EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0225

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

COM/2021/225 final

Bryssel den 3.5.2021

COM(2021) 225 final

2018/0328(COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

om

rådets ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum


2018/0328 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt


om

rådets ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

1.Bakgrund

Överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet (dokument COM(2018) 630 final – 2018/0328(COD)):

12 september 2018

Rådets överenskommelse om ett förhandlingsmandat:

13 mars 2019

Trepartsmöte 1:

13 mars 2019

Trepartsmöte 2:

20 mars 2019

Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen:

17 april 2019

Rådets överenskommelse om ett reviderat förhandlingsmandat:

3 juni 2020

Trepartsmöte 3:

25 juni 2020

Rådets överenskommelse om ett reviderat förhandlingsmandat:

22 juli 2020

Trepartsmöte 4:

29 oktober 2020

Rådets överenskommelse om ett reviderat förhandlingsmandat:

9 december 2020

Trepartsmöte 5 (slutligt):

11 december 2020

Politisk överenskommelse i ständiga representanternas kommitté:

16 december 2020

Omröstning i Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning om att stödja kompromissöverenskommelsen:

14 januari 2021

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen:

20 april 2021

2.Syftet med kommissionens förslag

Kommissionens förslag om det Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning (nedan kallat centrumet) och nätverket av nationella samordningscentrum (nedan kallat nätverket) syftade till att stärka den europeiska cybersäkerhetskapaciteten, skydda vår ekonomi och vårt samhälle från cyberattacker, upprätthålla spetskompetens inom forskning och stärka konkurrensförmågan hos unionens industri på detta område. Enligt planen skulle centrumet förvalta medlen för cybersäkerhet inom nästa fleråriga budgetram för 2021–2027 och handha finansiering från både programmet för ett digitalt Europa och Horisont Europa-programmet samt även bidrag från medlemsstaterna.

Enligt förslaget ska centrumet och nätverket hjälpa unionen och medlemsstaterna att anamma ett proaktivt, långsiktigt och strategiskt policyperspektiv för cybersäkerhetsindustrin som omfattar mer än forskning och utveckling. Detta bör inte bara bidra till utvecklingen av banbrytande lösningar på cybersäkerhetsutmaningarna inom den privata och den offentliga sektorn, utan även bidra till det faktiska ibruktagandet av dessa lösningar. Nätverket och centrumet skulle tillsammans stärka vår tekniska suveränitet genom storskaliga cybersäkerhetsprojekt.

Målet med förslaget var dessutom att göra det möjligt för relevanta forskarsamfund, näringslivet och myndigheter att få tillgång till viktig kapacitet, såsom test- och försöksanläggningar, som ofta är utom räckhåll för enskilda medlemsstater på grund av brist på ekonomiska resurser och personalresurser.

3.Kommentarer till rådets ståndpunkt

Rådets ståndpunkt återspeglar den överenskommelse som nåddes i trepartsmötena. De viktigaste ändringarna jämfört med kommissionens förslag är följande:

Säte: centrumet ska ha sitt säte i Bukarest, såsom anges i ett av skälen.

Mål och uppgifter: centrumets mål och uppgifter fastställs i separata artiklar. En åtskillnad görs mellan strategiska uppgifter och genomförandeuppgifter.

Civil-militära synergier och dubbla användningsområden: ingen uttrycklig hänvisning görs till Europeiska försvarsfonden.

Nationella samordningscentrum: en positiv bedömning från kommissionen av de enheter som utsetts av medlemsstaterna är inte längre ett krav för att bli ett nationellt samordningscentrum. För att ett nationellt samordningscentrum ska vara berättigat till direkt ekonomiskt stöd från unionen krävs dock fortfarande en positiv bedömning från kommissionens sida.

Strategisk ”agenda”: centrumet antar en ”agenda”, dvs. ”en övergripande och hållbar strategi för näringsliv, teknik och forskning inom cybersäkerhet med strategiska rekommendationer för (...) sektor (...) samt strategiska prioriteringar för kompetenscentrumets verksamhet (...)”.

Röstning: alla medlemsstater har en röst i styrelsen. Kommissionen har en blockerande minoritet när det gäller alla beslut som direkt påverkar fördelningen av EU-medel och förvaltning, med undantag för agendan. När det gäller agendan har det lagts till en skyddsåtgärd där det anges att agendan inte är bindande när det gäller beslut som ska fattas om de årliga arbetsprogrammen. För beslut som inte direkt påverkar fördelningen av EU-medel och administration har kommissionen en röst. Det enda undantaget från regeln att alla medlemsstater har en röst i styrelsen gäller styrelsens uppgift att anta beslut om beskrivningen av gemensamma åtgärder. För sådana beslut har medlemsstaterna och unionen rösträtt i proportion till sina relevanta bidrag till den gemensamma åtgärden i fråga.

Medfinansiering: storleken på medlemsstaternas bidrag till centrumets verksamhet fastställs inte i förordningen, och bidragen är frivilliga. I enlighet med detta föreskrivs i texten att unionen när det gäller Horisont Europa endast kommer att bidra upp till det belopp som medlemsstaterna förbinder sig för på årsbasis. 

Kommissionen gjorde följande uttalande i denna fråga: ”Kommissionen noterar Europaparlamentets och rådets överenskommelse om medfinansiering från medlemsstaterna. Kommissionen kan godta att medlemsstaternas bidrag inte specificeras som en del av förordningen, men beklagar att begreppet ”frivilliga” bidrag från medlemsstaterna tas med i den politiska överenskommelsen, eftersom detta inte beskriver att alla berörda parter är engagerade på lång sikt.

Hur framgångsrikt centrumet blir beror på medlemsstaternas faktiska bidrag, utan vilka centrumet inte kan uppfylla sitt uppdrag.

Kommissionen klargör att unionen endast kommer att bidra med finansiering från Horisont Europa-programmet upp till det belopp som medlemsstaterna är beredda att förbinda sig för på årsbasis. Kommissionen vill dessutom betona att åtaganden som görs av en eller flera medlemsstater kommer att vara bindande.”

Personal: centrumets personalbehov ska i första hand tillgodoses genom omfördelning av personal eller tjänster från unionens institutioner, organ och byråer samt genom rekrytering av ytterligare personalresurser.

Kommissionen anser att den uppnådda överenskommelsen bevarar målen i kommissionens ursprungliga förslag.

4.Slutsats

Kommissionen godtar rådets ståndpunkt.

Top