EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0324

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Att göra sig redo för kommande förändringar Meddelande om beredskapen i slutet av Europeiska unionens och Förenade kungarikets övergångsperiod

COM/2020/324 final

Bryssel den 9.7.2020

COM(2020) 324 final

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Att göra sig redo för kommande förändringar
Meddelande om beredskapen i slutet av Europeiska unionens och Förenade kungarikets övergångsperiod


Att göra sig redo för kommande förändringar

Meddelande om beredskapen i slutet av Europeiska unionens och Förenade kungarikets övergångsperiod

I.    INLEDNING    

II.    FÖRÄNDRINGAR SOM KOMMER ATT SKE I ALLA SCENARIER    

A.    Handel med varor    

A.1 Tullformaliteter och tullkontroller    

A.2 Tull- och skatteregler för import och export av varor (tullkvoter, mervärdesskatt, punktskatt)    

A.3 Certifikat och tillstånd för produkter, etableringskrav, etikettering och märkning    

B.    Handel med tjänster    

B.1 Finansiella tjänster    

B.2 Transporttjänster    

B.3 Audiovisuella tjänster    

B.4 Erkännande av yrkeskvalifikationer    

C.    Energi    

D.    Resor och turism    

E.    Rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen    

F.    Bolagsrätt och civilrätt    

F.1 Företag registrerade i Förenade kungariket    

F.2 Avtalsenligt val av jurisdiktion    

G.    Andra aspekter: Datarättigheter, digitala rättigheter och immateriella rättigheter    

G.1 Immateriella rättigheter    

G.2 Överföring och skydd av uppgifter    

G.3 Domännamnet .eu    

H.    Europeiska unionens internationella avtal    

III.    Förberedelser för alla scenarier    

FAKTARUTA: Utträdesavtalet, med protokollet om Irland och Nordirland    

IV.    Slutsats: Beredskap är avgörande    

I.INLEDNING 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) lämnade Europeiska unionen (EU) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) – nedan tillsammans kallade unionen – den 1 februari 2020. Det avtal om utträde 1 som ingicks mellan unionen och Förenade kungariket trädde i kraft den dagen och säkerställer att utträdet ur unionen sker under ordnade former samt ger rättssäkerhet på viktiga områden, bland annat medborgerliga rättigheter, en ekonomisk uppgörelse och undvikande av en hård gräns på Irland (se faktarutan i del III).

Som tredjeland deltar Förenade kungariket inte längre i unionens beslutsprocess. Förenade kungariket är inte företrätt i EU:s institutioner, byråer och organ.

Enligt utträdesavtalet fortsätter unionens lagstiftning dock att vara tillämplig på och i Förenade kungariket 2 under en ”övergångsperiod” som löper fram till den 31 december 2020. 3

Under övergångsperioden fortsätter Förenade kungariket att ingå i EU:s inre marknad och tullunion och gynnas av unionens politik och program, och måste fortsätta att uppfylla skyldigheterna i de internationella överenskommelser som unionen är part i. Övergångsperioden ger därför en period av kontinuitet, som unionen använder för att

1.säkerställa att alla nödvändiga åtgärder och arrangemang för genomförandet av utträdesavtalet från och med den 1 januari 2021 införs,

2.förhandla fram en överenskommelse om ett nytt partnerskap med Förenade kungariket, och

3.se till att EU är redo när övergångsperioden löper ut den1 januari 2021, då Förenade kungariket inte längre kommer att ingå i EU:s inre marknad och tullunion eller i unionens politik och program 4 , och inte heller gynnas av unionens internationella avtal. Detta val bekräftades av den brittiska regeringen i dess strategi för förhandlingarna om de framtida förbindelserna med EU som offentliggjordes den 27 februari 2020 och i senare uttalanden från regeringen. 5  

Vad gäller förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade kungariket har den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin inneburit att förutom den första av förhandlingsrundorna har de följande tre fått genomföras via videokonferens. Av samma skäl var perioden mellan den första och den andra rundan längre än vad som ursprungligen var avsikten.

Några större framsteg har hittills inte gjorts i förhandlingarna. Diskussionerna har intensifierats över sommaren och förhandlingsrundor och/eller särskilda möten är inplanerade för varje vecka sedan den 29 juni 2020.

Kommissionen kommer att fortsätta att förhandla på grundval av det mandat som den fick av rådet i februari 2020 och som stöds av Europaparlamentet. Kommissionens avdelningar har offentliggjort ett detaljerat utkast till rättslig text 6 enligt mandatet. Vårt mål är att till årsslutet 2020 ingå ett långtgående partnerskap som omfattar alla områden som har överenskommits med Förenade kungariket i den politiska förklaringen 7 . Denna förklaring fick stöd av samtliga EU-ledare och premiärminister Boris Johnson den 17 oktober 2019.

Även om EU och Förenade kungariket före utgången av 2020 skulle ingå ett långtgående partnerskap som omfattar alla delar som man enades om i den politiska förklaringen, skulle en sådan överenskommelse leda till förbindelser som skiljer sig väsentligt jämfört med när Förenade kungariket ingick i den inre marknaden 8 och tullunionen samt på mervärdesskatte- och punktskatteområdet.

Det faktum att Förenade kungariket inte längre kommer att ingå i unionens politik från och med utgången av övergångsperioden kommer oundvikligen att skapa hinder för den handel med varor och tjänster, den gränsöverskridande rörlighet och de utbyten som sker i dag. Detta kommer att ske i båda riktningarna, dvs. från Förenade kungariket till unionen och från unionen till Förenade kungariket. Offentliga förvaltningar, företag, medborgare och berörda aktörer på båda sidor kommer att påverkas och det är därför viktigt att de förbereder sig.

De val som den brittiska regeringen har träffat rörande de framtida förbindelserna och beslutet att inte förlänga övergångsperioden innebär att dessa oundvikliga störningar kommer att uppstå från och med den 1 januari 2021, vilket riskerar att förvärra de svårigheter som företagen redan står drabbats av på grund av covid-19-utbrottet.

Det är väsentligt att alla berörda aktörer är medvetna om detta och att de ser till att vara redo för dessa omfattande och långtgående förändringar som kommer att uppstå enligt alla scenarier, oavsett utfallet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket. Det finns inget utrymme för att slå sig till ro och skjuta upp beredskaps- och anpassningsåtgärderna i hopp om att en överenskommelse skulle garantera kontinuitet, eftersom många av förändringarna är oundvikliga.

Avsikten med detta meddelande är på intet sätt att föregripa utfallet av förhandlingarna eller undersöka eventuella följder av ett misslyckande med att nå en överenskommelse om ett framtida partnerskap. Syftet är i stället att ta upp de viktigaste områden där förändringar är oundvikliga och göra det lättare för medborgare, offentliga förvaltningar, företag och alla andra berörda aktörer att förbereda sig för dessa oundvikliga störningar.

Företagen bör i synnerhet överväga att se över sina befintliga beredskapsplaner. Även om beredskapsplanerna utarbetades med anledning av risken för ett avtalslöst brittiskt utträde ur unionen, ett scenario som inte förverkligades, kommer en del av det arbetet fortfarande att vara mycket relevant för förändringarna i slutet av övergångsperioden.

I denna anda ser kommissionen även över samtliga 102 tillkännagivanden om beredskap som den offentliggjorde under utträdesförhandlingarna, varav de flesta fortfarande är relevanta när övergångsperioden löper ut. Hittills har 51 tillkännagivanden uppdaterats för att avspegla de förändringar som kommer att ske i slutet av övergångsperioden och ytterligare uppdateringar kommer att offentliggöras inom kort. En förteckning finns i bilaga I till detta meddelande.

II.FÖRÄNDRINGAR SOM KOMMER ATT SKE I ALLA SCENARIER

I detta avsnitt ges en översikt av de huvudområden där förändringar kommer att ske i alla händelser från och med utgången av övergångsperioden, vare sig EU och Förenade kungariket når en överenskommelse om ett framtida partnerskap eller ej.

De förändringar som beskrivs här kommer att ske automatiskt eftersom den övergångsperiod som möjliggör Förenade kungarikets tillfälliga deltagande i EU:s inre marknad och tullunion kommer att upphöra från och med den 1 januari 2021, vilket sätter punkt för den fria rörligheten för personer, varor och tjänster. När Förenade kungariket lämnar den inre marknaden och tullunionen kommer detta att innebära ytterligare hinder för handeln och den gränsöverskridande rörligheten för personer, vilket i sin tur kommer att kräva justeringar både från unionens och Förenade kungarikets sida. När Förenade kungariket lämnar unionen lämnar den även alla internationella överenskommelser som unionen har ingått, automatiskt och enligt lag.

Om offentliga förvaltningar, företag och medborgare i unionen inte har vidtagit alla nödvändiga beredskapsåtgärder för att göra sig redo för dessa förändringar är det viktigt at de gör det nu för att i möjligaste mån minimera kostnaderna för störningar.

A.Handel med varor 9  

De förändringar som beskrivs i de följande underavsnitten kommer inte att påverka handeln mellan EU och Nordirland. Denna handel kommer att omfattas av protokollet om Irland och Nordirland, som utgör en integrerad del av utträdesavtalet, från och med övergångsperiodens utgång, utöver eventuella överenskommelser om ett framtida partnerskap. 10

Enligt det protokollet kommer unionens bestämmelser avseende varor (däribland skatteregler, dvs. indirekt beskattning, och andra regler) och unionens tullkodex även att fortsätta att gälla för och i Nordirland (se faktarutan i del III för mer information).

A.1 Tullformaliteter och tullkontroller

Under övergångsperioden utgör Förenade kungariket en del av EU:s inre marknad och av tullunionen. Därför finns det för närvarande inga tullformaliteter för varor som rör sig mellan Förenade kungariket och unionen.

Från och med den 1 januari 2021 kommer Förenade kungariket inte längre att utgöra en del av EU:s tullunion. Därför kommer de tullformaliteter som krävs enligt EU:s lagstiftning att vara tillämpliga på alla varor som förs in i unionens tullområde från Förenade kungariket eller förs ut från unionens tullområde till Förenade kungariket.

Detta kommer att ske även om ett långtgående frihandelsområde inrättas med Förenade kungariket som omfattar avgiftsfria kvoter för varor, med tull- och efterlevnadssamarbete.

Från EU:s sida kommer tullmyndigheterna att göra kontroller enligt unionens tullkodex och det gemensamma riskbaserade system som tillämpas vid unionens övriga yttre gränser med avseende på förflyttning av varor från tredjeländer. Dessa kontroller kommer sannolikt att leda till ökade byråkrati för företagen och längre leveranstider i de logistiska leveranskedjorna.

Från och med den 1 januari 2021 måste EU-företag som vill importera från eller exportera till Förenade kungariket ha ett registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori-nummer) 11 för tullformaliteterna. Dessutom kommer Eori-nummer som har utfärdats av Förenade kungariket inte längre att vara giltiga i unionen. Företag med säte i Förenade kungariket som vill importera till unionen måste beviljas ett Eori-nummer i EU eller i tillämpliga fall utse ett tullombud. Från och med den 1 januari 2021 kommer tillstånd som godkänd ekonomisk aktör eller andra tillstånd som har utfärdats av Förenade kungariket inte längre att vara giltiga i unionen. Ekonomiska aktörer som önskar erhålla EU-tillstånd måste ansöka i en EU-medlemsstat.

Råd till företag och medlemsstaternas förvaltningar

Det är viktigt att företagen i EU bekantar sig med formaliteter och förfaranden för handel med Förenade kungariket som tredjeland från och med den 1 januari 2021. De bör också väga in de ökade administrativa kraven och de eventuellt längre tidsramarna till följd av förändrade formaliteter och förfaranden. Detta kan innebära att betydande förändringar behöver göras i organisationen av befintliga leveranskedjor. Företagen är ansvariga för att bedöma de åtgärder som de behöver vidta till följd av förändringarna på grundval av den egna situationen.

EU-medlemsstaternas förvaltningar har förberett de större gränsövergångarna och har tagit fram lösningar för att säkerställa tillämpningen av unionens tullkodex i detta sammanhang. Vid behov bör de fortsatta genomföra och förfina dessa alternativ och informera företagen, med särskild inriktning på små och medelstora företag. 12

A.2 Tull- och skatteregler för import och export av varor (tullkvoter, mervärdesskatt, punktskatt)

Under övergångsperioden utgör Förenade kungariket en del av EU:s tullunion och EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde.

Några tariffer eller kvoter tillämpas därför inte på varor som handlas mellan EU och Förenade kungariket, och det är inte nödvändigt att bevisa ursprunget för de varor som handlas.

Det system som tillämpas för skatter (mervärdesskatt, punktskatter) är dessutom detsamma som tillämpas på handel inom unionen, vilket innebär att inga tullkontroller görs vid gränsen mellan Förenade kungariket och unionen.

Från och med den 1 januari 2021 måste handlade varors förmånsursprungsstatus bevisas för att varorna ska omfattas av förmånsbehandling enligt en eventuell framtida överenskommelse mellan EU och Förenade kungariket. Varor som inte uppfyller ursprungskraven blir tullpliktiga, även om ett handelsavtal mellan EU och Förenade kungariket om nolltariffer och nollkvoter införs. Handeln mellan EU och dess förmånsbehandlade handelspartner kommer också att påverkas, eftersom varor med innehåll från Förenade kungariket (både vad gäller material och bearbetningsprocesser) kommer att utgöra ”icke-ursprungsvaror” enligt unionens förmånshandelsavtal vid fastställandet av förmånsursprunget för varor med innehåll från Förenade kungariket. I praktiken innebär detta att EU-exportörerna måste omvärdera sina leveranskedjor. De kan behöva flytta produktionen av eller byta leverantörer för vissa insatsvaror för att fortsätta att omfattas av unionens förmånshandelsavtal med dess nuvarande förmånsbehandlade partner. Importörer inom unionen som ansöker om förmånsbehandling i EU måste också försäkra sig om att tredjelandsexportören kan visa att varorna uppfyller kraven för förmånsursprung vid utgången av övergångsperioden. Det är också viktigt att påpeka att varorna för att behålla sin förmånsursprungsstatus måste uppfylla bestämmelserna om direkt transport/reglerna om förbud mot ändringar i EU:s förmånsavtal om de passerar genom eller stannar till inom Förenade kungarikets territorium.

Dessutom ska mervärdesskatt (moms) betalas vid import av varor som har förts in i EU:s mervärdesskatteområde från Förenade kungariket, till den sats som är tillämplig på leveranser av samma varor inom unionen. Varor som exporteras från unionen till Förenade kungariket kommer att undantas från mervärdesskatt om de försänds eller transporteras till Förenade kungariket, precis som för vilken annan destination som helst utanför EU. I sådana situationer måste leverantören av de exporterade varorna kunna visa att varorna har lämnat unionen.

Precis som import från alla tredjeländer till unionen ska punktskatter för punktskattepliktiga varor (alkoholdrycker, tobaksprodukter etc.) betalas vid import till unionen, och när varorna släpps ut på marknaden. I framtiden kan import från Förenade kungariket även bli föremål för antidumpnings-, utjämnings- eller skyddsåtgärder inom ramen för EU:s handelspolitiska skyddsinstrument.

Råd till företag och medlemsstaternas förvaltningar

Näringsidkare ska kunna bevisa förmånsursprungsstatus för varor som de handlar med för att ha rätt till förmånsbehandling enligt en eventuell framtida överenskommelse mellan EU och Förenade kungariket. Varor som inte uppfyller kraven omfattas inte av sådana förmånsordningar.

EU-företagen bör också vara beredda på att behandla eventuellt innehåll från Förenade kungariket (insatsvaror och processer) som ”icke-ursprungsinnehåll” inom ramen för handeln med unionens nuvarande förmånsbehandlade partnerländer för att försäkra sig om att deras export även i framtiden omfattas av förmånsbehandling enligt unionens frihandelsavtal, i alla händelser från och med utgången av övergångsperioden. 13 Brittiskt innehåll i varor från tredjeländer som unionen har ingått avtal om förmånsordningar med och som importeras till unionen kommer också att utgöra ”icke-ursprungsvaror”. Förenade kungariket kommer hädanefter att vara ett tredjeland vad gäller bestämmelsen om direkttransport/regeln om förbud mot ändringar, och företagen bör anpassa sin logistik till detta.

EU-företagen bör dessutom lära sig de berörda mervärdesskatteförfarandena och förbereda sig på att tillämpa dem. De bör väga in ökade administrativa krav och eventuella förseningar i förekommande fall. Detta kan innebära att betydande förändringar behöver göras i organisationen av befintliga leveranskedjor och redovisningsprocesser.

EU-medlemsstaternas förvaltningar bör förbereda sig för den ytterligare börda som dessa förändringar medför, både vad gäller personal och utbildning, och öka medvetenheten, med särskild inriktning på små och medelstora företag.

A.3 Certifikat och tillstånd för produkter, etableringskrav, etikettering och märkning

Förenade kungariket deltar i den inre marknaden under övergångsperioden, även i den inre marknaden för varor. Varor kan handlas fritt och utan kontroller mellan EU och Förenade kungariket tack vare unionens enhetliga regelverk för utsläppande av varor på marknaden, som bland annat omfattar harmoniserade tekniska regler, säkerhets- och miljönormer samt ömsesidigt erkännande. EU:s institutioner, organ och byråer övervakar att regelverket fungerar effektivt.

Från och med den 1 januari 2021 kommer unionen och Förenade kungariket att vara två separata rättsliga områden.

Detta innebär att alla produkter som exporteras från unionen till Förenade kungariket måste uppfylla brittiska regler och normer och att de kommer att omfattas av eventuella efterlevnads- och importkontroller. På samma sätt måste alla produkter som importeras från Förenade kungariket till unionen uppfylla unionens regler och normer och kommer att omfattas av tillämpliga efterlevnads- och importkontroller av säkerhets- och hälsoskäl samt andra offentligpolitiska syften.

EU-företag som för närvarande distribuerar produkter från Förenade kungariket kommer att bli exportörer eller importörer av de produkter som de släpper ut på unionens marknad. Detta innebär att de måste fullgöra skyldigheterna för exportörer respektive importörer enligt de tillämpliga unionsbestämmelserna.

När det gäller godkännande och certifiering av produkter gäller följande i unionen:

·Certifikat eller tillstånd som har utfärdats av brittiska myndigheter eller organ kommer inte längre att vara giltiga för utsläppande av produkter på unionens marknad. Detta innebär att exempelvis att motorfordon med typgodkännande som har utfärdats av Förenade kungariket inte längre får släppas ut på unionens marknad. Om unionslagstiftningen kräver certifiering av ett anmält organ i EU, vilket exempelvis är fallet för vissa medicintekniska produkter, maskiner, personlig skyddsutrustning och byggprodukter, kommer produkter som har certifierats av brittisk-baserade organ inte längre att få släppas ut på unionens marknad.

·Om unionslagstiftningen kräver registrering av produkter i databaser kan importören i unionen eller ett godkänt ombud för tillverkaren i Förenade kungariket bli skyldig att registrera produkterna. 14

·Om det enligt unionslagstiftningen krävs att vissa ekonomiska aktörer eller andra fysiska eller juridiska personer ska vara etablerade i unionen (exempelvis godkända ombud för tillverkare i tredjeländer eller ”ansvariga personer” för efterlevnad) kommer etablering i Förenade kungariket inte längre att erkännas i unionen. Detta innebär att ombudet/den ansvariga personen måste omplaceras från Förenade kungariket till unionen eller att man utser ett nytt ombud/en ny ansvarig person som är etablerad i EU. 

·Etiketter eller märkningar på produkter som släpps ut på unionens marknad och innehåller hänvisningar till organ eller personer som är etablerade i Förenade kungariket kommer inte längre att uppfylla märkningskraven.

Unionens regler om förbud eller restriktioner av viss import/export av varor 15 av offentligpolitiska skäl, såsom skydd för hälsa, säkerhet och miljö, kommer att vara tillämpliga på handel med Förenade kungariket, precis som för alla tredjeländer.

Sektorsspecifika skyldigheter

Kemiska produkter

Från och med den 1 januari 2021 kommer unionens bestämmelser om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) 16 inte längre att gälla i Förenade kungariket.

Registreringar som innehas av tillverkare och producenter som är etablerade i Förenade kungariket kommer inte längre att vara giltiga i EU. De måste säkerställa att deras ämnen är registrerade hos en tillverkare eller importör i EU eller utse en ”enda representant” i EU som registrant för ämnet.

Nedströmsanvändare måste kontrollera huruvida de ämnen som de använder är registrerade av en registrant som är etablerad i EU. Om så inte är fallet bör de

·anpassa sin leveranskedja efter detta (t.ex. hitta en alternativ leverantör),

·kontrollera om den registrant i Förenade kungariket som de anlitar planerar att utse en enda representant i unionen, eller

·registrera ämnet som importörer.

Hälsoprodukter (medicintekniska produkter och humanläkemedel eller veterinärmedicinska läkemedel)

Från och med den 1 januari 2021 har Förenade kungariket lämnat unionens regleringssystem för läkemedel och medicintekniska produkter.

Detta kommer att innebära följande:

·Alla innehavare av godkännande för försäljning måste vara etablerade i EU.

·Provningsanläggningar och anläggningar för satsfrisläppning måste vara etablerade i EU.

·Kvalificerade personer med ansvar för farmakovigilans och satsfrisläppning (även prövningsläkemedel) måste vara etablerade i EU.

·Kliniska prövningar som har godkänts i unionen måste ha en sponsor eller ett rättsligt ombud som är etablerade i unionen.

·Information och märkning måste uppfylla unionskraven, även när det gäller sammärkning av läkemedel enligt villkoren i det saluföringstillstånd som har beviljats i Förenade kungariket.

·Certifiering av medicintekniska produkter måste utföras av anmälda organ som är etablerade i EU.

Råd till företag och medlemsstaternas förvaltningar

EU-företag som släpper ut varor på den brittiska marknaden måste försäkra sig om att de uppfyller alla relevanta regler som gäller på den marknaden från och med den 1 januari 2021.

Vad gäller tillstånds- och certifieringsförfaranden torde förberedande åtgärder redan ha vidtagits 2019, men EU-företag bör dock i god tid före den 1 januari 2021 dubbelkontrollera att de uppfyller reglerna.

Medlemsstaternas förvaltningar bör öka informationen, med särskild inriktning på små och medelstora företag.

B.Handel med tjänster

Förenade kungariket ingår i den inre marknaden under övergångsperioden, däribland i den inre marknaden för tjänster. Brittiska företag omfattas därför av etableringsfriheten och rätten att tillhandahålla tjänster i alla EU-medlemsstater. De omfattas av gemensamma reglerings- och tillsynsbestämmelser som utgör ramen för eventuella åtgärder som de nationella myndigheterna kan vidta. Enligt dessa bestämmelser har tjänsteleverantörer även rätt att utnyttja ett avancerat system för erkännande av yrkeskvalifikationer.

Inom vissa områden som regleras på unionsnivå omfattas gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster även av ursprungslandsprincipen eller ”passförfaranden”, vilket innebär att ett tillstånd som utfärdas av en medlemsstat enligt unionens regler är tillräckligt för att få tillträde till hela EU:s inre marknad, eftersom standarder, tekniska bestämmelser och reglerings- och tillsynsramar har harmoniserats. Dessa principer ligger till grund för den fria rörligheten för vissa tjänster mellan EU-medlemsstaterna, exempelvis finansiella, audiovisuella eller transportrelaterade tjänster.

Från och med den 1 januari 2021 kommer privatpersoner och företag från Förenade kungariket som är verksamma i EU eller privatpersoner och företag från EU som är verksamma i Förenade kungariket inte längre att omfattas av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster enligt unionsfördragen.

Tillstånd som har beviljats av brittiska myndigheter enligt EU:s inremarknadsregler kommer från och med den 1 januari 2021 inte längre att vara giltiga i unionen. Detta är särskilt relevant för finansiella tjänster, transporttjänster, audiovisuella medietjänster och energitjänster.

För att få tillträde till unionens marknad måste tjänsteleverantörer från och yrkesverksamma som är etablerade i Förenade kungariket visa att de uppfyller alla regler, förfaranden och/eller tillstånd som krävs för att utländska medborgare och/eller företag som är etablerade utanför unionen ska få tillhandahålla tjänster i EU. 17 Dessa krav kan fastställas i unionslagstiftningen eller, vilket är vanligare, i nationella bestämmelser, men kommer även att styras av de åtaganden som EU har ingått enligt Världshandelsorganisationens allmänna tjänstehandelsavtal och av överenskommelsen om de framtida förbindelserna med Förenade kungariket.

Likaså kommer tjänsteleverantörer från och yrkesverksamma som är etablerade i unionen och bedriver verksamhet i Förenade kungariket att behöva visa att de uppfyller alla relevanta regler i landet.

B.1 Finansiella tjänster

Förenade kungariket ingår i den inre marknaden under övergångsperioden, även i den inre marknaden för finansiella tjänster. Därför kan finansiella tjänster för närvarande tillhandahållas från Förenade kungariket till EU med ett enda tillstånd eller ”pass” per tjänsteområde, som utfärdats av brittiska myndigheter. Aktörer från unionen kan använda de pass som deras hemmedlemsstat har utfärdat för att tillhandahålla finansiella tjänster till och i Förenade kungariket.

Från och med den 1 januari 2021 kommer tillstånd att tillhandahålla brittiska tjänster i EU inte längre att vara giltiga. Tillhandahållande av brittiska finansiella tjänster till EU kommer att vara möjligt i enlighet med berörda medlemsstatens relevanta regler för tredjeländer. Det är viktigt att företag, banker eller investerare från unionen som för närvarande använder dessa tjänster är medvetna om denna förändring och förbereder sig för detta. Leverantörer av finansiella tjänster från EU som har verksamhet i Förenade kungariket bör också förbereda sig på att de måste följa alla relevanta regler i landet. 

Enligt de ramar för likvärdighet som fastställs i vissa av unionens rättsakter har EU möjlighet att underlätta en viss samverkan mellan unionens och Förenade kungarikets finansiella system genom att erkänna relevanta reglerings- och tillsynssystem i Förenade kungariket som likvärdiga i förhållande till unionens motsvarande lagstiftning och krav. Endast ett begränsat antal av dessa likvärdighetsbestämmelser ger företag från tredjeländer möjlighet att tillhandahålla tjänster till kunder i EU. Exempel på detta är värdepapperscentraler och centrala motparter. För värdepappersföretag kommer en ny och förbättrad likvärdighetsram att träda i kraft i mitten av 2021. Inom de flesta områden, exempelvis försäkringar, utlåning från kommersiella banker eller inlåning, ger likvärdighet inte företag från tredjeländer möjlighet att tillhandahålla tjänster till EU, men föreskriver lättnader avseende aktsamhetsregler eller rapportering för EU-företag.

Unionens likvärdighetsbeslut innebär inte att Förenade kungariket omfattas av den inre marknadens fördelar på detta område, eftersom de skyldigheter och garantier som gäller på EU:s inre marknad inte längre kommer att vara tillämpliga i Förenade kungariket. Likvärdighetsbeslut kan ensidigt återkallas när som helst, särskilt om tredjelandets regelverk avviker från unionens och villkoren för likvärdighet inte längre är uppfyllda.

Unionens ramar för likvärdighet är unilaterala, vilket innebär att varken bedömningar av likvärdighet eller eventuella beslut om likvärdighet ingår i förhandlingarna med Förenade kungariket. Den nuvarande sammanflätningen av EU:s och Förenade kungarikets marknader gör att kommissionen i sina likvärdighetsbedömningar måste vara uppmärksam på riskerna för EU i fråga om finansiell stabilitet, öppenhet på marknaden, marknadsintegritet, investerarskydd och likvärdiga förutsättningar. Den brittiska regeringens uttalade avsikt att avvika från unionens reglerings- och tillsynsramar för finansiella tjänster efter övergångsperioden innebär att kommissionen måste bedöma den brittiska likvärdigheten på varje område i ett längre perspektiv.

Enligt den politiska förklaringen om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket 18 kommer både EU och Förenade kungariket att sträva efter att slutföra dessa bedömningar före slutet av juni 2020. 19 Kommissionen skickade frågeformulär till Förenade kungariket om 28 likvärdighetsområden. I slutet av juni hade endast fyra ifyllda frågeformulär inkommit. Därför kunde kommissionen inte slutföra sina bedömningar av likvärdighet till slutet av juni. Kommissionen kommer att fortsätta sina bedömningar på grundval av de ytterligare svar som nu har inkommit. Bedömningarna kan på varje område leda till beslut om likvärdighet eller beslut om att likvärdighet inte råder. Kommissionen kommer att fatta dessa beslut på grundval av en omfattande bedömning med hänsyn till EU:s intresse.

På ett antal områden har kommissionen inte inlett någon bedömning, antingen för att beslut om likvärdighet redan har fattats 20 , eller exempelvis på grund av att EU:s rättsliga ram ännu inte har införts till fullo. Vad beträffar de sistnämnda områdena 21 kommer kommissionen inte att anta beslut om likvärdighet på kort eller medellång sikt.

På grundval av en analys som genomförts tillsammans med Europeiska centralbanken, Gemensamma resolutionsnämnden och de europeiska tillsynsmyndigheterna och de förberedelser som företag som tillhandahåller finansiella tjänster har gjort, har kommissionen endast identifierat ett område som kan ge upphov till risker för den finansiella stabiliteten, nämligen centrala motparter för derivat. På kort sikt, och för att hantera eventuella risker för den finansiella stabiliteten, överväger kommissionen därför att anta ett tidsbegränsat beslut om likvärdighet för Förenade kungariket på detta område.

Ett tidsbegränsat beslut skulle ge EU-baserade centrala motparter möjlighet att ytterligare utveckla sin kapacitet för att cleara relevant handel på kort och medellång sikt, samtidigt som EU-clearingmedlemmar hinner vidta nödvändiga åtgärder, bland annat för att minska sin systemiska exponering för brittiska marknadsstrukturer.

EU genomför för närvarande Emirföordningen 2.2 för att stärka insynen och regleringen av clearingverksamheter som är av systemmässig vikt för unionen. Kommissionen håller på att anta genomförandeåtgärder för att avgöra graden av systemmässiga risker för centrala motparter från tredjeländer och införa nödvändiga åtgärder för att förstärka tillsynen av sådana centrala motparter samt eventuella ytterligare åtgärder för att begränsa dessa risker.

Råd till företag och medlemsstaternas förvaltningar

Försäkringsbolag, banker, värdepappersföretag, handelsplatser och andra leverantörer av finansiella tjänster bör slutföra och genomföra sina förberedande åtgärder senast den 31 december 2020 så att de är redo för de förändringar som kommer att ske enligt alla scenarier, även i de fall där EU eller Förenade kungariket inte har fattat några beslut om likvärdighet inom deras område.

De företag, banker och investerare i unionen som för närvarande använder brittiska tjänsteleverantörer bör överväga hur detta kan påverka deras verksamhet och vidta alla nödvändiga åtgärder för att förbereda sig för samtliga möjliga scenarier. Leverantörer av finansiella tjänster från EU som har verksamhet i Förenade kungariket bör också förbereda sig på att de måste följa alla relevanta regler i landet. EU-clearingmedlemmar i centrala motparter i Förenade kungariket och deras kunder bör vidta aktiva åtgärder för att förbereda sig för samtliga scenarier, bland annat genom att minska sin systemiska exponering för brittiska marknadsinfrastrukturer.

EU och de nationella tillsynsmyndigheterna kommer att fortsätta sin dialog med de berörda aktörerna för att se till att alla nödvändiga beredskapsåtgärder vidtas senast vid årsslutet 2020.

B.2 Transporttjänster

Förenade kungariket ingår i den inre marknaden under övergångsperioden, även i den inre marknaden för transporttjänster. Därför kan järnvägstjänster, lufttransporttjänster och godstransporter på väg för närvarande bedrivas i hela EU med ett enda tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat. Detta gynnar även EU-aktörer i Förenade kungariket under övergångsperioden.

Från och med den 1 januari 2021 kommer företag från Förenade kungariket inte längre att kunna tillhandahålla transporttjänster inom unionen som en del av den inre marknaden. Möjligheterna och villkoren för transportföretag i EU och Förenade kungariket att tillhandahålla tjänster mellan EU och Förenade kungariket kommer i stor utsträckning att bero på utfallet av förhandlingarna om EU:s och Förenade kungarikets förbindelser på transportområdet.

I alla händelser kommer tillstånd som utfärdats till järnvägsföretag av Förenade kungariket inte längre att vara giltiga i EU från och med den 1 januari 2021, och intyg eller licenser som har utfärdats i Förenade kungariket för lokförare kommer inte längre att vara giltiga för framföra lok och vagnar i EU:s järnvägssystem.

Järnvägsföretag från EU eller Förenade kungariket som tillhandahåller gränsöverskridande tjänster mellan Förenade kungariket och EU ska uppfylla de rättsliga krav som gäller både i EU och i Förenade kungariket. Kraven avser licenser och säkerhetsintyg för järnvägsföretag samt tillstånd för rullande materiel och personal (lokförare). Berörda aktörer måste därför försäkra sig om att de har giltiga licenser i EU för de sträckor av de gränsöverskridande tjänsterna som är belägna inom EU:s territorium, och på motsvarande sätt giltiga licenser för de sträckor som är belägna inom brittiskt territorium.

Från och med den 1 januari 2021 kommer lufttrafikföretag som innehar operativa licenser som utfärdats av Förenade kungarikets licensieringsmyndighet för lufttransport av passagerare, post och/eller gods inte längre att kunna tillhandahålla lufttrafiktjänster i EU.

Lufttrafikföretag i EU och innehavare av luftfartssäkerhetsintyg måste säkerställa att de uppfyller unionens krav, och fortsätter att göra det, när det gäller huvudsakligt verksamhetsställe, majoritetsägande och kontroll samt unionens regelverk på luftfartssäkerhetsområdet.

I alla händelser kommer vägtransportföretag som är etablerade i Förenade kungariket inte längre att inneha EU-intyg från och med den 1 januari 2021. De kommer därför inte längre att omfattas av de automatiska tillträdesrättigheterna till unionens marknad som licensen medför, det vill säga EU-företagens rätt att göra resor och transportera gods genom unionen.

De tillträdesrättigheter som EU-företag och brittiska företag kommer att ha på varandras marknader beror på utfallet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket. Om ingen överenskommelse nås kommer de begränsade kvoter som redan finns tillgängliga enligt Internationella transportforumets mekanism att finnas tillgängliga för EU-företag för resor till Förenade kungariket, och för brittiska företag för resor till EU.

Råd till företag och medlemsstaternas förvaltningar

Alla transportföretag som bedriver verksamhet mellan EU och Förenade kungariket måste se till att de uppfyller EU:s respektive Förenade kungarikets certifieringskrav från och med den 1 januari 2021.

Tillträdesrättigheterna för luft- och vägtransporter mellan unionen och Förenade kungariket kommer i stor utsträckning att bero på utfallet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket.

Transportföretagen kommer i alla händelser att påverkas av de ändrade formalitetskraven när de korsar gränsen mellan Förenade kungariket och EU. 22 Utöver de sektorsspecifika transportbestämmelserna bör medlemsstaternas förvaltningar öka informationen, särskilt till små och medelstora företag, om hur gränsformaliteterna kommer att påverka transport- och logistikföretag, passagerare och gränsarbetare i framtiden. Detta omfattar även gränskontroller av personer, vilket medför kontroll av krav angående inresa och vistelse, stämpling av pass samt viseringskrav i förekommande fall.

B.3 Audiovisuella tjänster

Under övergångsperioden ingår Förenade kungariket i den inre marknaden för audiovisuella tjänster. För närvarande gäller därför ursprungslandsprincipen, enligt vilken alla tjänsteleverantörer som är etablerade i en medlemsstat och uppfyller de regler som den statens nationella tillsynsmyndighet har satt upp omfattas av regeln om fri mottagning och kan sända innehåll till alla andra medlemsstater utan att behöva ansöka om godkännande från den medlemsstaten.

Från och med den 1 januari 2021 kommer företag som är etablerade i Förenade kungariket inte längre att omfattas av ursprungslandsprincipen i direktivet om audiovisuella medietjänster.

Till följd av detta kommer leverantörer av audiovisuella medietjänster som är baserade i Förenade kungariket att vara skyldiga att uppfylla bestämmelserna i den medlemsstat där de vill tillhandahålla sina tjänster.

Råd till företag och medlemsstaternas förvaltningar

Leverantörer av audiovisuella medietjänster som är etablerade i Förenade kungariket och tillhandahåller audiovisuella medietjänster till EU bör vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de uppfyller de nationella bestämmelserna i den EU-medlemsstat där de har för avsikt att tillhandahålla sina tjänster. EU-leverantörer som vill tillhandahålla tjänster i Förenade kungariket måste följa de regler som gäller där.

B.4 Erkännande av yrkeskvalifikationer

Förenade kungariket ingår i EU:s inre marknad under övergångsperioden och omfattas därför av bestämmelserna om etableringsfrihet, fri rörlighet för personer och fritt tillhandahållande av tjänster. För närvarande kan därför brittiska medborgare och EU-medborgare som innehar en yrkeskvalifikation i Förenade kungariket utnyttja ett förenklat, och i vissa fall automatiskt, system för erkännande av yrkeskvalifikationer i andra EU-länder. Detta ger yrkesverksamma personer som läkare, sköterskor, tandläkare, farmaceuter, veterinärer, advokater, arkitekter och ingenjörer rätt att flytta och tillhandahålla tjänster i EU och Förenade kungariket under övergångsperioden.

Från och med den 1 januari 2021 kommer Förenade kungariket inte längre att omfattas av unionsbestämmelserna om erkännande av yrkeskvalifikationer. Detta innebär att yrkeskvalifikationer som erhållits i EU-medlemsstaterna och som har erkänts av Förenade kungariket i rättsligt hänseende kommer att omfattas av Förenade kungarikets lagstiftning.

Från och med utgången av övergångsperioden måste brittiska medborgare, oavsett var de har erhållit sina kvalifikationer, och EU-medborgare som har erhållit kvalifikationer i Förenade kungariket få sina yrkeskvalifikationer erkända i den berörda medlemsstaten enligt det landets regler för tredjelandsmedborgare och/eller yrkeskvalifikationer som har erhållits i ett tredjeland. 23

Råd till privatpersoner, företag och medlemsstaternas förvaltningar

Berörda personer bör ansöka om att få sina yrkeskvalifikationer från Förenade kungariket erkända i EU före den 1 januari 2021 för att vara redo inför utgången av övergångsperioden. Företagen bör ta hänsyn till att från januari 2021, dvs. efter övergångsperiodens utgång, ska yrkeskvalifikationer erkännas i den berörda medlemsstaten enligt det landets regler för tredjelandsmedborgare och/eller yrkeskvalifikationer som har erhållits i ett tredjeland.

C.Energi

Under övergångsperioden ingår Förenade kungariket i unionens integrerade energimarknad. Handeln med energiprodukter via gas- och elsammanlänkningar mellan EU och Förenade kungariket styrs för närvarande via särskilda EU-plattformar.

Från och med den 1 januari 2021 är det naturligtvis möjligt att fortsätta att använda gas- och elsammanlänkningarna, men Förenade kungariket kommer inte längre att delta i unionens särskilda plattformar. I stället kommer alternativa reservlösningar att användas för elhandeln med Förenade kungariket på sammanlänkningarna. 24 Reservlösningarna bör göra det möjligt för elhandeln att fortsätta, men handeln blir mindre effektiv jämfört med hur det är på den inre marknaden i dag.

Råd till företag och medlemsstaternas förvaltningar

Företagen och medlemsstaternas förvaltningar bör ta hänsyn till att handel via elsammanlänkningar med Storbritannien från och med den 1 januari 2021 inte längre kommer att förvaltas via unionens plattformar, utan betraktas som energiflöden från tredjeland. Berörda aktörer bör överväga nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till de nya rättsliga förhållandena.

D.Resor och turism

Kontroller av personer 25

Under övergångsperioden behandlas brittiska medborgare som EU-medborgare. Brittiska medborgare omfattas för närvarande av den fria rörligheten när de reser in i EU och Schengenområdet.

Från och med den 1 januari 2021 kommer brittiska medborgare som reser in i EU och Schengenområdet att behandlas som tredjelandsmedborgare, vilket innebär att de blir föremål för noggranna kontroller vid Schengenområdets gräns. Detta innebär i sin tur att planerade vistelser på EU-medlemsstaternas territorium inte får vara längre än 90 dagar inom en 180-dagarsperiod, och brittiska medborgare måste uppfylla inresevillkoren för tredjelandsmedborgare. De får inte heller längre använda EU/EES/CH-köerna, vilka är reserverade för personer som har rätt till fri rörlighet när de passerat gränsen.

Viseringskrav

Under övergångsperioden behandlas brittiska medborgare som EU-medborgare. De omfattas därför inte av viseringskrav i EU när de korsar Schengengränserna.

EU har nyligen vidtagit rättsliga beredskapsåtgärder som garanterar att brittiska medborgare från och med den 1 januari 2021 fortsatt kommer att vara undantagna från viseringskravet när de passerar EU:s gränser om vistelsen är kortvarig (högst 90 dagar inom en 180-dagarsperiod). Viseringsundantaget ger inte rätt att arbeta i unionen och omfattas av den ömsesidighetsmekanism som gäller för tredjeländer, dvs. det kan upphävas om EU-medborgare inte längre skulle ges viseringsfria inresor i Förenade kungariket för korta vistelser.

Viseringsreglerna kommer även att ändras för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Förenade kungariket när de reser till unionen. Från och med den 1 januari 2021 kommer uppehållstillstånd utfärdade i Förenade kungariket exempelvis inte längre innebära att innehavaren undantas från unionens krav på visering för flygplatstransitering, och skolelever som bor i Förenade kungariket kommer inte längre automatiskt att omfattas av viseringsfri inresa till unionen när de åker på skolresor.

Resor med sällskapsdjur

Under övergångsperioden kan ägare av sällskapsdjur som är bosatta i Förenade kungariket utnyttja EU:s pass för sällskapsdjur för att underlätta resor med sällskapsdjur inom unionen.

Från och med den 1 januari 2021 kommer pass för sällskapsdjur som har utfärdats till sällskapsdjursägare som är bosatta i Förenade kungariket inte längre att vara en giltig handling för resor med sällskapsdjur från Förenade kungariket till EU:s medlemsstater. De framtida kraven för sällskapsdjur som följer med personer som reser från Förenade kungariket kommer att fastställas av unionen.

Körkort

Under övergångsperioden gäller unionens lagstiftning för erkännande av körkort i EU. För närvarande kan innehavare av körkort som har utfärdats i Förenade kungariket fortsätta att köra i EU utan ytterligare dokumentation.

Från och med den 1 januari 2021 kommer körkort som har utfärdats av Förenade kungariket inte längre att omfattas av ömsesidigt erkännande enligt EU-lagstiftning. Erkännande av brittiska körkort kommer att regleras på medlemsstatsnivå. I medlemsstater som är fördragsslutande parter i Wienkonventionen om vägtrafik från 1949 kommer denna konvention att gälla. Kontakta ansvarig myndighet i respektive medlemsstat för närmare information.

Roaming

Under övergångsperioden är unionens lagstiftning om roaming tillämplig på Förenade kungariket. Förordningen om roaming utan ytterligare avgifter gäller därför gentemot och i Förenade kungariket.

Från och med den 1 januari 2021 kommer brittiska konsumenters möjlighet till roaming till lokal taxa inte längre att garanteras av EU-lagstiftning, och inte heller längre att garanteras för EU-konsumenter som reser till Förenade kungariket.

Mobiloperatörer både i Förenade kungariket och EU kommer därför att kunna ta ut en tilläggsavgift av roamingkunder.

Passagerarrättigheter

Under övergångsperioden fortsätter unionens lagstiftning om rättigheter för passagerare som reser med flyg, tåg. buss och fartyg, inbegripet hjälp för passagerare med funktionsnedsättning, att gälla för passagerare som reser från Förenade kungariket till en EU-medlemsstat, oavsett om transportföretaget är baserat i Förenade kungariket eller i unionen.

Från och med den 1 januari 2021 kommer skyddsnivån för passagerare som reser mellan EU och Förenade kungariket att påverkas. Beroende på transportsätt kan det hända att passagerarna inte längre skyddas av EU:s passagerarrättigheter när de reser till eller från Förenade kungariket.

Råd till privatpersoner, företag och medlemsstaternas förvaltningar

Resande bör ta hänsyn till förändringarna i fråga om gränskontroller, viseringskrav, pass för sällskapsdjur, körkort och roamingavgifter när de reser till och från Förenade kungariket.

Företag som tillhandahåller resetjänster bör ta reda på vad förändringarna innebär och kan behöva anpassa sina processer därefter.

De nationella myndigheterna måste försäkra sig om att de har tillräckligt med personal vid gränsövergångarna och vid behov anpassa infrastrukturerna. De bör även se till att passagerare och resande är väl informerade om eventuella förändringar av deras rättigheter och skyldigheter.

E.Rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen

Under övergångsperioden fortsätter brittiska medborgare att omfattas av den fria rörligheten för personer i unionen. EU-medborgare kan fortfarande att utnyttja rätten till fri rörlighet för att resa till och arbeta, studera, starta företag eller bo i Förenade kungariket. Alla unionsbestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen gäller också och kommer enligt villkoren i utträdesavtalet att fortsätta att gälla även efter utgången av övergångsperioden för personer som befann sig i en gränsöverskridande situation som omfattar Förenade kungariket och EU före utgången av övergångsperioden Utträdesavtalet skyddar även rätten till bosättning och arbete för EU-medborgare som lagligen uppehåller sig i Förenade kungariket och brittiska medborgare som lagligen uppehåller sig i en EU-medlemsstat vid övergångsperiodens utgång, samt deras familjemedlemmar. 26  

Från och med den 1 januari 2021 upphör den fria rörligheten mellan EU och Förenade kungariket. Detta kommer att få återverkningar på rörligheten för alla EU-medborgare som inte omfattas av utträdesavtalet och som vill vistas i Förenade kungariket under längre perioder, vare sig de är studenter, arbetstagare, pensionärer eller familjemedlemmar till sådana personer. Alla deras resor till Förenade kungariket kommer att regleras av brittiska invandringslagar. Företag i Förenade kungariket som vill anställa EU-medborgare måste följa brittiska regler, som inte gäller i dag enligt unionens system. Alla resor som brittiska medborgare som inte omfattas av utträdesavtalet gör till EU kommer att regleras av unionens och dess medlemsstaters invandringsregler. Företag i EU som vill anställa brittiska medborgare måste följa relevanta regler för tredjelandsmedborgare som gäller i unionen och dess medlemsstater.

De EU-medborgare som i någon form kommer att utöva rörlighet enligt det nya brittiska systemet kommer inte längre att omfattas av den nuvarande samordningen av de sociala trygghetssystemen enligt EU:s förordningar på området. Detsamma gäller brittiska medborgare i EU, om de inte omfattas av särskilda EU-bestämmelser för tredjelandsmedborgare. Det gränsöverskridande skyddet av den sociala tryggheten enligt de nuvarande EU-reglerna kommer inte att vara lika omfattande, eftersom unionsreglerna kommer att upphöra att gälla. Även i händelse av ett framtida partnerskapsavtal med Förenade kungariket kan endast vissa rättigheter till social trygghet eventuellt garanteras De exakta villkor som kommer att gälla beror på utfallet av förhandlingarna om ett framtida partnerskap mellan EU och Förenade kungariket, exempelvis i fråga om hälsovårdskostnader eller pensionsrättigheter.

F.Bolagsrätt och civilrätt

F.1 Företag registrerade i Förenade kungariket

Förenade kungariket ingår i den inre marknaden under övergångsperioden, vilket innefattar den grundläggande etableringsfriheten. För närvarande kan ett företag vara registrerat i Förenade kungariket men ha sitt huvudkontor eller sitt huvudsakliga verksamhetsställe i en EU-medlemsstat.

Från och med den 1 januari 2021 kommer företag som är registrerade i Förenade kungariket att utgöra företag från tredjeland, och kommer inte att få automatiskt erkännande enligt artikel 54 i EUF-fördraget. Erkännandet av företag i Förenade kungariket kommer att regleras genom nationell lagstiftning om företag registrerade i tredjeländer.

Filialer i EU-medlemsstater till företag som är registrerade i Förenade kungariket kommer att anses utgöra filialer till företag från tredjeland. Dotterbolag i EU till företag i Förenade kungariket utgör i princip EU-företag och kommer att fortsätta att omfattas av all relevant lagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

Råd till företag och medlemsstaternas förvaltningar

Företag som är registrerade i Förenade kungariket men vill bli EU-företag bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att registrera sig i en EU-medlemsstat.

F.2 Avtalsenligt val av jurisdiktion

Under övergångsperioden ingår Förenade kungariket i delar av det europeiska civilrättsliga området. 27 För närvarande blir domar på privaträttens område som meddelas av en brittisk domstol snabbt tillämpliga i EU. I praktiken fastställs ofta brittisk behörighet vid rättstvister i affärsavtal.

Från och med den 1 januari 2021 kommer unionens regler för underlättande av gränsöverskridande erkännande och verkställighet av domar i EU och i Förenade kungariket under övergångsperioden inte längre att gälla. 28 Om Förenade kungariket självständigt ansluter sig till konventionen om avtal om val av domstol från 2005 efter utgången av övergångsperioden kommer konventionen att vara tillämplig på erkännande och verkställighet av domar som avges av domstolar som anges i exklusiva avtal om val av domstol som ingås efter det att Förenade kungariket har tillträtt den konventionen. För närvarande kommer erkännande och verkställighet av brittiska domar därför att regleras av bestämmelserna i den medlemsstat där erkännande/verkställighet söks.

Råd till företag och medlemsstaternas förvaltningar

Alla företag bör överväga denna situation när de bedömer vilken internationell jurisdiktion de bör välja i sina avtal.

Företagen bör också vara medvetna om att domar som meddelas av brittiska domstolar kanske inte längre blir tillämpliga lika snabbt i EU jämfört med dagens situation.

G.Andra aspekter: Datarättigheter, digitala rättigheter och immateriella rättigheter

G.1 Immateriella rättigheter

Under övergångsperioden ingår Förenade kungariket i unionens inre marknad. Innehavare av en immateriell rättighet, exempelvis ett EU-varumärke, kan för närvarande därför inte åberopa ett sådant varumärke för att motsätta sig transport av varor från Förenade kungariket till EU, så länge varorna har släppts ut på den brittiska marknaden under detta varumärke av rättighetshavaren eller med hans eller hennes samtycke (principen om konsumtion av rättigheter som följer av den immateriella rättigheten) och vice versa.

Från och med den 1 januari 2021 kan näringsidkare i EU inte längre åberopa principen om konsumtion av rättigheter gentemot rättighetshavare när de köper in produkter från Förenade kungariket.

Råd till företag och medlemsstaternas förvaltningar

Företag som bedriver parallellhandel från Förenade kungariket bör se över sina affärsarrangemang.

Befintliga immateriella rättigheter som gäller i hela EU (EU-varumärken, gemenskapsformgivningar, gemenskapens växtförädlarrätt och geografiska beteckningar) skyddas fortfarande enligt utträdesavtalet, men från och med den 1 januari 2021 kommer nya immateriella rättigheter som gäller i hela EU ha ett begränsat territoriellt tillämpningsområde eftersom de inte längre har verkan i Förenade kungariket. 29  

Råd till företag och medlemsstaternas förvaltningar

Berörda aktörer bör vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att framtida immateriella rättigheter skyddas i Förenade kungariket i förekommande fall.

G.2 Överföring och skydd av uppgifter

Förenade kungariket är bundet av EU:s dataskyddslagstiftning under övergångsperioden. För närvarande kan personuppgifter därför överföras från EU till Förenade kungariket utan begränsningar.

Personuppgifter får fortsätta att överföras till Förenade kungariket från och med den 1 januari 2021, men måste uppfylla unionens särskilda bestämmelser och skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter till tredjeländer enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 30 eller direktivet om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter 31 .

I kapitel V i den allmänna dataskyddsförordningen föreskrivs ett antal verktyg för att säkerställa att den skyddsnivå som fysiska personer garanteras inom unionen inte undergrävs vid överföring av personuppgifter till tredjeländer. EU kan bland annat anta ett unilateralt beslut om adekvat skyddsnivå på grundval av artikel 45 i den allmänna dataskyddsförordningen om unionen anser att tredjelandet erbjuder en adekvat dataskyddsnivå.

Såsom betonas i den politiska förklaringen 32 kommer EU att sträva efter att avsluta bedömningen av det brittiska regelverket före utgången av 2020 och eventuellt anta ett beslut om huruvida Förenade kungariket uppfyller de tillämpliga villkoren. Kommissionen arbetar för närvarande med denna bedömning och har hållit ett antal tekniska möten med Förenade kungariket för att samla in information som underlag för arbetet. Förenade kungariket har i enlighet ned sin dataskyddslag beslutat att tillerkänna EU-medlemsstaterna adekvat skyddsnivå fram till årsslutet 2024, varefter en omprövning kommer att behövas.

Råd till företag och medlemsstaternas förvaltningar

Företag och offentliga förvaltningar bör vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att eventuella dataöverföringar till Förenade kungariket sker enligt unionens dataskyddslagstiftning, oavsett ett scenario där EU fattar ett beslut om adekvat skyddsnivå med avseende på Förenade kungariket. Efterlevnad kan uppnås genom lämpliga skyddsåtgärder enligt den allmänna dataskyddsförordningen, bland annat bindande företagsregler eller särskilda undantag.

G.3 Domännamnet .eu

Under övergångsperioden är unionens lagstiftning om namn under toppdomänen.eu tillämplig på Förenade kungariket. Företag som är etablerade i Förenade kungariket och brittiska medborgare och personer som är bosatta i landet får fortfarande registrera och inneha ett .eu-domännamn

Från och med den 1 januari 2021 får företag som är etablerade i Förenade kungariket men inte i EU samt personer bosatta i Förenade kungariket som inte är EU-medborgare inte längre registrera och inneha namn under toppdomänen .eu.

Om de berörda personerna inte längre kan visa att de fortfarande har rätt att inneha namn under toppdomänen .eu kommer deras domännamn att dras tillbaka 33 efter utgången av övergångsperioden. EU-medborgare som är bosatta i Förenade kungariket får dock inneha namn under toppdomänen .eu eller registrera nya namn även efter övergångsperiodens utgång.

H.Europeiska unionens internationella avtal

Under övergångsperioden är Förenade kungariket fortsatt bundet av internationella avtal som har ingåtts av EU. EU har dessutom informerat sina internationella partner om att Förenade kungariket under övergångsperioden behandlas som en medlemsstat vid tillämpningen av dessa avtal.

Från och med den 1 januari 2021 kommer Förenade kungariket inte längre att omfattas av de avtal som ingåtts av unionen eller som medlemsstaterna ingått på unionens vägnar eller som ingåtts gemensamt av unionen och dess medlemsstater. EU har informerat sina internationella partner om följderna av Förenade kungarikets utträde ur unionen via en verbalnot som sändes efter det att utträdesavtalet undertecknats. 34

Till följd av detta kommer Förenade kungariket och dess medborgare och ekonomiska aktörer inte längre att omfattas av de hundratals internationella avtal som unionen har ingått, exempelvis frihandelsavtal, avtal om ömsesidigt erkännande, veterinäravtal eller bilaterala avtal om lufttransport eller luftfartssäkerhet. Företag som är etablerade i EU kommer naturligtvis även fortsättningsvis att omfattas av alla befintliga internationella avtal som unionen har ingått.

Detta påverkar inte Förenade kungarikets ställning med avseende på multilaterala avtal som landet självständigt är part i. Förenade kungariket kommer till exempel att även fortsättningsvis vara självständig medlem i Världshandelsorganisationen och kommer att omfattas av relevanta WTO-avtal, särskilt när det gäller dess koncessioner och åtaganden i fråga om handel med varor, tjänster eller immateriella rättigheter.


III. Förberedelser för alla scenarier

De förändringar som beskrivs i del II i detta meddelande kommer att ske hur som helst, vare sig EU och Förenade kungariket enas om ett långtgående nytt partnerskap till den 31 december 2020 eller ej.

Om ingen överenskommelse nås kommer detta att leda till störningar som blir mycket mer långtgående än de förändringar som beskrivs i del II. Utan överenskommelse kommer vardera parts tulltaxor för ”mest gynnad nation” att gälla för export från den andra parten. Det innebär att tull uttas på varor som importeras från Förenade kungariket till unionen enligt EU:s gemensamma tulltaxa, medan brittiska tullar kommer att uttas på varor som exporteras från unionen till Förenade kungariket. 35  

Avsikten med detta meddelande är inte att föregripa utfallet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket. Det inriktas främst på frågor som för närvarande inte omfattas av förhandlingarna. Kommissionen är medveten om att detta leder till betydande osäkerhet för offentliga förvaltningar, medborgare, företag och andra aktörer i ekonomin och samhället. Ett exempel på en sådan osäkerhetsfaktor är vad som kommer att ske i fråga om Förenade kungarikets eventuella deltagande i Erasmus+ och Horisont 2020 från och med januari 2021. Osäkerheten kring dessa frågor kommer att skingras först när utfallet av de pågående förhandlingarna är känt.

Om enighet om nytt partnerskap inte ingås före den 31 december 2020 kommer detta att få betydande konsekvenser. Kommissionen konstaterar dock att ett avtalslöst scenario om de framtida förbindelserna skiljer sig från det avtalslösa scenariot under förhandlingarna om Förenade kungarikets utträde ur EU, av flera orsaker:

1.För det första ger utträdesavtalet rättslig säkerhet på ett antal viktiga områden där Förenade kungarikets utträde ur unionen gav upphov till osäkerhet. Detta berör exempelvis skyddet av de medborgerliga rättigheterna, den ekonomiska uppgörelsen, en rättsligt fungerande lösning för att undvika för att undvika en hård gräns på ön Irland, det fortsatta skyddet av immateriella rättigheter som gäller i hela EU (däribland befintliga geografiska beteckningar) och bestämmelserna om en ordnad avveckling av alla pågående förfaranden mellan EU och Förenade kungariket (se faktaruta). 

2.För det andra innebär den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet att berörda aktörer får mer, om begränsad, tid på sig för att förbereda sig för alla scenarier, även ett avtalslöst scenario utan en överenskommelse om ett framtida partnerskap till den 1 januari 2021.

3.För det tredje kommer ett begränsat antal av de lagstiftningsåtgärder som EU antog 2019 i beredskap för alla scenarier för Förenade kungarikets utträde ur EU att fortsätta att vara eller bli tillämpliga vid utgången av övergångsperioden. Det handlar exempelvis om att ta upp Förenade kungariket i förteckningen över tredjeländer vars medborgare är undantagna från viseringskravet för korta vistelser och fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista mellan EU och Förenade kungariket.  

Mot bakgrund av allt detta kommer kommissionen att fortsätta att nära övervaka situationen och sträva efter att skydda EU:s, dess medborgares och dess ekonomis intressen i alla scenarier.

FAKTARUTA: Utträdesavtalet, med protokollet om Irland och Nordirland

Utträdesavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket trädde i kraft den 1 februari 2020.

Det innehåller detaljerade bestämmelser som syftar till att begränsa följderna av Förenade kungarikets utträde ur EU, dess inre marknad och tullunion, särskilt inom följande områden:

Medborgerliga rättigheter: Utträdesavtalet skyddar rättigheterna för EU-medborgare som lagligen uppehåller sig i Förenade kungariket i enlighet med unionsrättens regler vid övergångsperiodens utgång, liksom rättigheterna för brittiska medborgare som lagligen uppehåller sig i någon av EU:s medlemsstater i enlighet med unionsrättens regler vid samma tidpunkt samt deras familjemedlemmars rättigheter, att fortsätta att bo, studera och arbeta i sina respektive värdstater. 36

Ekonomisk uppgörelse: Enligt utträdesavtalet åtar sig Förenade kungariket och EU att uppfylla alla ekonomiska skyldigheter som ingåtts medan Förenade kungariket var medlem i EU, även åtaganden som ger upphov till faktiska utgifter efter 2020. 37  

Protokollet om Irland och Nordirland Protokollet om Irland och Nordirland kommer att bli tillämpligt vid utgången av övergångsperioden och utgör en stabil lösning som kommer att fortsätta att gälla parallellt med en eventuell överenskommelse om ett framtida partnerskap, på villkor att Nordirlands lagstiftande församling ger sitt fortsatta samtycke till att det ska fortsätta att gälla i framtiden.

Protokollet är en rättsligt fungerande lösning som gör det möjligt att undvika en hård gräns på ön Irland, skyddar hela öns ekonomi och långfredagsavtalet (Belfastavtalet) i alla dess dimensioner samtidigt som det garanterar integriteten för EU:s inre marknad och Förenade kungarikets inre marknad.

Enligt protokollet kommer Nordirland att fortsätta att omfattas av en begränsad uppsättning unionsregler, särskilt i fråga om varor, och av unionens tullkodex, mervärdesskatte- och punktskattereglerna kommer att vara tillämpliga på alla varor som förs in i eller ut från Nordirland. På så sätt undviks tullkontroller på Irland.

Kontroller kommer att göras av varor som förs in i Nordirland från övriga delar av Förenade kungariket, exempelvis av livsmedelsprodukter och levande djur, i syfte att säkerställa efterlevnad av sanitära och fytosanitära krav. Alla varor som förs in i eller ut från Nordirland måste uppfylla alla relevanta unionsbestämmelser och normer.

EU:s tullavgifter kommer att vara tillämpliga på varor som förs in i Nordirland om inte den gemensamma kommittén fastställer ramvillkor enligt vilka det inte anses föreligga någon risk för att varorna förs in på EU:s inre marknad. Enligt en sådan ram kommer ingen tull att tas ut om det kan visas att det inte föreligger någon risk för att varor som förs in i Nordirland från övriga delar av Förenade kungariket kan föras in på EU:s inre marknad.

Unionens tullformaliteter och tullförfaranden kommer att vara tillämpliga på varor som förs in i Nordirland från tredjeland eller exporteras från Nordirland.

EU:s mervärdesskatte- och punktskatteregler är tillämpliga på varor som förs in i (eller ut från) Nordirland, från (eller till) övriga delar av Förenade kungariket.

Separationsfrågor: Utträdesavtalet säkerställer även en ordnad avveckling av befintliga arrangemang som rör förfaranden som vid tidpunkten för utträdet ännu är pågående:

·Detta innebär att varor som släppts ut på marknaden före övergångsperiodens utgång fortsatt får tillhandahållas på marknaden i unionen eller i Förenade kungariket tills de når slutanvändaren, utan omcertifiering, ometikettering eller produktändringar.

·I utträdesavtalet föreskrivs förfaranden för att hantera och avsluta pågående förflyttningar av varor inom unionen, pågående tullförfaranden samt mervärdesskatte- och punktskattefrågor.

·Det skyddar befintliga immateriella rättigheter som gäller i hela EU, däribland befintliga geografiska beteckningar.

·Förfaranden för offentlig upphandling som pågår vid utgången av övergångsperioden kan avslutas och rättigheterna för personer som är berörda av förfarandena enligt unionsrätten garanteras.

·Det innefattar även bestämmelser om avveckling av pågående polisiärt och straffrättsligt samarbete

·samt bestämmelser om avveckling av administrativa och rättsliga förfaranden (t.ex. statligt stöd och överträdelseförfaranden).

·Det tar även upp användning av data och information som har utbytts för utgången av övergångsperioden och säkerställer att uppgifter som överförs före övergångsperiodens utgång förblir skyddade av unionsrättens principer och bestämmelser.

·I utträdesavtalet föreskrivs även hur Förenade kungariket vid utgången av övergångsperioden ska kopplas bort från nät, informationssystem och databaser som har inrättats enligt unionens lagstiftning, särskilt nät som endast unionens medlemsstater eller länder associerade till Schengenavtalet har åtkomst till.

·Dessutom omfattas pågående rättsligt samarbete på privaträttens område för att säkerställa att domstolsbeslut kan tillämpas.

·Det innefattar också alla frågor kring Förenade kungarikets utträde ur Euratom.

När det gäller genomförandet av utträdesavtalet har en gemensam kommitté med uppgift att övervaka tillämpningen av utträdesavtalet inrättats. Den leds gemensamt av Europeiska kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič och Michael Gove, Chancellor of the Duchy of Lancaster, och har hållit två möten (via videokonferens) den 30 mars och den 12 juni 2020. De särskilda kommittéerna för Gibraltar, medborgerliga rättigheter, finansiella bestämmelser, de suveräna basområdena i Cypern och protokollet om Irland och Nordirland har inlett sitt arbete.IV.Slutsats: Beredskap är avgörande

Europeiska unionen kommer att göra sitt yttersta för att uppnå en långtgående framtida överenskommelse med Förenade kungariket.

Detta meddelande visar att även om ett mycket ambitiöst framtida partnerskap skulle komma att ingås – på grundval av EU:s förhandlingsdirektiv för ett nytt partnerskap med Förenade kungariket 38 , antaget den 25 februari 2020, och utkastet till avtal om ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket 39 , som offentliggjordes den17 mars 2020 – kommer Förenade kungarikets utträde att medföra långtgående och automatiska förändringar och konsekvenser för medborgare, konsumenter, företag, offentliga förvaltningar, investerare och forskare från och med den 1 januari 2021.

Dessa förändringar är oundvikliga – hur utfallet av de pågående förhandlingarna än blir – på grund av Förenade kungarikets beslut att träda ur EU, dess inre marknad och tullunion. Den fria rörligheten för personer, varor och tjänster enligt unionens lagstiftning kommer att upphöra att gälla vid övergångsperiodens utgång. Detta kommer att få långtgående effekter, särskilt för den gränsöverskridande handeln med varor och tjänster samt den fria rörligheten för personer.

Kommissionen uppmanar därför alla offentliga förvaltningar, medborgare, företag och andra berörda aktörer att se till att vara redo för dessa oundvikliga förändringar. Om inga förberedande åtgärder vidtas kommer de negativa effekterna att förvärras och verksamhetskostnaderna att öka vid utgången av övergångsperioden.

Det är i sista hand upp till företag och andra berörda aktörer att genomföra riskbedömningar och vidta beredskapsåtgärder utifrån sina förutsättningar, men det är mycket viktigt att de inte underskattar de logistiska utmaningar som kommer att uppstå från och med den 1 januari 2021, utöver de rättsliga förändringar som beskrivs i detta meddelande.

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att fortsätta sina nationella informationskampanjer för att uppmuntra offentliga förvaltningar, medborgare, företag och andra berörda aktörer att vidta nödvändiga förberedande åtgärder. Dessa insatser bör anpassas till de berörda aktörernas situation i varje medlemsstat. Under de kommande månaderna kommer kommissionen fortsatt att samarbeta med samtliga medlemsstater för att se över deras beredskap i alla aspekter och underlätta de offentliga förvaltningarnas informationsinsatser gentemot sina respektive aktörer.

Berörda aktörer uppmuntras även att gå igenom de tillkännagivanden som offentliggjordes under artikel 50-förhandlingarna med Förenade kungariket och konsultera kommissionens särskilda webbsidor om beredskapsåtgärder för ytterligare uppdateringar av tidigare tillkännagivanden om beredskap. Kommissionen kommer att samarbeta med alla berörda intresseföreningar för att uppmärksamma dem på denna information.

Avslutningsvis uppmanar kommissionen alla konsument-, företags- och branschsammanslutningar såväl på nationell nivå som på EU-nivå att försäkra sig om att deras medlemmar är fullständigt medvetna om de förändringar som kommer att ske oavsett hur de framtida förbindelserna med Förenade kungariket kommer att se ut.Bilaga 1: Förteckning över uppdaterade tillkännagivanden om beredskap inför övergångsperiodens slut

Följande 59 tillkännagivanden om beredskap har offentliggjorts sedan den16 mars 2020 i syfte att hjälpa berörda aktörer att förbereda sig inför övergångsperiodens slut. De finns här: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_sv  

Förteckningen kommer att uppdateras regelbundet allteftersom nya tillkännagivanden blir tillgängliga.

·Flygtransport

·Djuravel

·Djurtransport

·Kapitalförvaltning

·Audiovisuella medietjänster

·Luftfarts- och sjöfartsskydd

·Luftfartssäkerhet

·Banktjänster och betaltjänster

·Biocidprodukter

·Kemikalier (Reach)

·Kliniska prövningar

·Bolagsrätt

·Konsumentskydd och passagerares rättigheter

·Upphovsrätt

·Kosmetiska produkter

·Kreditvärderingsinstitut

·Skydd av personuppgifter

·E-handel

·E-signaturer (elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner)

·Elektroniska kommunikationer, inklusive roaming

·Utsläppshandelssystem

· .eu-domännamn

·EU-miljömärket

·Europeiska företagsråd

·Punktskatter

·Konsumtion av immateriella rättigheter

·Foder

·Livsmedelslagstiftning

·Genetiskt modifierade organismer

·Geoblockering

·Geografiska beteckningar

·God laboratoriesed (GLP)

·Industriprodukter

·Invasiva främmande arter

·Sjötransport

·Läkemedel (humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel)

·Transport av levande djur

·Naturligt mineralvatten

·Onlineköp samt leverans av paket

·Ekologiska produkter

·Växtskydd

·Växtskyddsmedel

·Växtförökningsmaterial

·Växtförädlarrättigheter

·Förbud mot och restriktioner av import/export (inkl. import-/exportlicenser)

·Skydd av djur vid tidpunkten för avlivning

·Pyrotekniska artiklar

·Järnvägstransport

·Fritidsbåtar och vattenskotrar

·Säkerhet i nät och informationssystem

·Återvinning av fartyg

·Ämnen av mänskligt ursprung (blod, vävnader och celler, organ)

·Tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel

·Tobaksvaror

·Varumärken, mönster och modeller

·Transportabla tryckbärande anordningar

·Mervärdesskatt (moms – varor)

·Mervärdesskatt (moms – tjänster)

·Avfallstransporter   

(1)

 Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7) (nedan kallat utträdesavtalet).

(2)

Med förbehåll för vissa begränsningar som anges i artikel 127 utträdesavtalet, vilka inte är relevanta för detta meddelande.

(3)

Enligt artikel 132.1 i utträdesavtalet skulle det ha varit möjligt att förlänga denna övergångsperiod en enda gång med högst ett eller två år genom ett gemensamt beslut av Europeiska unionen och Förenade kungariket före den 1 juli 2020. Förenade kungariket avstod dock från att fatta ett sådant beslut, vilket innebär att övergångsperioden per rättslig automatik kommer att löpa ut den 31 december 2020.

(4)

Förutom de program som omfattas av artikel 138 i utträdesavtalet och den politiska förklaringen (Peace Plus).

(5)

HM Government, The Future Relationship with the Union: The UK’s Approach to Negotiations, 27 februari 2020.

(6)

 Draft text of the Agreement on the New Partnership between the European Union and the United Kingdom, offentliggjord den 17 mars 2020, se https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_en

(7)

Reviderad politisk förklaring om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket enligt överenskommelse på förhandlarnivå den 17 oktober 2019 (EUT C 34, 31.1.2020, s. 1).

(8)

Frihandelsavtal omfattar inte inremarknadsbestämmelser (på området för varor och tjänster), såsom ömsesidigt erkännande, ursprungslandsprincipen och harmonisering. Med frihandelsavtal finns det tullformaliteter och tullkontroller, även avseende varors ursprung och insatsvaror, samt förbud mot och restriktioner av import och export.

(9)

Enligt utträdesavtalet får varor som släppts ut på marknaden före övergångsperiodens utgång fortsätta att tillhandahållas på marknaden i unionen eller i Förenade kungariket tills de når slutanvändaren, utan omcertifiering, omettikering eller produktändringar.

(10)

Med förbehåll för att Nordirlands lagstiftande församling fyra år efter övergångsperiodens slut ger sitt samtycke till en fortsatt tillämpning av protokollet.

(11)

Eori-nummer är identitetsnummer som alla företag och personer som vill bedriva handel utanför EU måste använda för att identifiera sig i alla tullförfaranden och tullformaliteter och mer generellt när de utbyter information med tullförvaltningarna.

(12)

Under Förenade kungarikets utträdesfas har kommissionen och de nationella tullmyndigheterna redan vid ett flertal tillfällen tillhandahållit ingående information om hur de nya tullgränserna mellan unionen och Förenade kungariket kommer att fungera.

(13)

Leverantörsdeklarationer, även leverantörsdeklarationer för längre tid, måste uppdateras enligt detta.

(14)

Exempelvis den europeiska produktdatabasen för energimärkning (Eprel).

(15)

Exempel på detta är avfall, skjutvapen, varor med dubbla användningsområden, exemplar av utrotningshotade arter och vissa farliga kemikalier.

(16)

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) samt inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(17)

 Detta omfattar i förekommande fall invandrings- och viseringskrav.

(18)

 Se del IV om finansiella tjänster i den reviderade politiska förklaringen om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket enligt överenskommelse på förhandlarnivå den 17 oktober 2019 (EUT C 34, 31.1.2020, s. 1).

(19)

COM(2019) 349 final. Meddelande från kommissionen Likvärdighet inom finansiella tjänster.

(20)

Områden som redan omfattas av beslut om likvärdighet:

– Förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir), i dess ändrade lydelse. Artikel 1.6 – Undantag för centralbanker och offentliga organ.

– Förordning (EU)2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning (SFTR): Artikel 2.4 – Undantag för centralbanker.

– Förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument (Mifir): Artikel 1.9 – Undantag för centralbanker.

– Förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning): Artikel 6.5 – Undantag för centralbanker och offentliga organ.

(21)

 – Direktiv 2004/109/EG - insynsdirektivet – redovisningsstandarder: Artikel 23.4 första stycket led ii] – Allmänna insynskrav.

– Direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning: Artikel 45.6 – Internationella revisionsstandarders likvärdighet med standarder och krav i det berörda tredjelandet.

– Förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument (Mifir): Artikel 33.2 – Derivatinstrument: skyldigheter avseende transaktioner och clearing, artikel 38.3 – Tillträde för handelsplatser och centrala motparter, artikel 47.1 – Värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster för professionella kunder och godtagbara motparter i EU.

– Direktiv 2014/65 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (Mifid II, omarbetning): artikel 25.4 a – Reglerade marknader i syfte att förenkla distributionen av vissa finansieringsinstrument i EU.

– Förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning): Artikel 6.6 – Undantag för organ som bedriver verksamhet inom ramen för unionens klimatpolitik.

– Förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar:

Artikel 17.2 – Undantag för marketmakerfunktion.

Förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG: Artikel 29.3 – Regler för prospekt.

(22)

Med undantag för Nordirland, som enligt protokollet om Irland och Nordirland kommer att fortsätta att omfattas av en begränsad uppsättning unionsbestämmelser för att undvika tullkontroller på ön Irland.

(23)

 Personer som omfattas av del 2 av utträdesavtalet kommer dock att omfattas av EU:s inremarknadsregler med avseende på förfaranden för erkännande av yrkeskvalifikationer som pågår den 31 december 2020.

(24)

 Detta gäller inte för elsammanlänkningar mellan Nordirland och Irland. Enligt artikel 9 i utträdesavtalet kommer Nordirland nämligen att fortsätta att ingå i den integrerade inre elmarknaden på ön Irland.

(25)

Detta avsnitt (kontroller av personer) gäller inte för resor mellan Förenade kungariket och Irland. Enligt protokollet om Irland och Nordirland får Förenade kungariket och Irland fortsatt avtala om inbördes arrangemang rörande fri rörlighet för personer mellan sina territorier (nedan kallad den gemensamma resezonen), samtidigt som fysiska personers rättigheter enligt unionsrätten till fullo ska respekteras.

(26)

Unionsmedborgare, utom unionsmedborgare med irländskt medborgarskap, ska ansöka om permanent uppehållstillstånd (”settled status” eller ”pre-settled status”) enligt Förenade kungarikets system för uppehållstillstånd.

(27)

Förenade kungariket fortsätter visserligen att tillämpa EU:s politik i rättsliga och inrikes frågor under övergångsperioden, men har valt att utnyttja sin rätt att göra undantag på detta område och har valt bort alla instrument för rättsligt samarbete på privaträttens område.

(28)

Det är även värt att notera att från och med den 1 januari 2021 kommer EU:s plattform för tvistlösning online inte längre att kunna användas för tvistlösning utanför domstol mellan konsumenter bosatta i EU och näringsidkare som är etablerade i Förenade kungariket.

(29)

Befintliga EU-omfattande rättigheter skyddas i Förenade kungariket enligt artiklarna 54 och 57 i utträdesavtalet eftersom de omvandlas till rättigheter i Förenade kungariket.

(30)

Förordning (EU) 2016/679, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1594051658864&uri=CELEX:32016R0679

(31)

Direktiv (EU) 2016/680, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680  

(32)

 Se del I.I B om dataskydd i den reviderade politiska förklaringen om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket enligt överenskommelse på förhandlarnivå den 17 oktober 2019 (EUT C 34, 31.1.2020, s. 1).

(33)

Ett domännamn som dras tillbaka fungerar inte längre. Det kan inte längre stödja aktiva tjänster, såsom webbplatser eller e-postadresser.

(34)

  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/model-note-verbale-international-partners_en.pdf  

(35)

Förenade kungariket har offentliggjort information om sin nya tulltaxa UK Global Tariff, som kommer att gälla även för EU-varor från och med den 1 januari 2021 om ingen överenskommelse nås om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket. https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021

(36)

Detaljerad information finns i kommissionens vägledning (2020/C 173/01) – Andra delen av utträdesavtalet,

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0520(05)&from=EN  

(37)

 I artikel 138 i utträdesavtalet föreskrivs att vad avser genomförandet av unionsprogram och ‐verksamheter för vilka åtaganden gjorts enligt budgetramen 2014–2020 eller tidigare budgetplaner ska tillämplig unionsrätt fortsätta att tillämpas på Förenade kungariket efter den 31 december 2020 till dess att unionsprogrammen och ‐verksamheterna avslutas. Förenade kungarikets deltagande i framtida program beror på det nya partnerskapsavtalet, om inte programmet i fråga undantagsvis tillåter att tredjeländer och deras enheter deltar utan krav på avtal.

(38)

  https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf

(39)

 Draft text of the Agreement on the New Partnership between the European Union and the United Kingdom, offentliggjord den 17 mars 2020, se https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_en

Top