EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC1110(01)

Meddelande från kommissionen Kommissionens tolkningsmeddelande om utarbetande, revision och offentliggörande av finansiella rapporter som ingår i årliga redovisningar som upprättats i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 om ett europeiskt enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Esef-förordningen) 2020/C 379/01

C/2020/7535

OJ C 379, 10.11.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 379/1


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Kommissionens tolkningsmeddelande om utarbetande, revision och offentliggörande av finansiella rapporter som ingår i årliga redovisningar som upprättats i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 om ett europeiskt enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Esef-förordningen)

(2020/C 379/01)

1.   Inledning

Syftet med detta tolkningsmeddelande är att förtydliga vissa befintliga bestämmelser i unionsrätten om utarbetande, revision och offentliggörande av finansiella rapporter som upprättats i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 (Esef-förordningen) (1). Det rör sig om unionsbestämmelser i direktiv 2004/109/EG (2), ändrat genom direktiv 2013/50/EU (insynsdirektivet), direktiv 2006/43/EG (3), ändrat genom direktiv 2014/56/EU (revisionsdirektivet), och direktiv 2013/34/EU (redovisningsdirektivet) (4).

Utlåtanden och uppfattningar i detta dokument återspeglar Europeiska kommissionens ståndpunkt. Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har domstolen exklusiv behörig att tolka rättsakter som utfärdats av EU-institutionerna.

Genom Esef-förordningen införs ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat för årliga redovisningar från emittenter med värdepapper som är noterade på reglerade marknader i EU. Den innehåller allmänna regler om formatet för årlig redovisning enligt definitionen i artikel 4.2 i insynsdirektivet (5), och mer specifika regler om märkning av de finansiella rapporter som ingår i den. Den är inte tillämplig på halvårsrapporter enligt definitionen i artikel 5 i insynsdirektivet.

Esef-förordningen innehåller följande huvudkrav:

i)

Emittenterna ska upprätta och offentliggöra sina årliga redovisningar i formatet eXtensible HyperText Markup Language (XHTML).

ii)

Emittenter som upprättar sin koncernredovisning i enlighet med IFRS-standarder som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 (IFRS som godkänts av EU) (6) eller IFRS-standarder som avses i artikel 1 första stycket a i beslut 2008/961/EG (IFRS som antagits av IASB) (7) ska

märka dessa koncernredovisningar med användning av inline eXtensible Business Reporting Language (iXBRL),

blocktagga noterna till de finansiella rapporterna (8).

iXBRL-märkningen ska överensstämma med Esef-taxonomin, som återfinns i bilagorna till Esef-förordningen och är framtagen på grundval av IFRS-taxonomin som offentliggjorts av IFRS Foundation.

XHTML-formatet kombinerat med iXBRL-märkningen gör att de årliga redovisningarna blir både maskinläsbara och läsbara för människor, vilket gör dem mer lättillgängliga och underlättar analys och jämförelse av de uppgifter som ingår i redovisningarna.

När Esef-förordningen har blivit tillämplig måste de årliga redovisningarna upprättas i Esef-formatet för att emittenter ska kunna uppfylla sina upplysningsskyldigheter enligt insynsdirektivet (9).

Kommissionen välkomnar att flera medlemsstater har ändrat eller håller på att ändra sina nationella regler för att fullt ut uppfylla Esef-relaterade krav i unionsrätten. Kommissionen uppmanar alla medlemsstater att slutföra processen där så är nödvändigt, och i rätt tid.

Innehållet i detta meddelande är relevant i den mån Esef-förordningen har börjat tillämpas (10).

2.   Förtydliganden om befintliga unionsbestämmelser om revision

2.1   Är lagstadgade revisorer skyldiga att avge ett revisionsuttalande om huruvida de finansiella rapporter som ingår i de årliga redovisningarna uppfyller de relevanta lagstadgade kraven i Esef-förordningen?

Enligt unionsrätten ska lagstadgade revisorer (11) avge ett revisionsuttalande om huruvida de finansiella rapporterna i de årliga redovisningarna uppfyller de relevanta lagstadgade kraven i Esef-förordningen, dvs. de bestämmelser i Esef-förordningen som är tillämpliga på finansiella rapporter.

Slutsatsen har dragits genom följande analys av bestämmelserna:

i)

Enligt artikel 4.7 i insynsdirektivet ska emittenter med värdepapper som är noterade på reglerade marknader i EU upprätta sina årliga redovisningar med hjälp av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat. Kraven för det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet fastställs i Esef-förordningen, som innehåller regler om formatet för årsredovisningar som helhet (12) och mer specifika regler för märkning av de finansiella rapporter som ingår i dem (13).

ii)

I artikel 4.4 i insynsdirektivet anges att emittenternas årsbokslut ska revideras i enlighet med redovisningsdirektivet (14). Enligt artikel 34.1 i redovisningsdirektivet ska de finansiella rapporterna för företag av allmänt intresse – som även omfattar emittenter med värdepapper noterade på reglerade marknader i EU (15) – granskas av lagstadgade revisorer.

iii)

Enligt artikel 28 i revisionsdirektivet ska lagstadgade revisorer redovisa resultaten av sin revision i en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ska innehålla ett revisionsuttalande från den lagstadgade revisorn om i) huruvida årsredovisningen eller årsbokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med den relevanta föreställningsramen för den finansiella rapporteringen som följts, och ii) när det är tillämpligt, huruvida årsredovisningen eller årsbokslutet uppfyller de lagstadgade kraven (16).

iv)

Med lagstadgade krav i artikel 28.2 c ii i revisionsdirektivet avses alla rättsliga krav som ställs på unionsnivå och/eller på nationell nivå för upprättandet av finansiella rapporter. I skäl 11 i Esef-förordningen anges uttryckligen att kraven i ESEF-förordningen utgör lagstadgade krav.

v)

Frasen när det är tillämpligt i artikel 28.2 c ii i revisionsdirektivet innebär att lagstadgade revisorer, om unionsrätten och/eller nationell rätt innehåller lagstadgade krav som är tillämpliga på de finansiella rapporterna, ska kontrollera att rapporterna uppfyller dessa lagstadgade krav och avge ett revisionsuttalande.

Lagstadgade revisorer är därför skyldiga att kontrollera att de finansiella rapporterna uppfyller alla tillämpliga lagstadgade krav, inklusive de relevanta lagstadgade krav som fastställs i Esef-förordningen, såsom förklaras närmare under fråga 2.2 nedan, och att avge ett revisionsuttalande om huruvida de finansiella rapporterna uppfyller dessa krav.

De politiska mål som anges i skälen i de unionsrättsakter som reglerar utarbetande, offentliggörande och revision av börsnoterade företags finansiella rapporter stöder denna analys av bestämmelserna. De politiska målen består i att

i)

förbättra jämförbarheten och allmänhetens förtroende för finansiella rapporter (17),

ii)

garantera en hög grad av insyn i redovisningarna för företag med värdepapper som är noterade på reglerade marknader i EU och att dessa redovisningar i hög grad blir jämförbara (18).

iii)

skydda tredje mans intressen (19),

iv)

säkerställa en harmoniserad syn på lagstadgad revision (20),

v)

säkerställa ett gott skydd för investerare i hela gemenskapen (21), och

vi)

förenkla rapporteringen och underlätta tillgängligheten till, bedömningen av och jämförbarheten hos bolagsinformation (22).

För att säkerställa den inre marknadens integritet och en enhetlig skyddsnivå för alla användare av finansiella rapporter och årliga redovisningar bör användarna ges samma skyddsnivå oberoende av hur de får tillgång till informationen i de finansiella rapporterna, vilket till exempel kan vara via skannade handlingar i pappersform eller via elektroniskt strukturerade dokument.

2.2   Vilka lagstadgade krav i Esef-förordningen måste de lagstadgade revisorerna kontrollera efterlevnaden av för att kunna avge sitt revisionsuttalande?

För att kunna avge ett revisionsuttalande om huruvida de finansiella rapporterna uppfyller de relevanta lagstadgade krav som fastställs i Esef-förordningen ska lagstadgade revisorer kontrollera att emittenternas finansiella rapporter överensstämmer med de bestämmelser i Esef-förordningen som är tillämpliga på de finansiella rapporterna (23). De relevanta lagstadgade kraven är följande:

i)

Alla finansiella rapporter som ingår i den årliga redovisningen ska upprättas i ett giltigt XHTML-format (24).

ii)

För alla koncernredovisningar som upprättas i enlighet med IFRS som godkänts av EU, eller i enlighet med IFRS som antagits av IASB (25), gäller följande:

De upplysningar som anges i bilaga II till Esef-förordningen ska märkas, om dessa upplysningar ingår i koncernredovisningarna.

Alla märkningar, inklusive frivilliga märkningar av andra upplysningar än de som anges i bilaga II, ska uppfylla följande krav:

XBRL-märkspråket ska användas.

Elementen i den grundläggande klassificering som anges i bilaga VI till Esef-förordningen med den närmaste redovisningsbetydelsen ska användas, såvida inte ett tilläggsklassificeringselement skapas i enlighet med bilaga IV till Esef-förordningen.

Märkningarna ska följa de gemensamma reglerna för märkning (26).

iii)

För andra finansiella rapporter än IFRS-koncernredovisningar gäller följande (27):

Alla märkningar som emittenten använder frivilligt eller i enlighet med nationell rätt ska uppfylla följande krav:

XBRL-märkspråket ska användas.

En särskild klassificering som tillhandahålls av den medlemsstat där emittenten är registrerad ska användas.

Märkningarna ska följa de gemensamma reglerna för märkning (28).

2.3   Ska revisionsuttalandet om huruvida de finansiella rapporterna uppfyller de relevanta lagstadgade kraven i Esef-förordningen ingå i revisionsberättelsen eller i en separat rapport?

Revisionsuttalandet om huruvida de finansiella rapporterna uppfyller de relevanta lagstadgade kraven i Esef-förordningen ska ingå i revisionsberättelsen.

Enligt artikel 28 i revisionsdirektivet ska lagstadgade revisorer redovisa resultaten av sin revision i en revisionsberättelse. I artikel 28.2 c ii anges att revisionsberättelsen ska innehålla ett revisionsuttalande om huruvida årsredovisningen eller årsbokslutet ger en sann och rättvisande bild i enlighet med den relevanta föreställningsramen för den finansiella rapporteringen som följts samt, när det är tillämpligt, huruvida årsredovisningen eller årsbokslutet uppfyller de lagstadgade kraven. I detta fall motsvarar de lagstadgade kraven de relevanta lagstadgade krav som fastställs i Esef-förordningen (se svaret på fråga nr 2.2).

2.4   Ska revisionsberättelsen ingå i den årliga redovisningen som följer Esef-förordningen eller som ett separat dokument som offentliggörs tillsammans med den årliga redovisningen som följer Esef-förordningen?

Det fastställs inte i den befintliga unionsrätten om revisionsberättelsen ska ingå i den årliga redovisningen eller om den ska offentliggöras tillsammans med den årliga redovisningen som ett separat dokument.

Enligt artikel 4.4 i insynsdirektivet ska revisionsberättelsen göras tillgänglig i sin helhet för allmänheten tillsammans med den årliga redovisningen. Om det inte finns särskilda regler som gäller nationellt eller för reglerade marknader, och med beaktande av de tekniska möjligheterna från fall till fall, kan emittenterna tillämpa det alternativ som de föredrar.

2.5   Är emittenter i tredjeland skyldiga att offentliggöra en revisionsberättelse som innehåller ett revisionsuttalande om huruvida de finansiella rapporter som ingår i de årliga redovisningarna uppfyller de relevanta lagstadgade kraven i Esef-förordningen?

Enligt insynsdirektivet är emittenter i tredjeland skyldiga att offentliggöra årliga redovisningar som upprättats i enlighet med alla krav i Esef-förordningen, tillsammans med en revisionsberättelse som utarbetats i enlighet med revisionsdirektivet. Emittenter i tredjeland ansvarar därför för att se till att deras revisorer avger ett revisionsuttalande om huruvida de finansiella rapporter som ingår i de årliga redovisningarna uppfyller de relevanta lagstadgade kraven i Esef-förordningen.

I artikel 4.4 i insynsdirektivet föreskrivs att det årsbokslut som alla emittenter (inbegripet emittenter i tredjeland) ska offentliggöra i sina årliga redovisningar ska revideras i enlighet med artiklarna 34.1, 34.2 och 35 i redovisningsdirektivet (som hänvisar till artikel 28 i revisionsdirektivet). Dessa bestämmelser avser revisorernas skyldighet att granska de finansiella rapporterna respektive innehållet i revisionsberättelsen (29). Innehållet i revisionsberättelsen ska överensstämma med artikel 28 i revisionsdirektivet, där det anges att revisorn ska avge ett revisionsuttalande om huruvida årsredovisningen eller årsbokslutet uppfyller de lagstadgade kraven, inklusive de relevanta lagstadgade krav som fastställs i Esef-förordningen.

3.   Förtydliganden om unionsbestämmelser om användning av elektronisk underskrift

3.1   Ska emittenter och/eller lagstadgade revisorer använda en elektronisk underskrift (e-signatur) för att underteckna de årliga redovisningarna och/eller de handlingar som ingår i dem och/eller revisionsberättelserna?

I den befintliga unionsrätten finns det inget som hindrar emittenter eller lagstadgade revisorer från att använda en e-signatur för att underteckna de årliga redovisningarna, de handlingar som ingår i dem eller revisionsberättelserna. Om det inte finns särskilda regler som gäller nationellt eller för reglerade marknader får emittenter och/eller lagstadgade revisorer fritt välja alternativ, exempelvis skriva under för hand eller elektroniskt.

I artikel 4.4 i insyndirektivet krävs det uttryckligen att emittenter ska offentliggöra en revisionsberättelse som undertecknats av revisorer som är ansvariga för revisionen av årsbokslutet (30), men det finns det inget uttryckligt krav på unionsnivå när det gäller huruvida och hur årliga redovisningar eller ingående handlingar ska undertecknas. Det kan dock finnas krav vad gäller underskrift i nationell lagstiftning.

I enlighet med artikel 25.2 i förordning (EU) nr 910/2014 (eIDA-förordningen) (31) – där det anges att en kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift – ska användningen av en kvalificerad e-signatur för att underteckna dessa rapporter under alla omständigheter anses uppfylla alla underskriftsskyldigheter.

4.   Förtydliganden om unionsbestämmelser om emittentens ansvar

4.1   Är emittentens administrations-, lednings- eller kontrollorgan ansvarigt för att de årliga redovisningarna uppfyller kraven i Esef-förordningen?

Emittentens administrations-, lednings- eller kontrollorgan ansvarar för att upprätta och offentliggöra årliga redovisningar som uppfyller kraven i Esef-förordningen.

Enligt artikel 7 i insynsdirektivet ska det vara så att ansvaret för den information som ska upprättas och offentliggöras enligt – bland annat – artikel 4 i insynsdirektivet åtminstone ligger hos emittenten eller dennes administrations-, lednings- eller kontrollorgan. Enligt artikel 4.7 i insynsdirektivet måste årliga redovisningar upprättas och offentliggöras i överensstämmelse med Esef-förordningen.

4.2   Är emittenterna skyldiga att inkludera en ansvarsförsäkring i sin årliga redovisning som anger om den årliga redovisningen överensstämmer med Esef-förordningen?

Det finns inget i unionsrätten som hindrar att emittenter på frivillig basis, till exempel i ansvarsförsäkringen i den årliga redovisningen, gör ett särskilt uttalande om huruvida den årliga redovisningen överensstämmer med Esef-förordningen.

Enligt artikel 4.2 c i insynsdirektivet ska den årliga redovisningen innehålla en försäkran från var och en av de huvudansvariga hos emittenten, vars namn och befattningar skall anges tydligt, där de intygar att årsbokslutet, så vitt de vet, har upprättats i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder och ger en rättvisande bild [...]. Om det inte finns särskilda regler som gäller nationellt eller för reglerade marknader får emittenter fritt välja alternativ Emittentens administrations-, lednings- eller kontrollorgan ansvarar under alla omständigheter för att upprätta och offentliggöra årliga redovisningar som överensstämmer med Esef-förordningen i enlighet med artikel 7 i insynsdirektivet (se även fråga nr 4.1).

4.3   Får emittenter offentliggöra andra versioner av den årliga redovisningen som inte följer Esef-förordningen och/eller som innehåller finansiella rapporter som följer Esef-förordningen men där överensstämmelsen inte har kontrollerats av de lagstadgade revisorerna?

Det finns inget i unionsrätten som hindrar att emittenter offentliggör (till exempel på sin webbplats) andra versioner av sin årliga redovisning vilka inte följer Esef-förordningen eller som innehåller finansiella rapporter som följer Esef-förordningen, men där överensstämmelsen inte har kontrollerats av de lagstadgade revisorerna (32). Det måste dock tydligt anges att dessa andra versioner av den årliga redovisningen vilka inte följer Esef-förordningen utgör icke-officiella versioner.

Enligt artikel 4 i insynsdirektivet ska emittenter offentliggöra årliga redovisningar som utarbetats i enlighet med Esef-förordningen. När Esef-förordningen blir tillämplig kommer emittenter endast kunna uppfylla sina upplysningsskyldigheter enligt insynsdirektivet om de offentliggör årliga redovisningar som följer Esef-förordningen, tillsammans med revisionsberättelsen avseende de finansiella rapporter som ingår i den årliga redovisningen. Offentliggörande (till exempel på emittentens webbplats) av andra versioner av den årliga redovisningen som inte följer Esef-förordningen, och/eller som innehåller ej reviderade finansiella rapporter som följer Esef-förordningen, är inte förbjudet enligt unionsrätten, men räcker inte för att uppfylla kraven enligt insynsdirektivet.

5.   Förtydliganden om unionsbestämmelser om användningen av Esef-filer för att uppfylla andra unionsskyldigheter

5.1   Får emittenter lämna in finansiella rapporter som följer Esef-förordningen till det nationella företagsregistret för att uppfylla kraven om offentliggörande i redovisningsdirektivet?

När det gäller aktiebolag med värdepapper som är noterade på reglerade marknader i EU förbjuder unionsrätten inte att de reviderade finansiella rapporter som utarbetas och offentliggörs i enlighet med Esef-förordningen används för att uppfylla andra rättsliga skyldigheter än de som följer av insynsdirektivet. Unionsrätten hindrar därför inte genomförandet av nationella och/eller administrativa regler som skulle göra det möjligt för emittenter att lämna in finansiella rapporter som följer Esef-förordningen som redovisningshandlingar till ett företagsregister.

Enligt artikel 30.1 i redovisningsdirektivet ska aktiebolag offentliggöra sina reviderade finansiella rapporter inom 12 månader efter balansdagen, och hänvisning görs till direktiv (EU) 2017/1132 (bolagsrättsdirektivet) när det gäller reglerna för offentliggörande. Enligt artikel 16 i bolagsrättsdirektivet – som är tillämpligt på aktiebolag oavsett om deras värdepapper är noterade på reglerade marknader i EU eller inte – ska bolagen lämna in redovisningshandlingarna till det nationella företagsregistret.

Varken redovisningsdirektivet eller bolagsrättsdirektivet specificerar formatet för att upprätta och lämna in de reviderade finansiella rapporterna, vilket kan vara elektroniskt. Det finns i princip inget hinder för medlemsstaterna att tillåta aktiebolag med värdepapper som är noterade på reglerade marknader i EU att lämna in finansiella rapporter som följer Esef-förordningen till företagsregistret för att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 30.1 i redovisningsdirektivet och artikel 16 i bolagsrättsdirektivet.

6.   Förtydliganden om unionsbestämmelser om officiellt utsedda mekanismer

6.1   Har de officiellt utsedda mekanismerna rätt att tillhandahålla årliga redovisningar i andra format än Esef?

De officiellt utsedda mekanismerna är skyldiga att tillhandahålla åtminstone de årliga redovisningar som följer Esef-förordningen som emittenterna lämnar in.

Enligt artikel 21 i insynsdirektivet ska medlemsstaterna inrätta officiellt utsedda mekanismer för central lagring och enkel tillgång för slutanvändare.


(1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 av den 17 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (EUT L 143, 29.5.2019, 1). Denna delegerade förordning kompletterar artikel 4.7 i direktiv 2004/109/EG, ändrat genom direktiv 2013/50/EU.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(5)  I artikel 4.2 anges att den årliga redovisningen ska innehålla ett reviderat årsbokslut, en förvaltningsberättelse och emittentens ansvarsförsäkringar.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1) (IAS-förordningen).

(7)  2008/961/EG: Kommissionens beslut av den 12 december 2008 om tredjelandsemittenters användning av vissa tredjeländers redovisningsstandarder och internationella redovisningsstandarder vid upprättandet av sina koncernredovisningar (EUT L 340, 19.12.2008, s. 112).

(8)  Detta krav kommer att införas successivt i enlighet med bilaga II till Esef-förordningen.

(9)  I insynsdirektivet fastställs upplysningskrav för all ”obligatorisk information”, där årliga redovisningar också ingår. Dessutom får emittenter, i enlighet med artikel 9.12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 12) (prospektförordningen), inkludera sina årliga redovisningar i sitt universella registreringsdokument (URD). Dessa emittenter kan anses ha uppfyllt sin skyldighet att offentliggöra sina årliga redovisningar enligt insynsdirektivet endast om vissa villkor är uppfyllda. Bland annat måste den årliga redovisningen i det universella registreringsdokumentet uppfylla kraven i artikel 4 i insynsdirektivet (inklusive Esef).

(10)  Se artikel 8 i Esef-förordningen.

(11)  Med lagstadgade revisorer aves i detta dokument lagstadgade revisorer eller revisionsföretag.

(12)  Se artikel 3 i Esef-förordningen.

(13)  Se artiklarna 4, 5 och 6 i Esef-förordningen.

(14)  Artikel 4.4 i insynsdirektivet hänvisar till artiklarna 51 och 51a i rådets fjärde direktiv 78/660/EEG (EGT L 222, 14.8.1978, s. 11) och till artikel 37 i direktiv 83/349/EEG (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1). Dessa direktiv är upphävda genom redovisningsdirektivet där motsvarande bestämmelser är artiklarna 34.1, 34.2 och 35.

(15)  Se artikel 2.1 a i redovisningsdirektivet.

(16)  Se artikel 28.2 c ii i revisionsdirektivet, som inte bara gäller enskilda finansiella rapporter utan även koncernredovisning (enligt punkt 5 i samma artikel).

(17)  Skäl 55 i redovisningsdirektivet.

(18)  Skäl 3 i förordning (EG) nr 1606/2002.

(19)  Skäl 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt (EUT L 169, 30.6.2017, s. 46) (bolagsrättsdirektivet).

(20)  Skäl 3 i revisionsdirektivet.

(21)  Skäl 7 i insynsdirektivet.

(22)  Skäl 26 i direktiv 2013/50/EU (EUT L 294, 6.11.2013, s. 13) om ändring av insynsdirektivet och skäl 4 i Esef-förordningen.

(23)  Vägledning om hur efterlevnaden av de relevanta lagstadgade kraven i Esef-förordningen ska kontrolleras finns i den vägledning om revisorers roll i finansiella rapporter i det europeiska enhetliga elektroniska formatet som utarbetats av kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer, som finns på https://ec.europa.eu/info/files/191128-ceaob-guidelines-auditors-involvement-financial-statements_en.

(24)  Artikel 3 i Esef-förordningen – som kräver att hela årsredovisningen upprättas i XHTML-format – ska läsas jämförd med artikel 4.2 i insynsdirektivet, där det anges att den årliga redovisningen bland annat ska omfatta ett reviderat årsbokslut. En kostnadsfri validerare för XHTML-dokument finns på http://validator.w3.org/.

(25)  Se artikel 4 i Esef-förordningen.

(26)  Se artikel 6 i Esef-förordningen.

(27)  Se artikel 5 i Esef-förordningen. Dessa regler gäller för emittenter som är registrerade i medlemsstaterna.

(28)  Se artikel 6 i Esef-förordningen.

(29)  Artikel 4.4 i insynsdirektivet hänvisar till artiklarna 51 och 51a i direktiv 78/660/EEG och till artikel 37 i direktiv 83/349/EEG. Båda direktiven upphävdes genom redovisningsdirektivet 2013. Enligt jämförelsetabellen ska hänvisningarna till dessa artiklar i de upphävda direktiven läsas som hänvisningar till artiklarna 34.1, 34.2 och 35 i redovisningsdirektivet.

(30)  I artikel 28.4 i revisionsdirektivet anges också att revisionsberättelsen ska dateras och undertecknas av den lagstadgade revisorn.

(31)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

(32)  Sådana andra versioner kan till exempel vara årliga redovisningar som utarbetats i ett annat format än Esef eller som utarbetats i Esef-format, men som innehåller en ej reviderad version av finansiella rapporter som följer Esif-förordningen (t.ex. när det gäller årliga redovisningar som följer Esif-förordningen och som offentliggörs på ett annat språk än det språk på vilket finansiella rapporter som följer Esef-förordningen reviderades).


Top