EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AP0038

P9_TA(2021)0038 Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 februari 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)) P9_TC1-COD(2020)0104 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 februari 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens

OJ C 465, 17.11.2021, p. 182–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 465/182


P9_TA(2021)0038

Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens ***I

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 februari 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

(2021/C 465/25)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0408),

med beaktande av artikel 294.2 och artikel 175 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0150/2020),

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 16 juli 2020 (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 14 oktober 2020 (2),

med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av de ansvariga utskotten enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 22 december 2020 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 58 i arbetsordningen,

med beaktande av yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, budgetkontrollutskottet, utskottet för regional utveckling,

med beaktande av ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

med beaktande av skrivelsen från utskottet för konstitutionella frågor,

med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9-0214/2020).

1.

Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.

Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

3.

Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

4.

Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

5.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

6.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)  EUT C 364, 28.10.2020, s. 132.

(2)  EUT C 440, 18.12.2020, s. 160.


P9_TC1-COD(2020)0104

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 februari 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2021/241.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN OM INFÖRANDE AV RAPPORTERINGSKRAV FÖR ATT MÖJLIGGÖRA EMISSION AV OBLIGATIONER SOM BIDRAR TILL MILJÖMÅLEN FÖR NEXTGENERATIONEU

Kommissionen erinrar om den gemensamma politiska ambitionen i den europeiska gröna given. I detta sammanhang understryker kommissionen sin ambition att minst 30 % av de medel som ska lånas upp på kapitalmarknaderna ska anskaffas för behoven i NextGenerationEU genom emission av obligationer som bidrar till miljömålen.

De tre institutionerna är överens om att allvarligt utforska möjligheten att införa regler om rapporteringskrav för medlemsstaterna för att säkra informationstillgången i syfte att utvärdera vilket bidrag de medel som lånats upp på kapitalmarknaderna lämnar till miljömålen. Kommissionen kommer att sträva efter att lägga fram ett lagstiftningsförslag i detta syfte under det första kvartalet 2021.

GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET OCH KOMMISSIONEN OM DATAINSAMLING FÖR EFFEKTIVA KONTROLLER OCH REVISIONER

Europaparlamentet och kommissionen erinrar om behovet av att säkerställa effektiva kontroller och revisioner i syfte att undvika dubbel finansiering samt förebygga, upptäcka och åtgärda bedrägerier, korruption och intressekonflikter i samband med de åtgärder som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens. De båda institutionerna anser det angeläget att medlemsstaterna samlar in och registrerar uppgifter om slutanvändarna och stödmottagarna av unionens medel i ett elektroniskt, standardiserat och driftskompatibelt format och att de använder det gemensamma datautvinningsverktyget som tillhandahålls av kommissionen.

KOMPLETTERANDE UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN OM DATAINSAMLING FÖR EFFEKTIVA KONTROLLER OCH REVISIONER

Kommissionen påminner om sin ensidiga förklaring i denna fråga inom ramen för förordningen om gemensamma bestämmelser, som i tillämpliga delar gäller för artikel 22 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN OM METODEN FÖR KLIMATSPÅRNING

Kommissionen anser för konsekvensens skull att metoden i bilaga VI till förordningen om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens bör införlivas i förordningen om gemensamma bestämmelser.


Top