EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019HB0001

Europeiska centralbankens rekommendation av den 7 januari 2019 om utdelningsregler (ECB/2019/1)

EUT C 11, 11.1.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 11/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION

av den 7 januari 2019

om utdelningsregler

(ECB/2019/1)

(2019/C 11/01)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 127.6 och 132,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 34,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)) (ECB/2014/17) (2), och

av följande skäl:

Kreditinstituten måste fortsätta sina förberedelser för att i tid fullt ut kunna tillämpa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (4) samt förbereda sig för utgången av den övergångsperiod som framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2395 (5) för att mildra en potentiellt avsevärt negativ inverkan på deras kärnprimärkapital som kan utgå från de nya reglerna om avsättningar för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9, i en situation med makroekonomiska utmaningar och en ekonomisk verklighet som innebär utmaningar för institutens lönsamhet och därmed även för deras kapacitet att förstärka sin kapitalbas. Samtidigt som kreditinstituten behöver finansiera ekonomin bidrar en konservativ utdelningspolitik till en adekvat riskhantering och ett sunt banksystem. Samma metod som framgår av Europeiska centralbankens rekommendation ECB/2017/44 (6) bör tillämpas.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

I.

1.

Kreditinstituten bör anta utdelningsregler baserade på konservativa och försiktiga antaganden så att de även efter dessa utdelningar kan uppfylla tillämpliga kapitalkrav och slutsatserna av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP).

a)

Kreditinstituten ska alltid uppfylla gällande minimikapitalkrav (krav enligt första pelaren). Detta inkluderar en kärnprimärkapitalrelation motsvarande 4,5 procent, en primärkapitalrelation motsvarande 6 procent och en total kapitalrelation motsvarande 8 procent enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 575/2013.

b)

Därutöver ska kreditinstitut vid varje tidpunkt uppfylla de kapitalkrav som fastställs genom beslutet om tillsyns- och utvärderingsprocessen vid tillämpningen av artikel 16.2 a i förordning (EU) nr 1024/2013 och som går utöver kraven enligt första pelaren (krav enligt andra pelaren).

c)

Kreditinstituten ska också uppfylla det kombinerade buffertkravet enligt definitionen i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU.

d)

Vid den aktuella övergångsperiodens utgång ska kreditinstituten också uppfylla sin kärnprimärkapitalrelation, sin primärkapitalrelation och sin totala kapitalrelation fullt ut (”fully loaded”) (7). Efter tillämpning av övergångsbestämmelserna kommer alltså ovannämnda nyckeltal att tillämpas fullt ut, och detsamma gäller för det kombinerade buffertkravet enligt definitionen i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU. Övergångsbestämmelserna framgår av avdelning XI i direktiv 2013/36/EU och del tio i förordning (EU) nr 575/2013.

e)

Kreditinstitut som har valt att tillämpa de arrangemang som anges i förordning (EU) 2017/2395 under övergångsperioden ska också uppfylla sin kärnprimärkapitalrelation fullt ut vid utgången av den relevanta övergångsperiod som föreskrivs i den förordningen.

Dessa krav ska uppfyllas på koncernnivå och, i tillämpliga fall, på undergruppsnivå samt på individuell nivå utom i fall då man väljer att inte tillämpa tillsynskraven i ett enskilt fall, i enlighet med artiklarna 7 och 10 i förordning (EU) nr 575/2013.

2.

För kreditinstitut som under 2019 betalar utdelning (8) avseende räkenskapsåret 2018, rekommenderar ECB följande:

a)

Kategori 1: Kreditinstitut som uppfyller i) de kapitalkrav som framgår av punkt 1 a, 1 b och 1 c, samt ii) som redan uppnår sina nyckeltal enligt vad som framgår av punkt 1 d och i tillämpliga fall 1 e fullt ut den 31 december 2018, bör dela ut sin nettovinst i form av utdelningar på ett konservativt sätt så att de även fortsättningsvis kan uppfylla alla krav och slutsatser från översyns- och utvärderingsprocessen, även om de ekonomiska och finansiella förutsättningarna skulle försämras.

b)

Kategori 2: Kreditinstitut som uppfyller de kapitalkrav som framgår av punkt 1 a, 1 b och 1 c den 31 december 2018, men som ännu inte uppnår sina nyckeltal enligt vad som framgår av punkt 1 d och i tillämpliga fall 1 e fullt ut den 31 december 2018, bör dela ut sin nettovinst i form av utdelningar på ett konservativt sätt så att de även fortsättningsvis kan uppfylla alla krav och slutsatser från översyns- och utvärderingsprocessen, även om de ekonomiska och finansiella förutsättningarna skulle försämras. Därutöver bör de i princip endast ge utdelning till ägarna i sådan utsträckning att kraven enligt punkt 1 d uppfylls eller det åtminstone säkerställs att institutet befinner sig på en linjär (9) väg mot målet att uppnå alla kapitalkrav fullt ut i enlighet med punkt 1 e samt även slutsatserna från översyns- och utvärderingsprocessen.

c)

Kategori 3: Kreditinstitut som inte uppfyller kraven enligt punkt 1 a, 1 b eller 1 c bör i princip inte ge någon utdelning till ägarna.

Kreditinstitut som inte kan följa denna rekommendation eftersom de anser sig ha en rättslig skyldighet att betala en utdelning bör omedelbart kontakta sin gemensamma tillsynsgrupp.

Kreditinstitut i kategorierna 1, 2 och 3 som avses i punkt 2 a, 2 b och 2 c förväntas också uppfylla riktlinjerna för andra pelaren. Om ett kreditinstitut inte, eller sannolikt inte, kan uppfylla riktlinjerna för andra pelaren, bör det omedelbart kontakta sin gemensamma tillsynsgrupp. ECB kommer att undersöka varför kreditinstitutets kapitalnivå fallit, eller förväntas falla, och kommer att överväga lämpliga och proportionerliga institutspecifika åtgärder.

Vad gäller institutens utdelningsregler och kapitalhantering förväntas de även beakta potentiella effekter på det erfordrade kapitalet till följd av framtida ändringar av unionens rättsliga ramar samt tillsyns- och redovisningsramar. Om inget annat specifikt anges, förväntas framtida krav enligt andra pelaren och riktlinjer för andra pelaren som används vid kapitalplanering som minst uppgå till nuvarande nivåer.

II.

Denna rekommendation riktar sig till betydande enheter och betydande grupper som står under tillsyn enligt artikel 2.16 och 2.22 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

III.

Denna rekommendation riktar sig även till de nationella behöriga myndigheterna och de nationella utsedda myndigheterna avseende mindre betydande enheter och mindre betydande grupper som står under tillsyn enligt artikel 2.7 och 2.23 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). De nationella behöriga myndigheterna och de nationella utsedda myndigheterna bör i lämplig omfattning tillämpa denna rekommendation på sådana enheter och grupper (10).

Utfärdad i Frankfurt am Main den 7 januari 2019.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2395 av den 12 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller övergångsarrangemang för att mildra inverkan på kapitalbasen av införandet av IFRS 9 och för hanteringen av vissa av den offentliga sektorns exponeringar uttryckta i en medlemsstats nationella valuta som stora exponeringar (EUT L 345, 27.12.2017, s. 27).

(6)  Europeiska centralbankens rekommendation ECB/2017/44 av den 28 december 2017 om utdelningsregler (EUT C 8, 11.1.2018, s. 1).

(7)  Alla krav avseende buffertar uppfylls fullt ut.

(8)  Kreditinstitut kan bedrivas i olika former, t.ex. som börsnoterade företag eller som ömsesidiga banker, kooperativa banker eller som sparbanker. Uttrycket ”utdelning” omfattar i denna rekommendation varje form av utbetalning av kontanta medel som kräver bolagsstämmans godkännande.

(9)  I praktiken innebär detta att kreditinstituten under återstoden av övergångsperioden i princip bör fondera ett belopp som motsvarar andelen per år av det belopp som saknas för att de ska uppfylla kärnprimärkapitalrelationen, primärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen fullt ut i enlighet med avsnitt 1 e.

(10)  Om denna rekommendation tillämpas på mindre betydande enheter och mindre betydande grupper som står under tillsyn som anser sig inte kunna uppfylla kraven eftersom de anser sig ha en rättslig skyldighet att betala utdelning bör de omedelbart kontakta sin nationella behöriga myndighet.


Top