EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0080

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

COM/2020/80 final

Bryssel den 4.3.2020

COM(2020) 80 final

2020/0036(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

I meddelandet om den gröna given 1 lanserades en ny tillväxtstrategi för EU som ska ställa om unionen till ett rättvist och välmående samhälle med förbättrad livskvalitet för dagens och framtidens generationer, med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 inte längre förekommer några nettoutsläpp av växthusgaser och där den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen. Den europeiska gröna given bekräftar kommissionens ambition att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten senast 2050.

Åtgärder mot klimatförändringarna kan inte vänta. Atmosfären blir allt varmare och det leder redan nu till påverkan på människor. Allmänheten i Europa ser klimatförändringarna som ett allvarligt problem och efterlyser ökade insatser 2 . Klimatförändringarnas effekter slår allt hårdare mot vår planets ekosystem och den biologiska mångfalden, såväl som mot våra hälso- och livsmedelssystem. FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC) har lagt fram en specialrapport om effekterna av en global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella nivåer och relaterade banor för globala växthusgasutsläpp. Rapporten bekräftar att klimatförändringarnas effekter ökar snabbt med en stigande global medeltemperatur och konstaterar att redan en tvågradig uppvärmning skulle leda till dramatiska klimatförändringseffekter. Rapporten uppskattar att man för att ligga på en bana mot en begränsning av temperaturökningen till 1,5 grader måste uppnå nettonollutsläpp av koldioxid globalt kring 2050 och neutralitet för alla andra växthusgaser något senare under detta århundrade. Denna brådskande utmaning kräver att EU ökar sina insatser och visar globalt ledarskap genom att bli klimatneutralt senast 2050. Alla ekonomiska sektorer måste omfattas och man måste, senast 2050, kompensera inte bara alla återstående koldioxidutsläpp, utan även alla återstående utsläpp av andra växthusgaser, så som anges i meddelandet En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi 3 , och som bekräftades genom meddelandet om den europeiska gröna given.

Både Europaparlamentet och Europeiska rådet har ställt sig bakom EU:s långsiktiga klimatneutralitetsmål.

Genom sin resolution om klimatförändringar av den 14 mars 2019 ställde sig Europaparlamentet bakom EU:s mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 4 . I sina resolutioner av den 28 november 2019 betonade parlamentet att EU i egenskap av global ledare och tillsammans med andra stora globala ekonomier måste arbeta för att åstadkomma nettonollutsläpp av växthusgaser så snart som möjligt och senast 2050 5 , och utlyste ett klimat- och miljönödläge 6 . Europaparlamentet riktade också en uppmaning till kommissionen om att på ett uttömmande sätt bedöma klimat- och miljökonsekvenserna av alla relevanta lagstiftnings- och budgetförslag och säkerställa att de till fullo överensstämmer med målet att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader och att de inte bidrar till förlusten av biologisk mångfald, samt se till att genomföra en omfattande reform av unionens jordbruks-, handels-, transport-, energi- och infrastrukturinvesteringspolitik. I sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna given efterlyste Europaparlamentet en nödvändig omställning till ett klimatneutralt samhälle senast 2050 och att detta ska bli en europeisk framgångssaga 7 .

Europeiska rådet har angett byggandet av ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa som en av de fyra huvudsakliga prioriteringarna i den strategiska agendan för 2019–2024 8 . I sina slutsatser av den 12 december 2019 ställde sig Europeiska rådet, mot bakgrund av de senaste tillgängliga vetenskapliga rönen och nödvändigheten av att intensifiera de globala klimatåtgärderna, bakom målet att i överensstämmelse med målen i Parisavtalet uppnå ett klimatneutralt EU senast 2050 9 . Europeiska rådet konstaterade att ett stödjande ramverk måste inrättas och att omställningen kommer att kräva betydande offentliga och privata investeringar. Europeiska rådet konstaterade också att all relevant EU-lagstiftning och EU-politik måste vara förenlig med och bidra till uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, och uppmanade kommissionen att undersöka huruvida detta kräver en anpassning av de gällande bestämmelserna.

I EU finns det ett omfattande politiskt ramverk som syftar till att minska växthusgasutsläppen. Man har redan börjat modernisera och ställa om ekonomin mot klimatneutralitet. Mellan 1990 och 2018 minskade man växthusgasutsläppen med 23 % 10 , medan ekonomin växte med 61 %. Men det behövs ytterligare åtgärder inom samtliga sektorer eftersom den nuvarande politiken endast förväntas minska växthusgasutsläppen med 60 % fram till 2050. Mycket mer måste alltså göras för att uppnå klimatneutralitet.

Mot denna bakgrund syftar detta förslag till att skapa en ram för att uppnå klimatneutralitet i EU. Det avser att ange riktningen genom att beskriva en utvecklingsbana mot klimatneutralitet, göra så att företag, arbetstagare, investerare och konsumenter får ökad visshet om och större förtroende för EU:s åtagande, samt ge tydlighet och ansvarighet, och därmed understödja välstånd och jobbskapande. Förslaget syftar därför till att i lagstiftning förankra EU:s klimatneutralitetsmål för 2050, som ligger i linje med de vetenskapliga slutsatserna från IPCC och den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES), och bidra till genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar, inbegripet dess långsiktiga mål att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen långt under två grader över förindustriell nivå samt göra ansträngningar för att hålla den under 1,5 grader. Dessutom syftar det till att bidra till genomförandet av målen för hållbar utveckling. I förslaget fastställs vidare förutsättningarna för att bestämma en utvecklingsbana mot klimatneutralitet i unionen till 2050, regelbunden bedömning av framstegen mot klimatneutralitet och den fastställda utvecklingsbanans ambitionsnivå, samt mekanismer i händelse av otillräckliga framsteg eller bristande överensstämmelse med EU:s klimatneutralitetsmål för 2050.

Trots insatser för att minska utsläppen av växthusgaser påverkar klimatförändringarna redan EU:s miljö, medborgare och ekonomi, och kommer att fortsätta att göra det även framöver. Det är därför viktigt med fortsatta och mer ambitiösa åtgärder för klimatanpassning, bland annat genom kraftfullare insatser för klimatsäkring, stärkt motståndskraft, förebyggande och beredskap, samt även att säkerställa en rättvis omställning.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Förslaget innebär att den befintliga politiska ramen kompletteras genom att en långsiktig färdriktning fastställs och klimatneutralitetsmålet för 2050 förankras i EU:s lagstiftning. Vidare förstärkts åtgärderna för klimatanpassning, och ett förfarande för att fastställa och se över en utsläppsbana fram till 2050 införs tillsammans med regelbunden bedömning och ett förfarande i händelse av otillräckliga framsteg eller brist på samstämmighet. Kommissionen åläggs också att se över befintliga policyåtgärder och EU-rättsakter för att se till att de överensstämmer med klimatneutralitetsmålet och med den fastställda utsläppsbanan. Överensstämmelse med förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder har säkerställts genom följdändringar av den förordningen. Flera andra europeiska initiativ inom ramen för den gröna given har antagits, såsom investeringsplanen inom den gröna given 11 , och förslaget till förordning om inrättande av en fond för rättvis omställning 12 . Andra initiativ är under utarbetande och kommer att bidra till att uppnå denna förordnings syften. Det rör sig bland annat om en ny, mer ambitiös EU-strategi för anpassning till klimatförändringarna, lansering av den europeiska klimatpakten, en strategi för EU:s industripolitik för att hantera den dubbla utmaningen med den gröna och den digitala omställningen och en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin, samt en strategi för hållbar finansiering, bland annat för att ytterligare integrera hållbarhet i reglerna för bolagsstyrning.

När det gäller befintliga politiska instrument i 2030-perspektivet bör kommissionen bedöma och lägga fram förslag för att höja unionens 2030-mål för minskade växthusgasutsläpp för att säkerställa att det är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 2050. Senast i september 2020 kommer kommissionen att lägga fram en konsekvensbedömd plan för att höja EU:s 2030-mål för minskade växthusgasutsläpp till minst 50 % och mot 55 %, jämfört med 1990 års nivåer, på ett ansvarsfullt sätt. Kommissionen kommer att föreslå ändringar av denna förordning i enlighet med detta och, senast i juni 2021, se över alla relevanta politiska instrument och vid behov föreslå ändringar av dem.

För perioden 2030–2050 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för att komplettera denna förordning genom att fastställa en utvecklingsbana på unionsnivå för att över tiden uppnå 2050-målet.

Den globala klimatutmaningen kräver globala åtgärder. EU som står för mindre än 10 % av de globala växthusgasutsläppen kan inte på egen hand lösa klimatproblemet utan att andra också agerar, men går i täten vad gäller den globala omställningen till en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser. Eftersom de globala framstegen mot målen i Parisavtalet är otillräckliga är EU:s ledarskap nu viktigare än någonsin. Samtidigt som EU fastställer sina egna ambitiösa mål kommer man också att fortsätta de internationella förhandlingarna för att höja ambitionsnivån hos de stora utsläpparna inför FN:s klimatkonferens 2020 i Glasgow. EU kommer att fortsätta att driva en ambitiös klimatpolitik internationellt, även inom ramen för kraftfulla klimatdiplomatiska insatser, och samarbeta intensivt med alla partner för att stärka den kollektiva ansträngningen och samtidigt säkerställa lika konkurrensvillkor.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

EU-åtgärder och EU-politik på alla områden måste samverka för att hjälpa EU till en framgångsrik och rättvis omställning till klimatneutralitet och en hållbar framtid, vilket även framhölls i kommissionens meddelande om den europeiska gröna given. På det viset är detta initiativ kopplat till många andra politikområden, inklusive unionens utrikespolitik. Kommissionen tillkännagav att den kommer att förbättra hur frågor om hållbarhet och innovation hanteras i riktlinjerna för bättre lagstiftning och med de tillhörande verktygen, med målet att alla EU-initiativ ska leva upp till en grön princip som går ut på att ”inte vålla skada”.

Att kommissionen utfärdar rekommendationer till medlemsstaterna, såsom fastställs i förslaget, fungerar som ett komplement till de rekommendationer som utfärdas inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Medan den europeiska planeringsterminen inriktar sig på frågor som rör makroekonomiska och strukturella reformer, som visserligen också omfattar klimatfrågor, fokuserar det här initiativet på särskild politisk utveckling som är oförenlig med klimatneutralitetsmålet eller utvecklingsbanan mot klimatneutralitet.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

I artiklarna 191–193 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) bekräftas och specificeras EU:s befogenheter på klimatområdet. Den rättsliga grunden för detta förslag är artikel 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med artiklarna 191 och 192.1 i EUF-fördraget ska Europeiska unionen bidra till att bland annat följande mål uppnås: Att bevara, skydda och förbättra miljön och att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem, särskilt för att bekämpa klimatförändringen.

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Klimatförändringarna är till sin natur en gränsöverskridande utmaning som inte kan lösas genom enbart nationella eller lokala åtgärder. Genom samordnade EU-åtgärder kan nationella och lokala åtgärder effektivt kompletteras och stärkas och klimatinsatserna förbättras. Det är nödvändigt att klimatåtgärderna samordnas på europeisk nivå och, när så är möjligt, på internationell nivå. Åtgärder på EU-nivå är motiverade av subsidiaritetsskäl. Sedan 1992 har EU arbetat med att ta fram gemensamma lösningar och driva på globala insatser för att ta itu med klimatförändringarna. Mer specifikt bör åtgärder på EU-nivå inriktas på att uppnå långsiktiga klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som man säkerställer rättvisa och miljöintegritet. Att inrätta ett gediget styrsystem för EU:s 2050-mål för klimatneutralitet kommer att bidra till att EU ligger kvar i riktning mot att uppnå målet. Klimatanpassningspolitik på EU-nivå gör det möjligt att integrera anpassningsåtgärder i nyckelsektorer, på olika styrnivåer och i EU:s olika politikområden.

Proportionalitetsprincipen

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen eftersom det inte går utöver vad som är nödvändigt för att bygga upp en ram för att uppnå klimatneutralitet. Det syftar till att ange riktningen genom att styra in EU på vägen mot klimatneutralitet, ge visshet om EU:s åtagande samt ge tydlighet och ansvarighet genom att fastställa en bedömnings- och rapporteringsprocess. Medlemsstaterna måste enligt förslaget vidta nödvändiga åtgärder för att gemensamt uppnå klimatneutralitetsmålet, men särskilda strategier eller åtgärder föreskrivs inte, vilket ger dem flexibilitet, med beaktande av den rättsliga ramen för att uppnå 2030-målen för minskning av växthusgasutsläpp. Förslaget innefattar en mekanism för översyn av befintlig politik och unionslagstiftning, eller fastställande av nya åtgärder, men innehåller ännu inte de detaljerade förslagen. På samma sätt ges genom förslaget flexibilitet för att säkerställa att EU ökar sin förmåga till anpassning till klimatförändringarnas effekter.

Val av instrument

Detta förslags syften uppnås bäst genom en förordning eftersom det då säkerställs att bestämmelserna blir direkt tillämpliga. Medlemsstaterna åläggs att bidra till att det långsiktiga målet uppnås, och många av bestämmelserna riktar sig till kommissionen (bedömning, rapportering, rekommendationer, nya åtgärder, översyn) och även till Europeiska miljöbyrån. De skulle därför inte kunna genomföras genom nationellt införlivande. En rättsakt, snarare än något icke-lagstiftningsinitiativ, är nödvändigt för att förankra det långsiktiga målet i EU-lagstiftningen.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Samråd med berörda parter

I samband med utarbetandet av meddelandet En ren jord åt alla genomförde kommissionen ett offentligt samråd 17 juli–9 oktober 2018, och fick fler än 2 800 svar från ett brett spektrum av intressenter. Kommissionen bjöd också in till ett forum för berörda parter den 10–11 juli 2018. Genom det offentliga samrådet kunde man konstatera att det finns starkt stöd, både från enskilda och från organisationer, för att EU ska uppnå en balans mellan utsläpp och upptag av växthusgaser senast 2050. En sammanfattande rapport om de samrådsaktiviteter som ägde rum i samband med meddelandet En ren jord åt alla åtföljer den djupgående analys som ligger till grund för kommissionens meddelande COM (2018)773 13 . Meddelandet följdes av ett år av omfattande samtal mellan medlemsstaterna, institutioner, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, företag, industrin, berörda parter och allmänheten. Detta stora engagemang från alla grupper gjorde att debatten kunde mogna och ett brett samförstånd om EU:s ambitionsnivå för 2050 kunde utvecklas 14 . Den 28 januari 2020 anordnade kommissionen dessutom ett offentligt forum, där många olika typer av intressenter fördes samman för en diskussion om genomförandet av den europeiska gröna given och klimatlagen. En expertpanel delade med sig av sina åsikter om innehållet i klimatlagen, diskuterade sociala och finansiella aspekter av den europeiska gröna given och svarade på frågor från allmänheten. Kommissionen offentliggjorde också en färdplan för initiativet som var öppen för återkoppling under fyra veckor, från 9 januari till 6 februari 2020. Många av de intressenter som deltog i evenemanget lämnade synpunkter. Totalt inkom 926 svar. Bland deltagarna fanns flera europeiska och nationella sammanslutningar som företräder olika industrisektorer, bland annat energi-, fordons- och stålsektorerna, samt privata företag, icke-statliga organisationer och många privatpersoner. Offentliga myndigheter från sju medlemsstater (Danmark, Frankrike, Tyskland, Portugal, Spanien, Sverige och Nederländerna) och Norge bidrog till samrådet.

Konsekvensbedömning

Kommissionen gjorde en djupgående analys som underlag för meddelandet En ren jord åt alla 15 . Genom att titta alla ekonomiska huvudsektorer, däribland energi, transport, industri och jordbruk, undersöks hur klimatneutralitet kan uppnås. Nuvarande politik kommer att ha fortsatta effekter efter 2030, med uppskattade utsläppsminskningar på cirka 60 % fram till 2050, men detta är inte tillräckligt som EU-bidrag till Parisavtalets temperaturmål. Man analyserade ett antal olika scenarier som alla skulle leda till en omställning till nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Man utgick från befintliga – men i vissa fall fortfarande framväxande – tekniska lösningar, ökat medborgarinflytande och anpassning av åtgärder på viktiga områden som industripolitik, cirkulärekonomin, finansiering eller forskning och innovation, samtidigt som social rättvisa vid omställningen säkerställs. Bedömningen bygger på vetenskaplig litteratur och synpunkter från många olika aktörer samt på integrerade modeller som gör det möjligt att bättre förstå omvandlingen av energi-, industri-, byggnads-, transport-, jordbruks-, skogsbruks- och avfallssektorerna, och det komplexa samspelet mellan dem. Med tanke på att det nyligen (november 2018) redan har gjorts en fullständig analys av konsekvenserna av 2050-målet för klimatneutralitet, och en utvärdering av EU:s klimatanpassningsstrategi, krävs ingen konsekvensbedömning i detta skede.

Grundläggande rättigheter

Förslaget är förenligt med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i framför allt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det bidrar framför allt till målet att uppnå en hög miljöskyddsnivå i enlighet med principen om hållbar utveckling enligt artikel 37 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 16 .

4.BUDGETKONSEKVENSER

De indirekta effekterna på medlemsstaternas budgetar kommer att bero på deras egna val av nationell politik och nationella åtgärder för att minska växthusgasutsläppen, och andra begränsnings- eller anpassningsåtgärder. Konsekvenserna kommer mestadels ha sin grund i eventuella kompletterande förslag om att ändra relaterade instrument, eller införa nya, för att uppnå de ytterligare minskningar av växthusgasutsläppen som krävs, vilket kommer att läggas fram i den konsekvensbedömda planen för att höja EU:s 2030-mål för minskning av växthusgasutsläppen.

För genomförandet av detta förslag behövs en omfördelning av personalresurser inom kommissionen samt en mindre förstärkning av personalen vid Europeiska miljöbyrån (EEA). Behoven presenteras i den bifogade finansieringsöversikten.

5.ÖVRIGA INSLAG

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

För att säkerställa att EU ligger kvar på rätt väg mot att uppnå klimatneutralitetsmålet för EU 2050 är det av högsta vikt att ha transparent och regelbunden rapportering från medlemsstaterna, tillsammans med robusta bedömningar från kommissionens sida, och mekanismer för att säkerställa att framstegen utvärderas. Detta initiativ bygger på den process för integrerade nationella energi- och klimatplaner och den robusta ram för transparens i fråga om växthusgasutsläpp och annan klimatinformation som finns i förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder. Kommissionen kommer bland annat att använda den information som medlemsstaterna lämnar och rapporterar enligt den förordningen som underlag för en regelbunden bedömning av framstegen. Det rör sig bland annat om information om växthusgasutsläpp, politiska strategier och åtgärder, prognoser och klimatanpassning. Kommissionen kommer också att använda sig av denna information för granskningen av genomförandet av miljölagstiftningen och övervakningen av miljöhandlingsprogrammen. Informationen från medlemsstaterna kan komma att kompletteras med systematiska atmosfäriska observationer både in situ och genom fjärranalys, såsom de observationer som görs genom Copernicus. Kommissionen kommer också att regelbundet bedöma om utvecklingsbanan kräver uppdatering och översyn av politik och lagstiftning, och vidta åtgärder i händelse av otillräckliga framsteg.

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

I artikel 2 fastställs EU:s klimatneutralitetsmål för 2050, som omfattar alla sektorer och alla växthusgaser – inte bara koldioxid – och som ska uppnås inom unionen. Artikeln återspeglar Parisavtalets artikel 4.4 som säger att de parter som är utvecklade länder bör fortsätta att ta ledningen genom att förbinda sig till absoluta utsläppsminskningsmål som gäller hela ekonomin. Det erkänns också att även om växthusgasutsläpp i första hand bör undvikas vid källan kommer det att krävas upptag av växthusgaser för att kompensera för återstående utsläpp från sektorer där det är som svårast att eliminera dem. Den naturliga sänka som utgörs av skogar, mark, jordbruksarealer och våtmarker bör upprätthållas och ökas ytterligare. Teknik för att fånga in koldioxid, såsom avskiljning, lagring och användning, bör bli kostnadseffektiv och allmänt spridd. Artikeln kräver också att Europaparlamentet, rådet och kommissionen samt medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder både på unionsnivå och på nationell nivå för ett gemensamt uppnående av detta mål. Av dessa åtgärder kommer unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

Att fastställa en bana för minskning av växthusgasutsläppen på unionsnivå bidrar till att säkerställa att EU:s 2050-mål för klimatneutralitet uppnås (artikel 3). Kommissionen kommer att utvärdera EU:s utvecklingsbana vart femte år, i linje med Parisavtalets tidsfrister. Inom ramen för Parisavtalet utvärderar parterna regelbundet dess genomförande och bedömer de kollektiva framstegen när det gäller att uppnå avtalets syfte och långsiktiga mål, genom den ”globala översynen”. Senast sex månader efter varje global översyn kommer kommissionen att se över utvecklingsbanan.

Artikel 4 rör anpassning till klimatförändringarna. Trots insatser för att begränsa klimatförändringarna leder de redan nu till stora påfrestningar i Europa och kommer att göra det även i framtiden. Stärkta åtgärder för att öka anpassningsförmågan, stärka motståndskraften och minska sårbarheten är därför av högst vikt, med utgångspunkt i unionslagstiftning som redan innehåller särskilda klimatanpassningsmål. Att utarbeta och genomföra strategier och planer för klimatanpassning är en väsentlig del av detta. EU:s nya klimatanpassningsstrategi kommer att vara direkt inriktat på att bidra till detta mål. 

Kommissionen kommer att bedöma framstegen vart femte år, i linje med Parisavtalets tidsfrister (artikel 5–7). Före varje global översyn kommer kommissionen att bedöma och rapportera om medlemsstaternas gemensamma framsteg mot att uppnå klimatneutralitetsmålet eller mot klimatanpassning, och även om huruvida unionens åtgärder ligger i linje med klimatneutralitetsmålet eller huruvida de är tillräckliga för att öka anpassningsförmågan, stärka motståndskraften och minska sårbarheten. Kommissionen kommer att vidta nödvändiga åtgärder om bedömningen tyder på att unionsåtgärderna inte är samstämmiga och adekvata, eller om framstegen är otillräckliga. Kommissionen kommer också att regelbundet bedöma relevanta nationella åtgärder och utfärda rekommendationer om den finner bristande samstämmighet eller att åtgärderna är otillräckliga.

2020/0036 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 17 ,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande 18 ,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)I sitt meddelande av den 11 december 2019 om den gröna given 19 lade kommissionen fram en ny tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 inte längre förekommer några nettoutsläpp av växthusgaser och där den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen. Den syftar också till att skydda, bevara och förbättra EU:s naturkapital och skydda allmänhetens hälsa och välbefinnande från miljörelaterade risker och effekter. Samtidigt måste omställningen vara rättvis och inkluderande, och ingen får lämnas utanför.

(2)Specialrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) om effekterna av en global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella nivåer och relaterade banor för globala växthusgasutsläpp 20 ger en stark vetenskaplig grund för att bekämpa klimatförändringarna och visar på behovet av att intensifiera klimatinsatserna. Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen snabbt måste minskas och att klimatförändringarna måste begränsas till 1,5 °C, särskilt för att minska sannolikheten för extrema väderhändelser. I sin globala utvärderingsrapport 21 från 2019 visade den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) att den biologiska mångfalden i världen utarmas och att klimatförändringarna är den tredje viktigaste orsaken till förlust av biologisk mångfald 22 .

(3)Det är nödvändigt med ett fast, långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk och samhällelig omvandling, sysselsättning, tillväxt och uppnående av FN:s mål för hållbar utveckling, samt för att på ett rättvist och kostnadseffektivt gå mot det temperaturmål som fastställdes i Parisavtalet om klimatförändringar från 2015 vid den 21:a partskonferensen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (nedan kallat Parisavtalet).

(4)Parisavtalet fastställer ett långsiktigt mål om att hålla ökningen i den globala medeltemperaturen långt under 2 °C över förindustriell nivå samt göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriell nivå 23 , och framhåller vikten av att anpassa sig till de skadliga effekterna av klimatförändringen 24 och göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga växthusgasutsläpp och en klimatmässigt motståndskraftig utveckling 25 .

(5)Unionens och medlemsstaternas klimatarbete syftar till att skydda jorden och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, livsmedelssystem, ekosystemens integritet och den biologiska mångfalden mot hotet från klimatförändringarna, inom ramen för Agenda 2030 för hållbar utveckling och med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, samt att maximera välståndet inom planetens gränser och stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringar och minska dess sårbarhet.

(6)För att uppnå klimatneutralitet bör det krävas att alla ekonomiska sektorer bidrar. Med tanke på energiproduktionens och energianvändningens betydelse för växthusgasutsläppen är det av högsta vikt att övergå till ett hållbart energisystem med överkomliga priser och försörjningstrygghet, som vilar på en välfungerande inre energimarknad. Den digitala omvandlingen, teknisk innovation, och forskning och utveckling är också viktiga för att ge draghjälp på vägen mot klimatneutralitetsmålet.

(7)Unionen har bedrivit en ambitiös klimatpolitik och upprättat ett regelverk för att uppnå sitt 2030-mål för minskade växthusgasutsläpp. Den lagstiftning som ska bidra till att uppfylla målet utgörs bland annat av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG 26 genom vilket ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser införs inom unionen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 27 som inför nationella mål för minskning av växthusgasutsläppen senast 2030, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 28 genom vilken medlemsstaterna åläggs att balansera växthusgasutsläpp och upptag från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

(8)Dessutom lade kommissionen i sitt meddelande av den 28 november 2018 En ren jord åt alla: En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi fram en vision för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen till 2050 genom en socialt rättvis och kostnadseffektiv omställning.

(9)Genom åtgärdspaketet om ren energi för alla i EU 29 har unionen arbetat med en ambitiös agenda för minskade koldioxidutsläpp, särskilt genom att skapa en robust energiunion där mål för 2030 för energieffektivitet och användning av förnybar energi fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU 30 och (EU) 2018/2001 31 , och genom att skärpa relevant lagstiftning, bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU 32 .

(10)Unionen är en global ledare i omställningen till klimatneutralitet och är fast besluten att bidra till att höja den globala ambitionsnivån och att stärka de globala insatserna mot klimatförändringar med alla medel som står till dess förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(11)Europaparlamentet har efterlyst en nödvändig omställning till ett klimatneutralt samhälle senast 2050 och att detta ska bli en europeisk framgångssaga 33 ,och har även utlyst ett klimat- och miljönödläge 34 . I sina slutsatser av den 12 december 2019 35 enades Europeiska rådet om målet att uppnå en klimatneutral union senast 2050, i överensstämmelse med målen i Parisavtalet, samtidigt som man konstaterar att det är nödvändigt att upprätta ett stödjande ramverk och att omställningen kommer att kräva betydande offentliga och privata investeringar. Europeiska rådet uppmanade också kommissionen att utarbeta ett förslag till långsiktig strategi för unionen snarast möjligt under 2020 så att det kan antas av rådet och läggas fram för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

(12)Unionen bör sträva efter att uppnå en balans i hela ekonomin mellan antropogena växthusgasutsläpp och växthusgasupptag genom naturliga och tekniska lösningar, inom unionen senast 2050. Det unionsomfattande målet om klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av alla medlemsstater gemensamt, och medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet och kommissionen bör vidta de åtgärder som krävs för att göra det möjligt att uppnå detta mål. Av dessa åtgärder kommer unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

(13)Unionen bör fortsätta sitt klimatarbete och sitt internationella klimatledarskap efter 2050 för att skydda jorden och människorna mot hotet från farliga klimatförändringar, med sikte på de temperaturmål som fastställs i Parisavtalet och i enlighet med IPCC:s vetenskapliga rekommendationer.

(14)Anpassningsåtgärder är en viktig del av de långsiktiga globala åtgärderna i samband med klimatförändringarna. Medlemsstaterna och unionen bör därför öka anpassningsförmågan, stärka motståndskraften och minska sårbarheten gentemot klimatförändringarna, i enlighet med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera sidofördelarna med annan miljöpolitik och miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör anta heltäckande nationella anpassningsstrategier och anpassningsplaner.

(15)När de vidtar relevanta åtgärder på unionsnivå och nationell nivå för att uppnå klimatneutralitetsmålet bör medlemsstaterna och Europaparlamentet, rådet och kommissionen beakta hur omställningen till klimatneutralitet bidrar till medborgarnas välbefinnande, samhällets välstånd och ekonomins konkurrenskraft, energi- och livsmedelsförsörjning och överkomliga priser, rättvisa och solidaritet mellan och inom medlemsstaterna med tanke på deras ekonomiska möjligheter, nationella förhållanden och behovet av konvergens över tiden, behovet av att göra omställningen rättvis och socialt jämlik, bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, särskilt rön som rapporteras av IPCC, behovet av att integrera klimatrelaterade risker i investerings- och planeringsbeslut, kostnadseffektivitet och teknikneutralitet för att uppnå minskningar och upptag av växthusgaser samt ökad motståndskraft, och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå över tiden.

(16)Omställningen till klimatneutralitet kräver förändringar inom samtliga politikområden och gemensamma insatser inom alla sektorer i ekonomin och samhället, vilket kommissionen framhåller i sitt meddelande om den gröna given. I sina slutsatser av den 12 december 2019 konstaterade Europeiska rådet också att all relevant EU-lagstiftning och EU-politik måste vara förenlig med och bidra till uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, och uppmanade kommissionen att undersöka huruvida detta kräver en anpassning av de gällande bestämmelserna.

(17)I meddelandet om den gröna given angav kommissionen sin avsikt att bedöma och lägga fram förslag för att höja unionens 2030-mål för minskade växthusgasutsläpp för att säkerställa att det är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 2050. I sitt meddelande betonade kommissionen att all unionspolitik bör bidra till klimatneutralitetsmålet och att alla sektorer bör bidra. Senast till september 2020 bör kommissionen, på grundval av en heltäckande konsekvensbedömning och med beaktande av sin analys av de integrerade nationella energi- och klimatplaner som den mottagit i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 36 , se över unionens klimatmål för 2030 och undersöka alternativ för ett nytt mål för 2030 med en utsläppsminskning på 50–55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om kommissionen anser det nödvändigt att ändra unionens 2030-mål bör den lägga fram förslag för Europaparlamentet och rådet om ändring av denna förordning enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör kommissionen senast den 30 juni 2021 bedöma hur den unionslagstiftning som är relevant för att uppnå målet skulle behöva ändras för att uppnå utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört med 1990.

(18)För att säkerställa att unionen och medlemsstaterna är på rätt spår mot att uppnå klimatneutralitetsmålet och går framåt med klimatanpassningsarbetet bör kommissionen regelbundet bedöma framstegen. Om medlemsstaternas gemensamma framsteg mot att uppnå klimatneutralitetsmålet eller med klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga eller om unionsåtgärder inte är förenliga med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga för att öka anpassningsförmågan, stärka motståndskraften eller minska sårbarheten, bör kommissionen vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med fördragen. Kommissionen bör också regelbundet bedöma relevanta nationella åtgärder och utfärda rekommendationer om den anser att en medlemsstats åtgärder inte är förenliga med klimatneutralitetsmålet eller otillräckliga för att öka anpassningsförmågan, stärka motståndskraften och minska sårbarheten gentemot klimatförändringarna.

(19)Kommissionen bör säkerställa en robust och objektiv bedömning som bygger på de senaste vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska rönen, och där ett brett spektrum av oberoende sakkunskap representeras, och grunda sin bedömning på relevant information, bland annat uppgifter som lämnats och rapporterats av medlemsstaterna, rapporter från Europeiska miljöbyrån och bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet IPCC:s rapporter. Med tanke på att kommissionen har åtagit sig att undersöka hur EU:s taxonomi kan användas av den offentliga sektorn inom ramen för den europeiska gröna given, bör detta omfatta information om miljömässigt hållbara investeringar, från unionen och medlemsstaterna, som överensstämmer med förordning (EU) 2020/... [taxonomiförordningen] när sådan information blir tillgänglig. Kommissionen bör använda europeisk statistik och data om sådana finns att tillgå och använda sig av expertgranskning. Europeiska miljöbyrån bör bistå kommissionen när så är lämpligt och i enlighet med sitt årliga arbetsprogram.

(20)Eftersom medborgare och lokalsamhällen spelar en viktig roll när det gäller att driva på omställningen till klimatneutralitet bör man göra det lättare att uppbåda ett starkt allmänt och socialt engagemang för klimatåtgärder. Kommissionen bör därför samverka med alla delar av samhället för att stärka deras ställning och möjligheter i arbetet mot ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle, bland annat genom att lansera en europeisk klimatpakt.

(21)För att situationen ska vara förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, inbegripet företag, arbetstagare, investerare och konsumenter, och för att de ska känna förtroende, för att säkerställa att omställningen till klimatneutralitet är oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis minskning över tiden och som hjälp vid bedömningen av om åtgärderna och framstegen är förenliga med klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för att fastställa en utvecklingsbana mot att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen senast 2050. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 37 . För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(22)I enlighet med kommissionens åtagande i fråga om principerna om bättre lagstiftning bör man sträva efter samstämmighet mellan unionens olika instrument för minskning av växthusgasutsläppen. Systemet för att mäta framstegen mot att uppnå klimatneutralitetsmålet och bedöma om vidtagna åtgärder är förenliga med det målet bör bygga på och vara förenligt med den styrningsram som fastställs i förordning (EU) 2018/1999. I synnerhet bör systemet för regelbunden rapportering och ordningsföljden för kommissionens bedömning och åtgärder på grundval av rapporteringen anpassas till kraven på medlemsstaterna att överlämna information och rapporter i förordning (EU) 2018/1999. Förordning (EU) 2018/1999 bör därför ändras så att klimatneutralitetsmålet inkluderas i de relevanta bestämmelserna.

(23)Klimatförändringarna är till sin natur en gränsöverskridande utmaning och det behövs samordnade åtgärder på unionsnivå som på ett effektivt sätt kompletterar och stärker den nationella politiken. Eftersom målet för denna förordning – att uppnå klimatneutralitet i unionen senast 2050 – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av sin omfattning och sina verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs en ram för en oåterkallelig och gradvis minskning av växthusgasutsläpp och förbättrade upptag genom naturliga eller andra sänkor i unionen.

I denna förordning fastställs ett bindande mål om klimatneutralitet i unionen senast 2050, med sikte på att uppnå det långsiktiga temperaturmål som anges i artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram för att göra framsteg mot det globala klimatanpassningsmål som fastställs i artikel 7 i Parisavtalet.

Denna förordning ska tillämpas på antropogena utsläpp och upptag genom naturliga eller andra sänkor av de växthusgaser som förtecknas i del 2 i bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

Artikel 2

Mål om klimatneutralitet

1.Utsläpp och upptag i hela unionen av växthusgaser som omfattas av unionsrätten ska vara i balans senast 2050 så att utsläppen därmed vid den tidpunkten minskar till netto noll.

2.De relevanta unionsinstitutionerna och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder på unionsnivå respektive nationell nivå för att möjliggöra ett gemensamt uppnående av det klimatneutralitetsmål som anges i punkt 1, med beaktande av vikten av att främja rättvisa och solidaritet mellan medlemsstaterna.

3.Senast i september 2020 ska kommissionen se över unionens klimatmål för 2030 som avses i artikel 2.11 i förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund av det klimatneutralitetsmål som anges i artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett nytt mål för 2030 med en utsläppsminskning på 50–55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om kommissionen anser det nödvändigt att ändra det målet ska den lägga fram förslag för Europaparlamentet och rådet enligt vad som är lämpligt.

4.Senast den 30 juni 2021 ska kommissionen bedöma hur den unionslagstiftning som ska bidra till att uppnå unionens 2030-mål skulle behöva ändras för att möjliggöra utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört med 1990 års nivåer och för att uppnå det klimatneutralitetsmål som anges i artikel 2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, däribland antagande av lagstiftningsförslag, i enlighet med fördragen.

Artikel 3

Utvecklingsbana för att uppnå klimatneutralitet

1.Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9 för att komplettera denna förordning genom att fastställa en utvecklingsbana på unionsnivå för att fram till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål som anges i artikel 2.1. Senast inom sex månader efter varje sådan global översyn som avses i artikel 14 i Parisavtalet ska kommissionen se över utvecklingsbanan.

2.Utvecklingsbanan ska utgå från unionens klimatmål för 2030 som avses i artikel 2.3.

3.När kommissionen fastställer en utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska den beakta följande:

(a)Kostnadseffektivitet och energieffektivitet.

(b)Konkurrenskraften hos unionens ekonomi.

(c)Bästa tillgängliga teknologi.

(d)Energieffektivitet, överkomliga energipriser och försörjningstrygghet.

(e)Rättvisa och solidaritet mellan och inom medlemsstaterna.

(f)Behovet av att säkerställa miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå över tiden.

(g)Investeringsbehov och investeringsmöjligheter.

(h)Behovet av att säkerställa en rättvis och socialt jämlik omställning.

(i)Internationell utveckling och insatser som gjorts för att uppnå de långsiktiga målen i Parisavtalet och det slutliga målet i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

(j)Bästa tillgängliga och mest aktuella vetenskapliga bevis, däribland de senaste rapporterna från IPCC.

Artikel 4

Anpassning till klimatförändringarna

1.De relevanta unionsinstitutionerna och medlemsstaterna ska säkerställa löpande framsteg med att öka anpassningsförmågan, stärka motståndskraften och minska sårbarheten gentemot klimatförändringarna i enlighet med artikel 7 i Parisavtalet.

2.Medlemsstaterna ska utarbeta och genomföra anpassningsstrategier och anpassningsplaner med heltäckande riskhanteringsramar som grundar sig på robusta referensvärden för klimat och sårbarhet samt bedömningar av framstegen.

Artikel 5

Bedömning av unionens framsteg och åtgärder

1.Senast den 30 september 2023 och därefter vart femte år ska kommissionen, tillsammans med den bedömning som avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 2018/1999, bedöma följande:

(a)Alla medlemsstaters gemensamma framsteg mot att uppnå det klimatneutralitetsmål som anges i artikel 2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(b)De gemensamma framsteg som gjorts av alla medlemsstater i fråga om klimatanpassning enligt vad som avses i artikel 4.

Kommissionen ska överlämna slutsatserna av den bedömningen till Europaparlamentet och rådet, tillsammans med rapporten om tillståndet i energiunionen som utarbetats under respektive kalenderår i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 2018/1999.

2.Senast den 30 september 2023 och därefter vart femte år ska kommissionen se över följande:

(a)Om unionens åtgärder är förenliga med det klimatneutralitetsmål som anges i artikel 2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(b)Om unionsåtgärderna är lämpliga för att säkerställa framsteg med klimatanpassningen enligt artikel 4.

3.Om kommissionen, på grundval av den bedömning som avses i punkterna 1 och 2, finner att unionsåtgärder inte är förenliga med det klimatneutralitetsmål som anges i artikel 2.1 eller inte är lämpliga för att säkerställa framsteg med klimatanpassningen enligt artikel 4, eller att framstegen med antingen klimatneutralitetsmålet eller klimatanpassningen enligt artikel 4 är otillräckliga, ska den vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med fördragen, samtidigt med översynen av den utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

4.Kommissionen ska före antagandet bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag till lagstiftning mot bakgrund av det klimatneutralitetsmål som anges i artikel 2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, ta med analysen i alla eventuella konsekvensbedömningar som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, och offentliggöra resultatet av bedömningen vid tidpunkten för antagandet.

Artikel 6

Bedömning av nationella åtgärder

1.Senast den 30 september 2023 och därefter vart femte år ska kommissionen bedöma följande:

(a)Om de nationella åtgärder som identifierats, på grundval av de nationella energi- och klimatplaner eller tvååriga lägesrapporter som lämnats in i enlighet med förordning (EU) 2018/1999, är förenliga där det är relevant med uppnåendet av det klimatneutralitetsmål som anges i artikel 2.1 varvid målet är uttryckt genom den utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(b)Om de relevanta nationella åtgärderna är lämpliga för att säkerställa framsteg med klimatanpassningen enligt artikel 4.

Kommissionen ska överlämna slutsatserna av den bedömningen till Europaparlamentet och rådet, tillsammans med rapporten om tillståndet i energiunionen som utarbetats under respektive kalenderår i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 2018/1999.

2.Om kommissionen, efter att vederbörligen ha beaktat de gemensamma framsteg som bedömts i enlighet med artikel 5.1, finner att en medlemsstats åtgärder inte är förenliga med målet, uttryckt genom den utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga för att säkerställa framsteg med klimatanpassningen enligt artikel 4, får den utfärda rekommendationer till den medlemsstaten. Kommissionen ska göra sådana rekommendationer allmänt tillgängliga.

3.Om en rekommendation har utfärdats i enlighet med punkt 2 ska följande principer gälla:

(a)Den berörda medlemsstaten ska ta vederbörlig hänsyn till rekommendationen i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna och unionen och mellan medlemsstaterna.

(b)Året efter det år då rekommendationen utfärdades ska den berörda medlemsstaten i sin första lägesrapport som lämnas in i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 redogöra för hur den har tagit vederbörlig hänsyn till rekommendationen. Om den berörda medlemsstaten beslutar att inte följa en rekommendation eller en väsentlig del av den ska denna medlemsstat lämna en motivering till kommissionen.

(c)Rekommendationerna bör utgöra ett komplement till de senaste landspecifika rekommendationer som utfärdats inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

Artikel 7

Gemensamma bestämmelser för kommissionens bedömning

1.Utöver de nationella åtgärder som avses i artikel 6.1 a ska kommissionen grunda sin bedömning enligt artiklarna 5 och 6 på minst följande:

(a)Information som lämnats in och rapporterats enligt förordning (EU) 2018/1999.

(b)Rapporter från Europeiska miljöbyrån.

(c)Europeisk statistik och data, inklusive uppgifter om förluster från skadliga klimateffekter, om detta finns.

(d)Bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, däribland de senaste rapporterna från IPCC.

(e)Kompletterande information om miljömässigt hållbara investeringar från unionen och medlemsstaterna, bland annat om investeringar som överensstämmer med förordning (EU) 2020/... [taxonomiförordningen] när sådan information finns tillgänglig.

2.Europeiska miljöbyrån ska bistå kommissionen i arbetet med den bedömning som avses i artiklarna 5 och 6, i enlighet med sitt årliga arbetsprogram.

Artikel 8

Allmänhetens deltagande

Kommissionen ska samverka med alla delar av samhället för att stärka deras ställning och möjligheter för att arbeta mot ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. Kommissionen ska underlätta en inkluderande och tillgänglig process på alla nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt och med arbetsmarknadens parter, medborgarna och det civila samhället, för utbyte av bästa praxis och för att identifiera åtgärder som bidrar till att målen i denna förordning uppnås. Dessutom får kommissionen använda sig av de klimat- och energidialoger på flera nivåer som inrättats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

Artikel 9

Utövande av delegeringen

1.Befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 3.1 ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ….[Publikationsbyrån: dagen för denna förordnings ikraftträdande].

3.Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

5.Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.En delegerad akt som antas enligt artikel 3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 10

Ändringar av förordning (EU) 2018/1999

Förordning (EU) 2018/1999 ska ändras på följande sätt:

(1)I artikel 1.1 ska led a ersättas med följande:

”a) genomföra strategier och åtgärder som är utformade för att uppnå unionens klimatneutralitetsmål som fastställs i artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], målsättningarna och målen för energiunionen samt vad gäller den första tioårsperioden 2021–2030 särskilt unionens energi- och klimatmål för 2030,”.

(2)I artikel 2 ska punkt 7 ersättas med följande:

” 7. prognoser: prognoser för antropogena utsläpp av växthusgaser från källor och upptag i sänkor eller utvecklingen av energisystemet inklusive åtminstone kvantitativa uppskattningar för de sex kommande åren som slutar med 0 eller 5, omedelbart efter rapporteringsåret,”.

(3)I artikel 3.2 ska led f ersättas med följande:

”f) En bedömning av konsekvenserna av de planerade styrmedlen och åtgärderna för att nå de mål som avses i led b, inbegripet deras förenlighet med unionens klimatneutralitetsmål som fastställs i artikel 2 i förordning .../... [klimatlag], de långsiktiga målen för minskning av växthusgasutsläppen inom ramen för Parisavtalet och de långsiktiga strategier som avses i artikel 15.”.

(4)I artikel 8.2 ska följande led läggas till som led e:

”e) Hur befintliga och planerade styrmedel och åtgärder bidrar till att uppnå unionens klimatneutralitetsmål som fastställs i artikel 2 i förordning.../... [klimatlag].”.

(5)Artikel 11 ska ersättas med följande:

Artikel 11

       Klimat- och energidialog på flera nivåer

Varje medlemsstat ska, i enlighet med nationella bestämmelser, inrätta en klimat- och energidialog på flera nivåer, där lokala myndigheter, civilsamhällesorganisationer, näringslivet, investerare, andra relevanta berörda aktörer och allmänheten har möjlighet att aktivt engagera sig och diskutera uppnåendet av unionens klimatneutralitetsmål som fastställs i artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och de olika scenarier som planeras på energi- och klimatpolitikens område, även på lång sikt, och bedöma de framsteg som gjorts, om det inte i medlemsstaten redan finns en struktur som tjänar samma ändamål. Integrerade nationella energi- och klimatplaner får diskuteras inom ramen för denna dialog.”.

(6)I artikel 15.3 ska led c ersättas med följande:

”c) uppnå långsiktiga minskningar av utsläppen av växthusgaser och förbättringar av upptag i sänkor inom alla sektorer i enlighet med unionens klimatneutralitetsmål som fastställs i artikel 2 i förordning .../... [klimatlag].”.

(7)Del 1 i bilaga I ska ändras på följande sätt:

(a)I avsnitt A punkt 3.1.1 ska led i ersättas med följande:

” i) Styrmedel och åtgärder för att uppnå det mål som fastställts enligt förordning (EU) 2018/842 och som avses i punkt 2.1.1 och styrmedel och åtgärder för att följa förordning (EU) 2018/841, som omfattar alla viktiga utsläppssektorer och sektorer för att öka upptagen, med sikte på det klimatneutralitetsmål som fastställs i artikel 2 i förordning.../... [klimatlag].”.

(b)I avsnitt B ska följande punkt läggas till som punkt 5.5:

”5.5. Bidrag från planerade styrmedel och åtgärder till att uppnå unionens klimatneutralitetsmål som fastställs i artikel 2 i förordning.../... [klimatlag].”.

(8)I bilaga VI led c ska led viii ersättas med följande:

”viii) En utvärdering av i vilken utsträckning styrmedlet eller åtgärden kommer att bidra till att uppnå unionens klimatneutralitetsmål som fastställs i artikel 2 i förordning.../... [klimatlag] och den långsiktiga strategi som avses i artikel 15.”.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordföranden    Ordföranden

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

Innehåll

1.    GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET    

1.1.    Förslagets eller initiativets titel    

1.2.    Berörda politikområden (programkluster)

1.3.    Typ av förslag eller initiativ

1.4.    Grunder för förslaget eller initiativet

1.4.1.    Krav som ska uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet

1.4.2.    Mervärde i unionens intervention

1.4.3.    Erfarenheter från tidigare liknande åtgärder    

1.4.4.    Förenlighet och eventuella synergieffekter med andra relevanta instrument

1.5.    Varaktighet och budgetkonsekvenser    

1.6.    Planerad metod för genomförandet    

2.    FÖRVALTNING    

2.1.    Regler om uppföljning och rapportering    

2.2.    Förvaltnings- och kontrollsystem    

2.2.1.    Motivering av den genomförandemetod, de finansieringsmekanismer, de betalningsvillkor och den kontrollstrategi som föreslås    

2.2.2.    Uppgifter om identifierade risker och om det eller de interna kontrollsystem som inrättats för att begränsa riskerna    

2.2.3.    Beräkning och motivering av kontrollernas kostnadseffektivitet

2.3.    Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter    

3.    BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET    

3.1.    Rubrik i den fleråriga budgetramen och föreslagna nya budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel    

3.2.    Beräknad inverkan på utgifterna    

3.2.1.    Sammanfattning av beräknad inverkan på utgifterna    

3.2.2.    Sammanfattning av beräknad inverkan på de administrativa anslagen    

3.2.3.    Bidrag från tredje part

3.3.    Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets titel

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

1.2.Berörda politikområden (programkluster)

Klimatpolitik

Avdelning 34 (FBR 2014/20) – Avdelning 9 (FBR 2021/27)

1.3.Typ av förslag eller initiativ

en ny åtgärd 

 en ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd 38  

 en förlängning av en befintlig åtgärd 

 en sammanslagning eller omdirigering av en eller flera åtgärder mot en annan/en ny åtgärd 

1.4.Grunder för förslaget eller initiativet

1.4.1.Krav som ska uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet

Den europeiska gröna given bekräftar kommissionens ambition att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten senast 2050. Både Europaparlamentet och Europeiska rådet har ställt sig bakom EU:s långsiktiga klimatneutralitetsmål. Detta förslag syftar till att skapa ramen för att uppnå klimatneutralitet i unionen, inbegripet fastställandet av en utvecklingsbana. Relevanta unionsinstitutioner och medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra förslaget. Medlemsstaterna måste integrera det långsiktiga perspektivet ytterligare i sina planer och rapporter enligt förordningen om styrningen av energiunionen. Kommissionen åläggs ett antal uppgifter, bland annat att se över 2030-målet och alla politiska instrument som är relevanta för att uppnå det reviderade målet, fastställa en utvecklingsbana, göra en bedömning av samstämmigheten i den befintliga politiska ramen, göra en utvärdering vart femte år, utfärda rekommendationer och vidta ytterligare åtgärder på EU-nivå.

1.4.2.Mervärdet i unionens intervention (som kan följa av flera faktorer, t.ex. samordningsfördelar, rättssäkerhet, ökad effektivitet eller komplementaritet). Med ”mervärdet i unionens intervention” i denna punkt avses det värde en åtgärd från unionens sida tillför utöver det värde som annars skulle ha skapats av enbart medlemsstaterna.

Skälen till att åtgärder måste vidtas på EU-nivå (ex-ante) är att klimatförändringarna är ett gränsöverskridande problem som inte kan inte lösas genom endast nationella eller lokala åtgärder.

Förväntat mervärde genom åtgärder på unionsnivå (ex-post): Genom samordnade EU-åtgärder kan nationella och lokala åtgärder effektivt kompletteras och stärkas och klimatinsatserna förbättras.

1.4.3.Erfarenheter från tidigare liknande åtgärder

I EU finns det ett omfattande politiskt ramverk som syftar till att minska växthusgasutsläppen. Man har redan börjat modernisera och ställa om ekonomin mot klimatneutralitet. Mellan 1990 och 2018 minskade man växthusgasutsläppen med 23 %, medan ekonomin växte med 61 %. Med nuvarande politik väntas dock växthusgasutsläppen endast minska med 60 % fram till 2050, och det återstår därför mycket att göra för att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

1.4.4.Förenlighet och eventuella synergieffekter med andra relevanta instrument

Förslaget innebär att den befintliga politiska ramen kompletteras genom att en långsiktig färdriktning fastställs och klimatneutralitetsmålet för 2050 förankras i EU:s lagstiftning. Vidare förstärkts åtgärderna för klimatanpassning, och ett förfarande för att fastställa och se över en utsläppsbana fram till 2050 införs tillsammans med regelbunden bedömning och ett förfarande i händelse av otillräckliga framsteg eller brist på samstämmighet. Kommissionen åläggs också att se över befintliga policyåtgärder och EU-rättsakter för att se till att de överensstämmer med klimatneutralitetsmålet och med utsläppsbanan. Kommissionens ska även bedöma och lägga fram förslag för att höja unionens 2030-mål för minskade växthusgasutsläpp för att säkerställa att det är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 2050. Förslaget är förenligt med förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder med ändringar.

1.5.Varaktighet och budgetkonsekvenser

 Begränsad varaktighet

   verkan från och med [den DD/MM]ÅÅÅÅ till och med [den DD/MM]ÅÅÅÅ

   budgetkonsekvenser från och med ÅÅÅÅ till och med ÅÅÅÅ för åtagandebemyndiganden och från och med ÅÅÅÅ till och med ÅÅÅÅ för betalningsbemyndiganden

Obegränsad varaktighet

Efter en inledande period fr.o.m. 2020 för en obegränsad tid,

beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.6.Planerad metod för genomförandet 

Direkt förvaltning som sköts av kommissionen

av dess avdelningar, vilket också inbegriper personalen vid unionens delegationer;

   av genomförandeorgan

 Delad förvaltning med medlemsstaterna

 Indirekt förvaltning genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet anförtros

tredjeländer eller organ som de har utsett

internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

EIB och Europeiska investeringsfonden

organ som avses i artiklarna 70 och 71 i budgetförordningen

offentligrättsliga organ

privaträttsliga organ som har anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter i den utsträckning som de lämnar tillräckliga ekonomiska garantier

organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier

personer som anförtrotts genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp enligt avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som fastställs i den relevanta grundläggande rättsakten

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

Anmärkningar

Kommissionen kommer att bistås av Europeiska miljöbyrån i enlighet med dess årliga arbetsprogram vid utarbetandet av rapporterna och vid övervakningen och bedömningen av framstegen med klimatanpassningsåtgärderna enligt denna förordning.

 

2.FÖRVALTNING

2.1.Regler om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder:

Förslaget bygger på den robusta ramen för transparens i fråga om utsläpp av växthusgaser, de integrerade nationella energi- och klimatplanerna och annan klimatinformation som till exempel inhämtas inom ramen för förordningen om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder, istället för att man upprättar nya rapporteringsflöden från medlemsstaternas sida. Tidsplanen för kommissionens bedömning har anpassats till tidsfristerna i Parisavtalet och den översyn som föreskrivs i förordningen om styrningen av energiunionen. Kommissionens utfärdande av rekommendationer är kopplat till denna bedömning som görs vart femte år.

2.2.Förvaltnings- och kontrollsystem

2.2.1.Motivering av den genomförandemetod, de finansieringsmekanismer, de betalningsvillkor och den kontrollstrategi som föreslås

Ej tillämpligt – Förslaget rör inte något finansieringsprogram utan utformar långsiktig politik. Genomförandemetod, finansieringsmekanismer, betalningsvillkor och kontrollstrategi rörande felprocent är inte tillämpliga. För genomförandet av detta förslag behövs en omfördelning av personalresurser inom kommissionen samt en mindre förstärkning av personalen vid Europeiska miljöbyrån (EEA). Lämpliga förfaranden finns redan.

2.2.2.Uppgifter om identifierade risker och om det eller de interna kontrollsystem som inrättats för att begränsa riskerna

Medlemsstaterna kan bli försenade med sina planerings- och rapporteringsskyldigheter enligt förordningen om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder. Genom de befintliga och väletablerade systemen för rapportering om klimatinformation (enligt förordningen om övervakningsmekanismen och integrerade i förordningen om styrningen av energiunionen) finns det redan förfaranden för att säkerställa att rapporterna om växthusgasutsläpp lämnas in i tid, att de är kvalitetskontrollerade, att luckor kan åtgärdas och att medlemsstater som inte uppfyller sina rapporteringsskyldigheter kan bistås.

Det kan också hända att åtgärderna på unionsnivå och på nationell nivå inte är tillräckliga för att uppnå klimatneutralitet eller så kan framstegen gå för långsamt. Därför föreskriver förslaget regelbunden bedömning av framstegen, översyn, rekommendationer och ytterligare åtgärder. Förslaget föreskriver också en bedömning och förslag för att höja unionens 2030-mål för minskade växthusgasutsläpp och fastställande av en utvecklingsbana.

Detta initiativ för inte med sig några nya väsentliga risker som inte skulle omfattas av befintliga ramar för internkontroll.

2.2.3.Beräkning och motivering av kontrollernas kostnadseffektivitet (dvs. förhållandet mellan kostnaden för kontrollerna och värdet av de medel som förvaltas) och en bedömning av den förväntade risken för fel (vid betalning och vid avslutande)

Detta initiativ för inte med sig några nya väsentliga kontroller eller risker som inte skulle omfattas av befintliga ramar för internkontroll.

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade), t.ex. från strategi för bedrägeribekämpning.

Inga särskilda åtgärder förutom tillämpning av budgetförordningen har planerats.

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Rubrik i den fleråriga budgetramen och föreslagna nya budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Type of
utgifter

Bidrag

Nummer 5 (7)

[Rubrik Europeisk offentlig förvaltning]

Diff./Icke-diff 39 .

från Efta-länder 40

från kandidatländer 41

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen

34 01 01 01 / 20 02 01 02

34 01 02 01 / 20 02 06 01

Icke-diff.

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1.Sammanfattning av beräknad inverkan på utgifternaRubrik i den fleråriga
budgetramen

5 (7)

”Administrativa utgifter”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Efter 2027

TOTALT

Personalresurser

0.300

0.450

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

4.350

Övriga administrativa utgifter

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.400

TOTALA anslag för RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen

(summa åtaganden = summa betalningar)

0.350

0.500

0.650

0.650

0.650

0.650

0.650

0.650

4.750

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Efter 2027

TOTALT

TOTALA anslag
Samtliga RUBRIKER
i den fleråriga budgetramen
 

Åtaganden

0.350

0.500

0.650

0.650

0.650

0.650

0.650

0.650

4.750

Betalningar

0.350

0.500

0.650

0.650

0.650

0.650

0.650

0.650

4.750

3.2.2.Sammanfattning av beräknad inverkan på de administrativa anslagen

   Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALT

HEADING 5 (7)
i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

0.300

0.450

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

4.350

Övriga administrativa utgifter

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.400

Subtotal HEADING 7
i den fleråriga budgetramen

0.350

0.500

0.650

0.650

0.650

0.650

0.650

0.650

4.750

TOTALT

0.350

0.500

0.650

0.650

0.650

0.650

0.650

0.650

4.750

Personalbehov och andra administrativa kostnader ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet vilka redan har avdelats för förvaltningen av åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av anslag inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.3.2.2.1.Beräknat personalbehov

   Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk

Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

År

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

•Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)

Vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna

2

3

4

4

4

4

4

4

Vid delegationer

Forskningsåtgärder

Extern personal (i heltidsekvivalenter) (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna) 42

Rubrik 7

Som finansieras genom RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen 

- vid huvudkontoret

- vid delegationer

Som finansieras genom ramanslagen för programmet  43

- vid huvudkontoret

- vid delegationer

Forskningsåtgärder

Annat (ange närmare)

TOTALT

2

3

4

4

4

4

4

4

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet vilka redan har avdelats för förvaltningen av åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda

Denna begäran om ytterligare personalresurser (4 heltidsekvivalenter fram till 2022 – handläggare) gäller endast utarbetandet, det interinstitutionella godkännandet och ytterligare övervakning från generaldirektoratets sida avseende själva klimatlagen i strikt mening. Samordnings- och kommunikationsarbete ingår alltså inte. Effekterna på arbetsbelastningen av initiativ som klimatlagen ger upphov till, både lagstiftning och icke-lagstiftning, är dock mycket mer omfattande och kommer att återspeglas på annat håll.

Extern personal

Ej tillämpligt

3.2.3.Bidrag från tredje part

Förslaget/initiativet:

innehåller inga bestämmelser om samfinansiering från tredje parter

   innehåller bestämmelser om samfinansiering från tredje parter enligt följande uppskattning:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALT

Ange vilket organ som deltar i samfinansieringen 

TOTALA anslag som tillförs genom samfinansiering

3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

   Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

   Påverkan på egna medel

   Påverkan på andra inkomsterFINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR BYRÅER

Europeiska miljöbyrån

Innehåll

1.    GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.    Förslagets eller initiativets titel    

1.2.    Berörda politikområden    

1.3.    Förslaget avser    

1.4.    Mål    

1.4.1.    Allmänt/allmänna mål:    

1.4.2.    Specifikt/specifika mål:    

1.4.3.    Verkan eller resultat som förväntas

1.4.4.    Prestationsindikatorer

1.5.    Grunder för förslaget eller initiativet

1.5.1.    Krav som ska uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet

1.5.2.    Mervärde i unionens intervention

1.5.3.    Erfarenheter från tidigare liknande åtgärder

1.5.4.    Förenlighet med den fleråriga budgetramen och eventuella synergieffekter med andra relevanta instrument    

1.5.5.    En bedömning av de olika finansieringsalternativ som finns att tillgå, inbegripet möjligheter till omfördelning

1.6.    Varaktighet för och budgetkonsekvenser av förslaget eller initiativet    

1.7.    Planerad metod för genomförandet    

2.    FÖRVALTNING    

2.1.    Regler om uppföljning och rapportering    

2.2.    Förvaltnings- och kontrollsystem    

2.2.1.    Motivering av den genomförandemetod, de finansieringsmekanismer, de betalningsvillkor och den kontrollstrategi som föreslås    

2.2.2.    Uppgifter om identifierade risker och om det eller de interna kontrollsystem som inrättats för att begränsa riskerna    

2.2.3.    Beräkning och motivering av kontrollernas kostnadseffektivitet

2.3.    Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter    

3.    BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.    Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

3.2.    Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1.    Sammanfattning av beräknad inverkan på utgifterna

3.2.2.    Beräknad inverkan på [organets] anslag

3.2.3.    Beräknad inverkan på [organets] personalresurser

3.2.4.    Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

3.2.5.    Bidrag från tredje part

3.3.    Beräknad inverkan på inkomsterna
FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR BYRÅER

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets titel

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

1.2.Berörda politikområden

Klimatpolitik

Avdelning 34 (FBR 2014/20) – Avdelning 09 (FBR 2021/27)

1.3.Förslaget avser

en ny åtgärd

 en ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd 44  

 en förlängning av en befintlig åtgärd 

 en sammanslagning av en eller flera åtgärder mot en annan/en ny åtgärd 

1.4.Mål

1.4.1.Allmänt/allmänna mål:

Syftet med den föreslagna förordningen är att upprätta en ram för att uppnå klimatneutralitet i EU, med ett bindande EU-mål om klimatneutralitet senast 2050, en översyn av det befintliga 2030-målet om minskning av växthusgasutsläpp och fastställandet av en utsläppsbana mot 2050, åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och en styrningsprocess för att hålla EU på rätt spår när det gäller att nå målet.

Förslaget är centralt för den europeiska gröna given och en av de sex överordnade ambitioner som anges i ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer.

1.4.2.Specifikt/specifika mål:

Specifikt mål nr 1 Klimatneutralitet, som uppnås genom en välfungerande koldioxidmarknad i EU och en rättvis ram för EU:s medlemsstater för att minska utsläppen inom andra sektorer.

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen: Den europeiska gröna given

1.4.3.Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

Förslaget syftar till att skapa en ram för att uppnå klimatneutralitet i EU. Den djupgående analysen till stöd för kommissionens meddelande ”En ren jord för alla” undersöker hur klimatneutralitet kan uppnås genom att titta på alla viktiga ekonomiska sektorer. Effekterna på dessa sektorer kommer att ha sin grund i eventuella senare kompletterande förslag om att ändra befintlig lagstiftning eller befintliga policyåtgärder, eller införa nya. När det gäller nationell nivå kommer arten och omfattningen av de nationella åtgärder som medlemsstaterna väljer för att genomföra politiken att avgöra vilka parter som berörs.

Genom att inrätta övervaknings- och rapporteringsprocesser som bygger på processerna i förordningen om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder minimerar man den administrativa bördan för medlemsstaterna, och samtidigt förbättras informationskvalitet och transparens. Förslaget syftar också till att synkronisera bedömningen med tidsfristerna i Parisavtalet.

1.4.4.Prestationsindikatorer

Ange indikatorer för övervakning av framsteg och resultat.

Genomförandet av förslaget bör säkerställa att EU och medlemsstaterna är på rätt spår mot att uppnå EU:s mål om klimatneutralitet senast 2050 och att de ökar sina anpassningsansträngningar.

Särskilda indikatorer för övervakning av genomförandet är:

Nivån på minskningen av växthusgasutsläpp i EU (rapportering enligt förordning (EU) 2018/1999)

Åtgärder för anpassning till klimatförändringar (rapportering enligt förordning (EU) 2018/1999) och antal medlemsstater med klimatanpassningsstrategier och klimatanpassningsplaner (enligt förslaget)

1.5.Grunder för förslaget eller initiativet

1.5.1.Krav som ska uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet

Relevanta unionsinstitutioner och medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra förslaget. Medlemsstaterna måste integrera det långsiktiga perspektivet ytterligare i sina planer och rapporter enligt förordningen om styrningen av energiunionen. Kommissionen åläggs ett antal uppgifter, bland annat att se över 2030-målet och alla politiska instrument som är relevanta för att uppnå det reviderade målet, fastställa en utvecklingsbana, göra en bedömning av samstämmigheten i den befintliga politiska ramen, göra en utvärdering vart femte år, utfärda rekommendationer och vidta ytterligare åtgärder på EU-nivå.

1.5.2.Mervärdet i unionens intervention (som kan följa av flera faktorer, t.ex. samordningsfördelar, rättssäkerhet, ökad effektivitet eller komplementaritet). Med ”mervärdet i unionens intervention” i denna punkt avses det värde en åtgärd från unionens sida tillför utöver det värde som annars skulle ha skapats av enbart medlemsstaterna.

Klimatförändringar är ett gränsöverskridande problem som inte kan lösas genom enbart nationella eller lokala åtgärder. Genom samordnade EU-åtgärder kan nationella och lokala åtgärder effektivt kompletteras och stärkas och klimatinsatserna förbättras.

1.5.3.Erfarenheter från tidigare liknande åtgärder

I EU finns det ett omfattande politiskt ramverk som syftar till att minska växthusgasutsläppen. Man har redan börjat modernisera och ställa om ekonomin mot klimatneutralitet. Mellan 1990 och 2018 minskade man växthusgasutsläppen med 23 %, medan ekonomin växte med 61 %. Med nuvarande politik väntas dock växthusgasutsläppen endast minska med 60 % fram till 2050, och det återstår därför mycket att göra för att uppnå klimatneutralitet.

1.5.4.Förenlighet med den fleråriga budgetramen och eventuella synergieffekter med andra relevanta instrument

Förslaget innebär att den befintliga politiska ramen kompletteras genom att en långsiktig färdriktning fastställs och klimatneutralitetsmålet för 2050 förankras i EU:s lagstiftning. Vidare förstärkts åtgärderna för klimatanpassning, och ett förfarande för att fastställa och uppdatera en utsläppsbana fram till 2050 införs tillsammans med regelbunden bedömning och ett förfarande i händelse av otillräckliga framsteg eller brist på samstämmighet. Kommissionens ska även bedöma och lägga fram förslag för att höja unionens 2030-mål för minskade växthusgasutsläpp för att säkerställa att det är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 2050. Förslaget är förenligt med förordningen om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder.

1.5.5.En bedömning av de olika finansieringsalternativ som finns att tillgå, inbegripet möjligheter till omfördelning

-

1.6.Varaktighet för och budgetkonsekvenser av förslaget eller initiativet

 Begränsad varaktighet

   Förslaget eller initiativet ska gälla från [den DD/MM]ÅÅÅÅ till [den DD/MM]ÅÅÅÅ

   Det påverkar resursanvändningen från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ

 Obegränsad varaktighet

Efter en inledande period fr.o.m. 2020 för en obegränsad tid,

beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7.Planerad metod för genomförandet 

Direkt förvaltning som sköts av kommissionen genom

   genomförandeorgan

 Delad förvaltning med medlemsstaterna

 Indirekt förvaltning genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet anförtros

◻ internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

◻EIB och Europeiska investeringsfonden

☑ organ som avses i artiklarna 70 och 71

◻ offentligrättsliga organ

◻ privaträttsliga organ som har anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter i den utsträckning som de lämnar tillräckliga ekonomiska garantier

◻ organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier

◻ personer som anförtrotts genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp enligt avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som fastställs i den relevanta grundläggande rättsakten

Anmärkningar

Kommissionen kommer att bistås av Europeiska miljöbyrån i enlighet med dess årliga arbetsprogram vid utarbetandet av övervakningsrapporterna vart femte år om framstegen mot klimatneutralitet och vid övervakningen och bedömningen av framstegen med klimatanpassningsåtgärderna enligt denna förordning. Miljöbyrån kommer att utföra detta arbete som en del av sitt nuvarande uppdrag och i linje med det samlade programdokumentet med ett flerårigt och ett årligt arbetsprogram för Europeiska miljöbyrån (artikel 32 i förordning 2019/715 – rambudgetförordningen).

 

2.FÖRVALTNING

2.1.Regler om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder:

Förslaget bygger på den robusta ramen för transparens i fråga om utsläpp av växthusgaser och annan klimatinformation som inhämtas inom ramen för förordningen om styrningen av energiunionen och av klimatpolitiken, istället för att man upprättar nya rapporteringsflöden från medlemsstaternas sida. Tidsplanen för kommissionens bedömning har anpassats till tidsfristerna i Parisavtalet och den översyn som föreskrivs i förordningen om styrningen av energiunionen. Kommissionens utfärdande av rekommendationer är kopplat till denna bedömning som görs vart femte år.

2.2.Förvaltnings- och kontrollsystem

2.2.1.Motivering av den genomförandemetod, de finansieringsmekanismer, de betalningsvillkor och den kontrollstrategi som föreslås

Medlemsstaterna kan bli försenade med sina planerings- och rapporteringsskyldigheter enligt förordningen om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder. Genom de befintliga och väletablerade systemen för rapportering om klimatinformation (enligt förordningen om övervakningsmekanismen och integrerade i förordningen om styrningen av energiunionen) finns det redan förfaranden för att säkerställa att rapporterna om växthusgasutsläpp lämnas in i tid, att de är kvalitetskontrollerade, att luckor kan åtgärdas och att medlemsstater som inte uppfyller sina rapporteringsskyldigheter kan bistås.

Det kan också hända att åtgärderna på unionsnivå och på nationell nivå inte är tillräckliga för att uppnå klimatneutralitet eller så kan framstegen gå för långsamt. Därför föreskriver förslaget regelbunden bedömning av framstegen, översyn, rekommendationer och ytterligare åtgärder. Förslaget föreskriver också en bedömning och förslag för att höja unionens 2030-mål för minskade växthusgasutsläpp och fastställande av en utvecklingsbana.

När det gäller kontrollstrategin för byråns extra utgifter har alla decentraliserade byråer ett nära samarbete med kommissionens internrevisionstjänst för att se till att lämpliga standarder uppfylls på alla områden som omfattas av internkontrollen. Dessa arrangemang kommer också att gälla för byråns roll i fråga om det aktuella förslaget.

Dessutom gör Europaparlamentet varje budgetår, efter en rekommendation av rådet och med beaktande av Europeiska revisionsrättens iakttagelser, en bedömning om det ska beviljas ansvarsfrihet för byråerna för deras genomförande av budgeten.

2.2.2.Uppgifter om identifierade risker och om det eller de interna kontrollsystem som inrättats för att begränsa riskerna

När det gäller en ekonomisk, effektiv och ändamålsenlig användning av anslag som följer av de åtgärder som ska utföras av miljöbyrån mot bakgrund av detta förslag i enlighet med de rättsliga kraven skapar detta initiativ inga nya betydande risker som inte skulle täckas av ett befintligt ramverk för internkontroll. De aktiviteter som ska utföras inom ramen för detta förslag kommer att inledas under 2022 och äga rum under perioden för den fleråriga budgetramen.

2.2.3.Beräkning och motivering av kontrollernas kostnadseffektivitet (dvs. förhållandet mellan kostnaden för kontrollerna och värdet av de medel som förvaltas) och en bedömning av den förväntade risken för fel (vid betalning och vid avslutande)

Administrations- och kontrollsystemen beskrivs i de förordningar som i nuläget styr miljöbyråns funktionssätt. Detta organ samarbetar nära med kommissionens internrevisionstjänst för att säkerställa att lämpliga standarder följs inom alla områden av internkontrollen.

Varje år, på rekommendation av rådet, ska Europaparlamentet bevilja miljöbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av deras budget.2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade), t.ex. från strategi för bedrägeribekämpning.

För att bekämpa bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet gäller bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) för miljöbyrån utan begränsningar. Miljöbyrån har en särskild strategi mot bedrägerier och en handlingsplan. Dessutom fastställs i förordningen om inrättande av Europeiska miljöbyrån bestämmelser om genomförande och kontroll av dess budget och tillämpliga finansiella bestämmelser, inklusive bestämmelser som syftar till att förhindra bedrägerier och oegentligheter.

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

·Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Type of
utgifter

Bidrag

Nummer

Diff./Icke-diff.

från Efta-länder 45

från kandidatländer 46

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen

02 (03)

07 02 06 00 (09 10 02)

34 02 03 (09 02 03)

Differentierade

JA

JA

JA

NEJ

·Nya budgetrubriker som föreslås Ej tillämpligt3.2.Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1.Sammanfattning av beräknad inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

2 (3)

Rubrik 2: Hållbar tillväxt: naturresurser

(Rubrik 3: Naturresurser och miljö – från och med 2021)

EEA: 07 02 06 (09 10 02)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALT

Rubrik 1:

Åtaganden

(1)

0.000

0.000

0.145

0.145

0.145

0.145

0.145

0.145

0.870

Betalningar

(2)

0.000

0.000

0.145

0.145

0.145

0.145

0.145

0.145

0.870

Rubrik 2:

Åtaganden

(1a)

0.000

0.000

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.300

Betalningar

(2 a)

0.000

0.000

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.300

Rubrik 3:

Åtaganden

(3a)

Betalningar

(3b)

TOTALA anslag
för [EEA]

Åtaganden

=1+1a +3a

0.000

0.000

0.195

0.195

0.195

0.195

0.195

0.195

1.170

Betalningar

= 2+2 a

+3b

0.000

0.000

0.195

0.195

0.195

0.195

0.195

0.195

1.170

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

5 (7)

”Administrativa utgifter” – separat finansieringsöversikt för inverkan på GD KlimatpolitikMiljoner euro (avrundat till tre decimaler)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALT

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA 1–5 (1-7)

i den fleråriga budgetramen*

Åtaganden

0.000

0.000

0.195

0.195

0.195

0.195

0.195

0.195

1.170

Betalningar

0.000

0.000

0.195

0.195

0.195

0.195

0.195

0.195

1.170

Observera att ytterligare behov inom miljöbyrån måste tillgodoses genom en överföring av Life-budgeten till byråns budgetpost.

3.2.2.Beräknad inverkan av EEA:s anslag

Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:

3.2.3.Beräknad inverkan på miljöbyråns personalresurser

3.2.3.1.Sammanfattning

   Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALT

Tillfälligt anställda (AD-tjänster)

Tillfälligt anställda (AST-tjänster)

Kontraktsanställda*

0.145

0.145

0.145

0.145

0.145

0.145

0.870

Utstationerade nationella experter

TOTALT

0.145

0.145

0.145

0.145

0.145

0.145

0.870

* Baserat på de genomsnittliga kostnaderna på 55 000 euro för kontraktsanställda, med tillämpning av miljöbyråns korrigeringskoefficient, dvs. 1,319 * 55 000 = 72,545 euro, exklusive omkostnader enligt avdelning 2

Personalbehov (heltidsekvivalenter):

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALT

Tillfälligt anställda (AD-tjänster)

Tillfälligt anställda (AST-tjänster)

Kontraktsanställda*

2

2

2

2

2

2

Utstationerade nationella experter

TOTALT

2

2

2

2

2

2

3.2.3.2.Beräknat personalbehov för det ansvariga generaldirektoratet

   Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk

Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk, se separat finansieringsöversikt:

Uppgifterna ska anges i heltal (eller med högst en decimal)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

·Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)

XX 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)

2

3

4

4

4

4

4

4

XX 01 01 02 (vid delegationer)

XX 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)

10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)

Extern personal (i heltidsekvivalenter) 47

XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget)

XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna)

XX 01 04 åå 48

- vid huvudkontoret 49

- vid delegationer

XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)

10 01 05 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder)

Annan budgetrubrik (ange vilken)

TOTALT

2

3

4

4

4

4

4

4

34 motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses under 2020.

09 motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses under 2021–2027.

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet vilka redan har avdelats för förvaltningen av åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen

   Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

   Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras

3.2.5.Bidrag från tredje part

Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet.

Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

   Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

   Påverkan på egna medel

   Påverkan på andra inkomster

  ange om inkomsterna har avsatts för utgiftsposter

(1)    COM(2019) 640 final.
(2)    Enligt den särskilda Eurobarometerundersökningen 490, Climate Change, från april 2019 betraktar 93 % av EU:s medborgare klimatförändringarna som ett allvarligt problem och en betydande majoritet av EU:s befolkning vill se ökade insatser.
(3)    COM(2018) 773 final.
(4)    Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om klimatförändringar – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi i överensstämmelse med Parisavtalet om klimatförändringar (2019/2582(RSP)).
(5)    Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om FN:s klimatkonferens 2019 i Madrid, Spanien (COP25) (2019/2712(RSP)).
(6)    Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)).
(7)    Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)).
(8)    https://www.consilium.europa.eu/media/39936/a-new-strategic-agenda-2019-2024-sv.pdf
(9)    Avtalet ratificerades av EU den 5 oktober 2016 och trädde i kraft den 4 november 2016.
(10)    När det gäller alla sektorer utom internationell sjöfart (SWD (2019) 396).
(11)    COM(2020) 21 final av den 14 januari 2020.
(12)    Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning (COM(2020) 22 final).
(13)    Bilaga 7.1 till den djupgående analysen till stöd för kommissionens meddelande COM (2018)773, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
(14)    Enligt den särskilda Eurobarometerundersökningen 490, Climate Change, från april 2019, anser 92 % av de svarande – och mer än åtta av tio i varje medlemsstat – att utsläppen av växthusgaser bör minskas i största möjliga mån, samtidigt som de återstående utsläppen kompenseras, så att EU:s ekonomi blir klimatneutral 2050.
(15)    Djupgående analys till stöd för kommissionens meddelande COM (2018)773, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
(16)    EUT C 326, 26.10.2012, s. 391.
(17)    EUT C , , s. .
(18)    EUT C , , s. .
(19)    Meddelande från kommissionen – Den europeiska gröna given, COM(2019) 640 final av den 11 december 2019.
(20)    IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].
(21)    IPBES 2019: Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services.
(22)    Europeiska miljöbyrån: The European environment – state and outlook 2020 (Europas miljö – tillstånd och utblick 2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 2019).
(23)    Artikel 2.1.a i Parisavtalet.
(24)    Artikel 2.1.b i Parisavtalet.
(25)    Artikel 2.1.c i Parisavtalet.
(26)    Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).
(27)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 2018 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 19.6.2018, s. 26).
(28)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 2018 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT L 156, 19.6.2018, s. 1).
(29)    COM(2016) 860 final av den 30 november 2016.
(30)    Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).
(31)    Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82).
(32)    Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 18.6.2010, s. 13).
(33)    Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)).
(34)    Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)).
(35)    Slutsatser som antogs av Europeiska rådet vid dess möte den 12 december 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.
(36)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 21.12.2018, s. 1).
(37)    EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
(38)    I den mening som avses i artikel 58.2 a eller b i budgetförordningen.
(39)    Diff. = differentierade anslag/Icke-diff. = icke-differentierade anslag.
(40)    Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
(41)    Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.
(42)    [I denna fotnot förklaras vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].
(43)    Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
(44)    I den mening som avses i artikel 58.2 a eller b i budgetförordningen.
(45)    Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
(46)    Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.
(47)    [I denna fotnot förklaras vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].
(48)    Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
(49)    Framför allt för strukturfonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska fiskerifonden (EFF).
Top