Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0252

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalningar av förskott från unionens allmänna budget för 2020

COM/2019/252 final

Bryssel den 5.6.2019

COM(2019) 252 final

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalningar av förskott från unionens allmänna budget för 2020


MOTIVERING

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 1 , särskilt artikel 10, gör det möjligt att ianspråkta Europeiska unionens solidaritetsfond med ett årligt tak på 500 000 000 euro (i 2011 års priser), utöver de berörda rubrikerna i budgetramen.

I punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 2 fastställs villkoren för att ta fonden i anspråk.

Villkoren för att erhålla stöd från solidaritetsfonden anges i Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 3 , där det fastställs att ett belopp på högst 50 000 000 euro i både åtagande- och betalningsbemyndiganden ska tas upp i budgeten för utbetalning av förskott.

Kommissionen ska inkludera dessa belopp i budgetförslaget för 2020.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalningar av förskott från unionens allmänna budget för 2020

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond 4 , särskilt artikel 4a.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 5 , särskilt punkt 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer och att visa solidaritet med befolkningen i katastrofdrabbade regioner.

(2)Det högsta beloppet för fonden får inte överskrida 500 000 000 euro (i 2011 års priser) i enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 6 .

(3)I artikel 4a.4 i den ändrade förordningen (EG) 2012/2002 föreskrivs att när så är nödvändigt för att säkerställa en snabb tillgång till budgetmedel, får fonden tas i anspråk med ett belopp på högst 50 000 000 euro för att möjliggöra förskottsutbetalningar, och motsvarande anslag ska föras in i unionens allmänna budget.

(4)För att säkerställa en snabb tillgång till tillräckliga budgetmedel i unionens allmänna budget för 2020 bör fonden tas i anspråk med ett belopp på 50 000 000 EUR, för utbetalning av förskott.

(5)För att minimera den tid det tar att utnyttja fonden bör detta beslut tillämpas från och med början av budgetåret 2020.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk med ett belopp på 50 000 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden för att möjliggöra förskottsutbetalningar.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande

(1)    EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2)    EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3)    EUT L 189, 27.6.2014, s. 143.
(4)    EUT L 189, 27.6.2014, s. 143.
(5)    EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6)    EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
Top