EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0319

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller en förlängning av prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien fram till dess att nya uppdaterade gemensamma dokument antas av EU och Jordanien

COM/2021/319 final

Bryssel den 16.7.2021

COM(2021) 319 final

2021/0224(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller en förlängning av prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien fram till dess att nya uppdaterade gemensamma dokument antas av EU och Jordanien


MOTIVERING

1.Fråga som behandlas i förslaget

Detta förslag avser ett beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, i samband med det planerade antagandet av ett beslut om en förlängning av prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien, fram till dess att nya uppdaterade gemensamma dokument antas av EU och Jordanien.

2.Bakgrund till förslaget

2.1.Associeringsavtalet

Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (associeringsavtalet), undertecknades den 24 november 1997 och trädde i kraft den 1 maj 2002. Associeringsavtalet utgör den rättsliga grunden för de bilaterala förbindelserna mellan EU och Jordanien. Avtalet syftar till att

tillhandahålla en lämplig ram för den politiska dialogen som gör det möjligt att utveckla nära politiska förbindelser mellan parterna,

fastställa villkoren för en gradvis liberalisering av handeln med varor, tjänster och kapital,

genom dialog och samarbete främja utvecklingen av balanserade ekonomiska och sociala förbindelser mellan parterna,

förbättra levnads- och arbetsvillkor samt öka produktiviteten och den ekonomiska stabiliteten,

uppmuntra regionalt samarbete i syfte att befästa den fredliga samexistensen och den ekonomiska och politiska stabiliteten,

främja samarbete på andra områden som är av ömsesidigt intresse.

2.2.Associeringsrådet

Genom associeringsavtalet inrättas ett associeringsråd, som har befogenhet att fatta beslut i syfte att förverkliga avtalets mål i de fall som föreskrivs i avtalet. Besluten är bindande för parterna. Associeringsrådet får även avge rekommendationer. Enligt arbetsordningen ska EU och Jordanien växelvis vara ordförande för associeringsrådet för en period av 12 månader. Associeringsrådet håller ordinarie möte på ministernivå en gång per år. Extra möten i associeringsrådet får hållas på begäran av någon av parterna om parterna är överens om det.

2.3.Akt som planeras av associeringsrådet

Associeringsrådet ska anta ett beslut om förlängning av prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien 2016–2020 fram till dess att nya uppdaterade gemensamma dokument antas av EU och Jordanien. I enlighet med artikel 10 i associeringsrådets arbetsordning kommer beslutet att antas genom skriftligt förfarande.

3.Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar

Den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i associeringsrådet, som inrättats genom associeringsavtalet, om antagandet ett beslut om förlängningen av prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien grundar sig på den beslutstext som bifogas det här beslutet.

Genom associeringsrådets beslut nr 1/2016 från december 2016 enades EU och Jordanien om prioriteringarna för partnerskapet för att vägleda partnerskapet för perioden 2016–2018, med en översyn senast i slutet av 2018 för att undersöka möjligheterna att förlänga partnerskapets varaktighet med ytterligare två år mot bakgrund av den politiska, säkerhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen. Efter en översyn av partnerskapsprioriteringarna 2018 enades parterna om att förlänga deras giltighetstid med ytterligare två år fram till slutet av 2020.

Inom ramen för den pågående förnyelsen av EU:s partnerskap med det södra grannskapet och efter antagandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027 och det nya instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete planeras utarbetandet och antagandet av nya uppdaterade gemensamma dokument med länderna i det södra grannskapet, inbegripet Jordanien, till 2021. Mot denna bakgrund och för att undvika ett glapp mellan upphörandet av prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien och antagandet av nya prioriteringar ligger det i parternas intresse att förlänga de nuvarande partnerskapsprioriteringarna fram till dess att nya uppdaterade prioriteringar antas.

4.Rättslig grund

4.1.Förfarandemässig rättslig grund

4.1.1.Principer

I artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att beslut ska antas ”om fastställande av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i ett organ som inrättas genom ett avtal, om detta organ ska anta akter med rättslig verkan, med undantag av sådana akter som kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram”.

Begreppet ”akter med rättslig verkan” omfattar akter som har rättslig verkan med stöd av de regler i internationell rätt som tillämpas på organet i fråga. Det omfattar även instrument som inte har bindande verkan enligt internationell rätt, men som är ”ägnade att på ett avgörande sätt påverka innehållet i de bestämmelser som antas av unionslagstiftaren” 1 .

4.1.2.Tillämpning i det aktuella fallet

Associeringsrådet är ett organ som inrättats genom avtal, närmare bestämt associeringsavtalet.

Den akt som ska antas av associeringsrådet utgör en akt med rättslig verkan. Den planerade akten har rättslig verkan eftersom den kommer att förlänga de nuvarande partnerskapsprioriteringarna fram till dess att nya uppdaterade gemensamma dokument antas.

Den förfarandemässiga rättsliga grunden för det föreslagna beslutet är därför artikel 218.9 i EUF-fördraget.

4.2.Materiell rättslig grund

4.2.1.Principer

Den materiella rättsliga grunden för ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget är främst beroende av syftet med och innehållet i den planerade akten avseende vilken en ståndpunkt intas på unionens vägnar. Om den planerade akten har två syften eller har två beståndsdelar, av vilka det ena syftet eller den ena beståndsdelen kan identifieras som det eller den huvudsakliga, medan det eller den andra endast är av underordnad betydelse, måste det beslut som antas enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget ha en enda materiell rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till det huvudsakliga eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller avgörande beståndsdelen.

4.2.2.Tillämpning i det aktuella fallet

Syftet med och innehållet i den planerade akten rör i första hand samarbete med ett tredjeland inom ramen för ett associeringsavtal och den europeiska grannskapspolitiken.

Den materiella rättsliga grunden för förslaget till beslut är därför artikel 217.

4.3.Slutsats

Den rättsliga grunden för förslaget till beslut bör vara artikel 217 jämförd med artikel 218.9 i EUF-fördraget.

5.Offentliggörande av den planerade akten

Eftersom associeringsrådets akt kommer att ändra giltighetsperioden för prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien är det lämpligt att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning efter antagandet.

2021/0224 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller en förlängning av prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien fram till dess att nya uppdaterade gemensamma dokument antas av EU och Jordanien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, undertecknades den 24 november 1997 och trädde i kraft den 1 maj 2002 2 .

(2)Prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien antogs av associeringsrådet i december 2016 3 och förlängdes 2018 fram till slutet av 2020. 4

(3)Genom skriftväxling enades parterna om att prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien är fortsatt giltiga som ett vägledande dokument för att konsolidera partnerskapet, i avvaktan på antagandet av nya uppdaterade gemensamma dokument.

(4)I enlighet med artikel 91.1 i Europa–Medelhavsavtalet får associeringsrådet fatta beslut som syftar till att uppnå målen i avtalet.

(5)Associeringsrådet ska anta ett beslut genom ett skriftligt förfarande för att förlänga prioriteringarna för partnerskapet fram till dess att nya uppdaterade gemensamma dokument antas av EU och Jordanien.

(6)Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i associeringsrådet, eftersom beslutet kommer att vara bindande för unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller en förlängning av prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien fram till dess att nya uppdaterade gemensamma dokument antas av EU och Jordanien, ska grundas på det utkast till beslut av associeringsrådet EU–Jordanien som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    Domstolens dom av den 7 oktober 2014, Tyskland/rådet, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punkterna 61–64.
(2)    Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, EGT L 129, 15.5.2002, s. 3.
(3)    Beslut nr 1/2016 av associeringsrådet EU–Jordanien av den 19 december 2016 om en överenskommelse om prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien, EUT L 355, 24.12.2016, s. 31.
(4)    Beslut av associeringsrådet EU–Jordanien av den 12 december 2018 om överenskommelse om den tvååriga förlängningen av prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien, EUT L 8, 10.1.2019, s. 34.
Top

Bryssel den 16.7.2021

COM(2021) 319 final

BILAGA

till

Förslag till RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller en förlängning av prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien fram till dess att nya uppdaterade gemensamma dokument antas av EU och JordanienBILAGA

BESLUT nr xx/2021 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–JORDANIEN 

av den [dd/mm/åååå] 

om överenskommelse om förlängning av prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien

ASSOCIERINGSRÅDET EU–JORDANIEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Hashemitiska konungadömet Jordanien, å andra sidan (Europa–Medelhavsavtalet), och

av följande skäl:

(1)Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Jordanien, å andra sidan, undertecknades den 24 november 1997 och trädde i kraft den 1 maj 2002.

(2)I artikel 91 i Europa–Medelhavsavtalet föreskrivs att associeringsrådet i syfte att förverkliga detta avtals mål ska ha befogenhet att fatta beslut.

(3)I artikel 101 i avtalet föreskrivs att parterna ska vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder som fordras för att de ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt avtalet och se till att de mål som anges i avtalet uppnås.

(4)Genom sitt beslut nr 1/2016 av den 19 december 2016 enades associeringsrådet om prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien för perioden 2016–2018 för att konsolidera partnerskapet i syfte att stödja och stärka Jordaniens motståndskraft och stabilitet, samtidigt som man också försöker hantera effekterna av den utdragna konflikten i Syrien 1 .

(5)Genom beslut nr 1/2018 av den 12 december 2018 beslutade associeringsrådet förlänga giltighetstiden för prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien fram till den 31 december 2020 2 .

(6)Genom skriftväxling enades parterna om att prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien är fortsatt giltiga som ett vägledande dokument för att konsolidera partnerskapet, i avvaktan på antagandet av nya uppdaterade gemensamma dokument.

(7)I artikel 10 i associeringsrådets arbetsordning föreskrivs en möjlighet att fatta beslut genom skriftligt förfarande mellan mötena, om parterna är överens om detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Associeringsrådet beslutar, genom skriftligt förfarande, att prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien som bifogats associeringsrådets beslut nr 1/2016 av den 19 december 2016 ska förlängas fram till dess att nya uppdaterade dokument antas av EU och Jordanien.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i xx, [dag månad år].

   På associeringsrådets vägnar

(1)    Beslut nr 1/2016 av associeringsrådet EU–Jordanien av den 19 december 2016 om en överenskommelse om prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien, EUT L 355, 24.12.2016, s.  31.
(2)    Beslut nr 1/2018 av associeringsrådet EU–Jordanien av den 12 december 2018 om överenskommelse om den tvååriga förlängningen av prioriteringarna för partnerskapet EU–Jordanien, EUT L 8, 10.1.2019, s. 34.
Top