EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020AG0007(01)

Rådets ståndpunkt (EU) nr 7/2020 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation Antagen av rådet den 7 april 2020 (Text av betydelse för EES)

ST/5142/2020/REV/1

OJ C 157, 8.5.2020, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 157/1


RÅDETS STÅNDPUNKT (EU) nr 7/2020 VID FÖRSTA BEHANDLINGEN

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation

Antagen av rådet den 7 april 2020

(Text av betydelse för EES)

2020/C 157/01

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91 och 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Effektiviteten inom godstransport och logistik är av avgörande betydelse för unionsekonomins tillväxt och konkurrenskraft, den inre marknadens funktion och den sociala och ekonomiska sammanhållningen i alla regioner i unionen.

(2)

Syftet med denna förordning är att uppmuntra digitalisering av godstransport och logistik för att minska de administrativa kostnaderna, förbättra behöriga myndigheters förmåga att upprätthålla regelefterlevnaden och öka transporternas effektivitet och hållbarhet.

(3)

Förflyttning av gods, inbegripet avfall, åtföljs av en stor mängd information som fortfarande utbyts i pappersformat mellan företag samt mellan företag och behöriga myndigheter. Användningen av pappersdokument innebär en betydande administrativ börda för logistikoperatörer och extra kostnad för logistikoperatörer och närstående industrier (såsom handel och tillverkning), särskilt för små och medelstora företag, och har en negativ inverkan på miljön.

(4)

Den viktigaste orsaken till bristen på framsteg i arbetet för att uppnå ett enklare och effektivare informationsutbyte som möjliggörs genom tillgängliga elektroniska medel anses vara avsaknaden av en enhetlig rättslig ram på unionsnivå som kräver att behöriga myndigheter godtar att relevant godstransportinformation som krävs enligt lag tillhandahålls i elektronisk form. Behöriga myndigheters godtagande av information i elektronisk form med gemensamma specifikationer skulle underlätta inte bara kommunikationen mellan behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer, utan även, indirekt, utvecklingen av enhetlig och förenklad elektronisk kommunikation mellan företag i hela unionen. Det skulle också medföra betydande besparingar i fråga om administrativa kostnader för ekonomiska aktörer, och särskilt för små och medelstora företag, som utgör majoriteten av transport- och logistikföretagen i unionen.

(5)

Vissa områden i unionens transporträtt kräver att behöriga myndigheter godtar digitaliserad information, men detta gäller långt ifrån alla relevanta unionsrättsakter. Det bör vara möjligt att använda elektroniska medel för att göra föreskriven information om transport av gods tillgänglig för behöriga myndigheter inom hela unionen med avseende på alla relevanta faser av transporter som utförs inom unionen. Vidare bör denna möjlighet gälla för all föreskriven information och alla trafikslag.

(6)

Behöriga myndigheter bör därför åläggas att godta information som gjorts tillgänglig elektroniskt närhelst ekonomiska aktörer är skyldiga att göra information tillgänglig som bevis för uppfyllande av krav som fastställs i unionsrättsakter som omfattas av denna förordning. Detta krav bör även omfatta information som myndigheterna begärt in i form av kompletterande information i enlighet med bestämmelserna i de unionsrättsakterna, till exempel när viss information saknas. Detsamma bör gälla om nationell rätt innehåller krav på tillhandahållande av föreskriven information som är helt eller delvis identisk med information som ska tillhandahållas enligt unionsrättsakter som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde. Myndigheter bör också sträva efter att kommunicera elektroniskt med de berörda ekonomiska aktörerna när det gäller den informationen. Sådan kommunikation bör inte påverka tillämpningen av relevanta bestämmelser i unionsrättsakter och nationell rätt som rör uppföljningsåtgärder under eller efter kontroller av föreskriven information. Behöriga myndigheters skyldighet att godta information som ekonomiska aktörer gjort tillgänglig elektroniskt bör också gälla när bestämmelser i unionsrättsakter eller nationell rätt som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde kräver information som det även hänvisas till i relevanta internationella konventioner såsom de konventioner som styr internationella transportavtal inom de olika trafikslagen, till exempel FN:s konvention om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR), fördraget om internationell järnvägstrafik (Cotif), Iatas resolution 672 om elektroniska flygfraktsedlar, konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) och Budapestkonventionen om avtal för varutransporter på de inre vattenvägarna.

(7)

Eftersom denna förordning enbart är avsedd att underlätta och främja tillhandahållandet av information mellan de ekonomiska aktörerna och behöriga myndigheter med hjälp av elektroniska medel, bör den inte påverka tillämpningen av de bestämmelser i unionsrättsakter eller nationell rätt som fastställer innehållet i föreskriven information och den bör i synnerhet inte införa några ytterligare krav på föreskriven information eller språkkrav. Denna förordning är avsedd att göra det möjligt att efterleva krav på föreskriven information med hjälp av elektroniska medel snarare än med hjälp av pappersdokument, men påverkar inte möjligheten för de berörda ekonomiska aktörerna att lägga fram samma information i pappersformat, enligt relevanta bestämmelser i unionsrättsakter eller nationell rätt, och den bör inte heller påverka relevanta unionskrav avseende de dokument som ska användas för den strukturerade presentationen av informationen i fråga. Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (3) beträffande formföreskrifter för transport av avfall eller av bestämmelserna om kontroller som utförs av tullkontor. Denna förordning bör inte heller påverka rapporteringsskyldigheterna, inbegripet dem som gäller tullkontors eller andra myndigheters befogenheter som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (4) eller i genomförandeakter eller delegerade akter som antagits enligt den förordningen eller i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1239 (5).

(8)

Användning av elektroniska medel för utbyte av föreskriven information kan minska de administrativa kostnaderna för ekonomiska aktörer och öka behöriga myndigheters effektivitet. Både ekonomiska aktörer och behöriga myndigheter skulle behöva vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra elektroniskt utbyte av föreskriven godstransportinformation (eFTI) i maskinläsbart format via plattformar som är baserade på informations- och kommunikationsteknik (eFTI-plattformar), inbegripet genom att införskaffa nödvändig utrustning. De berörda ekonomiska aktörerna bör dock ha fortsatt ansvar för att tillhandahålla information i människoläsbart format närhelst behöriga myndigheter särskilt begär det i syfte att behöriga myndigheter ska kunna utföra sina uppgifter i situationer där åtkomst till en eFTI-plattform inte är tillgänglig.

(9)

För att göra det möjligt för ekonomiska aktörer att tillhandahålla relevant information i elektronisk form på samma sätt i alla medlemsstater är det nödvändigt att använda gemensamma specifikationer, vilka bör antas av kommissionen genom delegerade akter och genomförandeakter enligt denna förordning.

(10)

Gemensamma specifikationer om definition av och tekniska egenskaper för dataelement bör säkerställa datainteroperabilitet genom att det fastställs ett enhetligt och heltäckande dataset som ska användas för att överföra informationen elektroniskt. Detta heltäckande dataset bör innehålla alla dataelement som motsvarar de informationskrav som återfinns i relevanta bestämmelser i unionsrättsakter och nationell rätt, där varje dataelement som är gemensamt för ett eller flera underdataset inkluderas endast en gång.

(11)

Gemensamma specifikationer bör även fastställa gemensamma förfaranden och närmare regler för behöriga myndigheters åtkomst till och behandling av den informationen, inbegripet all kommunikation i samband därmed mellan behöriga myndigheter och de berörda ekonomiska aktörerna, såsom begäranden om kompletterande information som behövs för att behöriga myndigheter ska kunna utöva sina respektive föreskrivna befogenheter vad gäller kontrollverksamhet i enlighet med relevanta bestämmelser i unionsrättsakter och nationell rätt.

(12)

Vid fastställandet av de gemensamma specifikationerna bör vederbörlig hänsyn tas till relevanta specifikationer för datautbyte som fastställs i relevanta unionsrättsakter och ingår i relevanta europeiska och internationella standarder för datautbyte, inbegripet multimodala standarder, samt till de principer och rekommendationer som fastställs i kommissionens meddelande av den 23 mars 2017 med titeln Europeiska interoperabilitetsramen – genomförandestrategi, vilken tillhandahåller en av medlemsstaterna gemensamt överenskommen strategi för tillhandahållande av europeiska digitala offentliga tjänster. Vederbörlig omsorg bör också ägnas åt att se till att dessa specifikationer förblir teknikneutrala och öppna för innovativ teknik.

(13)

I syfte att minimera kostnaderna för både behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer skulle inrättande av åtkomstpunkter för behöriga myndigheter kunna övervägas. Dessa åtkomstpunkter skulle endast fungera som mellanhänder mellan eFTI-plattformarna och behöriga myndigheter och bör därför varken lagra eller behandla de eFTI-data som de förmedlar åtkomst till, med undantag för metadata kopplade till eFTI-databehandling, t.ex. åtgärdsloggar som är nödvändiga av övervaknings- eller statistikskäl. Medlemsstater skulle även kunna komma överens om att inrätta gemensamma åtkomstpunkter för sina respektive behöriga myndigheter.

(14)

Denna förordning bör fastställa de funktionella kraven för eFTI-plattformar som bör användas av ekonomiska aktörer för att göra föreskriven godstransportinformation tillgänglig för behöriga myndigheter i elektronisk form i syfte att uppfylla villkoren för behöriga myndigheters obligatoriska godtagande av denna information, i enlighet med denna förordning. Krav bör även fastställas för tredjepartsleverantörer av tjänster via plattformar (leverantörer av eFTI-tjänster). Dessa krav bör i synnerhet säkerställa att alla eFTI-data kan behandlas enbart i enlighet med ett heltäckande rättighetsbaserat åtkomstkontrollsystem som tillhandahåller tilldelade funktioner, att alla behöriga myndigheter kan ha omedelbar åtkomst till dessa data i enlighet med sina respektive föreskrivna befogenheter vad gäller kontrollverksamhet, att den elektroniska behandlingen av personuppgifter kan ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (6) och att behandlingen av känslig kommersiell information kan ske med iakttagande av informationens konfidentialitet.

(15)

Kommissionen bör anta specifikationer avseende de funktionella kraven för eFTI-plattformar. Vid antagandet av dessa specifikationer bör kommissionen sträva efter att säkerställa interoperabilitet mellan eFTI-plattformarna i syfte att underlätta datautbyte mellan sådana plattformar och göra det möjligt för ekonomiska aktörer att använda valfri eFTI-plattform. För att underlätta genomförandet och minimera kostnaderna bör kommissionen också beakta relevanta tekniska lösningar och standarder som används av befintliga IKT-system. Samtidigt bör kommissionen säkerställa att dessa specifikationer i största möjliga utsträckning förblir teknikneutrala i syfte att uppmuntra till kontinuerlig innovation och undvika teknisk inlåsning.

(16)

För att bygga upp förtroendet hos både behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer för att eFTI-plattformarna och leverantörerna av eFTI-tjänster uppfyller dessa funktionella krav bör medlemsstaterna införa ett certifieringssystem som underbyggs av ackreditering i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (7). För att utnyttja fördelarna med certifiering uppmuntras leverantörer av IKT-system som redan är i bruk att säkerställa att dessa system uppfyller de krav för eFTI-plattformar som fastställs i denna förordning och att ansöka om certifiering. Certifieringen av IKT-system bör ske utan dröjsmål.

(17)

Användningen av eFTI-plattformar ger ekonomiska aktörer garantier för att föreskriven information kommer att godtas och ger behöriga myndigheter tillförlitlig och säker åtkomst till den informationen. Inte desto mindre, och trots alla behöriga myndigheters skyldighet att godta information som gjorts tillgänglig genom en certifierad eFTI-plattform i enlighet med denna förordning, bör det fortfarande vara möjligt att använda andra IKT-system om en medlemsstat så önskar. Samtidigt bör denna förordning inte förhindra att eFTI-plattformar används för förbindelser mellan företag eller förhindra användning av ytterligare funktioner på eFTI-plattformar, förutsatt att detta inte har en negativ inverkan på behandlingen av den föreskrivna information som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde, i enlighet med kraven i denna förordning.

(18)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av skyldigheten att godta föreskriven information som görs tillgänglig i elektronisk form enligt denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Kommissionen bör i synnerhet tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att fastställa gemensamma förfaranden och närmare regler för behöriga myndigheters åtkomst till och behandling av den föreskrivna informationen i fall då de berörda ekonomiska aktörerna gör den informationen tillgänglig elektroniskt, inbegripet närmare regler och tekniska specifikationer, och i syfte att fastställa närmare specifikationer för genomförandet av kraven för eFTI-plattformar och för leverantörer av eFTI-tjänster. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (8).

(19)

I syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändring av del A i bilaga I för att ta hänsyn till eventuella delegerade akter eller genomförandeakter som antagits av kommissionen och som fastställer nya krav på föreskriven information på unionsnivå avseende transport av gods, ändring av del B i bilaga I i syfte att införliva de förteckningar över krav på föreskriven information i nationell rätt som anmälts till kommissionen av medlemsstaterna i enlighet med denna förordning och i syfte att införliva eventuella nya bestämmelser i relevant nationell rätt som inför ändringar av de nationella kraven på föreskriven information eller fastställer nya relevanta krav på föreskriven information som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde och som medlemsstaterna underrättat kommissionen om i enlighet med denna förordning, och med avseende på komplettering av denna förordning genom fastställande och ändring av det gemensamma datasetet och underdataseten vad gäller de respektive kraven på föreskriven information som omfattas av denna förordning och komplettering av vissa tekniska aspekter av denna förordning, nämligen vad gäller reglerna om certifiering och användning av certifieringsmärket för eFTI-plattformar och reglerna om certifiering av leverantörer av eFTI-tjänster. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (9).

För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. Dessutom är det vid utarbetandet och förberedelsen av dessa akter viktigt att alla berörda parter deltar i lämpliga forum, såsom den expertgrupp som inrättats genom kommissionens beslut av den 13 september 2018 om inrättande av forumet för digitala transporter och digital logistik.

(20)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att säkerställa en enhetlig strategi för behöriga myndigheters godtagande av godstransportinformation som gjorts tillgänglig elektroniskt, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av behovet av att fastställa gemensamma krav, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(21)

Elektronisk behandling av personuppgifter som krävs som en del av föreskriven godstransportinformation bör ske i enlighet med förordning (EU) 2016/679.

(22)

Kommissionen bör göra en utvärdering av denna förordning. Information bör samlas in som underlag för utvärderingen och i syfte att bedöma denna förordnings verkan i förhållande till det mål den eftersträvar.

(23)

För ändamålsenlig och effektiv kontrollverksamhet krävs att alla behöriga myndigheter har direktåtkomst i realtid till relevant föreskriven information i elektronisk form. I detta syfte, och i enlighet med principen om digitalt som standard, som nämns i kommissionens meddelande av den 19 april 2016 med titeln EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 – Snabbare digital omvandling av förvaltningar, bör användningen av elektroniska medel bli det huvudsakliga sättet att utbyta föreskriven information mellan de ekonomiska aktörerna och behöriga myndigheter. Kommissionen bör därför göra en bedömning av möjliga initiativ i syfte att fastställa en skyldighet för ekonomiska aktörer att använda elektroniska medel för att göra föreskriven information tillgänglig för behöriga myndigheter. Kommissionen bör, när så är lämpligt, föreslå motsvarande initiativ, inbegripet möjliga ändringar av denna förordning och andra relevanta unionsrättsakter. I syfte att förbättra de behöriga myndigheternas förmåga att upprätthålla regelefterlevnaden och minimera kostnaderna för både behöriga myndigheter och de ekonomiska aktörerna bör kommissionen även överväga ytterligare åtgärder, såsom ökad interoperabilitet för och en gemensam åtkomstpunkt till IKT-system och IKT-plattformar som används för att registrera och behandla föreskriven information i enlighet med annan unionsrätt på transportområdet.

(24)

Denna förordning kan inte tillämpas effektivt innan de delegerade akter och genomförandeakter som föreskrivs i densamma har trätt i kraft. Kommissionen har därför en rättslig skyldighet att anta dessa delegerade akter och genomförandeakter och bör börja arbeta på dem omedelbart så att relevanta specifikationer kan antas i tid, när så är möjligt före utgången av de respektive tidsfrister som fastställs i denna förordning. Det är av största vikt att dessa delegerade akter och genomförandeakter antas i tid, så att medlemsstaterna och ekonomiska aktörer har tillräckligt med tid för att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med denna förordning. I enlighet med detta bör därför olika tillämpningsperioder fastställas i denna förordning.

(25)

På samma sätt bör medlemsstaternas underrättelseskyldighet enligt denna förordning fullgöras inom ett år från dagen för denna förordnings ikraftträdande, så att kommissionen kan anta den första delegerade akten enligt denna förordning i god tid.

(26)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Innehåll

Genom denna förordning inrättas en rättslig ram för elektronisk överföring mellan de berörda ekonomiska aktörerna och behöriga myndigheter av föreskriven information som rör transport av gods på unionens territorium.

För detta ändamål fastställs i denna förordning

a)

de villkor enligt vilka behöriga myndigheter är skyldiga att godta föreskriven information när den informationen görs tillgänglig elektroniskt av de berörda ekonomiska aktörerna,

b)

regler om tillhandahållande av tjänster som har anknytning till de berörda ekonomiska aktörernas elektroniska tillgängliggörande av föreskriven information till behöriga myndigheter.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning är tillämplig på

a)

krav på föreskriven information som anges i

i)

artikel 6.1 i rådets förordning nr 11 (11),

ii)

artikel 3 i rådets direktiv 92/106/EEG (12),

iii)

artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 (13),

iv)

artiklarna 16 c och 18.1 i förordning (EG) nr 1013/2006; den här förordningen påverkar inte kontroller som utförs av tullkontor och som föreskrivs i relevanta bestämmelser i unionsrättsakter,

v)

del 5 kapitel 5.4 i bilaga A till Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), som ingicks i Genève den 30 september 1957, som avses i avsnitt I.1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (14), del 5 kapitel 5.4 i Reglementet för Internationell transport av farligt gods på järnväg (RID), som utgör bihang C till Cotif som ingicks i Vilnius den 3 juni 1999, som avses i avsnitt II.1 i bilaga II till det direktivet, och del 5 kapitel 5.4 i reglementet som bifogas Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN), som ingicks i Genève den 26 maj 2000, som avses i avsnitt III.1 i bilaga III till det direktivet,

b)

krav på föreskriven information som anges i delegerade akter eller genomförandeakter som antagits av kommissionen enligt en sådan unionsrättsakt som avses i led a i denna punkt eller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 (15) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 (16). Dessa delegerade akter eller genomförandeakter ska förtecknas i del A i bilaga I till den här förordningen,

c)

krav på föreskriven information som anges i de bestämmelser i nationell rätt som är förtecknade i del B i bilaga I till den här förordningen.

2.   Senast den … [ett år från ikraftträdandet av denna förordning] ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om sådana bestämmelser i nationell rätt och motsvarande krav på föreskriven information som föreskriver tillhandahållande av information som är helt eller delvis identisk med den information som ska tillhandahållas enligt de krav på föreskriven information som avses i punkt 1 a och b.

Efter den underrättelsen ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om bestämmelser i nationell rätt som

a)

inför ändringar av krav på föreskriven information som anges i de bestämmelser i nationell rätt som är förtecknade i del B i bilaga I, eller

b)

fastställer nya relevanta krav på föreskriven information som föreskriver tillhandahållande av information som är helt eller delvis identisk med den information som ska tillhandahållas enligt de krav på föreskriven information som avses i punkt 1 a och b.

Medlemsstaterna ska lämna sådana underrättelser inom en månad från antagandet av sådana bestämmelser.

3.   Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 om ändring av

a)

del A i bilaga I i syfte att lägga till hänvisningar till sådana krav på föreskriven information som avses i punkt 1 b i denna artikel,

b)

del B i bilaga I i syfte att lägga till eller stryka hänvisningar till nationell rätt och krav på föreskriven information i enlighet med de underrättelser som lämnas enligt punkt 2 i denna artikel.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

föreskriven information: information, oavsett om den lämnas i form av en handling eller inte, som är relaterad till transport av gods på unionens territorium, inbegripet gods i transittrafik, som en berörd ekonomisk aktör ska göra tillgänglig i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 2.1 för att styrka efterlevnad av de relevanta kraven i de akter som fastställer de bestämmelserna.

2.

krav på föreskriven information: ett krav på att tillhandahålla föreskriven information.

3.

behörig myndighet: offentlig myndighet, byrå eller annat organ som har behörighet att utföra uppgifter enligt de rättsakter som avses i artikel 2.1 och för vilka det krävs åtkomst till föreskriven information, t.ex. kontroll, upprätthållande, validering eller övervakning av regelefterlevnaden inom en medlemsstats territorium.

4.

elektronisk godstransportinformation eller eFTI (electronic Freight Transport Information): en uppsättning dataelement som behandlas elektroniskt inför utbyte av föreskriven information mellan de berörda ekonomiska aktörerna och mellan de berörda ekonomiska aktörerna och behöriga myndigheter.

5.

eFTI-underdataset: en uppsättning strukturerade dataelement som motsvarar den föreskrivna information som krävs enligt en sådan specifik unionsrättsakt eller sådan nationell rätt som avses i artikel 2.1.

6.

gemensamt eFTI-dataset: en heltäckande uppsättning strukturerade dataelement som motsvarar alla eFTI-underdataset, där de dataelement som är gemensamma för de olika eFTI-underdataseten tas med endast en gång.

7.

dataelement: den minsta informationsenhet som har en unik definition och exakta tekniska egenskaper, såsom format, längd och teckentyp.

8.

behandling: en åtgärd eller en uppsättning åtgärder som utförs med avseende på eFTI, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, läsning, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller tillgängliggörande av eFTI på annat sätt, sammanställning eller samkörning, begränsning, radering eller förstöring.

9.

åtgärdslogg: automatisk registrering av elektronisk behandling av eFTI.

10.

eFTI-plattform: en lösning som är baserad på informations- och kommunikationsteknik (IKT), såsom ett operativsystem, en driftsmiljö eller en databas, och som är avsedd att användas för behandling av eFTI.

11.

utvecklare av eFTI-plattformar: en fysisk eller juridisk person som har utvecklat eller förvärvat en eFTI-plattform antingen i syfte att behandla föreskriven information som har anknytning till den egna ekonomiska verksamheten eller i syfte att släppa ut plattformen på marknaden.

12.

eFTI-tjänst: en tjänst bestående av behandling av eFTI med hjälp av en eFTI-plattform, fristående eller i kombination med andra IKT-lösningar, inbegripet andra eFTI-plattformar.

13.

leverantör av eFTI-tjänster: en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller en eFTI-tjänst till de berörda ekonomiska aktörerna på grundval av ett avtal.

14.

berörd ekonomisk aktör: ett transportföretag eller en logistikoperatör, eller en annan fysisk eller juridisk person, som har ansvar för att göra föreskriven information tillgänglig för behöriga myndigheter i enlighet med relevanta krav på föreskriven information.

15.

människoläsbart format: ett sätt att återge data i en elektronisk form som kan användas som information av en fysisk person utan att ytterligare behandling krävs.

16.

maskinläsbart format: ett sätt att återge data i en elektronisk form som kan användas för automatisk behandling av en maskin.

17.

organ för bedömning av överensstämmelse: ett organ för bedömning av överensstämmelse i den mening som avses i förordning (EG) nr 765/2008, ackrediterat i enlighet med den förordningen för att utföra bedömning av överensstämmelse avseende eFTI-plattformar eller leverantörer av eFTI-tjänster.

18.

transport: befordran av en bestämd uppsättning gods, inbegripet avfall, mellan det första avhämtningsstället och slutdestinationen inom ramen för ett enda transportavtal eller flera på varandra följande transportavtal, i förekommande fall inbegripet byten mellan olika trafikslag, oberoende av kvantiteten eller antalet containrar, kollin eller delar som transporteras.

KAPITEL II

Föreskriven information som görs tillgänglig elektroniskt

Artikel 4

Krav för berörda ekonomiska aktörer

1.   Vid tillämpningen av artikel 5.1, 5.2 och 5.3 ska de berörda ekonomiska aktörerna uppfylla kraven i den här artikeln.

2.   Om de berörda ekonomiska aktörerna gör föreskriven information tillgänglig elektroniskt för en behörig myndighet ska de göra detta på grundval av data som behandlats på en certifierad eFTI-plattform och, i tillämpliga fall, av en certifierad leverantör av eFTI-tjänster. Den föreskrivna informationen ska göras tillgänglig av de berörda ekonomiska aktörerna i maskinläsbart format och, på den behöriga myndighetens begäran, i människoläsbart format.

3.   Information i maskinläsbart format ska göras tillgänglig via en autentiserad och säker förbindelse med en eFTI-plattforms datakälla. De berörda ekonomiska aktörerna ska uppge den unika elektroniska identifierande länk som avses i artikel 9.1 e och som gör det möjligt för den behöriga myndigheten att entydigt identifiera den föreskrivna information som rör transporten.

4.   Information i människoläsbart format som begärts av behöriga myndigheter ska göras tillgänglig genast och på plats, på bildskärmen till en elektronisk enhet som ägs av den berörda ekonomiska aktören.

Artikel 5

Krav för behöriga myndigheter

1.   Från och med 30 månader efter dagen för ikraftträdandet av den första av de delegerade akter och genomförandeakter som avses i artiklarna 7 och 8 ska behöriga myndigheter godta föreskriven information som görs tillgänglig elektroniskt av de berörda ekonomiska aktörerna i enlighet med artikel 4, inbegripet när sådan föreskriven information begärs in av behöriga myndigheter i form av kompletterande information.

2.   Om den berörda ekonomiska aktören har gjort föreskriven information som krävs enligt förordning (EG) nr 1013/2006 tillgänglig elektroniskt i enlighet med artikel 4 i den här förordningen, ska de berörda behöriga myndigheterna också godta sådan föreskriven information utan det medgivande som avses i artikel 26.3 och 26.4 i förordning (EG) nr 1013/2006.

3.   Om föreskriven information som krävs enligt en sådan specifik unionsrättsakt eller sådan nationell rätt som avses i artikel 2.1 i denna förordning omfattar officiell validering, t.ex. stämplar eller certifikat, ska respektive myndighet tillhandahålla denna validering på elektronisk väg, i enlighet med de krav som fastställts genom de delegerade akter och genomförandeakter som avses i artiklarna 7 och 8.

4.   För att uppfylla de krav som anges i punkterna 1–3 i denna artikel ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att göra det möjligt för alla deras behöriga myndigheter att ha åtkomst till och behandla föreskriven information som tillgängliggjorts av de berörda ekonomiska aktörerna i enlighet med artikel 4. Dessa åtgärder ska vara förenliga med de delegerade akter och genomförandeakter som avses i artiklarna 7 och 8.

Artikel 6

Konfidentiell kommersiell information

Behöriga myndigheter, leverantörer av eFTI-tjänster och de berörda ekonomiska aktörerna ska vidta åtgärder för att säkerställa konfidentialitet för kommersiell information som behandlas och utbyts i enlighet med denna förordning och säkerställa att sådan information är åtkomlig och får behandlas enbart när detta auktoriserats.

Artikel 7

Gemensamt eFTI-dataset och eFTI-underdataset

1.   Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 i syfte att komplettera denna förordning genom att fastställa och ändra det gemensamma eFTI-datasetet och eFTI-underdataseten med avseende på de respektive krav på föreskriven information som avses i artikel 2.1, inbegripet motsvarande specifikationer om definition av och tekniska egenskaper för varje dataelement som ingår i det gemensamma eFTI-datasetet och eFTI-underdataseten,

2.   Kommissionen ska, när den antar de delegerade akter som avses i punkt 1,

a)

beakta relevanta internationella konventioner och unionsrätt, och

b)

sträva efter att säkerställa interoperabilitet mellan å ena sidan det gemensamma eFTI-datasetet och eFTI-underdataseten och å andra sidan relevanta datamodeller som godtas internationellt eller på unionsnivå, inklusive multimodala datamodeller.

3.   Den första sådana delegerade akten ska omfatta alla de element som avses i punkt 1 och antas senast den … [30 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande].

Artikel 8

Gemensamma förfaranden och regler för åtkomst

1.   Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer gemensamma förfaranden och närmare regler, inklusive gemensamma tekniska specifikationer, för behöriga myndigheters åtkomst till eFTI-plattformar, inklusive förfaranden för behandling av föreskriven information och för kommunikation mellan behöriga myndigheter och de berörda ekonomiska aktörerna avseende den informationen.

2.   Vid antagandet av de genomförandeakter som avses i punkt 1 ska kommissionen sträva efter att öka effektiviteten i de administrativa förfarandena och minimera efterlevnadskostnaderna både för de berörda ekonomiska aktörerna och för behöriga myndigheter.

3.   Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2. Den första sådana genomförandeakten ska omfatta alla de element som avses i punkt 1 i den här artikeln och antas senast den … [30 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande].

KAPITEL III

eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster

Avsnitt 1

Krav för eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster

Artikel 9

Funktionella krav för eFTI-plattformar

1.   De eFTI-plattformar som används för behandling av föreskriven information ska tillhandahålla funktionaliteter som säkerställer att

a)

personuppgifter kan behandlas i enlighet med förordning (EU) 2016/679,

b)

kommersiella data kan behandlas i enlighet med artikel 6,

c)

behöriga myndigheter kan få åtkomst till och behandla data i enlighet med de specifikationer som antas genom sådana delegerade akter och genomförandeakter som avses i artiklarna 7 och 8,

d)

de berörda ekonomiska aktörerna kan göra informationen tillgänglig för behöriga myndigheter i enlighet med artikel 4,

e)

en unik elektronisk identifierande länk kan upprättas mellan en transport och de relaterade dataelementen, inklusive en strukturerad referens till den eFTI-plattform där data görs tillgängliga, t.ex. en unik referensidentifierare,

f)

data kan behandlas uteslutande på grundval av auktoriserad och autentiserad åtkomst,

g)

all databehandling registreras i vederbörlig ordning i åtgärdsloggar i syfte att tillåta, som ett minimum, identifiering av varje enskild behandlingsåtgärd, den fysiska eller juridiska person som utfört åtgärden och sekvenseringen av åtgärderna för varje enskilt dataelement; om en åtgärd inbegriper ändring eller radering av ett befintligt dataelement ska det ursprungliga dataelementet bevaras,

h)

data kan arkiveras och förbli åtkomliga för behöriga myndigheter i enlighet med de relevanta unionsrättsakter och den relevanta nationella rätt där de respektive kraven på föreskriven information fastställs,

i)

de åtgärdsloggar som avses i led g i denna punkt arkiveras och förblir åtkomliga för behöriga myndigheter i revisionssyfte under den tidsperiod som specificeras i de relevanta unionsrättsakter och den relevanta nationella rätt där de respektive kraven på föreskriven information fastställs och, i övervakningssyfte, under de tidsperioder som avses i artikel 17,

j)

data är skyddade mot förvanskning och stöld,

k)

de dataelement som behandlas motsvarar det gemensamma eFTI-datasetet och eFTI-underdataseten såsom de fastställts genom de delegerade akter som avses i artikel 7, och kan behandlas på vilket som helst av unionens officiella språk i enlighet med vad som föreskrivs i de relevanta unionsrättsakter och den relevanta nationella rätt där de respektive kraven på föreskriven information fastställs.

2.   Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer närmare specifikationer med avseende på de krav som anges i punkt 1 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2. När kommissionen antar specifikationerna ska den

a)

sträva efter att säkerställa eFTI-plattformarnas interoperabilitet,

b)

beakta relevanta befintliga tekniska lösningar och standarder,

c)

säkerställa att specifikationerna i största möjliga utsträckning förblir teknikneutrala.

Den första sådana genomförandeakten ska omfatta alla de element som avses i punkt 1 i denna artikel och ska antas senast den … [tre år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande].

Artikel 10

Krav för leverantörer av eFTI-tjänster

1.   Leverantörer av eFTI-tjänster ska säkerställa att

a)

data behandlas enbart av auktoriserade användare och i enlighet med tydligt avgränsade och tilldelade behandlingsrättigheter inom eFTI-plattformen, i enlighet med de relevanta kraven på föreskriven information,

b)

data lagras och är åtkomliga i enlighet med de unionsrättsakter och den nationella rätt där de respektive kraven på föreskriven information fastställs,

c)

behöriga myndigheter har omedelbar åtkomst till föreskriven information som rör en godstransport och som behandlas med hjälp av deras eFTI-plattformar, utan kostnader eller avgifter,

d)

data är skyddade på lämpligt sätt, inklusive mot icke auktoriserad eller rättsstridig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstöring eller skada.

2.   Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer närmare regler med avseende på de krav som anges i punkt 1 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2. Den första sådana genomförandeakt som omfattar alla de element som avses i punkt 1 i den här artikeln ska antas senast den … [tre år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande].

Avsnitt 2

Certifiering

Artikel 11

Organ för bedömning av överensstämmelse

1.   Organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ackrediterade i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008 för certifiering av eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster enligt artiklarna 12 och 13 i den här förordningen.

2.   När det gäller ackreditering ska organ för bedömning av överensstämmelse uppfylla kraven enligt bilaga II. Nationella ackrediteringsorgan ska till den nationella myndighet som utsetts i enlighet med punkt 3 i denna artikel meddela adressen till den webbplats där de gör informationen om de ackrediterade organen för bedömning av överensstämmelse allmänt tillgänglig, inklusive en uppdaterad förteckning över dessa organ.

3.   Varje medlemsstat ska utse en myndighet som ska föra en uppdaterad förteckning över ackrediterade organ för bedömning av överensstämmelse, eFTI-plattformar och leverantörer av eFTI-tjänster som innehar en giltig certifiering på grundval av den information som lämnats enligt punkt 2 i denna artikel och enligt artiklarna 12.2 och 13.2. Dessa utsedda nationella myndigheter ska göra förteckningen allmänt tillgänglig på en officiell statlig webbplats.

4.   Senast den 31 mars varje år ska de utsedda nationella myndigheterna underrätta kommissionen om den förteckning som avses i punkt 3 tillsammans med adressen till den webbplats där förteckningen är allmänt tillgänglig. Kommissionen ska offentliggöra dessa webbadresser på sin officiella webbplats.

Artikel 12

Certifiering av eFTI-plattformar

1.   På ansökan av en utvecklare av eFTI-plattformar ska ett organ för bedömning av överensstämmelse bedöma huruvida eFTI-plattformen uppfyller de krav som fastställs i artikel 9.1. Om bedömningen är positiv ska organet för bedömning av överensstämmelse utfärda ett intyg om överensstämmelse för den eFTI-plattformen. Om bedömningen är negativ ska organet för bedömning av överensstämmelse tillhandahålla sökanden skälen för den negativa bedömningen.

2.   Varje organ för bedömning av överensstämmelse ska föra en uppdaterad förteckning över de eFTI-plattformar som det har certifierat och över dem för vilka det slutgiltigt eller tillfälligt har återkallat certifieringen. Det ska göra förteckningen allmänt tillgänglig på sin webbplats och meddela adressen till denna webbplats till den utsedda nationella myndighet som avses i artikel 11.3.

3.   Information som görs tillgänglig för behöriga myndigheter genom en certifierad eFTI-plattform ska åtföljas av ett certifieringsmärke.

4.   Utvecklaren av eFTI-plattformar ska ansöka om en ny bedömning av sin certifiering om de tekniska specifikationer som fastställs i de genomförandeakter som avses i artikel 9.2 revideras.

5.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 i syfte att komplettera denna förordning genom att fastställa regler om certifiering av eFTI-plattformar och om användning av certifieringsmärket, inbegripet regler om förnyelse och om tillfällig och slutgiltig återkallelse av certifiering.

Artikel 13

Certifiering av leverantörer av eFTI-tjänster

1.   På ansökan av en leverantör av eFTI-tjänster ska ett organ för bedömning av överensstämmelse bedöma huruvida leverantören av eFTI-tjänster uppfyller de krav som fastställs i artikel 10.1. Om bedömningen är positiv ska organet för bedömning av överensstämmelse utfärda ett intyg om överensstämmelse. Om bedömningen är negativ ska organet för bedömning av överensstämmelse tillhandahålla sökanden skälen för den negativa bedömningen.

2.   Varje organ för bedömning av överensstämmelse ska föra en uppdaterad förteckning över de leverantörer av eFTI-tjänster som det har certifierat och över dem för vilka det slutgiltigt eller tillfälligt har återkallat certifieringen. Det ska göra förteckningen allmänt tillgänglig på sin webbplats och meddela adressen till denna webbplats till den utsedda nationella myndighet som avses i artikel 11.3.

3.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 i syfte att komplettera denna förordning genom att fastställa regler om certifiering av leverantörer av eFTI-tjänster, inbegripet regler om förnyelse och om tillfällig och slutgiltig återkallelse av certifiering.

KAPITEL IV

Delegering av befogenheter och genomförandebestämmelser

Artikel 14

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.3, 7, 12.5 och 13.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.3, 7, 12.5 och 13.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.3, 7, 12.5 och 13.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 15

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

KAPITEL V

Slutbestämmelser

Artikel 16

Översyn

1.   Senast den … [102 månader från och med den dag då denna förordning träder i kraft] ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Kommissionen ska också bedöma möjliga initiativ, särskilt i syfte att

a)

fastställa en skyldighet för ekonomiska aktörer att göra föreskriven information tillgänglig elektroniskt för behöriga myndigheter, i enlighet med denna förordning,

b)

fastställa ytterligare interoperabilitet och sammankopplingsmöjligheter mellan eFTI-miljön och de olika IKT-system och IKT-plattformar som används för att registrera och behandla sådan föreskriven information som föreskrivs i annan unionsrätt på transportområdet.

Dessa bedömningar ska särskilt omfatta ändring av denna förordning och av andra relevanta unionsrättsakter och ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

2.   Medlemsstaterna ska förse kommissionen med den nödvändiga information som anges i artikel 17 för utarbetandet av den rapport som avses i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 17

Övervakning

Senast den … [sju år från och med den dag då denna förordning träder i kraft] och därefter vart femte år ska medlemsstaterna, på grundval av de åtgärdsloggar som avses i artikel 9.1 g och i, förse kommissionen med uppgift om det antal gånger som behöriga myndigheter har haft åtkomst till och behandlat den föreskrivna information som de berörda ekonomiska aktörerna gjort tillgänglig elektroniskt i enlighet med artikel 4.

Denna information ska lämnas med avseende på varje år som omfattas av rapporteringsperioden.

Artikel 18

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den … [fyra år från och med ikraftträdandet av denna förordning].

3.   Artiklarna 2.2, 5.4, 7, 8, 9.2 och 10.2 ska emellertid tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i …

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  EUT C 62, 15.2.2019, s. 265.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2019 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 7 april 2020. Europaparlamentets ståndpunkt av den … (ännu inte offentliggjord i EUT).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1239 av den 20 juni 2019 om inrättande av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart och om upphävande av direktiv 2010/65/EU (EUT L 198, 25.7.2019, s. 64).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(9)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Rådets förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT 52, 16.8.1960, s. 1121).

(12)  Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna (EGT L 368, 17.12.1992, s. 38).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 14.11.2009, s. 72).

(14)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13).

(15)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (EUT L 138, 26.5.2016, s. 44).

(16)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (EUT L 97, 9.4.2008, s. 72).


BILAGA I

Föreskriven information som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde

DEL A – Krav på föreskriven information som avses i artikel 2.1 b

Förteckning över delegerade akter och genomförandeakter som avses i artikel 2.1 b:

1.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 (1) om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd: Bilaga 6.3.2.6 a, b, c, d, e, f och g.

DEL B – Nationell rätt

Relevanta bestämmelser i nationell rätt som föreskriver tillhandahållande av information som är helt eller delvis identisk med den information som anges i artikel 2.1 a och b återfinns i förteckningen nedan.

[Medlemsstat]

1.

Rättsakt: [bestämmelse]


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (EUT L 299, 14.11.2015, s. 1).


BILAGA II

Krav avseende organ för bedömning av överensstämmelse

1.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska inrättas enligt nationell rätt och vara en juridisk person.

2.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ett tredjepartsorgan som är oberoende av den organisation eller den eFTI-plattform eller leverantör av eFTI-tjänster som det bedömer.

Detta organ får vara ett organ som hör till en näringslivsorganisation eller branschorganisation som företräder företag som är involverade i konstruktion, tillverkning, tillhandahållande, installation, användning eller underhåll av den eFTI-plattform eller leverantör av eFTI-tjänster som det bedömer, förutsatt att det kan styrkas att organet är oberoende och att det inte finns några intressekonflikter.

3.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse får inte utgöras av den som konstruerar, tillverkar, levererar, installerar, köper, äger, använder eller underhåller den eFTI-plattform eller leverantör av eFTI-tjänster som organet bedömer och inte heller av den som företräder någon av dessa parter.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse får inte delta direkt i konstruktion, tillverkning, marknadsföring, installation, användning eller underhåll av denna eFTI-plattform eller leverantör av eFTI-tjänster eller företräda parter som bedriver sådan verksamhet. De får inte bedriva någon verksamhet som kan påverka deras objektivitet eller integritet i samband med den bedömning av överensstämmelse för vilken de har ackrediterats. Detta ska framför allt gälla konsulttjänster.

Organ för bedömning av överensstämmelse ska säkerställa att deras dotterbolags eller underentreprenörers verksamhet inte påverkar konfidentialiteten, objektiviteten eller opartiskheten i deras bedömningar av överensstämmelse.

4.

Organ för bedömning av överensstämmelse och deras personal ska utföra bedömningen av överensstämmelse med största möjliga yrkesintegritet och med erforderlig teknisk kompetens på det specifika området och ska vara fria från alla påtryckningar och incitament, i synnerhet ekonomiska, som kan påverka deras omdöme eller resultaten av deras bedömning av överensstämmelse, särskilt när det gäller personer eller grupper av personer som har ett intresse av resultaten av denna verksamhet.

5.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska kunna utföra alla de uppgifter avseende bedömning av överensstämmelse som det utsetts att utföra enligt artiklarna 12 och 13 i denna förordning, oavsett om dessa uppgifter utförs av organet för bedömning av överensstämmelse eller för dess räkning och under dess ansvar.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse ha följande till sitt förfogande:

a)

Personal med teknisk kunskap och tillräcklig och lämplig erfarenhet för att kunna utföra de uppgifter som ingår i bedömningen av överensstämmelse.

b)

Beskrivningar av de förfaranden i enlighet med vilka bedömningar av överensstämmelse utförs.

c)

Förfaranden för verksamhetsutövningen som tar vederbörlig hänsyn till ett företags storlek, den sektor där det agerar, dess struktur och den berörda teknikens komplexitet.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska ha nödvändiga medel för att korrekt kunna utföra de tekniska och administrativa uppgifterna i samband med bedömningen av överensstämmelse.

6.

Den personal som ansvarar för att utföra bedömning av överensstämmelse ska ha

a)

fullgod teknisk och yrkesinriktad utbildning som täcker all slags bedömning av överensstämmelse,

b)

tillfredsställande kunskap om kraven för de bedömningar som den utför och fullgod befogenhet att utföra dessa bedömningar,

c)

tillräcklig kännedom och insikt om de krav som anges i artiklarna 9 och 10 i denna förordning,

d)

förmåga att upprätta intyg om överensstämmelse, protokoll och rapporter som visar att bedömningarna har utförts.

7.

Det ska garanteras att organ för bedömning av överensstämmelse, deras högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse är opartiska.

Ersättningen till den högsta ledningen och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse vid ett organ för bedömning av överensstämmelse får inte vara beroende av antalet bedömningar som utförs eller resultaten av bedömningarna.

8.

Organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ansvarsförsäkrade, såvida inte ansvaret åligger staten enligt nationell rätt eller medlemsstaten själv är direkt ansvarig för bedömningen av överensstämmelse.

9.

Personalen vid ett organ för bedömning av överensstämmelse ska iaktta tystnadsplikt beträffande all information som de erhåller vid utförandet av sina uppgifter enligt artiklarna 12 och 13 i denna förordning eller enligt bestämmelser i nationell rätt som ger verkan åt dessa, utom gentemot de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten bedrivs. Äganderättigheter ska skyddas.

10.

Organ för bedömning av överensstämmelse ska delta i, eller säkerställa att deras personal med ansvar för att utföra bedömningen av överensstämmelse känner till, det relevanta standardiseringsarbetet och relevanta tillsynsaktiviteter.

Top