EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XB0308(01)

Uppförandekod för medlemmar i organ på hög nivå inom Europeiska centralbanken

OJ C 89, 8.3.2019, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 89/2


Uppförandekod för medlemmar i organ på hög nivå inom Europeiska centralbanken

(2019/C 89/03)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA UPPFÖRANDEKOD FÖR MEDLEMMAR I ORGAN PÅ HÖG NIVÅ INOM EUROPEISKA CENTRALBANKEN

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbanken (ECB) är en av Europeiska unionens institutioner och måste därför tjäna det allmänna intresset och säkerställa högsta möjliga integritetsstandard. ECB sätter därför ansvar, öppenhet och högsta etiska standarder i centrum för sin verksamhetsstyrning. Dess principer har avgörande betydelse för ECB:s trovärdighet och är ytterst viktiga för att bibehålla medborgarnas förtroende.

(2)

ECB har alltid varit medveten om att den måste slå vakt om ECB:s goda rykte genom att prioritera yrkesetiska frågor och uppfylla de högt ställda yrkesetiska kraven som utomstående har rätt att förvänta sig från Europeiska centralbanken (ECB) och medlemmarna i organ på hög nivå inom ECB.

(3)

Efter antagandet av ECB:s ursprungliga uppförandekodex 2001 (1), antogs en uppförandekodex för ECB-rådets medlemmar 2002 (2) som ändrades 2006 (3). Dessa följdes sedan av en kodex avseende etiska riktlinjer för Europeiska centralbankens direktionsledamöter som antogs 2006 (4) och ändrades 2010 (5).

(4)

Efter inrättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (6), och de särskilda uppgifter som tilldelats ECB i samband med tillsynen över kreditinstitut, antogs 2014 också en uppförandekodex för ledamöter i Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (7).

(5)

Därutöver genomförde ECB ett utvidgat etiskt ramverk för sina anställda 2015 (8), och inrättade en compliance-enhet samt en etikkommitté på hög nivå (9), som ger råd till medlemmar i organ på hög nivå inom ECB om hur dessa ska tillämpa de olika uppförandekodexen som de omfattas av på ett enhetligt sätt.

(6)

Vad gäller Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen har gemensamma etiska minimistandarder fastställts i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/855 (ECB/2015/11) (10) och Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/856 (ECB/2015/12) (11).

(7)

ECB har ett genuint intresse i principen om att medlemmarna i alla organ på hög nivå inom ECB, i möjligaste mån och där så är rimligt, bör följa och omfattas av samma yrkesmässiga uppförandekoder. För detta ändamål gav ECB-rådet etikkommittén i uppdrag att undersöka huruvida det är möjligt att inrätta en gemensam uppförandekod, varpå etikkommittén tog fram uppförandekoden för medlemmar i organ på hög nivå inom ECB som ECB-rådet nu avser att godkänna (denna kod).

(8)

Utöver den inspiration som har hämtats från bestämmelserna i, och idéerna bakom, det utvidgade etiska ramverket för ECB-anställda, speglar denna uppförandekod bästa praxis hos centralbanker, tillsynsmyndigheter och andra EU-institutioner, samtidigt som den beaktar ECB:s specifika institutionella särdrag och dess oberoende.

(9)

Genom att godkänna denna uppförandekod avser ECB-rådet att genomföra högsta yrkesetiska standarder för att på så sätt säkerställa att medlemmarna i organ på hög nivå inom ECB föregår med gott exempel och inspirerar anställda inom Eurosystemet, ECBS och den gemensamma tillsynsmekanismen att också upprätthålla sådana standarder i sin yrkesutövning.

HÄRIGENOM GODKÄNNS DENNA GEMENSAMMA UPPFÖRANDEKOD FÖR MEDLEMMAR I ORGAN PÅ HÖG NIVÅ INOM ECB

DEL I

OMFATTNING

Artikel 1

Räckvidd

1.1.

Denna uppförandekod ska tillämpas på medlemmarna i ECB-rådet och tillsynsnämnden när de utövar sin funktion som medlemmar i organ på hög nivå inom ECB samt även på direktionsledamöter. Den gäller även för medlemmarna i ECB-rådet och tillsynsnämnden när de utövar sin funktion som medlemmar i styrkommittén eller medlingspanelen samt företrädare för de nationella centralbankerna, om den nationella behöriga myndigheten inte är den nationella centralbanken, som deltar i tillsynsnämndens möten (nedan kallade medlemmarna).

1.2.

Den ska även tillämpas på personer som ersätter medlemmarna vid ECB-rådets eller tillsynsnämndens möten (nedan kallade ersättare) när de utför sina uppgifter och skyldigheter avseende dessa organ på hög nivå om detta uttryckligen framgår av denna uppförandekod. I denna uppförandekod betyder ”organ på hög nivå inom ECB” ECB-rådet, ECB:s direktion samt ECB:s tillsynsnämnd.

1.3.

Denna uppförandekod ska inte tillämpas på medföljande personer som deltar vid ECB-rådets eller tillsynsnämndens möten. Medföljande personer ska dock, innan de deltar i något av tillsynsnämndens sammanträden, underteckna ett intygande avseende etiska standarder som omfattar den allmänna principen om att undvika intressekonflikter, förbud mot att använda insiderinformation samt sekretessregler (nedan kallat intygande avseende etiska standarder(12).

1.4.

Medlemmarna i allmänna rådet ska uppmuntras att underteckna intygandet avseende etiska standarder. Medlemmar i revisionskommittén, etikkommittén, den administrativa omprövningsnämnden samt, i tillämpliga fall, deras ersättare ska underteckna intygandet avseende etiska standarder.

1.5.

ECB-anställda som deltar i möten som hålls i organ på hög nivå inom ECB omfattas på ett adekvat sätt av det etiska ramverket och behöver därför inte underteckna intygandet avseende etiska standarder.

1.6.

Om det uppstår tvivel avseende de bestämmelser som framgår av denna uppförandekod eller deras praktiska tillämpning, ska ett yttrande inhämtas från den etikkommitté som inrättats genom Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/433 (ECB/2014/59) (13).

Artikel 2

Avvikande nationella bestämmelser och vilka olika etiska ramverk som ska tillämpas

2.1.

Medlemmar och ersättare ska utan onödigt dröjsmål informera etikkommittén om varje situation som förhindrar en efterlevnad av denna uppförandekod, inklusive sådana fall där detta förorsakas av nationella bestämmelser.

2.2.

Denna uppförandekod ska inte påverka tillämpningen av strängare etiska regler för medlemmar och ersättare som framgår av nationell lagstiftning.

DEL II

ETISKA STANDARDER

Artikel 3

Grundläggande principer

3.1.

Medlemmar och ersättare ska utföra sina uppgifter i nära överensstämmelse med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), rådets förordning (EU) nr 1024/2013, arbetsordningen för Europeiska centralbanken (14) samt arbetsordningen för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (15).

3.2.

När medlemmar och ersättare utför sina uppgifter och skyldigheter ska de iaktta högsta möjliga etiska standarder och integritet. De förväntas agera ärligt, oavhängigt, opartiskt, med diskretion och utan hänsyn till personliga intressen. De ska betänka vikten av sina uppgifter och skyldigheter, ta hänsyn till sina uppgifters offentliga karaktär och uppträda på ett sådant sätt att de inspirerar till ett etiskt uppträdande inom Eurosystemet, Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och den gemensamma tillsynsmekanismen så att allmänhetens förtroende för ECB vidmakthålls och stärks.

Artikel 4

Tystnadsplikt

4.1.

Mot bakgrund av de krav på tystnadsplikt som framgår av artikel 37 i ECBS-stadgan och artikel 27.1 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013, ska medlemmar och ersättare inte röja information som omfattas av tystnadsplikten som de erhåller när de utför sina uppgifter och skyldigheter och som inte har offentliggjorts och inte är tillgänglig för allmänheten (nedan kallad sekretessbelagd information) utom i sådana fall då detta görs medvetet som en del av ECB:s avtalade kommunikationsstrategi. De ska inte röja sekretessbelagd information i offentliga tal eller uttalanden, eller för media, och ska hantera sådan information i enlighet med gällande interna regler för hanteringen av känslig information inom ECBS och den gemensamma tillsynsmekanismen. Medlemmar och ersättare omfattas av tystnadsplikten i enlighet med unionsrätten även efter det att deras uppgifter och skyldigheter som utförts för ECB har upphört.

4.2.

Medlemmar och ersättare ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att anställda hos deras respektive nationella centralbank och/eller nationella behöriga myndighet endast får tillgång till sekretessbelagd information för att utföra den anställdes arbetsuppgifter och i enlighet med tillämpliga sekretessregler, samt att de känner till och följer de krav avseende tystnadsplikt som framgår av artikel 4.1.

Artikel 5

Åtskillnad mellan tillsynsfunktionen och den penningpolitiska funktionen

5.1.

Medlemmar och ersättare ska respektera åtskillnaden mellan ECB:s tillsynsuppgifter och dess penningpolitiska eller andra uppgifter. I förekommande fall ska de iaktta Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/39 (16) och alla andra regler som antagits av ECB med stöd av artikel 25.3 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013.

5.2.

Medlemmar i tillsynsnämnden och deras ersättare ska utföra sina uppgifter och skyldigheter med beaktande av målen för rådets förordning (EU) nr 1024/2013 och ska inte söka påverka ECB:s icke-tillsynsuppgifter, samtidigt som de respekterar de särskilda uppgifter och skyldigheter som tillsynsnämndens vice ordförande har.

Oavhängighet

Artikel 6

Principen om oavhängighet

Med beaktande av artikel 130 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 7 i ECBS-stadgan och artikel 19.1 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 ska medlemmar och ersättare, då de utövar de befogenheter och fullgör de uppgifter och skyldigheter som har tilldelats dem, agera oberoende och objektivt i hela unionens intresse, oavsett nationella eller personliga intressen, och ska varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner, organ eller byråer, regeringen i någon medlemsstat eller något annat organ.

Artikel 7

Privat verksamhet och ämbeten

7.1.

Medlemmar och ersättare ska säkerställa att sådan verksamhet som de utför i egenskap av privatperson – avlönad eller oavlönad – inte inverkar negativt på deras skyldigheter och inte skadar ECB:s goda rykte. I denna uppförandekod betyder ”privat verksamhet” varje verksamhet som en medlem eller ersättare bedriver utanför en officiell roll.

7.2.

Medlemmar och ersättare får bedriva privat verksamhet i offentliga eller internationella organisationer eller icke-vinstdrivande organisationer, samt även undervisa och bedriva akademisk verksamhet, förutsatt att detta inte kan utgöra en intressekonflikt, t.ex. verksamhet som berör enheter som står under tillsyn eller motparter till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner eller valutatransaktioner. Om det gäller sådan privat verksamhet som avses i artikel 11.1 i ECBS-stadgan, ska direktionsledamöterna söka ECB-rådets uttryckliga tillstånd.

7.3.

Medlemmar och ersättare får ta emot betalning och ersättning för utgifter för privat verksamhet förutsatt att sådan betalning och sådana utgifter står i proportion till det arbete som utförs och är inom sedvanliga gränser.

7.4.

Medlemmar och ersättare ska avstå från officiella ämbeten som kan äventyra deras oavhängighet och ska avsäga sig alla sådana officiella ämbeten som de innehar. I denna uppförandekod betyder ”officiella ämbeten” all extern verksamhet som en medlem eller ersättare bedriver i en officiell roll, dvs. som en del av sina uppgifter och skyldigheter.

7.5.

Medlemmar och ersättare ska skriftligen informera etikkommittén om all privat verksamhet som de planerar att utföra. De ska också årligen informera etikkommittén om sina aktuella privata verksamheter och officiella ämbeten.

Artikel 8

Kontakter med intressegrupper

Medlemmar och ersättare ska – samtidigt som de för en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila samhället i enlighet med fördraget om Europeiska unionen – särskilt i sina kontakter med intressegrupper, värna sin oavhängighet, tystnadsplikt och de grundläggande principerna i denna uppförandekod. Medlemmar och ersättare ska också beakta riktlinjerna avseende extern kommunikation för medlemmar i organ på hög nivå inom ECB (17) och alla andra tillämpliga regler och riktlinjer, och ska visa särskild försiktighet när de deltar i evenemang som inte är öppna för allmänheten eller accepterar individuella inbjudningar.

Artikel 9

Offentliga framträdanden och offentliga uttalanden

9.1.

Medlemmar och ersättare ska utföra sina uppgifter och skyldigheter som, och vid offentliga framträdanden betrakta sig själva som, representanter för ett organ på hög nivå inom ECB.

9.2.

Om medlemmar och ersättare gör offentliga uttalanden om frågor relaterade till Eurosystemet, ECBS eller den gemensamma tillsynsmekanismen ska de ta vederbörlig hänsyn till sin roll som representanter för ett organ på hög nivå inom ECB.

9.3.

Om medlemmar och ersättare lämnar vetenskapliga och akademiska bidrag ska det klart framgå att de åsikter som framgår av bidraget är personliga åsikter och inte ger uttryck för ECB:s ståndpunkter.

Artikel 10

Intresseförsäkran

10.1.

En gång per år ska varje medlem lämna en undertecknad intresseförsäkran till etikkommittén, för en bedömning och vidarebefordran till ordföranden, som innehåller information om medlemmens tidigare yrkesverksamhet, privata verksamheter, officiella ämbeten och ekonomiska intressen, samt om make/makas eller partner avlönade yrkesverksamhet som kan utgöra en intressekonflikt (nedan kallad intresseförsäkran). Denna intresseförsäkran (18) som varje medlem lämnar in kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats och ska inte påverka eventuella skyldigheter enligt nationell lagstiftning eller avtal om att lämna en deklaration av sina tillgångar.

10.2.

ECB kommer att hantera och spara alla personuppgifter som lämnas i en intresseförsäkran i enlighet med de regler som gäller för skyddet av personuppgifter hos ECB.

Intressekonflikter

Artikel 11

Allmän princip avseende intressekonflikter

11.1.

Medlemmar och ersättare ska undvika situationer som kan medföra intressekonflikter. En intressekonflikt uppstår om en medlem eller ersättare har personliga intressen som kan påverka, eller kan ge sken av att påverka, deras skyldighet att utföra sina uppgifter opartiskt och objektivt och detta omfattar även, men är inte begränsat till, deras direkta familjemedlemmar (föräldrar, barn, bror eller syster), make/maka eller partner. Medlemmar och ersättare ska inte använda sin inblandning i beslutsprocessen, eller den yrkesmässiga information som de besitter, för att vinna personliga fördelar av något slag. Det föreligger inte någon intressekonflikt om en medlem eller ersättare endast påverkas som en del av allmänheten eller en större grupp.

11.2.

Medlemmar och ersättare ska skriftligen och utan onödigt dröjsmål att informera ordföranden eller ordföranden för respektive organ på hög nivå inom ECB samt etikkommittén om varje situation som kan ge upphov till en intressekonflikt. De ska avstå från att delta i varje diskussion, överläggning eller omröstning som berör den situationen och kommer heller inte att erhålla någon relaterad dokumentation.

Artikel 12

Make/makas eller partner avlönade yrkesverksamhet

Medlemmar och ersättare ska utan dröjsmål informera ordföranden eller ordföranden för respektive organ på hög nivå inom ECB samt etikkommittén om varje form av avlönad verksamhet som utförs av deras maka/make eller erkända partner som kan ge upphov till intressekonflikter.

Artikel 13

Fördelar (gåvor och gästfrihet)

13.1.

Medlemmar och ersättare ska inte begära, och visa försiktighet när de erbjuds, förmåner eller fördelar som på något sätt har ett samband med deras uppgifter och skyldigheter. Inom ramen för denna bestämmelse avses med ”fördel” varje gåva, gästfrihet eller annan förmån av ekonomiskt eller icke-ekonomiskt slag som inte utgör någon överenskommen ersättning för tillhandahållna tjänster till vilken mottagaren inte är berättigad av några andra orsaker.

13.2.

En fördel som ges till, eller erbjuds, en medlem eller ersättare eller en direkt familjemedlem, make/makas eller partner, som på något sätt har anknytning till de uppgifter och skyldigheter som har tilldelats medlemmen eller ersättaren, får endast tas emot under följande omständigheter:

a)

Den erbjuds av en organisation inom den offentliga sektorn, inklusive andra nationella centralbanker, ett nationellt offentligt organ, en internationell organisation eller en akademisk institution, och uppgår till ett värde som bedöms vara sedvanligt och lämpligt.

b)

Den erbjuds av en eller flera privata organisationer eller personer och dess värde inte överstiger 100 euro eller, om värdet överstiger 100 euro, i) fördelen överlämnas till den institution som företräds av medlemmen eller ersättaren, eller ii) det värde som överstiger 100 euro inbetalas av medlemmen eller ersättaren till den institutionen.

c)

Den tar formen av gästfrihet och står i rimligt förhållande till de uppgifter och skyldigheter som har tilldelats medlemmen eller ersättaren och är i linje med sedvanliga beloppsgränser.

d)

Den erbjuds inte av en enhet som står under tillsyn.

e)

Om det inte kan uppstå någon annan intressekonflikt om fördelen tas emot.

13.3.

Mottagandet av en fördel får aldrig försämra eller påverka objektiviteten och handlingsfriheten för en medlem eller ersättare, och får inte ge upphov till en otillbörlig skyldighet eller förväntan från mottagarens eller tillhandahållarens sida.

13.4.

Direktionsledamöterna, tillsynsnämndens ordförande och ECB:s företrädare i tillsynsnämnden ska utan onödigt dröjsmål informera etikkommitténs sekreterare om varje gåva eller erbjudande om en gåva som de erhåller, oavsett gåvans värde. Andra medlemmar och ersättare ska omfattas av tillämpliga nationella förfaranderegler avseende registreringen av gåvor.

Artikel 14

Priser, utmärkelser och ordnar

14.1.

Medlemmar och ersättare ska vara säkra på att alla priser, utmärkelser och ordnar är förenliga med deras offentliga ställning och inte får negativa följder för deras oavhängighet eller medför risk för en intressekonflikt.

14.2.

Medlemmar och ersättare ska till den institution som de företräder överlämna, eller donera till välgörande ändamål, alla prispengar eller värdeföremål som de erhåller som har ett samband med deras uppgifter och skyldigheter som medlemmar och ersättare för ett organ på hög nivå inom ECB.

Artikel 15

Inbjudningar till evenemang

15.1.

Under iakttagande av skyldigheten att respektera oavhängighetsprincipen och att undvika intressekonflikter, får medlemmar och ersättare acceptera inbjudningar till konferenser, mottagningar eller kulturella evenemang med många deltagare, om deras deltagande inte strider mot ECB:s intressen, och ska iaktta särskild försiktighet när det gäller individuella inbjudningar. Medlemmar och ersättare ska inte acceptera inbjudningar eller betalningar som inte står i överensstämmelse med dessa regler och de ska informera sina motparter om reglerna.

15.2.

Medlemmar och ersättare får inte acceptera att organisatören av ett evenemang betalar resa och/eller boende för sådana evenemang som avses i artikel 15.1. Arvoden som medlemmar och ersättare erhåller för föreläsningar och föredrag som de håller inom ramen för sin officiella roll ska användas av ECB eller den relevanta nationella centralbanken eller nationella behöriga myndigheten för välgörande ändamål.

15.3.

Om det står i överensstämmelse med internationellt vedertagen sedvänja, ska artiklarna 15.1 och 15.2 också gälla för medlemmars och ersättares medföljande make/maka eller partner om dessa också omfattas av en inbjudan.

Artikel 16

Regler om privata finansiella transaktioner

16.1.

Medlemmar och ersättare ska inte använda sekretessbelagd information för egen eller annans vinning, inklusive när de genomför privata finansiella transaktioner och oavsett huruvida sådana transaktioner genomförs direkt eller via tredje man, för egen räkning där de själv står risken eller för tredje mans räkning.

16.2.

Det rekommenderas att medlemmar och ersättare ger en eller flera erkända portföljförvaltare fullmakt att fritt placera deras tillgångar som går utöver vad som behövs för att tillgodose normala behov för personen själv och dennes familj.

16.3.

Medlemmar och ersättare ska iaktta reglerna om privata finansiella transaktioner i enlighet med ECB:s etiska ramverk (19) i dess aktuella lydelse.

16.4.

Direktionsledamöterna, tillsynsnämndens ordförande och ECB:s företrädare i tillsynsnämnden ska också omfattas av reglerna om rapportering och kontroll av att reglerna efterlevs vad gäller deras privata finansiella transaktioner i enlighet med ECB:s etiska ramverk.

16.5.

Medlemmar och ersättare som inte omfattas av artikel 16.4 ska omfattas av reglerna om rapportering och kontroll av att reglerna efterlevs vad gäller deras privata finansiella transaktioner i enlighet med vad som framgår av deras nationellt tillämpliga regler och ska varje år lämna en undertecknad bekräftelse till etikkommittén om att de iakttagit tillämpliga nationella regler om privata finansiella transaktioner och att rapportering och kontroll av att reglerna avseende privata finansiella transaktioner har genomförts i enlighet med tillämpliga nationella regler (20).

Artikel 17

Regler efter anställningens utgång

17.1.

Medlemmar ska informera ordföranden eller ordföranden för respektive organ på hög nivå inom ECB samt etikkommittén om sin avsikt att utöva någon form av avlönad yrkesverksamhet under en tvåårsperiod från den dag då deras mandattid löpte ut eller den dag då deras funktion som medlemmar i organ på hög nivå inom ECB upphörde.

De får endast utöva avlönad yrkesverksamhet hos

a)

ett betydande eller mindre betydande kreditinstitut efter utgången av en karensperiod på ett år räknat från den dag då deras mandattid löpte ut eller den dag då deras funktion som medlemmar i organ på hög nivå inom ECB upphörde.

b)

andra finansinstitut än de som framgår av punkt a efter utgången av en karensperiod på sex månader räknat från den dag då deras mandattid löpte ut eller den dag då deras funktion som medlemmar i organ på hög nivå inom ECB upphörde.

c)

enheter som bedriver lobbying i förhållande till ECB, eller konsulttjänster och/eller representanter för ECB eller något annat institut som omnämns i punkterna a eller b efter utgången av en karensperiod på sex månader räknat från den dag då deras mandattid löpte ut eller den dag då deras funktion som medlemmar i organ på hög nivå inom ECB upphörde.

Ledamöterna i ECB:s direktion och medlemmarna i ECB-rådet får endast utöva avlönad yrkesverksamhet hos

d)

en motpart till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner eller valutatransaktioner efter utgången av en karensperiod på ett år räknat från den dag då deras mandattid löpte ut eller den dag då de upphörde att vara medlemmar i ECB:s direktion eller ECB-rådet.

e)

en operatör av betalnings- eller avvecklingssystem, en central motpart eller en tillhandahållare av betalningsinstrument som omfattas av ECB:s tillsyn efter utgången av en karensperiod på sex månader räknat från den dag då deras mandattid löpte ut eller den dag då de upphörde att vara medlemmar i ECB:s direktion eller ECB-rådet.

17.2.

Ersättare ska informera ordföranden eller ordföranden för respektive organ på hög nivå inom ECB samt etikkommittén om sin avsikt att utöva någon form av avlönad yrkesverksamhet under en period om ett år räknat från den dag då de lämnade sitt uppdrag.

De får endast utöva avlönad yrkesverksamhet hos

a)

ett betydande eller mindre betydande kreditinstitut efter utgången av sex månader från den dag då de upphörde att hantera relaterade uppgifter och deras ansvar upphörde.

b)

ett betydande eller mindre betydande kreditinstitut efter utgången av sex månader från den dag då de upphörde att vara inblandade i relaterade uppgifter och skyldigheter.

c)

enheter som bedriver lobbying i förhållande till ECB, eller konsulttjänster och/eller representanter för ECB eller något annat institut som omnämns i punkterna a eller b efter utgången av en karensperiod på tre månader räknat från den dag då de upphörde att vara inblandade i relaterade uppgifter och skyldigheter.

Ersättare vid möten med ECB-rådet får endast utöva avlönad yrkesverksamhet hos

d)

en motpart till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner eller valutatransaktioner efter utgången av en karensperiod på sex månader från den dag då de upphörde att vara inblandade i relaterade uppgifter och skyldigheter.

e)

en operatör av betalnings- eller avvecklingssystem, en central motpart eller en tillhandahållare av betalningsinstrument som omfattas av ECB:s tillsyn efter tre månader räknat från den dag då de upphörde att vara inblandade i relaterade uppgifter och skyldigheter.

17.3.

Ledamöter och ersättare ska begära ett yttrande från etikkommittén om vilka karensperioder som gäller för dem enligt denna artikel innan de börjar utöva en ny avlönad yrkesverksamhet. Etikkommittén kan i sitt yttrande rekommendera att man

a)

reducerar eller helt stryker karensperioderna enligt denna artikel, om eventuella intressekonflikter till följd av den nya avlönade yrkesverksamheten tillåter detta, eller

b)

förlänger karensperioderna enligt artiklarna 17.1 a och 17.2 a för ny avlönad yrkesverksamhet hos betydande eller mindre betydande kreditinstitut i vars tillsyn medlemmen eller ersättaren varit direkt delaktiga i till maximalt två år för medlemmar och maximalt ett år för ersättare om eventuella intressekonflikter till följd av den nya avlönade yrkesverksamheten kräver detta.

17.4.

Utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser bör medlemmar och ersättare erhålla rimlig ekonomisk ersättning från sina respektive arbetsgivare under sin karensperiod från utgången av deras mandat hos sin institution fram till slutet av karensperioden. Denna ersättning bör utgå oavsett huruvida personen erhållit en möjlighet att utöva avlönad yrkesverksamhet. Med anledning av detta får medlemmar och ersättare begära ett yttrande från etikkommittén om vilken ersättningsnivå som är rimlig under en karensperiod.

17.5.

Om en medlem eller en ersättare under sin karensperiod påbörjar avlönad yrkesverksamhet som inte omfattas av artiklarna 17.1 och 17.2 ovan och den månatliga nettoersättningen från den nya avlönade yrkesverksamheten tillsammans med den ersättning som utgår under karensperioden överstiger den månatliga nettoersättningen som medlemmen eller ersättaren erhöll under det sista året av sin mandatperiod, ska det överskjutande beloppet dras av från ersättningen som utgår. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på ersättning för verksamheter som utförts tidigare och även anmälts av medlemmen eller ersättaren.

17.6.

Yttranden från etikkommittén enligt artiklarna 17.3 och 17.4 ovan ska riktas till ECB-rådet. ECB-rådet ska sedan lämna en rekommendation till respektive nationella behöriga myndighet eller nationella centralbank som ska informera ECB-rådet om eventuella hinder för att genomföra rekommendationen.

17.7.

Medlemmar och ersättare ska varje år lämna ett undertecknat intyg på heder och samvete (21) till etikkommittén under den ett- eller tvååriga perioden efter utgången av deras mandatperiod där de anger sin avlönade yrkesverksamhet och ersättningen som utgår för denna, vilka ska rapporteras till ordföranden.

Artikel 18

Bristande efterlevnad

Utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser ska etikkommittén, i fall då en medlem eller ersättare inte följer bestämmelserna i denna uppförandekod, först ta upp frågan med den berörda personen. Om efterlevnaden inte kan uppnås genom moralisk övertalning ska etikkommittén ta upp frågan med ECB-rådet. Efter att ha inhämtat etikkommitténs rekommendation och den berörda personens ståndpunkt får ECB-rådet besluta att dela ut en tillrättavisning och, om så är lämpligt, offentliggöra denna.

DEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Offentliggörande

Denna uppförandekod ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemmar i organ på hög nivå inom ECB som omfattas av denna uppförandekod ska i förekommande fall skriftligen förbinda sig att följa bestämmelserna.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna uppförandekod träder i kraft den 1 januari 2019.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 5 december 2018.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Uppförandekodex för Europeiska centralbanken i enlighet med artikel 11.3 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken (EGT C 76, 8.3.2001, s. 12).

(2)  Uppförandekodex för rådets medlemmar (EGT C 123, 24.5.2002, s. 9).

(3)  Memorandum of Understanding om ändring av Memorandum of Understanding rörande en uppförandekodex för rådets medlemmar (EGT C 10, 16.1.2007, s. 6).

(4)  Tilläggskodex avseende etiska riktlinjer för Europeiska centralbankens direktionsledamöter (EUT C 230, 23.9.2006, s. 46).

(5)  Tilläggskodex avseende etiska riktlinjer för Europeiska centralbankens direktionsledamöter (EUT C 104, 23.4.2010, s. 8).

(6)  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

(7)  Uppförandekodex för ledamöter i Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (EUT C 93, 20.3.2015, s. 2).

(8)  ECB:s etiska ramverk (EUT C 204, 20.6.2015, s. 3).

(9)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/433 av den 17 december 2014 om inrättandet av en etikkommitté och kommitténs arbetsordning (ECB/2014/59) (EUT L 70, 14.3.2015, s. 58).

(10)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/855 av den 12 mars 2015 om principerna för Eurosystemets etiska ramverk och om upphävande av riktlinje ECB/2002/6 om minimistandarder för Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar (ECB/2015/11) (EUT L 135, 2.6.2015, s. 23).

(11)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (ECB/2015/12) (EUT L 135, 2.6.2015, s. 29).

(12)  Se förlagan för intygande avseende etiska standarder.

(13)  Se fotnot 9.

(14)  Se Europeiska centralbankens beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (EUT L 80, 18.3.2004, s. 33).

(15)  Arbetsordning för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (EUT L 182, 21.6.2014, s. 56).

(16)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/39 av den 17 september 2014 om genomförandet av åtskillnaden mellan Europeiska centralbankens penningpolitiska funktion och tillsynsfunktion (EUT L 300, 18.10.2014, s. 57).

(17)  Se riktlinjer avseende extern kommunikation för medlemmar i organ på hög nivå inom ECB

(18)  Se förlaga för intygande avseende intressen.

(19)  Se ECB:s etiska ramverk.

(20)  Se förlaga för intygande avseende reglerna om privata finansiella transaktioner.

(21)  Se förlagan för intygande på heder och samvete.


Top