EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0398

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om godkännande av bedömningen av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan

COM/2021/398 final

Bryssel den 8.7.2021

COM(2021) 398 final

2021/0216(NLE)

Förslag till

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om godkännande av bedömningen av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan

{SWD(2021) 196 final}


2021/0216 (NLE)

Förslag till

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om godkännande av bedömningen av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens 1 , särskilt artikel 20,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Covid-19-utbrottet har haft en störande inverkan på Cyperns ekonomi och har förvärrat de utmaningar som fanns före pandemin. År 2019 uppgick Cyperns bruttonationalprodukt (BNP) per capita till 81 % av EU-genomsnittet. Enligt kommissionens vårprognos 2021 minskade Cyperns BNP i fasta priser med 5,1 % under 2020, och den förväntas minska med sammantaget 2,1 % under 2020 och 2021. Långvariga aspekter med inverkan på den ekonomiska utvecklingen på medellång sikt omfattar en tillväxtmodell som förlitar sig på relativt få tillväxtkällor, stora utlandsskulder och en hög privat och offentlig skuldsättning, med sårbarheter i finanssektorn.

(2)Den 9 juli 2019 och den 20 juli 2020 riktade rådet rekommendationer till Cypern inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Rådet rekommenderade särskilt Cypern att hantera pandemin på ett ändamålsenligt sätt, att upprätthålla ekonomin och att stödja den påföljande återhämtningen. Rådet rekommenderade Cypern att, när de ekonomiska förhållandena medger det, driva en finanspolitik som syftar till att nå en återhållsam offentligfinansiell ställning på medellång sikt och säkerställa en hållbar skuldsättning, samtidigt som investeringarna ökar. Dessutom rekommenderade rådet landet att förstärka hälso- och sjukvårdssystemets resiliens och kapacitet för att säkerställa högkvalitativa och ekonomiskt överkomliga tjänster, inklusive genom att förbättra arbetsvillkoren för hälso- och sjukvårdspersonalen och att se till att det nationella sjukförsäkringssystemet införs under 2020 som planerat, samtidigt som man säkerställer dess hållbarhet på lång sikt. Rådet rekommenderade också Cypern att tillhandahålla adekvat inkomstersättning och tillgång till socialt skydd för alla, att stärka offentliga arbetsförmedlingar, att förstärka den uppsökande verksamheten för unga, att främja flexibla arbetsformer, att förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, att se till att reformen av utbildningssystemet ger resultat, även när det gäller utvärderingen av lärare, samt öka arbetsgivarnas engagemang och de studerandes deltagande i yrkesutbildning, och erbjuda ekonomiskt överkomlig förskoleverksamhet och barnomsorg. Rådet rekommenderade även Cypern att säkerställa tillräcklig tillgång till finansiering och likviditet, särskilt för små och medelstora företag, att anta lagstiftning för att förenkla förfarandena för strategiska investerare att söka nödvändiga tillstånd och licenser, att återuppta genomförandet av privatiseringsprojekt och tidigarelägga mogna offentliga investeringsprojekt och främja privata investeringar för att stödja den ekonomiska återhämtningen, och att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt på ren och effektiv användning och produktion av energi, avfallshantering och vattenförvaltning, hållbara transporter, digitalisering, forskning och innovation. Vidare uppmanades Cypern att skynda på åtgärderna för att ta itu med de delar i skattesystemet som underlättar aggressiv skatteplanering av enskilda personer och multinationella företag, särskilt genom utlandsbetalningar. Cypern fick också rådet att förbättra effektiviteten, inklusive genom digitalisering, av i) rättsväsendet, bland annat i förvaltningsdomstolarna och genom att se över civilrättsliga förfaranden och öka domstolarnas specialisering och ii) den offentliga sektorn, bland annat vad gäller den offentliga förvaltningens och de lokala myndigheternas funktion samt styrningen av statsägda företag och att vidta åtgärder för att stärka de rättsliga förfarandena för att verkställa fordringar och för att säkerställa tillförlitliga, säkra och snabba system för utfärdande av lagfarter och överlåtelse av fast egendom. Cypern uppmanades vidare att underlätta minskningen av nödlidande lån, bland annat genom att inrätta en effektiv styrningsstruktur för det statsägda kapitalförvaltningsbolaget, att vidta åtgärder för att förbättra betalningsdisciplinen och att skärpa tillsynen av företag som köper upp lån och inom den del av finanssektorn som inte utgörs av banker, bland annat genom att fullt ut integrera tillsynsmyndigheterna för försäkringsfonder och pensionsfonder. Dessutom uppmanades Cypern att påskynda reformerna av korruptionsbekämpningen, säkra åklagarväsendets oberoende och stärka de brottsbekämpande myndigheterna. Kommissionen bedömde framstegen med genomförandet av dessa landsspecifika rekommendationer vid den tid då återhämtnings- och resiliensplanen lämnades in och anser att rekommendationen om att vidta alla nödvändiga åtgärder för att verkningsfullt hantera pandemin, upprätthålla ekonomin och stödja den påföljande återhämtningen har genomförts fullt ut.

(3)Den 2 juni 2021 offentliggjorde kommissionen en fördjupad granskning av Cypern med stöd av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 2 . Kommissionens kunde efter sin analys dra slutsatsen att Cypern har alltför stora makroekonomiska obalanser, särskilt med tanke på stora utlandsskulder och hög privat och offentlig skuldsättning, och att landet fortfarande har en stor andel nödlidande lån och ett stort underskott i bytesbalansen.

(4)[I rådets rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet rekommenderades medlemsstaterna i euroområdet att vidta åtgärder, inbegripet genom sina återhämtnings- och resiliensplaner, för att bland annat säkerställa en politisk inriktning som stöder återhämtningen och att ytterligare förbättra konvergensen, resiliensen och en hållbar tillväxt för alla. Dessutom rekommenderades medlemsstaterna i rådets rekommendation att stärka de nationella institutionella ramarna, att säkerställa makroekonomisk stabilitet och fullborda Ekonomiska och monetära unionen samt att stärka eurons internationella roll.] [Om rådets rekommendation inte har antagits när genomförandebeslutet antas ska detta skäl tas bort.]

(5)Den 17 maj 2021 lämnade Cypern in sin nationella återhämtnings- och resiliensplan till kommissionen i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) 2021/241. Före inlämnandet hade en samrådsprocess genomförts i enlighet med den nationella rättsliga ramen med lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter, civilsamhällesorganisationer, ungdomsorganisationer och andra berörda parter. Det nationella egenansvaret för återhämtnings- och resiliensplanerna är förutsättningen för att genomförandet av dem ska lyckas och ge en bestående inverkan på nationell nivå och trovärdighet på europeisk nivå. Kommissionen har med stöd av artikel 19 i den förordningen bedömt återhämtnings- och resiliensplanens relevans, ändamålsenlighet, effektivitet och enhetlighet i enlighet med bedömningsriktlinjerna i bilaga V till samma förordning.

(6)För att stödja återhämtningen i efterdyningarna av covid-19-krisen bör återhämtnings- och resiliensplanerna syfta till att uppnå de allmänna målen i faciliteten för återhämtning och resiliens, som inrättades genom förordning (EU) 2021/241, och i EU:s återhämtningsinstrument, som inrättades genom rådets förordning (EU) 2020/2094 3 . De bör främja unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning genom att bidra till de sex pelare som avses i artikel 3 i förordning (EU) 2021/241.

(7)Genomförandet av medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens kommer att utgöra en samordnad insats för investeringar och reformer i hela unionen. Genom det samordnade och samtidiga genomförandet av dessa reformer och investeringar, och genomförandet av gränsöverskridande projekt, kommer dessa reformer och investeringar att ömsesidigt förstärka varandra och skapa positiva spridningseffekter i hela unionen. Ungefär en tredjedel av facilitetens inverkan på medlemsstaternas tillväxt och jobbskapande bör därför komma från spridningseffekter från andra medlemsstater.

Ett balanserat svar som bidrar till de sex pelarna

(8)Återhämtnings- och resiliensplanen utgör i enlighet med artikel 19.3 a och avsnitt 2.1 i bilaga V till förordning (EU) 2021/241 i stor utsträckning (betyg A) ett övergripande och tillräckligt balanserat svar på den ekonomiska och sociala situationen och bidrar därigenom på lämpligt sätt till samtliga de sex pelare som avses i artikel 3 i förordning (EU) 2021/241, med beaktande av den berörda medlemsstatens särskilda utmaningar och ekonomiska tilldelning.

(9)Återhämtnings- och resiliensplanen består av en balanserad uppsättning reformer och investeringar som stöder arbetet med de viktigaste politiska utmaningarna i Cyperns samhälle och ekonomi, samtidigt som de i tillräcklig grad hanterar konsekvenserna av covid-19-pandemin. Planen har utformats runt det övergripande målet att stärka ekonomins återhämtningsförmåga och landets långsiktiga potential för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar långsiktig tillväxt och välfärd. Planen är inriktad på fem prioriterade politiska områden: hälso- och sjukvård och civilskydd, omställning till en grön ekonomi, ekonomins resiliens och konkurrenskraft, digital omställning samt arbetsmarknad, socialt skydd, utbildning och humankapital. I planen förklaras tydligt hur varje politiskt område bidrar till de sex pelare som avses i artikel 3 i förordning (EU) 2021/241. Detta bidrar till att säkerställa att varje pelare hanteras på ett heltäckande och enhetligt sätt.

(10)Planen syftar till att hantera de viktigaste utmaningarna i samband med den gröna omställningen, inklusive utsläpp av växthusgaser, brister i vattenförvaltning och avfallshantering samt behovet av att bevara den biologiska mångfalden och vilda djur och växter. Åtgärder på området omfattar införandet av miljöbeskattning, en reform av elmarknaden i kombination med att man underlättar införandet av förnybar energi, renovering av byggnadsbeståndet i syfte att förbättra energieffektiviteten, miljöanpassning av fordonsbeståndet, skydd mot skogsbränder, skydd av de marina ekosystemen och smart vattenförvaltning. Planen innehåller också åtgärder som syftar till att bidra till den digitala omställningen, med tonvikt på konnektivitet och e-förvaltningslösningar, och till att integrera digitaliseringsfrågor i åtgärder på andra områden, t.ex. i samband med reformen av rättsväsendet, hälso- och sjukvården samt utbildningssystemen. Digitaliseringen av företag, särskilt små och medelstora företag, stöds genom direkta åtgärder som syftar till att öka deras produktivitet och konkurrenskraft. För att främja en smart och hållbar tillväxt för alla planeras åtgärder som förbättrar företagens tillgång till finansiering, riktade reformer och investeringar inom forskning och innovation, en utbildningsreform som bidrar till att ta itu med både kvaliteten på utbildningsresultaten och behovet av att minska de socioekonomiska klyftorna samt stöd till en renare energimix och lägre koldioxidavtryck i ekonomin på ett rättvist och inkluderande sätt. Parallellt med detta genomförs en del som är inriktad på finansiell och finanspolitisk stabilitet, för att göra banksektorn sundare, förbättra insolvensregelverkets funktion och förhindra hög privat skuldsättning, göra skattesystemet effektivare och rättvisare, och därigenom förbättra ekonomins motståndskraft. Planen bidrar också till att ta itu med den cypriotiska ekonomins utmaningar när det gäller konkurrenskraft, produktivitet och behovet av att diversifiera tillväxtmodellen, genom reformer och investeringar inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn, den lätta tillverkningsindustrin, hållbar turism och cirkulär ekonomi.

(11)Planen bidrar till att stärka Cyperns ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning och konvergens med unionen genom åtgärder för att förbättra tillgängligheten, resiliensen och kvaliteten i systemen för hälso- och sjukvård och långvarig vård och omsorg, renovera den sociala infrastrukturen, bekämpa energifattigdom, göra tillgången till digital infrastruktur mer jämlik samt stärka sysselsättning och socialt stöd till mer utsatta grupper. Vissa av dessa åtgärder bör också leda till förbättrad hälsa och ekonomisk, social och institutionell resiliens och bör samverka med andra riktade reformer och investeringar, såsom att täppa till luckor i det sociala trygghetssystemet, minska kompetensglappet på arbetsmarknaden genom initiativ för kompetenshöjning och omskolning samt vägledning, och även modernisera och digitalisera offentlig förvaltning och offentliga tjänster, inklusive skolor och hälso- och sjukvårdsinstitutioner. Strategier för nästa generation, för barn och ungdomar, har också en framträdande plats i planen, som omfattar modernisering och förbättring av utbildningssystemet på alla nivåer, mer tillgänglig förskoleverksamhet och barnomsorg, bättre kontakt med ungdomar som varken arbetar eller studerar samt stöd på alla nivåer för utveckling av färdigheter som är relevanta för den digitala och gröna omställningen.

Ta itu med alla eller en betydande del av de utmaningar som fastställts i de landsspecifika rekommendationerna

(12)Återhämtnings- och resiliensplanen förväntas i enlighet med artikel 19.3 b och avsnitt 2.2 i bilaga V till förordning (EU) 2021/241 bidra till att effektivt ta itu med alla eller en betydande del av de utmaningar (betyg A), inbegripet finanspolitiska aspekter, som fastställts i de relevanta landsspecifika rekommendationerna och rekommendationer utfärdade enligt artikel 6 i förordning (EU) 1176/2011 som riktats till Cypern eller utmaningar som identifierats i andra relevanta dokument som officiellt antagits av kommissionen inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

(13)Planen omfattar ett stort antal ömsesidigt förstärkande reformer och investeringar som bidrar till att verkningsfullt hantera alla eller en betydande del av de ekonomiska och sociala utmaningar som beskrivs i de landsspecifika rekommendationerna till Cypern från rådet inom ramen för den europeiska planeringsterminen 2019 och 2020. Genom att hantera ovannämnda utmaningar förväntas återhämtnings- och resiliensplanen också bidra till att korrigera de alltför stora makroekonomiska obalanserna 4 i Cypern, särskilt i samband med stora utlandsskulder och hög offentlig och privat skuldsättning, en fortsatt stor andel nödlidande lån och ett stort underskott i bytesbalansen.

(14)Utbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning och kabeldragning i byggnader i syfte att bli ”gigabitklara” förväntas förbättra internetuppkopplingen i Cypern och främja dess användning. Digitalisering av myndighetstjänster och införande av e-juridik, e-hälsa och smarta städer förväntas bidra till den digitala omställningen. Planen förväntas dessutom förbättra den offentliga förvaltningens effektivitet genom att stärka personalavdelningens strategiska roll och fackministeriernas administrativa kapacitet så att de bättre kan genomföra strategier för den offentliga förvaltningen och personalförvaltningen, genom att införa en ny ram för tillsättning av lediga tjänster och för utvärdering av de anställdas prestationer. Införandet av en ny rättslig ram för lokala myndigheter förväntas förbättra deras funktion. Dessutom förväntas inrättandet av en korruptionsbekämpande myndighet bidra till att bekämpa korruption mer effektivt, vilket också bör bidra till att förebygga, upptäcka och korrigera oriktigheter i användningen av offentliga medel. Planen innehåller åtgärder som förväntas åtgärda vissa inslag i Cyperns skattesystem som underlättar aggressiv skatteplanering, särskilt för multinationella företag, bl.a. genom att införa källskatt på utdelningar, royaltybetalningar och räntor till utlandet.

(15)Inrättandet av ett nationellt system för uppföljning av utexaminerade och uppdateringen av läroplaner för gymnasieskolorna för att förbättra digital kompetens, mjuka färdigheter och entreprenörskompetens, tillsammans med flera utbildningsprogram för att förbättra digitala, gröna, blå och entreprenörsmässiga färdigheter i olika befolkningsgrupper, förväntas förbättra utbildningens kvalitet och relevans för arbetsmarknaden. Dessutom förväntas digitaliseringen av systemet för anställningsincitament och utvecklingen av ett resultatstyrningssystem för de offentliga arbetsförmedlingarna förbättra verksamhetens effektivitet och tjänsternas kvalitet. Tillhandahållande av rådgivning och vägledning samt ett system för anställningsincitament för ungdomar som varken arbetar eller studerar förväntas stärka den uppsökande verksamheten och aktiveringsstödet för ungdomar. Utbildningssystemet förväntas förbättras genom ett nytt system för utvärdering av lärare och skolor, genom genomförandet av en nationell handlingsplan för att åtgärda kompetensglapp, genom en utvidgning av den obligatoriska förskoleutbildningen från fyra års ålder och genom att man bygger två tekniska skolor som kan fungera som förebilder och ytterligare stärka yrkesutbildningen. Dessutom förväntas investeringar i förskoleverksamhet och barnomsorg och antagandet av en nationell strategi och handlingsplan förbättra kvaliteten på förskoleverksamheten och barnomsorgen och göra dessa tjänster mer ekonomiskt överkomliga. I planen föreskrivs också en lag för att reglera flexibla arbetsformer i form av distansarbete och en utvidgning av det sociala skyddet så att det omfattar egenföretagare och arbetstagare i nya anställningsformer, i linje med de relevanta landsspecifika rekommendationerna. Genomförandet av planen förväntas stärka kapaciteten, kvaliteten och resiliensen i systemen för hälso- och sjukvård och för räddningstjänsten, genom åtgärder som syftar till att uppgradera utrustningen och inrätta särskilda informationssystem, vid sidan av att främja investeringar i kommunikationssystem och e-hälsa. Man planerar också att bygga ut och bygga nya specialiserade vårdinrättningar.

(16)Inrättandet av en nationell utvecklingsbyrå och införandet av olika finansieringsprogram förväntas förbättra tillgången till finansiering och likviditet, särskilt för små och medelstora företag. Bidragssystem för forskning och innovation samt inrättandet av ett centralt kontor för kunskapsöverföring förväntas öka investeringarna i forskning och innovation.

(17)Återhämtnings- och resiliensplanen innehåller åtgärder som förväntas bidra till den gröna omställningen. Planen främjar en ren och effektiv energiproduktion och energianvändning genom olika åtgärder, bland annat grön beskattning, öppnande av elmarknaden, stöd till gröna investeringar och energirenoveringsprojekt för byggnadsbeståndet och annan infrastruktur. Planen innehåller också åtgärder som syftar till att stärka skyddet mot skogsbränder och skyddet av det marina ekosystemet. Åtgärder för avfallshantering och vattenförvaltning syftar till att minska vattenförlusterna och uppgradera befintlig infrastruktur och vattenförvaltning. Dessutom planeras investeringar i utsläppsfria eller utsläppssnåla fordon samt digitalisering av transportsektorn för att främja hållbara transporter.

(18)Planen syftar till att minska riskerna i banksektorn i samband med äldre nödlidande lån genom en särskild handlingsplan samt genom åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för kreditförvärvare och kreditförvaltare. När det gäller hög privat skuldsättning och betalningsdisciplin föreslås i planen en förbättrad övervakning av skulder, förbättringar av insolvensreglernas funktion och en strategi för att bekämpa finansiell analfabetism. Man förväntar sig också att uppnå en förbättrad tillsyn över försäkrings- och pensionsfondssektorerna genom ökade personalresurser och förbättrade tillsynsverktyg.

(19)Rekommendationerna som gäller de omedelbara finanspolitiska insatserna mot pandemin kan anses falla utanför tillämpningsområdet för Cyperns återhämtnings- och resiliensplan, oavsett det faktum att Cypern i allmänhet har handlat lämpligt och i tillräcklig grad när det gäller det omedelbara behovet av att stödja ekonomin med hjälp av finanspolitiska medel under 2020 och 2021, i enlighet med bestämmelserna i den allmänna undantagsklausulen.

Bidrag till tillväxtpotential, jobbskapande och ekonomisk, social och institutionell resiliens

(20)Återhämtnings- och resiliensplanen förväntas i enlighet med artikel 19.3 c och avsnitt 2.3 i bilaga V till förordning (EU) 2021/241 ha hög inverkan (betyg A) genom att stärka medlemsstatens tillväxtpotential, jobbskapande och ekonomiska, sociala och institutionella resiliens, bidra till genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, inbegripet genom att främja barn- och ungdomspolitik, och lindra covid-19-krisens ekonomiska och sociala konsekvenser, och därigenom öka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och konvergensen inom unionen.

(21)Simuleringar utförda av kommissionens avdelningar visar att planen har potential att öka Cyperns BNP med mellan 1,1 % och 1,8 % fram till 2026 5 . Planen omfattar en rad investeringar i fysiskt kapital och humankapital och reformer som förväntas bidra till ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Planen syftar till att påskynda den ekonomiska återhämtningen i Cypern och lägga grunden för en modell för hållbar tillväxt på lång sikt. Genom att förbättra tillväxtpotentialen, skapa arbetstillfällen och öka den ekonomiska, sociala och institutionella resiliensen förväntas de åtgärder som ingår i planen minska landets sårbarhet för chocker. Planen förväntas också bidra till genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bland annat genom att främja politik som skapar lika möjligheter för alla barn och ökar ungdomssysselsättningen, och hjälpa Cypern att bli ett inkluderande samhälle med god tillgång till hälso- och sjukvård och en produktiv och hållbar ekonomi.

(22)Cyperns plan omfattar sysselsättning, utbildning och kompetens samt sociala utmaningar som är relevanta för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. För att främja lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden föreslås i planen reformer för att förbättra digitala och gröna färdigheter, modernisera utvärderingssystemet för lärare och skolor och ta itu med övergripande kompetensglapp. Investeringar för att förbättra yrkesutbildningen och ge aktiveringsstöd till ungdomar planeras också som komplement till åtgärder inom ramen för Europeiska socialfonden+. För att förbättra dynamiken på arbetsmarknaden och arbetsvillkoren har Cypern föreslagit ett antal åtgärder, bland annat lagstiftningsåtgärder, för att göra flexibla arbetsformer mer allmänt tillgängliga. I planen används en integrerad strategi för arbetsmarknadstjänster och arbetsmarknadspolitik, t.ex. offentliga arbetsförmedlingar och aktiva arbetsmarknadsåtgärder, i linje med kommissionens rekommendation om effektiva aktiva arbetsmarknadsåtgärder 6 . Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar, och planen innehåller ett riktat anställningsincitament i samband med yrkesutbildning. För att förbättra det sociala skyddet och integrationen föreslås i planen åtgärder till stöd för avinstitutionalisering och långvarig vård och omsorg.

(23)I planen presenteras en rad åtgärder för att ta itu med utmaningarna på arbetsmarknaden och förbättra den sociala sammanhållningen. Dessa åtgärder omfattar reformer och investeringar i utbildning och kompetens, aktiveringsåtgärder och sociala tjänster, bekämpning av ojämlikhet, modernisering av arbetsmarknaden och ökad social inkludering. Planen innehåller en detaljerad kartläggning av utvalda insatser för att ta itu med de sårbarheter som identifierats i den sociala resultattavla som ligger till grund för den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

(24)Planen innehåller reformer av den offentliga förvaltningen som syftar till att främja digitaliseringen av förvaltningen, minska den administrativa bördan för medborgare och företag och ytterligare påskynda planeringen och godkännandet av offentliga investeringsprojekt. Åtgärderna förväntas göra företagsklimatet mer investeringsvänligt på lång sikt och ekonomin mer konkurrenskraftig genom att säkerställa effektiva digitala förvaltningstjänster och därigenom möjliggöra långsiktiga produktivitetshöjande effekter.

Inte orsaka betydande skada

(25)Återhämtnings- och resiliensplanen förväntas i enlighet med artikel 19.3 d och avsnitt 2.4 i bilaga V till förordning (EU) 2021/241 säkerställa att ingen åtgärd (betyg A) för genomförande av reformer och investeringsprojekt i återhämtnings- och resiliensplanen orsakar betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 7 (principen om att inte orsaka betydande skada).

(26)För var och en av åtgärderna förväntas Cyperns återhämtnings- och resiliensplan säkerställa att inte någon betydande skada orsakas för något av de sex miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, nämligen begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, förebyggande och begränsning av föroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. Cypern lämnade motiveringar i enlighet med Europeiska kommissionens tekniska vägledning om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01).

(27)För vissa åtgärder där inbjudningar att lämna förslag eller intresseanmälningar behövs för att välja ut specifika projekt i framtiden, bör man följa principen om att inte orsaka betydande skada genom att med lämpliga delmål som hör ihop med åtgärderna säkerställa att kravspecifikationen i inbjudningarna att lämna förslag eller intresseanmälningar innehåller kriterier som förhindrar att aktiviteter som skulle kunna orsaka betydande skada för miljömål väljs ut.

Bidrag till den gröna omställningen, inbegripet biologisk mångfald

(28)Återhämtnings- och resiliensplanen innehåller i enlighet med artikel 19.3 e och avsnitt 2.5 i bilaga V till förordning (EU) 2021/241 åtgärder som i stor utsträckning (betyg A) bidrar till den gröna omställningen, inbegripet biologisk mångfald, eller som tar itu med de utmaningar som följer av omställningen. Åtgärderna som stöder klimatmålen står för ett belopp som motsvarar 41 % av planens totala tilldelning, beräknat i enlighet med metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241. I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 2021/241 är återhämtnings- och resiliensplanen förenlig med informationen i den nationella energi- och klimatplanen för 2021–2030.

(29)När det gäller bidraget till uppnåendet av unionens klimat- och energirelaterade mål för 2030 förväntas genomförandet av planen bidra till att ta itu med några av de centrala politiska utmaningar som identifierats i kommissionens rekommendationer till Cyperns nationella energi- och klimatplan. Planen omfattar reformer som rör införandet av grön beskattning, liberalisering av elmarknaden, underlättande av energirenoveringar i byggnader och påskyndande av elektromobilitet. Planen omfattar dessutom ett brett spektrum av investeringar i energieffektivitet och förnybar energi som riktar sig till hushåll, företag, kommuner och den bredare offentliga sektorn och icke-statliga organisationer. Planen omfattar investeringar i massinstallationen av smarta mätare samt projektet EuroAsia Interconnector, vilket bör stödja elproduktion från renare källor, särskilt förnybara energikällor. Planen främjar också ersättning av konventionella fordon med utsläppsfria och utsläppssnåla fordon, användning av alternativa, renare bränslen och transportmedel samt användning av kollektivtrafik.

(30)Genomförandet av planen förväntas också bidra till att uppnå unionens miljöpolitiska mål, med starkt fokus på vattenförvaltning och den cirkulära ekonomin. Planen omfattar en reform av vattenförvaltningen samt en uppsättning sammanhängande och förstärkta investeringar som syftar till att modernisera förvaltningen av vattenresurserna och göra den mer hållbar. Planen innehåller också åtgärder som syftar till att stärka den cirkulära ekonomin inom turismsektorn och industrisektorn samt till att öka hållbara avfallshanteringsmetoder, inbegripet återvinning. I planen behandlas också utmaningarna i samband med anpassningen till klimatförändringarna genom ett antal skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder på områdena skydd mot skogsbränder och hantering av översvämningar. Bevarandet av den biologiska mångfalden behandlas med en åtgärd som är inriktad på att skydda det marina ekosystemet från faror.

Bidrag till den digitala omställningen

(31)Återhämtnings- och resiliensplanen innehåller i enlighet med artikel 19.3 f och avsnitt 2.6 i bilaga V till förordning (EU) 2021/241 åtgärder som i stor utsträckning (betyg A) bidrar till den digitala omställningen eller till hanteringen av de utmaningar som följer av omställningen. Åtgärderna som stöder de digitala målen står för ett belopp som motsvarar 23 % av planens totala tilldelning, beräknat i enlighet med metoden i bilaga VII till förordning (EU) 2021/241.

(32)Med en betydande andel av den totala budgeten och de digitala aspekterna i framskjuten position inom de flesta av planens delar lägger den återhämtnings- och resiliensplan som Cypern föreslår stor vikt vid den digitala omställningen och de utmaningar som denna medför inom alla sektorer.

(33)Nästan varje del omfattar åtgärder som direkt stöder den digitala omställningen eller tar itu med relaterade utmaningar. De viktigaste bidragen kommer från komponenter som är avsedda för konnektivitetsinfrastruktur och digitalisering av den offentliga sektorn, följt av de tre delar som rör e-juridik, finanspolitisk och finansiell stabilitet och stöd till digital kompetens. Därför återfinns åtgärder som rör den digitala omställningen, eller för att ta itu med de utmaningar som följer av den, överallt i planen. De förväntas bidra till den digitala omvandlingen av flera ekonomiska och sociala sektorer, såsom utbildnings- och hälsovårdssektorn, och ta itu med de landsspecifika utmaningar som följer av den digitala omställningen.

Bestående inverkan

(34)Återhämtnings- och resiliensplanen förväntas i enlighet med artikel 19.3 g och avsnitt 2.7 i bilaga V till förordning (EU) 2021/241 i stor utsträckning (betyg A) ha en bestående inverkan på Cypern.

(35)I planen presenteras en rad åtgärder som ska bidra till den digitala omställningen och åtgärda den låga nivån av digitala offentliga tjänster. De åtgärder som ingår förväntas säkerställa täckning med bredband med mycket hög kapacitet, fast och trådlöst, även mobilt, dvs. 5G, för 100 % av befolkningen som bor i organiserade samhällen, inbegripet utbyggnad av 5G längs de viktigaste markbundna korridorerna, och möjliggöra allmän och ekonomiskt överkomlig tillgång till gigabitkonnektivitet i alla stads- och landsbygdsområden, inklusive 5G-konnektivitet. Planen syftar också till att främja e-förvaltning med en rad reformer och investeringar. Digitala projekt, såsom den digitala omvandlingen av domstolar, smarta städer och digitalisering av lagstiftningsprocessen i kombination med projekt för att förbättra förvaltningssystemet, utvärderingen och rekryteringen av personal inom den offentliga förvaltningen och en översyn av de lokala myndigheterna förväntas leda till en strukturell och varaktig förändring av hur den offentliga förvaltningen och rättsväsendet fungerar, vilket i slutändan bör förbättra företagsklimatet. Inrättandet av en oberoende myndighet för att samordna och övervaka åtgärder för att bekämpa korruption är ett centralt inslag i planen för strukturförändringar inom institutionerna.

(36)Genomförandet av reformer och investeringar i den cypriotiska planen förväntas leda till varaktiga förändringar i utbildnings- och yrkesutbildningssystemet och på arbetsmarknaden. Planen omfattar stora reformer av utbildningssystemet, t.ex. införande av ett nytt system för utvärdering av lärare och skolor, utvidgning av den kostnadsfria obligatoriska förskoleutbildningen och anpassning av läroplanerna för högre utbildning och gymnasieutbildning till arbetsmarknadens behov. Planen omfattar också utbildning för att främja digitala färdigheter hos studenter, anställda och arbetslösa. Dessutom omfattar den utarbetandet av en övergripande nationell strategi för att ta itu med kompetensglapp samt utarbetandet av en nationell strategi för förskoleverksamhet och barnomsorg. Dessa åtgärder förväntas förbättra kvaliteten på utbildningen för alla åldrar och studenternas prestationer och skapa bättre kopplingar mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden.

(37)Planens bestående inverkan kan också förstärkas genom synergieffekter mellan planen och andra program som finansieras av de sammanhållningspolitiska fonderna, i synnerhet genom att på ett meningsfullt sätt ta itu med de territoriella utmaningarna och främja en balanserad utveckling.

Övervakning och genomförande

(38)De arrangemang som föreslås i återhämtnings- och resiliensplanen är i enlighet med artikel 19.3 h och avsnitt 2.8 i bilaga V till förordning (EU) 2021/241 lämpliga arrangemang (betyg A) för att säkerställa en effektiv övervakning och ett effektivt genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen, inbegripet den planerade tidsplanen, delmålen och målen samt de relaterade indikatorerna.

(39)Övervakningskommittén, som leds av generaldirektören för generaldirektoratet för europeiska program, samordning och utveckling (GD EPCD) och där generaldirektörerna från de ministerier och biträdande ministerier som deltar i planen deltar, ansvarar för central övervakning av framstegen i genomförandet. Det övergripande ansvaret för övervakningen och genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen tilldelas direktoratet för återhämtning och resiliens vid GD EPCD, som är samordnande myndighet. Dess uppgift är att samordna genomförandet av åtgärderna, intyga att delmålen och målen har uppnåtts, utarbeta lägesrapporter och samarbeta med kommissionen, inklusive inlämning av betalningsansökningar enligt förordning (EU) 2021/241. I denna roll bistås den av två specialiserade övervakningsorgan som ska intyga att delmålen och målen för de åtgärder i planen som kräver specialistinsatser har uppnåtts. Genomförandeorganen ansvarar för genomförandet av de olika investeringarna och reformerna i planen. 

(40)Delmålen och målen i den cypriotiska planen utgör ett lämpligt system för övervakning av planens genomförande. De är tillräckligt tydliga, realistiska och heltäckande för att säkerställa att de kan spåras och verifieras och att de föreslagna indikatorerna för dessa delmål och mål är relevanta, acceptabla och störningståliga. Delmål och mål är också av betydelse för redan genomförda åtgärder som är stödberättigade i enlighet med artikel 17.2 i förordning (EU) 2021/241. För att motivera en begäran om utbetalning måste dessa delmål och mål ha uppnåtts på ett tillfredsställande sätt över tid. Kontrollmekanismer, datainsamling och ansvarsområden som de cypriotiska myndigheterna beskriver verkar vara tillräckligt starka för att på ett adekvat sätt motivera begäran om utbetalningar så snart delmålen och målen har bedömts vara uppfyllda.

(41)Medlemsstaterna bör säkerställa att ekonomiskt stöd inom ramen för faciliteten kommuniceras och framhålls i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) 2021/241. Tekniskt bistånd får begäras inom ramen för instrumentet för tekniskt stöd för att bistå medlemsstaterna när de genomför sina planer.

Kostnader

(42)Den motivering som lämnats för de uppskattade totala kostnaderna för återhämtnings- och resiliensplanen är i enlighet med artikel 19.3 i och avsnitt 2.9 i bilaga V till förordning (EU) 2021/241 i måttlig utsträckning (betyg B) rimlig och trovärdig, överensstämmer med principen om kostnadseffektivitet och står i proportion till den förväntade nationella ekonomiska och sociala effekten.

(43)För merparten av åtgärderna är kostnadsberäkningsinformationen ganska detaljerad, metoden förklaras väl med beräkningar som är lätta att följa och underbyggs av bevis. Den information som lämnats tyder på att kostnaderna skulle ligga i linje med de planerade reformernas och investeringarnas art och typ och därmed stödja deras rimlighet. En liten del av kostnaderna bedömdes dock vara rimliga och trovärdiga endast i måttlig utsträckning. Slutligen överensstämmer de beräknade totala kostnaderna för återhämtnings- och resiliensplanen med principen om kostnadseffektivitet och står i proportion till den förväntade nationella ekonomiska och sociala effekten.

Skydd av ekonomiska intressen

(44)De arrangemang som föreslås i återhämtnings- och resiliensplanen och de ytterligare åtgärder som anges i detta beslut är i enlighet med artikel 19.3 j och avsnitt 2.10 i bilaga V till förordning (EU) 2021/241 lämpliga arrangemang (betyg A) för att förebygga, upptäcka och åtgärda korruption, bedrägerier och intressekonflikter vid användning av medel som tillhandahålls enligt den förordningen och arrangemangen förväntas bidra till att man lyckas förebygga dubbel finansiering enligt den förordningen och andra unionsprogram. Detta påverkar inte tillämpningen av andra instrument och verktyg för att främja och genomdriva efterlevnaden av unionsrätten, inbegripet för att förebygga, upptäcka och åtgärda korruption, bedrägerier och intressekonflikter, och för att skydda unionens finanser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 8 .

(45)Det kontroll- och revisionssystem som Cypern har utvecklat är utformat på ett enhetligt sätt för att uppfylla kraven i förordning (EU) 2021/241. I väntan på att ett övervaknings- och informationssystem tas fram för förvaltning och övervakning av planen i enlighet med artikel 22.2 d i förordning (EU) 2021/241 bör ett lämpligt tillfälligt databassystem inrättas. Ett tillfälligt databassystem eller det särskilda övervaknings- och informationssystemet bör registrera och lagra relevanta uppgifter om genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen, särskilt om uppnåendet av delmål och mål, uppgifter om slutmottagare, entreprenörer, underentreprenörer och verkliga huvudmän i enlighet med artikel 22.2 d i förordning (EU) 2021/241. I enlighet med artikel 20.5 e i förordning (EU) 2021/241 bör Cypern, för att uppfylla kraven i artikel 22 i den förordningen, införa det tillfälliga databassystemet eller det särskilda övervaknings- och informationssystemet med de föreskrivna funktionerna, genom att vid den första begäran om utbetalning bekräfta genomförandet. En särskild revision av systemet bör visa att det har de funktioner som föreskrivs i artikel 22.2 d i förordning (EU) 2021/241.

(46)Det interna kontrollsystemet bygger på robusta processer och strukturer. Aktörernas roller och ansvar för kontroller och revisioner är tydliga, de relevanta kontrollfunktionerna är tillräckligt åtskilda och de aktörer som utför revisioner är oberoende. De aktörer som ansvarar för kontrollerna har laglig rätt och administrativ kapacitet och fullgöra sina roller och uppgifter som planerat. De förfaranden som beskrivs i planen för kontroller och revisioner har trätt i kraft och de berörda organens ansvarsområden har fastställts genom ministerrådets beslut om godkännande av planen. De utsedda revisionsorganen är Republiken Cyperns revisionsmyndighet och Republiken Cyperns internrevisionstjänst. De har i uppdrag att utföra efterhandsrevisioner för att kontrollera om genomförandeorganen genomför förfaranden för att förebygga, upptäcka och korrigera bedrägerier, korruption och intressekonflikter när de använder medel enligt förordning (EU) 2021/241. Dessutom finns det kontrollmekanismer på flera nivåer som syftar till att undvika dubbel finansiering från andra unionsprogram samt efterlevnad av tillämpliga regler.

Planens enhetlighet

(47)Planen innehåller i enlighet med artikel 19.3 k och avsnitt 2.11 i bilaga V till förordning (EU) 2021/241 i stor utsträckning (betyg A) åtgärder för genomförandet av reformer och offentliga investeringsprojekt som utgör samordnade insatser.

(48)De reformer och investeringar som presenteras i den cypriotiska återhämtnings- och resiliensplanen kompletterar varandra. De bygger på en omfattande plan för tillväxt, vilket ska säkerställa att den bidrar till smart och hållbar ekonomisk utveckling för alla i framtiden. Planens fem huvudområden, ”Ett resilient och effektivt hälso- och sjukvårdssystem, förbättrat civilskydd”, ”Klimatneutralitet, energieffektivitet och ökad användning av förnybar energi”, ”Att stärka ekonomins motståndskraft och konkurrenskraft”, ”Mot en digital era” och ”Arbetsmarknad, socialt skydd, utbildning och humankapital” är sammanlänkade och förstärker varandra. De innehåller åtgärder kopplade till den digitala omställningen, som är centrala för att möjliggöra den gröna och cirkulära omställningen av den cypriotiska ekonomin. Planen innehåller också reformer som stärker planerade investeringar, t.ex. inom vattenförvaltningssektorn och en skattereform för att uppmuntra utsläppsminskningar och gröna investeringar. Det politiska området ”Att stärka ekonomins motståndskraft och konkurrenskraft” omfattar offentliga investeringar för att öka konkurrenskraften, stödja produktiviteten och den långsiktiga tillväxten och skapa nya arbetstillfällen, med stöd av reformer för att förbättra den institutionella ramen och därmed företagsklimatet. Det politiska området ”Arbetsmarknad, socialt skydd, utbildning och humankapital” bidrar till att möjliggöra den gröna och digitala omställningen genom att förbättra utbildnings- och kompetensutvecklingssystemet på alla nivåer och därmed utrusta det cypriotiska samhället med nödvändiga färdigheter, säkerställa att den digitala och den gröna omställningen är rättvisa genom att prioritera skapandet av hållbara arbetstillfällen, särskilt för unga, samt investeringar i sociala omsorgstjänster, medan det politiska området ”Ett resilient och effektivt hälso- och sjukvårdssystem, förbättrat civilskydd” syftar till allmän tillgång till högkvalitativa och effektiva hälso- och sjukvårdstjänster, även digitala sådana. För att främja större enhetlighet mellan instrumenten, särskilt i relation till de europeiska sammanhållningsfonderna, uppmuntras en balanserad territoriell fördelning av resurser.

Jämställdhet och lika möjligheter

(49)Planen innehåller en serie åtgärder som omfattar flera delar och som förväntas bidra till att hantera utmaningarna när det gäller jämställdhet och lika möjligheter för alla. Särskilt relevanta åtgärder omfattar sådana som syftar till att förbättra tillgången till högkvalitativ och ekonomiskt överkomlig förskoleverksamhet och barnomsorg liksom till långvarig vård och omsorg samt till att främja flexibla arbetsformer som underlättar integreringen på arbetsmarknaden för personer med omsorgsansvar, särskilt kvinnor, social inkludering och minskning av socioekonomiska nackdelar. Utmaningar när det gäller kvinnligt företagande eller äldre kvinnors ekonomiska analfabetism tas också upp. Stöd till ungdomar som varken arbetar eller studerar förväntas gynna ungdomar från utsatta miljöer, även med invandrarbakgrund. I hela planen beaktas behoven hos personer med funktionsnedsättning och det ingår ett kvantitativt mål för förbättring av energiprestanda i hushåll med personer med funktionsnedsättning.

Självbedömning av säkerhet

(50)Planen innehåller en självbedömning av säkerheten vad gäller investeringar i digital kapacitet och konnektivitet. När det gäller investeringar i konnektivitet beskriver planen de relevanta säkerhetsproblemen och tillhörande risker och föreslår riskreducerande åtgärder som ska vidtas för vart och ett av dem, baserade på de gemensamma objektiva kriterier som ingår i EU:s verktygslåda för cybersäkerhet i 5G-nät.

Gränsöverskridande projekt och projekt som omfattar flera länder

(51)Cypern har inkluderat två gränsöverskridande projekt i sin plan för en elsammanlänkning och undervattenskablar för datakonnektivitet. Båda projekten har ett gränsöverskridande inslag med Grekland. För det första syftar byggandet av EuroAsia Interconnector till att säkerställa försörjningstrygghet och mer konkurrenskraftiga grossistpriser på el och möjliggöra ökad användning av el från renare källor, särskilt förnybara energikällor, genom att ansluta Cyperns elnät till unionens kontinentala system genom det grekiska nätet på Kreta. Detta är en del av en bredare investering som bygger en gränsöverskridande sammanlänkning med en total längd på 1 208 km mellan Kreta, Cypern och Israel. För det andra, när det gäller undervattenskablar, syftar projektet till att skapa ett motståndskraftigt stamnät med hög kapacitet för Cypern genom en ny undervattenslänk för datakonnektivitet mellan Cypern och Grekland. Utbyggnaden av en ny separat stamsträckning mellan Cypern och Grekland förväntas stödja konnektiviteten i Cypern. Det förväntas också ha en positiv inverkan på den tillgängliga kapaciteten och de kommersiella erbjudanden om stamnätsanslutning som behövs för att tillhandahålla höghastighetstjänster till slutanvändare. Slutligen förväntas den erbjuda högre prestanda jämfört med befintliga föråldrade kablar.

Samrådsprocess

(52)På grundval av sammanfattningen av samrådsprocessen i planen har alla berörda parter, såsom arbetsmarknadens parter, civilsamhällesorganisationer och ungdomsorganisationer, rådfrågats under planens förberedelsefas i enlighet med den nationella rättsliga ramen. Inom ramen för sina befogenheter har de olika ministerierna, myndighetstjänsterna och de lokala myndigheterna involverats på ett tidigt stadium och i flera etapper deltagit i utarbetandet av planen. Parlamentet har regelbundet informerats om planens innehåll. Dessutom har samråd ägt rum med Cyperns ekonomi- och konkurrensråd, vilket motsvarar en nationell produktivitetsnämnd. Efter samrådet med alla berörda parter har en del av de ursprungligen planerade reformerna och investeringarna anpassats eller strukits från planen.

(53)En samordningsprocess med alla berörda parter, inbegripet arbetsmarknadens parter och civilsamhället, förväntas också äga rum under planens genomförandefas. För att säkerställa de berörda aktörernas egenansvar är det mycket viktigt att involvera alla berörda lokala myndigheter och parter, inbegripet arbetsmarknadens parter, under hela genomförandet av de investeringar och reformer som ingår i planen.

Positiv bedömning

(54)Efter kommissionens positiva bedömning av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan och eftersom planen på ett tillfredsställande sätt uppfyller de bedömningskriterier som anges i förordning (EU) 2021/241 i enlighet med artikel 20.2 i samma förordning bör det i detta beslut anges vilka reformer och investeringsprojekt som är nödvändiga för att genomföra planen, relevanta delmål, mål och indikatorer samt vilket belopp i form av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd och lånestöd som unionen ställt till förfogande för planens genomförande.

Ekonomiskt bidrag

(55)Den totala kostnaden för Cyperns återhämtnings- och resiliensplan beräknas uppgå till 1 206 400 000 EUR. Eftersom återhämtnings- och resiliensplanen på ett tillfredsställande sätt uppfyller de bedömningskriterier som anges i förordning (EU) 2021/241 och de beräknade totala kostnaderna för planen dessutom är högre än det högsta ekonomiska bidrag som är tillgängligt för Cypern bör det ekonomiska bidrag som tilldelas för Cyperns återhämtnings- och resiliensplan vara lika med det totala ekonomiska bidrag som är tillgängligt för Cypern.

(56)I enlighet med artikel 11.2 i förordning (EU) 2021/241 ska beräkningen av det högsta ekonomiska bidraget för Cypern uppdateras senast den 30 juni 2022. I enlighet med artikel 23.1 i den förordningen bör därmed ett belopp avseende Cypern göras tillgängligt för ett rättsligt åtagande senast den 31 december 2022. När det högsta ekonomiska bidraget har uppdaterats ska rådet, på kommissionens förslag, om nödvändigt och utan onödigt dröjsmål ändra detta beslut för att inkludera det uppdaterade högsta ekonomiska bidraget.

(57)För att stödja ytterligare reformer och investeringar har Cypern dessutom begärt lånestöd. Det högsta lånebelopp som Cypern har begärt överstiger inte 6,8 % av dess BNI i löpande priser år 2019. De beräknade totala kostnaderna för återhämtnings- och resiliensplanen är högre än summan av det ekonomiska bidrag som är tillgängligt för Cypern och det begärda lånestödet.

(58)Det stöd som ska tillhandahållas kommer att finansieras genom att kommissionen lånar upp medel på unionens vägnar på grundval av artikel 5 i rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 9 . Stödet bör betalas ut i delbetalningar när Cypern på ett tillfredsställande sätt har uppnått de relevanta delmål och mål som fastställts för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen.

(59)Cypern har begärt att 13 % av det ekonomiska bidraget och 13 % av lånet ska betalas ut i form av förfinansiering. Det beloppet ska göras tillgängligt för Cypern med förbehåll för ikraftträdandet av och i enlighet med det finansieringsavtal som föreskrivs i artikel 23.1 i förordning (EU) 2021/241 och det låneavtal som föreskrivs i artikel 15.2 i den förordningen.

(60)Detta beslut bör inte påverka resultatet av eventuella förfaranden för tilldelning av unionsmedel från något annat unionsprogram än förordning (EU) 2021/241 eller av förfaranden som rör snedvridningar av den inre marknadens funktion som kan komma att inledas, särskilt enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Beslutet befriar inte medlemsstaterna från kravet att i enlighet med artikel 108 i fördraget till kommissionen anmäla alla planerade statliga stödåtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Godkännande av bedömningen av återhämtnings- och resiliensplanen

Härmed godkänns bedömningen av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan på grundval av kriterierna i artikel 19.3 i förordning (EU) 2021/241. Reformer och investeringsprojekt i återhämtnings- och resiliensplanen, arrangemangen och tidsplanen för övervakning och genomförande av planen, inbegripet relevanta delmål och mål samt ytterligare delmål och mål som är knutna till utbetalningen av lånet, relevanta indikatorer för att mäta uppnåendet av planerade delmål och mål, samt arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till relevanta underliggande data anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2
Ekonomiskt bidrag

1.Unionen ska göra ett ekonomiskt bidrag i form av icke återbetalningspliktigt stöd motsvarande 1 005 946 047 EUR 10 tillgängligt för Cypern. Ett belopp om 818 213 837 EUR ska finnas tillgängligt så att det kan bli föremål för ett rättsligt åtagande senast den 31 december 2022. Om den uppdatering av beräkningen som föreskrivs i artikel 11.2 i förordning (EU) 2021/241 resulterar i ett belopp för Cypern som är lika med eller högre än detta belopp ska ett ytterligare belopp om 187 732 210 EUR finnas tillgängligt för ett rättsligt åtagande under perioden 1 januari 2023–31 december 2023.

2.Kommissionen ska göra unionens ekonomiska bidrag tillgängligt för Cypern i delbetalningar i enlighet med bilagan. Ett belopp om 130 772 986 EUR, motsvarande 13 % av det ekonomiska bidraget, ska göras tillgängligt i form av förfinansiering. Förfinansieringen och delbetalningarna får betalas ut av kommissionen i en eller flera trancher. Storleken på trancherna ska vara beroende av tillgången till finansiella medel.

3.Förfinansieringen ska verkställas med förbehåll för ikraftträdandet av, och i enlighet med, det finansieringsavtal som föreskrivs i artikel 23.1 i förordning (EU) 2021/241. Förfinansieringen ska räknas av genom proportionella avdrag från delbetalningarna.

4.Delutbetalningarna ska verkställas i enlighet med finansieringsavtalet på villkor att det finns tillgängliga medel och att kommissionen fattar ett beslut i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2021/241 om att Cypern på ett tillfredsställande sätt har uppnått de relevanta delmål och mål som fastställts för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen. Med förbehåll för ikraftträdandet av de rättsliga åtaganden som avses i punkt 1 ska delmål och mål ha uppnåtts senast den 31 augusti 2026 för att kunna användas som grund för utbetalning.

Artikel 3
Lånestöd

1.Unionen ska göra ett lån på högst 200 320 000 EUR tillgängligt för Cypern.

2.Kommissionen ska göra lånestödet tillgängligt för Cypern i delbetalningar i enlighet med bilagan. Ett belopp om 26 041 600 EUR, motsvarande 13 % av lånet, ska göras tillgängligt i form av förfinansiering. Förfinansieringen och delbetalningarna får betalas ut av kommissionen i en eller flera trancher. Storleken på trancherna ska vara beroende av tillgången till finansiella medel.

3.Förfinansieringen ska verkställas med förbehåll för ikraftträdandet av, och i enlighet med, det låneavtal som föreskrivs i artikel 15.2 i förordning (EU) 2021/241. Förfinansieringen ska räknas av genom proportionella avdrag från delbetalningarna.

4.Delutbetalningarna ska verkställas i enlighet med låneavtalet på villkor att det finns tillgängliga medel och att kommissionen fattar ett beslut i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2021/241 om att Cypern på ett tillfredsställande sätt har uppnått de ytterligare delmål och mål som är knutna till lånet och som fastställts för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen. För att kunna användas som grund för utbetalning ska de ytterligare delmål och mål som är knutna till lånet ha uppnåtts senast den 31 augusti 2026.

Artikel 4
Adressat

Detta beslut riktar sig till Republiken Cypern.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    EUT L 57, 18.2.2021, s. 17.
(2)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser (EUT L 306, 23.11.2011, s. 25).
(3)    Rådets förordning (EU) 2020/2094 av den 14 december 2020 om inrättande av Europeiska unionens återhämtningsinstrument för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen (EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 23).
(4)    Dessa makroekonomiska obalanser avser de rekommendationer som 2019 och 2020 lämnades i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) nr 1176/2011.
(5)    Sådana simuleringar avspeglar den sammantagna inverkan av Next Generation EU, som även inrymmer finansiering för ReactEU och ökad finansiering för Horisont Europa, InvestEU, Fonden för en rättvis omställning, landsbygdsutveckling och RescEU. En sådan simulering omfattar inte eventuella positiva effekter av strukturreformer, som kan vara betydande.
(6)    Kommissionens rekommendation (EU) 2021/402 av den 4 mars 2021 om effektiva aktiva arbetsmarknadsåtgärder till följd av covid-19-krisen (Ease-åtgärder), (EUT L 80, 8.3.2021, s. 1).
(7)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).
(8)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten (EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 1).
(9)    Rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 2014/335/EU, Euratom (EUT L 424, 15.12.2020, s. 1).
(10)    Detta belopp motsvarar den ekonomiska tilldelningen efter avdrag av Cyperns proportionella andel av utgifterna i artikel 6.2 i förordning (EU) 2021/241, beräknat i enlighet med metoden i artikel 11 i den förordningen.
Top

Bryssel den 8.7.2021

COM(2021) 398 final

BILAGA

till

rådets genomförandebeslut

om godkännande av bedömningen av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan{SWD(2021) 196 final}


BILAGA

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR I ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

1.Beskrivning av reformer och investeringar

A. DEL 1.1: Motståndskraftigt och effektivt hälso- och sjukvårdssystem, förbättrat civilskydd

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan tar upp frågan om allmän tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet i Cypern samt civilskyddets övergripande katastrofberedskap och katastrofinsatser. Syftet med denna del är att stärka hälso- och sjukvårdssektorns effektivitet, tillgänglighet och övergripande motståndskraft till stöd för det nyligen införda nationella hälso- och sjukvårdssystemet genom olika insatser. Dessa omfattar i) modernisering och digitalisering av infrastruktur och utrustning för hälso- och sjukvård, ii) förstärkning av e-hälsotjänster, iii) ackreditering av tillhandahållna hälso- och sjukvårdstjänster och införande av evidensbaserade kliniska protokoll och kvalitetsövervakningssystem samt iv) möjligheter till kompetenshöjning för hälso- och sjukvårdspersonal. Det syftar vidare till att stärka Cyperns räddningstjänstsystem genom att inrätta ett modernt system för offentlig varning.

Denna del behandlar de landsspecifika rekommendationerna om hälsa (de landsspecifika rekommendationerna 1 från 2020 och de landsspecifika rekommendationerna 3 från 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

A.1.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C1.1R1): Nationellt centrum för klinisk evidens och kvalitetsförbättring

Målet med reformen är att förbättra hälso- och sjukvårdssystemets kvalitet och hållbarhet.

För detta ändamål ska ett nationellt centrum för klinisk evidens och kvalitetsförbättring inrättas för att utveckla kliniska riktlinjer för evidensbaserad medicin, protokoll och vägar för hälso- och sjukvård på alla nivåer (primär, sekundär och tertiär hälso- och sjukvård) i nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal och patienter samt övervaknings- och utvärderingsprocesser såsom kliniska granskningar, inbördes utvärderingar och inspektioner. Dessutom ska ett it-system utvecklas som möjliggör genomförande och övervakning av kliniska standarder och protokoll, inklusive en plattform för e-lärande. Reformen ska omfatta utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal i de respektive nyligen upprättade protokollen och processerna.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 2 (C1.1R2): Utformning av en elektronisk plattform för övervakning av Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare – Associated Infections

Syftet med reformen är att stödja den digitala omställningen inom hälso- och sjukvårdssektorn och stärka hälso- och sjukvårdssystemets effektivitet och motståndskraft.

Den ska omfatta utveckling av en elektronisk plattform för behandling av data från sjukhusapotek (nosokomial antibiotikaförbrukning), mikrobiologiska laboratorier (antimikrobiell resistens) och sjukhus (vårdrelaterade infektioner).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Investeringar 1 (C1.1I1): Nya anläggningar för Cyperns blodgivning och upphandling av den senaste teknikrelaterade utrustningen

Syftet med investeringen är att stärka den centrala blodverksamheten i Cypern.

Denna åtgärd ska omfatta uppförande av nya anläggningar för Cyperns blodverksamhet och upphandling av den senaste teknikrelaterade utrustningen. Omkring 80 000 blodprodukter (t.ex. röda blodkroppar, trombocyter och färsk fryst plasma) ska kunna distribueras för klinisk användning i hela landet. De nya anläggningarna ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än vad som anges i kravet på nära-nollenergibyggnader.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

Investeringar 2 (C1.1I2): Cypern – Innovative Public Health Information and communication technology System (IKT-system)

Syftet med åtgärden är att inrätta modulen Influenza Sentinel Surveillance inom Cyperns system för innovativ informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att hjälpa organ inom den offentliga hälso- och sjukvården att fatta evidensbaserade beslut.

Den ska omfatta både utveckling av nödvändiga digitala verktyg (såsom programvara och IKT-infrastruktur) samt kompetenshöjning av hälso- och sjukvårdspersonal och hälsovårdsministeriets personal för att använda systemet för datainsamling och informationsutvinning. Enligt riktlinjerna från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer ska modulen Influenza Sentinel Surveillance (ISS) i Cyperns innovativa folkhälsosystem registrera epidemiologiska data som informerar hälsoministeriet om eventuella epidemiologiska utbrott. Hälsoministeriet ska utse 150 läkare som kontrollanter som ska föra in uppgifter i modulen Influenza Sentinel Surveillance (ISS) i Cyperns IKT-system för innovativ folkhälsa. 

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 3 (C1.1I3): Inköp/utbyte av medicinsk utrustning på sjukhus

Investeringen syftar till att göra det möjligt för privata sjukhus att på kort tid investera i moderniseringen av sin medicinska utrustning för att höja kvaliteten på de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls.

Åtgärden ska omfatta ett stödsystem för privata sjukhus som stöder uppgradering eller utbyte av medicinsk utrustning. Ansökningar om finansiering ska bedömas på grundval av öppna urvalskriterier av en särskild bedömningskommitté, som ska utses av hälsoministern.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 4 (C1.1I4): Ackreditering av offentliga och privata sjukhus

Syftet med denna investering är att stödja ackrediteringen av sjukhus, göra det möjligt att registrera dem i det nationella hälso- och sjukvårdssystemet och förbättra kvalitetssäkringen av de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls.

Den ska bestå av ett sponsringssystem som underlättar ackrediteringen av sjukhus genom att täcka en del av i) privata och offentliga sjukhus kostnader för ackrediteringsrådgivningstjänster från externa experter (om hur de nödvändiga förberedelserna för ackrediteringen ska göras) och ii) ackrediteringsavgifter som tas ut av internationellt erkända organ.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 6 (C1.1I6): Utbyggnad av generiska gränsöverskridande e-hälsotjänster i Cypern

Åtgärden syftar till att utvidga e-hälsovården så att gränsöverskridande utbyte av patientinformation (särskilt patientjournaler och e-recept) kan bli en del av ett säkert peer-to-peer-nätverk för e-hälsa inom EU.

Den ska bestå i att inleda ett gränsöverskridande datautbyte mellan Cypern och unionens medlemsstater med operativa nationella kontaktpunkter för e-hälsa, såsom e-recept, e-utlämning, patientsammanfattningar och ytterligare datamängder (bland annat utsläppsformulär, laboratorieresultat och bildåtergivning) enligt överenskommelse med infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster (eHDSI).

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

Investeringar 7 (C1.1I7): System för varning till allmänheten för att stödja nödinsatser via sms

Syftet med investeringen är att förbättra Cyperns civilskyddssystem genom att inrätta ett modernt offentligt varningssystem som riktar sig till hela befolkningen genom en mobilapplikation för att stärka den allmänna säkerheten, beredskapen och motståndskraften.

Åtgärden ska bestå i att ett allmänt varningssystem tas i drift som når hela befolkningen via en mobilapplikation eller ett sms för att varna vid överhängande eller framväxande nödsituationer.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

A.2.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer

Berörd åtgärd (reform eller investering)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för delmål)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

1

C1.1R1

Nationellt centrum för klinisk evidens och kvalitetsförbättring

Mål

Kliniska protokoll utarbetade, granskade och inbördes granskade

Nummer

0

50

4 kv.

2024

Minst 50 kliniska protokoll som utarbetats, granskats och expertgranskats av en expertgrupp, med följande huvuddrag:

• rekommendationer om evidensbaserad medicinsk praxis.

• vägledning för genomförandet.

• revisionsplan.

2

C1.1R1

Nationellt centrum för klinisk evidens och kvalitetsförbättring

Mål

Kliniska protokoll utarbetade, granskade och inbördes granskade

Nummer

50

90

4 kv.

2025

Minst 90 kliniska protokoll som utarbetats, granskats och granskats av experter, med följande huvuddrag:

• rekommendationer om evidensbaserad medicinsk praxis.

• vägledning för genomförandet.

• revisionsplan.

3

C1.1R2

Utformning av en elektronisk plattform för övervakning av Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare – Associated Infections

Delmål

Antagande av förteckningen över vårdinrättningar

Antagande av förteckningen över vårdinrättningar

1 kv.

2023

Antagande av förteckningen över hälso- och sjukvårdsinrättningar som ska lämna information till Försäkringskassan om antibiotikaförbrukning och som ska övervakas av Försäkringskassan.

4

C1.1R2

Utformning av en elektronisk plattform för övervakning av Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare – Associated Infections

Delmål

Elektronisk plattform, inklusive övervakningssystem, är fullt fungerande

Inrättande och drift av elektronisk plattform

4 kv.

2025

Elektronisk plattform för behandling av uppgifter från sjukhusapotek (nosokomial antibiotikaförbrukning), mikrobiologiska laboratorier (antimikrobiell resistens) och sjukhus (vårdrelaterade infektioner) ska vara fullt funktionsdugliga (installerade vid alla användningsställen och verkliga data förs in) och ett system för övervakning av dess effektivitet ska inrättas.

5

C1.1I1

Nya anläggningar för Cyperns blodgivning och upphandling av den senaste teknikrelaterade utrustningen

Delmål

Undertecknande av kontrakt för uppförande av det cypriotiska blodhemmet

Undertecknande av kontraktet

3 kv.

2022

Undertecknande av kontraktet med den eller de utvalda anbudsgivare (er) som valts ut inom ramen för ett konkurrensutsatt anbudsförfarande för uppförandet av den cypriotiska blodinrättningen.

6

C1.1I1

Nya anläggningar för Cyperns blodgivning och upphandling av den senaste teknikrelaterade utrustningen

Delmål

Nya inrättningar för blodverksamhet, inklusive all utrustning, är fullt fungerande

Färdigställande och driftstart

2 kv.

2025

De nya inrättningarna för blodverksamhet ska byggas och fullt ut hysa Cyprus blood Establishment. De nya anläggningarna ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än vad som anges i kravet på nära-nollenergibyggnad. Ny relevant utrustning ska tas i drift och överföringen av befintlig utrustning från den nuvarande anläggningen för blodverksamhet till de nya lokalerna ska vara slutförd.

7

C1.1I2

Cypern – Innovative Public Health Information and communication technology System (IKT-system)

Delmål

System för övervakning av influensa Sentinel (ISS)

Fullt fungerande system

 

2 kv.

2022

Modulen för övervakningssystemet Influenza Sentinel i Cyperns system för innovativ informations- och kommunikationsteknik för folkhälsa (ICT) ska vara i drift och ett system för övervakning av dess effektivitet ska inrättas.

8

C1.1I2

Cypern – Innovative Public Health Information and communication technology System (IKT-system)

Mål

Sentinel som matar in data i modulen för övervakningssystem för influensa (Influenza Sentinel Surveillance System)

Nummer

0

150

4 kv.

2025

I enlighet med riktlinjerna från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer ska modulen Influenza Sentinel Surveillance System (ISS) i Cyperns innovativa IKT-system registrera epidemiologiska data som förs in i den digitala onlineplattformen av allmänläkare för att informera hälsoministeriet om eventuella utflöden. Hälsoministeriet ska utse minst 150 läkare som kontrollanter som ska föra in uppgifter i ISS-modulen i Cyperns IKT-system för innovativ folkhälsa.

9

C1.1I3

Inköp/utbyte av medicinsk utrustning på sjukhus

Mål

Hälso- och sjukvårdsinstitutioner som har dragit nytta av systemet för ekonomiskt stöd

Nummer

0

10

4 kv.

2023

Minst tio av de sökande sjukvårdsinrättningarna i olika kategorier har fått ekonomiskt stöd från programmet för anskaffning av medicinsk utrustning.

10

C1.1I3

Inköp/utbyte av medicinsk utrustning på sjukhus

Mål

Hälso- och sjukvårdsinstitutioner som har dragit nytta av systemet för ekonomiskt stöd

Nummer

10

23

4 kv.

2025

Minst 23 av de sökande sjukvårdsinrättningarna i olika kategorier har fått ekonomiskt stöd från programmet för anskaffning av medicinsk utrustning.

11

C1.1I4

Ackreditering av offentliga och privata sjukhus

Mål

Hälso- och sjukvårdsinstitutioner som har dragit nytta av det system som täcker kostnader i samband med ackreditering

Nummer

0

20

2 kv.

2024

Minst 20 av de sökande hälso- och sjukvårdsinstitutionerna i olika kategorier har fått stöd från ackrediteringssystemet.

12

C1.1I4

Ackreditering av offentliga och privata sjukhus

Mål

Hälso- och sjukvårdsinstitutioner som har dragit nytta av det system som täcker kostnader i samband med ackreditering

Nummer

20

45

4 kv.

2025

Minst 45 av de sökande hälso- och sjukvårdsinstitutionerna i olika kategorier har fått stöd från ackrediteringssystemet.

13

C1.1I6

Utbyggnad av generiska gränsöverskridande e-hälsotjänster i Cypern

Delmål

Slutförande av fasen för analys, utformning och utveckling av it-systemet för gränsöverskridande e-hälsotjänster

Slutförande av fasen för analys, utformning och utveckling av it-systemet, i enlighet med en särskild rapport från den upphandlande myndighetens grupp för godkännande av produkter

4 kv.

2023

Analysen, utformningen och utvecklingen av IT-systemfasen ska slutföras.

Specifikationerna ska omfatta följande:

a) mobil videokommunikation,

b) geolokalisering,

c) kapacitetsupplysning,

d) den övergripande patientsökningsprofilen (för att lokalisera grupper som förvarar patientrelevanta hälsouppgifter och översättning av patientidentifierare i samhällen som innehar samma patientuppgifter),

e) för gränsöverskridande detektion och respons inom cybersäkerhet (XDR) och e-ID,

f) automatisk insamling och utvärdering av uppgifter,

g) för både cypriotiska och utländska medborgare: i) en uppdatering av den nationella kontaktpunkten med öppen källkod för e-hälsa, ii) uppdaterad patientsammanfattning och iii) e-recept,

h) utbyte av ostrukturerade kliniska dokument, och

i) patienternas tillgång till gränsöverskridande datatjänster, baserat på riktlinjer för genomförande av års kliniska dokumentarkitektur i våg 6 av nätverket för e-hälsa.

En ny tjänst ska också inrättas för att möjliggöra utbyte av strukturerade och kodade kliniska dokument som kan omfatta bilder/bildrapporter, utlämningsbrev (rapport om påträffande), elektroniska patientjournaler och laboratorieresultat.

14

C1.1I6

Utbyggnad av generiska gränsöverskridande e-hälsotjänster i Cypern

Delmål

Fullständigt utbyte av uppgifter om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Godkännande av systemet av den nationella myndigheten för e-hälsa

2 kv.

2025

Fullt fungerande gränsöverskridande datautbyte mellan Cypern och länder med operativa nationella kontaktpunkter för e-hälsa (t.ex. e-recept, e-expeditioner, patientsammanfattningar som utbyts med Cypern) och ytterligare datauppsättningar (såsom utsläppsformulär, laboratorieresultat och bildåtergivning) enligt överenskommelse med infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster.

15

C1.1I7

System för varning till allmänheten för att stödja nödinsatser via sms

Delmål

Det nyligen inrättade systemet för varning till allmänheten och dess övervakningssystem är fullt funktionsdugliga

Tekniska kommittén godkänner den slutliga rapporten om godkännande av system och idrifttagande.

för systemet för varning till allmänheten

4 kv.

2025

Varningssystemet för allmänheten ska vara i drift och ett övervakningssystem ska finnas på plats för att nå ut till hela befolkningen genom en mobil applikation och/eller sms.

Terminalterminalerna för sms-sändning ska vara fullt funktionsdugliga.

A.3.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 3 (C1.1R3): Gradvis förskjutning av ramverket för tillhandahållande av hälso- och sjukvård och ersättning till värdebaserade modeller

Syftet med reformen är att införa och gradvis övergå till värdebaserade hälso- och sjukvårdsmodeller för att komplettera de nuvarande volymbaserade hälso- och sjukvårdsmodellerna, förbättra hälsoresultaten och begränsa kostnaderna.

Den ska bestå av utveckling av lämpliga värdebaserade modeller och initiativ, med relevanta övervakningsmekanismer för att mäta och spåra reformens framgång, och införande av värdebaserade modeller i ersättningsbeslutet för primärvård och sjukhusvård i enlighet med den allmänna lagstiftningen om hälso- och sjukvårdssystemet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Investeringar 5 (C1.1I5): Förstärkning, modernisering och uppgradering av Cyperns statliga sjukhus

Syftet med denna investering är att förbättra, modernisera och/eller uppgradera Cyperns statliga sjukhus så att de kan konkurrera på lika villkor med den privata sektorn och samtidigt förbättra hälso- och sjukvårdstjänsternas kvalitet och arbetsvillkoren för hälso- och sjukvårdspersonal på offentliga sjukhus.

Denna åtgärd ska bestå i att förbättra, modernisera och/eller uppgradera följande nio statliga sjukhus: 1) förbättring av Makarios sjukhus för barn för att erbjuda en fullständig behandling av barn, 2) uppförande och/eller utbyggnad av hemodyalis-enheten vid sjukhusen Paphos och Limassol, 3) uppförande av ett psykiskt sjukhus, 4) förstärkning av det allmänna sjukhuset i Limassol, 5) förstärkning av olycksfalls- och krisenheterna vid alla statliga cypriotiska sjukhus, 6) förstärkning av det allmänna sjukhuset i Paphos, 7) utvidgning av Invasitisk radiologienhet inklusive medicinsk utrustning (t.ex. Angiografisk enhet), 8) uppförande av en covid-19-enhet vid sjukhuset i Famagusta, och 9) inrätta en enhet för smittsamma sjukdomar vid det allmänna sjukhuset i Limassol. Byggnadsrenoveringar ska syfta till att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %. Hemodyalis-enheten vid Paphos sjukhus ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än vad som anges i kravet på nära-nollenergibyggnad.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

A.4.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer

Berörd åtgärd (reform eller investering)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för delmål)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

16

C1.1R3

Gradvis flytta ramverket för tillhandahållande av hälso- och sjukvård och ersättning till värdebaserade modeller.

Delmål

Värdebaserad ersättning för primärvård och sjukhusvård

Värdebaserad ersättning som ska återspeglas i ersättningsbeslutet

1 kv.

2023

Årliga ersättningsbeslut i det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet ska justeras så att de omfattar värdebaserad ersättning för primärvård och sjukhusvård.

17

C1.1I5 Förstärkning, modernisering och uppgradering av Cyperns statliga sjukhus

Mål

Förbättrade, byggda och/eller uppgraderade statliga sjukhus

Nummer

0

7

2 kv.

2024

Minst sju statliga sjukhus ska byggas ut, byggas och/eller uppgraderas. Byggnadsrenoveringar ska syfta till att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %. Hemodyalis-enheten vid Paphos sjukhus ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än vad som anges i kravet på nära-nollenergibyggnad. Slutförandet av bygg- och anläggningsarbetena ska styrkas genom att utfärdade intyg över de avslutade arbetena övertas.

18

C1.1I5 Förstärkning, modernisering och uppgradering av Cyperns statliga sjukhus

Mål

Förbättrade, byggda och/eller uppgraderade statliga sjukhus

Nummer

7

9

2 kv.

2026

Nio statliga sjukhus ska byggas ut, byggas och/eller uppgraderas. Byggnadsrenoveringar ska syfta till att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %. Hemodyalis-enheten vid Paphos sjukhus ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än vad som anges i kravet på nära-nollenergibyggnad. Slutförandet av bygg- och anläggningsarbetena ska styrkas genom att utfärdade intyg över de avslutade arbetena övertas.

B. DEL 2.1: Klimatneutralitet, energieffektivitet och förnybar energi

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan syftar till att ta itu med utmaningen att begränsa klimatförändringarna genom att bidra till landets övergång till klimatneutralitet.

Syftet med denna del är att förbättra miljöpolitiken genom åtgärder som rör grön beskattning, öppnandet av elmarknaden och underlättande av licensiering av förnybar energi och renoveringsprojekt. Denna del syftar till att förbättra energieffektiviteten i byggnadsbeståndet och annan infrastruktur och att stödja gröna investeringar för små och medelstora företag, hushåll, den offentliga sektorn i stort och icke-statliga organisationer. Denna del är också inriktad på att minska energifattigdomen och syftar till att ta itu med Cyperns energiisolering.

Denna del stöder hanteringen av de landsspecifika rekommendationerna för åren 2019 och 2020, där det rekommenderas att investerings- och investeringsrelaterade strategier inriktas på energieffektivitet och förnybar energi (den landsspecifika rekommendationen nr 4 från 2019 och den landsspecifika rekommendationen nr 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

B.1.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C2.1R1): Grön beskattning

Syftet med åtgärden är att främja en övergång till en effektivare användning av miljöresurser, minska utsläppen av växthusgaser och öka användningen av förnybar energi.

Reformen ska bestå av lagändringar som inför en koldioxidskatt för bränslen som används inom de sektorer av ekonomin som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Reformen ska också innebära ett gradvist införande av en avgift på vatten samt införande av en avgift för hushålls- och deponiavfall. Reformen ska syfta till att ge ett konkret bidrag till uppnåendet av klimat- och energimålen för 2030, dvs. att minska utsläppen av växthusgaser och öka andelen förnybar energi. Lagändringarna ska baseras på resultaten av en oberoende studie som ska genomföras.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 2 (C2.1R2): Cyperns systemansvariga för överföringssystemet (TSOC) är oberoende i förhållande till Cyperns elmyndighet

Syftet med åtgärden är att öka konkurrensen på elmarknaden genom att skapa förutsättningar för nya investerare att delta i produktion, lagring, aggregering, efterfrågeflexibilitet och tillgång på el.

Reformen ska bestå i att säkerställa att den cypriotiska systemansvarige för överföringssystemet (TSOC) är oberoende i förhållande till Cyperns nuvarande elmyndighet när det gäller styrning, ekonomisk förvaltning och personalförvaltning. Åtgärden ska också underlätta byte av leverantör, vilket förväntas minska elkostnaderna för hushållskunder och kommersiella/industriella kunder.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Reform 3 (C2.1R3): Digitala gemensamma kontaktpunkter för att effektivisera projekt för förnybar energi som ger tillstånd och för att underlätta energirenovering i byggnader

Syftet med åtgärden är att främja genomförandet av RES-projekt genom att rationalisera tillståndsförfarandet för RES-projekt. Reformen ska också syfta till att påskynda energirenoveringen av byggnader.

Reformen ska bestå i att digitalisera tillståndsförfarandet för projekt för förnybar energi och inrätta en gemensam kontaktpunkt för tekniskt och ekonomiskt stöd för energirenovering av byggnader.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform 4 (C2.1R4): Regelverk för energilagring

Syftet med åtgärden är att upprätta ett regelverk för att främja lagringsanläggningars deltagande på elmarknaden.

Reformen ska bestå i att ändra överförings- och distributionsreglerna och reglerna för handel och avveckling så att lagringsanläggningar kan delta på grossistmarknaden för el. Detta förväntas främja elproduktion från förnybara energisystem och bidra till elmarknadens effektivitet och ekonomiska bärkraft som helhet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Investeringar 1 (C2.1I1): Främja investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag, kommuner, samhällen och den offentliga sektorn i stort

Syftet med åtgärden är att minska den primära och slutliga energiförbrukningen och koldioxidutsläppen i byggnader och/eller anläggningar som ägs eller drivs av små och medelstora företag, lokala myndigheter (kommuner och samhällen) och organisationer inom den offentliga sektorn i stort.

Investeringen ska bestå i att ge stöd till minst 275 enheter för renovering av byggnader och för att effektivisera produktionsprocesserna. Bidragssystemet ska också främja genomförandet av energibesiktningar, införandet av digital teknik och integreringen av förnybara energikällor. Investeringen ska syfta till att i genomsnitt uppnå en minskning på minst 30 % av efterfrågan på primärenergi.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Ansökningsomgången för denna åtgärd ska särskilt återspegla kravet på att inköp av värmepannor för biomassa ska uppfylla bestämmelserna i direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa, direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi och relevant nationell lagstiftning om utsläpp av luftföroreningar.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.Investeringar 2 (C2.1I2): Främja förnybar energi och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ta itu med energifattigdom i hushåll med funktionsnedsättning

Syftet med åtgärden är att uppmuntra användningen av förnybara energikällor och energibesparingar i det stora beståndet av gamla bostäder samt att subventionera genomförandet av småskaliga energirenoveringar i energifattiga hushåll och i hushåll med funktionsnedsättningar.

Investeringen består av två delåtgärder: i) ett stödsystem för främjande av förnybara energikällor och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ii) ett stödsystem för att ta itu med energifattigdom i hushåll med personer med funktionsnedsättning.

Delåtgärd 1: främjande av förnybara energikällor och energieffektivitetsåtgärder i bostäder

Investeringen ska bestå i att ge bidrag till minst 16 200 bostäder (inklusive utsatta elkonsumenters hushåll) för värmeisolering av tak och/eller installation av ett solcellssystem och/eller för installation eller utbyte av solvärmesystem i en befintlig bostad.

Delåtgärd 2: att ta itu med energifattigdomen i hushåll med funktionsnedsättning

Investeringen ska bestå i att stödja genomförandet av småskaliga energirenoveringar, såsom värmeisolering och energieffektiv utrustning, i minst 270 energifattiga hushåll samt hushåll med personer med funktionsnedsättning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 3 (C2.1I3): Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheters och icke-statliga organisationers användning av förnybara energikällor och energibesparingar och underlätta lokalsamhällenas övergång till klimatbegränsning &

Syftet med åtgärden är att främja användningen av förnybara energikällor och energibesparingar i det stora beståndet av gammal infrastruktur som används av lokala myndigheter, samt att bygga en rad projekt för investeringar i hållbar energi och klimatanpassning i landsbygdssamhällen i Cypern.

Investeringen består av två delåtgärder: i) uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheters och icke-statliga organisationers användning av förnybara energikällor och energibesparingar. och ii) underlätta lokala samhällens övergång till begränsning av och anpassning till klimatförändringar. Investeringen ska syfta till att i genomsnitt uppnå en minskning på minst 30 % av efterfrågan på primärenergi.

Delåtgärd 1: Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheters och icke-statliga organisationers användning av förnybara energikällor och energibesparingar.

Delåtgärden ska bestå i att inrätta en bidragsordning för att stödja storskaliga energieffektivitetsåtgärder och åtgärder för förnybar energi i byggnader, infrastruktur och subventionerat boende som riktar sig till lokala offentliga myndigheter och icke-statliga organisationer.Delåtgärd 2: Underlätta lokala samhällens övergång till begränsning av och anpassning till klimatförändringar

Delåtgärden ska bestå i att ge tekniskt stöd till gemenskapens råd på landsbygden när det gäller att utveckla planer för hållbar energi och klimat och genomföra energi- och klimatinvesteringar samt att inrätta ett bidragssystem för att stödja investeringar i hållbar energi och klimatanpassning.

De två delåtgärderna ska tillsammans leda till minst 580 investeringar för att förbättra energiprestanda och motståndskraft mot klimatförändringar som ska göras av lokala myndigheter eller icke-statliga organisationer.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 4 (C2.1I4): Minskade koldioxidutsläpp i industrier, företag och organisationer

Syftet med åtgärden är att uppmuntra industrier, företag och organisationer att engagera sig i omvandlingar med inriktning på minskade koldioxidutsläpp och att genomföra handlingsplaner för att minska utsläppen av växthusgaser i sin verksamhet och/eller sina leveranskedjor.

Investeringen består i att inrätta ett stödsystem som ger finansiering som motsvarar kostnaden för inköp av utsläppsrätter för växthusgaser som ska undvikas på grund av den minskning av utsläppen som följer av stödmottagarnas åtgärder. Minst 354 566 ton koldioxidekvivalenter ska minskas till följd av det stöd som ges.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning 1 , ii) verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena 2 , iii) verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar 3 och anläggningar för mekanisk biologisk behandling 4 , iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 5 (C2.1I5): Förbättrad energieffektivitet i offentliga byggnader

Syftet med åtgärden är att underlätta energiuppgradering och ökad energieffektivitet i utvalda offentliga byggnader, dvs. brandservicefastigheter, skolor, allmänna sjukhus i Nicosia, vattenreningsverk och vattenpumpstationer.

Investeringen består av tre delåtgärder: i) brandservicesegenskaper och skolor, ii) Nicosias allmänna sjukhus, och iii)installation av elnätsanslutna solcellsenergisystem i vattenreningsverk och vattenpumpstationer.

Delåtgärd 1: Brandkårskarakteristika och skolor

Delåtgärden består i genomförandet av energiuppgraderingar i de 16 städernas brandstationer i Cypern, huvudkontoret i brandbrigad och två brandstationer på landsbygden. Delåtgärden ska också omfatta installation av värmeisolering och solcellssystem i minst 405 skolor.

Investeringen ska syfta till att i genomsnitt uppnå en minskning på minst 30 % av efterfrågan på primärenergi.

Delåtgärd 2: Nicosias allmänna sjukhus

Delåtgärden består i att installera och installera solcellssystem vid det allmänna sjukhuset i Nicosia med en total kapacitet på 943 kW.

Delåtgärd 3: Vattenreningsverk och vattenpumpstationer

Delåtgärden ska bestå av installation av nätanslutna solcellsenergisystem med en total effekt på 2 MWp i vattenreningsverk och vattenpumpstationer.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 6 (C2.1I6): Uppgradering av testinfrastrukturen för förnybar energi och smarta nät vid Cyperns universitet

Syftet med åtgärden är att uppgradera testinfrastrukturen för förnybar energi och smarta nät vid Cyperns universitet och integrera denna infrastruktur i det framtida smarta nätet.

Investeringen ska bestå av leverans, installation, provning, kalibrering, idrifttagning och godkännande av utrustning för smarta nät, följt av slutlig integrering av infrastruktur. Åtgärden ska även omfatta personalorientering och utbildning av personal.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2024.

Investeringar 7 (C2.1I7): Massinstallation och drift av den systemansvarige för distributionssystemet (DSO) av infrastruktur för smarta mätare (avancerad mätinfrastruktur)

Syftet med åtgärden är att underlätta införandet av smarta mätare i Cypern.

Investeringen ska bestå i leverans och installation av 400 000 smarta mätare till slutförbrukare av el, inbegripet fysiska och juridiska personer.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 8 (C2.1I8): Övervakning och minskning av växthusgasutsläppen inom jordbruket

Syftet med åtgärden är att förbättra övervakningen av utsläpp av växthusgaser från jordbruket i Cypern och bidra till att minska dem.

Investeringen ska bestå i inrättandet av ett system för övervakning av växthusgaser inom jordbruket, som ska tillhandahålla uppgifter för genomförandet av effektivare begränsningsmetoder och bidra till att uppnå en minskning på 10 % av växthusgasutsläppen från jordbruket senast i slutet av 2025.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 9 (C2.1I9): Skydd mot skogsbränder

Syftet med åtgärden är att förbättra de cypriotiska myndigheternas förmåga att hantera brandrisker och stärka skyddet mot de risker som medborgare, infrastruktur och skogar utsätts för.

Investeringen ska bestå av inköp av brandbekämpningsluftfartyg, fordon, utrustning och tillhörande utbildning och service under åtgärdens genomförandeperiod. Detta ska omfatta tillhandahållande av följande fordon, maskiner och utrustning: 75 transportfordon för patrullering för skogsskydd och överföring av personal vid brandtillbud. 12 stora brandbilar. 25 utryckningsfordon för brandbekämpning. fyra bulldozrar för uppförande av brandskyddsarbeten med möjlighet till transport med lastbil för snabb brandtransport. fyra markbulldozrar för uppförande av brandskyddsarbeten. sex jordbrukstraktorer utrustade med de verktyg som krävs för att genomföra brandförebyggande åtgärder. fyrhjuliga grävmaskiner/lastare. sex grenfragmenteringsmaskiner. fyra lastare (lastbilar) och sex tankfartyg på 20 ton för brandskydd. ett brandbekämpningsluftfartyg.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 10 (C2.1I10): Marknadsstyrningssystem för att underlätta öppnandet av elmarknaden för konkurrens

Syftet med åtgärden är att införa ett marknadsstyrningssystem av den cypriotiska systemansvarige för överföringssystemet som ett verktyg för att underlätta öppnandet av elmarknaden för konkurrens.

Investeringen ska bestå i installation och utbyggnad av marknadsstyrningssystemet för Cyperns elmarknad och därmed sammanhängande utbildning av 100 % av personalen hos den systemansvarige för överföringssystemet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2023.

B.2.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer

Berörd åtgärd (reform eller investering)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för delmål)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

19

C2.1R1

Grön beskattning

Delmål

Ikraftträdande av en lag om införande av en koldioxidskatt på bränslen, en avgift på vatten och en avgift på hushålls- och deponiavfall

Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av en lag om införande av en koldioxidskatt på bränslen, en vattenavgift och en avgift på hushålls- och deponiavfall

2 kv.

2023

Ikraftträdandet av lagändringar som syftar till att ge ett konkret bidrag till uppnåendet av målet för 2030 att minska utsläppen av växthusgaser. Ändringarna ska grundas på resultaten av en oberoende undersökning som ska genomföras. Lagen ska särskilt a) införa en koldioxidskatt för bränslen som används inom de sektorer av ekonomin som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser, b) gradvis införa en avgift på vatten som ska återspegla bristen på denna naturresurs och miljökostnaden för dess användning och c) införa en landsomfattande avgift på hushålls- och deponiavfall.

20

C2.1R1

Grön beskattning

Delmål

Konsekvensbedömningsrapport om hur reformen påverkar miljön och ekonomin

Offentliggörande av konsekvensbedömningsrapporten om hur reformen påverkar miljön och ekonomin

2 kv.

2026

Konsekvensbedömningsrapport som mäter reformens inverkan på miljön och den ekonomiska effekten på hushåll och företag samt vid behov rekommenderar ytterligare skatteändringar.

21

C2.1R2

Cyperns systemansvariga för överföringssystemet (TSOC) är oberoende i förhållande till Cyperns elmyndighet

Delmål

Lagen om reglering av elmarknaden från 2021

Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av 2021 års lag om reglering av elmarknaden

4 kv.

2021

Ikraftträdandet av lagen om reglering av elmarknaden från 2021, som ska underlätta öppnandet av elmarknaden för konkurrens och främja spridningen av förnybara energikällor genom att a) uppnå självständighet för den cypriotiska systemansvarige för överföringssystemet (TSOC) i förhållande till Cyperns nuvarande elmyndighet (autonomi i fråga om styrning, finansiell autonomi och oberoende för TSOC-personalen), b) införa nödvändiga åtgärder för att minska elkostnaderna för hushållskunder och kommersiella/industriella kunder och c) skapa förutsättningar för öppenhet och förtroende för att motivera nya investerare i produktion och leverans av el.

22

C2.1R3

Digitala gemensamma kontaktpunkter för att effektivisera projekt för förnybar energi som ger tillstånd och för att underlätta energirenovering i byggnader

Delmål

Fullt fungerande IT-plattform

Fullt fungerande it-plattform som godkänts av ministeriet för energi, handel och industri

4 kv.

2022

Fullt fungerande it-plattform för (1) vägledning av den sökande genom det administrativa tillståndsförfarandet på ett öppet sätt fram till dess att de ansvariga myndigheterna har fattat ett eller flera beslut, (2) genom att förse den sökande med all nödvändig information och, i förekommande fall, involvera andra administrativa myndigheter.

23

C2.1R4

Regelverk för energilagring

Delmål

Ändring av överförings- och distributionsreglerna och reglerna för handel och avveckling

Offentliggörande på webbplatsen för Cyperns energitillsynsmyndighet av ändringar av överförings- och distributionsreglerna och reglerna för handel och avveckling

4 kv.

2021

Ikraftträdande av en ändring av överförings- och distributionsreglerna (TDR) och reglerna för handel och avveckling (TSR) som ska tillhandahålla det regelverk (marknadsregler) och tekniska villkor som ska göra det möjligt för lagringsanläggningar att

– delta på grossistmarknaden för el,

– främja utvecklingen av en ekonomiskt livskraftig, effektiv, säker och konsumentinriktad elmarknad som prioriterar elproduktion från förnybara energisystem.

24

C2.1I1

Främja investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag, kommuner, samhällen och den offentliga sektorn i stort

Delmål

Stödsystem för främjande av investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag, kommuner, samhällen och den offentliga sektorn i stort

Offentliggörande av förslagsinfordran för stödsystemet för främjande av investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag, kommuner, samhällen och den offentliga sektorn i stort

4 kv.

2021

Utlysa en inbjudan att lämna förslag till stödsystemet för främjande av investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag, kommuner, samhällen och den offentliga sektorn i stort, efter en kontroll av förordningen om statligt stöd som ska tillämpas av kommissionsledamoten med ansvar för kontroll av statligt stöd och ministerrådets beslut om godkännande av systemets mål. Investeringen ska syfta till att i genomsnitt uppnå en minskning på minst 30 % av efterfrågan på primärenergi.

25

C2.1I1

Främja investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag, kommuner, samhällen och den offentliga sektorn i stort

Mål

Enheter (små och medelstora företag, kommuner, samhällen och den offentliga sektorn i stort) som har genomfört energieffektivitetsåtgärder

 

Nummer

0

125

4 kv.

2024

Minst 125 enheter (små och medelstora företag, kommuner, samhällen och den offentliga sektorn i stort) har genomfört 1) energieffektivitetsåtgärder (energieffektivitetsåtgärder) i byggnader, eller 2) energieffektivitetsåtgärder kopplade till deras produktionsprocesser eller 3) energieffektivitetsåtgärder i kommunala idrottsanläggningar, på grund av det stöd som tillhandahållits med målet att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %. De projekt som väljs ut ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna områden och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

26

C2.1I1

Främja investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag, kommuner, samhällen och den offentliga sektorn i stort

Mål

Enheter (små och medelstora företag, kommuner, samhällen och den offentliga sektorn i stort) som har genomfört energieffektivitetsåtgärder

 

Nummer

125

275

4 kv.

2025

Minst 275 enheter (små och medelstora företag, kommuner, samhällen och den offentliga sektorn i stort) har genomfört 1) energieffektivitetsåtgärder (energieffektivitetsåtgärder) i byggnader, eller 2) energieffektivitetsåtgärder kopplade till deras produktionsprocesser eller 3) energieffektivitetsåtgärder i kommunala idrottsanläggningar, på grund av det stöd som tillhandahållits med målet att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %. De projekt som väljs ut ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna områden och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

27

C2.1I2

Främja förnybar energi och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ta itu med energifattigdom i hushåll med funktionsnedsättning

Delmål

Första ansökningsomgången för främjande av förnybara energikällor och enskilda energieffektivitetsåtgärder i bostäder

Första inbjudan att lämna förslag offentliggjordes

2 kv.

2021

Den första ansökningsomgången för främjande av förnybar energi och enskilda energieffektivitetsåtgärder i bostäder har offentliggjorts på webbplatsen för RES and Energy Conservation Fund. Investeringen ska syfta till att i genomsnitt uppnå en minskning på minst 30 % av efterfrågan på primärenergi.

28

C2.1I2

Främja förnybar energi och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ta itu med energifattigdom i hushåll med funktionsnedsättning

Mål

Bostäder och hushåll med personer med funktionsnedsättning som har förbättrat sin energiprestanda

Nummer

0

8 600

4 kv.

2023

Minst 8 500 bostäder och 100 hushåll med funktionsnedsättningar har förbättrat sin energiprestanda tack vare skräddarsydda lösningar (stödtjänster och energivägledning) och det ekonomiska stödet med målet att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.

29

C2.1I2

Främja förnybar energi och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ta itu med energifattigdom i hushåll med funktionsnedsättning

Mål

Bostäder och hushåll med personer med funktionsnedsättning som har förbättrat sin energiprestanda

Nummer

8 600

16 470

2 kv.

2026

Minst 16 200 bostäder och 270 hushåll med funktionsnedsättningar har förbättrat sin energiprestanda tack vare skräddarsydda lösningar (stödtjänster och energivägledning) och det ekonomiska stödet med målet att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.

30

C2.1I3

Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheters och icke-statliga organisationers användning av förnybara energikällor och energibesparingar och underlätta lokalsamhällenas övergång till klimatbegränsning och anpassning till klimatförändringarna.

Delmål

Första ansökningsomgången för att stödja lokala myndigheter i energieffektivitetsåtgärder

Publicera en första inbjudan att lämna förslag

3 kv.

2021

Den första ansökningsomgången för att stödja lokala myndigheter i energieffektivitetsåtgärder har offentliggjorts på webbplatsen för fonden för förnybara energikällor och för energihushållning. Investeringen ska syfta till att i genomsnitt uppnå en minskning på minst 30 % av efterfrågan på primärenergi.

31

C2.1I3

Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheters och icke-statliga organisationers användning av förnybara energikällor och energibesparingar och underlätta lokalsamhällenas övergång till klimatbegränsning och anpassning till klimatförändringarna.

Mål

Investeringar som görs av lokala myndigheter eller icke-statliga organisationer som har förbättrat sin energiprestanda och sin motståndskraft mot klimatförändringar

Nummer

0

190

4 kv.

2023

Minst 190 investeringar som gjorts av lokala myndigheter eller icke-statliga organisationer som har förbättrat sin energiprestanda och sin motståndskraft mot klimatförändringar tack vare det tekniska stödet och det ekonomiska stöd som tillhandahållits med målet att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.

32

C2.1I3

Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheters och icke-statliga organisationers användning av förnybara energikällor och energibesparingar och underlätta lokalsamhällenas övergång till klimatbegränsning och anpassning till klimatförändringarna.

Mål

Investeringar som görs av lokala myndigheter eller icke-statliga organisationer som har förbättrat sin energiprestanda och sin motståndskraft mot klimatförändringar

Nummer

190

580

2 kv.

2026

Minst 580 investeringar som gjorts av lokala myndigheter eller icke-statliga organisationer som har förbättrat sin energiprestanda och sin motståndskraft mot klimatförändringar tack vare det tekniska stödet och det ekonomiska stöd som tillhandahållits med målet att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.

33

C2.1I4

Minskade koldioxidutsläpp i industrier, företag och organisationer

Mål

Minskade utsläpp

Nummer

0

130 000

4 kv.

2024

Minst 130 000 ton koldioxidekvivalenter minskat på grund av det stöd som tillhandahållits. Utsläppsminskningar ska verifieras genom externa expertrapporter. De projekt som väljs ut ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

34

C2.1I4

Minskade koldioxidutsläpp i industrier, företag och organisationer

Mål

Minskade utsläpp ytterligare

Nummer

130000

354 566

2 kv.

2026

Minst 354 566 ton koldioxidekvivalenter minskat på grund av det stöd som tillhandahållits. Utsläppsminskningar ska verifieras genom externa expertrapporter. De projekt som väljs ut ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

35

C2.1I5

Förbättrad energieffektivitet i offentliga byggnader

Mål

Värmeisolering och solcellssystem installerade i skolorna

Nummer

0

405

1 kv.

2022

Värmeisolering och solcellssystem installerade i minst 405 skolor med målet att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.

36

C2.1I5

Förbättrad energieffektivitet i offentliga byggnader

Mål

Färdigställande och installation av solcellssystem vid det allmänna sjukhuset i Nicosia

Nummer

0

943

4 kv.

2023

Färdigställande och installation av solcellssystem vid det allmänna sjukhuset i Nicosia med en total kapacitet på 943 kW.

37

C2.1I5

Förbättrad energieffektivitet i offentliga byggnader

Mål

Slutförande av installation av solcellssystem i vattenpumpstationer och brandstationer

Nummer

0

2 200

4 kv.

2025

Slutförande av installation av solcellssystem, med en total kapacitet på 2 200 kW, i vattenpumpstationer och brandstationer.

38

C2.1I6

Uppgradering av testinfrastrukturen för förnybar energi och smarta nät vid Cyperns universitet

Delmål

Undertecknande av kontrakt för installation av utrustning för uppgradering av elnätet till ett smart nät

Avtalssignatur

4 kv.

2022

Undertecknande av kontrakt för installation av utrustning för uppgradering av elnätet till ett smart nät efter ett framgångsrikt offentligt upphandlingsförfarande.

39

C2.1I6

Uppgradering av testinfrastrukturen för förnybar energi och smarta nät vid Cyperns universitet

Delmål

Leverans, installation och godkännande av utrustning för smarta nät

Utfärdad godkännanderapport

2 kv.

2024

Leverans, framgångsrik installation, provning, kalibrering, idrifttagning och godkännande av utrustning för smarta nät, följt av slutlig integrering av infrastruktur.

40

C2.1I7

Massinstallation och drift av den systemansvarige för distributionssystemet (DSO) av infrastruktur för smarta mätare (avancerad mätinfrastruktur)

Delmål

Avtalssignatur för infrastruktur för smarta elmätare

Avtalssignatur

1 kv.

2022

Avtalssignatur för infrastruktur för smarta elmätare (hårdvara, programvara och support & andra tjänster).

41

C2.1I7

Massinstallation och drift av den systemansvarige för distributionssystemet (DSO) av infrastruktur för smarta mätare (avancerad mätinfrastruktur)

Mål

Leverans och installation av smarta mätare

Nummer

0

200 000

3 kv.

2024

Godkännande av leverans och installation av minst 200 000 smarta elmätare till slutförbrukare, inbegripet fysiska och juridiska personer.

42

C2.1I7

Massinstallation och drift av den systemansvarige för distributionssystemet (DSO) av infrastruktur för smarta mätare (avancerad mätinfrastruktur)

Mål

Leverans och installation av smarta mätare

Nummer

200000

40 0000

2 kv.

2026

Godtagande av leverans och installation av 400 000 smarta elmätare till slutförbrukare, inbegripet fysiska och juridiska personer.

43

C2.1I8

Övervakning och minskning av växthusgasutsläppen inom jordbruket

Delmål

Inköp och installation av övervakningsenheter för mätning av utsläpp av växthusgaser från jordbruket

Godkännande av utrustningen och installation av den mottagande kommittén

2 kv.

2023

Inköp och installation av bilenheter och permanenta övervakningsenheter för att mäta utsläpp av växthusgaser från jordbruket i syfte att genomföra lämpliga strategier för att minska utsläppen av växthusgaser.

44

C2.1I8

Övervakning och minskning av växthusgasutsläppen inom jordbruket

Mål

Minskning av växthusgasutsläppen från jordbruket

% (procentandel)

0

10

4 kv.

2025

Uppnå en minskning med 10 % av växthusgasutsläppen från jordbruket genom övervakning av växthusgasutsläpp och beräkning av nationella utsläppsfaktorer för utsläpp av växthusgaser och genomförande av utsläppsfaktorer genom landets nationella inventering av växthusgasutsläpp. Referensvärdena för de totala utsläppen från jordbruksmark baserat på landets nationella inventeringsrapport är 122,8 kt koldioxidekvivalenter för 2019.

45

C2.1I9

Skydd mot skogsbränder

Delmål

Undertecknande av avtal/avtal om inköp av brandbekämpningsluftfartyg, brandbilar, utrustning och tillhandahållande av tjänster

Undertecknande av avtal/kontrakt

2 kv.

2022

Undertecknande av avtal/kontrakt med leverantörer för inköp av brandbekämpningsluftfartyg, fordon, utrustning och tillhandahållande av tjänster i syfte att bidra till anpassningen till klimatförändringarna och till att minska risken för

explosion och utbredning av skogsbränder och stärkt skydd mot de risker som medborgarna ställs inför.

infrastruktur och skogar till följd av en eventuell brand.

46

C2.1I9

Skydd mot skogsbränder

Delmål

Leverans av luftfartyg, fordon och utrustning för brandbekämpning

Mottagningsbevis som utfärdats för leverans av luftfartyg, fordon och utrustning för brandbekämpning

4 kv.

2023

Leverans och godtagande av luftfartyg, fordon och utrustning för brandbekämpning.

47

C2.1I9

Skydd mot skogsbränder

Delmål

Slutförande av tjänster

Mottagningsbevis som utfärdats för att bekräfta godkännande av tjänster

4 kv.

2025

Slutförande av följande tjänster: 1) brandbekämpningsinsatser och pilotutbildning, 2) skogsbrukspraxis och 3) tjänster för 3 obemannade luftfartyg (UAV) – drönare.

48

C2.1I10

Marknadsstyrningssystem för att underlätta öppnandet av elmarknaden för konkurrens

Delmål

Slutförande, installation och införande av marknadsstyrningssystemet och utbildning av personal

Utfärdande av slutligt godkännandecertifikat för marknadsstyrningssystemet och kontroll av fullgjord personalutbildning

1 kv.

2023

Slutförande, installation och införande av marknadsstyrningssystemet för Cyperns elmarknad och utbildning av personalen hos den systemansvarige för överföringssystemet om det installerade informationssystemet och tillhörande driftsförfaranden.

B.3.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 11 (C2.1I11) Avslutande av energiisolering – projekt av gemensamt intresse ”EuroAsia Interconnector”

Syftet med åtgärden är att säkerställa försörjningstrygghet och mer konkurrenskraftiga grossistpriser på el och möjliggöra ökad användning av el från renare källor, särskilt förnybara energikällor, genom att ansluta Cyperns elnät till EU:s kontinentala system.

Investeringen ska bestå i färdigställande och idrifttagande av sammanlänkningen av projekt av gemensamt intresse 3.10.2 mellan Cypern och Grekland, som ska omfatta en omvandlarstation för likström på 1 000 MW i Cypern och tillhörande infrastruktur i Cypern och Kreta, som ska anslutas via 898 km undervattenskablar för högspänd likström med en kapacitet på 1 000 MW. Detta förväntas ingå i en bredare investering som bygger en gränsöverskridande sammanlänkning med en total längd på 1 208 km mellan Kreta, Cypern och Israel. Olika delar av projektet förväntas få finansiering från olika källor, nämligen faciliteten för återhämtning och resiliens, Fonden för ett sammanlänkat Europa, ett lån från Europeiska investeringsbanken, kommersiella lån och eget kapital.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska de riskreducerande åtgärder som är inriktade på bevarandet av den marina miljön vederbörligen respekteras under genomförandet av projektet i enlighet med miljökonsekvensbedömningen och byggnadstillståndet. Alla åtgärder som inom ramen för miljökonsekvensbedömningen och bedömningen enligt direktiv 2000/60/EG identifieras som nödvändiga för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska integreras i projektet och följas under byggnads-, drifts- och avvecklingsfaserna av infrastrukturen.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

B.4.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer

Relaterad åtgärd

(Reform eller investeringar)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för delmål)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

49

C2.1I11

Slut på energiisolering – projekt av gemensamt intresse ”EuroAsia Interconnector”

Delmål

Byggnadsarbetena vid omvandlarstationen för högspänd likström i Kofinou och infrastrukturen på land i Cypern inleds.

Undertecknat avtal om uppförande av omvandlarstationen Kofinou

4 kv.

2022

Byggnadsarbetena vid omvandlarstationen för högspänd likström i Kofinou och infrastrukturen på land i Cypern inleds efter det att relevanta finansieringskällor utanför RRF säkrats.

50

C2.1I11

Slut på energiisolering – projekt av gemensamt intresse ”EuroAsia Interconnector”

Delmål

Slutförande av uppförandet av omriktarstation

Utfärdande av övertagandecertifikat för uppförande av omriktarstation

4 kv.

2024

Slutförande av uppförandet av omriktarstation inklusive installation av högspännings- och kontrollutrustning

51

C2.1I11

Slut på energiisolering – projekt av gemensamt intresse ”EuroAsia Interconnector”

Delmål

Slutförd och fullt operativ anläggning för elsammanlänkningen mellan Cyprus-Kreta (Grekland)

Gruppen för godkännande av leverabler undertecknar projektets operativa effektivitet.

offentligt tillkännagivande om att sammanlänkningen kommer att tas i drift

4 kv.

2025

Slutförd och fullt operativ anläggning för elsammanlänkningen mellan Cyprus-Kreta (Grekland) för att 1) sätta stopp för Cyperns energiisolering som EU-medlemsstat, 2) säkerställa trygg energiförsörjning och 3) uppnå nationella klimatmål i enlighet med den nationella klimatplanen.

C. DEL 2.2: Hållbar transport

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan syftar till att främja renare, smartare, säkrare och rättvisare rörlighet i städer genom att uppmuntra en trafikomställning från personbilar till mer hållbara transportsätt såsom kollektivtrafik, cykling och gång, och främja användningen av utsläppsfria eller utsläppssnåla fordon samt användningen av digitala system inom transportsektorn.

Denna del behandlar de landsspecifika rekommendationerna om investeringar i hållbara transporter (den landsspecifika rekommendationen 4 från 2019 och den landsspecifika rekommendationen 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

C.1.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C2.2R1): Inrättande av ett intelligent transportsystem med hjälp av digital twin-teknik

Syftet med åtgärden är att förbättra den tekniska infrastrukturen, möjliggöra en bättre och effektivare övervakning av infrastrukturen och införa smarta inslag i den.

Reformen består i att utveckla och genomföra ett intelligent transportsystem för att förbättra mobilitetsförvaltningen i stadsområden och Cyperns TEN-T-nät, även genom att förbättra samarbetet mellan olika berörda parter. Reformen ska omfatta leverans, installation och anslutning till den nationella åtkomstpunkten med 300 sensorer. Denna utrustning förväntas utgöra grunden för digitaliseringen av näten för fysisk rörlighet i en databas för geografiska informationssystem (GIS) och integreringen av mobilitetstjänster.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 2 (C2.2R2): Tillhandahålla en rättslig ram för en driftskompatibel och effektiv laddningsinfrastruktur för elfordon och en effektiv marknad för laddning av elfordon

Syftet med åtgärden är att underlätta skapandet av en effektiv infrastruktur för eldrivna transporter för laddning av elfordon.

Reformen syftar till att skapa en mekanism för i) genomförande och övervakning av laddningsmarknaden för elfordon och ii) samordning av dataanalyser som möjliggör en effektiv nätövervakning samt säkerställer efterlevnad av nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 3 (C2.2R3): Gradvis fasa ut de mest förorenande fordonen, särskilt i förorenade stadsområden

Syftet med reformen är att skapa en rättslig ram för att skapa incitament för att ersätta gammal och förorenande rullande materiel och att skapa incitament för att använda hållbara pendlings- och rörlighetslösningar.

Genom denna reform ska ett rättsligt ramverk upprättas för att genomföra åtgärder som syftar till att förbjuda förorenande i viktiga områden, såsom utsläppsfria zoner, och att införa avgifter för fordonstrafik i vissa områden och obligatorisk användning av elfordon i vissa transporter. Reformen stöds av investering 3 (Främja en utbredd användning av elfordon, lätta fordon och alternativa transportmedel).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Investeringar 1 (C2.2I1): Genomförande av projekt för hållbar rörlighet i städer och åtgärder för att förbättra tillgängligheten

Syftet med åtgärderna är att skapa den infrastruktur som krävs för att öka rörligheten i städerna med mer miljövänliga alternativ, förbättra stadsmiljön och trafiksäkerheten i Limassol och Larnaca. Investeringen ska också omfatta åtgärder för att förbättra tillgängligheten och säkerheten för fotgängare, cyklister och personer med funktionsnedsättning i alla stadsområden.

Mer specifikt består investeringen i införandet av cykelbanor, bussfiler och relevant ITS-utrustning (dvs. smarta trafikljussystem med prioritetssystem för bussar) samt införande av cykelställ, busshållplatser och förbättrade vägsäkerhetsförhållanden vid utvalda vägkorsningar. Det omfattar också inrättandet av Park & Ride-stationer och relevant ITS-utrustning samt uppgraderingar av befintliga vägnät i stadskärnorna (t.ex. gångbanor, övergångsställen för fotgängare, cyklister och/eller personer med funktionsnedsättning, varningssystem för synskadade, cykelparkeringsplatser, ramper).

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026.

Investeringar 2 (C2.2I2): Inrättande av infrastruktur för elektromobilitet

Syftet med åtgärderna är att skapa den infrastruktur som krävs för att underlätta övergången till elektromobilitet och bidra till utbyggnaden av laddningsstationer.

Investeringen består av tre delåtgärder: i) installation av allmänt tillgängliga laddningsstationer för snabba elfordon, ii) ett bidragssystem för installation av allmänt tillgängliga laddningsstationer i företagens och de lokala myndigheternas lokaler, och iii) ett bidragssystem för avgifter för elfordon från förnybara energikällor.

Delåtgärd 1: installation av allmänt tillgängliga snabba laddningsstationer för elfordon.

Investeringen består i att installera 10 snabba laddningsstationer som ett demonstrationsprojekt för att främja elektromobilitet. Den ska ge tillgång till infrastruktur för snabb laddning av elfordon och förväntas därför bidra till att undanröja konsumenternas inhibitioner när det gäller valfrihet för elfordon. De 10 snabbladdningsstationerna ska placeras på allmänt tillgängliga platser såsom sjukhus, stora allmänt tillgängliga parkeringsplatser eller utanför offentliga byggnader (t.ex. ministerier eller domstolar).

Delåtgärd 2: ett bidragssystem för installation av allmänt tillgängliga laddningsstationer i företagens och de lokala myndigheternas lokaler.

Systemet ska främja installation av laddningsstationer i allmänt tillgängliga områden som ägs av företag eller lokala myndigheter.

Delåtgärd 3: ett bidragssystem för laddning av elfordon från förnybara energikällor

Systemet ska ge ekonomiska incitament för att främja utvecklingen av nödvändig infrastruktur för elektromobilitet, särskilt genom laddning av elfordon från förnybara energikällor. Bidragssystemet ska omfatta installation av solcellssystem och laddningsutrustning i bostäder för laddning av privata elfordon och finansiering av lokala/offentliga myndigheter för byggande av offentliga laddningsstationer för elfordon. El till de offentliga laddningsstationerna förväntas till stor del komma från förnybara energikällor.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 3 (C2.2I3): Främja en utbredd användning av elfordon

Syftet med åtgärden är att främja inköp av elfordon, fordon med endast elfordon (dvs. en bil som släpper ut mindre än 50 g/km koldioxid), elcyklar och offentliga eller icke-motoriserade transportsätt (såsom buss och cykel), samtidigt som äldre förorenande fordon gradvis tas bort från trafiken. Investeringen förväntas komplettera 3 års reform (gradvis fasa ut de mest förorenande fordonen, särskilt i förorenade områden).

Investeringen består av tre delåtgärder: i) sätta fart på övergången till elektromobilitet inom den offentliga sektorn, ii) ett stödsystem för inköp av elfordon, och iii) ett skrotningssystem för de mest förorenande fordonen i kombination med incitament för alternativ för utsläppssnål rörlighet.

Delåtgärd 1: sätta fart på övergången till elektromobilitet inom den offentliga sektorn

Investeringen omfattar åtgärder som syftar till att sätta fart på den successiva ersättandet av den statliga konventionella fordonsparken med elfordon och främja övergången till elektromobilitet. Den ska omfatta inköp av 100 elfordon för den offentliga sektorns behov och installation av relevanta laddningsstationer i offentliga lokaler. Dessutom ska departementet för posttjänster ersätta hela sin motorcykelpark med elmotorcyklar.

Detta förväntas fungera som ett demonstrationsprojekt för att främja elektromobilitet för allmänheten.

Delåtgärd 2: ett stödsystem för inköp av elfordon

Systemet ska ge incitament, genom bidrag, för inköp och registrering av elfordon och inköp av elcyklar. Det är direkt kopplat till reform 3, ”Att successivt fasa ut de mest förorenande fordonen, särskilt i förorenade stadsområden”, som en parallell, stödjande och kompletterande åtgärd.

Delåtgärd 3: ett skrotningssystem för de mest förorenande fordonen kombinerat med incitament för alternativ för icke-utsläppssnål och utsläppssnål rörlighet

Systemet ska uppmuntra bilister att avstå från äldre och mer förorenande fordon i utbyte mot alternativa mobilitetsalternativ, såsom köp av ett utsläppssnålt fordon eller en elcykel och/eller gratis årliga bussbiljetter. Avlägsnandet av äldre fordon förväntas bidra till minskade utsläpp av växthusgaser från transporter samt till att minska dess inverkan på luft-, vatten-, mark- och bullerföroreningar. De skrotade fordonen ska återvinnas av godkända återvinningsföretag. Företräde ska ges åt de äldsta fordon som skrotas.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

C.2.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer

Relaterad åtgärd

(Reform eller investeringar)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för delmål)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

52

C2.2R1

Inrättande av ett intelligent transportsystem med hjälp av digital tvinteknik

Mål

Leverans och installation av minst 150 sensorer

Nummer

0

150

1 kv.

2024

Leverans, installation och anslutning till den nationella åtkomstpunkten av minst 150 trafiksensorer för att digitalisera nätverken och stödja utvecklingen av ett intelligent transportsystem.

53

C2.2R1

Inrättande av ett intelligent transportsystem med hjälp av digital tvinteknik

Mål

Leverans och installation av 300 sensorer

Nummer

150

300

4 kv.

2025

Leverans, installation och anslutning till den nationella åtkomstpunkten av 300 trafiksensorer för att digitalisera nätverken och stödja utvecklingen av ett intelligent transportsystem.

54

C2.2R2

Tillhandahålla en rättslig ram för en driftskompatibel och effektiv laddningsinfrastruktur för elfordon och en effektiv marknad för laddning av elfordon

Delmål

Ikraftträdande av lagstiftning om laddningsstationer för elfordon

Bestämmelse i lagen som anger lagstiftningens ikraftträdande

4 kv.

2024

Ikraftträdande av lagstiftning om laddningsinfrastruktur för elfordon och en effektiv marknad för laddning av elfordon.

Regelverket ska främja 1) en mekanism för genomförande och övervakning av marknaden för laddning av elfordon, och 2) en samordnad analys av uppgifter som möjliggör en effektiv nätverksövervakning och säkerställer överensstämmelse med nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

55

C2.2R3

Gradvis fasa ut de mest förorenande fordonen, särskilt i förorenade stadsområden

Delmål

Ikraftträdande av de lagar och andra författningar som rör utfasningen av de mest förorenande fordonen

Bestämmelse i lagar och andra författningar som anger lagstiftningens ikraftträdande

4 kv.

2023

Ikraftträdande av lagar och andra författningar om uteslutande av förorenande fordon från viktiga områden/verksamheter.

Lagstiftnings- och förvaltningsakterna ska skapa en rättslig grund för att genomdriva antagandet av restriktiva åtgärder i samband med trafik med motorfordon, i syfte att gradvis fasa ut de mest förorenande fordonen.

56

C2.2R3

Gradvis fasa ut de mest förorenande fordonen, särskilt i förorenade stadsområden

Delmål

Genomförande av minst två åtgärder som syftar till att utesluta förorenande fordon

Genomförande av två åtgärder

4 kv.

2025

Minst två åtgärder är effektiva för att undanta förorenande fordon från viktiga områden/verksamheter, såsom utsläppsfria zoner, uttag av avgifter för fordonstrafik i vissa områden, tillämpning av obligatoriska åtgärder för användning av elfordon i vissa transporter eller likvärdiga åtgärder.

57

C2.2I1

Genomförande av projekt för hållbar rörlighet i städer och åtgärder för att förbättra tillgängligheten

Delmål

Undertecknande av kontrakt för byggande av hållbar transportinfrastruktur och tillhörande installationer

Undertecknade kontrakt

2 kv.

2024

Undertecknande av kontrakt för 1) byggande av cykelbanor, bussfiler och parkeringsplatser i projektet för hållbar rörlighet i städer och 2) tillhandahållande av tillhörande installationer för hållbara transporter, inklusive cykelparkeringsplatser och korsningar för fotgängare, cyklister och/eller personer med funktionsnedsättning.

58

C2.2I1

Genomförande av projekt för hållbar rörlighet i städer och åtgärder för att förbättra tillgängligheten

Mål

Slutförande av byggnadsarbeten för minst 62 km hållbara transportvägar

Nummer

0

62

1 kv.

2026

Slutförande av byggnadsarbeten för minst 62 km hållbara transportleder, inbegripet minst 40 km cykelbanor, minst 14 km bussfiler och minst 8 km gångvägar.

59

C2.2I1

Genomförande av projekt för hållbar rörlighet i städer och åtgärder för att förbättra tillgängligheten

Mål

Slutförande av byggnadsarbeten för minst 645 kringliggande anläggningar med anknytning till hållbara transporter

Nummer

0

645

1 kv.

2026

Slutförande av byggnadsarbeten för minst 645 hjälpinstallationer med anknytning till hållbara transporter, inbegripet minst 5 parkeringsplatser &, minst 40 korsningar, minst 300 ramper och minst 300 cykelparkeringsplatser.

60

C2.2I2

Inrättande av infrastruktur för elektromobilitet

Mål

Installation av minst 330 laddningsstationer på grund av det stöd som beviljats

Nummer

0

330

4 kv.

2023

På grund av det stöd som beviljats genom stödordningen har minst 330 laddningsstationer köpts och installerats i offentliga byggnader, lokala myndigheter, små och medelstora företag och/eller privata hushåll.

61

C2.2I2

Inrättande av infrastruktur för elektromobilitet

Mål

Installation av minst 1 200 laddningsstationer på grund av det stöd som beviljats

Nummer

330

1 200

4 kv.

2025

På grund av det stöd som beviljats genom stödordningen har minst 1 200 laddningsstationer (t.ex. normal, dubbel, snabb laddning och fotovoltaisk laddning) köpts och installerats i offentliga byggnader, lokala myndigheter, små och medelstora företag och/eller privata hushåll.

62

C2.2I3

Främja en utbredd användning av elfordon

Mål

Inköp av elfordon, elcyklar (minst 2 050) på grund av det stöd som beviljats

Nummer

0

2 050

4 kv.

2023

På grund av det stöd som beviljats genom stödordningen har minst 2 050 elfordon av kategorierna M1, M2–3, N, L1e-L7e och cyklar köpts in.

63

C2.2I3

Främja en utbredd användning av elfordon

Mål

Inköp av elfordon, elcyklar (minst 5 750) på grund av det stöd som beviljats

Nummer

2 050

5 750

4 kv.

2025

På grund av det stöd som beviljats genom stödordningen har minst 5 750 elfordon av kategorierna M1, M2–3, N, L1e-L7e och cyklar köpts in.

64

C2.2I3

Främja en utbredd användning av elfordon

Mål

Skrotning av fordon med stora utsläpp på grund av det stöd som beviljats

Nummer

0

1 000

4 kv.

2023

På grund av det stöd som beviljats genom stödordningen har minst 1 000 fordon med höga utsläpp skrotats och ersatts med elcyklar, årliga bussbiljetter och utsläppsfria eller utsläppssnåla fordon (under 50 g koldioxid/km).

65

C2.2I3

Främja en utbredd användning av elfordon

Mål

Skrotning av fordon med stora utsläpp på grund av det stöd som beviljats

Nummer

1 000

3 150

4 kv.

2025

På grund av det stöd som beviljats genom stödordningen ska minst 3 150 (upp till 3 500) fordon med höga utsläpp skrotas och ersättas med elcyklar, årliga bussbiljetter och utsläppssnåla fordon (under 50 g koldioxid/km).

D. DEL 2.3: Smart och hållbar vattenförvaltning

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan är inriktad på ineffektivitet i vattenförvaltningen. Syftet med denna del är att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång till dricksvatten av god kvalitet och att maximera infrastrukturen för avloppssystem, avloppsrening och återanvändning av renat avloppsvatten inom jordbruket. minskning av vattenförluster, icke inkomstbringande vatten- och grundvattenuttag, förbättring av infrastruktur för bekämpning av översvämningar, förbättring av effektiviteten i de tjänster som tillhandahålls konsumenterna genom tekniska framsteg och införande av insyn i finansiella transaktioner.

Denna del behandlar den landsspecifika rekommendationen om vattenförvaltning (den landsspecifika rekommendationen nr 3 från 2020 och den landsspecifika rekommendationen nr 4 från 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

D.1.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C2.3R1): Reform av förvaltningen av vattenresurser

Syftet med åtgärden är att fastställa åtgärder för att åtgärda strukturella svagheter i förvaltningen av vattenresurserna i Cypern och förbättra dess effektivitet och hållbarhet.

Reformen består i inrättandet av en högnivågrupp (nedan kallad arbetsgruppen) under ledning av ministeriet för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö med deltagare från inrikesministeriet, finansministeriet, generaldirektoratet för EU-program, samordning och utveckling samt alla vatten- och avloppsstyrelser samt samordningsorgan för lokal förvaltning som ska företräda alla berörda parter i den nationella vattenförvaltningen. Arbetsgruppen ska fungera som ett organ för samarbete mellan de olika vattenförvaltningsmyndigheterna och som ett samordnings- och övervakningsorgan för genomförandet av de investeringar och åtgärder som föreslås. Arbetsgruppen ska föreslå en handlingsplan med nödvändiga reglerings- och anpassningsåtgärder som ska genomföras inom de närmaste 10–15 åren. Målen för den föreslagna handlingsplanen ska vara i) att öka den operativa effektiviteten genom sammanslagningar av distriktsvatten & Avloppsnämnder, ii) att minska vatten som inte härrör från intäkter, iii) att förbättra vattenanvändningen och iv) att förbättra säkerheten och den hållbara driften av vattenutvecklingsavdelningens infrastruktur. Arbetsgruppen ska samordna och övervaka genomförandet av handlingsplanen och tillhandahålla nödvändigt tekniskt bistånd till de berörda vattenförvaltningsmyndigheterna för genomförandet av reformåtgärderna samt de investeringar som ingår i denna del.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

Investeringar 1 (C2.3I1): Choirokitia -Famagusta Conveyor Replacement

Syftet med åtgärden är att förbättra vattenförsörjningen genom förbättrad transportinfrastruktur med ökad kapacitet i kanalen mellan viktiga vattenkällor (såsom reningsverk) och förbrukningsområden. Investeringen ska också bidra till att minimera vattenförluster och förekomsten av fel, förbättra vattenkvaliteten genom att blanda avsaltat och raffinerat vatten innan det når slutkonsumenterna och uppnå energibesparingar genom minskad vattenpumpning.

Åtgärden består i att bygga en ersättning av den befintliga vattentransportören. Projektet ska omfatta genomförande av topografiska undersökningar och miljökonsekvensbedömningar. Efter de ovan nämnda förberedande stegen och utfärdandet av de tillstånd som krävs ska vattenutvecklingsavdelningen tilldela en entreprenör som ska väljas ut genom offentlig upphandling för att utföra arbetena.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 2 (C2.3I2): Vattenreningsverk: uppgradering för förbättring av vattenkvaliteten

Syftet med åtgärden är att förbättra vattenkvaliteten, minska energiförbrukningen och kostnaderna för dricksvattenproduktion genom att begränsa behovet av avsaltning av vatten samt minska störningar i försörjningen och distributionen av vatten.

Åtgärden består i att renovera vattenreningsverken i Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos och Kannaviou. Detta ska inbegripa att ersätta den befintliga kloreringsinfrastrukturen för dessa fem vattenreningsanläggningar, installera poleringsenheter för aktivt kol i Limassol, Asprokremmos och Tersefanou vattenreningsverk, utöka kapaciteten i vattenreningsverket Asprokremmos med 10 000 m³/dag och uppgradera övervaknings- och kontrollsystemet samt dess automatiseringssystem.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 3 (C2.3I3): Integrerat övervaknings- och kontrollsystem för vattenutvecklingsavdelningens infrastruktur

Syftet med åtgärden är att effektivisera förvaltningen av vattenresurserna och öka de behöriga myndigheternas operativa kapacitet. Åtgärden syftar till att minska risken för verksamhetsstörningar genom att skydda de olika systemen mot it-angrepp och fysiska angrepp, minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser genom ökad effektivitet, minska vatten som inte är inkomstbringande i bevattning genom att förbättra infrastruktur och övervakningskapacitet och minska den stora risken för kontaminering och effekterna av långvarig torka genom att noggrant förvalta vattenresurser och göra prognoser.

Åtgärden består i att skapa en integrerad plattform som ska bestå av ett antal delsystem där var och en av dem ska ta itu med centrala utmaningar, däribland vattenkvalitet, hantering av översvämningar, hantering av efterfrågan på vatten och vattenallokering för bevattningsändamål, energieffektivitet samt it-säkerhet och fysisk säkerhet. Genomförandet av åtgärderna ska omfatta följande: i) installation av 500 hydrauliska sensorer och kvalitetssensorer i alla sjöar, reservoarer, floder och vattentransportnät, upp till samhällenas nivå, ii) installation av energimätare för att övervaka energianvändningen vid pumpstationer som ska överföras och lagras i en databas. iii) en programvaruplattform som är kopplad till intelligent analys och metoder för att underlätta beslutsprocessen i samband med produktion av vatten från olika källor (avsaltning och rening av vatten från reservoarer), med beaktande av en tryggad vattenförsörjning, kostnader för vattenproduktion i olika system och prognoser för torka. Dessutom ska åtgärden ta itu med it-säkerhetsutmaningar och fysiska säkerhetsutmaningar genom verktyg för att förbättra skyddet av IKT-system. Projektet ska genomföras genom följande åtgärder: detaljerad behovsanalys med hjälp av specialiserade konsulter. upphandling och installation av utrustning. samt genomförande, bedömning och idrifttagande av IT-delsystemen.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 4 (C2.3I4): Förvaltning av smarta vatten- och avloppsnät

Syftet med åtgärden är att förbättra drifts- och energieffektiviteten genom digitaliseringen av Larnaca Sewerage and Drainage Board, Larnaca Water Board och Limassol, särskilt genom att uppgradera organisationernas drift och tjänster och integrera de it-system som för närvarande används i ett enhetligt system för molntjänster.

Åtgärden består av en rad smarta och digitala uppgraderingar i var och en av de tre organisationerna: i) Larnaca Sewerage and Drainage Board ska genomföra en teknisk-ekonomisk studie för att kartlägga sitt energiavtryck och identifiera möjligheter att minska energiförbrukningen, till exempel genom sol- och biogaslösningar. Den ska också installera smarta mätare, sensorer och system för registrering av den hydrologiska balansen för att möjliggöra snabb upptäckt av skadade rörledningar och övervakning av patogener. ii) Larnaca Water Board ska installera vattenkvalitets- och trycksensorer i sina distributionsnät och förväntas därför ersätta minst 50 % av sina konventionella förbrukningsmätare med smarta mätare. Dessutom ska den utveckla ett digitalt beslutsstödsverktyg och en databank. Dessa system ska hämta information från installerade sensorer, smarta vattenmätare och befintliga system som ska kombineras för att korrekt uppskatta vattenflöde, vattentryck och vattenkvalitet så att händelser kan upptäckas i tid. iii) Vattenstyrelsen i Limassol ska ersätta konventionella konsumentmätare med automatiska smarta mätare och installera tryck- och kvalitetssensorer för infrastrukturövervakning och utveckling av innovativa kundtjänster, såsom tidig varning vid läckage. Dessutom förväntas den utforma en skräddarsydd programvara som integrerar all dess verksamhet och stödja datadrivet beslutsfattande.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 5 (C2.3I5): Åtgärder för att motverka översvämningar och uppsamling av vatten

Syftet med åtgärden är att mildra de negativa effekterna på människors hälsa, miljön, kulturplatser och inkomster från översvämningar genom hantering av översvämningsrisker. Ett särskilt mål för de åtgärder som ska genomföras är att minska erosionen till följd av extrema avrinning, både i jordbruks- och stadsområden.

Åtgärden består av en rad åtgärder för att motverka översvämningar och uppsamling av vatten. Arbetet ska koncentreras till tre områden, nämligen Livadia, Kladeri och Nicosia, enligt följande: i) I Livadia ska Larnacas kommun uppgradera och fördröja översvämningskanalerna genom att förbättra flodbädden och flodstränderna. ii) I Kladeri ska kommunen Ypsonas bygga ett komplett regnvattenledningsnät med en längd av 4 600 meter för att täcka det område som slutar i 35 absorptionskärnor. iii) I Nicosia har Nicosias kommun redan valt ut åtta områden där ett komplett avloppssystem ska byggas. Arbetena ska omfatta ombyggnad av gator och trottoarer samt utbyggnad av regnvattennätet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 6 (C2.3I6): Förbättra vattensäkerheten i Nicosia- och Larnaca-regionerna

Syftet med åtgärden är att öka vattentillräckligheten för Nicosias och Larnacas vattenstyrelsers behov.

Åtgärden omfattar uppförandet av tre nya vattenreservoarer av Glass Lined Steel (GLS) på totalt 26 000 m3 i regionen Nicosia och uppförandet aven vattenreservoar på 10 000 m3 i ett särskilt avgränsat område i Klavdia i Larnaca.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

Investeringar 7 (C2.3I7): Infrastruktur i östra Nicosia för återanvändning av renat avloppsvatten

Syftet med åtgärden är att öka lagringskapaciteten vid en avloppsreningsanläggning i området Vathia Gonia för att möjliggöra utnyttjande av hela den renade avloppsvattenmängden. Detta ska uppnås genom att man bygger den infrastruktur som krävs för att omedelbart utnyttja vattnet, undvika utsläpp och tillgodose befintliga bevattningsbehov hos jordbrukare som är anslutna till bevattningsnätet.

Projekten ska genomföras av vattenutvecklingsavdelningen och även omfatta pumpning, transport, distribution och lagring av renat avloppsvatten från Vathia Gonia Wastewater Renment Plant i östra Nicosia. Det renade vattnet ska så småningom användas för bevattning i särskilda jordbruksregioner i det större östra Nicosiaområdet som står under Republiken Cyperns kontroll, så att utsläpp undviks.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 8 (C2.3I8) Skydd av det marina ekosystemet mot faror till följd av oljeutsläpp

Syftet med åtgärden är att skydda de marina ekosystemen genom en uppgradering av fiskeri- och havsforskningsministeriets operativa kapacitet att snabbt, adekvat och effektivt reagera på incidenter från oljeförorening till havsföroreningar.

Åtgärden består i inköp av tre tvätt- och rengöringsfartyg med möjlighet till självständiga oljeåtervinningsföretag, varav två ska vara verksamma nära stranden och det större på öppet hav, samt inköp av två autonoma oljespridare.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

D.2.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer

Berörd åtgärd (reform eller investering)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för delmål)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

66

C2.3R1

Reform av förvaltningen av vattenresurser

Delmål

Antagande av en handlingsplan för förvaltning av vattenresurser

Offentliggörande av handlingsplanen på webbplatsen för ministeriet för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö

2 kv.

2025

Antagande av en handlingsplan för förvaltning av vattenresurser med reglerings- och anpassningsåtgärder. Målen för den föreslagna handlingsplanen ska vara följande: (1) för att stödja sammanslagningen av District Water & Avloppsnämnder, (2) för att minska icke-inkomstbringande vatten (3) för att förbättra vattenanvändningen och (4) för att förbättra säkerheten och den hållbara driften av vattenutvecklingsavdelningens infrastruktur.

67

C2.3I1

Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement

Delmål

Utarbetande av anbudshandlingar och utfärdande av anbud

Utlysning av anbudsförfarande för omloppsbanor

3 kv.

2023

Utarbetande av anbudshandlingar och utfärdande av anbudsinfordringar efter slutförandet av den detaljerade utformningen av bytet av Choirokitia-Famagusta Conveyor, inklusive räkning av kvantiteter per kvantitetsmätare, topografi, tillstånd, andra tekniska undersökningar och miljöstudier samt licensiering. Slutfört miljökonsekvensbedömning av projektlagen (127 (I)/2018)/förfaranden för offentlig upphandling (lag 73 (I)/2016).

68

C2.3I1

Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement

Mål

Installation av ny rörledning med en total längd på 20 km

 

Nummer

0

20

2 kv.

2026

Färdigställande och installation av en ny rörledning med en total längd på 20 km och drift av utrustningen. Ett behörigt tekniskt organ ska kontrollera det utförda arbetet.

69

C2.3I2

Vattenreningsverk: uppgradering för förbättring av vattenkvaliteten

Delmål

Slutförande av arbetena för installation av poleringsenheter för aktivt kol i Tersefanou, Asprokremmos och Limassol vattenreningsverk

Intyg utfärdade av projektingenjören för vart och ett av de tre kontrakten

1 kv.

2024

Slutförande av arbetena för installation av poleringsenheter för aktivt kol i

a) 30 000 m3 per dygn för vattenreningsverket i Tersefanou,

b) 30 000 m3 per dygn för vattenreningsverket i Asprokremmos, och

c) 20 000 m3 per dygn för vattenreningsverket i Limassol.

70

C2.3I2

Vattenreningsverk: uppgradering för förbättring av vattenkvaliteten

Mål

Slutförande av utbyggnadsarbeten och automatiseringssystem vid vattenreningsverket Asprokremmos

Nummer

0

10 000

4 kv.

2025

Slutförande av arbeten som leder till en utbyggnad av kapaciteten i vattenreningsverket Asprokremmos med 10 000 m³/dag, inbegripet uppgradering av övervaknings- och kontrollsystemet och även automatiseringssystemet.

71

C2.3I3

Integrerat övervaknings- och kontrollsystem för vattenutvecklingsavdelningens infrastruktur

Delmål

Slutförande av den detaljerade kravanalysen och dokumentet om systemutformning

Godkännande av detaljerad kravanalys och systemkonstruktionsdokument av styrkommittén för vattenutvecklingsavdelningen

2 kv.

2022

Kravanalysen och dokumentet om systemutformning ska innehålla en beskrivning av systemets alla aspekter, egenskaper och funktioner, inbegripet följande: kvalitetssensorer, driftsensorer (t.ex. flöde, nivå och tryck), energimätare, kommunikationsutrustning, IT-utrustning (hårdvara, programvara). Den detaljerade kravanalysen och systemutformningen ska avgöra det exakta antal och den typ av utrustning som krävs för detta projekt.

72

C2.3I3

Integrerat övervaknings- och kontrollsystem för vattenutvecklingsavdelningens infrastruktur

Mål

Leverans och installation av minst 50 % av utrustningen

% procent

0

50

1 kv.

2024

Leverans och installation av minst 50 % av det totala antalet enheter som föreskrivs i den detaljerade kravanalysen och systemkonstruktionen (kvalitetssensorer, kommunikationsanordningar och kvalitetsmätare).

73

C2.3I3

Integrerat övervaknings- och kontrollsystem för vattenutvecklingsavdelningens infrastruktur

Delmål

Slutförande av ett fullt fungerande integrerat system för övervakning och kontroll av vattenförvaltning

Enheten för genomförande av vattenutvecklingsavdelningens projekt och ansvarig tjänsteman godkänner driften och funktionen hos hela systemet.

2 kv.

2026

Slutförande av det integrerade övervaknings- och kontrollsystemet, vilket ska omfatta kontroll av att systemet i ett tidigt skede kan upptäcka händelser som kräver omedelbara åtgärder från Vattenutvecklingsavdelningens personal. Systemet ska kunna reagera automatiskt på vissa händelser och samtidigt varna operatörer och/eller allmänheten. Systemet ska kunna samla in och analysera en stor mängd data som kan användas för prognoser och för att underlätta beslutsfattandet.

74

C2.3I4

Förvaltning av smarta vatten- och avloppsnät

Mål

Leverans och installation av solceller vid anläggningen för rening av avloppsvatten i Larnaca

Nummer

0

700

1 kv.

2023

Leverans och installation av solcellsutrustning vid Larnacas avloppsreningsverk med en effekt på minst 700 kW.

75

C2.3I4

Förvaltning av smarta vatten- och avloppsnät

Mål

Leverans och installation av minst 200 kvalitets- och trycksensorer

Nummer

0

200

4 kv.

2024

Leverans och installation av minst 200 kvalitets- och trycksensorer i vattennäten Larnaca och Limassol.

76

C2.3I4

Förvaltning av smarta vatten- och avloppsnät

Mål

Installation och drift av minst 100 000 smarta mätare

Nummer

0

100 000

2 kv.

2026

Minst 100 000 smarta mätare i drift (med förbrukningsavläsningar) och ett komplett smart vattenmätarsystem, övervakningssystem samt installerade och driftstyrda styr- och stödsystem i Larnaca och Limassol.

77

C2.3I5

Åtgärder för att motverka översvämningar och uppsamling av vatten

Delmål

Slutförande av anläggningsarbeten för dräneringsnät och ombyggnad av gator och trottoarer i områden i Nicosia

Projektledningsteamet intygar att bygget har slutförts.

4 kv.

2022

Färdigställande av dräneringsnätet och ombyggnad av gator och trottoarer i områdena Agios Antonios, Old city, Likavitos och Agioi Omologites i Nicosia med en total längd på cirka 6,5 km.

78

C2.3I5

Åtgärder för att motverka översvämningar och uppsamling av vatten

Delmål

Slutförande av byggnadsarbeten för uppsamling och återvinning av regnvatten i Kladeri-området

Projektledningsteamet intygar att bygget har slutförts.

2 kv.

2024

Färdigställande av systemet för insamling och återvinning av regnvatten som täcker ett totalt område på 4,5 km från vattenuppsamlingssystemet i Kladeri-området.

79

C2.3I5

Åtgärder för att motverka översvämningar och uppsamling av vatten

Delmål

Slutförande av byggnadsarbeten för översvämningskanalen i Livadia

Projektledningsteamet intygar att bygget har slutförts.

4 kv.

2025

Slutförande av anläggningsarbeten för översvämningskanalen med en total kapacitet på cirka 30 000 m³ i Livadia.

80

C2.3I6

Förbättra vattensäkerheten i Nicosia- och Larnaca-regionerna

Mål

Färdigställande av två glasbehållare av stål

Nummer

0

16 000

1 kv.

2023

Färdigställande av två glasbelagda stålbehållare med en total kapacitet på 16 000 m³.

81

C2.3I6

Förbättra vattensäkerheten i Nicosia- och Larnaca-regionerna

Mål

Färdigställande av uppförandet av tre glasbelagda stålbehållare och 1 vattenbehållare för betong

Nummer

16 000

36 000

2 kv.

2025

Färdigställande av uppförandet av tre glasburna stålbehållare och en vattenreservoar för betong med en total kapacitet på 36 000 m³.

82

C2.3I7

Infrastruktur i östra Nicosia för återanvändning av renat avloppsvatten

Delmål

Undertecknande av kontrakt för uppförande av en förvaringsmagasin under vintern

Kontrakt undertecknade av utanordnaren

4 kv.

2022

Undertecknande av kontrakt för uppförande av en förrådsmagasin under vintern med en kapacitet på minst 1 400 000 m³, rörledningar och tillhörande arbeten.

83

C2.3I7

Infrastruktur i östra Nicosia för återanvändning av renat avloppsvatten

Delmål

Färdigställande och leverans av en fullt fungerande infrastruktur för rening av avloppsvatten

Projektingenjören utfärdar ett övertagandeintyg för färdigställande av byggnationen, vilket verifieras av projektledningsgruppen.

2 kv.

2026

Infrastruktur för rening av avloppsvatten, inklusive en förrådsmagasin under vintern med en kapacitet på minst 1 400 000 m³ rörledningar och tillhörande arbeten slutförda, levererade och fullt fungerande.

84

C2.3I8

Skydd av det marina ekosystemet mot risker genom oljeutsläpp

Delmål

Leverans, kvalitetskontroll för att kontrollera deras operativa effektivitet och godkännande av tre fartyg och två flygbesprutningssystem

Expertrapportering och utfärdande av kvalitetsintyg om fartygs och flygbesprutningsanläggningars operativa effektivitet och godkännande

1 kv.

2023

Leverans, kvalitetsinspektion för att kontrollera deras operativa effektivitet och godkännande av tre fartyg (ett fartyg med en längd på ungefär 25 meter som trafikerar den cypriotiska exklusiva ekonomiska zonen och två fartyg med en längd på 8–11 meter som ungefär används i kustvatten och två flygbesprutningssystem.

E. DEL 3.1: Ny tillväxtmodell och diversifiering av ekonomin

Denna del tar upp den cypriotiska ekonomins utmaningar när det gäller konkurrenskraft, produktivitet och investeringar samt ett alltför stort beroende av vissa ekonomiska sektorer, såsom turism.

Syftet med denna del är att hjälpa ekonomin att övergå till en ny modell för ekonomisk tillväxt (Sustainable Business and Trade Centre of Europe) genom att ta itu med sektoriella utmaningar enligt följande:

Primärsektorn: målet är att utveckla en konkurrenskraftig jordbrukssektor främst genom jordbruksteknik och ett starkt samarbete med näringslivet, institutioner för högre utbildning och forskningscentrum.

Sekundär sektor: målet är att utveckla en konkurrenskraftig lätt tillverkningssektor med fokus på områden som grön teknik och jordbruksteknik.

Hållbar turism: målet är att utveckla en stark landsbygdsturism och en hållbar hotell- och restauranginfrastruktur och locka till sig hälso- och sjukvårdsturism & välmående genom konkurrenskraftig och välrenommerad hälso- och sjukvård.

Cirkulär ekonomi (med tonvikt på avfallshantering): målet är att bidra till övergången till en cirkulär ekonomi genom att bättre utnyttja råvaror, minska avfallet, öka medvetenheten om hållbar utveckling och övergå till förnybar energi för att mildra klimatkrisen, skydda det sociala välbefinnandet och bygga en motståndskraftig ekonomi. Denna del bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen om ”fokusera investeringarna på den gröna och digitala omställningen” och ”om avfallshantering och vattenförvaltning” (den landsspecifika rekommendationen 3 från 2020), ”fokusera investeringsrelaterad ekonomisk politik på hållbara transporter, miljö” och ”miljö, särskilt avfallshantering och vattenförvaltning” (den landsspecifika rekommendationen 4 från 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

E.1.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Underordnad del 3.1.1 Motståndskraftig och konkurrenskraftig primärsektor

Reform 1 (C3.1R1): Flytta jordbruksmetoderna från 20-talet till 21-talet genom att investera i ett nationellt centrum för spetskompetens inom jordbruksteknik

Syftet med reformen är att ta itu med utmaningar inom primärsektorn, bland annat låg produktivitet och brist på teknisk kunskap, genom att inrätta en centraliserad verksamhetsmodell genom ett starkt samarbete mellan institutet för jordbruksforskning och offentliga universitet.

Reformen ska bestå i att inrätta Cyperns institut för jordbruksforskning som landets kompetenscentrum inom jordbruk, djurhållning och miljöskydd och att stärka samarbetet mellan institutet för jordbruksforskning och universiteten för att utveckla nya kursplaner.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

Reform 2 (C3.1R2): Nätbaserad plattform för att förbättra handeln och informationssymmetrin i leveranskedjan för färska produkter

Syftet med reformen är att ta itu med långvariga nackdelar i leveranskedjan för färska produkter, särskilt när det gäller spårbarhet, snedvridningar av marknadspriserna och informationsasymmetri, som försvagar producenternas ställning på marknaden.

Reformen ska bestå av en ny lag om otillbörliga affärsmetoder vid transaktioner på den lokala marknaden för färska produkter och drift av en plattform för registrering av transaktioner på den lokala marknaden för färska produkter.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 3 (C3.1R3): Genetisk förbättring av den cypriotiska får- och getpopulationen

Syftet med reformen är att öka produktiviteten och hållbarheten i primärsektorn genom att främja jordbruksteknik, avancerad reproduktion och genomisk förbättring av får och getter för att optimera produktionen av mejeriprodukter.

Reformen ska bestå av stöd till får- och getuppfödare för att förbättra deras journalföring på gården, produktionsprocesser, utvärdering av produktkvalitet och deltagande i det nationellt finansierade AGRICYGEN-projektet, som ska ge dem avancerade kunskaper och vägledning om djurens genetiska värde. Detta ska göra det möjligt för jordbrukarna att fatta välgrundade beslut om djuruppfödning för att förbättra produktiviteten, främst när det gäller mjölkproduktion.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Investeringar 1 (C3.1I1): Byggande av en samarbetsinriktad marin vattenbruksinfrastruktur (hamn- och landanläggningar) i Pentakomos kustområden

Syftet med åtgärden är att täcka bristen på tillräcklig hamn- och landinfrastruktur för denna verksamhets dagliga behov, genom att täcka befintliga och framtida behov hos mer än 70 % av de marina vattenbruksenheter som är verksamma i Cypern, i syfte att uppnå en väl fungerande sektor. Åtgärden syftar till att bevara vattenbrukets lönsamhet, förbättra dess konkurrenskraft och sörja för dess framtida hållbara utveckling och expansion, stärka primärsektorns motståndskraft, konkurrenskraft och bidrag till den cypriotiska ekonomins hållbara utveckling.

Investeringen ska bestå i att bygga en samarbetsinfrastruktur för vattenbruk till havs i Pentakomo-området, som ska vara särskilt utformad för att tillgodose behoven hos havsbaserad vattenbruksverksamhet (säkra servicefartyg som dockas, underhållsområden för utrustning, lagringsområden, lastnings- och lossningsområden och tankstation). Det ska omfatta uppförandet av en liten hamn med nödvändiga och lämpliga markanläggningar som ska kunna betjäna sju vattenbruksenheter med cirka 40 servicefartyg av olika storlek.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026.

Investeringar 2 (C3.1I2): Förbättra de befintliga isotopdatabaserna för cypriotiska lokala traditionella livsmedel/drycker genom att utveckla en blockkedjeplattform för att säkerställa deras identitet.

Syftet med åtgärden är att utveckla en mekanism och en ändamålsenlig kontrollmetod för äkthetskontroll av cypriotiska produkter och europeiska livsmedel i allmänhet, genom användning av stabila isotopdatabaser, och på så sätt utnyttja forskning och teknik. Åtgärden ska särskilt utveckla en kontrollmetod för minst tre äkthetsområden (mejeriprodukter, honung och sprit) som i hög grad påverkas av förfalskning och bedrägeri.

Investeringen ska bestå i inrättandet av ett expertnätverk som ska informera reglerings- och produktionsaktörer om frågor och problem rörande livsmedels äkthet, befintliga datamängder, tillgängliga metoder och säkert utbyte av data och information. Den ska också utveckla lämpliga kontrollmetoder för minst tre äkthetsområden (mejeriprodukter, honung och sprit) som i hög grad påverkas av förfalskningar och bedrägerier. Dessutom ska den främja kunskapsöverföring av resultaten från IsoDataBase till livsmedelsindustrin, reglering, tillsyn, forskning och konsumentorganisationer, och ska bygga upp en konfigurerbar webb- och mobil resursplanering för företag som kan omvandla en pappersbaserad leveranskedja till digital.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2025.

Investeringar 3 (C3.1I3): Kompetenshöjning inom det befintliga jordbruket och professionalisering av framtidens arbetskraft genom investeringar i humankapital.

Syftet med åtgärden är att höja jordbruksbefolkningens kompetens genom kunskapsöverföring och främjande av innovation. På så sätt syftar det till att främja en mer konkurrenskraftig jordbrukssektor med större potential, genom kapacitetsuppbyggnad och kunskapsöverföring.

Investeringen ska bestå i beviljande av tio stipendier inom jordbrukssektorn på 10 000 EUR vardera för att stödja utvecklingen av den framtida arbetskraften inom sektorn. Det ska också stödja överföring av kunskap och innovation inom den befintliga arbetskraften, genom användning av kunskaps- och innovationssystemet inom jordbruket med kopplingar till den akademiska världen, för att överbrygga klyftan mellan å ena sidan praktisk tillämpning och å andra sidan kunskap, vetenskap, erfarenhet och forskning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2022.

Underordnad del 3.1.2 Innovativ och konkurrenskraftig sekundär sektor

Investeringar 4 (C3.1I4): Inledande av inrättandet av den första miljöindustriella vetenskapsparken

Syftet med åtgärden är att fastställa en ram för att stimulera tillväxten av direktinvesteringar i nyetablering och stå värd för ett kluster av lätta tillverkningsenheter som fokuserar på förnybara energikällor (tonvikten på solenergi), jordbrukstekniska lösningar och IKT.

Investeringen ska bestå i att ministerrådet godkänner en handlingsplan, baserad på en underliggande studie, för inrättandet av den ekologiska forskningsparken. Parken ska vara ett kluster av företag som specialiserar sig på tillverkning av teknisk utrustning med inriktning på förnybar energi (särskilt solenergi), jordbrukstekniska lösningar och IKT.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2023.

Investeringar 5 (C3.1I5): Skapande av en nationell handelsidentitet och främjande av den traditionella produkten ”halloumi”

Syftet med åtgärden är att inrätta ett märkesnamn för de cypriotiska produkterna för att främja exporten av dem.

Investeringen ska bestå i att handlingsplaner utarbetas på grundval av två studier: a) En om skapandet av en nationell handelsidentitet ”Made in Cyprus” (varumärkesprofilering) som fokuserar på kvaliteten och de strukturella egenskaperna hos cypriotiska produkter och tjänster i kombination med delar av öns tradition och historia, och b) en studie för att genomföra en strategi för halloumiost i syfte att öka dess särprägel som en äkta cypriotisk produkt och utforma en marknadsförings- och informationskampanj.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2022.

Investeringar 6 (C3.1I6): System för modernisering och digitalisering av företag som är verksamma inom tillverkning och handel med jordbruksprodukter

Syftet med åtgärden är att stärka jordbrukssektorns motståndskraft, främja diversifiering av den ekonomiska verksamheten och i slutändan påskynda hållbar ekonomisk tillväxt. Åtgärden syftar till att stimulera investeringar i nya företag eller i befintliga företags tekniska utveckling och därigenom hjälpa dem att föra ut bättre produkter på marknaden, öka produktiviteten och stärka deras tillväxtutsikter, skapa lokala arbetstillfällen och lägga grunden för en hållbar tillväxt i ekonomin som helhet.

Investeringen ska bestå i användning av en stödordning som ska ge stöd till befintliga och nyetablerade företag, särskilt små och medelstora företag, som är verksamma inom bearbetning, saluföring och utveckling av jordbruksprodukter som omfattas av bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med undantag för vin, vinättika och verksamheter med anknytning till fiske och vattenbruk. Stödordningen ska hjälpa företag att finansiera investeringar i materiella eller immateriella tillgångar för att modernisera och förbättra sina produktionsanläggningar, utöka och öka sin produktionskapacitet, införa ny teknik och nya förfaranden och utveckla nya jordbruksprodukter av högre kvalitet. Finansieringen ska också hjälpa företag att förbättra sin digitala kapacitet och på så sätt hjälpa dem att förbättra sina processer.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026.

Investeringar 7 (C3.1I7): Program för att öka konkurrenskraften hos stora företag inom tillverkningssektorn

Syftet med åtgärden är att hjälpa stora företag med kapitalutgifter för moderniseringsinsatser som förväntas göra det möjligt för dessa företag att växa, bli mer konkurrenskraftiga, skapa sysselsättning och på så sätt bidra till landets ekonomiska utveckling.

Investeringen ska bestå av ett bidragssystem på upp till 7 000 000 EUR för att utveckla och främja befintliga och nya stora företag inom tillverkningssektorn. Varje företag ska erhålla högst 750 000 EUR. Bidragssystemet ska ge företagen incitament att upprätthålla sin verksamhet och sysselsättning.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för inbjudningar att lämna projektförslag 5 : i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Underordnad del 3.1.3 Hållbar turism med högt mervärde

Investeringar 8 (C3.1I8): Öka turistsektorns mervärde med betoning på landsbygden, bergsområden och avlägsna områden

Syftet med investeringen är att berika turistprodukten, locka till sig nya marknader och samtidigt minska säsongsberoendet och förbättra den bebyggda miljön på landsbygden, i bergsområden och i avlägsna områden.

Investeringen ska bestå av bidrag till tre kategorier av företag: 1) små och medelstora företag inom logibranschen, t.ex. hotell, på landsbygden, i bergsområden och avlägsna områden för renoveringsprojekt, 2) traditionella restauranger eller företag som säljer traditionella produkter, som ska ingå i märkningen ”Taste of Cyprus”, för renoveringsarbeten, och 3) små och medelstora företag inom inkvarteringsindustrin, t.ex. hotell, för att inkludera medicinska och assisterade boendeanläggningar.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 9 (C3.1I9): Främjande av den cirkulära ekonomin i hotellanläggningar

Syftet med investeringen är att underlätta omställningen av hotellens affärsmodell till cirkulär, eller att utveckla cirkulära produkter eller tjänster.

Investeringen består av diagnostik, rekommendationer, utbildning och coachning samt övervakning av genomförandet av rekommendationer som leder till certifiering.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026.

Investeringar 10 (C3.1I10): Berikning av turistprodukten i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden 

Syftet med investeringen är att stödja ekonomin i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden genom att utveckla utbudet av aktiviteter för besökare, såsom workshoppar, livedemonstrationer och traditionella souvenirer. Syftet är att öka diversifieringen av turistnäringen, skapa arbetstillfällen och minska utflyttningen.

Investeringen består av i) skapandet av en ”Authentic Experience Route” på 300 km, som ska passera genom bergs-, landsbygds- och avlägsna delar av landet, och ii) bevilja stöd till företag och lokala samhällsstyrelser för restaurering i begränsad skala av privata och offentliga byggnader och för det mesta av deras användning för att ta emot mikroföretag och småföretag inom den kreativa sektorn och tillverkningssektorn, såsom konstnärer, hantverk och traditionella produkter.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Underordnad del 3.1.4 Cirkulär ekonomi

Reform 4 (C3.1R4): Förbättring av den cirkulära ekonomin inom industrin

Syftet med åtgärden är att förbättra modellen för den cirkulära ekonomin i landet genom att genomföra en konkret handlingsplan. Handlingsplanen omfattar ett bidragssystem för att öka företagsinvesteringar i den cirkulära ekonomin, liksom åtgärder för att i) öka medvetenheten bland konsumenter och näringslivet om fördelarna med cirkulära produkter i förhållande till miljön och om de starka sidor och affärsmöjligheter som den cirkulära ekonomin erbjuder, ii) tillhandahålla konsulttjänster om företagsdiagnostik, företagsrådgivning, utbildning av anställda och utarbetande av en färdplan för övergång till cirkularitet, och iii) dela en marknadsplattform för den cirkulära ekonomin för att koppla ihop utbud och efterfrågan på material.

Stödordningen ska vara öppen för små och medelstora företag som vill övergå till en cirkulär verksamhetsmodell. Bidragen får uppgå till 317 500 EUR per stödmottagare och täcka upp till 60 % av de små och medelstora företagens investeringskostnader. Stödordningen ska genomföras.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för inbjudningar att lämna projektförslag 6 : i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 5 (C3.1R5): Inrättande av ett samordningsorgan mellan centrala och lokala myndigheter

Syftet med åtgärden är att förbättra avfallshanteringen i syfte att förebygga avfall och separat insamling och därigenom bidra till efterlevnaden av EU:s direktiv om avfallshantering samt främja den cirkulära ekonomin. Reformen ska tillhandahålla en mekanism för att stödja lokala myndigheter både tekniskt och ekonomiskt, hjälpa dem att samarbeta med centralregeringen, skapa sakkunskap och utnyttja finansieringsmöjligheter på området avfallshantering.

Reformen består i att inrätta ett samordningsorgan mellan centrala och lokala myndigheter som ska främja verksamhet inom avfallshierarkin och avfallshanteringsplanen och stödja lokala myndigheter i detta avseende. Den ska också delta i forskningsprogram, stödja pilotprogram och genomföra utbildnings- och informationskampanjer som syftar till att förebygga och sortera avfall samt upprätthålla databasen över program och projekt på området avfallshantering.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

Investeringar 11 (C3.1I12): Avfallshantering i riktning mot en cirkulär ekonomi

Syftet med åtgärden är att på ett effektivt sätt bidra till att öka insatserna för återanvändning och materialåtervinning av bioavfall och torråtervinningsklabler. Investeringen syftar till att bidra till uppnåendet av målen för minskning av bioavfall, öka förebyggandet av avfall som det viktigaste sättet att förbättra resurseffektiviteten och minska avfallets miljöpåverkan.

Investeringen består av tre delar: i) Fördelning av 50 små och medelstora kompostörer och 2 000 hemkomposterare i landsbygdssamhällen och halvlandsbygdssamhällen för att underlätta separat insamling och korrekt behandling av bioavfall, ii) utveckling, installation, installation och drift av 50 gröna kiosker för torråtervinning för att hjälpa kommuner i avlägsna områden att förbättra sina avfallshanteringssystem, och iii) byggande och drift av två återanvändnings- och reparationscentrum på strategiska platser i Cypern som kan betjäna alla 5 regioner tillsammans med ett nätverk av lokala resurseffektiva butiker för att skapa lokala gröna arbetstillfällen.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

E.2.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer

Berörd åtgärd (reform eller investering)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för delmål)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

85

C3.1R1

Flytta jordbruksmetoderna från 1900-talet till 2000-talet genom att investera i ett nationellt centrum för spetskompetens inom jordbruksteknik

Delmål

Samarbete mellan jordbruket

Forskningsinstitut och offentliga universitet, för gemensamma MSC- och doktorandprogram

Ikraftträdande av undertecknade samarbetsavtal

4 kv.

2022

Ikraftträdande av rättsligt bindande dokument om samarbete för gemensamma MSC- och doktorandprogram som undertecknats av Agricultural Research Institute och offentliga universitet.

86

C3.1R1

Flytta jordbruksmetoderna från 20-talet till 21-talet genom att investera i ett nationellt centrum för spetskompetens inom jordbruksteknik

Delmål

Nya gemensamma master- och/eller doktorsexamina inom det bredare området jordbruk

Meddelanden till medierna och kommunikation från behöriga myndigheter

2 kv.

2023

Inskrivning av studenter och start av nya gemensamma masters- och doktorsexamina på det bredare området jordbruk.

87

C3.1R2

Nätbaserad plattform för att förbättra handeln och informationssymmetrin i leveranskedjan för färska produkter

Delmål

Lagen om otillbörliga affärsmetoder på den lokala marknaden för färska produkter

Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den nya lagen om otillbörliga affärsmetoder vid transaktioner på den lokala marknaden för färska produkter

2 kv.

2022

Ikraftträdande av en ny lag som ska ta itu med otillbörliga handelsmetoder vid transaktioner på den lokala marknaden för färska produkter, såsom ensidiga och retroaktiva ändringar av avtal, uppsägning i sista minuten, betalningsfrister som är längre än 30 dagar, betalning för skadade eller osålda produkter och andra åtgärder som påverkar dem som deltar i produktions- och distributionskedjan för jordbruksprodukter.

88

C3.1R2

Nätbaserad plattform för att förbättra handeln och informationssymmetrin i leveranskedjan för färska produkter

Delmål

Plattform för registrering av transaktioner på den lokala marknaden för färska produkter

Den plattform som finns tillgänglig på jordbruksforskningsinstitutets webbplats om de behöriga myndigheternas tillgänglighet och kommunikation.

2 kv.

2024

Fullt fungerande plattform för registrering av transaktioner på den lokala marknaden för färska produkter ska finnas tillgänglig på Agricultural Research Institutes webbplats.

89

C3.1R3

Genetisk förbättring av den cypriotiska får- och getpopulationen

Mål

Uppgradering av journalföring på gårdar och jordbrukarnas deltagande i AGRICYGEN-projektet

Nummer

0

40

4 kv.

2023

Minst 40 jordbrukare har uppgraderat sin registrering på gården, sina produktionsprocesser och insatser för utvärdering av produktkvalitet och deltar i det nationellt finansierade AGRICYGEN-projektet.

90

C3.1R3

Genetisk förbättring av den cypriotiska får- och getpopulationen

Mål

Antagande av avancerade processer för registrering och genomisk utvärdering samt urval av de djur som har bäst resultat

Nummer

0

15 000

2 kv.

2026

Jordbrukarna har infört avancerade processer för registrering och genomisk utvärdering och valt ut de djur som har bäst resultat på grundval av genomanalysresultat för minst 15 000 djur.

91

C3.1I1

Byggande av vattenbruk till havs

Delmål

Uppbyggnad av det samarbetsinriktade marina vattenbruket

Avtalsunderskrift

1 kv.

2023

Undertecknande av kontraktet för att bygga en samarbetsinriktad infrastruktur för vattenbruk till havs (hamn- och landanläggningar) som särskilt ska utformas för vattenbruksverksamhet.

92

C3.1I1

Byggande av vattenbruk till havs

Delmål

Operativ samarbetsinriktad infrastruktur för vattenbruk till havs

Undertecknad förklaring från den upphandlande myndigheten om leverans och drift av den infrastruktur som utvecklats

1 kv.

2026

Leverans av en fullt fungerande/operativ samarbetsinriktad infrastruktur för vattenbruk till havs (hamn- och landanläggningar) som särskilt ska utformas för vattenbruksverksamhet och täcka behoven hos mer än 70 % av de marina vattenbruksenheter som är verksamma i Cypern.

93

C3.1I2

Förbättring av isotopdatabasen över traditionella cypriotiska produkter.

Delmål

Utrustning för vätskekromatografi – Isoopatisk masspektrometer (LC-IRMS)

Undertecknat intyg om godkännande av utrustning enligt den standardkvalitet och den tid som anges i anbudshandlingarna och det undertecknade kontraktet.

4 kv.

2021

Utrustning för inköp och installation av ny vätskekromatografi – Isotematisk masspektrometer (LC-IRMS) för isotopisk karakterisering.

94

C3.1I2

Förbättring av isotopdatabasen över traditionella cypriotiska produkter.

Mål

Lokala traditionella livsmedel/drycker anslutna till systemet

Nummer

0

10

1 kv.

2025

Integrerade Isoämnesdatabaser (för minst tio traditionella/lokala livsmedel/drycker) som är anslutna till ett blockkedjesystem.

95

C3.1I3

Kompetenshöjning för befintliga och framtida jordbrukare

Mål

Beviljade stipendier

Nummer

0

5

4 kv.

2022

Minst fem stipendier som beviljas personer med gymnasieutbildning för utbildning i jordbruksrelaterade ämnen, i samarbete med jordbruksministeriet, Agricultural Research Institute och lokala universitet.

96

C3.1I4

Inleda inrättandet av en miljöindustriell vetenskapspark

Delmål

Handlingsplan för vetenskapsparken

Offentliggörande av ministerrådets beslut och av handlingsplanen

3 kv.

2023

Ministerrådets godkännande av en handlingsplan för inrättandet av en miljöindustriell vetenskapspark

97

C3.1I5

Skapande av en nationell handelsidentitet och främjande av den traditionella produkten ”halloumi”

Delmål

Handlingsplaner för a) varumärket ”made in Cyprus” och b) marknadsföringen av halloumiosten

Offentliggörande av ministerrådets beslut och av handlingsplanen

1 kv.

2022

Ministerrådets antagande av handlingsplaner som ska bestå av

1) hjälpa företag att marknadsföra sina produkter och tjänster på grundval av varumärket ”made in Cyprus”, och

2) öka halloumiostens särprägel som en äkta cypriotisk produkt och utforma en marknadsförings- och upplysningskampanj för den.

98

C3.1I6

System för modernisering och digitalisering av företag som är verksamma inom tillverkning och handel med jordbruksprodukter

Mål

Stöd till små och medelstora företag som bedriver handel med och produktion av jordbruksprodukter

Nummer

0

65

4 kv.

2024

Beviljande av bidrag till minst 65 små och medelstora företag som ägnar sig åt tillverkning och handel med jordbruksprodukter för att modernisera och digitalisera dem.

99

C3.1I6

System för modernisering och digitalisering av företag som är verksamma inom tillverkning och handel med jordbruksprodukter

Mål

Stöd till små och medelstora företag som bedriver handel med och produktion av jordbruksprodukter

Nummer

65

176

1 kv.

2026

Beviljande av bidrag till minst 176 små och medelstora företag som är verksamma inom tillverkning och handel med jordbruksprodukter för modernisering och digitalisering

100

C3.1I7

Program för att öka konkurrenskraften hos stora företag inom tillverkningssektorn

Delmål

Start av stödordningen för stora företag inom tillverkningssektorn

Offentliggörande av förslagsinfordran på ministeriets webbplats

2 kv.

2022

Efter godkännande av ministerrådet utlysa en ansökningsomgång för beviljande av bidrag till minst tre stora företag inom tillverkningssektorn för att utvidga befintlig verksamhet genom investeringar som ökar den tekniska nivån, produktionsprocessen och deras produktivitet. Kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

101

C3.1I7

Program för att öka konkurrenskraften hos stora företag inom tillverkningssektorn

Mål

Bidrag till stora företag inom tillverkningssektorn

Nummer

0

3

4 kv.

2024

Beviljande av bidrag till minst tre stora företag inom tillverkningssektorn för att utvidga befintlig verksamhet genom investeringar som ökar den tekniska nivån, produktionsprocessen och deras produktivitet.

102

C3.1I7

Program för att öka konkurrenskraften hos stora företag inom tillverkningssektorn

Mål

Bidrag till stora företag inom tillverkningssektorn

Nummer

3

10

2 kv.

2026

Beviljande av bidrag till minst 10 stora företag inom tillverkningssektorn för att utvidga befintlig verksamhet genom investeringar som ökar den tekniska nivån, produktionsprocessen och deras produktivitet.

103

C3.1I8

Öka turistsektorns mervärde med betoning på landsidan, bergsområden och avlägsna områden

Mål

Stöd till små och medelstora företag för att främja turismsektorn

Nummer

0

175

2 kv.

2023

Bidrag till minst 175 små och medelstora företag, däribland livsmedelsanläggningar, måltider, mikroföretag samt små och medelstora företag som säljer traditionella produkter, för investeringar i renovering eller renovering.

104

C3.1I8

Öka turistsektorns mervärde med betoning på landsidan, bergsområden och avlägsna områden

Mål

Stöd till hotell för att främja turismsektorn

Nummer

0

57

2 kv.

2026

Bidrag till minst 57 hotell och andra turistanläggningar, på landsbygden, i bergsområden och i avlägsna områden, för investeringar i renovering eller renovering, inklusive digitala investeringar.

105

C3.1I9

Främjande av den cirkulära ekonomin i hotellanläggningar

Mål

Coachningsprogram för den cirkulära ekonomin

Nummer

0

50

2 kv.

2022

Undertecknade samarbetsavtal med minst 50 hotell har undertecknats för skräddarsydd företagscoachning för den cirkulära ekonomin.

106

C3.1I9

Främjande av den cirkulära ekonomin i hotellanläggningar

Mål

Coachningsprogram för den cirkulära ekonomin

Nummer

0

18

1 kv.

2026

Minst 18 hotell har certifierats enligt nationella standarder som cirkulära hotell efter revision.

107

C3.1I10

Berikning av turistprodukten i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden

Delmål

Aphrodite Route

Undertecknad förklaring om godkännande av projektet från projektgruppens sida (upphandlande myndighet)

4 kv.

2024

Slutförande av Aphrodite Route, som ska förbinda områdets historiska, religiösa och miljömässiga punkter (t.ex. naturstigar) med en särskild 2 km lång sträcka, öka miljömedvetenheten och främja den biologiska mångfalden.

108

C3.1I10

Berikning av turistprodukten i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden

Mål

Bidrag till företag och lokala samhällsstyrelser för att främja mikroföretag och småföretag inom den kreativa sektorn och tillverkningssektorn, såsom konstnärer, hantverk och traditionella produkter.

Nummer

0

105

4 kv.

2025

Minst 105 företag och lokala samhällsstyrelser har renoverat, renoverat eller visuellt uppgraderat privata och offentliga byggnader/infrastrukturer på landsbygden, i bergsområden och avlägsna områden och flyttat ut dem för att ta emot mikroföretag och småföretag inom den kreativa sektorn och tillverkningssektorn, såsom konstnärer, hantverk och traditionella produkter.

109

C3.1R4

Förbättring av den cirkulära ekonomin inom industrin

Delmål

Godkännande av den nationella handlingsplanen för att stärka den cirkulära ekonomin i Cypern

Offentliggörande av ministerrådets beslut om godkännande av den nationella handlingsplanen.

4 kv.

2021

Ministerrådets godkännande av den nationella handlingsplanen för att förbättra den cirkulära ekonomin i Cypern

110

C3.1R4

Förbättring av den cirkulära ekonomin inom industrin

Mål

Stöd till små och medelstora företag som håller på att övergå till en cirkulär verksamhetsmodell

Nummer

0

40

2 kv.

2026

Stöd som beviljats minst 40 stödberättigade små och medelstora företag i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna företag och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

111

C3.1R5

Inrättande av ett samordningsorgan mellan centrala och lokala myndigheter

Delmål

Lagstiftning om samordning mellan centrala och lokala myndigheter

Bestämmelse i lagen som anger lagstiftningens ikraftträdande

2 kv.

2025

Lagstiftningens ikraftträdande, som ska inrätta ett samordningsorgan mellan centrala och lokala myndigheter. Samordningsorganet ska tillhandahålla en mekanism för att förbättra avfallshanteringen, bidra till efterlevnaden av EU:s direktiv om avfallshantering och främja den cirkulära ekonomin.

112

C3.1I12

Avfallshantering i riktning mot en cirkulär ekonomi

Delmål

Undertecknande av kontrakt för installation av miljövänliga kiosker, byggande av reparationsanläggningar & för återanvändning och installation av komposteringssystem

Undertecknande av kontrakt

3 kv.

2023

Undertecknade kontrakt för 1) inrättande och installation av minst 50 gröna kiosker för torråtervinning, 2) uppförande/uppförande av två reparationsverkstäder för återanvändning och reparation och 3) installation av minst 2 050 komposteringssystem.

113

C3.1I12

Avfallshantering i riktning mot en cirkulär ekonomi

Mål

Start av driften av anläggningar för återanvändning och reparation

Nummer

0

2

4 kv.

2025

Färdigställande och idrifttagande av anläggningar för återanvändning och reparation.

114

C3.1I12

Avfallshantering i riktning mot en cirkulär ekonomi

Mål

Slutförande av inrättande, installation och idrifttagande av komposteringssystem

Nummer

0

2 050

4 kv.

2025

Slutförande av inrättande, installation och idrifttagande av komposteringssystemen.

115

C3.1I12

Avfallshantering i riktning mot en cirkulär ekonomi

Mål

Slutförande av installation och idrifttagande av gröna kiosker

Nummer

0

50

4 kv.

2025

Färdigställande, installation och idrifttagande av gröna kiosker för torråtervinning.

E.3.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investeringar 11 (C3.1I11): Förbättring och utvidgning av Cyperns nätverk för gröna punkter och inrättande av ett nätverk av samlingsplatser och återvinningsanläggningar

Åtgärdens mål är att förbättra hanteringen av fast avfall, skyddet av miljön och folkhälsan. Syftet är att minska okontrollerad och olaglig dumpning av avfall på offentliga platser, öka återvinnings- och materialåtervinningskvoten och öka användarnas medvetenhet om hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Investeringen innebär att fjorton grönpunkter som täcker ett område på minst 50 500 m² ska byggas för att hjälpa medborgare och lokala myndigheter att deponera specifika hushålls- och kommunala avfallsflöden. Utöver inrättandet av nya gröna punkter planerar investeringarna att bygga ett nätverk för återvinningsvärdar och insamlingspunkter för att ge medborgare i landsbygdssamhällen tillgång till bortskaffandet av sitt avfall.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 13 (C3.1I13): Inrättande av anläggningar för hantering djuravfall och animaliska biprodukter i Orounda

Syftet med åtgärden är att utveckla regionala anläggningar för hantering av avfall från boskap för att betjäna gårdar i det större Orounda Complexområdet i syfte att tillhandahålla en integrerad lösning för en effektiv hantering av organiskt avfall som huvudsakligen härrör från piggerier, fjäderfä-, får-, get- och nötkreatursgårdar. För dessa samhällen syftar investeringen till att uppnå ett slutet kretslopp, minimering av externa effekter och återvinning av näringsämnen för markförbättring samt minskning av de sociala och miljömässiga effekterna.

Enligt investeringen ska anläggningar för rening av avloppsvatten, kompostering och anaerob nedbrytning anläggas för att möjliggöra behandling av de stora mängder animaliskt avfall som produceras i området, producera el från biogas, bekämpa ökenspridning på lokal nivå, minska luktstörningarna i lokalsamhällena till mindre än 10 % av dygnets varaktighet, minska utsläppen av växthusgaser och producera vatten för bevattning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden ska i synnerhet bli föremål för en miljökonsekvensbedömning under det första genomförandeåret och kravet på efterlevnad av DNSH-principen ska ingå i alla upphandlingsförfaranden.

E.4.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer

Berörd åtgärd (reform eller investering)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för delmål)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

116

C3.1I11 Förbättring och utvidgning av Cyperns nätverk för gröna punkter och inrättande av ett nätverk av samlingsplatser och återvinningsanläggningar

Mål

Färdigställande, utbyggnad och idrifttagande av fyra gröna punkter

Nummer

0

4

4 kv.

2023

Färdigställande, utbyggnad och idrifttagande av fyra gröna punkter i Avgorou, Troulloi, Eptagonia och Alambra i enlighet med den nationella strategiska planen för utveckling av ett nationellt nätverk för gröna punkter.

117

C3.1I11 Förbättring och utvidgning av Cyperns nätverk för gröna punkter och inrättande av ett nätverk av samlingsplatser och återvinningsanläggningar

Mål

Slutförande av uppförande, utbyggnad och drift av 14 gröna punkter

Nummer

4

14

2 kv.

2026

Färdigställande, utbyggnad och idrifttagande av fjorton gröna punkter vid Avgorou, Troulloi, Eptagonia, Alambra, Aglantzia, Latsia, Derynia, Sotera, Pelentri, Egkomi, Lakatamia, Pano Platres, Kalo Horio Limassol, Souni Zanatzia i enlighet med den nationella strategiska planen för utveckling av ett nationellt nätverk för gröna punkter.

118

C3.1I13 Inrättande av anläggningar för hantering djuravfall och animaliska biprodukter i Orounda

Delmål

Anläggning av anläggningar för rening av avloppsvatten och samkompostering

Bygglov och bevis på slutförda markförvärv

1 kv.

2024

Alla tillstånd för uppförande av anläggningar för rening av avloppsvatten och samkompostering (miljötillstånd, bygglov, driftstillstånd och licenser) från alla berörda myndigheter, t.ex. Department of Environment, Department of Town Planning and Housing och Department of Land and Surveys, har erhållits och relevant markförvärv har slutförts.

119

C3.1I13 Inrättande av anläggningar för hantering djuravfall och animaliska biprodukter i Orounda

Delmål

Slutförande och idrifttagande av anläggningar för anaerob nedbrytning

Intyg om övertagande utfärdat av projektingenjören och godkänt av den tekniska styrkommittén

2 kv.

2026

Slutförande och idrifttagande av anläggningar för anaerob nedbrytning, som producerar biogas (metan) som ska användas för elproduktion på 3,5 MWh (för 20 timmars drift per dag) med full kapacitet, 365 dagar per år. Den producerade elen ska levereras till nätet.

F. DEL 3.2: Förbättrad forskning och innovation

Denna del i Cyperns återhämtnings- och resiliensplan tar upp de utmaningar som Cypern står inför när det gäller ekosystem för forskning och utveckling, som spelar en relativt begränsad roll för den ekonomiska tillväxten. Detta beror främst på en låg andel utexaminerade inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM), begränsad interaktion mellan det offentliga forskningssystemet och näringslivet samt begränsad tillgång till och tillgång till riskfinansiering.

Syftet med denna del är att stärka kopplingarna mellan forskningsorganisationer och företag, kommersialisera forskningsresultat, öka intensiteten i forskning och utveckling (FoU) och investeringar från både offentliga och privata organisationer samt göra all offentligt finansierad forskningsinfrastruktur tillgänglig för hela ekosystemet. Dessutom syftar det till att öka det ekonomiska stödet till uppstartsföretag, expanderande företag, små och medelstora företag, internationalisera det lokala ekosystemet för forskning och innovation (R & I), utveckla lokala begåvningar och locka talanger från utlandet att arbeta inom forskning & I med tonvikt på särskilda tematiska områden.

Denna del behandlar de landsspecifika rekommendationerna om ökad fokusering på investeringsrelaterad ekonomisk politik för forskning och innovation (de landsspecifika rekommendationerna 3 från 2020 och 4 från 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

F.1.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C3.2R1): Omfattande nationell forsknings- och innovationspolitik med stöd av datadrivna politiska verktyg för att stödja Fo & I:s ekosystem och stärka kopplingarna mellan beslutsfattande och genomförande

Syftet med åtgärden är att främja en effektiv samordning av styrsystemet för forskning & I, främja ökad medvetenhet och främja innovationskultur, mobilisera intressenter och utveckla och förstärka de grundläggande byggstenarna i det nationella Fo & I-ekosystemet (på tre nivåer: beslutsfattande, strategi och genomförande, intressenter och användare/medborgare).

Reformen ska bestå av genomförandet av handlingsplanen för den nationella strategin för forskning och innovation. Detta ska ske efter det politiska godkännandet av handlingsplanen, tillsammans med antagandet av en nationell strategi för forskning & I och den reviderade strategin för smart specialisering för Cypern. Den ska också bestå av inrättandet av en mekanism för effektstyrd övervakning och stöd till de sex kompetenscentrumen och utveckling av ett digitalt verktyg för dynamisk kartläggning av ekosystem inom forskning & I (intressenter, politiska åtgärder och verktyg, resultat inom forskning & I, register över innovativa företag och sektorsanalys).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 2 (C3.2R2): Incitament för att uppmuntra och locka till sig investeringar och humankapital inom forskning och innovation

Syftet med åtgärden är att locka till sig investeringar i innovativa företag och entreprenörs- och vetenskapstalanger från utlandet.

Reformen ska bestå i att tillämpningen av skatteordningen för investeringar i innovativa företag utvidgas till att omfatta juridiska personer (från fysiska personer för närvarande). Stödberättigande investeringar på upp till 150 000 EUR per investerare inom ramen för detta incitament omfattar eget kapital, lån, garantier och factoring. Dessutom ska den bestå av översyn, främjande och, i förekommande fall, ändring av nuvarande incitamentssystem som syftar till att locka talanger från tredjeländer, inbegripet det vetenskapliga VISA-systemet för forskare och deras familjer och systemet för nystartade VISA för grundare av innovativa företag och deras familjer.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

Reform 3 (C3.2R3): Införa strategier och incitament för att underlätta och främja tillgången till offentligt finansierad forskningsinfrastruktur och laboratorier.

Syftet med åtgärden är att optimera näringslivets användning av offentligt finansierad forskningsinfrastruktur och offentligt finansierade laboratorier.

Reformen ska bestå av i) ett godkännande av en handlingsplan med inriktning på optimal användning av forskningsinfrastruktur och antagande av åtgärder som syftar till att främja och förbättra samarbetet mellan forskningsorganisationer, den akademiska världen och den privata sektorn, ii) Utveckling och lansering av ett dynamiskt digitalt verktyg som är tillgängligt för alla intressenter i Fo & I-ekosystemet och som tillhandahåller informationsspridning, verktyg och tjänster för att underlätta ett samarbete mellan olika organisationer och grupper (offentliga och privata) inom forskning och innovation (både offentliga och privata) när det gäller offentligt finansierade forskningsinfrastrukturer och forskningslaboratorier. iii) Översyn av den rättsliga och operativa ramen för de offentligt finansierade forskningsinstitutionerna och främjande av åtgärder som syftar till att underlätta och stödja optimal användning av forskningsinfrastruktur genom att öppna tillträdet för andra forskningsinstitutioner och näringslivet. iv) Införande av åtgärder och incitament (t.ex. att i bidragsavtalet till Forumet för forskning och innovation införa en klausul om öppnande av finansierad infrastruktur) för att förbättra samarbetet mellan forskningsorganisationer och företag och avknoppningar.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Investeringar 1 (C3.2I1): Inrätta och driva ett centralt kontor för kunskapsöverföring

Syftet med åtgärden är att förbättra tekniköverföringen i Cypern genom förbättrat samarbete mellan akademiker och näringsliv och kommersialisering av forskning.

Investeringen ska bestå i att det inrättas och tas i drift av Forumet för kunskapsöverföring (KTO) för att tillhandahålla en kostnadseffektiv lösning för stöd till tekniköverföring som bygger på principerna om att uppnå en kritisk massa av forskningsresultat och stordriftsfördelar. KTO ska tillhandahålla kunskapsöverföringstjänster som underlättar kommersialisering av forskning till universitet, andra forskningsorganisationer och företag. Vägledande förteckning över tjänster: a) utvärdering av utsikterna till kommersialisering, b) rådgivning om immateriella rättigheter, c) patent som lämnats in och mål om upprätthållande av immateriella rättigheter, d) utveckling av en strategi för kommersialisering, e) marknadsföring av teknik, f) stöd till etablering av spin-off-företag och g) tillhandahållande av finansiering till stöd för överbryggande forskning. Reformen ska också bestå av en översyn av den befintliga institutionella ramen för kunskapsöverföring i Cypern, inbegripet relevant lagstiftning, samt av nationell och institutionell politik som rör kommersiellt utnyttjande av immateriella rättigheter, kunskapsöverföring och etablering av spin-off-företag.

KTO ska bli självfinansierad från och med den 1 januari 2026 genom att behålla 20 % av intäkterna från de avtal om driftskostnader som förvaltas av KTO, vilket ska specificeras i avtalen mellan stiftelsen för forskning och innovation och stödmottagaren.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 2 (C3.2I2): Innovationsfinansieringsprogram & finansieringssystem för att öka tillväxten & konkurrenskraft för nystartade företag, innovativa företag och små och medelstora företag

Syftet med åtgärden är att tillhandahålla bidragsstöd genom innovationsprogram (t.ex. snabbspårsinnovation, försådd, utsäde, innovation) som ett sätt att förbättra tillgången till finansiering för innovativa små och medelstora företag och nystartade företag.

Investeringen ska bestå av ett bidragsstöd genom innovationsprogram (t.ex. snabbspårsinnovation, försådd, utsäde, innovation) för att företag ska kunna utveckla innovativa produkter och tjänster med internationell inriktning från koncept till marknadsfärdigt. Finansieringsprogrammen ska i) främja samarbete mellan företag och forskningsorganisationer, ii) underlätta kommersialisering av forskningsresultat genom att inrikta sig på leverans av produkter som är nära marknaden och därmed möjliggöra kortsiktiga ekonomiska effekter, iii) leda till att arbetstillfällen skapas, iv) främja företagskluster och v) inrikta sig på en påskyndad övergång till en grön ekonomi och mot en digital era av effektivitet och produktivitet. Dessa program ska kräva att företag utnyttjar privata medel/egna medel i kombination med offentlig finansiering (som tillhandahålls av Forsknings- och innovationsstiftelsen) och därmed bidrar till den totala ökningen av FoU-investeringar.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för inbjudningar att lämna projektförslag 7 : i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade utsläpp av växthusgaser som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 3 (C3.2I3): Tematiskt finansieringsprogram för forskning och innovation om grön omställning

Syftet med åtgärden är att tillhandahålla bidragsstöd genom tematiska forsknings- och innovationsprogram med relativt hög teknisk mognadsgrad med fokus på grön omställning.

Investeringen ska bestå av bidragsstöd till projekt som ska använda den senaste digitala tekniken för att tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar för grön omställning och därigenom uppgradera landets forskningskapacitet. De projekt som får stöd ska inriktas på förnybar energi, energieffektivitet och hållbara transporter, omfatta samarbete med kompetenscentrum för forskning & I och underlätta kommersialisering av forskningsresultat.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för inbjudningar att lämna projektförslag 8 : i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade utsläpp av växthusgaser som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 4 (C3.2I4): Finansieringssystem för att stödja organisationer som bedriver FoU-verksamhet med dubbel teknik, inbegripet inrättande av nya eller uppgraderingar av befintliga laboratorier och utveckling av klassificerade laboratorier.

Syftet med åtgärden är att främja forskning om dubbla användningsområden och att använda teknik som annars endast skulle tjäna statliga/militära syften för civila, kommersiella och samhälleliga intressen.

Investeringen ska bestå av bidragsstöd som ska göra det möjligt för forskningsorganisationer och forskningsföretag att delta i FoU om teknik med dubbla användningsområden. Finansieringssystemen ska göra det möjligt att uppgradera kapaciteten och kapaciteten inom forskning och innovation vid kompetenscentrum, akademiska institutioner, forskningsorganisationer och företag som är verksamma inom forskning och innovation om teknik med dubbla användningsområden. De ska särskilt göra det möjligt för dessa organisationer att förvärva säkerhetscertifikat för att kunna delta i konsortier för EU-finansiering (såsom Horisont Europa och Europeiska försvarsfonden) samt förbättra deras kapacitet inom forskning och innovation och konkurrenskraft på området teknik med dubbla användningsområden.

Finansieringen ska inriktas enbart på det civila näringslivet och forskningsresultat och infrastruktur ska endast vara till nytta för civila tillämpningar. Åtgärden ska vara förenlig med rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden när det gäller teknik med dubbla användningsområden under genomförandet av finansieringssystemet, och den ska utformas i linje med EU:s finansiering för dubbla användningsområden – en praktisk vägledning för att få tillgång till EU-medel för europeiska regionala myndigheter och små och medelstora företag.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för inbjudningar att lämna projektförslag 9 : i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade utsläpp av växthusgaser som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

F.2.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer

Berörd åtgärd (reform eller investering)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för delmål)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

120

C3.2R1

Nationell forskning och innovation Politiska och politiska verktyg

Delmål

Antagande av den nationella forsknings- och innovationsstrategin och av handlingsplanen för att genomföra den

Offentliggörande av ministerrådets beslut

4 kv.

2022

Utveckla en integrerad forsknings- och innovationsstrategi som ger ett långsiktigt perspektiv och säkerställer en målinriktad insats och ett åtagande för genomförande, över tid, för statens räkning och berörda parter i det nationella systemet för forskning och innovation , och ett digitalt verktyg för dynamisk kartläggning av ekosystem inom forskning och innovation.

121

C3.2R1

Nationell forskning och innovation Politiska och politiska verktyg

Delmål

Slutförande av handlingsplanen för forsknings- och innovationsstrategin

Offentliggörande av ministerrådets godkännande av lägesrapporten, som intygar att handlingsplanen har slutförts

4 kv.

2024

Genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen för den nationella forsknings- och innovationsstrategin, vilket framgår av en lägesrapport. 

122

C3.2R2

Incitament för investeringar och humankapital i forskning och innovation

Delmål

Skattebefrielse för juridiska personer för investeringar i innovativa företag

Bestämmelse i lagen som anger lagstiftningens ikraftträdande

1 kv.

2022

En lag om skattebefrielse för investerare (juridiska personer) för investeringar i innovativa företag träder i kraft.

123

C3.2R3

Strategier för att främja tillgången till offentligt finansierad forskningsinfrastruktur och laboratorier

Delmål

Digitalt register för registrering och offentliggörande av forskningsinfrastruktur

Länk till det digitala registret på webbplatsen för det biträdande ministeriet för forskning, innovation och digital politik

4 kv.

2022

Utveckling och idrifttagande av ett digitalt register för att registrera och offentliggöra forskningsinfrastruktur som ska underlätta berörda parters begäran om tillgång till sådan infrastruktur. Den ska omfatta kartläggning av alla offentligt finansierade forskningsinstitut (inom ramen för Horisont 2020, nationella system). Det ska också göra forskningsinstitutionerna synligare och stödja samarbetet med den privata sektorn.

124

C3.2R3

Strategier för att främja tillgången till offentligt finansierad forskningsinfrastruktur och laboratorier

Delmål

Samarbete mellan forskningsorganisationer och företag och avknoppningar

Offentliggörande av antagna åtgärder och incitament på forsknings- och innovationsstiftelsens webbplats

4 kv.

2024

Antagande av åtgärder och incitament för att förbättra forskningsorganisationernas samarbete med företag och spin-off-företag, t.ex. genom att i bidragsavtalet mellan Forsknings- och innovationsstiftelsen inkludera en klausul om öppnande av finansierad infrastruktur.

125

C3.2I1

Inrätta och driva ett centralt kontor för kunskapsöverföring (KTO).

Delmål

Lansering av KTO

Inledande av KTO:s första ärende

2 kv.

2022

Stiftelsen för forskning och innovation, som ansvarar för driften av KTO, har anställt eller anlitat välutbildad personal och/eller experter för att tillhandahålla experttjänster för kunskapsöverföring. Det ska finnas system och verktyg för att stödja driften av KTO. KTO ska börja tillhandahålla tjänster till universitet, andra forskningsorganisationer eller företag.

126

C3.2I1

Inrätta och driva ett centralt kontor för kunskapsöverföring (KTO).

Mål

Avslutade ärenden som styrker tillhandahållande av relevanta kunskapsöverföringstjänster

Nummer

0

30

4 kv.

2025

Minst 30 slutförda fall av kunskapsöverföringstjänster som den centrala KTO tillhandahållit universitet, andra forskningsorganisationer eller företag.

127

C3.2I2

Innovationsfinansieringsprogram för nystartade företag, innovativa företag och små och medelstora företag

Delmål

Undertecknande av bidragsöverenskommelser för 50 % av budgeten

Undertecknade bidragsavtal

4 kv.

2022

Undertecknande av bidragsöverenskommelser som innebär åtaganden för minst 50 % av den totala budgeten (kontrakt till ett sammanlagt värde av minst 26 000 000 EUR i total budget) för innovationsfinansieringsprogram för nystartade företag, innovativa företag och små och medelstora företag, med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

128

C3.2I2

Innovationsfinansieringsprogram för nystartade företag, innovativa företag och små och medelstora företag

Mål

Organisationer som får stöd för att genomföra verksamhet med anknytning till forskning och innovation

Nummer

0

70

3 kv.

2023

Finansiera stöd till minst 70 organisationer för att bedriva verksamhet med anknytning till forskning och innovation, t.ex. industriell forskning, experimentell forskningsinnovation, uppstartsverksamhet, kunskapsöverföring, inbegripet (men inte begränsat till) verksamhet för förvaltning och skydd av immateriella rättigheter, för upprättande av förbindelser mellan forskningsorganisationer och företag, för uppbyggnad av kapacitet för kunskapsöverföring och för kommersialisering av forskningsresultat, i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

129

C3.2I2

Innovationsfinansieringsprogram för nystartade företag, innovativa företag och små och medelstora företag

Mål

Organisationer som får stöd för att genomföra verksamhet med anknytning till forskning och innovation

Nummer

70

200

2 kv.

2026

Finansiera stöd till minst 200 organisationer för att utföra verksamhet med anknytning till forskning och innovation, i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

130

C3.2I3

Forsknings- och innovationsfinansieringsprogram för grön omställning

Delmål

Undertecknande av bidragsavtal för hela budgeten

Bidragsavtal undertecknade av direktören för stiftelsen för forskning och innovation

4 kv.

2022

Undertecknande av bidragsöverenskommelser för finansieringsprogram för forskning och innovation om grön omställning, med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

131

C3.2I3

Forsknings- och innovationsfinansieringsprogram för grön omställning

Mål

Organisationer som får bidrag för forskning och innovation inom grön omställning och innovation

Nummer

0

10

2 kv.

2026

Minst 10 företag som får bidrag för verksamhet inom grön omställning, forskning och innovation i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över undantag och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

132

C3.2I4

Finansiering till organisationer som utför FoU-verksamhet inom dubbel teknik

Delmål

Undertecknande av bidragsavtal som innebär att 80 % av den totala budgeten avsätts för finansiering till organisationer som utför FoU-verksamhet inom dubbel teknik.

Undertecknade bidragsavtal

2 kv.

2023

Undertecknande av bidragsöverenskommelser som anslår 80 % av den totala budgeten (kontrakt till ett sammanlagt värde av minst 2 400 000 EUR i total budget) för finansiering till organisationer som utför FoU-verksamhet med dubbel teknik, med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

133

C3.2I4

Finansiering av organisationer som utför FoU-verksamhet inom dubbel teknik

Mål

Finansiering av utveckling av klassificerade laboratorier

Nummer

0

16

2 kv.

2026

Minst 16 företag får finansiering för utveckling av klassificerade laboratorier. Ett företag kan räknas mer än en gång om det deltar i mer än ett projekt, i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom att använda en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

G. DEL 3.3: Företagsstöd för konkurrenskraft

Denna del i Cyperns återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningarna med låg produktivitet och konkurrenskraft i ekonomin, som drivs av företagens ringa storlek i genomsnitt, den komplexa licensieringsprocess som begärts för en investering och svårigheterna med att få tillgång till finansiering för företag. Syftet med denna del är att stödja entreprenörer och företag och förbättra deras konkurrenskraft och bidrag till ekonomins tillväxt genom att förbättra regelverket för investeringar och företagande och öka de små och medelstora företagens produktivitet, främst genom digitalisering. Den består av sex reformer och sex investeringar som ska vara slutförda under andra kvartalet 2 2026.

Denna del behandlar den landsspecifika rekommendationen nr 3 från 2020 och den landsspecifika rekommendationen nr 4 från 2019.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

G.1.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C3.3R1): Underlättande av strategiska investeringar

Syftet med åtgärden är att utveckla ett nytt system som stöder strategiska investeringar och som syftar till att stimulera investeringsverksamheten i landet genom förenklade regler och mekanismer, förenkla licensierings- och tillståndsförfarandena, minska den administrativa bördan och effektivisera den strategiska investeringsklimatet. Definitionen av strategiska investeringar avser investeringar i strategiska sektorer (inbegripet hälsovård och social omsorg, utbildning, kultur, idrott, miljö, industri, turism, energi, forskning, utveckling och innovation) som i hög grad bidrar till ekonomins utveckling.

Reformen ska bestå i att en lagstiftning för att underlätta strategiska investeringar träder i kraft när det gäller effektiviteten i att erhålla investeringslicenser och bygglov. En särskild statlig sektor ska avsättas för behandling av strategiska investeringar. Den ska bestå av utarbetande av operativa riktlinjer, processflöden och andra krav enligt ISO 9001:2015 för integrering av processen. Den ska utarbeta samförståndsavtal med andra avdelningar som är relevanta för delar av processen för att säkerställa att snabbspårsmekanismen är genomförbar. Dessutom ska det omfatta utbildning av anställda i de förfaranden som ska införas. Dessutom ska reformen gynnas av inrättandet av en digital plattform som ska göra det möjligt att digitalt tillämpa, studera och utfärda planerings- och byggtillstånd genom ett applikationsförvaltningsverktyg och ett GIS-system (projekt inom del 3.4: ”förbättrat e-system för utfärdande av bygglov”).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

Reform 2 (C3.3R2): Förstärkning av snabbspårningsmekanismen för företagsaktivation

Åtgärdens mål är att förenkla förfarandena, digitaliseringen av de statliga tjänsterna och driften av ett centrum för företagsstöd som ska tillhandahålla all nödvändig och stödjande information och alla stödjande tjänster.

Reformen ska bestå av inrättandet av en interaktiv digital plattform som stärker den snabbspårsmekanism för aktivering av verksamheten som redan är i drift. Via plattformen ska investeraren kunna spåra sin ansökan, men även de behöriga myndigheterna kommer att kunna interagera, utbyta dokument och behandla ansökan.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 3 (C3.3R3): Modernisering av bolagslagen

Syftet med åtgärden är att stödja en förbättring av företagsklimatet genom en översyn av bolagslagen, vilket gör den tydligare vid tolkningen och tillämpningen av lagstiftningen i praktiken.

Reformen ska bestå i att modernisera Cyperns bolagsrätt genom att använda bästa praxis från andra jurisdiktioner inom common law för att skapa en grund för kunskap och tydlighet i form av rättspraxis och litteratur, för att bistå vid tolkningen och tillämpningen av lagstiftningen i praktiken. De åtföljande bolagsreglerna ska också ses över. Cypern ska dessutom utse en grupp juridiska experter som ska genomföra projektet för rådgivning och utarbetande av den nya bolagsrätten och bolagsordningen. Dessutom ska domstolsprövningen omfatta insolvensförfaranden enligt bolagslagen, som är likvidation, mottagande och kontroll. Reformen ska också omfatta ett test av små och medelstora företag under utarbetandet av fakturan.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 4 (C3.3R4): Utforma och inrätta en nationell utvecklingsbyrå

Syftet med reformen är att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering genom att underlätta tillgången till lån, garantier och finansiering med eget kapital och öka EU-finansieringens absorptionsförmåga med hjälp av EU-verktyg.

Reformen ska bestå av en förhandsbedömning av små och medelstora företags tillgång till finansiering inom alla sektorer av ekonomin, med fokus på grön och cirkulär ekonomi, digital möjliggörande teknik och alternativ finansiering. I rapporten ska omfattningen av den föreslagna NPA definieras. Den nationella utvecklingsbyråns rättsliga och organisatoriska struktur ska fastställas efter det slutliga urvalet av dess verksamhetsområde. Den föreslagna strukturen ska möjliggöra en hög grad av insyn i NPA:s verksamhet och självständighet. Byrån ska inte bedriva verksamhet med banklicens och behöver därför inte på förhand kapitaliseras. En styrkommitté med deltagande av företrädare för finansministeriet och ministeriet för energi, handel och industri ska övervaka genomförandet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2025.

Reform 5 (C3.3R5): Strategisk investerare på Cyperns fondbörs

Syftet med reformen är att privatisera Cyperns fondbörs.

Reformen ska bestå av ett anbudsförfarande, som för närvarande pågår, där Cyperns fondbörs strävar efter att utse en ansedd oberoende rådgivare eller ett konsortium av denna, med omfattande relevant sakkunskap för att hitta den lämpligaste strategiska investeraren för Cyperns fondbörs. Privatiseringsfasen av kontraktet ska avslutas efter slutligt godkännande av Cyperns representanthus, efter det att alla andra villkor har uppfyllts.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 6 (C3.3R6): Incitament för att främja fusioner & förvärv

Syftet med åtgärden är att stimulera de små och medelstora företagens ökade storlek.

Reformen ska bestå av riktade incitament för att främja sammanslagningar eller förvärv av företag i syfte att expandera och bli mer konkurrenskraftiga. Reformen ska särskilt bestå i att ministerrådet godkänner en rapport och en åtföljande handlingsplan, efter utvärdering av liknande ordningar inom EU och samråd med berörda parter för särskilda incitament för att främja fusioner och förvärv.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Investeringar 2 (C3.3I2): Inrättande av en regleringsbrevlåda för att göra det möjligt för finansteknik

Syftet med åtgärden är att göra det möjligt för finansteknik, nystartade företag och andra innovativa företag att utöka sitt utbud av nya produkter eller tjänster, genom att lagstiftare inrättar ett ”testområde” som skulle göra det möjligt för dem att genomföra levande experiment i en kontrollerad miljö under deras tillsyn.

Investeringen ska bestå i att underlätta utvecklingen av ett lämpligt och attraktivt regelverk för finansteknik och innovativ teknik och skapa balans mellan ett smidigt införande av innovativa produkter eller tjänster och säkerställande av investerarskyddet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2024.

Investeringar 3 (C3.3I3): Konsulttjänster för små och medelstora företag

Syftet med åtgärden är att främja utvecklingen av små och medelstora företag i Cypern och öka deras konkurrenskraft genom skräddarsydda rådgivningstjänster och andra icke-finansiella stödverktyg.

Investeringen ska bestå av expertstöd till små och medelstora företag, företagsrådgivning, riktad utbildning och företagsmatchning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 4 (C3.3I4): System för digital uppgradering av företag

Syftet med investeringen är att förbättra integreringen av digital teknik i befintliga och framtida små och medelstora företag som är etablerade i Cypern. Mer specifikt syftar åtgärden till att stärka företagens digitala identitet, öka andelen små och medelstora företag som använder informations- och kommunikationsteknik, inbegripet e-handelssektorn, och främja digitalt entreprenörskap.

Investeringen ska bestå av finansiella bidrag på cirka 30 000 EUR till varje stödmottagare, som en andel av vad de ska ha investerat i stödberättigande investeringar för digital uppgradering av sina företag.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 5 (C3.3I5): Stödja de cypriotiska företagens expansion och öppenhet i fråga om internationell handel

Syftet med investeringen är att stärka utvidgningen av nya och befintliga företag som är verksamma inom tillverkning, bearbetning och saluföring av jordbruks- och industriprodukter samt tjänsteleverantörer.

Investeringen ska bestå av ett bidragssystem på totalt 8 000 000 EUR till minst 140 cypriotiska företag genom finansiering av åtgärder för att stärka deras verksamhet för företag som är verksamma inom tillverkning/bearbetning och saluföring av jordbruks- och industriprodukter samt tjänsteleverantörer. De utvalda finansieringsutgifterna kan omfatta konsultkostnader och andra stödberättigande kostnader enligt reglerna om statligt stöd.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för inbjudningar att lämna projektförslag 10 : i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 6 (C3.3I6): Statligt finansierad aktiefond

Syftet med åtgärden är att inrätta en fond för att stödja regeringens ansträngningar att förbättra tillgången till alternativa finansieringskällor i syfte att i) främja ekonomisk utveckling och tillväxt och öka konkurrenskraften för små och medelstora företag i Cypern, ii) öka tillgången till alternativa finansieringskällor, särskilt för innovativa företag och nystartade företag, och iii) bidra till att stärka ekosystemet för investeringar i eget kapital och riskkapital.

Investeringen ska bestå av ett anbudsförfarande för att välja ut och utse en extern fondförvaltare för en investeringsperiod på fem år.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska det rättsliga avtalet mellan Cypern och den fond som ansvarar för finansieringsinstrumentet och den efterföljande investeringsstrategin för finansieringsinstrumentet

I.kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och

II.utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning 11 , ii) verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena 12 , iii) verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar 13 och anläggningar för mekanisk biologisk behandling 14 , och iv) verksamheter och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och

III.kräva kontroll av att projekten följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning per fond för alla transaktioner, även de som är undantagna från hållbarhetssäkring.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

G.2.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer

Berörd åtgärd (reform eller investering)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för delmål)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

134

C3.3R1

Underlättande av strategiska investeringar

Delmål

Lagstiftning för strategiska investeringar.

Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande

1 kv.

2022

Ikraftträdande av en lag till stöd för strategiska investeringar i Cypern som ska innehålla följande: rationalisering av förfarandena för licensiering av strategiska investeringar, projektledare för varje projekt, utfärdande av bygglov i rätt tid.

135

C3.3R1

Underlättande av strategiska investeringar

Delmål

Förbättrad organisatorisk kapacitet för att underlätta strategiska investeringar

Offentliggörande i den officiella tidningen av inrättandet av en offentlig sektor som underlättar reformen, av processsystemet och riktlinjerna samt av den samordnande myndighetens kontroll av slutförd utbildning

2 kv.

2023

Offentliggörande i den officiella tidningen av slutförandet av inrättandet av en sektor vid ministeriet för stadsplanering och bostäder för att underlätta det strategiska systemet. offentliggörande av processsystemet och utformningen av riktlinjerna. och rapportering från samordningsmyndigheten om viktig personalutbildning för genomförandet av reformen.

136

C3.3R2

Förstärkning av snabbspårningsmekanismen för företagsaktivation

Delmål

Inrättande av en plattform där investerare kan spåra sin onlineansökan och interagera med de behöriga myndigheterna.

Meddelande från handelsministeriet om att plattformen godtar ansökningar

4 kv.

2022

Uppgradering av tjänsterna för ansökningar om utfärdande av verksamhetstillstånd, vägledning för etablering och drift, tillhandahållande av information om alla nödvändiga tillstånd som krävs av företaget för att inleda verksamhet, underlättande av utfärdande av uppehålls- och arbetstillstånd i Cypern för tredjelandsmedborgare genom inrättandet av en plattform där investerare kan spåra sin onlineansökan och samverka med de behöriga myndigheterna.

137

C3.3R2

Förstärkning av snabbspårningsmekanismen för företagsaktivation

Mål

Bedömning av ansökningar om investeringar via plattformen

Nummer

0

50

4 kv.

2025

Slutförande av bedömningen av minst 50 ansökningar om investeringar via plattformen.

138

C3.3R3

Modernisering av bolagslagen

Delmål

Överlämnande av lagförslaget till riksdagen för godkännande, omstrukturering av bolagslagen

Lagförslaget läggs fram för parlamentet efter det att det har antagits av ministerrådet.

3 kv.

2024

Lagförslaget läggs fram för parlamentet för godkännande. Lagförslaget ska omstrukturera bolagslagen. Den ska särskilt modernisera Cyperns bolagsrätt genom att använda bästa praxis från andra jurisdiktioner inom common law för att skapa en grund för kunskap och tydlighet i form av rättspraxis och litteratur och för att bistå vid tolkningen och tillämpningen av lagstiftningen i praktiken.

139

C3.3R3

Modernisering av bolagslagen

Delmål

Ikraftträdande av bolagslagen

Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande

4 kv.

2025

Ikraftträdande av bolagslagen, som ska omstrukturera bolagslagen. Den ska särskilt modernisera Cyperns bolagsrätt genom att använda bästa praxis från andra jurisdiktioner inom common law för att skapa en grund för kunskap och tydlighet i form av rättspraxis och litteratur och för att bistå vid tolkningen och tillämpningen av lagstiftningen i praktiken.

140

C3.3R4

Utforma och inrätta en nationell utvecklingsbyrå

Delmål

Ministerrådets godkännande av färdplanen för inrättande och inrättande av en nationell utvecklingsbyrå

Offentliggörande av ministerrådets beslut

2 kv.

2023

Ministerrådets godkännande av färdplanen för inrättande och inrättande av en nationell utvecklingsbyrå som ska underlätta tillgången till lån, garantier och finansiering med eget kapital för små och medelstora företag och öka EU-finansieringens absorptionsförmåga med hjälp av EU-verktyg

141

C3.3R4

Utforma och inrätta en nationell utvecklingsbyrå

Delmål

Driftstart för Cyprus National Promotional Agency

Första upplägget godkänt av den ständiga sekreteraren

3 kv.

2025

Driftstart för Cyprus National Promotional Agency, inklusive personal med erforderlig personal

142

C3.3R5

Strategisk investerare på Cyperns fondbörs

Delmål

Val av en strategisk investerare som ska köpa en kontrollerande andel på Cyperns fondbörs

Ministerrådet godkänner avtalet

4 kv.

2024

Val av en strategisk investerare som ska köpa en kontrollerande andel på Cyperns fondbörs, undertecknande av relevanta avtal, finansiellt avslut av transaktionen.

143

C3.3R6

Incitament för att främja fusioner och förvärv.

Delmål

Handlingsplan för incitament för fusioner och förvärv

Ministerrådet antar en rapport och den åtföljande handlingsplanen

4 kv.

2022

Godkännande av en rapport och en åtföljande handlingsplan från ministerrådet om särskilda incitament för att främja fusioner och förvärv, efter utvärdering av liknande ordningar inom EU och samråd med berörda parter.

144

C3.3I2

Inrättande av en regleringsbrevlåda för att göra det möjligt för finansteknik

Delmål

Regleringsbrevlåda med inriktning på finansteknik och innovativ teknik

Tillkännagivande om att Cyperns värdepappers- och valutakommission ska lansera regleringsbrevlådan.

2 kv.

2023

Lansera en regleringsbrevlåda som ska underlätta utvecklingen av ett lämpligt och attraktivt regelverk för finansteknik och innovativ teknik och skapa balans mellan ett smidigt införande av innovativa produkter eller tjänster och säkerställande av investerarskydd.

145

C3.3I3

Konsulttjänster för små och medelstora företag

Delmål

Stödsystem för konsulttjänster för små och medelstora företag

Offentligt tillkännagivande om lanseringen av stödordningen

3 kv.

2022

Lansering av stödsystemet för konsulttjänster för små och medelstora företag genom en öppen ansökningsomgång som syftar till att stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft och stödja deras företagstillväxt, i syfte att öka produktiviteten och försäljningen, modernisera produktionslinjen och tekniken, uppgradera produktsortiment och produktionsprocesser.

146

C3.3I3

Konsulttjänster för små och medelstora företag

Mål

Små och medelstora företag som får stöd av ackrediterade konsulter

Nummer

0

375

4 kv.

2025

Minst 375 små och medelstora företag ska få stöd från ackrediterade konsulter genom stödsystemet, med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. Tillhandahållandet av tjänster ska kontrolleras av det datoriserade systemet vid ministeriet för energi, handel och industri – industri- och tekniktjänsten – kontrollerat av den personal vid ministeriet för industri och teknik som ansvarar för systemet innan den lämnar in godkända ansökningar till redovisningsavdelningen för administrativ kontroll och utbetalning av bidrag.

147

C3.3I4

System för digital uppgradering av företag

Delmål

Offentliggörande av förslagsinfordran efter godkännande av systemet i ministerrådet

Officiellt tillkännagivande av inbjudan att lämna förslag i pressen, på webbplatsen för MECI/ITS och på sociala medier för MECI/ITS

2 kv.

2023

Offentliggörande av en inbjudan att lämna förslag till bidrag som täcker en procentandel av utgifterna som ska förbättra företagens digitala identitet eller öka beloppet för små och medelstora företag som använder informations- och kommunikationsteknik (inbegripet e-handelssektorn), eller som ska främja digitalt entreprenörskap eller kommer att inbegripa, efter ministerrådets godkännande av ordningen för digital uppgradering av företag.

148

C3.3I4

System för digital uppgradering av företag

Mål

Små och medelstora företag som fått stöd efter inlämning av betalningsansökningar.

Nummer

0

290

2 kv.

2026

Minst 290 små och medelstora företag som fått stöd efter inlämning av betalningsansökningar och administrativa kontroller och kontroller på plats utförda av den ansvariga systemförvaltningsgruppen.

149

C3.3I5

Stödja de cypriotiska företagens expansion och öppenhet i fråga om internationell handel

Mål

Företag som får stöd för extraterritoriell verksamhet

Nummer

0

40

4 kv.

2023

Minst 40 företag som får stöd för handelsextroveringverksamhet, efter inlämning av ansökan om utbetalning och kontroll utförd av den ansvariga systemförvaltningsgruppen.

Ansökningsomgången ska ha en kravspecifikation som ska innehålla kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

150

C3.3I5

Stödja de cypriotiska företagens expansion och öppenhet i fråga om internationell handel

Mål

Företag som får stöd för extraterritoriell verksamhet

Nummer

40

140

2 kv.

2026

Minst 140 företag som får stöd för extroveringverksamhet inom handeln, efter inlämning av ansökan om utbetalning och kontroll utförd av den ansvariga systemförvaltningsgruppen, i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

151

C3.3I6

Statligt finansierad aktiefond

Delmål

Inrättande av den registrerade alternativa investeringsfonden i Cyperns värdepappers- och valutakommissions register

Registrering av RAIF i Cyperns värdepappers- och valutakommission (CySEC)

4 kv.

2022

Inrättandet av den registrerade alternativa investeringsfonden (RAIF) i Cyperns värdepappers- och valutakommission (CySEC) har slutförts. Fonden ska öka tillgången till alternativa finansieringskällor, särskilt för innovativa företag och nystartade företag.

Investeringspolicyn ska innehålla kriterier för investeringsobjektens stödberättigande för att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå och kravet att stödmottagarna ska anta och offentliggöra planer för grön omställning under det föregående räkenskapsåret från verksamheter eller tillgångar.

152

C3.3I6

Statligt finansierad aktiefond

Mål

Investeringsobjekt som får stöd från fonden

Nummer

0

12

2 kv.

2026

Minst 12 investeringsobjekt (nystartade företag och innovativa företag) får stöd från fonden.

G.3.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investeringar 1 (C3.3I1): Integrerat informationssystem för Registrar of Companies and Official Receiver.

Åtgärdens mål är att utforma, utveckla, genomföra, underhålla och driva en integrerad registerplattforms lösning som stöder de processer och tjänster som tillhandahålls av sektionen för företag och immateriell och industriell äganderätt vid Registrar of Companies and Official Receiver, på ett sådant sätt att den digitala omvandlingen av de två ovannämnda avsnitten drivs framåt och etableras som föregångare i digital närvaro, online-kapacitet och enastående kundservice som tillhandahålls genom effektiva interna processer och stöds av flexibla it-system.

Investeringen ska bestå i installation av systemets maskinvara och programvara, färdigställande av nätinfrastrukturen och utbildning av personalen för det nya systemet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

G.4.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer

Berörd åtgärd (reform eller investering)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för delmål)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

153

C3.3I1

Integrerat informationssystem för bolagsregistret och den officiella mottagaren

Delmål

Installation och nätverksbyggande av systemmaskinvara och programvara slutförd

Utfärdande av färdigställande och drift av installation av systemhårdvara & programvara och nätverksbyggande slutförd

1 kv.

2023

Installation av systemmaskinvara & programvara och nätverk slutförd (servrar, hårddiskar, persondatorer och kringutrustning, RDBMS, operativsystem och routrar).

154

C3.3I1

Integrerat informationssystem för bolagsregistret och den officiella mottagaren

Mål

Utbildning av personal

% (procentandel)

0

100

4 kv.

2025

Utbildning av 100 % av personalen vid Registrar of Companies, Official Receiver och Department of Information Technology Services personal om det installerade informationssystemet och tillhörande operativa förfaranden.

H. DEL 3.4: Modernisera offentliga och lokala myndigheter, effektivisera rättsväsendet och bekämpa korruption

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan är inriktad på långvariga utmaningar när det gäller den offentliga förvaltningens funktion, både på central och lokal nivå, rättssystemet och ramen för korruptionsbekämpning. Syftet med denna del är att i) att öka effektiviteten, ändamålsenligheten och relevansen i förvaltningsprocesserna, med beaktande av medborgarnas och företagens aktuella utmaningar, behov och förväntningar, ii) att stärka inrikesministeriets och de lokala myndigheternas administrativa kapacitet och samarbete för att säkerställa ett effektivt genomförande av den nya lokala förvaltningsmodellen, iii) att förbättra rättsväsendets ändamålsenlighet, kvalitet och effektivitet genom att påskynda rättskipningen och minska eftersläpningen av mål, och iv) att uppnå större samstämmighet i regeringens insatser för att bekämpa korruption.

De reformer och investeringar som ingår i denna del bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om förbättrad effektivitet i den offentliga sektorn, särskilt när det gäller hur den offentliga förvaltningen och de lokala myndigheterna fungerar (de landsspecifika rekommendationerna 1 från 2019 och 4 från 2020), om främjande av flexibla arbetsformer (den landsspecifika rekommendationen 2 från 2020), om förbättring av rättsväsendets effektivitet och digitalisering (den landsspecifika rekommendationen nr 5 från 2019 och den landsspecifika rekommendationen nr 4 från 2020) och om korruptionsreformer (den landsspecifika rekommendationen nr 5 från 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

H.1.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Underordnad del 3.4.1: Modernisering av den offentliga sektorn

Reform 1 (C3.4R1): Förbättra den administrativa kapaciteten och förbättra den offentliga förvaltningens funktion för bättre beslutsfattande och genomförande

Syftet med reformen är att förbättra den allmänna offentliga förvaltningens funktion genom att förbättra dess ram för personalförvaltning och att omstrukturera och stärka den cypriotiska polisens administrativa kapacitet.

Reformen ska bestå av två delar:

I)Utarbetande och genomförande av en handlingsplan för att stärka den administrativa kapaciteten och den strategiska rollen i personalförvaltningen vid avdelningen för offentlig förvaltning och personal när det gäller utformning och övervakning av genomförandet av den offentliga förvaltningen och personalpolitiken inom den offentliga sektorn, t.ex. fastställande av politik, utformning av riktlinjer och grundläggande principer för personalförvaltning, översyn av befintlig politik, lagstiftning och praxis samt arbetsmarknadsrelationer. Parallellt med reformen ska fackministeriernas kapacitet att genomföra den offentliga förvaltningens politik och personalavdelningen stärkas, samtidigt som tillräcklig ansvarsskyldighet och reaktionsförmåga säkerställs.

II)omorganisation och modernisering av den cypriotiska polisen genom utformning och genomförande av en ny modell för polisarbete och insatser, en ny förvaltningsram för lärande och utveckling samt en ny ram för personalförvaltning.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 2 (C3.4R2): Reglera flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn

Syftet med reformen är att öka den offentliga förvaltningens produktivitet och effektivitet genom flexibla arbetsformer, såsom distansarbete, delvis distansarbete och deltidsarbete.

Reformen ska bestå i att införa flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn på grundval av en bedömning av avdelningen för offentlig förvaltning och personal av rekommendationerna i en extern studie av bästa praxis och eventuella begränsningar som noterats av andra nationella offentliga förvaltningar. Studien ska innehålla en översyn av villkoren för flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn på det sätt som tillämpas i andra jurisdiktioner.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 3 (C3.4R3): Införa en ny ram för utvärderings- och urvalsprocessen för tillsättning av lediga tjänster och nya bestämmelser för utvärdering av arbetstagarnas prestationer.

Syftet med reformen är att förbättra den offentliga förvaltningens funktion genom en översyn av rekryterings- och befordringsramen och systemet för resultatbedömning.

Reformen ska bestå av följande: i) införande av en ny ram inom den offentliga förvaltningen för utvärdering och urval av sökande till befordringsbara tjänster, inklusive chefstjänster, på grundval av meriter, ii) införa ett nytt system för resultatbedömning som ska användas i utvecklings- och befordringssyfte för att göra bedömningen och befordringen mer öppen, rättvis, kompetensbaserad och effektiv, och iii) förbättring av rekryteringsförfarandena genom utbildning, uppdatering av serviceplanerna (uppsättningen krav och skyldigheter för anställningar inom den offentliga förvaltningen) och ändringar av de två relevanta lagarna för rekrytering.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2025.

Reform 4 (C3.4R4): Stärka den administrativa kapaciteten och insynen genom professionalisering av offentlig upphandling och ytterligare digitalisering av dess process.

Syftet med reformen är att öka den offentliga upphandlingens effektivitet och ändamålsenlighet genom att införa nya upphandlingsförfaranden med hjälp av digitala verktyg och öka personalens kunskaper och expertis.

Reformen ska bestå i att införa ett integrerat helt digitaliserat system för e-upphandling med hjälp av modern teknik och på så sätt minska deltagarnas administrativa börda samtidigt som ansvarsskyldighet och öppenhet säkerställs. Det ska åtföljas av åtgärder som syftar till professionalisering av offentlig upphandling, såsom en översyn av organisationsstrukturen för den centrala professionella offentliga upphandlingsfunktionen och utbildning och certifiering av personer som arbetar med upphandling.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 5 (C3.4R5): Förstärkning av rättstjänstens kapacitet

Syftet med reformen är att genomföra en digital omvandling av lagkontoret i syfte att öka dess effektivitet och ändamålsenlighet, liksom produktiviteten, kvaliteten på arbetet och arbetsvillkoren för de anställda.

Reformen ska bestå i att digitalisera alla de processer och förfaranden som används av rättstjänsten genom att införa ett it-system (e-juridiksystem), som ska levereras som en fullständig programvarubaserad tjänstelösning. Den ska omfatta tillhandahållande, utveckling och anpassning av ett befintligt webbaserat förvaltningssystem för att tillhandahålla funktioner såsom skapande av elektroniska ärendefiler och mappar, ärendehantering och övervakning, intern kommunikation och arbetsflöden, spårning av ärenden, ekonomisk förvaltning och betalningar. Under projektets genomförande ska en verksamhetsanalys bedöma behovet av processomstrukturering. Alla befintliga pappersfiler ska överföras till det centrala e-rättssystemet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investeringar 1 (C3.4I1): Rationalisering av omställningssystemet genom införande av ett system för schemaläggning

Syftet med investeringen är att optimera svängningsmönstren och åstadkomma produktivitets- och effektivitetsvinster i organisationer inom den offentliga sektorn som tillhandahåller tjänster i olika tidsomställningar.

Investeringen ska bestå i att införa ett system för schemaläggning som omfattar löpande administration och taktiska planeringsverktyg, automatisering av skiftplaner/rotationer och snabb automatiserad kommunikation med anställda och chefer. Systemet bör samverka med den personalförvaltningsmodul i systemet för planering av företagsresurser som genomförs i den offentliga sektorn (utanför återhämtnings- och resiliensplanen). Åtgärden ska omfatta utbildning av administratörer som använder systemet för schemaläggning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 2 (C3.4I2): Digitalisering av lagstiftningsprocessen

Syftet med investeringen är att förbättra lagstiftningens kvalitet och öka rättssäkerheten och öppenheten genom att modernisera lagstiftningsprocessen och offentliggöra tillämplig lagstiftning.

Investeringen ska bestå i att inrätta en plattform för utarbetande av lagstiftning som underlättar utarbetande, konsolidering, förvaltning och lagring av lagar och andra författningar. Systemet ska också bli regeringens officiella enda digitala ingång för allmänheten till alla lagstiftningstexter i ett driftskompatibelt format. Investeringen ska omfatta uppladdning av alla befintliga lagar och andra författningar till den nya plattformen.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 3 (C3.4I3): Modelling Hub för ekonomisk politik

Syftet med investeringen är att förbättra beslutsfattandet och genomförandet genom att öka användningen av kvantitativa modelleringsmetoder för konsekvensanalyser av lagstiftning.

Investeringen ska bestå i att utveckla modelleringsverktyg och expertis bland offentlig personal för att möjliggöra bättre politiska konsekvensbedömningar. Detta ska uppnås genom att i) inrätta ett modellcentrum för ekonomisk politik med verktyg och data för analys och utvärdering av politiken, ii) att överföra kunskap om politisk analys och utvärdering till anställda vid finansministeriet, och iii) utveckling av verktyg för stordata och dataanalys.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Underordnad del 3.4.2: Reform av lokal förvaltning och fysisk planering

Reform 6 (C3.4R6): Ny rättslig ram för lokala myndigheter och relevanta stödåtgärder

Syftet med åtgärden är att reformera det lokala förvaltningssystemet i Cypern för att förbättra dess beslutanderätt och administrativa självständighet, öka effektiviteten i styrningen och anpassa resurser och ansvar för att säkerställa finansiell hållbarhet.

Reformen ska bestå i att ny lagstiftning antas som ska minska antalet kommuner och skapa gemenskapskluster för centraliserat tillhandahållande av tjänster i syfte att förbättra den administrativa kapaciteten, införa en ny förvaltningsmodell och en ny personalstruktur för kommunerna. överföra befogenheter och resurser från centralregeringen till kommunerna, särskilt när det gäller utfärdande av tillstånd, socialpolitik, lokalt underhåll av infrastruktur, skolor och tillhandahållande av lokala tjänster till medborgarna. reformera finansieringen av kommunerna, och säkerställa tillräcklig rättslig tillsyn, öppenhet och demokratisk ansvarsskyldighet. Reformen ska också omfatta kapacitetsuppbyggnad genom utbildning.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 7 (C3.4R7): Stadsplanering

Syftet med reformen är att minska trycket på kommunernas expansion och öka markförseglingen genom att underlätta användningen av tillgänglig mark för byggnadsändamål.

Reformen ska bestå i att inrätta en rättslig ram för arrondering av stadsområden och främja genomförandet av huvudplaner för stadsplanering i utvalda områden eller områden av strategisk betydelse för ön. Reformen ska också omfatta utarbetande av en expertstudie, en digital plattform för att möjliggöra arrondering i städer och utarbetande av pilotpilotplaner för stadsplanering.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Investeringar 4 (C3.4I4): Förbättrat e-system för utfärdande av bygglov

Syftet med investeringen är att effektivisera förfarandena för bygglov.

Investeringen ska bestå i att i) utvidga e-applikationsmiljön för det befintliga Hippodamos IT-system för planering och tillståndsgivning, för att göra det möjligt för alla byggmyndigheter och byggmyndigheter (kommuner) att lämna in ansökningar om bygglov och bygglov från en gemensam plattform, ii) uppgradera Hippodamosystemet för att möjliggöra digital tillämpning, studier och utfärdande av planerings- och bygglov, och iii) uppgradering eller utvidgning av andra Hippodamomoduler, såsom förvaltning och administration av entreprenadkontrakt.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

Investeringar 5 (C3.4I5): Smarta städer

Syftet med investeringen är att samordna pågående initiativ för smarta städer i en nationell genomförandeplan.

Investeringen ska bestå i att lägga fram en nationell översiktsplan för smarta städer, med fokus på tre prioriterade smarta lösningar för kommunerna: smart parkering, smart belysning och smart avfallshantering. Investeringen ska omfatta utformning och genomförande av infrastrukturen för smarta städer (central plattform) samt utformning och genomförande av de tre prioriterade smarta lösningarna, inklusive installation av sensorer. Investeringen förväntas omfatta 30 kommuner. Den centrala plattformen ska ha den flexibilitet som krävs för framtida tillägg av nya lösningar för smarta städer.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 6 (C3.4I6): Förnyelse och vitalisering av Nicosia Inner City

Syftet med investeringen är att blåsa nytt liv i Nicosias innerstad genom att locka unga invånare, nya investeringar och främja ekonomisk verksamhet.

Investeringen ska bestå av i) renoveringen av Faneromeni School som ska användas som en avdelning vid Cyperns universitet, ii) inköp och renovering av byggnader i innerstaden som ska omvandlas till studentbostäder. och iii) införande av incitament från den privata sektorn för att tillhandahålla studentbostäder i området.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Underordnad del 3.4.3: Ett effektivt rättssystem

Reform 8 (C3.4R8): Rättsväsendets effektivitet

Syftet med reformen är att minska den stora eftersläpningen av pågående mål vid domstolarna och att öka rättsväsendets övergripande effektivitet och kvalitet.

Reformen ska bestå i att utarbeta en handlingsplan för att undanröja eftersläpningen av mål och överklaganden med specifika årliga mål och inrätta en arbetsgrupp med domare, som förväntas samordna genomförandet av handlingsplanen för att minska eftersläpningen av pågående mål. Handlingsplanen förväntas vara färdig senast den 31 december 2021. Pågående mål ska definieras som pågående mål i mer än två år. Den 31 december 2020 fanns följande: 24 777 pågående tvistemål, 2 222 pågående överklaganden i tvistemål och 475 pågående överklaganden i förvaltningsmål. Reformen ska också bestå i att genomföra de reviderade civilprocessregler som antogs av Högsta domstolen den 19 maj 2021 och som ska öka effektiviteten i de rättsliga förfarandena, även när det gäller att avgöra mål.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 9 (C3.4R9): Digital omvandling av domstolar

Syftet med reformen är att åtgärda den ineffektivitet i rättssystemet som orsakas av de domstolar som arbetar med manuella och pappersbaserade system. Digitaliseringen av systemet ska effektivisera och påskynda rättskipningen.

Reformen ska bestå i att i) inrätta och driva i) domstolsväsendet en tillfällig lösning för att tillgodose de mest akuta behoven innan e-juridiken är tillgänglig, ii) ett integrerat e-juridiksystem och iii) digital ljudinspelning i domstolsförfaranden. E-juridiksystemet ska vara tillgängligt för domstolar, advokater, medborgare, Polens advokatbyrå och polis. Den ska införa flera funktioner, såsom digital ärendearkivering och betalning, kategorisering av ärenden, ärendesökning, dokumentframställning och dokumenthantering, spårnings- och övervakningssystem för att stödja strömning av ärenden, övervakning av efterlevnaden av förelägganden och protokoll, tilldelning av ärenden till hörande, verkställande och hantering av beslut, ärendeavslut och bevishantering.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2025.

Investeringar 7 (C3.4I7): Utbildning av domare

Syftet med investeringen är att åtgärda den låga utbildningsnivån och det livslånga lärandet för domare.

Investeringen ska bestå av utbildning av domare om de reviderade civilprocessreglerna och/eller annan juridisk utbildning om olika juridiska ämnen och juridisk kompetens som anordnas av Cyperns skola för rättslig utbildning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 8 (C3.4I8): Förbättring av domstolarnas infrastruktur

Syftet med investeringen är att åtgärda den ineffektivitet i rättsväsendet som orsakas av otillräckliga domstolsbyggnader, både när det gäller kvantitet och kvalitet.

Investeringen ska bestå i uppförandet av en utbyggnad av distriktsdomstolens byggnad i Famagusta.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2021.

Underordnad del 3.4.4: Korruptionsbekämpning

Reform 10 (C3.4R10): Förbättra den rättsliga och institutionella ramen för korruptionsbekämpning

Målet med reformen är att uppnå större samstämmighet i kampen mot korruption genom att genomföra den nationella övergripande handlingsplanen mot korruption.

Reformen ska bestå av följande: i) lagstiftning för att skydda visselblåsare, öka insynen i offentliga beslutsprocesser och förebygga intressekonflikter, ii) inrätta och driva en oberoende myndighet mot korruption, som ska samordna insatserna från alla organ som arbetar med korruptionsbekämpning och övervaka att de olika behöriga avdelningarna genomför åtgärder i tid, iii) medvetenhet och utbildning om korruptionsbekämpning och förebyggande av korruption och iv) förstärkning av internrevisionsenheterna inom alla ministerier och internrevisionstjänsten.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

H.2.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer

Berörd åtgärd (reform eller investering)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för delmål)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

155

C3.4R1

Förbättra den administrativa kapaciteten och förbättra den offentliga förvaltningens funktion för bättre beslutsfattande och genomförande

Delmål

Handlingsplan för en effektiv hantering av personalfrågor i den nationella offentliga förvaltningen

 

Ministerrådets antagande av handlingsplanen

1 kv.

2022

Ministerrådet har antagit en handlingsplan som ska innehålla följande:

– Riktlinjer, mallar och genomförandestöd från avdelningen för offentlig förvaltning och personal till fackministeriernas administration när det gäller personalförvaltningsfrågor såsom omstrukturering och omstrukturering, förenklade förfaranden och personalplanering.

– Genomförande av en reviderad organisationsstruktur för PAPD.

– Plan för lärande och utveckling för PAPD-personal.

– Utbildningsplan för fackministeriernas administration.

156

C3.4R1

Förbättra den administrativa kapaciteten och förbättra den offentliga förvaltningens funktion för bättre beslutsfattande och genomförande

Delmål

Ny ram för personaladministration för den cypriotiska polisen

Antagande av polischefen och den ständige sekreteraren vid ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning samt ikraftträdande

4 kv.

2023

Den nya ramen för personaladministration för den cypriotiska polisen har trätt i kraft och ska omfatta följande områden:

– Analys och skapande av arbetsbeskrivningar

– Rekrytering

– Motivering

– Utbildning och utveckling

– Ersättning och förmåner

– Relationer mellan arbetsmarknadens parter och arbetstagare samt kommunikation

– Förvaltning av pensionerade medlemmar

– Säkerhet och hälsa

– Strategi för personalförvaltning

157

C3.4R1

Förbättra den administrativa kapaciteten och förbättra den offentliga förvaltningens funktion för bättre beslutsfattande och genomförande

Delmål

Genomförande av handlingsplanen för en effektiv hantering av personalfrågor i den nationella offentliga förvaltningen

Slutrapport godkänd av ministerrådet om genomförandet av handlingsplanen

4 kv.

2025

Handlingsplanen har genomförts, bland annat följande:

– Riktlinjer och handböcker för fackministeriernas administration när det gäller rekryteringsförfaranden, disciplinära förfaranden, personalplanering, omorganisation och förenkling av processöversyner

– Ändringar av lagstiftningen där så är lämpligt

– Utbildning av personal i fackministeriernas administration

158

C3.4R2

Reglera flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn

Delmål

Beslut om flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn

Beslut av ministerrådet

1 kv.

2023

En studie om flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn ska genomföras. PAPD ska bedöma studiens rekommendationer med beaktande av lämpliga skyddsåtgärder som syftar till att förbättra effektiviteten i den offentliga förvaltningen. Efter bedömningen av rekommendationerna i studien ska ett beslut om deras genomförande fattas av ministerrådet.

159

C3.4R2

Reglera flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn

Delmål

Genomförande av flexibla arbetsformer

Slutrapport från PAPD om genomförandet av ministerrådets beslut

4 kv.

2024

Genomförande av ministerrådets beslut, i förekommande fall genom ändring av lagar/förordningar, kommunikation om politik och utbildning, på grundval av en handlingsplan som utarbetats av avdelningen för personal vid den offentliga förvaltningen.

160

C3.4R3

Införa en ny ram för utvärderings- och urvalsprocessen för tillsättning av lediga tjänster och nya bestämmelser för utvärdering av arbetstagarnas prestationer.

Delmål

Ikraftträdande av lagstiftning om utvärderings- och urvalsprocessen för lediga platser inom den offentliga sektorn och regler för utvärdering av anställdas prestationer.

Bestämmelse i relevanta lagar och förordningar som anger deras respektive ikraftträdande

4 kv.

2021

De viktigaste delarna ska vara följande:

i) ikraftträdande av en lag som föreskriver utvärdering och urval av kandidater för tillsättning av tjänster för befordran av offentliga tjänster, inbegripet chefstjänster, med nya kriterier och metoder baserade på objektiv bedömning och meriter, och ändring av lagen om offentlig tjänst när det anses nödvändigt, och ii) ikraftträdande av nya förordningar för genomförande av ett nytt system för resultatbedömning för offentliganställda, som ska användas i utvecklings- och befordringssyfte för att göra bedömningsförfarandet och befordringsmekanismen öppnare, rättvisare, mer kompetensbaserade och effektiva.

161

C3.4R3

Införa en ny ram för utvärderings- och urvalsprocessen för tillsättning av lediga tjänster och nya bestämmelser för utvärdering av arbetstagarnas prestationer.

Delmål

En ny ram för resultatutvärdering och tillsättning av lediga tjänster inom den offentliga sektorn.

Idrifttagande av den nya ramen

1 kv.

2025

Tjänstemännens prestationer ska utvärderas och lediga tjänster inom den offentliga sektorn tillsättas i enlighet med den nya rättsliga ramen, efter det att den faktiskt genomförts, bland annat genom utbildning av berörda anställda.

162

C3.4R4

Stärka den administrativa kapaciteten och insynen genom professionalisering av offentlig upphandling och ytterligare digitalisering av dess process.

Delmål

Nytt integrerat system för e-upphandling

De första anbudsinfordringarna har inletts inom ramen för det nya e-upphandlingssystemet.

4 kv.

2025

Det nya integrerade e-upphandlingssystemet ska vara fullt funktionsdugligt och omfatta all utveckling, testning och utbildning av användare.

Systemets huvudsakliga funktioner ska vara följande:

– stödja engångsprincipen för inlämning av uppgifter från privata användare.

– statistikrapportering

– stödja användningen av ny teknik som kan användas av både upphandlande myndigheter och ekonomiska aktörer i deras administrativa funktioner.

Underlätta de upphandlande myndigheternas administrativa arbete.

Användarvänligt gränssnitt för ekonomiska aktörer med tonvikt på små och medelstora företag.

Offentliggörande av öppna uppgifter om förfarandena för offentlig upphandling

Ge de upphandlande myndigheterna och beslutsfattarna information om förfarandena för offentlig upphandling under projektets hela livscykel.

163

C3.4R5

Förstärkning av rättstjänstens kapacitet

Delmål

Nytt it-system för rättstjänsten

Idrifttagande av det nya it-systemet

4 kv.

2023

Fullständig operationalisering av en programvarubaserad tjänstelösning för advokatbyrån som ska ha följande egenskaper:

– skapande av elektroniska ärendeakter och mappar

– handläggning och övervakning av ärenden

– intern kommunikation och arbetsflöden

– uppföljning av ärenden, ekonomisk förvaltning och betalningar

– digitalisering av pappersfiler

Utbildning av användare har slutförts.

164

C3.4I1

Rationalisering av omställningssystemet genom införande av ett system för schemaläggning

Delmål

Införande av ett nytt system för schemaläggning i organisationer inom den offentliga sektorn

Idrifttagande av det nya systemet för planering av tjänstgöringslistor

2 kv.

2026

Slutförande av utvecklingen och idrifttagandet av systemet för planering av tjänstgöringslistor. Systemets huvudsakliga funktioner ska vara följande:

– löpande administration och taktiska planeringsverktyg, med automatiserad skiftplanering och kommunikation till anställda och chefer

– personal och skiftledning, med övervakning av arbetskraftskostnader, frånvaro och övertid

165

C3.4I2

Digitalisering av lagstiftningsprocessen

Delmål

Genomförande av Cyperns lagstiftningsplattform

Idrifttagande av det nya systemet

1 kv.

2025

Idrifttagande av plattformen och slutförande av utbildning för administratörer och privilegierade användare.

Den fullt fungerande lagstiftningsplattformen ska möjliggöra följande:

– upprättande och hantering av fakturor genom en webbredaktör, med möjlighet att exportera i xml-format i alla skeden av lagberedningsprocessen.

– en central databas för att lagra och sprida lagtexterna som öppna data genom gränssnitt för tillämpningsprogram samt i bulk.

– ett verktyg för att konsolidera lagar och ändringar.

166

C3.4I2

Digitalisering av lagstiftningsprocessen

Delmål

Digitalisering av lagar & bestämmelser i den nya plattformen

Offentligt tillkännagivande på plattformen

4 kv.

2025

Alla tidigare lagar och förordningar har laddats upp på den nya plattformen, så att all lagstiftning finns tillgänglig online på en statlig plattform.

167

C3.4I3

Modelling Hub för ekonomisk politik

Delmål

Inrättande av ett modellcentrum för analys av den ekonomiska politiken

När centrumet tas i bruk

4 kv.

2023

Fullständigt operationalisering av centrumet och utrustning, inklusive utnämning av forskarlag. Gruppen ska bestå av experter på makroekonometriska modeller, ekonometriker, dataanalytiker och ekonomer.

168

C3.4I3

Modelling Hub för ekonomisk politik

Mål

Antal utvecklade modeller för konsekvensbedömning och verktyg för dataanalys

Nummer

0

20

4 kv.

2025

En fullständig utveckling av minst 20 modeller för makroekonometriska konsekvensbedömningar och nya dataanalysverktyg för Cyperns ekonomi på grundval av olika metoder ska simuleras, testas och tillämpas för analys och prognostisering av den ekonomiska politiken.

169

C3.4R6

Ny rättslig ram för lokala myndigheter och relevanta stödåtgärder

Delmål

Ny rättslig ram för lokala myndigheter

Bestämmelse i lagen som anger lagstiftningens ikraftträdande

 

2 kv.

2024

Interventionen ska bestå i att tre lagar träder i kraft: Kommunallagen, kommunallagen (ändringslagen) och lagen om lokala förvaltningsorganisationer på distriktsnivå).

Den nya rättsliga ramen ska omfatta följande:

– Minskning av antalet kommuner

– Inrättande av gemenskapskluster för tillhandahållande av tjänster

– Överföring av nya befogenheter och medel från centralregeringen till kommunerna

– Nytt finansieringssystem för kommuner

– Regler om rättslig tillsyn, öppenhet och ansvarsskyldighet

– Förbättring av effektiviteten i vattenförsörjning, avloppsrening och hantering av fast avfall samt tillståndsgivning genom inrättande av fem distriktsorganisationer för lokal förvaltning.

170

C3.4R6

Ny rättslig ram för lokala myndigheter och relevanta stödåtgärder

Mål

Antal anställda vid lokala myndigheter som deltar i kapacitetsuppbyggnad

Nummer

0

500

4 kv.

2024

Slutförande av en rad tematiska kapacitetsuppbyggnadsprogram för lokal förvaltning, med utbildning för minst 500 deltagare (ledamöter och personal vid lokala myndigheter).

171

C3.4R7

Stadsplanering

Delmål

Ikraftträdande av lagen om stadsplanering

Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande

 

3 kv.

2022

Ikraftträdande av lagen om fastighetsreglering i syfte att minska stadsutbredningen genom rationellt utnyttjande av befintliga bostadsområden

172

C3.4R7

Stadsplanering

Mål

Antal huvudplaner för stadsplanering i bostadsområden

Nummer

0

10

4 kv.

2025

Huvudplaner för stadsplanering i bostadsområden har utarbetats, offentliggjorts och godkänts för användning i utvalda områden eller områden av strategisk betydelse. Översiktsplanerna ska integrera och omfördela mark som är segmenterad och otillgänglig till skiften (inom ett områdes utvecklingsgränser).

173

C3.4I4

Förbättrat e-system för utfärdande av bygglov

Delmål

Förbättring av Hippodamos-systemets e-applikationsmiljö

Ansökningar som tas emot genom den förbättrade e-ansökningsmiljön

4 kv.

2022 

Slutförande av förbättringen av e-applikationsmiljön i det befintliga Hippodamossystemet för att göra det möjligt att lämna in ansökningar om planerings- och bygglov för alla byggmyndigheter och byggmyndigheter (kommuner) från en gemensam plattform.

174

C3.4I4

Förbättrat e-system för utfärdande av bygglov

Delmål

Förbättring av Hippodamos planerings-, kontroll- och projektförvaltningsfunktioner

Helt digital process för utfärdande av tillstånd och förvaltning av byggkontrakt

4 kv.

2024

Slutförande av förbättringen av planerings- och kontrollverktyget, projektledningsverktyget och uppgraderingen av hårdvara och programvara i det befintliga Hippodamossystemet för att stödja de ytterligare funktionerna.

175

C3.4I5

Smarta städer

Mål

Installation av smarta sensorer i drift som en del av initiativet för smarta städer

Nummer

0

97 000

4 kv.

2024

Fullständig operationalisering av minst 97 000 smarta sensorer som en del av initiativet för smarta städer, bestående av smarta parkeringssensorer, sensorer för smart belysning och smarta sensorer för avfallshantering som levereras och installeras i kommunerna och är anslutna till den centrala plattformen för smarta städer.

176

C3.4I5

Smarta städer

Mål

Utveckling av mobilapplikationer som utvecklats som en del av initiativet för smarta städer

Nummer

0

3

2 kv.

2026

Utveckling av tre mobila applikationer (för smart parkering, smart belysning, smart avfallshantering), som ska vara tillgängliga för nedladdning av användarna.

177

C3.4I6

Förnyelse och vitalisering av Nicosia Inner City

Mål

Rum som renoveras och byggs om till studentsovsalar

Nummer

0

250

4 kv.

2024

Minst 250 rum i Nicosias innerstad har renoverats och byggts om till studentsovsalar.

178

C3.4I6

Förnyelse och vitalisering av Nicosia Inner City

Mål

Rum som renoveras och byggs om till studentsovsalar

Nummer

250

560

2 kv.

2026

Minst 560 rum i Nicosias innerstad har renoverats och byggts om till studentsovsalar.

179

C3.4I6

Förnyelse och vitalisering av Nicosia Inner City

Delmål

Renovering av Faneromeni School

Slutförande av renoveringen av Faneromeni

2 kv.

2026

Faneromeni School har genomgått omfattande renovering och fullständig jordbävningssäkring för att hysa arkitekturskolan vid Cyperns universitet och är färdig att tas i bruk. 

180

C3.4R8

Rättsväsendets effektivitet

Delmål

Ikraftträdande av nya civilprocessrättsliga regler

Bestämmelse i de nya civilprocessrättsliga reglerna (offentliggjord i den officiella tidningen) om ikraftträdandet av rättegångsreglerna (1 september 2023)

3 kv.

2023

Genomförande av de nya civilprocessrättsliga reglerna för de nya mål som hänskjutits till domstolen från och med den 1 september 2023. Den nya civilprocesslagen ska modernisera handläggningen av mål så att parterna får en mindre kostsam, mer lättillgänglig och snabbare delgivning.

181

C3.4R8

Rättsväsendets effektivitet

Mål

Minska eftersläpningen av mål och överklaganden

% (procentandel)

0

20

2 kv.

2024

Minskning av eftersläpningen av mål och överklaganden som pågår i över två år vid distriktsdomstolarna och högsta domstolen med 20 % från och med den 31 december 2020, vilket framgår av en årlig lägesrapport om handlingsplanen för att minska eftersläpningen.

182

C3.4R8

Rättsväsendets effektivitet

Mål

Ytterligare minska eftersläpningen av mål och överklaganden

% (procentandel)

20

40

2 kv.

2026

Minskning av eftersläpningen av mål och överklaganden som pågår i över två år vid distriktsdomstolarna och högsta domstolen med 40 % från och med den 31 december 2020, vilket framgår av en årlig lägesrapport om handlingsplanen för att minska eftersläpningen.

183

C3.4R9

Digital omvandling av domstolar

Delmål

e-juridiksystemet

Kontroll av kontraktet och projektgruppernas godkännande av resultaten för de två systemen. Båda systemen finns tillgängliga via domstolens webbplats

4 kv.

2022

Installation och fullständig drift av e-juridiksystemet och slutförande av operativt stöd på plats till det i-rättsliga systemet. Båda systemen ska finnas tillgängliga på domstolens webbplats.

184

C3.4R9

Digital omvandling av domstolar

Delmål

Digital ljudinspelning i domstolsförfaranden

Kontroll av kontraktet och projektgruppens godkännande av resultaten för systemet.

1 kv.

2025

Installation och fullständig drift av digital ljudinspelning i domstolsförfaranden.

185

C3.4I7

Utbildning av domare

Mål

Utbildning av domare

Nummer

0

110

4 kv.

2025

Minst 110 (av 130) domare har genomgått utbildning om de nya civilprocessreglerna och andra rättsliga färdigheter.

186

C3.4I8

Förbättring av domstolarnas infrastruktur

Delmål

Förlängning av distriktsdomstolen i Famagusta

Projektledningsteamet intygar att bygget har slutförts.

4 kv.

2021

Färdigställande av utbyggnaden av distriktsdomstolens byggnad i Famagusta för att stödja driften av nya rättssalar för att försöka utöver brottmål även i tvistemål.

187

C3.4R10

Förbättra den rättsliga och institutionella ramen för korruptionsbekämpning

Delmål

Ikraftträdande av lagen om inrättande av den oberoende myndigheten mot korruption

Lagbestämmelse som anger att lagen träder i kraft och att den oberoende myndigheten mot korruption inleder sin verksamhet med viktiga chefstjänster och rekryterad personal.

1 kv.

2022

Den oberoende myndigheten mot korruption har inrättats på grundval av ikraftträdandet av motsvarande lag och är operativ. Myndigheten ska samordna insatserna från alla organ som arbetar med korruptionsbekämpning och förebyggande av korruption, och ska övervaka att de olika behöriga avdelningarna genomför åtgärderna i tid.

188

C3.4R10

Förbättra den rättsliga och institutionella ramen för korruptionsbekämpning

Delmål

Ikraftträdande av lagen om insyn i beslutsprocesser och därmed sammanhängande frågor

Lagbestämmelse som anger lagens ikraftträdande

4 kv.

2021

Ikraftträdande av lagen om insyn i beslutsprocesser och därmed sammanhängande frågor, inbegripet bestämmelser för att förhindra intressekonflikter. Lagen ska införa en skyldighet att offentliggöra kontakter mellan personer som är intresserade av att delta i offentliga beslutsförfaranden och tjänstemän eller tjänstemän inom den offentliga förvaltningen i stort eller med anställda till förmån för tjänstemän som på grund av sin ställning har behörighet eller möjlighet att inleda sådana förfaranden eller formulera deras innehåll eller bidra till eller fastställa det slutliga resultatet av sådana förfaranden. Information om en sådan kontakt samt dess innehåll och syfte ska registreras officiellt och vara tillgänglig för allmänheten.

189

C3.4R10

Förbättra den rättsliga och institutionella ramen för korruptionsbekämpning

Delmål

Ikraftträdande av lagen för att skydda visselblåsare

Lagbestämmelse som anger lagens ikraftträdande

4 kv.

2021

Ikraftträdande av en lag för att skydda visselblåsare som rapporterar om bedrägerier och korruption från interna sanktioner. Lagen ska innehålla kompletterande bestämmelser om skydd för personer som anmäler korruption både inom den offentliga och den privata sektorn (visselblåsare, personer som inte är inblandade i gärningarna), utöver det skydd som redan föreskrivs i lagen om skydd av vittnen från 95 (I)/2001. Lagen ska också innehålla åtgärder för förmånlig behandling för dem som är inblandade i korruption men frivilligt anmäler sig till polisen och/eller erbjuder samarbete med myndigheterna som leder till en fullständig utredning och lagföring av fallet.

H.3.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investeringar 9 (C3.4I9): Stödordning till förmån för den privata och offentliga sektorn för certifiering enligt ISO 37001 (Anti Bribery)

Syftet med investeringen är att bidra till kampen mot korruption genom att i den privata och offentliga sektorn införa ackreditering ISO 37001, som ska bidra till att öka insynen, utrota mutor och skapa en etisk företagskultur.

Investeringen ska bestå av bidragsstöd till den privata och offentliga sektorn, inbegripet lokala myndigheter, för konsulttjänster och certifiering mot mutor i enlighet med standarden ISO 37001.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

H.4.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer

Berörd åtgärd (reform eller investering)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för delmål)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

190

C3.4I9

Stödordning för certifiering enligt ISO 37001 för den privata och offentliga sektorn (Anti

Mutor)

Mål

ISO 37001 Hanteringssystem mot mutor

Nummer

0

120

4 kv.

2025

Minst 120 organisationer är ISO-ackrediterade för standarden ISO 37001 för system för hantering av mutor på grund av det beviljade stödet.

I. DEL 3.5: Skydd av den finanspolitiska och finansiella stabiliteten

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningarna med finanspolitiska och finansiella sårbarheter, inbegripet makroekonomiska obalanser i samband med detta. Syftet är att skydda den finansiella stabiliteten genom att minska de kvarvarande riskerna i banksektorn, vidta åtgärder mot hög privat skuldsättning och förbättra tillsynen inom andra sektorer än banksektorn. För att säkerställa finanspolitisk stabilitet strävar Cypern efter att bekämpa skatteundandragande, skatteflykt och aggressiv skatteplanering. och förse beslutsfattarna med omfattande uppgifter för att utforma ett rättvist skattesystem. De planerade åtgärderna förväntas göra skatteuppbörden mer effektiv och Cyperns skattesystem rättvisare, vilket minskar spridningseffekterna av aggressiv skatteplanering.

Denna del stöder hanteringen av de landsspecifika rekommendationerna om finansiell stabilitet och privat skuldsättning (de landsspecifika rekommendationerna 2 och 5 från 2019) och om att ta itu med inslag i skattesystemet som underlättar aggressiv skatteplanering för enskilda och multinationella företag (den landsspecifika rekommendationen 4 från 2020 och den landsspecifika rekommendationen 1 från 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

I.1.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Trygga den finansiella stabiliteten

Reform 1 (C3.5R1): Rättslig ram för krishantering för kreditinstitut 

Syftet med åtgärden är att förbättra banksektorns motståndskraft genom att införa en ram för ett enhetligt och konkret förfarande för att stödja kreditinstitut som står inför finansiella svårigheter.

Reformen ska bestå i att i) se över och ändra den nationella insolvensramen för kreditinstitut för att öka dess effektivitet och ändamålsenlighet, i linje med bästa europeiska praxis, och ii) fastställa en ram för förebyggande rekapitalisering av kreditinstitut och för statliga stabiliseringsverktyg i syfte att delta i resolution av ett kreditinstitut.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2023.

Reform 2 (C3.5R2): Ram och handlingsplan för hantering av nödlidande lån

Syftet med åtgärden är att ta itu med finansiella risker i samband med tidigare nödlidande lån i banksektorn genom fortsatta ansträngningar för att förbättra bankernas tillgångskvalitet och stärka arbetsmiljön för lånebetalningar.

Reformen ska bestå i att i) genomföra en handlingsplan för att ta itu med den återstående stocken av nödlidande lån och ii) anta ett paket med tre ändringslagar om kreditförvärvande företag och förvaltare (att låta kreditförvaltare omfattas av reglering och tillsyn av centralbanken, ge låneförvaltare och kreditförvärvande företag tillträde till fastighetsregistret, och anpassa anmälningskraven när ett kreditförvärvande företag köper ett lån). En lägesrapport om handlingsplanen ska utarbetas senast den 30 juni 2023 och godkännas av ministerrådet för att spåra minskningen av nödlidande lån i banksektorn mot de vägledande referensvärdena på 6 % brutto och 3 % nettoandel nödlidande lån 15 och vid behov föreslå politiska åtgärder.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

Reform 3 (C3.5R3): Strategi för att åtgärda brister i fastighetstransaktionssystemet (lagfartsbevis)

Syftet med reformen är att åtgärda ineffektivitet i systemet för utfärdande och överföring av äganderättshandlingar, vilket leder till att äganderätten inte definieras, försvårar utmätningsförfaranden och hindrar likvidation av säkerheter.

Reformen ska bestå av följande: i) granskning och utfärdande av lagfartsbevis för pågående mål, ii) utvidgning av den nya planerings- och byggtillståndspolitiken, för närvarande upp till två bostadsenheter, till fyra bostadsenheter i en tomt, vilket kommer att minska den tid som krävs för att utfärda bygglov och bygglov, iii) översyn av lagen om reglering av gator och byggnader för att införa rätt incitament för den övervakande ingenjören att ytterligare avskräcka från oegentligheter som skulle leda till att äganderättsbevis inte utfärdas, iv) ändring av fastighetsförsäljningen (i förväg).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform 4 (C3.5R4): Nya rättsliga ramar och system för utbyte av uppgifter och kreditupplysningsföretag

Syftet med åtgärden är att bekämpa hög privat skuldsättning genom att förbättra bedömningen av kreditrisken för ny utlåning genom en vidareutveckling av kreditregistret, så att marknaden kan erbjuda tjänster såsom kreditpoängsättning i full överensstämmelse med dataskyddsreglerna.

Reformen ska bestå i att ändra det befintliga systemet för utbyte av kredituppgifter, enligt vilket ett privat företag som ägs av sammanslutningen av Cyprus Banks är kreditregistret, så att kreditbetygstjänster kan tillhandahållas. De viktigaste inslagen i ändringen ska vara att minska rättsosäkerheten när det gäller ägande av systemet och de olika rollerna för kreditregistret och kreditinstituten, att säkerställa att kreditinstitutens skyldighet att samla in uppgifter om kreditfaciliteter upprätthålls och att tillhandahålla uppgifter från insolvensavdelningen samt att fastställa villkoren för tillgång till uppgifter och dess skydd.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 5 (C3.5R5): Handlingsplan för utveckling av ett register över ansvarsövervakning

Syftet med åtgärden är att förbättra myndigheternas förmåga att utforma och genomföra riktade strategier för att förebygga och hantera den privata skuldstocken. Detta ska eftersträvas genom att det upprättas ett register över skulder som omfattar alla skulder till alla typer av borgenärer.

Reformen ska bestå i att genomföra en handlingsplan som ska omfatta utformning och utveckling av registret över kreditansvar för att generera kreditpoäng för fysiska och juridiska personer, utveckling av ett kreditvärderingssystem för fysiska och juridiska personer samt sammankoppling av systemet med andra kreditvärderingsinstitut.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 6 (C3.5R6): Förstärka och stärka insolvensreglerna

Syftet med denna reform är att stärka genomförandet av insolvensregelverket, främja användningen av insolvenssystem och insolvensverktyg och säkerställa att Insolvensavdelningen fungerar fullt ut och effektivt.

Reformen ska bestå av i) genomförande av de återstående åtgärder och insatser som anges i 2018 års handlingsplan som ännu inte genomförts och ii) inrättande av digitala system som är nödvändiga för att förbättra konkursministeriets arbete och som främjar användningen av insolvensverktygen. Handlingsplanen godkändes av ministerrådet 2018 och återspeglar den nationella insolvenspolitiken. Denna reform ska omfatta åtgärder såsom digitalisering av system (förbättring av befintliga system och införande av nya system), utbildning för personalen vid Insolvensavdelningen, genomförande av en kundtjänst och en webbportal för kunder samt ett fullständigt genomförande av regelverket för konkursförvaltare.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

Reform 7 (C3.5R7): Strategi för att bekämpa finansiell kompetens

Syftet med åtgärden är att främja finansiella kunskaper. Det syftar till att förbättra den finansiella utbildningen inom befolkningen i allmänhet, förbättra det finansiella beslutsfattandet, rätta till felaktiga attityder och snedvridningar, stödja mer välinformerade och ekonomiskt ansvariga medborgare och i slutändan bidra till att förbättra disciplinen för återbetalning av skulder.

Reformen ska bestå i att utarbeta en strategi för att bekämpa ekonomisk analfabetism genom att i) identifiera frågor som rör finansiell analfabetism, ii) granska den internationella litteraturen i ämnet och iii) tillhandahålla en handlingsplan för genomförandet. Strategin ska omfatta konkreta mål, mätbara mål, ange kanaler för att främja finansiell kunskap och inbegripa särskilda åtgärder (både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder) för genomförande. Reformen ska också omfatta ett fullständigt genomförande av strategins kortsiktiga åtgärder.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform 8 (C3.5R8): Förstärkt tillsyn över försäkrings- och pensionsfonder

Syftet med åtgärden är att stärka tillsynen över försäkrings- och pensionsfonderna.

Reformen ska bestå i att i) öka tillsynsmyndigheternas administrativa kapacitet, ii) förbereda och genomföra de verktyg som krävs för att säkerställa efterlevnaden av de regelverk som förmedlas till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (såsom det reviderade direktivet om tjänstepensionsinstitut II) och iii) vidta särskilda tillsynsåtgärder i enlighet med planer som lämnats till Eiopa, för att säkerställa finansiell stabilitet och för att skydda pensionsinstitutens och försäkringstagarnas intressen.

Den avdelning vid Registrar of Occupational Retirement Benefit Funds (RORBF) som utövar tillsyn över pensionssektorn ska öka den fasta personalen med 13 personer. Den myndighet för kontroll av försäkringsbolag (ICCS) som utövar tillsyn över försäkringssektorn ska öka sin fasta personal med tre personer.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investeringar 1 (C3.5I1): Förstärkning av tillsynsfunktionen för Cyperns värdepappers- och valutakommission

Syftet med åtgärden är att öka tillsynskapaciteten hos Cyperns värdepappers- och valutakommission (CySEC) genom digitalisering, vilket möjliggör bättre övervakning av transaktioner.

Investeringen ska bestå i att utveckla ett avancerat digitalt system, baserat på molnarkitektur, som täcker tillsynsbehoven i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (Emir), förordningen om transaktioner för värdepappersfinansiering och förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR). Det nya systemet ska stödja följande funktioner: i) ansluta sig till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) nav. belastnings- och förprocessdata för transaktioner, ii) aggregera och göra sökningar på data för att generera tillsynsmässiga insikter, iii) generera rapporter enligt tidsplanen och ad hoc-rapporter.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

Säkerställande av finanspolitisk stabilitet

Reform 9 (C3.5R9): Förbättra skatteuppbörden och skatteförvaltningens effektivitet

Syftet med åtgärden är att göra skatteuppbörden mer effektiv och ändamålsenlig, genom en högre grad av digitalisering och efterlevnad av skatteregler, och förbättra kundservicen.

Reformen ska bestå i att integrera olika skatteenheter, förfaranden och processer för att erbjuda en enda kontaktpunkt för skattebetalarnas tjänster, lagändringar och införande av ett nytt it-system samt digitalisering av skatteavdelningen. De sistnämnda ska innehålla följande: a) en enda registrering i skattebasen och skatteregistret (för elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer från privatpersoner, juridiska personer och arbetsgivare). b) En integrerad skatterevisionsprocess baserad på riskbedömning. c) En integrerad revision av återbetalningar. d) En integrerad och förbättrad gemensam tjänst, inklusive direkt betalning av mervärdesskatt och anslutning av företag till en server inom skatteförvaltningen, utan användning av specialiserade mekanismer. e) ett förfarande för att utfärda en enda skatteklarering. f) möjlighet till omedelbara justeringar av systemet för att ta hänsyn till eventuella ändringar i lagstiftning och/eller förfaranden och utvidgning av säkra gränssnitt mot andra informationssystem. g) kapacitet för dataanalys och h) skanning och elektronisk lagring av alla skattebetalares handlingar i pappersform avseende fastigheten (fast egendom) och kapitalvinster med relevanta parametrar för säkerhet, integritet och konfidentialitet. Den nyförvärvade byggnaden för Nicosias integrerade distriktskontor och stora skattebetalare ska öka insatserna för att integrera distriktsskattekontoren i huvudstaden, från fem olika kontorsbyggnader på olika platser som tidigare bedömts vara tekniskt olämpliga, och göra det möjligt att tillhandahålla skattebetalartjänster från en enda plats i Nicosia-distriktet. Lagändringarna ska omfatta följande: a) En nyligen införd lagstiftning för att genomföra skyldigheten att lämna in skattedeklarationer för varje fysisk person med inkomst enligt definitionen i artikel 5 i inkomstskattelagen, oavsett tröskeln från och med beskattningsåret 2020 (med undantag). och b) kriminalisera utebliven betalning av inkomstskatt.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 10 (C3.5R10): Att ta itu med aggressiv skatteplanering

Det övergripande målet för reformåtgärderna är att göra skattesystemet mer ändamålsenligt, effektivt och rättvist genom att bekämpa multinationella företags skatteundandragande och aggressiva skatteplanering.

Åtgärden ska bestå av tre olika reformdelåtgärder.

Den första delåtgärden i reformen består i att införa källskatt på utgående betalningar av räntor, utdelningar och royaltybetalningar och att införa ytterligare ett test av skatterättsligt hemvist för varje enhet. En källskatt ska tas ut av jurisdiktioner i bilaga I till EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet, som ett första steg genom antagandet av lagen senast den 31 december 2021, där det föreskrivs att den ska träda i kraft senast den 31 december 2022.

Testet av skatterättslig hemvist för företag ska vara ett komplement till förvaltnings- och kontrolltestet. Det ska utfärdas senast den 31 december 2021 och träda i kraft senast den 31 december 2022. Det första testet ska vara förvaltning och kontroll, och i de fall där ett bolag är bildat som juridisk person i Cypern men dess ledning och kontroll sker från en annan jurisdiktion, ska det betraktas som skatterättsligt hemmahörande i Cypern och beskattas i enlighet med den relevanta bestämmelsen i inkomstskattelagen, förutsatt att företaget inte är skattemässigt hemmahörande någon annanstans (för att undvika dubbel bosättning).

En andra delåtgärd för reform ska bestå i att införa källskatt på utgående betalningar av räntor, utdelningar och royaltybetalningar till lågskattejurisdiktioner. När det gäller betalningar av räntor och royalties kan de cypriotiska myndigheterna i stället undersöka möjligheten att tillämpa icke-avdragsrätt. Sådana lagändringar träder i kraft senast den 31 december 2024.

Som en tredje delåtgärd för reform ska Cypern bedöma effektiviteten hos den övergripande uppsättning åtgärder som rör aggressiv skatteplanering, genom en oberoende utvärdering som ska slutföras senast den 31 december 2024. Denna utvärdering ska innehålla en helhetsbedömning av Cyperns skatteramverk, inklusive alla åtgärder som antagits vid den tidpunkten. Utvärderingen ska leda till att Cypern vidtar politiska åtgärder för att åtgärda de brister som konstaterats, även i form av lagändringar, som ska träda i kraft senast den 30 juni 2026.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Investeringar 2 (C3.5I2): Modernisering av tullsystemet och det elektroniska betalningssystemet

Syftet med åtgärden är att utveckla och genomföra de elektroniska system som avses i unionens tullkodex. Åtgärden förväntas förenkla och påskynda tullformaliteterna och minska de administrativa kostnaderna för alla berörda parter och därmed effektivisera skatteuppbörden.

Investeringen ska bestå i utveckling och idrifttagande av tolv system, bestående av tre olika typer: i) Deklarationssystemen (t.ex. manifest, automatiserad import, transitering, automatiserat exportkontrollsystem och system för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor), som ska kommunicera med de operativa komponenterna, förvaltningskomponenterna och de externa gränssnitten med hjälp av integrationslagret. ii) de operativa systemen, som ska bestå av riskanalys, redovisning, revision, tulltaxa, tullager, ärendehantering, övervakning och kvoter och iii) förvaltningssystemen, som ska bestå av verksamhetsregler, hantering av affärsprocesser, hantering av referensdata, intern IAM och rapportering.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

I.2.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer

Berörd åtgärd (reform eller investering)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för milstolpar)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

191

C3.5R1 Fullbordande av den rättsliga ramen för krishantering för kreditinstitut

Delmål

Ikraftträdande av ändringen av den nationella insolvensramen för kreditinstitut och införande av statliga verktyg för att bevara den finansiella stabiliteten

Bestämmelse i de lagar som anger ikraftträdandet av

3 kv.

2023

Följande två lagstiftningspaket träder i kraft:

a) Lagen om insolvens i kreditinstitut som ska införa flexibilitet och nödvändiga verktyg för behöriga myndigheter för en effektiv avveckling av insolventa kreditinstitut och b) lagen om finansiell stabilitet och finansiellt stöd enligt resolutionslagen, som ska utgöra ramen för statliga ingripanden, särskilt genom förebyggande rekapitalisering av ett kreditinstitut och genom statliga stabiliseringsverktyg i syfte att delta i rekonstruktionen av ett institut.

192

C3.5R2 – ram och handlingsplan för hantering av nödlidande lån

Delmål

Ikraftträdande av paketet med ändring av lagarna om kreditförvärvande företag och kredittjänster för att förbättra arbetsmiljön för hantering av nödlidande lån

Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av respektive lagstiftning

4 kv.

2021

Följande tre lagar träder i kraft:
a) Lagen om köp och relaterade frågor (ändring) av kreditfaciliteter från 2021, som ska ställa förvaltare av nödlidande lån under reglering och tillsyn av centralbanken.

b) Lagen om fast egendom (överlåtelse, registrering och värdering) (ändring) från 2021, som ska ge förvaltare av nödlidande lån och kreditförvärvande företag tillgång till fastighetsregistret.

c) Bevis (ändring) i lag 2020, som ska anpassa anmälningskraven vid förvärv av ett lån av ett kreditförvärvande bolag.

193

C3.5R3

Strategi för att åtgärda brister i fastighetstransaktionssystemet (lagfartsbevis)

Mål

Minskning av eftersläpningen av ärenden för utfärdande av lagfartsbevis

% (procentandel)

0

80

2 kv.

2023

Minskning av eftersläpningen av outfärdade lagfartsbevis (den juridiska handling som utgör bevis för äganderätten till en fastighet). Lagfartsbevis för 1 050 håller på att utfärdas, vilket motsvarar 20 000 lagfarter. Av dessa 20 000 utestående lagfartsbevis ska 80 % utfärdas.

194

C3.5R3

Strategi för att åtgärda brister i fastighetstransaktionssystemet (lagfartsbevis)

Delmål

Utvidgning av den nya planerings- och byggtillståndspolitiken

Dekret utfärdat av inrikesministern

4 kv.

2022

Utvidgning av den nya plan- och byggtillståndspolicyn för upp till fyra bostadsenheter i bostadsområden. Policyn ger möjlighet att lämna in ansökningar elektroniskt och inför fasta tidsfrister för beviljande av planerings- och bygglov (tio till tjugo dagar).

195

C3.5R3

Strategi för att åtgärda brister i fastighetstransaktionssystemet (lagfartsbevis)

Delmål

Ikraftträdande av ändringen av lagen om försäljning av egendom (särskilt resultat)

Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den ändrade lagen om försäljning av egendom (specifik prestanda)

4 kv.

2022

Ikraftträdande av den ändrade lagen om försäljning av egendom (specifik prestanda) för att skydda köparnas intressen i förväg. Ändringen ska möjliggöra överföring av avdelning Deeds, under full säkerhet och rättssäkerhet, samtidigt som driftskostnaderna och förseningarna minimeras genom kontroller i ett inledande skede för att identifiera specifika hinder för överföringen innan köpeskillingen betalas. Syftet är att skapa en mekanism för att skydda köparnas intressen av fast egendom och i förväg se till att överföringen av fast egendom genomförs så snart köparen uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter.

196

C3.5R3

Strategi för att åtgärda brister i fastighetstransaktionssystemet (lagfartsbevis)

Delmål

Översyn av gatu- och byggförordningen

Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den ändrade gatu- och byggförordningen

4 kv.

2023

Ikraftträdandet av lagen om ändring av gatu- och byggförordningen, som ska införa rätt incitament för den övervakande ingenjören att i) övervaka projektutvecklingen i enlighet med det utfärdade tillståndet, ytterligare motverka oegentligheter som skulle leda till att lagfartsbevis inte utfärdas och ii) till den behöriga myndigheten lämna in ett intyg som bekräftar att arbetet har slutförts i enlighet med det utfärdade tillståndet.

197

C3.5R4

Nya rättsliga ramar och system för utbyte av uppgifter och kreditupplysningsföretag

Delmål

Ikraftträdande av ramverket och systemet för utbyte av uppgifter och lagen om kreditupplysningsföretag

Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande

1 kv.

2023

Ikraftträdande av lagen om ramar och system för utbyte av uppgifter och kreditupplysningsföretag, som ska undanröja hinder inom den nuvarande ramen så att den kan tillhandahålla kreditbetygstjänster. De viktigaste inslagen i ändringen ska vara att Cyperns centralbank blir ägare av systemet, att införa en skyldighet att samla in uppgifter om kreditinstitutens kreditfaciliteter och att tillhandahålla uppgifter från insolvensavdelningen samt att fastställa villkoren för tillgång till och skydd av uppgifter.

198

C3.5R4

Nya rättsliga ramar och system för utbyte av uppgifter och kreditupplysningsföretag

Delmål

Uppgraderat digitalt system för utbyte av uppgifter och kreditupplysningsföretag

Framgångsrik produktion av kreditdiagram

4 kv.

2024

Fullständigt genomförande och idrifttagande av det uppgraderade digitala systemet för utbyte av uppgifter och kreditupplysningsföretag i enlighet med lagen om ramar och system för utbyte av uppgifter och kreditupplysningsföretag samt inledande av tillhandahållandet av kreditbetygstjänster.

199

C3.5R5

Handlingsplan för utveckling av ett register över ansvarsövervakning

Delmål

Handlingsplan för utveckling av ett register över ansvarsövervakning

Ministerrådets godkännande av handlingsplanen

4 kv.

2022

Handlingsplanen ska innehålla de åtgärder som krävs för att införa registret över ansvarsövervakare, vilket ska
– inrätta en elektronisk databas som samlar in uppgifter om skulder från olika offentliga och privata fordringsägare, t.ex. det offentliga kreditregistret.

– möjliggöra utformning och genomförande av riktade strategier för att förebygga och hantera privat skuldsättning.

200

C3.5R5

Handlingsplan för utveckling av ett register över ansvarsövervakning

Delmål

Handlingsplan för utveckling av ett register över ansvarsövervakning

Ministerrådets bekräftelse av genomförandet av handlingsplanen

4 kv.

2024

Fullständigt genomförande av handlingsplanen för utveckling av ett register över ansvarsövervakning som ska

– inrätta en elektronisk databas som samlar in uppgifter om skulder från olika offentliga och privata fordringsägare, t.ex. det offentliga kreditregistret
– möjliggöra utformning och genomförande av riktade strategier för att förebygga och hantera privat skuldsättning

201

C3.5R6 Förstärkning och förstärkning av insolvensreglerna

Delmål

Fullständigt genomförande och fullständig tillämpning av den rättsliga och institutionella ramen för insolvens

Tillsättningen av personal bekräftas av den officiella tidningen. Ministerrådets godkännande av lägesrapporten

4 kv.

2022

Fullständigt genomförande och fullständig tillämpning av den rättsliga och institutionella ramen för insolvens genom a) Tillsättning av personal på alla nivåer i konkursministeriets organisationsstruktur och tillhandahållande av utbildning för personalen, b) upprättande av en kommunikationsplan för att främja insolvensförfaranden, c) godkännande av en kundtjänst, d) inrättande av en ram för kontinuerlig fortbildning för konkursförvaltare. 

202

C3.5R6 Förstärkning och förstärkning av insolvensreglerna

Delmål

Drift av alla digitala system som utvecklats för Insolvensavdelningen

Godkännande av lägesrapporten från ministerrådet

2 kv.

2025

De nya digitala systemen ska öka relevansen och effektiviteten hos Insolvensavdelningens befintliga operativa och tekniska system.

203

C3.5R7

Strategi för att bekämpa finansiell kompetens

Delmål

Strategi för att bekämpa finansiell kompetens

Ministerrådets godkännande av strategin för bekämpning av finansiell kompetens

4 kv.

2023

Strategin för att bekämpa finansiell kompetens ska innehålla konkreta mål, mätbara mål, ange kanaler för att främja finansiell kunskap och inbegripa särskilda åtgärder för genomförande (både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder). Reformen ska också omfatta ett fullständigt genomförande av strategins kortsiktiga åtgärder.

204

C3.5R8 Förbättrad tillsyn över försäkrings- och pensionsfonder

Mål

Förstärkning av personalstyrkan hos registerföraren av pensionsförsäkringsfonden (RORBF) och försäkringsföretagens kontrolltjänst (ICCS).

Nummer

0

16

3 kv.

2022

Öka personalen med tretton anställda vid Registrar of Occupational Retirement Benefit Funds (RORBF) och med tre anställda vid försäkringsinspektionen (ICCS). Detta ska vara en permanent ökning av personalen.

205

C3.5R8 Förbättrad tillsyn över försäkrings- och pensionsfonder

Delmål

Tillsynsverktyg, inbegripet verktyg för insamling och analys av uppgifter

Stödverktyg för att förbättra tillsynen över pensionsfonder och försäkringsbolag

4 kv.

2023

Fullständigt genomförande av de verktyg (t.ex. förfaranden, checklistor, ansökningar om lämplighet och lämplighet) som krävs för att följa ny lagstiftning (som föreskriver inrättande, verksamhet och tillsyn av tjänstepensionsinstitut från 2020 – L 10 (I)/2020).

206

C3.5I1 Förstärkning av tillsynsfunktionen för Cyperns värdepappers- och valutakommission

Delmål

Digitalt system för övervakning av transaktioner för Cyperns värdepappers- och valutakommission

Projektledningskommittén kontrollerar att resultaten godtas i god tid. och kvalitet och standarder enligt anbudshandlingarna

4 kv.

2023

Fullständigt genomförande av ett nytt digitalt system för övervakning av transaktioner. Det nya digitala systemet ska ha följande egenskaper:
– Laddning och förbehandling av transaktionsdata.

– Aggregeringar och förfrågningar om data för att skapa insikter i lagstiftningen.

– Utarbetande av rapporter enligt tidsplanen och ad hoc-rapporter.

207

C3.5R9 Förbättrad skatteuppbörd och effektivitet vid skatteförvaltningen

Delmål

Drift av mervärdesskattetjänster inom ramen för ett integrerat system för skatteförvaltning (ITAS)

Projektstyrelsens godkännande av projektresultat för slutförande, installation och drift av ett nytt integrerat mervärdesskattesystem

1 kv.

2022

Cyperns skatteministerium (CTD) ska införa ett integrerat system för skatteförvaltning (ITAS) som ska stödja skatteförvaltningens funktioner och processer. Funktionerna i samband med momstjänsterna ska färdigställas och tas i drift inom detta system.

208

C3.5R9 Förbättrad skatteuppbörd och effektivitet vid skatteförvaltningen

Delmål

Integrering av verksamheten vid avdelningen för direkt skatteförvaltning i ITAS

Projektstyrelsens godkännande av systemleveranserna för installation och drift av ITAS för direkta skatter och rapport om idrifttagande

2 kv.

2024

De skatteförvaltningstjänster som rör direkta skatter för fysiska och juridiska personer (utöver mervärdesskatt) ska vara operativa inom ITAS.

209

C3.5R10 Hantering av aggressiv skatteplanering

Delmål

Ikraftträdande av lagen om bekämpning av aggressiv skatteplanering

Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande

4 kv.

2022

Ikraftträdande av en lag för att bekämpa aggressiv skatteplanering genom att a) införa källskatt på räntor, utdelningar och royaltybetalningar till jurisdiktioner som ingår i bilaga I till rådets slutsatser om den reviderade EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet och b) införa ytterligare ett test av skatterättsligt hemvist för företag på grundval av införlivandet av varje enhet.

210

C3.5R10 Hantering av aggressiv skatteplanering

Delmål

Ikraftträdande av lagen om bekämpning av aggressiv skatteplanering via betalningar till lågskattejurisdiktioner

Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande

4 kv.

2024

Ikraftträdande av en lag för att bekämpa aggressiv skatteplanering via betalningar till lågskattejurisdiktioner genom att införa källskatt på räntor, utdelningar och royaltybetalningar till lågskatteländer. När det gäller betalningar av räntor och royalties kan de cypriotiska myndigheterna i stället undersöka möjligheten att tillämpa icke-avdragsrätt.

211

C3.5R10 Hantering av aggressiv skatteplanering

Delmål

Ikraftträdande av lagändringar som tar upp resultaten av en oberoende utvärdering av effektiviteten hos åtgärder i samband med aggressiv skatteplanering

Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande

2 kv.

2026

Cypern ska bedöma effektiviteten i den övergripande uppsättningen åtgärder i samband med aggressiv skatteplanering, genom en oberoende utvärdering som ska slutföras senast den 31 december 2024. Denna utvärdering ska innehålla en helhetsbedömning av Cyperns skatteramverk, inklusive alla åtgärder som antagits vid den tidpunkten. Utvärderingen ska leda till att Cypern vidtar politiska åtgärder, bland annat i form av lagändringar för att åtgärda eventuella brister som konstaterats.

212

C3.5I2 Modernisering av tullsystemet och det elektroniska betalningssystemet

Mål

Idrifttagande av de informationssystem som avses i unionens tullkodex

Nummer

0

2

4 kv.

2023

Minst två av följande importrelaterade informationssystem har färdigställts, installerats och tagits i drift:

1. Automated Export System (automatiserat exportsystem)
2. Nya datoriserade transiteringssystemet.

3. En enda kontaktpunkt i EU

4. Unionens tullkodex

5. Förvaltning av garantier

6. Unionens tullkodex
7. ÖVERVAKNING 3

8. Tullkodex för unionen – Importkontrollsystem 2

9. Importansökningar enligt unionens tullkodex

10. Tullunionens resultat – Informationssystemet för förvaltning

11. Unionens tullkodex Bevis på unionsstatus

12. Enhetlig användaradministration och digital signatur

213

C3.5I2 Modernisering av tullsystemet och det elektroniska betalningssystemet

Mål

Idrifttagande av de informationssystem som avses i unionens tullkodex

Nummer

2

12

4 kv.

2025

De 12 informationssystemen har färdigställts, installerats och tagits i drift.

J. DEL 4.1: Uppgradera infrastruktur för konnektivitet

Denna del i Cyperns återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med infrastrukturutmaningar på området datakonnektivitet, särskilt i landsbygdsområden, i syfte att minska klyftan mellan landsbygd och stad samt skillnader i fråga om kön, ålder, inkomst och utbildning.

Syftet med denna del är att förbättra tillgången till kommunikationsinfrastruktur för alla medborgare och därigenom överbrygga den digitala klyftan och stödja en inkluderande digital omvandling.

Denna del behandlar den landsspecifika rekommendationen om investeringar i den digitala omställningen och digitaliseringen (den landsspecifika rekommendationen 4 från 2019 och den landsspecifika rekommendationen 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

J.1.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C4.1R1): Ge den nationella tillsynsmyndigheten (OCECPR) befogenhet

Syftet med åtgärden är att underlätta och påskynda investeringar i nät med mycket hög kapacitet (VHCN) i områden med dålig täckning genom att förse intressenterna med relevant information för att förbättra transparensen och öka incitamenten för marknadsoperatörer att investera snabbare i VHCN och därigenom öka konnektiviteten i Cypern.

Reformen består i att tillhandahålla lämpliga verktyg, genom antagande av sekundärlagstiftning, till Office of the Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR) för att inleda en undersökning för att samla in geografiska data om elektroniska kommunikationsnät. Uppgifterna ska sedan vara tillgängliga via en webbportal med detaljerad information om nätutbyggnad i områden där det behövs. Detta förväntas bidra till att överbrygga klyftan med privata investeringar för VHCN.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 2 (C4.1R2): Stärka det nationella bredbandskompetensorganet (DMRIDP)

Syftet med åtgärden är att underlätta uppbyggnaden av VHCN-infrastruktur genom att förenkla de administrativa förfaranden som krävs för dess utbyggnad samtidigt som rekommendationen om konnektivitetsinstrument genomförs (bästa praxis för att minska kostnaderna för utbyggnad av elektroniska kommunikationsnät och för effektiv tillgång till 5G-radiospektrum).

Reformen består i att identifiera administrativa flaskhalsar och hinder för ett snabbt införande av VHCN och möjliga åtgärder för att komma till rätta med dem. Den ska följas upp genom att lagstiftning träder i kraft för att på ett effektivt sätt ta itu med sådana flaskhalsar och hinder.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

Investeringar 1 (C4.1I1): Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning

Syftet med åtgärden är att förbättra konnektiviteten med VHCN (t.ex. fiber och 5G) genom att stödja uppbyggnaden av VHCN i områden som inte är av privat intresse och på så sätt åtgärda territoriella skillnader i tillgången till bredband. 

Investeringen består i att anordna offentliga upphandlingar genom ett öppet anbudsförfarande riktat till telekomoperatörer för att välja ut entreprenörer som ska ansvara för utformning, konstruktion och drift av nätet samt en del av finansieringen. Cyperns geografiska territorium, som står under den cypriotiska regeringens kontroll, förväntas delas in i tre delar. Det högsta offentliga ekonomiska bidraget ska fastställas separat för varje del, och tilldelningskriterierna förväntas omfatta det begärda offentliga stödet samt det pris som erbjuds slutanvändare och andra operatörer i detaljistledet. Uppdragstagarna ska åläggas skyldigheter i grossistledet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 2 (C4.1I2): Förbättra kabeldragning i byggnader så att den blir ”gigabitfärdig” och främja utnyttjandet av konnektivitet.

Syftet med åtgärden är att främja den digitala övergången genom att stödja en utbredd användning av VHCN.

Investeringen består i genomförandet av ett system med efterfrågebidrag (kuponger), som uteslutande riktar sig till fysiska personer (dvs. exklusive företag), och som uppmuntrar dem att fortsätta byggandet av sin interna kabeldragning för att vara redo för anslutning till en VHCN som passerar nära deras lokaler. Det är tillämpligt på enskilda hyresgäster samt lägenheter i flerbostadshus utan inre kabeldragning som kan stödja tjänster med mycket hög kapacitet. Kupongvärdet per anläggning ska fastställas. Slutanvändarna ska kunna välja ut en installatör som de väljer för att utföra byggentreprenaderna. Efter det att arbetena slutförts ska installatörerna ladda upp ett ”gigabitfärdigt” -intyg för byggnaden i it-systemet, tillsammans med den godkännandeblankett som undertecknats av den ägare/hyresgäst som utfärdat kupongen, vilket utlöser inlösen av vouchern.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

Investeringar 3 (C4.1I3): Undervattensförbindelse till Grekland

Syftet med åtgärden är att skapa motståndskraftig internetanslutning med hög kapacitet för Cypern genom en ny undervattenslänk för datakonnektivitet mellan Cypern och Grekland.

Investeringen består i installation av nya undervattenskablar för att ansluta Cypern till det grekiska delsystemet, genom vilket Cypern ska ha tillgång till några av regionens viktigaste internetutbyten (Aten, Sofia och Chania). Utbyggnaden av en ny separat baslinje mellan Cypern och Grekland ska strategiskt stödja konnektiviteten på ön. Det förväntas också ha en positiv inverkan på den tillgängliga kapaciteten och de kommersiella erbjudanden om stamnätsanslutning som behövs för att tillhandahålla höghastighetstjänster till slutanvändare. Dessutom ska den erbjuda betydligt högre prestanda (i fråga om motståndskraft, säkerhet, redundans och latens) jämfört med befintliga daterade kablar. Investeringen ska genomföras av en entreprenör som väljs ut genom ett öppet anbudsförfarande. Urvalskriterierna förväntas omfatta den totala kapacitet (t.ex. fibrer/våglängder/kapacitet) som ska tillhandahållas, det kommersiella pris som ska erbjudas operatörer/kunder i kabelsystemet samt det begärda beloppet för offentligt stöd.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska de riskreducerande åtgärder som är inriktade på bevarandet av den marina miljön vederbörligen respekteras under genomförandet av projektet i enlighet med miljökonsekvensbedömningen och byggnadstillståndet. Alla åtgärder som inom ramen för miljökonsekvensbedömningen och bedömningen enligt direktiv 2000/60/EG identifieras som nödvändiga för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska integreras i projektet och följas under byggnads-, drifts- och avvecklingsfaserna av infrastrukturen.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

J.2.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer

Tillhörande

Åtgärd

(Reform eller investeringar)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för milstolpar)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

214

C4.1R1

Ge den nationella tillsynsmyndigheten (OCECPR) befogenhet

Delmål

Inledning av den geografiska undersökningen och ikraftträdande av sekundärlagstiftning

Sekundärlagstiftningens ikraftträdande och inledning av undersökningen

1 kv.

2022

Sekundärlagstiftningen ska träda i kraft och omfatta de viktigaste aspekterna av undersökningen, såsom typ, analysgrad och form för den information som krävs, samt de personer från vilka den begärda informationen begärs.

Lansering av den geografiska undersökningen av räckvidden för elektroniska nät som kan leverera bredbandsnät och fysisk infrastruktur på grundval av artikel 22 i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation.

215

C4.1R1

Ge den nationella tillsynsmyndigheten (OCECPR) befogenhet

Delmål

Webbportalen för kartläggning av bredband och infrastruktur är operativ och tillgänglig för målgruppen.

Webbportalen för bredbands- och infrastrukturkartläggning är tillgänglig

4 kv.

2024

Webbportalen för kartläggning av bredband och infrastruktur är färdig, testad, operativ och tillgänglig för målgruppen (t.ex. Office of the Commissioner for Electronic Communications and Postal Regulation, offentliga myndigheter, operatörer av elektroniska kommunikationsnät och slutanvändare).

216

C4.1R2

Stärka det nationella bredbandskompetensorganet (DMRIDP)

Delmål

Ikraftträdande av förvaltningsakterna för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet

Bestämmelse i förvaltningsbeslut som anger respektive rättsakts ikraftträdande

2 kv.

2024

Ikraftträdandet av de förvaltningsakter som ska effektivisera och minska de administrativa hindren (t.ex. att förkorta tillståndsförfarandena och sänka avgifterna samt underlätta tillgången till fysisk infrastruktur) för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i enlighet med rekommendationen om verktygslådan för konnektivitet (inklusive en uppsättning bästa metoder för att minska kostnaderna för utbyggnad av elektroniska kommunikationsnät och för effektiv tillgång till 5G-radiospektrum).

217

C4.1I1

Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning

Delmål

Början på utbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning

Undertecknade kontrakt med entreprenörer för att bygga nät med mycket hög kapacitet i områden som inte är av intresse för privata nätinvesterare med mycket hög kapacitet

4 kv.

2023

Kontrakt har undertecknats med entreprenörer, som ska ha valts ut genom ett öppet anbudsförfarande, för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet (i synnerhet fasta och mobila (5G) nät med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s, som ska vara lätt att uppgradera till gigabitnät för fast tillträde) i områden som inte är av intresse för privata nätinvesterare med mycket hög kapacitet.

218

C4.1I1

Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning

Mål

Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning

Nummer

0

10 000

4 kv.

2024

Minst 10 000 lokaler i områden som inte är av intresse för privata investeringar i nät med mycket hög kapacitet täcks av nät med mycket hög kapacitet med fast eller mobil (5G) nät som erbjuder en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s, som ska vara lätt att uppgradera till gigabit (för fasta nät).

219

C4.1I1

Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning

Mål

Slutförande av utbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning

Nummer

10 000

44 000

4 kv.

2025

Minst 44 000 lokaler i områden som inte är av intresse för privata investeringar i nät med mycket hög kapacitet täcks av nät med mycket hög kapacitet med fast eller mobil (5G) nät som erbjuder en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s, som ska vara lätt att uppgradera till gigabit (för fasta nät).

220

C4.1I2

Förbättra kabeldragning i byggnader så att den blir ”gigabitfärdig” och främja utnyttjandet av konnektivitet.

Mål

Utbyggnad av gigabitfärdig kabeldragning inom byggnaden

Nummer

0

24 300

2 kv.

2023

Kabeldragning inom byggnaden har uppgraderats för att stödja tillhandahållandet av gigabitanslutning i minst 24 300 bostäder.

221

C4.1I2

Förbättra kabeldragning i byggnader så att den blir ”gigabitfärdig” och främja utnyttjandet av konnektivitet.

Mål

Slutförande av gigabitfärdig kabeldragning inom byggnaden

Nummer

24 300

82 000

2 kv.

2025

Kabeldragning inom byggnaden har uppgraderats för att stödja tillhandahållandet av gigabitanslutning i minst 82 000 bostäder.

222

C4.1I3

Undervattensförbindelse till Grekland

Delmål

Undertecknande av kontraktet för konstruktion, byggande och drift av undervattenskablar

Undertecknande av kontraktet

4 kv.

2024

Undertecknande av kontraktet med det företag som ska ansvara för konstruktion, byggande och drift av undervattenskablar efter det att ett öppet anbudsförfarande har avslutats.

223

C4.1I3

Undervattensförbindelse till Grekland

Mål

Slutförande av byggandet av undervattenskablar på internet

Färdigställande av byggnationen. tjänstens tillgänglighet

Km

0

700

2 kv.

2026

Slutförande av byggandet av 700 km undervattenskablar för uppkoppling till Grekland från Yeroskipou till Kreta sedan 2020. Kablarna är i drift.

K. DEL 4.2: Främja e-förvaltning

Denna del i Cyperns återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att påskynda Cyperns digitala omvandling genom digitalisering av offentliga tjänster som förbättrar effektiviteten och tillhandahållandet av säkra och snabba onlinetjänster till medborgarna på ett användarvänligt, effektivt och ändamålsenligt sätt. Detta förväntas underlätta interaktionen mellan medborgarna och de offentliga tjänsterna, utan behov av fysisk närvaro.

Syftet med denna del är att bygga upp en säker, integrerad och modern digital arkitektur för att uppnå övergången till en digital förvaltning.

Denna del behandlar den landsspecifika rekommendationen om investeringar i den digitala omställningen och digitaliseringen (den landsspecifika rekommendationen 4 från 2019 och den landsspecifika rekommendationen 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

K.1.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C4.2R1): Fabriken för digitala tjänster (DSF)

Syftet med åtgärden är att bygga upp en ny modell för tillhandahållande av tjänster för utveckling av genomgående digitala tjänster av hög kvalitet för allmänheten, på ett användarvänligt, effektivt och ändamålsenligt sätt som i slutändan ska underlätta interaktionen med offentliga tjänster, utan behov av fysisk närvaro.

Reformen ska bestå i att utforma och utveckla denna nya genomförandemodell, nämligen DSF. För det första ska projektet i) inrätta en central grupp inom DSF (bestående av experter från olika specialiteter med lämpliga färdigheter och kvalifikationer), ii) fastställa standarder och förfaranden för utvecklingen av digitala tjänster och iii) bygga upp och utveckla ett antal digitala tjänster. För det andra ska digitala tjänster utvecklas på ett industrialiserat sätt i samarbete med den privata sektorn, med hjälp av de fastställda metoderna. Tjänster ska tillhandahållas på ett säkert sätt för medborgarna genom en gemensam myndighetsportal Gov.Cy. Enkel inloggning och digital identitet förväntas vara de grundläggande förutsättningarna för ett säkert tillhandahållande av e-tjänster. Dessutom förväntas befintliga gemensamma mekanismer som e-betalning som erbjuder flera betalningsmetoder (t.ex. visum, direktbetalningar och direktbankverksamhet) och ”meddelanden” (t.ex. SMS, e-post) användas.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 2 (C4.2R2): Fastställande och genomförande av en ny molnpolicy när det gäller offentliga it-system och it-tjänster

Syftet med åtgärden är att utarbeta regeringens molnpolicy, särskilt dataklassificering, hemvist för data, värdtjänster och drift av de statliga it-systemen, antingen i ett offentligt moln eller i en offentlig privat molnmiljö (G-Cloud).

Reformen ska bestå i att inrätta det globala molnet för att hysa it-system och digitala tjänster i vissa ministerier/ministerier (t.ex. systemet för registrering av företag, tullsystemet och systemet med skatteavdelningar). Två lokala datacenter ska förvärvas genom uthyrning, medan konsulttjänster och utbildning ska förvärvas för utvecklingen av det globala molnet. Ett anbudsförfarande för utveckling och drift av G-Cloud förväntas också offentliggöras.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 3 (C4.2R3): Digitalisering av polisförfaranden (”Digipol”)

Syftet med åtgärden är att eliminera användningen av pappersförfaranden och medborgarnas fysiska närvaro genom att gå över till digitaliserade förfaranden för Cyperns polisstyrka. Detta förväntas gynna både medborgare och poliser, eftersom förfarandena ska förenklas och effektiviseras.

Reformen ska bestå i inrättandet av en ny plattform (Digipol) med krav på polisens förfaranden och tjänster för att medborgarna ska kunna kommunicera på distans. Både medborgare och poliser kommer att använda den. För att maximera spridningen ska utbildning (t.ex. onlinekurser, videor, stegvisa handledningar) för poliser och medborgare anordnas för att underlätta övergången till onlinetjänster.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2025.

Reform 4 (C4.2R4): Inrättande av ett register över verkligt huvudmannaskap

Syftet med åtgärden är att upprätta ett register för inlämning av uppgifter om verkliga huvudmän för alla företag och andra juridiska enheter. En sådan registrering ska förbättra företagens förtroende och insynen i Cypern genom att klargöra vem som i slutändan äger och kontrollerar företag och andra juridiska personer.

Reformen ska bestå i att upprätta registret. För närvarande har en onlineplattform utvecklats som en tillfällig lösning, men dess funktioner är begränsade. Reformen ska leda till en lösning med alla nödvändiga funktioner för att stödja underhållet av registret och hanteringen av relevant information (t.ex. utskick av anmälningar för uppdatering, verkställighet av avgifter för försenad inlämning, sökfunktioner med föreskrivna åtkomstnivåer). Detta förväntas stödja registreringen av uppgifter om verkliga huvudmän för alla företag och andra juridiska enheter och uppnå sammankoppling med register över verkligt huvudmannaskap i andra medlemsstater.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investeringar 1 (C4.2I1): Digitalisering inom olika centrala ministerier/tjänster

Syftet med åtgärden är att digitalisera viktiga arbetsflöden inom ett antal ministerier och centrala myndigheter, förbättra effektiviteten i tillhandahållandet av offentliga tjänster, förenkla efterlevnaden av statliga bestämmelser, stärka medborgarnas deltagande och förtroende för staten samt ge besparingar.

Investeringen ska bestå av digitalisering i följande ministerier, biträdande ministerier eller enheter inom regeringen: i) Vägtransportavdelningen vid ministeriet för transport, kommunikation och arbete, ii) biträdande sjöfartsministeriet, iii) utrikesministeriet, iv) generaldirektoratet för europeiska program, samordning och utveckling och v) avdelningen för stadsplanering och bostäder vid inrikesministeriet (för arkitekturarv). Digitaliseringen av generaldirektoratet för EU-program, samordning och utveckling ska omfatta utveckling av ett övergångsdatabassystem och ett slutgiltigt särskilt system för övervakningsinformation för att samla in och lagra relevant information om genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen (särskilt uppnåendet av delmål och mål, uppgifter om slutmottagare, entreprenörer, underentreprenörer och verkliga huvudmän).

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringar 2 (C4.2I2): Digitalisering av Cyperns hamnmyndighet

Syftet med åtgärden är att digitalisera centrala processer i Cyperns hamnmyndighet för att förbättra deras effektivitet och ändamålsenlighet, inbegripet kommunikation mellan fartyg och berörda myndigheter och förbättringar av övervakningen av fartygstrafik i Cyperns vatten. Det senare syftar till att säkerställa säker navigering av fartyg, minska risken för miljöskador till följd av utsläpp från olyckor och minska fartygsutsläppen genom att planera effektivare rutter.

Investeringen ska bestå av i) flera uppgraderingar av CPA:s nätinfrastruktur, hårdvara och programvara samt serverkapacitet, ii) införande av nya förvaltningssystem för att automatisera förfaranden, iii) en översyn av det befintliga hamngemenskapssystemet för att öka sjötransportsektorns effektivitet och minska de administrativa bördorna. och iv) installation av kontrollstationer för fartyg i Larnacas och Vassilikos hamnar (utöver den befintliga stationen i hamnen i Limassol).

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

K.2.    Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer

Berörd åtgärd (reform eller investering)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för delmål)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Tidsplan för slutförande
(ange kvartal och år)

Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

224

C4.2R1

Fabriken för digitala tjänster

Delmål

Definition av modellen för tillhandahållande av tjänster för fabriken för digitala tjänster

Utnämningsbeslut av biträdande minister för forskning, innovation och digital politik om inrättande av teamet. offentliggörande av standarder på ställföreträdande ministeriets webbplats

4 kv.

2022

Modellen för tillhandahållande av tjänster för fabriken för digitala tjänster har fastställts för att möjliggöra ett effektivt tillhandahållande av högkvalitativa och användarvänliga digitala tjänster till allmänheten. Detta ska innefatta a) inrättande av en central grupp för fabriken för digitala tjänster (inklusive upphandling av tjänster av experter från den privata sektorn) och b) fastställande av standarder och förfaranden för utveckling av digitala tjänster.

225

C4.2R1

Fabriken för digitala tjänster

Mål

Utökning av tillhandahållandet av offentliga tjänster online genom fabriken för digitala tjänster

Nummer

0

45

4 kv.

2023

Digitalisering och leverans online av minst 45 tidigare icke-digitala tjänster till allmänheten via fabriken för digitala tjänster, med användning av den definierade modellen för tillhandahållande av tjänster (under milstolpe med löpnummer 224) och flexibla metoder.

226

C4.2R1

Fabriken för digitala tjänster

Mål

Leverans online av minst 150 tidigare icke-digitala tjänster till allmänheten via fabriken för digitala tjänster

Nummer

45

150

2 kv.

2026

Digitalisering och leverans online av minst 150 tidigare icke-digitala tjänster till allmänheten via fabriken för digitala tjänster, med användning av den definierade modellen för tillhandahållande av tjänster (under milstolpe med löpnummer 224) och flexibla metoder.

227

C4.2R2

Fastställande och genomförande av en ny molnpolicy när det gäller offentliga it-system och it-tjänster

Delmål

Det statliga molnet (G-molnet) är operativt

Tjänster som migrerats till G-moln

4 kv.

2022

G-Cloud är i drift och tillhandahåller molntjänster för datalagring till åtminstone Registrar of Companies, Digital Services Factory och tullsystemet. Dessa tre tjänster har migrerats till G-molnet och använder inte längre det gamla it-systemet.

228

C4.2R2

Fastställande och genomförande av en ny molnpolicy när det gäller offentliga it-system och it-tjänster

Mål

Datacentraler i drift och tillhandahållande av molntjänster

Nummer

0

2

4 kv.

2025

Två nya datacenter ska vara fullt operativa, inklusive lokaler, hårdvara och programvara, och erbjuda molntjänster.

229

C4.2R3

Digitalisering av polisen Digipol

Delmål

Digipol är operativt på pilotbasis

Förklaring från den cypriotiska polisen om att den nya plattformen (Digipol) är i drift

2 kv.

2023

Den nya plattformen (Digipol) är i drift på pilotbasis. Polisanvändare har tillgång till pilotprojektet Digipol för de tjänster som är riktade till polistjänstemännen.

230

C4.2R3

Digitalisering av polisen Digipol

Mål

Medborgarna använder Digipol

Nummer

0

500

3 kv.

2025

Digipol ska vara tillgängligt online via den cypriotiska polisens IKT-infrastruktur. Minst 500 medborgare har använt en eller flera av de tjänster som finns tillgängliga på Digipolplattformen för medborgarna.

231

C4.2R4

Inrättande av ett register över verkligt huvudmannaskap

Delmål

Register över verkligt huvudmannaskap som är tillgängligt för användning

Register över verkligt huvudmannaskap offentligt tillgängligt online på nationell och europeisk nivå

4 kv.

2023

Registret över verkligt huvudmannaskap ska införas och bli tillgängligt för användning på nationell och europeisk nivå, så att användarna kan kontrollera uppgifter om verkligt huvudmannaskap för juridiska personer och uppnå en sammankoppling av register över förmånsägande med andra medlemsstater.

232

C4.2I1

Digitalisering i olika ministerier – tjänster

Delmål

Databassystem för revision och kontroll: information för övervakning av genomförandet av RRF

En revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner

1 kv.

2022

Ett databassystem för övervakning av genomförandet av RRF ska finnas på plats och vara i drift. Systemet ska minst omfatta följande funktioner:

1) insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål, 2) insamling, lagring och säkerställande av åtkomst till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i förordning (EU) 2021/241.

233

C4.2I1

Digitalisering i olika ministerier – tjänster

Mål

Den digitala uppgraderingen av ett antal centrala ministerier och departement inleds

Nummer

0

4

1 kv.

2022

Kontrakt med leverantörer som valts ut genom förfaranden för offentlig upphandling har undertecknats för att digitalisera/digitalt uppgradera minst fyra av följande centrala ministerier/avdelningar:
1. Vägtransportavdelningen vid ministeriet för transport, kommunikation och anläggningsarbeten.

2. Biträdande sjöfartsministeriet.

3. Utrikes departementet

4. Generaldirektoratet för EU-program, samordning och utveckling

5. Inrikesministeriets avdelning för stadsplanering och bostäder (för arkitekturarv).

234

C4.2I1

Digitalisering i olika ministerier – tjänster

Mål

Utveckling av den digitala uppgraderingen av ett antal centrala ministerier och departement

Nummer

0

4

4 kv.

2023

Utveckling slutförd och system i drift för fyra ministerier/departement från förteckningen med löpnummer 233.

235

C4.2I1

Digitalisering i olika ministerier – tjänster

Mål

Slutförande av den digitala uppgraderingen av ett antal centrala ministerier och avdelningar

Nummer

4

5

4 kv.

2025

Utveckling slutförd och system i drift för alla fem ministerier/departement från förteckningen med löpnummer 233.

236

C4.2I2

Digitalisering av Cyperns hamnmyndighet

Mål

Den digitala uppgraderingen av Cyperns hamnmyndighet inleds

Nummer

0

4

2 kv.

2023

Kontrakt med leverantörer som valts ut genom ett offentligt upphandlingsförfarande har undertecknats för att utveckla/uppgradera minst fyra av följande sju system för Cyperns hamnmyndighet:
1. Uppgradering av hamngemenskapssystemet.
2. Installation av VTS-station.
3. Digitalisering av CPA-arkiv.
4. Uppgradering av IT-infrastruktur (t.ex. nät, växlar).
5. Uppdatera IS system,
6. Installation av ett personalförvaltningssystem.
7. Uppgradera CPA-servrar.

och att utveckla följande e-tjänster:
• administrativa formaliteter och rapporteringsformaliteter mellan fartyg som ankommer till och/eller avgår från Republiken Cypern.
• övervakning av och säkerhet vid sjöfart till och från Larnacas och Vasilikos hamnar.

237

C4.2I2

Digitalisering av Cyperns hamnmyndighet

Mål

Utveckling av den digitala uppgraderingen av Cyperns hamnmyndighet

Nummer

0

4

4 kv.

2024

Färdigställande och installation av minst fyra av systemen från förteckningen i målet, med löpnummer 236 för alla berörda hamnar.

238

C4.2I2

Digitalisering av Cyperns hamnmyndighet

Mål

Slutförande av den digitala uppgraderingen av Cyperns hamnmyndighet

Nummer

4

7

4 kv.

2025

Alla sju system från förteckningen med löpnummer 236 för alla berörda hamnar har installerats och tagits i drift, och all hårdvara/utrustning har installerats och installerats.

L. DEL 5.1: Modernisering av utbildningssystemen, kompetenshöjning och omskolning

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan tar upp problemen med lågt deltagande i yrkesutbildning och livslångt lärande, ökande kompetensglapp (särskilt bland unga akademiker) och dåliga digitala färdigheter. Vidare behandlas kvaliteten på undervisningen och tillgången till förskoleverksamhet och barnomsorg till överkomligt pris för barn som är fyra år gamla. Målet är att i) förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet på alla nivåer, ii) främja utnyttjandet av möjligheter till omskolning och kompetenshöjning som är relevant för arbetsmarknaden, särskilt när det gäller de två övergångar som sker i samhället, oavsett sysselsättningsstatus, kompetensnivå eller ålder, och iii) modernisera skolstrukturerna för att anpassa dem till den digitala omställningen.

De reformer och investeringar som ingår i denna del avser de landsspecifika rekommendationerna om utbildning och kompetens (landsspecifika rekommendationer 2 2020 och landsspecifika rekommendationer 3 2019), förskoleverksamhet och barnomsorg (landsspecifik rekommendation 3 2019) samt digitala färdigheter (landsspecifika rekommendationer 4 2019 och landsspecifika rekommendationer 3 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

L.1.    Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C5.1R1): Åtgärda kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad (sekundärutbildning och högre utbildning)

Syftet med reformen är att ta itu med kompetensglappet mellan arbetsmarknaden och systemet för sekundärutbildning och högre utbildning.

I detta syfte ska centrala initiativ i den nationella handlingsplanen genomföras, bland annat införandet av i) ett system för uppföljning av utexaminerade från högre utbildning, ii) en reform av läroplanerna för gymnasieskolor för att förbättra mjuka färdigheter och entreprenörskunskaper, iii) ett jobbskuggningsprogram för elever inom sekundärutbildningen och iv) nya studieprogram för gymnasieelever samt yrkesutbildning som är anpassad till arbetsmarknadens behov. Det ska vidare innebära tillhandahållande av högkvalitativ utbildning för lärare inom sekundärutbildningen i nära samarbete med arbetsmarknadsexperter samt uppgradering av skollaboratorier med den senaste tekniken och utrustningen.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 2 (C5.1R2): Ett nytt system för utvärdering av lärare och skolor

Syftet med reformen är att förbättra utbildningens kvalitet och därmed elevernas utbildningsresultat.

Denna reform ska modernisera och uppdatera det nuvarande utvärderingssystemet för lärare och skolor genom att utveckla ett enda utvärderingssystem för grundskole-, gymnasie- och teknisk utbildning samt yrkesutbildning med olika delar. Detta moderna utvärderingssystem för skolor och lärare ska omfatta utbildning av lärare och utvärderare.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 3 (C5.1R3): Utvidgning av den kostnadsfria obligatoriska förskoleutbildningen från fyra års ålder

Syftet med denna reform är att förbättra tillgången till förskoleverksamhet och barnomsorg till ett överkomligt pris för att främja (åter) inträde på arbetsmarknaden för personer med ansvar för barnomsorg, främst kvinnor, samt barns utbildningsresultat och social delaktighet.

Den ska omfatta en successiv förlängning på åtta månader av inträdesåldern i den kostnadsfria obligatoriska förskoleutbildningen (från barn som är fyra år och åtta månader eller äldre till barn som är fyra år eller äldre). Åtgärden ska åtföljas av ett bidrag för att täcka kursavgifter i kommunala eller privata förskolor för barn som inte kan skrivas in på offentliga förskolor på grund av kapacitetsbegränsningar.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 4 (C5.1R4): Digital omvandling av skolenheter i syfte att förbättra digitala färdigheter och färdigheter med anknytning till utbildning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Syftet med reformen är att stödja den digitala omvandlingen av utbildningssystemet.

Denna åtgärd ska omfatta modernisering av utbildningsstrukturerna genom utveckling av e-klasser och utrustning av klassrum med digitala verktyg, omvandling av läroplaner och utbildningsmaterial för att förbättra digitala färdigheter och STEM-metoder samt kostnadslättnader för inköp av digital utrustning (bärbara datorer/surfplattor) för studenter med låg socioekonomisk bakgrund. Det ska vidare omfatta tillhandahållande av digital kompetens och utbildning i STEM-metodik för minst 675 (varav 300 grundskole-, 300 gymnasielärare och 75 gymnasielärare) per år i 5 år (sammanlagt minst 3 375 lärare, vilket utgör omkring 32 % av alla lärare (grundskole- och gymnasielärare)).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 5 (C5.1R5): Handlingsplan för e-kompetens – genomförande av särskilda åtgärder

Denna åtgärd syftar till att förbättra den digitala kompetensen i alla befolkningsgrupper.

Den ska omfatta i) utveckling av en politisk ram och handlingsplan för e-kompetens, ii) utformning och genomförande av riktade program för yrkesverksamma inom den offentliga sektorn som främjar sektorsövergripande kompetens, samt iii) utformning av omskolnings- och kompetenshöjningsåtgärder som ökar arbetskraftens digitala kompetens i den privata sektorn och arbetslösa personer, med särskilt fokus på kvinnor och utsatta grupper. Dessutom ska denna åtgärd omfatta en kommunikationsstrategi för att främja livslångt lärande och en digital kultur i Cypern, investeringar i digital infrastruktur till stöd för digitalt lärande och utveckling av en plattform för e-lärande med viktigt material om digitala färdigheter och sektorsövergripande kompetens som är tillgänglig för alla målgrupper.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Investeringar 1 (C5.1I1): Konstruktion av två modelltekniska skolor

Syftet med investeringen är att ge studenter och lärare en modern välutrustad miljö för lärande som ökar yrkesutbildningens kapacitet, kvalitet och attraktionskraft i Cypern.

Denna åtgärd ska omfatta uppförandet av två nya tekniska skolor, en i Limassol (som ersätter den nuvarande A ’tekniska skolan) och en i Larnaca (som ersätter tekniska skolan Agios Lazaros).

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringar 2 (C5.1I2): Kompetenshöjning, kompetenshöjning och kompetenshöjning

Syftet med denna investering är att stärka befolkningens digitala färdigheter i linje med handlingsplanen för e-kompetens, att öka kunskaperna och färdigheterna hos personer i gröna och blå sektorer i ekonomin och att främja entreprenörskompetens.

Åtgärden ska omfatta utbildning för att stärka digitala, gröna och blå färdigheter för alla, utbildning i entreprenörskap för arbetslösa, med särskild tonvikt på kvinnor och utsatta grupper, samt utbildning i digitala färdigheter för personer över 55 år.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

L.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer

Berörd åtgärd (reform eller investering)

Delmål/mål

Namn

Kvalitativa indikatorer
(för milstolpar)

Kvantitativa indikatorer
(för mål)

Preliminär tidsplan för slutförande

Beskrivning av varje delmål och mål

Måttenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Kvartal

År

239

C5.1R1

Åtgärda kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad (sekundärutbildning och högre utbildning)

Delmål

Genomförande av nyckelåtgärder i den nationella handlingsplanen

Offentliggörande av rapporter och meddelanden från behöriga myndigheter

4 kv.

2024

Fullständigt genomförande av centrala åtgärder i den nationella handlingsplanen, som åtminstone omfattar följande:

a) Rapport om de preliminära resultaten av undersökningen ”Graduate Tracking of Cyprus Higher Education” offentliggörs.

b) 320 av gymnasieskolornas läroplaner har reformerats för att förbättra digital kompetens, emotionell intelligens, mjuka färdigheter och entreprenörskompetens.

c) Två nya studieprogram utarbetas.

240

C5.1R1

Åtgärda kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad (sekundärutbildning och högre utbildning)

Mål

Lärarutbildning på högstadie- och gymnasienivå

Nummer