EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0374

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om ändring av 2007 års internationella kaffeavtal

COM/2021/374 final

Bryssel den 8.7.2021

COM(2021) 374 final

Rekommendation till

RÅDETS BESLUT

om bemyndigande att inleda förhandlingar om ändring av 2007 års internationella kaffeavtal


MOTIVERING

Denna rekommendation gäller ett beslut om att bemyndiga kommissionen att på unionens vägnar delta i de förhandlingar om en partiell översyn av 2007 års internationella kaffeavtal (avtalet) som Internationella kafferådet (kafferådet) har beslutat att inleda.

1.BAKGRUND TILL REKOMMENDATIONEN

2007 års internationella kaffeavtal

Europeiska unionen är part i avtalet.

Syftet med 2007 års internationella kaffeavtal (avtalet) är att säkerställa ökat internationellt samarbete i globala kaffefrågor och därmed sammanhängande frågor, utgöra ett forum för mellanstatliga överläggningar i kaffefrågor och överläggningar om hur kaffenäringen i världen kan förbättras, underlätta handeln genom att möjliggöra insamling och tillhandahållande av information om världsmarknaden för kaffe samt främja en ökad efterfrågan på kaffe i världen. Ett av avtalets huvudsyften är att uppmuntra de avtalsslutande parterna att utveckla en kaffesektor som är hållbar i ekonomiskt, socialt och miljömässigt hänseende.

Avtalet undertecknades 2007 och trädde i kraft den 2 februari 2011 för en tioårsperiod som senare förlängdes med ett år (till och med den 1 februari 2022). Vid behov får avtalet förlängas med högst åtta år.

Internationella kaffeorganisationen och Internationella kafferådet

I artikel 6 i avtalet anges att Internationella kaffeorganisationen (organisationen), upprättad enligt 1962 års internationella kaffeavtal, handhar tillämpningen av bestämmelserna och övervakar genomförandet av avtalet.

Enligt artikel 9 i avtalet är Internationella kafferådet (kafferådet) i egenskap av högsta myndighet inom organisationen det ansvariga organet för att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bestämmelserna i avtalet. Kafferådet består av organisationens samtliga medlemmar (artikel 8 i avtalet).

Enligt artikel 49 i avtalet kan kafferådet föreslå ändringar av avtalet och ska meddela sådana förslag till alla avtalsslutande parter. Enligt artikel 14 i avtalet ska kafferådet i princip fatta samtliga sina beslut, inbegripet om ändringar av avtalet, med konsensus. Om konsensus inte kan nås ska kafferådet fatta beslut och avge rekommendationer med fördelad majoritet, vilket kräver mer än 70 % av de röster som avgetts av de närvarande och röstande exportmedlemmarna och mer än 70 % av de röster som avgetts av de närvarande och röstande importmedlemmarna, båda grupperna räknade var för sig.

Enligt artikel 12 i avtalet ska medlemmarna i kafferådet tillsammans ha 2 000 röster. Varje medlem har ett visst antal röster som årligen anpassas av kafferådet enligt kriterier som fastställs i avtalet. Röstfördelningen avgör också en medlems bidrag (artikel 20.2 i avtalet). För närvarande är unionen den största bidragsgivaren till organisationen.

Översynen av Internationella kaffeavtalet

En partiell översyn för att reformera avtalet är nödvändig och ligger helt klart i unionens intresse för att ytterligare anpassa avtalet till de metoder som unionen främjar i andra internationella råvaruorgan och för att beakta utvecklingen på den globala kaffemarknaden sedan 2007. Detta har varit en återkommande diskussion vid de senaste mötena i ICC 2019–2020.

År 2019 inrättade organisationen på kafferådets begäran en arbetsgrupp för översyn av avtalet.

De viktigaste ändringar som bör föreslås i samband med en översyn gäller organisationens styrning, en möjlig översyn av röstnings- och bidragssystemet samt den privata sektorns och det civila samhällets deltagande i organisationens arbete.

Avsikten är inte att ändra avtalets övergripande mål enligt artikel 1 i avtalet.

Kommissionens riktlinjer för rekommenderade ändringar återfinns i bilagan.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

I artikel 218.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) fastställs bestämmelser om bemyndigande att inleda förhandlingar och, med hänsyn till vad det planerade avtalet gäller, utse unionens förhandlare eller chefen för unionens förhandlingsdelegation.

Enligt artikel 218.4 i EUF-fördraget får rådet ge förhandlaren direktiv och utse en särskild kommitté, med vilken samråd ska ske under förhandlingarna.

De planerade förhandlingsdirektiven, som beskrivs i bilagan, bör ge förhandlaren på unionens vägnar de medel som krävs för att uppnå de övergripande mål som anges i punkt 1.

Den förfarandemässiga rättsliga grunden för den föreslagna rekommendationen är därför artikel 218.3 och 218.4 i EUF-fördraget.

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Unionen är part i avtalet och företräds av kommissionen i kafferådet. EU-medlemsstaterna är inte enskilda parter i avtalet. Unionens förhandlingar om partiell översyn av avtalet omfattas av unionens exklusiva befogenhet.

Proportionalitetsprincipen

Det ligger i unionens intresse att se över avtalet i syfte att uppnå en förbättrad överenskommelse som leder till en modernisering av avtalet. För närvarande gynnar EU:s deltagande i organisationen både unionen och andra medlemmar i organisationen. En modernisering av avtalet förväntas väcka större intresse för organisationen och potentiellt locka nya medlemmar samt öka dess arbetes relevans.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Samråd med berörda parter

Unionen är part i avtalet, och såväl EU:s kaffesektor som de flesta EU-medlemsstaterna har generellt stött medlemskapet sedan 2007. Det anses inte nödvändigt att inleda samråd med berörda parter om en process som enbart syftar till att fortsätta unionens medlemskap i organisationen, om än med bestämmelser som överensstämmer med dem i andra internationella råvaruorgan där EU är medlem.

Konsekvensbedömning

En fullständig konsekvensbedömning är inte nödvändig, eftersom åtgärden inte förväntas få betydande ekonomiska, miljömässiga eller sociala konsekvenser. En ändring av avtalet skulle leda till en förbättrad styrning, vilket ses som en viktig utgångspunkt för moderniseringen av avtalet och vilket också borde leda till att medlemmarna deltar mer aktivt i organisationens arbete.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Inledandet av förhandlingar anses inte få några budgetkonsekvenser.

Rekommendation till

RÅDETS BESLUT

om bemyndigande att inleda förhandlingar om ändring av 2007 års internationella kaffeavtal

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 218.3 och 218.4,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)Unionen är part i 2007 års internationella kaffeavtal (avtalet) och medlem i Internationella kaffeorganisationen (organisationen). Avtalet ingicks av unionen genom rådets beslut 2008/579/EG 1 och trädde i kraft den 2 februari 2011.

(2)Enligt artikel 9 i avtalet är Internationella kafferådet (kafferådet) det ansvariga organet för att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bestämmelserna i avtalet.

(3)I enlighet med artikel 49 i avtalet kan kafferådet föreslå en ändring av avtalet som ska beslutas av alla medlemmarna. Enligt artikel 14 i avtalet ska kafferådet i princip fatta samtliga sina beslut med konsensus. I avsaknad av konsensus ska kafferådet fatta beslut med fördelad majoritet, vilket kräver mer än 70 % av de röster som avgivits av de närvarande och röstande exportmedlemmarna och mer än 70 % av de röster som avgivits av de närvarande och röstande importmedlemmarna, båda grupperna räknade var för sig.

(4)På kafferådets begäran har en arbetsgrupp för översyn av avtalet inrättats. Denna arbetsgrupp har identifierat organisationens styrning, röstnings- och bidragssystemet och den privata sektorns och det civila samhällets deltagande i organisationens arbete som de tre huvudfrågorna för en partiell översyn av avtalet. Med avseende på detta håller arbetsgruppen på att utarbeta förslag till ändringar av avtalet som ska godkännas av kafferådet.

(5)Det ligger i unionens intresse att reformera avtalet för att anpassa det till de metoder som unionen främjar inom andra internationella råvaruorgan och till utvecklingen på den globala kaffemarknaden sedan 2007.

(6)Det är därför lämpligt att kommissionen bemyndigas att delta i förhandlingarna om den partiella översynen av avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen bemyndigas härmed att på unionens vägnar förhandla om ändringar av 2007 års internationella kaffeavtal.

Artikel 2

Förhandlingsdirektiven fastställs i bilagan.

Artikel 3

Förhandlingarna ska föras i samråd med arbetsgruppen för råvaror.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    Rådets beslut 2008/579/EG av den 16 juni 2008 om undertecknande och ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 2007 års internationella kaffeavtal (EUT L 186, 15.7.2008, s. 12).
Top

Bryssel den 8.7.2021

COM(2021) 374 final

BILAGA

till

rekommendationen till rådets beslut

om bemyndigande att inleda förhandlingar om ändring av 2007 års internationella kaffeavtal


BILAGA

Förhandlingsdirektiv för 2007 års internationella kaffeavtal

Kommissionen får inleda förhandlingar med de övriga avtalsslutande parterna i 2007 års internationella kaffeavtal (avtalet) inom ramen för Internationella kaffeorganisationen (organisationen) i syfte att modernisera avtalet, med beaktande av utvecklingen inom kaffesektorn.

Översynen av avtalet bör förbättra organisationens styrning, utvärdera balansen i röstnings- och bidragssystemen och behandla integreringen av den privata sektorn och det civila samhället i organisationens arbete.

Unionen är medlem i organisationens arbetsgrupp för avtalets framtid, som håller på att utarbeta rekommendationer om ändringar som ska införas i 2007 års avtal och som kommer att följa de mål som unionens medlemsstater har lagt fram i internationella råvaruorgan.

Förhandlingsdirektiven bör beakta målen om förenkling och rationalisering av avtalet och samtidigt bibehålla organisationens mellanstatliga roll i enlighet med de utfästelser som gjorts av organisationens medlemmar.

1.Styrning

Internationella kafferådet (kafferådet)

Vad gäller kafferådets mötesfrekvens bör det nuvarande systemet med två möten per år bibehållas. Ett av mötena skulle kunna vara virtuellt.    

Kafferådets ordförande och vice ordförande bör ha ett mandat på ett år för att underlätta för alla medlemmar i organisationen att delta i beslutsprocessen. Vice ordföranden skulle kunna få en förstärkt roll i kafferådet. För att dra nytta av de erfarenheter som vunnits får vice ordföranden meddela kafferådet sitt intresse för att bli ordförande efter det första året. Kafferådet kan meddela sitt godkännande om vice ordföranden har visat sig vara lämplig.

Organisationens kommittéer

Om det är relevant för deras arbete bör en sammanslagning av organisationens kommittéer uppmuntras som en del av rationaliseringen av organisationen. Ett mer omfattande deltagande av ledamöterna i kommittéarbetet bör uppmuntras.

Världskonferensen om kaffe (konferensen)

Den nuvarande frekvensen för konferensens högnivåmöten, dvs. vart fjärde eller femte år bör bibehållas, men med flexibilitet som tillåter anpassningar till särskilda omständigheter eller en viss situation (förändringar i situationen på kaffemarknaden, externa händelser som påverkar kaffesektorn osv.).

2.Röster och bidrag

Export- och importmedlemmar

Uppdelningen mellan exportmedlemmar och importmedlemmar bör bibehållas eftersom den är en relevant grundprincip för beslutsprocessen i många internationella råvaruorgan.

Metod för beräkning av röster och bidrag

Det nuvarande arrangemanget baserat på exporterade eller importerade kaffevolymer verkar vara det enklaste och mest tillförlitliga systemet för beräkning av rösträtter och varje medlems ekonomiska bidrag till organisationens administrativa budget. Relevansen av andra system (t.ex. värdet av export/import, blandade system osv.) som används i andra internationella råvaruorgan skulle dock kunna undersökas med angivande av vilka konsekvenser deras användning skulle få för organisationen.

3.Den privata sektorns och det civila samhällets deltagande

Den privata sektorn och det civila samhället bör integreras bättre i arbetsprocessen inom organisationen. Olika metoder bör undersökas för att hitta det bästa sättet att öka deras deltagande inom ramen för ett moderniserat avtal.

Vad beträffar frågan om den privata sektorns deltagande bör avtalet erkänna dess mångfald, från små producenter till stora multinationella företag, och deras respektive potentiella roller inom organisationen.

Det vore önskvärt att bransch- och yrkesorganisationers deltagande i organisationen främjas, men om enskilda företags deltagande i organisationen skulle föreslås bör särskilda rättsliga skyddsmekanismer undersökas för att säkerställa organisationens oberoende.

Godkännandeprocessen för den privata sektorns och det civila samhällets deltagande när det gäller nationella företag eller organisationer bör gå via den berörda medlemmen i organisationen.

Varje åtgärd för att bättre integrera den privata sektorn bör dock bevara organisationens mellanstatliga karaktär.

Top