EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0538

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET 14:e ekonomiska rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska garantifonden för jordbruket Budgetåret 2020

COM/2021/538 final

Bryssel den 7.9.2021

COM(2021) 538 final

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

14:e ekonomiska rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska garantifonden för jordbruketBudgetåret 2020

{SWD(2021) 239 final}


Innehåll

1.BUDGETFÖRFARANDE

1.1    Budgetförslag för 2020 och ändringsskrivelse nr 1/2020    

1.2    Antagande av 2020 års budget    

1.3    Inkomster avsatta för EGFJ    

2FINANS- OCH ANSLAGSFÖRVALTNING

2.1    Anslagsförvaltning    

2.1.1    Disponibla anslag för budgetåret 2020    

2.1.2    Utnyttjande av disponibla anslag för budgetåret 2020    

2.1.3    Budgetgenomförandet – kommissionens utgifter inom ramen för direkt förvaltning    

2.2    Månadsbetalningar    

2.2.1    Månadsbetalningar till medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning    

3GENOMFÖRANDET AV 2020 ÅRS EGFJ-BUDGET

3.1    Utnyttjandet av EGFJ:s budgetanslag    

3.2    Kommentarer till genomförandet av budgeten    

3.2.1    Kapitel 05 02: Interventioner på jordbruksmarknaderna    

3.2.2    Kapitel 05 03: Direktstöd    

3.2.3    Kapitel 05 04: Landsbygdsutveckling    

3.2.4    Kapitel 05 07: Revision av jordbruksutgifter    

3.2.5    Kapitel 05 08: Politisk strategi och samordning    

4GENOMFÖRANDET AV INKOMSTER AVSATTA FÖR EGFJ

Bilagor (se separat dokument):

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3-I

Bilaga 3-II

Bilaga 4

Budgetförfarandet för 2020 års anslag för EGFJ

Analys av genomförandet av EGFJ-budgeten – budgetåret 2020

Analys av genomförandet av EGFJ-budgeten – budgetåret 2020; inkomster avsatta

för särskilda ändamål C4

Analys av genomförandet av EGFJ-budgeten – budgetåret 2020; inkomster avsatta

för särskilda ändamål C5

Genomförandet av EGFJ-budgeten per artikel och per medlemsstat – budgetåret 2020

Anmärkning: Ett utförligt arbetsdokument från kommissionens avdelningar åtföljer denna rapport. Arbetsdokumentet i sin helhet (på engelska) och de bifogade tabellerna (på engelska) kommer också att finnas tillgängliga på webbplatsen för GD Jordbruk ( http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_sv.htm ).

1.BUDGETFÖRFARANDE 1

1.1Budgetförslag för 2020 och ändringsskrivelse nr 1/2020

Budgetförslaget för 2020 antogs av kommissionen den 5 juli 2019. De föreslagna åtagandebemyndigandena för EGFJ låg på totalt 43 531,8 miljoner euro. Rådet offentliggjorde sin ståndpunkt beträffande budgetförslaget för 2020 den 3 september 2019 och minskade åtagandebemyndigandena för EGFJ med 239,9 miljoner euro. Europaparlamentet antog sin ståndpunkt den 23 oktober 2019 och ökade åtagandebemyndigandena för EGFJ med 32 miljoner euro jämfört med budgetförslaget.

Kommissionen offentliggjorde den 15 oktober 2019 ändringsskrivelse nr 1 till budgetförslaget för 2020 och ökade behoven av åtaganden med 304,3 miljoner euro jämfört med budgetförslaget. Dessa ytterligare behov kompenserades emellertid mer än väl av ökningen på 354 miljoner euro av inkomster avsatta för särskilda ändamål som väntades finnas tillgängliga under 2020. De begärda åtagandebemyndigandena för EGFJ i ändringsskrivelsen kunde därför minskas med 49,7 miljoner euro jämfört med budgetförslaget.

Förlikningskommittén, bestående av företrädare för Europaparlamentet och rådet, enades om en gemensam text den 20 november 2019.

1.2Antagande av 2020 års budget

Europaparlamentet och rådet godkände 2020 års budget den 25 respektive den 27 november 2019. I budgeten uppgick de totala åtagandebemyndigandena för EGFJ till 43 410,1 miljoner euro och betalningsbemyndigandena till 43 380,0 miljoner euro.

Skillnaden mellan åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena beror på att differentierade anslag används för vissa åtgärder som kommissionen genomför direkt. Dessa åtgärder gäller huvudsakligen främjande av försäljningen av jordbruksprodukter, strategiska frågor och samordningsåtgärder för jordbruket.

Av de godkända åtagandebemyndigandena för EGFJ på sammanlagt 43 410,1 miljoner euro för politikområde 05 (Jordbruk och landsbygdens utveckling) avsattes 2 530,1 miljoner euro för interventioner på jordbruksområdet inom ramen för kapitel 05 02, 40 621,0 miljoner euro för direktstöd inom ramen för kapitel 05 03, 205,9 miljoner euro för revision av jordbruksutgifter inom ramen för kapitel 05 07, och 41,4 miljoner euro för politisk strategi och samordning inom ramen för kapitel 05 08.

Närmare uppgifter anges i bilaga 1.

1.3Inkomster avsatta för EGFJ 2

I enlighet med artikel 43 i förordning (EU) nr 1306/2013 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken 3 ska inkomster som härrör från finansiella korrigeringar enligt redovisningsbeslut eller beslut om kontroll av överensstämmelse, från oriktigheter och från mjölkavgiften vara inkomster avsatta för särskilda ändamål, avsedda att användas för att finansiera EGFJ-utgifter. Enligt dessa bestämmelser kan inkomster som avsatts för särskilda ändamål användas för att täcka finansieringen av alla typer av EGFJ-utgifter. Om en del av dessa inkomster inte används, överförs de automatiskt till påföljande budgetår.

Vid utarbetandet av 2020 års budget gjordes en beräkning både av de väntade inkomsterna under budgetåret 2020 och av de belopp som förväntades föras över från budgetåret 2019 till budgetåret 2020. Beräkningen uppgick till 1 071 miljoner euro och beaktades när budgetmyndigheten antog 2020 års budget. I synnerhet gäller följande:

¾Inkomsterna från korrigeringar till följd av kontroller och från oriktigheter beräknades till 592 miljoner euro respektive 127 miljoner euro. Däremot förväntades inga inkomster från mjölkavgiften. De sammanlagda avsatta inkomster som förväntades under budgetåret 2020 uppskattades således till 719 miljoner euro.

¾De avsatta inkomster som skulle överföras från budgetåret 2019 till 2020 beräknades till 352 miljoner euro.

I 2020 års budget fördelades dessa inkomster, som ursprungligen beräknades till 1 071 miljoner euro, mellan två ordningar, på följande sätt:

¾150 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker.

¾921 miljoner euro till ordningen för grundstöd (direktstöd).

För dessa ordningar motsvarar summan av de anslag som godkänts av budgetmyndigheten och inkomsterna avsatta för särskilda ändamål ett beräknat totalt disponibelt anslag på

¾849 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker.

¾17 038 miljoner euro till ordningen för grundstöd (direktstöd).2FINANS- OCH ANSLAGSFÖRVALTNING 

2.1Anslagsförvaltning 

2.1.1Disponibla anslag för budgetåret 2020 

i euro

Budgetens utgiftssida (1)

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Budgetens inkomstsida (AR) (2)

Prognoser

1 Ursprungliga anslag till EGFJ, varav

43 410 105 687,00

43 380 031 798,00

1. Beslut om avslutning av räkenskaperna

592 000 000,00

1a. Anslag som är föremål för delad förvaltning

43 245 200 000,00

43 245 200 000,00

2 Oriktigheter

127 000 000,00

1b. Anslag som är föremål för direkt förvaltning

164 905 687,00

134 831 798,00

3. Tilläggsavgift för mjölkproducenter

-

2. Ändringsbudget

48 655 078,00

48 655 078,00

Total prognos (AR)

719 000 000,00

3. Överföring till/från EGFJ under året

-9 639 000,00

4. Slutliga anslag till EGFJ, varav

43 458 760 765,00

43 419 047 876,00

4a. Anslag som är föremål för delad förvaltning

43 298 480 078,00

43 298 480 078,00

4b. Anslag som är föremål för direkt förvaltning

160 280 687,00

120 567 798,00

(1)    Anslag som tagits upp i 2020 års budget efter avdrag för de väntade avsatta inkomsterna för 2020 och de avsatta inkomster som överförts från 2019 till 2020 i enlighet med artikel 12 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046.

(2)    AR: Inkomster avsatta för särskilda ändamål som ska uppbäras under budgetåret. Under inkomstrubriken saknas belopp, men det beräknade beloppet anges i budgetanmärkningarna.

2.1.2Utnyttjande av disponibla anslag för budgetåret 2020

i euro

Utnyttjande av åtagandebemyndiganden

Utnyttjande av betalningsbemyndiganden

Delad förvaltning (1)

44 156 243 297,63

44 156 243 297,63

Utgifter inom ramen för direkt förvaltning

158 591 816,48

98 309 811,62

Totalt

44 314 835 114,11

44 254 553 109,25

(1)    Belopp för vilka åtaganden gjorts. Åtaganden och betalningar minus inkomster avsatta för särskilda ändamål på 580 665 888,61 euro (se punkt 4 och bilaga 3-I) mottagna för delad förvaltning: 43 575 577 409,02 euro

Under budgetåret 2020 uppgick de sammanlagda utnyttjade åtagandebemyndigandena till 44 314 835 114,1 euro, medan de sammanlagda betalningsbemyndigandena uppgick till 44 254 553 109,3 euro. Närmare uppgifter om utnyttjandet av anslagen inom ramen för delad förvaltning ges i avsnitt 3.2 nedan.

2.1.3Budgetgenomförandet – kommissionens utgifter inom ramen för direkt förvaltning 

i euro

Utgifter inom ramen för direkt förvaltning

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Överfört till 2021 (2)

Anslag (C1)(1)

160 280 687,00

120 567 798,00

-

Utnyttjande (C1)

158 591 816,48

98 309 811,62

17 490 660,00

Förfallna anslag

1 688 870,52

4 767 326,38

-

(1)    C1 avser godkända budgetanslag. Detta belopp omfattar överföringar till ”delad förvaltning” på 4 625 000,00 euro för åtagande- och betalningsbemyndiganden och överföringar från EGFJ uppgående till totalt -9 639 000,00 euro för betalningsbemyndiganden.

(2)    Endast icke-differentierade anslag förs över till 2021.

De disponibla åtagandebemyndigandena för utgifter inom ramen för direkt förvaltning i 2020 års budget uppgick till 160,3 miljoner euro. Under 2020 gjordes åtaganden för 158,6 miljoner euro. Mellanskillnaden på 1,7 miljoner euro förföll.

Huvuddelen av de bemyndiganden inom EGFJ som rör kommissionens utgifter inom ramen för direkt förvaltning är differentierade anslag.

Den automatiska överföringen till 2021, som endast avser icke-differentierade anslag, uppgår till 17,5 miljoner euro.

2.2Månadsbetalningar 

2.2.1Månadsbetalningar till medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning

2.2.1.1Månadsbetalningar avseende verkställda utgifter

I artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1306/2013 fastställs att kommissionen ska betala ”månadsbetalningarna för de utgifter som har betalats av godkända utbetalande organ under referensmånaden”. Månadsbetalningarna ska göras till medlemsstaten senast den tredje arbetsdagen i den andra månaden efter den månad då utgifterna uppkom.

Månadsbetalningarna är återbetalning av redan verkställda nettoutgifter (efter avdrag för inkomster) och tillhandahålls på grundval av medlemsstaternas månatliga deklarationer 4 . Den månatliga inkomst- och utgiftsredovisningen kontrolleras och korrigeras på grundval av dessa deklarationer. Vidare blir beloppen definitiva först efter kommissionens kontroll i samband med avslutningen av räkenskaperna.

Betalningar som medlemsstaterna gjort under perioden 16 oktober 2019–15 oktober 2020 ingår i systemet med månadsbetalningar.

För hela budgetåret uppgick det totala beslutade beloppet för månadsbetalningarna till 44 011,7 miljoner euro. Med beaktande av återkrävda belopp från beslut om avslutning av räkenskaper och återbetalning av tidigare innehållna belopp har 43 707,2 miljoner euro faktiskt betalats ut till medlemsstaterna.

2.2.1.2Beslut om månadsbetalningar

Kommissionen har antagit ett utbetalningsbeslut för var och en av de tolv perioderna under budgetåret. Vidare antogs ytterligare ett beslut i december vilket innebar en justering av de totala utgifter som hänförde sig till budgetåret.

3GENOMFÖRANDET AV 2020 ÅRS EGFJ-BUDGET

3.1Utnyttjandet av EGFJ:s budgetanslag

Genomförandet av EGFJ:s budgetanslag uppgick till 44 314,8 miljoner euro 5 . Dessa utgifter finansierades genom budgetens ursprungliga anslag, genom utnyttjande av de inkomster som avsatts för EGFJ och ett belopp från ändringsbudget nr 9. De inkomster som avsatts för EGFJ består av det belopp på 348,2 miljoner euro som förts över från 2019 och en del av de inkomster avsatta för särskilda ändamål som inflöt 2020 (525,2 miljoner euro av sammanlagt 580,7 miljoner euro). Inom politikområde 05 uppgick EGFJ:s utgifter till 2 662,3 miljoner euro för marknadsåtgärder och till 41 396,3 miljoner euro för direktstöd.

Se bilaga 2 för närmare detaljer om genomförandet av budgeten per politikområde.

I bilaga 4 återges utgifternas fördelning på marknadsåtgärder, direktstöd och revision av jordbruksutgifter uppdelat på post, finansieringskälla och medlemsstat.

3.2Kommentarer till genomförandet av budgeten

Nedan kommenteras kort användningen av anslagen samt utnyttjandet av inkomsterna avsatta för särskilda ändamål, baserat på uppgifter i bilagorna 2, 3-I och 3-II. Budgetposter med en genomförandegrad som ligger mycket nära de budgeterade beloppen beskrivs inte i denna del.

3.2.1Kapitel 05 02: Interventioner på jordbruksmarknaderna

3.2.1.1Inledning

De samlade utgifterna för detta kapitel uppgick till 2 662,3 miljoner euro och finansierades med godkända anslag på 2 530,1 miljoner euro samt med inkomster avsatta för särskilda ändamål på 83,7 miljoner euro. De sistnämnda användes till att täcka utgifter inom frukt- och grönsakssektorn (se punkt 3.2.1.2 för närmare uppgifter). För budgetposter där behoven översteg budgetanslagen täcktes de tillkommande utgifterna genom överföringar från andra budgetposter eller via ändringsbudget nr 9/2020. För marknadsåtgärder överfördes outnyttjade disponibla anslag till andra budgetposter i EGFJ för att täcka eventuella tillkommande utgifter (se bilaga 2 för närmare uppgifter om överföringarna).

3.2.1.2Artikel 05 02 08: Frukt och grönsaker 

Anslagen på totalt 902,7 miljoner euro var tillgängliga för att täcka budgetbehoven för alla åtgärder inom denna sektor. Budgetmyndigheten godkände anslag på 700,5 miljoner euro, eftersom den tog hänsyn till de beräknade inkomster på 150 miljoner euro som avsatts för sektorn. Dessutom överfördes 69,8 miljoner euro under budgetåret 2020 från andra budgetposter inom samma kapitel. Dessutom förstärktes budgeten med 48,7 miljoner euro genom ändringsbudget nr 9/2020. Medlemsstaternas utgifter 2020 uppgick till 902,7 miljoner euro.

3.2.1.3Artikel 05 02 09: Produkter inom vinsektorn 

Budgeten innehöll totala anslag på 1 026,1 miljoner euro för att täcka de uppskattade behoven för alla åtgärder inom denna sektor. En överföring på 30,6 miljoner euro gjordes för att täcka det totala genomförandet, som uppgick till 1 056,7 miljoner euro. Utgifterna omfattar även de stödåtgärder som antogs i mitten av 2020 för att motverka covid-19-pandemins inverkan på vinsektorn, särskilt 250,2 miljoner euro för krisdestillation och 21,1 miljoner euro för krislagringsåtgärder.

3.2.1.4Artikel 05 02 10: Säljfrämjande åtgärder

När det gäller ”säljfrämjande åtgärder – medlemsstaternas betalningar” berodde underutnyttjandet på 9,3 miljoner euro jämfört med de prognostiserade behoven framför allt på covid-19-pandemin. Mellanskillnaden har överförts till andra budgetartiklar.

När det gäller säljfrämjande åtgärder inom ramen för direkt förvaltning av Europeiska kommissionen har kommissionen anslagit medel till det totala belopp som avsatts i budgeten för dessa åtgärder (100,9 miljoner euro).

3.2.1.5Artikel 05 02 11: Andra vegetabiliska produkter

Anslag på 234,4 miljoner euro budgeterades, varav 232 miljoner euro för Posei (exklusive direktstöd) under budgetpost 05 02 11 04. En överföring på 6,7 miljoner euro gjordes utanför budgetartikeln.

3.2.1.6Artikel 05 02 12: Mjölk och mjölkprodukter

Budgeten innehöll totala disponibla anslag på 0,1 miljoner euro för att täcka behoven avseende alla åtgärder inom denna sektor, medan genomförandet uppgick till 1 miljoner euro.

I synnerhet gjordes en budgetförstärkning på 0,9 miljoner euro, främst för lagringsåtgärder för smör och grädde. Andra åtgärder, skolmjölk och lagringsåtgärderna för skummjölkspulver förstärktes också med mindre belopp.

3.2.1.7. Artikel 05 02 13: Nöt- och kalvkött 

I budgeten avsattes 50 miljoner euro för andra åtgärder (budgetpost 99) för att täcka utgifterna för en undantagsåtgärd som antagits för denna sektor. Nästan hela taket för denna åtgärd användes av den berörda medlemsstaten och restbeloppet (0,5 miljoner euro) överfördes utanför artikeln. Denna budgetartikel påverkades också av privata åtgärder för lagring som vidtagits i samband med covid-19-pandemin. I 2020 års budget planerades inga anslag för lagringsåtgärder för nötkött, men vissa utgifter uppstod (0,1 miljoner euro).

3.2.1.8Artikel 05 02 15: Griskött, ägg och fjäderfän, biodling och andra animaliska produkter

Budgeten innehöll anslag på 71 miljoner euro för att täcka behoven avseende alla åtgärder i denna artikel. Medlemsstaternas utgifter uppgick endast till 50,0 miljoner euro. Mellanskillnaden på 21 miljoner euro överfördes till andra budgetartiklar.

Utgifterna för särskilt stöd för biodling uppgick till 36,5 miljoner euro jämfört med de beräknade behoven på 39 miljoner euro i budgeten.

Från ”övriga åtgärder” överfördes 18,5 miljoner euro utanför artikeln på grund av ett lågt utnyttjande av undantagsåtgärderna i samband med utbrott av fågelinfluensa i en medlemsstat.

3.2.1.9Artikel 05 02 18: Skolprogram

Utgifterna för skolprogram uppgick till 162,1 miljoner euro jämfört med de beräknade behoven på 215,0 miljoner euro i budgeten. Skillnaden (52,9 miljoner euro) överfördes utanför artikeln för att täcka andra EGFJ-utgifter. Det lägre utnyttjandet återspeglar svårigheten att genomföra dessa program under covid-19-pandemin, i synnerhet vad gäller distributionen av mjölkprodukter och frukt och grönsaker under skolåret 2019/2020.

3.2.2Kapitel 05 03: Direktstöd 

Budgetåret 2020 var det femte året för genomförandet av den reformerade strukturen för direktstödet, så som det beslutades om genom 2013 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. De samlade utgifterna för detta kapitel i budgeten uppgick till 41 396,4 miljoner euro. Detta inbegriper 462,5 miljoner euro för ersättningar för direktstöd till jordbrukare i samband med finansiell disciplin, vilket finansierades med 466,8 miljoner euro som överfördes från 2019 (se punkt 3.2.2.4 för närmare uppgifter). Resten av utgifterna (40 934,0 miljoner euro) finansierades genom godkända anslag på 40 621 miljoner euro och inkomster avsatta för särskilda ändamål på 1 312 miljoner euro). De sistnämnda användes till att täcka delar av utgifterna för ordningen för grundstöd.

De sammanlagda outnyttjade anslagen uppgick till 537,7 miljoner euro, varav 533,5 miljoner euro har förts över till budgetåret 2021. Detta inbegriper den outnyttjade krisreserven på 478 miljoner euro, som motsvarar den effektivt tillämpade finansiella disciplinen under 2020, som överfördes till artikel 05 03 09 och sedan fördes över till 2021 för återbetalning från medlemsstaterna till de berörda jordbrukarna. Återstoden av de avsatta inkomsterna under 2020 (55,5 miljoner euro) överfördes till 2021. När det gäller budgetposter där behoven översteg de godkända budgetanslagen täcktes de tillkommande utgifterna genom överföringar av godkända anslag från andra budgetposter eller av inkomster avsatta för särskilda ändamål.

Mot bakgrund av covid-19-krisen antog kommissionen ett paket för att öka förskotten för direktstöd och göra kontrollerna mer flexibla.

3.2.2.1Artikel 05 03 01: Frikopplat direktstöd

De viktigaste stödordningar som finansieras genom anslagen i denna artikel är systemet för enhetlig arealersättning, ordningen för grundstöd, stödet till jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön, omfördelningsstödet och stödet till unga jordbrukare. Alla stödordningar i denna artikel betalas oberoende av produktion, men på vissa villkor, t.ex. att tvärvillkor uppfylls. Anslagen tillgängliga 2020 för det frikopplade direktstödet uppgick till 35 459,3 miljoner euro, för vilket budgetmyndigheten godkände anslag på 34 574,0 miljoner euro, artikel- och kapitelöverföringar på 40,1 miljoner euro och avsatte inkomster för särskilda ändamål för denna sektor på 845,2 miljoner euro. Medlemsstaternas utgifter för samtliga ordningar i denna artikel uppgick till 35 403,7 miljoner euro, vilket motsvarar 99,8 % av de beräknade behoven i budgeten för dessa ordningar.

3.2.2.2Artikel 05 03 02: Annat direktstöd

Anslagen i denna artikel täckte utgifter för ”annat direktstöd”. Detta omfattar ordningar för vilka det kan finnas en koppling mellan stödet och produktionen, enligt väldefinierade villkor och inom tydliga gränser. Som en följd av 2013 års reform var ordningar som hade lagts till denna artikel systemet med frivilligt kopplat stöd och ordningen för småbrukare, och ett antal budgetposter omfattade enbart mindre kvarstående betalningar för utgångna ordningar.

Budgeten för 2020 innehöll anslag på 5 569,0 miljoner euro för denna budgetartikel. Medlemsstaterna ådrog sig utgifter på 5 530,0 miljoner euro, vilket var något lägre än de anslag som förutsågs i budgeten.

3.2.2.3Artikel 05 03 09: Ersättning för direktstöd i samband med finansiell disciplin

Budgetmyndigheten avsätter inga anslag i denna artikel. Denna artikel är till för att underlätta insamlingen av godkända anslag som inte blivit föremål för några åtaganden ur den oanvända krisreserven som överförts för att finansiera ersättning för direktstöd i samband med finansiell disciplin 6 .

Av det belopp på 466,8 miljoner euro, motsvarande den finansiella disciplin som tillämpades under budgetåret 2019 och som överfördes till budgetåret 2020 för återbetalning, återbetalade medlemsstaterna 462,5 miljoner euro. Skillnaden på 4,3 miljoner euro återgår till 2020 års budget för att återföras till medlemsstaterna via en ändringsbudget för påföljande budgetår.

3.2.2.4Artikel 05 03 10: Reserv för kriser inom jordbrukssektorn

Anslagen i denna artikel är avsedda att täcka utgifter för åtgärder som måste vidtas för att hantera större kriser som drabbar produktion eller distribution inom jordbruket. Reserven är upprättad genom en minskning i början av varje år av direktstödet via mekanismen för finansiell disciplin i enlighet med artiklarna 25 och 26 i förordning (EU) nr 1306/2013 samt artikel 8 i förordning (EU) nr 1307/2013 7 . Krisreserven på 478,0 miljoner euro användes inte 2020.

I slutet av 2020 överfördes därför godkända anslag som inte blivit föremål för några åtaganden och som motsvarade det belopp för finansiell disciplin som faktiskt tillämpats för ansökningsåret 2019 till artikel 05 03 09 för överföring till nästa budgetår, i syfte att finansiera ersättning i samband med den finansiella disciplin som åläggs jordbrukare under kalenderåret 2020.

3.2.3Kapitel 05 04: Landsbygdsutveckling

När det gäller artikel 05 04 01 (Slutförande av landsbygdsutveckling som finansieras av EUGFJ:s garantisektion – programperioden 2000–2006) uppgick det slutliga nettobelopp som återvunnits till 0,4 miljoner euro.

3.2.4Kapitel 05 07: Revision av jordbruksutgifter

3.2.4.1Artikel 05 07 01: Kontroll av jordbruksutgifter

Denna artikel omfattar de åtgärder som vidtagits för att förstärka instrumenten för kontroller på plats och förbättra kontrollsystemen i syfte att begränsa risken för bedrägerier och oriktigheter som skadar unionens budget. Den omfattar även utgifter för att finansiera eventuella korrigeringar i räkenskaperna och korrigeringar avseende överensstämmelse till förmån för medlemsstaterna.

Europeiska unionen direktfinansierade köp av satellitbilder inom ramen för det integrerade administrations- och kontrollsystemet till ett belopp på 11,2 miljoner euro.

Korrigeringarna till förmån för medlemsstaterna till följd av avslutandet av räkenskaperna uppgick till 5,4 miljoner euro, dvs. lägre än det budgeterade beloppet på 17,4 miljoner euro.

Korrigeringarna till förmån för medlemsstaterna till följd av kontroll av överensstämmelse av räkenskaperna visade sig vara högre än väntat med 186,5 miljoner euro i stället för de 176,6 miljoner euro som avdelats i budgeten.

3.2.4.2Artikel 05 07 02: Tvistlösning

Anslagen i denna artikel är avsedda att täcka utgifter som kommissionen kan hållas ansvarig för genom beslut i domstol, däribland reglering av skadeståndskrav och räntor. Anslagen i 2020 års budget uppgick till 1,0 miljoner euro, varav 0,3 miljoner euro verkställdes. Större delen av de återstående anslagen har överförts till andra budgetposter.

3.2.5Kapitel 05 08: Politisk strategi och samordning 

Anslagen för detta kapitel uppgick till 35,1 miljoner euro i enlighet med det budgeterade beloppet (41,4 miljoner euro). 5 miljoner euro överfördes för att täcka behov utanför detta kapitel.

4GENOMFÖRANDET AV INKOMSTER AVSATTA FÖR EGFJ 

De avsatta inkomster som faktiskt överfördes från 2019 till 2020 uppgick till 348,2 miljoner euro och användes uteslutande för att finansiera utgifter för budgetåret 2020 enligt artikel 14 i budgetförordningen. Som framgår av bilaga 3-II täckte beloppet utgifter på 46,1 miljoner euro för producentorganisationernas driftsfonder inom frukt- och grönsakssektorn och på 302,1 miljoner euro för ordningen för grundstöd.

 

Vad gäller de avsatta inkomster som samlades in 2020 framgår av bilaga 3-I att dessa inkomster uppgick till 580,7 miljoner euro, från följande källor:

¾Förfarandet för korrigeringar till följd av kontroller, 450,9 miljoner euro.

¾Inkomster från återkrav på grund av oriktigheter, 127,9 miljoner euro.

¾Inkomster från mjölkavgiften, 1,9 miljoner euro.

Av de inkomster avsatta för särskilda ändamål som samlades in 2020 användes följande belopp:

¾369,7 miljoner euro enligt ordningen för grundstöd (direktstöd).

¾117,9 miljoner euro för stöd till jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön (direktstöd).

¾37,6 miljoner euro för producentorganisationernas driftsfonder.

Saldot av de avsatta inkomsterna under 2020 (55,5 miljoner euro) fördes automatiskt över till 2021 års budget.

Se bilagorna 3-I och 3-II för närmare uppgifter.

(1)    Bilaga 1 innehåller en redovisning av detta förfarande.
(2)    Dessa belopp är inte upptagna i inkomstposterna i budgeten (artikel 670 för inkomster avsatta för EGFJ), där ”p.m.” (uppgift saknas) anges, men det uppskattade beloppet nämns i budgetanmärkningarna till artikeln.
(3)    EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.
(4)    Dessa månatliga deklarationer lämnar medlemsstaterna in den tolfte i månad n+1.
(5) I detta belopp ingår återbetalning av den finansiella disciplinen avseende krisreserven för jordbrukssektorn som överförts från 2019, samt inkomster avsatta för särskilda ändamål.
(6)    Dessa anslag får överföras, i enlighet med artikel 12.2 första stycket d och artikel 12.2 tredje stycket i förordning (EU, Euratom) 2018/1046, och blir, i enlighet med artikel 26.5 i förordning (EU) nr 1306/2013, tillgängliga för medlemsstaterna för återbetalning till de slutliga stödmottagare som under det budgetår som anslagen överförts till, varit föremål för finansiell disciplin i enlighet med artikel 26.1–26.4 i den förordningen.
(7)      EUT L 347, 20.12.2013, s. 608.
Top

Bryssel den 7.9.2021

COM(2021) 538 final

BILAGOR

till

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet

14:e ekonomiska rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska garantifonden för jordbruket


Budgetåret 2020
{SWD(2021) 239 final}


Top