EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0086

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik om turism

COM/2021/86 final

Bryssel den 25.2.2021

COM(2021) 86 final

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik om turism


RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik om turism

1.Bakgrund

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 av den 6 juli 2011 om europeisk statistik om turism( 1 ) fastställdes en gemensam ram för systematisk utveckling, framställning och spridning av statistik om turism i Europeiska unionen.

Förordning (EU) nr 692/2011 ger kommissionen befogenhet att anta delegerade akter som

·ändrar definitionerna för att anpassa dem till ändringar i internationella definitioner (artikel 2.2),

·ändrar tidsfristerna för översändande av uppgifter för att ta hänsyn till den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen (artikel 9.5), och

·anpassar bilagorna för att ta hänsyn till den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen. Kommissionen får dock inte ändra bestämmelser i bilagorna avseende de insamlade uppgifternas valfria karaktär eller begränsningen av tillämpningsområdet (artikel 3.2).

Vidare betonas i förordning (EU) nr 692/2011 vikten av att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, innan den antar delegerade akter.

2.Rättslig grund

Genom artikel 11.2 i förordning (EU) nr 692/2011 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för en period av fem år från och med den 11 augusti 2011. Denna befogenhet kommer genom tyst medgivande att förlängas med perioder av fem år, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Kommissionen är skyldig att utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Genom denna rapport uppfylls detta krav.

Den första rapporten, som omfattar perioden 2011–2015, antogs i januari 2016( 2 ).

3.Utövande av delegerade befogenheter i enlighet med förordning (EU) nr 692/2011

Sedan 2016 har kommissionen antagit två delegerade akter: kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2019/1681( 3 ) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1569( 4 ).

·Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1681

Genom artiklarna 3.2 och 9.5 i förordning (EU) nr 692/2011 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter med avseende på anpassning av bilagorna respektive ändringar av tidsfristerna för översändande, för att ta hänsyn till den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen.

Under det årtionde som gått sedan förordning (EU) nr 692/2011 trädde i kraft har den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen förändrat behoven hos dem som använder turismstatistik. Effektivitetsvinster i produktionsprocessen har också gjort det möjligt att ta fram uppgifter snabbare och på ett mer användartillvänt sätt. Genom denna delegerade akt beaktades denna utveckling och förordning (EU) nr 692/2011 uppdaterades genom att tidsfristerna för översändande av uppgifter samt bilagorna I och II ändrades.

Uppdateringarna omfattar följande:

a)En stegvis förbättring av tidsfristerna för översändande av alla månatliga uppgifter och översändande av validerade uppgifter för alla månatliga och årliga uppgiftsuppsättningar (artikel 9).

b)Årligt översändande av följande nya uppdelningar för uppgifter om invånares och icke-invånares övernattningar på logianläggningar för turister, för bättre geografisk och tidsmässig detaljrikedom (bilaga I, avsnitt 2):

-Månatliga uppgifter för Nuts 2-regioner.

-Uppgifter enligt graden av urbanisering, separat för kustområden och icke-kustområden.

-Uppgifter för Nuts 3-regioner.

-Uppgifter för huvudstäder och andra utvalda städer.

c)Översändande vart tredje år av uppgifter om onlineplattformar ur ett efterfrågeperspektiv, på grundval av variabler för bokningsläget för rapporterade resor.

d)Årligt översändande av detaljerade uppdelningar för huvudsakliga transportmedel och logisätt för rapporterade resor.

e)Årligt översändande av paketutgifter i de fall där de rapporterade resorna är paketresor.

Den delegerade akten ökade inte i någon större utsträckning bördan för medlemsstaterna och uppgiftslämnarna och påverkade inte heller den underliggande begreppsramen.

Kommissionen genomförde lämpliga samråd, inklusive på expertnivå, under sitt förberedande arbete med denna delegerade akt. De rådfrågade parterna inbegrep expertgruppen för turismstatistik, gruppen med direktörer inom företagsstatistik samt expertgruppen för det europeiska statistiksystemets nationella statistikbyråer. Parterna rådfrågades skriftligen och/eller vid möten mellan juni 2018 och juni 2019, och Europaparlamentet och rådet informerades vederbörligen om samrådsresultaten.

Kommissionen antog den delegerade förordningen den 1 augusti 2019 och underrättade Europaparlamentet och rådet. Varken Europaparlamentet eller rådet gjorde några invändningar mot den delegerade förordningen inom den tillåtna tvåmånadersfristen. Vid utgången av denna tvåmånadersfrist offentliggjordes den delegerade förordningen i Europeiska unionens officiella tidning, den 9 oktober 2019, och den trädde i kraft den 29 oktober 2019.

·Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1569

Genom kommissionens andra delegerade förordning anpassades förordning (EU) nr 692/2011 till att Förenade kungariket sedan den 1 februari 2020 är ett land utanför EU (tredjeland). Från och med den dagen måste den europeiska statistiken om turism ta hänsyn till Förenade kungariket som ett land utanför EU. Genom den delegerade akten uppdaterades kategorierna av bosättningsländer och bosättningsorter för gäster som vistas på logianläggningar för turister, som fastställs i avsnitt 3 ”E. Länder och geografiska områden” i bilaga I till förordning (EU) nr 692/2011, så att de omfattar Förenade kungariket som ett separat land.

Kommissionen utövade befogenheten att anta denna delegerade akt enligt artikel 3.2 i förordning (EU) nr 692/2011.

Förenade kungariket är en viktig källa till turism för EU, och kommissionen behövde därför fortsätta att få uppgifter från de rapporterande länderna om inkommande turistflöden från Förenade kungariket separat. Detta var fallet för större partner som Ryssland, Förenta staterna, Kanada, Brasilien, Kina och länderna i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta). Ändringen ökade inte bördan för medlemsstaterna, eftersom de redan överförde dessa uppgifter till Eurostat i följande kategori: ”Europeiska unionen (unionen). Följande rapporteras separat: varje medlemsstat.” Ändringen innebar endast ett byte till en annan rad i rapporteringsmallen.

Kommissionen genomförde lämpliga samråd, inklusive på expertnivå, under sitt förberedande arbete med denna delegerade akt. De rådfrågade parterna inbegrep expertgruppen för turismstatistik, gruppen med direktörer inom företagsstatistik samt expertgruppen för det europeiska statistiksystemets nationella statistikbyråer. Parterna rådfrågades genom ett skriftligt förfarande mellan februari 2020 och maj 2020, och Europaparlamentet och rådet informerades vederbörligen om samrådsresultaten.

Kommissionen antog den delegerade förordningen den 23 juli 2020 och underrättade Europaparlamentet och rådet. Varken Europaparlamentet eller rådet gjorde några invändningar mot den delegerade förordningen inom den tillåtna tvåmånadersfristen. Vid utgången av denna tvåmånadersfrist offentliggjordes den delegerade förordningen i Europeiska unionens officiella tidning, den 29 oktober 2020, och den trädde i kraft den 18 november 2020.

Slutsats

Kommissionen har utövat sina delegerade befogenheter korrekt och uppmanar Europaparlamentet och rådet att ta del av denna rapport.

Kommissionen anser att den även fortsättningsvis bör ha dessa befogenheter, eftersom det i framtiden kan bli nödvändigt att anta delegerade akter för att anpassa europeisk statistik om turism till internationella definitioner, eller för att ta hänsyn till den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen.

(1)

     EUT L 192, 22.7.2011, s. 17.

(2)

     COM (2016) 4 av den 20.1.2016.

(3)

     Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1681 av den 1 augusti 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik om turism vad gäller tidsfristerna för översändande samt anpassning av bilagorna I och II (EUT L 258, 9.10.2019, s. 1).

(4)

     Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1569 av den 23 juli 2020 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 om klassificering av bosättningsländer för gäster som vistas på logianläggningar för turister i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (EUT L 359, 29.10.2020, s. 1).

Top