bör det planerade avtalet innehålla bestämmelser för att säkerställa tillämpningen i Gibraltar av ett skattesystem för varor som är anpassat till Spaniens skattesystem. Denna anpassning skulle minimera skillnaden gentemot Spanien vad gäller konsumentpriser för punktskattepliktiga eller särskilda skatter, särskilt för alkohol, bränsle och tobaksvaror, i syfte att förhindra omläggning av handel eller smuggling.

40.    Det planerade avtalet bör innehålla arrangemang för att säkerställa att ingen vara kan föras in på tullunionens territorium från Gibraltar utan att dessförinnan ha deklarerats och genomgått nödvändiga kontroller och kontroller som är obligatoriska vid någon annan plats för införsel i tullunionen på grundval av de relevanta bestämmelser i unionsrätten som gjorts tillämpliga på och i Gibraltar. De nödvändiga kontrollerna får utföras i Gibraltar eller på andra platser för införsel till tullunionens territorium där den lämpliga infrastrukturen finns. Det planerade avtalet bör innehålla bestämmelser som säkerställer att tullkontroller, kontroller av sanitära och fytosanitära åtgärder och andra kontroller vid gränsstationerna eller tullkontoren i Gibraltar utförs antingen av de spanska myndigheterna eller, som ett minimum, gemensamt av de spanska myndigheterna och de behöriga myndigheterna i Gibraltar. För kontrollerna skulle gränskontrollstationer och tullkontor behöva inrättas vid Gibraltars hamn och flygplats, och särskilt användningen av Traces-systemet skulle vara obligatoriskt. De spanska myndigheterna bör ha en fortlöpande och kontinuerlig fullständig elektronisk tillgång, i realtid, till de relevanta it-systemen för tullar, sanitära och fytosanitära åtgärder och indirekta skatter hos de behöriga myndigheterna i Gibraltar för kontrolländamål.

41.    Det planerade avtalet bör också innehålla bestämmelser som gör det möjligt att övervaka all annan verksamhet som bedrivs av de behöriga myndigheterna i Gibraltar, särskilt marknadskontrollmyndigheter, i samband med genomförandet och tillämpningen av bestämmelser i unionsrätten som gjorts tillämpliga genom det planerade avtalet, inbegripet med en rätt för unionens företrädare att närvara i Gibraltar och att få tillgång till relevanta it-system hos de behöriga myndigheterna i Gibraltar.

42.    Det planerade avtalet bör också inbegripa möjligheten för unionen att ensidigt vidta lämpliga åtgärder, inbegripet återställande av den fysiska infrastruktur som har avlägsnats och därmed sammanhängande kontroller av varor, samt återkallande av alla handelsförmåner som beviljats, i händelse av otillräcklig eller bristfällig tillämpning av bestämmelserna i det planerade avtalet, fel, administrativa missförhållanden eller missbruk som begåtts av Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar, bristande samarbete, oegentligheter eller bedrägeri eller allvarliga ekonomiska, samhälleliga eller miljömässiga svårigheter eller snedvridning av handeln.

43.    Det planerade avtalet bör föreskriva en mekanism genom vilken framtida relevant utveckling av unionsrätten, såsom en gränsjusteringsmekanism för koldioxid, vid behov kan återspeglas i anpassningar av avtalet, och föreskriva lämpliga åtgärder om den nödvändiga anpassningen inte genomförs.

44.    Det planerade avtalet bör också föreskriva en korrekt tilldelning till unionens budget av tullar som tas ut i Gibraltar eller på uppdrag av Förenade kungarikets myndigheter med avseende på Gibraltar. Det planerade avtalet bör också innehålla arrangemang för att bekämpa bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen eller ekonomiska intressen för Förenade kungariket med avseende på Gibraltar.

TRANSPORTER

45.    Med förbehåll för förhandsöverenskommelsen mellan Spanien och Förenade kungariket om Gibraltars flygplats bör det planerade avtalet

a) säkerställa att lufttransporttjänster mellan Gibraltar och punkter inom unionens territorium endast tillhandahålls av EU-lufttrafikföretag, och

b) innehålla lämpliga bestämmelser om säker, trygg och miljövänlig drift av Gibraltars flygplats och om rättvis konkurrens mellan Gibraltars flygplats och unionens flygplatser.

46.    Det planerade avtalet bör möjliggöra gods- och persontransporter på väg mellan parterna, förutsatt att denna transportverksamhet är begränsad till det angränsande gränsområdet.

SÄRSKILDA SAMARBETSOMRÅDEN

MILJÖ

47.    Det planerade avtalet bör fastställa arrangemang för ökat samarbete mellan de behöriga myndigheterna på miljöområdet, inbegripet underlättande av vetenskaplig forskning om den marina miljön. Avtalet bör föreskriva en miljöskyddsnivå som är likvärdig med unionsnormerna. Det kan göras operativt genom administrativa arrangemang mellan Spanien och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar, på alla relevanta områden, inbegripet återvinning av mark.

ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER (inklusive samordning av de sociala trygghetssystemen)    

48.    Det planerade avtalet bör säkerställa att unionsmedborgare som är lagligen bosatta i Spanien och brittiska medborgare som är lagligen bosatta i Gibraltar, med undantag för dem som erhåller uppehållsrätt efter undertecknandet av det planerade avtalet i enlighet med punkt 20 c och m, i Gibraltar respektive Spanien har rätt att ta anställning och att utöva sådan verksamhet i enlighet med de regler som gäller för brittiska medborgare i Gibraltar respektive EU-medborgare i Spanien. För att denna rättighet ska få full verkan bör de också åtnjuta alla följdrättigheter som unionsrätten ger mobila arbetstagare, inbegripet rätten att resa in och lämna Gibraltar och Spanien, uppehålla sig där under sitt arbete, förvärva permanent uppehållsrätt och kunna utnyttja skyddsåtgärder om Förenade kungariket eller Spanien försöker begränsa deras rättigheter i Gibraltar respektive Spanien.

49.    Det planerade avtalet bör förbjuda all diskriminering på grund av nationalitet i Gibraltar och Spanien när det gäller förmånstagare enligt avtalet, i enlighet med vad som anges i unionens relevanta regelverk, särskilt när det gäller levnads-, anställnings- och arbetsvillkor.

50.    Motsvarande rättigheter bör också beviljas familjemedlemmar till förmånstagare enligt avtalet, i enlighet med relevanta unionsregler, oavsett deras nationalitet.

51.    Med tanke på att skyddet av de sociala trygghetssystemen är avgörande för att garantera ett effektivt utövande av gränsöverskridande arbete, bör bestämmelserna om arbetstagares rättigheter i det planerade avtalet kompletteras med bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen. Avtalet bör särskilt säkerställa att dess förmånstagare som arbetar eller har arbetat i Gibraltar åtnjuter en hög nivå av socialt skydd och bör respektera den grundläggande principen om likabehandling.

52.    Förmånstagare enligt avtalet i egenskap av arbetstagare som är utstationerade i samband med tillhandahållande av tjänster enligt leveranssätt 4 ska, om det är relevant för dem, åtnjuta de rättigheter som avses i punkterna 48–51 endast i fråga om tjänster som både produceras och konsumeras lokalt i det angränsande gränsområdet.

EURATOM-FRÅGOR

53.    Det planerade avtalet får omfatta relevanta frågor som regleras i Euratomfördraget och dess sekundärlagstiftning, särskilt, men inte begränsat till, bestämmelser om hälsa och säkerhet, den gemensamma marknaden på kärnenergiområdet och kärnämneskontroll.

EKONOMISK MEKANISM

54.    En ekonomisk mekanism bör inrättas för att främja sammanhållningen mellan Gibraltar och Campo de Gibraltar, till exempel när det gäller yrkesutbildning och sysselsättning. Båda parter bör tillhandahålla finansiering för denna mekanism. Mekanismen bör omfatta åtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet och oriktigheter.

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

STRUKTUR

55.    Det planerade avtalet bör ingå i en övergripande styrningsram som omfattar alla samarbetsområden och, i förekommande fall, avtal och överenskommelser som kompletterar det planerade avtalet.

56.    Det planerade avtalet bör ge möjlighet till en regelbunden översyn av det.

57.    Det planerade avtalet bör upprättas på obestämd tid och kunna på begäran av endera parten sägas upp med tre månaders varsel till den andra parten.

STYRNING

58.    För att säkerställa att det planerade avtalet fungerar väl bör det inrätta effektiva och ändamålsenliga arrangemang för dess förvaltning, övervakning, genomförande och översyn samt för tvistlösning och verkställighet, med full respekt för parternas respektive rättsordningars autonomi.

59.    Det planerade avtalet bör föreskriva möjlighet till autonoma åtgärder, inbegripet helt eller delvis upphävande av avtalets tillämpning samt av eventuella kompletterande avtal, i händelse av överträdelse av väsentliga delar.

60.    Det planerade avtalet bör inrätta ett styrande organ med ansvar för att förvalta och övervaka genomförandet och tillämpningen av det planerade avtalet och underlätta tvistlösning. Det styrande organet bör fatta beslut och utfärda rekommendationer om hur det ska utvecklas. Medlemsstaterna, inbegripet Spanien, bör ingå i den delegation som företräder unionen i det styrande organet.

61.    Det styrande organet bör bestå av företrädare för parterna på lämplig nivå, fatta beslut genom ömsesidig överenskommelse och sammanträda så ofta som krävs för att det ska kunna fullgöra sina uppgifter. Om så krävs kan det styrande organet också inrätta specialiserade underkommittéer som ska bistå det i utförandet av dess uppgifter.

62.    När det gäller de bestämmelser i unionsrätten som gjorts tillämpliga på Gibraltar bör institutionerna, särskilt Europeiska unionens domstol, och unionens organ och byråer, när det gäller Förenade kungariket (Gibraltar) och fysiska och juridiska personer som är bosatta eller etablerade på Gibraltars territorium, ha de befogenheter som de tilldelas genom unionsrätten. I synnerhet bör Europeiska unionens domstol ha den behörighet som föreskrivs i fördragen i detta avseende.

63.    Det planerade avtalet bör innehålla lämpliga arrangemang för tvistlösning genom en oberoende skiljenämnd vars beslut är bindande för parterna och för verkställighet, inbegripet bestämmelser om snabb problemlösning.

64.    Om en tvist ger upphov till en fråga om tolkningen av unionsrätten, vilket även får anges av endera parten, bör skiljenämnden hänskjuta frågan till Europeiska unionens domstol som ensam skiljedomare för unionsrätten, för ett bindande avgörande. Skiljenämnden bör fatta beslut i tvisten i enlighet med domstolens avgörande.

65.    Om en part underlåter att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa den bindande lösningen av en tvist inom rimlig tid, skulle den andra parten ha rätt att begära ekonomisk ersättning eller att vidta proportionella och tillfälliga åtgärder, inbegripet upphävande av sina skyldigheter inom ramen för det planerade avtalet.

66.    Om en part påstås ha underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet, skulle den andra parten ha rätt till interimistiska korrigerande åtgärder, inbegripet upphävande av en del av eller hela avtalet, som står i proportion till den påstådda underlåtenheten och de ekonomiska och samhälleliga konsekvenserna av detta, och förutsatt att denna part inleder ett tvistlösningsförfarande avseende den påstådda överträdelsen.

UNDANTAG OCH SKYDDSÅTGÄRDER

67.    Det planerade avtalet bör föreskriva lämpliga undantag. Dessa bör inkludera utlämnandet av information som rör parternas säkerhetsintressen.

GILTIGA SPRÅK

68.    Det planerade partnerskapet bör vara lika giltigt på samtliga unionens officiella språk och bör innehålla en klausul om detta.

(1)    EUT L 29, 31.1.2020, s. 7.
(2)    Enligt definitionen i artikel 2 i utträdesavtalet.
(3)

   Rådets beslut (EU) 2020/2252 av den 29 december 2020 om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (EUT L 444, 31.12.2020, s. 2).

(4)    Rådets beslut (EU) 2021/689 av den 29 april 2021 om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (EUT L 149, 30.4.2021, s. 2).
(5)    ”Efter Förenade kungarikets utträde ur unionen kommer Gibraltar inte att omfattas av det territoriella tillämpningsområdet för de avtal som ingås mellan unionen och Förenade kungariket. Detta utesluter emellertid inte möjligheten till separata avtal mellan unionen och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar. Utan att det påverkar unionens befogenheter och med full respekt för dess medlemsstaters territoriella integritet såsom den garanteras av artikel 4.2 i fördraget om Europeiska unionen kommer dessa separata avtal att kräva konungariket Spaniens förhandsgodkännande.”
(6)    Se fotnot 4.
(7)

   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20).

(8)         Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 ((EUT L 236, 19.9.2018, s. 1).
(9)    Inklusive alla grundläggande ILO-konventioner.
Top