EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0174

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020

COM/2020/174 final

Bryssel den 2.4.2020

COM(2020) 174 final

2020/0055(APP)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Covid-19-utbrottet har på ett dramatiskt sätt påverkat samhället och ekonomin i Europeiska unionen och kräver att medlemsstaterna vidtar exceptionella åtgärder. Utbrottet är ett allvarligt hot mot människors hälsa, mot samhället och mot ekonomin. Den ekonomiska verksamheten störs, vilket leder till likviditetsproblem och en allvarlig försämring av den finansiella situationen bland ekonomiska aktörer (företag, särskilt små och medelstora företag). Medlemsstaterna ställs också inför ökade krav på statliga medel för att finansiera de allmänna hälso- och sjukvårdssystemen och upprätthålla samhällsservice.

För att hjälpa medlemsstaterna att hantera alla dessa utmaningar och reagera på effekterna av utbrottet föreslog kommissionen en lång rad åtgärder i investeringsinitiativet mot coronaeffekter 1 , inbegripet utnyttjande av de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2 . En förstärkning av EU:s civilskyddsmekanism/rescEU föreslogs för att samordna gemensam upphandling och öka lagren av läkemedel, personlig skyddsutrustning och medicinska produkter, och för att repatriera europeiska medborgare som är strandsatta utanför EU 3 . En förstärkning av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) föreslogs också.  

För att på lämpligt sätt möta de behov som följer av covid-19-utbrottet föreslår kommissionen nu att instrumentet för krisstöd, som inrättades 2016 under kulmen av flyktingkrisen, aktiveras med en budget på 2,7 miljarder euro för att bistå medlemsstaterna till följd av covid-19-utbrottet 4 . Mot bakgrund av den snabba utvecklingen av krisen föreslår kommissionen också ytterligare en förstärkning av unionens civilskyddsmekanism/rescEU med 300 miljoner euro i ytterligare budgetmedel för att underlätta en mer omfattande uppbyggnad av lagren och samordning av distributionen av nödvändiga resurser i Europa 5 . 

Detta kräver att särskilda instrument tas i anspråk eftersom det inte finns några marginaler eller möjligheter till omfördelning inom rubrik 3 i den fleråriga budgetramen. Tillgången till särskilda instrument för 2020 presenteras i den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för 2020 6 .På grundval av den nuvarande definitionen och omfattningen av de särskilda instrumenten i förordningen om den fleråriga budgetramen kan endast flexibilitetsmekanismen och marginalen för oförutsedda utgifter användas för detta ändamål, med tanke på att användningen av den samlade marginalen för åtaganden är begränsad till ungdom och sysselsättning samt migration och säkerhet. De nuvarande kombinerade tillgångarna via flexibilitetsmekanismen och marginalen för oförutsedda utgifter räcker inte för att täcka finansieringsbehoven för instrumentet för krisstöd och den omfattande förstärkningen av unionens civilskyddsmekanism/rescEU.

Med tanke på att detta är det sista året av den fleråriga budgetramen 2014–2020 och att EU står inför en aldrig tidigare skådad kris för människors hälsa och för ekonomin föreslår kommissionen att förordningen om den fleråriga budgetramen ändras i syfte att avskaffa begränsningarna i tillämpningsområdet för den samlade marginalen för åtaganden (artikel 14) så att en fullständig finansiering möjliggörs av de 3,0 miljarder euro för hantering av covid-19-utbrottet som föreslås i förslaget till ändringsbudget nr 2/2020 som läggs fram separat.

Kommissionen föreslår att hänvisningarna till ”ungdomssysselsättning” och ”migrations- och säkerhetsåtgärder” stryks i de relevanta artiklarna.

I artikel 135.2 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen 7 föreskrivs att ändringar av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 som antas på eller efter dagen för detta avtals ikraftträdande inte ska tillämpas på Förenade kungariket, i den utsträckning ändringarna påverkar Förenade kungarikets ekonomiska skyldigheter. De ändringar som föreskrivs i denna förordning är begränsade till ändringen av syftet med användningen av den samlade marginalen för åtaganden och ökar inte de ekonomiska skyldigheterna. Artikel 135.2 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen är därför inte tillämplig vid denna ändring.

2.BUDGETKONSEKVENSER

Detta förslag har inga omedelbara budgetkonsekvenser. Den samlade marginalen för åtaganden tas i anspråk och anslag tas upp i den årliga budgeten i enlighet med förfarandena i förordningen om den fleråriga budgetramen och det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

2020/0055 (APP)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 312,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande 8 ,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)Covid-19-utbrottet och den därmed förknippade folkhälsokrisen kräver extraordinära åtgärder och har medfört stort tryck på de medel som är tillgängliga inom och utanför den fleråriga budgetramens tak.

(2)För att unionen ska kunna finansiera en lämplig hantering av covid-19-utbrottet och den därmed förknippade krisen för människors hälsa och för ekonomin inom ramen för instrumentet för krisstöd 9 föreslås en ändring av det syfte för vilket de tillgängliga anslagen inom den samlade marginalen för åtaganden kan användas, i den mån det avser tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning, och migrations- och säkerhetsåtgärder.

(3)Det föreslås att den samlade marginalen för åtaganden tas i anspråk så snart som möjligt, så att den kan användas snabbt under 2020, såsom föreslås i förslaget till ändringsbudget nr 2/2020 10 . Denna ändring av förordning (EG) nr 1311/2013 bör träda i kraft senast samma dag som detta förslag till ändringsbudget antas.

(4)I artikel 135.2 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen 11 föreskrivs att ändringar av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 som antas på eller efter dagen för detta avtals ikraftträdande inte ska tillämpas på Förenade kungariket, i den utsträckning ändringarna påverkar Förenade kungarikets ekonomiska skyldigheter. De ändringar som föreskrivs i denna förordning är begränsade till ändringen av syftet med användningen av den samlade marginalen för åtaganden och ökar inte de ekonomiska skyldigheterna. Det är därför lämpligt att klargöra att artikel 135.2 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen inte är tillämplig vid denna ändring.

(5)Förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 ska ändras på följande sätt:

1)    I artikel 3.2 ska andra meningen ersättas med följande:

”Åtagandebemyndiganden som går utöver utgiftstaken för de berörda rubrikerna i budgetramen får införas i budgeten, om det är nödvändigt att utnyttja reserven för katastrofbistånd, Europeiska unionens solidaritetsfond, flexibilitetsmekanismen, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, marginalen för oförutsedda utgifter, den särskilda flexibiliteten för att minska ungdomsarbetslösheten och stärka forskningen och den samlade marginalen för åtaganden i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2012/2002 (*), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 (**) och det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (***).

_____________________________

(*)Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond ( EGT L 311, 14.11.2002, s. 3 ).

(**)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 855).

(***)Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 2 december 2013 om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).”

2)    Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a)    Titeln ska ersättas med följande:

”Den samlade marginalen för åtaganden”

b)    Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.    Marginaler som förblir tillgängliga under budgetramens tak för åtagandebemyndiganden ska utgöra en samlad marginal för åtaganden, som ska göras tillgänglig över de tak som fastställs i budgetramen för åren 2016–2020.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, ECB, EIB och Eurogruppen: Samordnad ekonomisk reaktion på Covid-19-utbrottet, COM(2020) 112 final, 13.3.2020.
(2)    Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 13 mars 2020 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013, förordning (EU) nr 1301/2013 och förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ mot coronaeffekter], COM(2020) 113 final, 13.3.2020.
(3)    Förslag till ändringsbudget nr 1/2020, COM(2020) 145, 27.3.2020.
(4)    Förslag till rådets förordning om aktivering av krisstöd enligt rådets förordning (EU) 2016/369 av den 15 mars 2016 och om ändring av dess bestämmelser med avseende på covid-19-utbrottet, COM(2020) 175, 2.4.2020.
(5)    Förslag till ändringsbudget nr 2/2020, COM(2020) 170, 2.4.2020.
(6)    Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om teknisk justering avseende särskilda instrument för 2020 (artikel 6.1 e och f i rådets förordning nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020), COM(2020) 173 final, 2.4.2020.
(7)    EUT L 29, 31.1.2020, s. 7.
(8)    EUT C , , s. .
(9)    COM(2020) 175, 2.4.2020.
(10)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
(11)    EUT L 29, 31.1.2020, s. 7.
Top