EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020JC0006

Gemensamt förslag till RÅDETS REKOMMENDATION TILL EUROPEISKA RÅDET om antagande av ett beslut om fastställande av de strategiska mål som unionen ska eftersträva genom EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020–2024

JOIN/2020/6 final

Bryssel den 25.3.2020

JOIN(2020) 6 final

2020/0047(NLE)

Gemensamt förslag till

RÅDETS REKOMMENDATION TILL EUROPEISKA RÅDET

om antagande av ett beslut om fastställande av de strategiska mål som unionen ska eftersträva genom EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020–2024


MOTIVERING

1.Unionens externa åtgärder ska främja de mål som anges i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen, dvs. demokrati, rättsstaten och de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet.

2.I detta syfte föreslår kommissionen och den höga representanten att rådet rekommenderar Europeiska rådet att anta ett beslut om fastställande av unionens strategiska intressen och mål i enlighet med artikel 22.1 i fördraget om Europeiska unionen genom EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020–2024. Detta beslut ska inte påverka fördelningen av befogenheter och beslutsförfarandena enligt fördragen. Det ska i synnerhet inte påverka omröstning med kvalificerad majoritet i frågor där sådan för närvarande tillämpas.

3.I handlingsplanen anges vilka mål som ska eftersträvas och vilka konkreta åtgärder som bör vidtas för att genomföra den. Genom att Europeiska rådet antar ett beslut fastställs en ram för identifieringen av konkreta förslag till åtgärder eller ståndpunkter som ska intas av unionen vid genomförandet av dess mål för mänskliga rättigheter och demokrati samt för fastställandet av de medel som unionen och medlemsstaterna ska avsätta för dessa mål.Gemensamt förslag till

RÅDETS REKOMMENDATION TILL EUROPEISKA RÅDET

om antagande av ett beslut om fastställande av de strategiska mål som unionen ska eftersträva genom EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020–2024

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, och kommissionen, när det gäller andra yttre åtgärdsområden, föreslår att rådet rekommenderar Europeiska rådet att anta ett beslut i enlighet med artikel 22.1 i fördraget om Europeiska unionen.

Rådet föreslås rekommendera Europeiska rådet att anta det utkast till Europeiska rådets beslut som bifogas detta förslag.

Top

Bryssel den 25.3.2020

JOIN(2020) 6 final

BILAGA

till Gemensamt förslag till

RÅDETS REKOMMENDATION TILL EUROPEISKA RÅDET

om antagande av ett beslut om fastställande av de strategiska mål som unionen ska eftersträva genom EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020–2024


BILAGA

EUROPEISKA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 22.1,

med beaktande av rådets rekommendation, och

av följande skäl:

(1)Unionens åtgärder i internationella sammanhang bör utgå från de principer som har legat till grund för dess egen tillblivelse, utveckling och utvidgning och som den strävar efter att föra fram i resten av världen: demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för människors värde, jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga och i folkrätten.

(2)Europeiska rådets beslut om unionens strategiska intressen och mål bör gälla den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och andra områden som omfattas av unionens yttre åtgärder. Besluten kan gälla unionens förbindelser med ett land eller en region eller vara tematiska.

(3)Den handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati som föreslagits av kommissionen och den höga representanten syftar till att stärka unionens ledarskap när det gäller att främja och skydda mänskliga rättigheter och demokrati runtom i världen, fastställa ambitioner, ange prioriteringar för åtgärder och genomförande, maximera unionens roll på den globala arenan genom att utvidga ”verktygslådan för mänskliga rättigheter” och främja ett enat och samordnat EU genom att främja mer effektiva och samstämmiga åtgärder.

(4)Dessa mål kommer att eftersträvas genom fem inbördes förbundna och ömsesidigt förstärkande handlingslinjer, nämligen att skydda enskilda och ge dem egenmakt, skapa motståndskraftiga, inkluderande och demokratiska samhällen, främja ett globalt system för mänskliga rättigheter och demokrati, utnyttja den nya teknikens möjligheter och hantera dess utmaningar, samt uppnå resultat genom att arbeta tillsammans.

(5)Handlingsplanen bör godkännas genom ett beslut av Europeiska rådet så att unionen och medlemsstaterna kan vidta särskilda genomförandeåtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.Unionens yttre åtgärder på området mänskliga rättigheter och demokrati ska ha följande strategiska mål:

·Stärka EU:s ledarskap när det gäller att främja och skydda mänskliga rättigheter och demokrati runtom i världen.

·Fastställa EU:s ambitioner, identifiera prioriterade åtgärder och fokusera på genomförandet.

·Maximera EU:s roll på den globala arenan genom att utvidga verktygslådan för de mänskliga rättigheterna, dess viktigaste instrument och politikområden.

·Främja ett enat och samordnat EU genom att främja effektivare och mer samstämmiga insatser.

2.    De mål som anges i punkt 1 ska eftersträvas genom att prioritera skydd av och egenmakt för enskilda, skapa motståndskraftiga, inkluderande och demokratiska samhällen, främja ett globalt system för mänskliga rättigheter och demokrati, utnyttja den nya teknikens möjligheter och hantera dess utmaningar, samt uppnå resultat genom att arbeta tillsammans. Detaljerade åtgärder för detta fastställs i handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati som bifogas detta beslut.

Artikel 2

Handlingsplanen ska omfatta perioden 2020–2024. Unionen och medlemsstaterna ska tillgängliggöra de medel som behövs för att uppnå de mål som anges i handlingsplanen.

Artikel 3

Rådet och kommissionen ska med bistånd av den höga representanten säkerställa samstämmigheten mellan de åtgärder som vidtagits för att genomföra handlingsplanen och andra åtgärder på området unionens yttre åtgärder.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europeiska rådets vägnar    
Ordförande

Charles Michel

Top