EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0514(01)

Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Turkiet 2020/C 166/05

C/2020/2987

OJ C 166, 14.5.2020, p. 9–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 166/9


Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Turkiet

(2020/C 166/05)

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har tagit emot ett klagomål enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (nedan kallad grundförordningen), i vilket det görs gällande att import av varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Turkiet dumpas och vållar därmed unionsindustrin skada (2).

1.   Klagomålet

Klagomålet ingavs den 31 mars 2020 av European Steel Association (Eurofer) (nedan kallad klaganden) såsom företrädare för tillverkare som svarar för mer än 25 % av unionens sammanlagda tillverkning av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål.

En icke-konfidentiell version av klagomålet och av analysen som visar i vilken grad det finns stöd för klagomålet bland unionsproducenterna finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. I avsnitt 5.6 i detta tillkännagivande ges information om hur tillgång fås till dessa ärendehandlingar.

2.   Undersökt produkt

Den produkt som är föremål för denna undersökning är vissa valsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål, även i ringar eller rullar (inklusive produkter skurna i längder och ”smala band”), inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag (nedan kallad den undersökta produkten).

Följande produkter omfattas inte av denna undersökning:

i)

produkter av rostfritt stål och kornorienterat kiselelektrostål,

ii)

produkter av verktygsstål och snabbstål,

iii)

produkter, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, med en tjocklek av mer än 10 mm och en bredd av minst 600 mm, och

iv)

produkter, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm och en bredd av minst 2 050 mm.

Alla berörda parter som önskar lämna uppgifter om produktdefinitionen måste göra detta inom 10 dagar efter det att detta tillkännagivande offentliggjorts (3).

3.   Påstående om dumpning

Den produkt som enligt klagomålet dumpas är den undersökta produkten med ursprung i Turkiet (nedan kallat det berörda landet), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 52 90, 7208 53 00, 7211 53 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 72254090, 7225 40 90, ex 7225 40 60, 72254090, 7226 19 10, ex 7226 20 00, 72269120, 7226 91 91 och 7226 91 99. Dessa KN- och Taric-nummer nämns endast upplysningsvis.

Påståendet om dumpning från det berörda landet grundar sig på en jämförelse mellan det inhemska priset och exportpriset (fritt fabrik) på den undersökta produkten vid försäljning på export till unionen.

Det framgår av denna jämförelse att de beräknade dumpningsmarginalerna är betydande för det berörda landet.

4.   Påståenden om skada och orsakssamband och råvarurelaterade snedvridningar

4.1    Påstående om skada och orsakssamband

Klaganden har lagt fram bevisning till stöd för att importen av den undersökta produkten från det berörda landet har ökat totalt sett, både i absoluta tal och uttryckt som marknadsandel.

Det framgår av den bevisning som klaganden lagt fram att importvolymen och priserna på den importerade undersökta produkten bl.a. har inverkat negativt på de priser som unionsindustrin tar ut, vilket i sin tur haft en väsentlig negativ inverkan på unionsindustrins resultat överlag, dess ekonomiska situation och sysselsättning.

4.2    Påstående om råvarurelaterade snedvridningar

Klaganden har lagt fram tillräcklig bevisning för kommissionen för att det finns råvarurelaterade snedvridningar i det berörda landet när det gäller den undersökta produkten. Dessa råvaror som används i tillverkningen av den undersökta produkten är kol och järnmalm.

Enligt bevisningen i klagomålet påstås kol och järnmalm individuellt stå för mer än 17 % av tillverkningskostnaden för den undersökta produkten. I klagomålet hävdas att båda råvarorna verkar utsatta för snedvridningar av handeln. Enligt klagomålet är den inhemska kolindustrin skyldig att försörja den inhemska marknaden, vilket innebär att kol inte handlas utanför det berörda landet, och att järnmalm är föremål för gruvrättigheter för bestämda ändamål i det berörda landet.

I enlighet med artikel 7.2a i grundförordningen kommer man att undersöka de påstådda snedvridningarna för att, i förekommande fall, bedöma om en tull som är lägre än dumpningsmarginalen skulle vara tillräcklig för att undanröja skadan. Om andra snedvridningar som omfattas av artikel 7.2a i grundförordningen identifieras i samband med undersökningen, kan undersökningen även komma att omfatta dessa snedvridningar.

5.   Förfarande

Kommissionen har, efter att ha informerat medlemsstaterna, fastslagit att klagomålet har lämnats in av unionsindustrin eller för dess räkning och att bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds. Kommissionen inleder därför en undersökning enligt artikel 5 i grundförordningen.

Syftet med undersökningen är att fastställa huruvida den undersökta produkten med ursprung i det berörda landet dumpas och huruvida den dumpade importen har vållat unionsindustrin skada.

Om så visar sig vara fallet kommer man att undersöka huruvida införandet av åtgärder inte strider mot unionens intresse enligt artikel 21 i grundförordningen. I fråga om tillämpning av artikel 7.2a kommer man att undersöka unionens intresse enligt artikel 7.2b i grundförordningen.

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/825 (4), som trädde i kraft den 8 juni 2018 (moderniseringspaketet för de handelspolitiska skyddsinstrumenten), infördes betydande ändringar av de tidsramar och tidsfrister som tidigare tillämpades i antidumpningsärenden. Tidsfristerna för berörda parter att ge sig till känna, särskilt i det tidiga skedet av en undersökning, har förkortats.

Kommissionen riktar också partnernas uppmärksamhet på att ett tillkännagivande (5) offentliggjordes, till följd av covid-19-utbrottet, om covid-19-utbrottets potentiella konsekvenser för antidumpnings- och antisubventionsundersökningar.

5.1    Undersökningsperiod och skadeundersökningsperiod

Undersökningen av dumpning och skada omfattar perioden från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019 (nedan kallad undersökningsperioden). Undersökningen av de utvecklingstendenser som är relevanta för bedömningen av skada omfattar perioden från och med den 1 januari 2016 till och med slutet av undersökningsperioden (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

5.2    Synpunkter på klagomålet och inledandet av undersökningen

Alla berörda parter som önskar lämna synpunkter på klagomålet (inbegripet frågor som rör skada och orsakssamband) eller alla aspekter rörande inledandet av undersökningen (inklusive i vilken grad det finns stöd för klagomålet) ska lämna dessa inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

En begäran om att bli hörd rörande inledandet av undersökningen ska lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

5.3    Förfarande för fastställande av dumpning

Exporterande tillverkare (6) av den undersökta produkten från det berörda landet uppmanas att delta i kommissionens undersökning.

5.3.1   Undersökning av exporterande tillverkare

5.3.1.1   Förfarande för att välja ut vilka exporterande tillverkare som ska undersökas i det berörda landet

a)   Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal exporterande tillverkare i det berörda landet kan vara berörda av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal exporterande tillverkare ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exporterande tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att lämna de uppgifter om sitt/sina företag till kommissionen inom sju dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts. Dessa uppgifter ska lämnas via TRON.tdi på följande adress: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/8e47a35f-dd94-766a-7cd1-31ad0cab5af0. Information om åtkomst till Tron finns i avsnitten 5.6 och 5.8.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de exporterande tillverkarna, har den kontaktat myndigheterna i det berörda landet, samt kan eventuellt också komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av exporterande tillverkare komma att baseras på den största representativa exportvolym till unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer, eventuellt genom det berörda landets myndigheter, att underrätta alla kända exporterande tillverkare, myndigheterna i det berörda landet och intresseorganisationer för exporterande tillverkare om vilka företag som ingår i urvalet.

När kommissionen mottagit de uppgifter som är nödvändiga för att den ska kunna göra ett urval av exporterande tillverkare kommer den att underrätta berörda parter om huruvida de valts ut till att ingå i urvalet eller inte. De exporterande tillverkare som ingår i urvalet ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 30 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

Kommissionen kommer att göra en notering i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av rörande urvalets sammansättning. Eventuella synpunkter på urvalet måste ha inkommit inom tre dagar efter underrättelsen om urvalet.

Ett exemplar av frågeformuläret för exporterande tillverkare finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på GD Handels webbplats https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458.

Utan att det påverkar den eventuella tillämpningen av artikel 18 i grundförordningen ska exporterande tillverkare som samtyckt till att ingå i urvalet, men som inte har valts ut, anses vara samarbetsvilliga (nedan kallade samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet). Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt 5.3.1.1 b gäller att den antidumpningstull som får tillämpas på importen från de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet, inte ska överstiga den vägda genomsnittliga dumpningsmarginal som fastställts för de exporterande tillverkare som ingår i urvalet (7).

b)   Individuell dumpningsmarginal för exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet

De samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet kan i enlighet med artikel 17.3 i grundförordningen begära att kommissionen fastställer individuella dumpningsmarginaler för dem. Exporterande tillverkare som vill ansöka om en individuell dumpningsmarginal måste fylla i ett frågeformulär och, om inget annat anges, lämna in det korrekt ifyllt inom 30 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet. Ett exemplar av frågeformuläret för exporterande tillverkare finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på GD Handels webbplats https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458.

Kommissionen kommer att undersöka om samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet kan beviljas en individuell tull i enlighet med artikel 9.5 i grundförordningen.

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet som begär en individuell dumpningsmarginal bör emellertid vara medvetna om att kommissionen ändå kan komma att besluta att inte fastställa någon sådan för dem, t.ex. om antalet samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet är så stort att en individuell undersökning skulle bli orimligt betungande och förhindra att undersökningen avslutas i tid.

5.3.2    Undersökning av icke-närstående importörer  (8) (9)

Icke-närstående importörer som importerar den undersökta produkten till unionen uppmanas att delta i denna undersökning.

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer kan vara berörda av detta förfarande och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal icke-närstående importörer ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att kontakta kommissionen inom sju dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilagan till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna kan den även komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av importörer komma att baseras på den största representative försäljningsvolym av den undersökta produkten i unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande.

När kommissionen mottagit de uppgifter som är nödvändiga för att den ska kunna göra ett urval kommer den att underrätta berörda parter om sitt beslut vad gäller urvalet av importörer. Kommissionen kommer även att göra en notering i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av rörande urvalets sammansättning. Eventuella synpunkter på urvalet måste ha inkommit inom tre dagar efter underrättelsen om urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer den att tillhandahålla frågeformulär till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet. Dessa parter ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 30 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

Ett exemplar av frågeformuläret för importörer finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på GD Handels webbplats https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458.

5.4    Förfarande för fastställande av skada och undersökning av unionsproducenter

Fastställandet av skada grundas på faktisk bevisning och inbegriper en objektiv granskning av den dumpade importens volym, dess inverkan på priserna på unionsmarknaden och dess inverkan på unionsindustrin. För att kommissionen ska kunna fastställa om unionsindustrin lidit skada uppmanas unionstillverkarna av den undersökta produkten att delta i kommissionens undersökning.

Eftersom ett stort antal unionsproducenter berörs av förfarandet, och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, har kommissionen beslutat att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal unionsproducenter ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

Kommissionen har gjort ett preliminärt urval av unionsproducenter. Närmare uppgifter finns i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. Berörda parter uppmanas härmed att lämna synpunkter på det preliminära urvalet. Dessutom ska övriga unionsproducenter, eller företrädare som agerar på deras vägnar, som anser att det finns skäl för att de bör ingå i urvalet kontakta kommissionen inom sju dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts. Alla synpunkter på det preliminära urvalet ska, om inget annat anges, lämnas inom 7 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionsproducenter och/eller intresseorganisationer för unionsproducenter om vilka företag som slutligen valts ut att ingå i urvalet.

De unionsproducenter som ingår i urvalet ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 30 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

Ett exemplar av frågeformuläret för unionstillverkare finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på GD Handels webbplats https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458.

5.5    Förfarande för bedömning av unionens intresse vid påståenden om råvarurelaterade snedvridningar

Om det förekommer påstådda råvarurelaterade snedvridningar enligt definitionen i artikel 7.2a i grundförordningen, kommer kommissionen att genomföra en prövning av unionens intresse i enlighet med artikel 7.2b i den förordningen. Om kommissionen vid fastställandet av omfattningen av tullar i enlighet med artikel 7 i den förordningen beslutar att tillämpa artikel 7.2, kommer den att genomföra en prövning av unionens intresse i enlighet med artikel 21.

Berörda parter uppmanas att lämna all relevant information som gör det möjligt för kommissionen att fastställa huruvida det ligger i unionens intresse att fastställa nivån på åtgärderna i enlighet med artikel 7.2a i grundförordningen. I synnerhet uppmanas berörda parter att lämna all information om outnyttjad kapacitet i det berörda landet, konkurrens om råvaror och påverkan på försörjningskedjor för företag i unionen. Vid avsaknad av samarbete får kommissionen slå fast att det är i unionens intresse att tillämpa artikel 7.2a i grundförordningen.

Om kommissionen beslutar att tillämpa artikel 7.2 i grundförordningen kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 21 om huruvida det ligger i unionens intresse att införa antidumpningsåtgärder. Unionsproducenter, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer, fackföreningar samt konsumentorganisationer uppmanas att lämna uppgifter till kommissionen om unionens intresse. Konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den undersökta produkten.

Uppgifter rörande bedömningen av unionens intresse måste, om inget annat anges, lämnas inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts. Dessa uppgifter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. Ett exemplar av frågeformulären, inklusive frågeformuläret för användare av den undersökta produkten, finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på GD Handels webbplats (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458). De uppgifter som lämnas kommer endast att beaktas om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.6    Berörda parter

Berörda parter, såsom exporterande tillverkare, unionsproducenter, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer, fackföreningar och konsumentorganisationer, som vill delta i undersökningen måste först kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den undersökta produkten.

Exporterande tillverkare, unionstillverkare, importörer och intresseorganisationer som lämnat uppgifter i enlighet med de förfaranden som anges i avsnitten 5.3, 5.4 och 5.5 kommer att anses vara berörda parter om det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den undersökta produkten.

Andra parter kommer att kunna delta i undersökningen som berörda parter först från och med det att de gett sig till känna och endast under förutsättning att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den undersökta produkten. Att anses som en berörd part påverkar inte tillämpningen av artikel 18 i grundförordningen.

De ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av finns att tillgå via Tron.tdi på följande adress: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Följ anvisningarna på den sidan för att få tillgång.

5.7    Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar.

Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd samt en sammanfattning av de frågor den berörda parten önskar ta upp vid hörandet. Hörandet kommer endast att behandla de frågor som berörda parter skriftligen angett på förhand.

Följande tidsramar gäller för höranden:

i)

Om hörandet ska äga rum innan tidsfristen för införandet av provisoriska åtgärder löper ut ska begäran göras inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts och hörandet ska normalt sett äga rum inom 60 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

ii)

Efter skedet med de provisoriska undersökningsresultaten ska en begäran göras inom fem dagar räknat från dagen för utlämnande av de provisoriska undersökningsresultaten eller informationsdokumentet. Hörandet ska normalt sett äga rum inom 15 dagar efter dagen för utlämnandet eller för utfärdandet av informationsdokumentet.

iii)

I skedet med de slutgiltiga undersökningsresultaten ska begäran göras inom tre dagar efter dagen för det slutliga utlämnandet och hörandet ska normalt sett äga rum inom den tidsfrist som fastställts för att lämna synpunkter på det slutliga utlämnandet. Om det förekommer ett ytterligare slutligt utlämnande ska en begäran göras omedelbart efter mottagandet av detta ytterligare slutliga utlämnande och hörandet ska normalt sett äga rum inom tidsfristen för att lämna synpunkter på detta utlämnande.

De angivna tidsfristerna påverkar inte kommissionens avdelningars rätt att bevilja höranden utanför tidsfristerna i de fall detta är motiverat eller kommissionens rätt att neka ett hörande i de fall detta är motiverat. Om kommissionen nekar en begäran om hörande ska den berörda parten informeras om skälen för detta.

Höranden ska i princip inte användas till att lägga fram faktiska uppgifter som ännu inte förts till ärendehandlingarna. Berörda parter kan emellertid med hänsyn till god förvaltningspraxis och för att kommissionens avdelningar ska kunna göra framsteg i sin undersökning åläggas att lämna nya faktiska uppgifter efter ett hörande.

5.8    Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Uppgifter som lämnas in till kommissionen inom ramen för en undersökning avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter a) kommissionen att använda dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och att b) dessa uppgifter och/eller dessa data lämnas till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt till försvar.

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna och för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling ska vara märkta ”Sensitive” (10). Parter som lämnar uppgifter inom ramen för denna undersökning uppmanas att ange skälen till att de begär konfidentiell behandling.

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Sensitive” ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningarna ska vara tillräckligt detaljerade för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna.

Om en part som lämnar konfidentiella uppgifter inte kan visa att begäran om konfidentiell behandling är välgrundad eller inte lämnar in en icke-konfidentiell sammanfattning i begärt format och av begärd kvalitet kan kommissionen komma att lämna uppgifterna utan beaktande om det inte med hjälp av lämpliga källor på ett tillfredsställande sätt kan visas att uppgifterna är riktiga.

Berörda parter uppmanas att skicka alla inlagor och framställningar, även skannade fullmakter och intyganden, via (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Genom att använda TRON.tdi eller e-post godkänner de berörda parterna de regler som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet ”KORRESPONDENS MED EUROPEISKA KOMMISSIONEN I ÄRENDEN SOM RÖR HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER” som finns på webbplatsen för GD Handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. De berörda parterna måste uppge namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (fungerande officiell företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via TRON.tdi eller e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via TRON.tdi och e-post.

Kommissionens kontaktuppgifter:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Kontor: CHAR 04/039

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bryssel

BELGIEN

E-post:

För dumpningsrelaterade frågor:

TRADE-AD665-DUMPING-HRFS@ec.europa.eu

För skaderelaterade frågor och frågor som gäller unionens intresse:

TRADE-INJURY-HRFS@ec.europa.eu

6.   Tidsplan för undersökningen

I enlighet med artikel 6.9 i grundförordningen ska undersökningen om möjligt avslutas inom tretton månader och under alla omständigheter inom 14 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts. I enlighet med artikel 7.1 i grundförordningen får provisoriska åtgärder normalt sett inte införas senare än sju månader, men under inga omständigheter senare än åtta månader efter dagen för offentliggörandet av detta tillkännagivande.

I enlighet med artikel 19a i grundförordningen, kommer kommissionen att tillhandahålla information om planerat införande av provisoriska tullar tre veckor före införandet av provisoriska åtgärder. Berörda parter kommer att ges tre arbetsdagar för att inkomma med skriftliga synpunkter på beräkningarnas riktighet.

I de fall där kommissionen avser att inte införa provisoriska tullar utan att fortsätta undersökningen kommer berörda parter tre veckor före utgången av tidsfristen enligt artikel 7.1 i grundförordningen genom ett informationsdokument att underrättas om att tullar inte kommer att införas.

Berörda parter ska, om inget annat anges, ha 15 arbetsdagar på sig för att skriftligen lämna synpunkter på de provisoriska undersökningsresultaten eller informationsdokumentet och tio dagar på sig för att skriftligen lämna synpunkter på slutgiltiga undersökningsresultaten. I tillämpliga fall kommer ytterligare slutliga utlämnanden att specificera tidsfristen för berörda parter att skriftligen lämna synpunkter.

7.   Inlämnande av uppgifter

Berörda parter kan som regel endast lämna uppgifter inom de tidsfrister som anges i avsnitten 5 och 6 i detta tillkännagivande. För inlämnandet av eventuella andra uppgifter som inte omfattas av dessa avsnitt gäller följande tidsramar:

i)

Om inte annat anges ska alla uppgifter för skedet med de provisoriska undersökningsresultaten lämnas in inom 70 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

ii)

Om inte annat anges ska berörda parter inte lämna nya faktiska uppgifter efter det att tidsfristen för att lämna synpunkter på utlämnandet av de provisoriska undersökningsresultaten eller informationsdokumentet i skedet med de provisoriska undersökningsresultaten löpt ut. Efter denna tidsfrist får berörda parter endast lämna in nya faktiska uppgifter under förutsättning att de kan visa att sådana nya faktiska uppgifter är nödvändiga för att motbevisa påståenden som framförts av andra berörda parter samt förutsatt att dessa nya faktiska uppgifter kan kontrolleras inom den tid som står till förfogande för att undersökningen ska kunna avslutas i tid.

iii)

För att undersökningen ska kunna slutföras inom de fastställda tidsfristerna kommer kommissionen inte att beakta inlagor från berörda parter som lämnas efter utgången av tidsfristen för att lämna synpunkter på det slutliga utlämnandet eller, i tillämpliga fall, efter utgången av tidsfristen för att lämna synpunkter på det ytterligare slutliga utlämnandet.

8.   Möjlighet att lämna synpunkter på andra parters inlagor

För att garantera berörda parters rätt till försvar bör dessa ha möjlighet att lämna synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter. De får endast yttra sig om frågor som tagits upp i andra berörda parters inlagor och kan inte ta upp några nya frågor. De får endast yttra sig om frågor som tagits upp i andra berörda parters inlagor och kan inte ta upp några nya frågor.

När det gäller sådana synpunkter gäller följande tidsfrister:

i)

Synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter innan tidsfristen för införandet av provisoriska åtgärder löper ut ska, om inget annat anges, lämnas senast den 75:e dagen efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

ii)

Synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter till följd av utlämnande av de provisoriska undersökningsresultaten eller informationsdokumentet ska, om inget annat anges, lämnas inom sju dagar efter det att tidsfristen för att lämna synpunkter på de provisoriska undersökningsresultaten eller informationsdokumentet löpt ut.

iii)

Synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter till följd av det slutliga utlämnandet ska, om inget annat anges, lämnas inom tre dagar efter det att tidsfristen för att lämna synpunkter på det slutliga utlämnandet löpt ut. Om det förekommer ett ytterligare slutligt utlämnande ska synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter till följd av detta utlämnande, om inget annat anges, lämnas inom en dag efter det att tidsfristen för att lämna synpunkter på detta utlämnande löpt ut.

De angivna tidsfristerna påverkar inte kommissionens rätt att begära ytterligare uppgifter från berörda parter i de fall detta är motiverat.

9.   Förlängning av de tidsfrister som anges i detta tillkännagivande

Det är möjligt att begära förlängning av de tidsfrister som anges i detta tillkännagivande endast under särskilda omständigheter och en sådan begäran kommer endast att beviljas om den är välmotiverad.

Förlängning av de tidsfrister som anges i detta tillkännagivande bör endast begäras under särskilda omständigheter och en sådan begäran kommer bara att beviljas om den är vederbörligen motiverad. En eventuell förlängning av tidsfristen för att besvara frågeformulär kommer vanligtvis att vara begränsad till tre dagar och i regel till maximalt sju dagar. Vad gäller de tidsfrister för inlämning av andra uppgifter som anges i detta tillkännagivande ska förlängningar av dessa vara begränsade till tre dagar, såvida det inte kan påvisas att det föreligger särskilda omständigheter.

10.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen provisoriska eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter kan användas i stället.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

Underlåtenhet att lämna svar i datoriserad form ska inte anses utgöra bristande samarbete, under förutsättning att den berörda parten kan visa att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna svar på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

11.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden ingriper. Förhörsombudet behandlar ansökningar om tillgång till ärendehandlingar, tvister rörande konfidentiell behandling av dokument, ansökningar om förlängning av tidsfrister och alla andra ansökningar rörande berörda parters eller tredje parters rätt till försvar som kan uppkomma under förfarandets gång.

Förhörsombudet kan anordna ett hörande och agera som medlare mellan den eller de berörda parterna och kommissionens avdelningar för att säkra att de berörda parterna har möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar. En begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. Förhörsombudet kommer att pröva skälen för begäran. Dessa höranden bör endast anordnas om frågorna inte lösts med kommissionens avdelningar i vederbörlig ordning.

Varje begäran måste lämnas i god tid och så snart som möjligt för att förfarandet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt. I detta syfte ska berörda parter begära att förhörsombudet ingriper så snart som möjligt efter det att den händelse som motiverar ett ingripande inträffat. I princip ska de tidsramar som fastställs i avsnitt 5.7 för att begära att bli hörd av kommissionens avdelningar på motsvarande sätt vara tillämpliga på varje begäran om att bli hörd av förhörsombudet. När en begäran om att bli hörd lämnas utanför de tillämpliga tidsramarna kommer förhörsombudet även att undersöka orsakerna till den sena begäran, vilken typ av frågor som tas upp och vilken inverkan dessa frågor har på rätten till försvar, med vederbörlig hänsyn tagen till nödvändigheten av att säkerställa en god förvaltning och av att kunna slutföra undersökning i tid.

Mer information och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (11).

Ett meddelande om skydd av personuppgifter för att informera alla personer om behandlingen av personuppgifter inom ramen för kommissionens handelspolitiska verksamhet finns på GD Handels webbplats: https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Med den allmänna termen ”skada” avses både väsentlig skada, risk för väsentlig skada eller avsevärd försening av etablerandet av en industri i enlighet med artikel 3.1 i grundförordningen.

(3)  Hänvisningar till offentliggörandet av detta tillkännagivande avser offentliggörandet av detta tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/825 av den 30 maj 2018 om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 143, 7.6.2018, s. 1).

(5)  Om konsekvenserna av utbrottet av covid-19 för antidumpnings- och antisubventionsundersökningar (EUT C 86, 16.3.2020, s. 6).

(6)  En exporterande tillverkare är ett företag i det berörda landet som tillverkar den undersökta produkten och exporterar den till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inklusive närstående företag som ägnar sig åt tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den undersökta produkten.

(7)  I enlighet med artikel 9.6 i grundförordningen ska kommissionen bortse från varje noll- och minimimarginal och från marginaler som fastställts under de omständigheter som avses i artikel 18 i grundförordningen.

(8)  Detta avsnitt omfattar endast importörer som inte är närstående en exporterande tillverkare. Importörer som inte är närstående exporterande tillverkare ska fylla i bilaga I till frågeformuläret för dessa exporterande tillverkare. I enlighet med artikel 127 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska två personer anses vara närstående endast om a) de tillhör ledningen eller är styrelseledamöter i den andra personens företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) en tredje part äger, kontrollerar eller innehar direkt eller indirekt minst 5 % av utestående röstberättigande aktier eller andelar hos båda personerna, e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, g) de tillsammans kontrollerar direkt eller indirekt en tredje person, eller h) de är medlemmar av samma familj (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558). Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) far- eller morförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson eller svärdotter, vii) svåger och svägerska. I enlighet med artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen avses med person en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(9)  De uppgifter som lämnas av icke-närstående importörer får även användas för andra delar av denna undersökning än de som avser fastställande av dumpning.

(10)  Ett dokument märkt ”Sensitive” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet Gatt 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).


BILAGA

Version ”Sensitive”

Version ”För granskning av berörda parter”

(Kryssa för det alternativ som gäller)

ANTIDUMPNINGSFÖRFARANDE BETRÄFFANDE IMPORT AV VISSA VARMVALSADE PLATTA PRODUKTER AV JÄRN, OLEGERAT STÅL ELLER ANNAT LEGERAT STÅL MED URSPRUNG I TURKIET

UPPGIFTER FÖR URVALET AV ICKE-NÄRSTÅENDE IMPORTÖRER

Detta formulär är avsett att hjälpa icke-närstående importörer att lämna de uppgifter för stickprovsförfarandet som avses i avsnitt 5.3.2 i tillkännagivandet om inledande.

Både versionen märkt ”Sensitive” (version som är känslig) och versionen märkt ”For inspection by interested parties” (version som berörda parter kan begära att få ta del av) ska lämnas in till kommissionen i enlighet med tillkännagivandet om inledande.

1.   NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER

Fyll i följande uppgifter om företaget:

Företagets namn

 

Adress

 

Kontaktperson

 

E-postadress

 

Telefonnummer

 

Fax

 

2.   OMSÄTTNING OCH FÖRSÄLJNINGSVOLYM

Uppge företagets totala omsättning i euro (EUR) samt omsättning och vikt för importen till unionen samt för återförsäljningen på unionsmarknaden efter import från Turkiet under undersökningsperioden (1 januari 2019–31 december 2019) av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat eller annat legerat stål enligt definitionen i tillkännagivandet om inledande.

 

Ton

Värde i euro (EUR)

Företagets totala omsättning i euro (EUR)

 

 

Import av den undersökta produkten med ursprung i Turkiet till unionen

 

 

Import av den undersökta produkten till unionen (alla ursprung)

 

 

Återförsäljning på unionsmarknaden efter importen från Turkiet av den undersökta produkten

 

 

3.   FÖRETAGETS OCH DE NÄRSTÅENDE FÖRETAGENS VERKSAMHET (1)

Redogör för den verksamhet som bedrivs av företaget och alla de närstående företag (ange namn och i vilket förhållande de står till företaget) som ägnar sig åt tillverkning och/eller försäljning (på export och/eller på hemmamarknaden) av den produkt som översynen gäller. Det kan till exempel röra sig om inköp av, tillverkning på entreprenad av, bearbetning av eller handel med den undersökta produkten.

Företagets namn och adress

Verksamhet

Förhållande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna övriga relevanta uppgifter som företaget anser kunna vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

5.   ATTESTERING

Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker företaget till att eventuellt ingå i urvalet. Om företaget väljs ut för att ingå i urvalet innebär detta att det måste besvara ett frågeformulär och godta ett besök så att svaren kan kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Kommissionen kommer att grunda sina avgöranden beträffande icke-samarbetsvilliga importörer på tillgängliga uppgifter, vilket kan leda till att resultatet blir mindre gynnsamt för företaget än om det hade samarbetat.

Underskrift av bemyndigad tjänsteman:

Bemyndigad tjänstemans namn och befattning:

Datum:


(1)  I enlighet med artikel 127 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska två personer anses vara närstående endast om a) de tillhör ledningen eller är styrelseledamöter i den andra personens företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) en tredje part äger, kontrollerar eller innehar direkt eller indirekt minst 5 % av utestående röstberättigande aktier eller andelar hos båda personerna, e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, g) de tillsammans kontrollerar direkt eller indirekt en tredje person, eller h) de är medlemmar av samma familj (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558.). Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) far- eller morförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson eller svärdotter, vii) svåger och svägerska. I enlighet med artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen avses med person en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.).


Top