EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0422

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET TOLFTE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING (EJFLU) BUDGETÅRET 2018

COM/2019/422 final

Bryssel den 25.9.2019

COM(2019) 422 final

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

TOLFTE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET
om EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING (EJFLU)


BUDGETÅRET 2018


Innehållsförteckning

1.Budgetförfarande

1.1.Budgetram

1.2.Budgetförslag för 2018

1.3.Antagande av 2018 års budget

1.4.Antagandet av ändringsbudgetar

2.Anslagsförvaltning

2.1.Förvaltning av åtagandebemyndiganden

2.1.1.Landsbygdsprogram inom Ejflu

2.1.2.Tekniskt bistånd

2.2.Förvaltning av betalningsbemyndiganden

2.2.1.Landsbygdsprogram inom Ejflu

2.2.2.Tekniskt bistånd

3.Genomförande av 2018 års Ejflu-budget

3.1.Utnyttjande av åtagandebemyndiganden

3.1.1.Landsbygdsprogram inom Ejflu

3.1.2.Tekniskt bistånd

3.2.Utnyttjande av betalningsbemyndiganden

3.2.1.Landsbygdsprogram inom Ejflu

3.2.2.Tekniskt bistånd

3.3.Analys av deklarerade utgifter per åtgärd

3.4.Genomförande av Ejflu-program

3.4.1.Programplaneringsperioden 2007–2013

3.4.2.Programplaneringsperioden 2014-2020

1.    Budgetförfarande

1.1.    Budgetram 

Utgifter för landsbygdsutveckling under 2018 finansieras inom den fleråriga budgetramen 2014 -2020. Budgetramen föreskrivs genom rådets förordning (EU) nr 1311/2013. Anslaget för landsbygdsutveckling och anslagen för marknadsrelaterade utgifter och direktstöd efter den årliga tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen presenteras i tabell 1.

Tabell 1 – Budgetram 2014–2020

BUDGETRUBRIK 2.

I miljoner euro löpande priser

Hållbar tillväxt: naturresurser

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALT

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

varav:

- Landsbygdsutveckling a), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

- Marknadsrelaterade utgifter och direktstöd a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

a) Efter en nettoöverföring på 351,9 miljoner euro mellan EGFJ och Ejflu för budgetåret 2014 (se not f för närmare uppgifter).

b) Efter en nettoöverföring på 51,6 miljoner euro mellan EGFJ och Ejflu för budgetåret 2015 (se not f för närmare uppgifter).

c) Efter en nettoöverföring på 28 miljoner euro mellan EGFJ och Ejflu för budgetåren 2014–2020 (se not f för närmare uppgifter).

d) Efter en nettoöverföring på 4 313,9 miljoner euro mellan EGFJ och Ejflu för budgetåren 2015–2020 (se not f för närmare uppgifter).

e) Efter omfördelningen av Ejflu-anslagen för år 2014 med tillämpning av artikel 19 i förordning (EU) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen, varvid ett totalt belopp på 8 705 miljoner euro minskats från åtagandena för 2014 och fördelats lika mellan åtagandena för 2015 och 2016.

f) De överföringar till landsbygdsutveckling (Ejflu) som nämns i noterna a–d ovan innebär följande: 4 miljoner euro överförs årligen under hela perioden 2014–2020 från bomullssektorn (Grekland) på grundval av artikel 66.1 i förordning (EU) nr 1307/2013, 296,3 miljoner euro avsätts för den frivilliga anpassningen som överförts för budgetåret 2014 (UK) på grundval av artikel 10b och 10c.2 i förordning (EG) nr 73/2009, 51,6 miljoner euro för outnyttjade belopp som överförs varje år för budgetåren 2014 och 2015 (SE och DE) på grundval av artikel 136 och 136b i förordning (EG) nr 73/2009 och 4 313,9 miljoner euro för minskning av stöd och flexibilitet mellan pelarna på grundval av artiklarna 7.2 och 14.1 i förordning (EU) nr 1307/2013.

1.2.    Budgetförslag för 2018

Budgetförslaget för år (DB) 2018 antogs av kommissionen och föreslogs för budgetmyndigheten den 29 juni 2017.

I budgetförslaget ingår 14 372 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 11 848 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för programperioden 2014–2020 för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Rådet antog sin ståndpunkt om budgetförslaget för 2018 den 4 september 2017 och Europaparlamentet antog sin ståndpunkt den 25 oktober 2017. Förlikningskommittén måste sammankallas och kommittén enades om ett gemensamt förslag inom tidsfristen på 21 dagar. Rådet och Europaparlamentet godkände var för sig det gemensamma förslaget den 30 november 2017.

1.3.    Antagande av 2018 års budget

2018 års budget antogs den 30 november 2017 och motsvarade, när det gällde Ejflu, kommissionens ursprungliga förslag.

Tabell 2

Antagen budget 2018

Budgetpost

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

(euro)

(euro)

2014-2020

05.046001 (Landsbygdsutvecklingsprogram)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Icke-operativt tekniskt stöd)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operativt tekniskt stöd)

20 770 000

21 037 093

1.4.    Antagandet av ändringsbudgetar

I ändringsbudget nr 6 minskade åtagandebemyndigandena för tekniskt stöd för Ejflu 2014–2020 med 0,7 miljoner euro.

Tabell 3

2018 års budget efter ändringarna

Budgetpost

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

(euro)

(euro)

2014-2020

05.046001 (Landsbygdsutvecklingsprogram)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Icke-operativt tekniskt stöd)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operativt tekniskt stöd)

20 070 000

21 037 093

2.    Anslagsförvaltning

2.1.    Förvaltning av åtagandebemyndiganden

2.1.1.    Landsbygdsprogram inom Ejflu

När det gäller åtagandebemyndiganden för Ejflus landsbygdsutveckling uppgick den antagna budgeten för 2018 till 14 347 miljoner euro. Hela detta belopp rörde programmen för 2014–2020.

Tabell 4

Förvaltning av åtagandebemyndiganden 2018 – Ejflu

Budgetpost

05.046001

(euro)

Anslag i början av 2018

14 346 899 509

Disponibla anslag under 2018

14 346 899 509

Anslag som utnyttjats under 2018

14 346 899 509

2.1.2.    Tekniskt bistånd

Artikel 51.1 i förordning (EU) nr 1305/2013 föreskriver att 0,25 % av Ejflus årliga anslag får användas för att finansiera tekniskt stöd på initiativ av kommissionen. I budgeten för 2018 avsattes ursprungligen 4,7 miljoner euro för icke-operativt tekniskt stöd och 20,8 miljoner euro för operativt tekniskt stöd. Det senare minskades med 0,7 miljoner euro genom ändringsbudget nr 6.

2.2.    Förvaltning av betalningsbemyndiganden

2.2.1.    Landsbygdsprogram inom Ejflu

Betalningsbemyndigandena i den antagna budgeten för 2018 uppgick till 11 822 miljoner euro för landsbygdsutvecklingsprogrammen 2014–2020. Dessutom uppgick de tillgängliga avsatta inkomster som överförts från föregående år till 18,1 miljoner euro och de inkomster avsatta för särskilda ändamål som influtit under året uppgick till 12,4 miljoner euro. Betalningsbemyndigandena förstärktes genom överföringen av a) 4 miljoner euro från budgetposten för tekniskt stöd, b) 150 miljoner euro genom den samlade överföringen och c) 64 miljoner euro genom överföringen vid årets slut. Dessutom genomfördes en överföring av 119,0 miljoner euro i inkomster avsatta för särskilda ändamål från Ejflu 2007–2013 för att helt täcka medlemsstaternas utgiftsdeklarationer för det tredje kvartalet 2018. När alla överföringar tas med i beräkningen uppgick de tillgängliga betalningsbemyndigandena under 2018 till totalt 12 189,5 miljoner euro. Sammantaget utnyttjades 12 173,5 miljoner euro av betalningsbemyndigandena 12,4 miljoner euro av inkomster avsatta för särskilda ändamål överfördes automatiskt från 2018 till 2019.Tabell 5

Förvaltning av betalningsbemyndiganden 2018

(euro)

 

Ejflu (2014–2020)

Budgetpost – 05.046001

Anslag i början av 2018

11 822 000 000

Överföring från Ejflus post för tekniskt stöd 2014–2020

4 000 000

Global överföring

150 000 000

Överföring vid årets slut

64 000 000

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från 2017

18 098 156

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som uppbars 2018

12 400 084

Överföring av inkomster avsatta för särskilda ändamål från Ejflu 2007–2013

119 046 270

Disponibla anslag under 2018

12 189 544 509

Anslag som utnyttjats under 2018

12 173 540 691

2.2.2.    Tekniskt bistånd

När det gäller tekniskt stöd inom Ejflu uppgick de totala betalningsbemyndigandena i budgeten för 2018 till 25,7 miljoner euro. 4,0 miljoner euro överfördes till posten för Ejflu-program 2014–2020 för att helt täcka medlemsstaternas utgiftsdeklarationer för det tredje kvartalet 2018. De slutliga betalningsbemyndigandena uppgick till 21,7 miljoner euro.

3.    Genomförande av 2018 års Ejflu-budget

3.1.    Utnyttjande av åtagandebemyndiganden

3.1.1.    Landsbygdsprogram inom Ejflu    

Hela beloppet för åtagandebemyndiganden som fanns tillgängligt i 2018 års budget för Ejflu-programmen 2014–2020 (14 346,9 miljoner euro) anslogs.

Tabell 6 visar den fördelning per medlemsstat som fastställts genom förordning (EU) nr 1305/2013 i dess ändrade lydelse enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/71 och de belopp som respektive medlemsstat gjort åtaganden för under 2018.Tabell 6

Förordning (EU) nr 1305/2013 (i dess ändrade lydelse) jämfört med de belopp som anslogs i slutet av 2018

Budgetpost: 05.046001

(euro)

Medlemsstat

Förordning (EU) nr 1305/2013

Belopp som anslagits under 2018

Anslag för 2018

 

a)

b)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

Förenade kungariket

754 399 511

754 399 511

Totalt

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Tekniskt bistånd

För programperioden 2014–2020 uppgick åtagandebemyndigandena för operativt tekniskt stöd i budgeten för 2018 till 20,8 miljoner euro. Posten minskades med 0,7 miljoner euro i ändringsbudget nr 6. I tabell 7 visas utnyttjandet av de åtagandebemyndiganden som var tillgängliga för operativt tekniskt stöd under 2018. Den största delen avser det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling och plattformen för teknisk rådgivning för finansieringsinstrument.

Tabell 7

Tekniskt stöd – Utnyttjande av åtagandebemyndiganden

Budgetpost: 05.046002

(euro)

Beskrivning

Anslag

Europeiskt nätverk för landsbygdsutveckling

4 629 652

Plattformen för teknisk rådgivning för finansieringsinstrument

4 523 225

Informationsteknik*

2 979 178

Europeiskt innovationspartnerskap

2 730 006

Kommunikationspolicy

2 140 000

Europeiskt utvärderingsnätverk

1 900 113

Ekologisk jordbruksdatabas

432 796

Revision och kontroll

249 774

Varumärkesskydd

50 000

Totalt

19 634 744

* Inklusive EU-nätverket för bredbandskompetens (Broadband Competence Offices).

3.2.    Utnyttjande av betalningsbemyndiganden

3.2.1.    Landsbygdsprogram inom Ejflu

För programperioden 2014–2020 hade 12 173,5 miljoner euro av tillgängliga 12 189,5 miljoner euro i betalningsbemyndiganden utnyttjats. Tabell 8 visar fördelningen av betalningar under 2018 per deklarationsperiod:


Tabell 8

Betalningar 2018 för landsbygdsprogram inom Ejflu (i miljoner euro)

2007-2013

2014-2020

 

 

 

Förfinansiering 2014–2020

-

19,5

Återbetalning av stödanspråk före fjärde kvartalet 2017

-

6,3

Återbetalning av stödanspråk fjärde kvartalet 2017

-

4 460,8

Återbetalning av stödanspråk första kvartalet 2018

-

2 616,1

Återbetalning av stödanspråk andra kvartalet 2018

-

2 402,3

Återbetalning av stödanspråk tredje kvartalet 2018

-

2 668,6

Slutbetalningar och/eller positiva betalningar 2007–2013

271,9

-

Totalt 2018

271,9

12 173,5

Det månatliga utnyttjandet av betalningsbemyndiganden under året (januari–december 2018) framgår av nedanstående diagram.

Diagram 1Fördelningen per medlemsstat och deklarationsperiod av de belopp som kommissionen betalat ut under budgetåret 2018 framgår av tabell 9a och 9b.

Tabell 9a: Ejflu 2007–2013

Betalningar som verkställts mellan den 1 januari och 31 december 2018

Ejflu 2007–2013 – Budgetpost 05.040501 (i euro)

Medlemsstat

Positiva betalningar, huvudsakligen till följd av beslut i EU-domstolen

Avslutande

Totalt

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

Förenade kungariket

 

 

0

Totalt

47 161 052

224 768 001

271 929 053Tabell 9b: Ejflu 2014-2020

Betalningar som verkställts mellan den 1 januari och 31 december 2018

Ejflu 2014–2020 – Budgetpost 05.046001

(euro)

Medlemsstat

Förfinansiering

Före fjärde kvartalet 2017

Fjärde kvartalet 2017

Första kvartalet 2018

Andra kvartalet 2018

Tredje kvartalet 2018

Totalt

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

Förenade kungariket

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Totalt

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 691I tabell 10 jämförs för varje medlemsstat de betalningar inom ramen för Ejflu 2014–2020 som gjordes under 2018 med betalningarna för 2017. Sammanlagt ökade utbetalningarna med 10 % jämfört med år 2017 (12,2 miljarder euro jämfört med 11,1 miljarder euro).

Tabell 10

Betalningar som gjorts till medlemsstaterna – Jämförelse mellan 2018 och 2017 – Ejflu 2014–2020

(euro)

 

Medlemsstat

2017

2018

Skillnad mellan 2018 och 2017

Mellanliggande betalningar

Förfinansiering

Totalt

Mellanliggande betalningar

Förfinansiering

Totalt

(euro)

(i %)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

-10 190 845

-10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

-128 101 102

-18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

-28 659 482

-1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

-43 279

-0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

-34 502 805

-13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

-21 199 854

-4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

-423 016 301

-26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

Förenade kungariket

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Totalt

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Tekniskt bistånd 

För programperioden 2014–2020 uppgick betalningsbemyndigandena för operativt tekniskt stöd till 21,0 miljoner euro. En del av dessa bemyndiganden (4,0 miljoner euro) överfördes för att täcka betalningsbehoven i samband med landsbygdsutvecklingsprogram inom ramen för Ejflu 2014–2020.

I tabell 11 nedan presenteras betalningarna uppdelade enligt huvudsakligt verksamhetsområde. Den största delen avser det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling.

Tabell 11

 

Tekniskt stöd – Utnyttjande av betalningsbemyndiganden

Budgetpost: 05.046002

(euro)

Beskrivning

Utbetalt belopp

Europeiskt nätverk för landsbygdsutveckling

3 914 519

Informationsteknik*

2 822 364

Europeiskt innovationspartnerskap

2 468 602

Plattformen för teknisk rådgivning för finansieringsinstrument

1 800 000

Europeiskt utvärderingsnätverk

1 589 121

Revision och kontroll

410 785

Ekologisk jordbruksdatabas

135 317

Varumärkesskydd

40 000

Totalt

13 180 708

    * Inklusive EU-nätverket för bredbandskompetens (Broadband Competence Offices).

3.3.    Analys av deklarerade utgifter per åtgärd

I tabell 12 visas de stödanspråk som medlemsstaterna deklarerat och fördelningen per åtgärd för landsbygdsutveckling under 2018 (fjärde kvartalet 2017 till tredje kvartalet 2018), de ackumulerade deklarerade utgifterna sedan programperioden inleddes samt finansieringsplanen för Ejflu-programmen 2014–2020.

Under 2018 koncentrerades utgifterna för Ejflu 2014–2020 främst till åtgärd 13 (stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar), till åtgärd 04 (investeringar i fysiska tillgångar) och till åtgärd 10 (miljö- och klimatvänligt jordbruk).Tabell 12

Deklarerade Ejflu-utgifter för 2018 (kvartal 4/2017–kvartal 3/2018) och totala ackumulerade utgifter (kvartal 4/2014–kvartal 3/2018)

jämfört med finansieringsplanerna – Ejflu 2014–2020

 

Deklarerade utgifter 2018 (kvartal 4/2017–kvartal 3/2018)

Ackumulerade deklarerade utgifter (kvartal 4/2014–kvartal 3/2018)

Finansieringsplanerna 2014–2020

Ejflu-åtgärd

(miljoner euro)

(%)

(miljoner euro)

(%)

(miljoner euro)

(%)

Åtgärd 01

Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

Åtgärd 02

Rådgivningstjänster, driftsledningstjänster och avbytartjänster inom jordbruket

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

Åtgärd 03

Kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

Åtgärd 04

Investeringar i fysiska tillgångar

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

Åtgärd 05

Återställande av produktionspotential inom jordbruket som skadats av naturkatastrofer och andra katastrofer samt införande av lämpliga förebyggande åtgärder

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

Åtgärd 06

Jordbruks- och affärsutveckling

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

Åtgärd 07

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

Åtgärd 08

Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

Åtgärd 09

Inrättande av producentgrupper och producentorganisationer

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

Åtgärd 10

Miljö- och klimatvänligt jordbruk

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

Åtgärd 11

Ekologiskt jordbruk

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

Åtgärd 12

Stöd inom ramen för Natura 2000 och ramdirektivet för vatten

82,.8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

Åtgärd 13

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

Åtgärd 14

Djurens välbefinnande

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

Åtgärd 15

Tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

Åtgärd 16

Samarbete

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

Åtgärd 17

Riskhantering

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

Åtgärd 18

Finansiering av kompletterande nationellt direktstöd för Kroatien

-0.1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

Åtgärd 19

Stödet till lokal utveckling av Leader (lokalt ledd utveckling)

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

Åtgärd 20

Tekniskt stöd till medlemsstaterna

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

Åtgärd 113

Förtidspension

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

Åtgärd 131

Normer som ska uppfyllas enligt gemenskapslagstiftningen

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Åtgärd 341

Kompetensutvecklings- och informationsinsatser för förberedelse och genomförande

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Sammanlagd slutsumma

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

* Medlemsstaterna deklarerar sina utgifter varje kvartal. För år n ska emellertid deklarationer för fjärde kvartalet inlämnas i januari år n + 1. Motsvarande återbetalningar från kommissionen till medlemsstaterna under år n avser fjärde kvartalet år n -1 till och med tredje kvartalet år n.3.4.    Genomförande av Ejflu-program

3.4.1.    Programplaneringsperioden 2007–2013

Diagram 2 visar utnyttjandegraden för landsbygdsutvecklingsprogram 2007–2013 per medlemsstat: utbetalningar från början av programperioden till den 31 december 2018, inklusive slutbetalningar för program som redan har avslutats vid denna tidpunkt, jämfört med de totala anslagen för 2007–2013.

Fram till slutet av 2018 uppgick de återtagna beloppen till sammanlagt 1 974 miljoner euro.

3.4.2.    Programplaneringsperioden 2014-2020

Diagram 3 visar utnyttjandegraden för landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020 per medlemsstat: utbetalningar från början av programperioden, inklusive betalningar för fjärde kvartalet 2018 som återbetalas under budgetåret 2019, jämfört med de totala anslagen för 2014–2020.

 

Top