EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0314

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den handelskommitté som inrättats genom frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam vad gäller antagandet av handelskommitténs arbetsordning

COM/2021/314 final

Bryssel den 21.6.2021

COM(2021) 314 final

2021/0147(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den handelskommitté som inrättats genom frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam vad gäller antagandet av handelskommitténs arbetsordning


MOTIVERING

1.Fråga som behandlas i förslaget

Detta förslag rör beslutet om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom den handelskommitté som inrättats enligt frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam (avtalet) i samband med det planerade antagandet av handelskommitténs arbetsordning.

2.Bakgrund till förslaget

2.1.Frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

Genom avtalet upprättas ett frihandelsområde mellan unionen och Vietnam. Dess mål är att liberalisera och underlätta handel och investeringar mellan parterna. Dessa mål är en del av parternas mer omfattande beslutsamhet att stärka sina förbindelser när det gäller ekonomi, handel och investeringar i överensstämmelse med målet om en hållbar utveckling och att främja handel och investeringar inom ramen för avtalet på ett sätt som respekterar en hög nivå på miljö- och arbetarskyddet och relevanta internationellt erkända standarder och avtal. Avtalet trädde i kraft den 1 augusti 2020.

2.2.Handelskommittén

Genom artikel 17.1 i avtalet inrättas handelskommittén. Genom artikel 17.2 i avtalet inrättas fem specialiserade kommittéer, nämligen kommittén för varuhandel, tullkommittén, kommittén för sanitära och fytosanitära åtgärder, kommittén för investeringar, tjänstehandel, elektronisk handel och offentlig upphandling samt kommittén för handel och hållbar utveckling. Genom artikel 17.3 inrättas även två arbetsgrupper, nämligen arbetsgruppen för immateriella rättigheter, inklusive geografiska beteckningar, och arbetsgruppen för motorfordon och delar.

Handelskommittén består av företrädare för parterna och sammanträder en gång per år, om kommittén inte beslutar något annat, eller i brådskande fall på begäran av en part. Ordförandeskapet i handelskommittén ska innehas gemensamt av Vietnams industri- och handelsminister och den ledamot av Europeiska kommissionen som ansvarar för handelsfrågor.

Handelskommittén, de specialiserade kommittéerna och arbetsgrupperna ansvarar för genomförandet och tillämpningen av avtalet inom sina respektive områden.

2.3.Handelskommitténs planerade akt

Enligt artikel 17.1.4 f i avtalet får handelskommittén fastställa sin egen arbetsordning (den planerade akten).

3.Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar bör syfta till antagandet av handelskommitténs arbetsordning i enlighet med avtalet.

4.Rättslig grund

4.1.Förfarandemässig rättslig grund

4.1.1.Principer

I artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att beslut ska antas ”om fastställande av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i ett organ som inrättas genom ett avtal, om detta organ ska anta akter med rättslig verkan, med undantag av sådana akter som kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram”.

Begreppet ”akter med rättslig verkan” omfattar akter som har rättslig verkan med stöd av de regler i internationell rätt som tillämpas på organet i fråga. Det omfattar även instrument som inte har bindande verkan enligt internationell rätt, men som är ”ägnade att på ett avgörande sätt påverka innehållet i de bestämmelser som antas av unionslagstiftaren” 1 .

4.1.2.Tillämpning i det aktuella fallet

Handelskommittén är ett organ som inrättats genom ett avtal, nämligen frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam.

Det beslut som ska antas av handelskommittén utgör en akt med rättslig verkan.

Den planerade akten är bindande och kompletterar eller ändrar inte avtalets institutionella ram.

Den förfarandemässiga rättsliga grunden för det föreslagna beslutet är därför artikel 218.9 i EUF-fördraget.

4.2.Materiell rättslig grund

4.2.1.Principer

Den materiella rättsliga grunden för ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget är främst beroende av syftet med och innehållet i den planerade akt avseende vilken en ståndpunkt intas på unionens vägnar. Om den planerade akten har två syften eller två beståndsdelar av vilka det ena syftet eller den ena beståndsdelen kan identifieras som det eller den huvudsakliga, medan det eller den andra endast är av underordnad betydelse, måste det beslut som antas enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget ha en enda materiell rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till det huvudsakliga eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller avgörande beståndsdelen.

4.2.2.Tillämpning i det aktuella fallet

Det huvudsakliga syftet med och innehållet i den planerade akten rör den gemensamma handelspolitiken och internationell transport.

Den materiella rättsliga grunden för det föreslagna beslutet är därför fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91.1, 100.2 och 207.4 första stycket.

4.3.Slutsats

Den rättsliga grunden för det föreslagna beslutet bör vara artiklarna 91.1, 100.2 och 207.4 första stycket i EUF-fördraget jämförda med artikel 218.9 i EUF-fördraget.

5.Offentliggörande av den planerade akten

Handelskommitténs beslut kommer enligt planerna att offentliggöras när det har antagits.

2021/0147 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den handelskommitté som inrättats genom frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam vad gäller antagandet av handelskommitténs arbetsordning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91.1, 100.2 och 207.4 första stycket jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam (avtalet) ingicks av unionen genom rådets beslut (EU) 2020/753 2 och trädde i kraft den 1 augusti 2020. 

(2)Enligt artikel 17.1.4 f i avtalet får handelskommittén fastställa sin egen arbetsordning.

(3)Vid sitt första möte ska handelskommittén fastställa sin egen arbetsordning i enlighet med avtalet. 

(4)Det är därför lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i handelskommittén på grundval av det bifogade utkastet till beslut av handelskommittén om fastställande av dess arbetsordning för att säkerställa ett effektivt genomförande av avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid det första mötet i den handelskommitté som inrättats genom frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam, vad gäller antagandet av handelskommitténs arbetsordning, ska grunda sig på det utkast till beslut av handelskommittén som åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Handelskommitténs beslut ska efter antagandet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    Domstolens dom av den 7 oktober 2014, Tyskland/rådet, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punkterna 61–64.
(2)    EUT L 186, 12.6.2020, s. 1.
Top

Bryssel den 21.6.2021

COM(2021) 314 final

BILAGA

till

förslag till rådets beslut

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den handelskommitté som inrättats genom frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam vad gäller antagandet av handelskommitténs arbetsordning
ÅTFÖLJANDE DOKUMENT

BESLUT nr […/2021] 
AV HANDELSKOMMITTÉN

av den …

om antagande av dess arbetsordning

HANDELSKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam, särskilt artikel 17.1.4 f, och

av följande skäl:

(1)Enligt artikel 17.1.4 f i avtalet får handelskommittén fastställa sin egen arbetsordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1.Härmed antas handelskommitténs arbetsordning, såsom den framgår av bilagan.

2.Detta beslut träder i kraft den [det datum som fastställs].

Utfärdat i... den...

För handelskommittén

OrdförandenaBILAGA

HANDELSKOMMITTÉNS ARBETSORDNING

fastställd med stöd av artikel 17.1 i frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

ARTIKEL 1

Handelskommitténs roll och namn

1.    Den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 17.1 i frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (nedan kallat avtalet), ansvarar för alla frågor som avses i artikel 17.1 i avtalet.

2.    Den ovannämnda kommittén ska hänvisas till i kommitténs handlingar, inbegripet beslut och rekommendationer, som handelskommittén.

ARTIKEL 2

Sammansättning och ordförandeskap

1.    I enlighet med artikel 17.1.1 i avtalet ska handelskommittén bestå av företrädare för Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam.

2.    Ordförandeskapet i handelskommittén ska innehas gemensamt av den ledamot av Europeiska kommissionen som ansvarar för handelsfrågor och Vietnams industri- och handelsminister, eller deras respektive företrädare.

3.    Om ordförandeskapet i handelskommittén innehas gemensamt av parternas respektive företrädare ska varje part till den andra parten anmäla namn, befattning och kontaktuppgifter för den delegerade tjänsteman som ansvarar för att leda handelskommittén för den parten. Denna delegerade tjänsteman ska anses ha fullmakt att företräda parten fram till den dag då parten har anmält en ny medordförande till den andra parten.

ARTIKEL 3

Sekretariat

1.    Tjänstemän från avdelningar som ansvarar för handelsfrågor hos varje part ska agera gemensamt som handelskommitténs sekretariat.

2.    Sekretariatet kommer att fungera som kontaktpunkt och vara behjälplig med handelskommitténs organisation, i enlighet med denna arbetsordning.

3.    Varje part ska till den andra parten anmäla namn, befattning och kontaktuppgifter för den tjänsteman som är företrädare för den parten i handelskommitténs sekretariat. Denna tjänsteman ska anses ha fullmakt att företräda parten i sekretariatet fram till den dag då parten har anmält en ny företrädare till den andra parten.

ARTIKEL 4

Möten

1.    Handelskommittén ska mötas i enlighet med artikel 17.1.2 i avtalet. I synnerhet ska handelskommittén mötas en gång per år, om den inte beslutar något annat, eller i brådskande fall på begäran av en part.

2.    Mötena ska sammankallas av ordföranden från den part som står som värd.

3.    Ett möte får hållas personligen, genom videokonferens eller på annat sätt.

ARTIKEL 5

Delegationer

Vardera partens företrädare i handelskommitténs sekretariat ska informera den andra partens företrädare i sekretariatet om den planerade sammansättningen av Europeiska unionens respektive Vietnams delegationer, om möjligt senast 14 dagar före mötet. I förteckningarna ska anges namn och befattning för varje delegationsmedlem.

ARTIKEL 6

Dagordning

1.    En preliminär dagordning för varje möte ska upprättas av handelskommitténs sekretariat på grundval av ett förslag från företrädaren för den part i sekretariatet som är värd för mötet med en tidsfrist för den andra parten att lämna synpunkter. Den preliminära dagordningen ska om möjligt upprättas 30 dagar före mötet och senast 14 dagar före mötet.

2.    Handelskommittén ska anta dagordningen i början av varje möte. Andra punkter än de som tagits upp på den preliminära dagordningen får läggas till på dagordningen om parterna är överens om det.

ARTIKEL 7

Protokoll

1.    Utkast till protokoll från varje möte ska inom 15 dagar från mötets slut upprättas av företrädaren för den part i sekretariatet som är värd för mötet, om inte ordförandena beslutar något annat. Utkastet till protokoll ska översändas för kommentarer till den andra partens företrädare i sekretariatet.

2.    Protokollet ska som regel sammanfatta alla punkter på dagordningen och i förekommande fall ange

a)    alla handlingar som lagts fram för handelskommittén,

b)    alla uttalanden som en ordförande i handelskommittén har begärt ska tas till protokollet, och

c)    vilka beslut som fattats, rekommendationer som utfärdats, uttalanden man enats om och slutsatser som antagits i särskilda frågor.

3.    Protokollet ska innehålla en förteckning över alla beslut som handelskommittén fattat genom skriftligt förfarande i enlighet med artikel 8.2 sedan kommitténs senaste möte.

4.    En bilaga till protokollet ska även innehålla en förteckning över namn, titlar och funktion för alla personer som deltagit i handelskommitténs möte.

5.    Företrädaren för den part i sekretariatet som är värd för mötet ska justera utkastet till protokoll på grundval av mottagna synpunkter och utkastet, i sin reviderade form, ska godkännas av parterna inom 30 dagar efter dagen för mötet, eller vid varje annat datum som ska fastställas av ordförandena. När protokollet godkänts ska två autentiska exemplar undertecknas av sekretariatet och parterna ska erhålla en originalkopia av dessa handlingar.

6.    Om föreliggande regler är tillämpliga på möten i specialiserade kommittéer ska de specialiserade kommittéernas mötesprotokoll göras tillgängliga för eventuella senare möten i handelskommittén.

ARTIKEL 8

Beslut och rekommendationer

1.    Handelskommittén får anta beslut och rekommendationer i alla frågor där avtalet föreskriver detta. Handelskommittén ska anta beslut och rekommendationer i samförstånd i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 17.4 i avtalet.

2.    Mellan mötena får handelskommittén anta beslut eller rekommendationer genom skriftligt förfarande.

3.    Texten till ett utkast till beslut eller rekommendation ska inges skriftligen av den ena ordföranden till den andra på handelskommitténs arbetsspråk. Den andra parten ska ha en månad, eller en eventuell längre tidsperiod som anges av den part som lägger fram förslaget, att uttrycka sitt samtycke till utkastet till förslag eller rekommendation. Om den andra parten inte uttrycker sitt samtycke, ska det föreslagna beslutet eller den föreslagna rekommendationen diskuteras och får antas vid nästa möte i handelskommittén. Utkasten till beslut eller rekommendationer ska anses som antagna när den andra parten ger sitt samtycke och antagandet av dem ska tas till protokollet för kommitténs nästa möte i enlighet med artikel 7.2.

4.    När handelskommittén enligt avtalet bemyndigats att anta beslut eller rekommendationer, ska dessa akter benämnas ”beslut” respektive ”rekommendation”. Handelskommitténs sekretariat ska förse dessa beslut eller rekommendationer med ett löpnummer, datum för antagandet och en beskrivning av ämnet. I varje beslut eller rekommendation ska det anges när beslutet eller rekommendationen träder i kraft.

5.    De beslut och rekommendationer som handelskommittén antar ska upprättas i två exemplar, bestyrkas av ordförandena och överlämnas till vardera parten.

ARTIKEL 9

Insyn

1.    Parterna får gemensamt komma överens om att sammanträda offentligt.

2.    Var och en av parterna kan besluta att offentliggöra handelskommitténs beslut och rekommendationer i sitt officiella kungörelseorgan eller online.

3.    Alla handlingar som lämnats in av en part bör betraktas som konfidentiella, om inte den parten beslutar något annat.

4.    Preliminära mötesdagordningar ska offentliggöras innan mötet i handelskommittén äger rum. De enligt artikel 7 överenskomna mötesprotokollen ska offentliggöras.

5.    Offentliggörande och utlämnande av handlingar som anges i punkterna 2–4 ska ske i enlighet med vardera partens tillämpliga dataskyddsbestämmelser och i enlighet med artikel 17.15 i avtalet.

ARTIKEL 10

Språk

1.    Arbetsspråket i handelskommittén ska vara engelska.

2.    Handelskommittén ska anta beslut om ändring eller tolkning av avtalet på språken i de giltiga texterna till avtalet. Alla andra beslut av handelskommittén, inklusive det beslut varigenom denna arbetsordning antas, ska antas på det arbetsspråk som anges i punkt 1.

3.    Varje part ska ansvara för översättning av beslut och övriga handlingar till sitt eget officiella språk, om så krävs enligt denna artikel, och ska täcka utgifter i samband med sådana översättningar.

ARTIKEL 11

Utgifter

1.    Vardera parten ska stå för de utgifter den ådrar sig för deltagandet i handelskommitténs möten, såväl för personal, resor och uppehälle som för video- eller telefonkonferenser, post och telekommunikationer.

2.    Den part som är värd för ett möte ska stå för kostnaderna för att anordna mötet och för mångfaldigandet av handlingar.

3.    Den part som är värd för ett möte ska stå för utgifterna för tolkning till och från arbetsspråket vid handelskommitténs möten.

ARTIKEL 12

Specialiserade kommittéer och arbetsgrupper

1.    Handelskommittén ska skriftligen underrättas om de kontaktpunkter som utses av specialiserade kommittéer eller arbetsgrupper som inrättats inom ramen för avtalet. Alla relevanta skrivelser, handlingar och meddelanden som utväxlas mellan de enskilda specialiserade kommittéernas och arbetsgruppernas kontaktpunkter rörande genomförandet av avtalet ska samtidigt sändas till handelskommitténs sekretariat.

2.    I enlighet med artikel 17.2.6 i avtalet ska en specialiserad kommitté rapportera till handelskommittén om resultaten av och slutsatserna från sina möten.

ARTIKEL 13

Ändring av arbetsordningen

Denna arbetsordning får ändras skriftligen genom ett beslut av handelskommittén i enlighet med artikel 8.

ARTIKEL 14

Den gemensamma kommittén

I enlighet med artikel 17.1.5 i avtalet ska handelskommittén inom den gemensamma institutionella ramen på de regelbundna mötena i den gemensamma kommitté som inrättats enligt avtalet om partnerskap och samarbete i relevant utsträckning informera den gemensamma kommittén om sin verksamhet och verksamheten i dess specialiserade kommittéer.

Top