EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0006

Europeiska centralbankens yttrande av den 13 februari 2019 om ett förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (CON/2019/6)

OJ C 84, 6.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 13 februari 2019

om ett förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Inledning och rättslig grund

Den 19 december 2018 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (1) (nedan kallat förslaget till beslut).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eftersom förslaget till beslut avser ECB:s och Europeiska centralbankssystemets (ECBS). I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

1.

ECB noterar att förslaget till beslut godkänner avtalet om Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat avtalet om utträde) på Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) vägnar. ECB noterar särskilt bestämmelserna i avtalet om utträde som avser återbetalningen av det kapital som Bank of England inbetalat till ECB (2) och Bank of Englands deltagande i de institutionella arrangemang som framgår av artiklarna 282 och 283 FEUF och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) under övergångsperioden (3). ECB noterar också bestämmelserna i avtalet om utträde som berör tillämpningen av bestämmelser i unionslagstiftningen om tillgång till dokument från unionens institutioner, organ och byråer i Förenade kungariket (4), tillämpningen av vissa artiklar i ECBS-stadgan avseende ECB och Förenade kungariket (5), samt tillämpningen av vissa privilegier och immunitet i förhållande till ECB, medlemmar i dess organ, dess anställda och företrädare för de nationella centralbankerna inom ECBS i Förenade kungariket (6).

2.

I enlighet med artikel 50.2 i fördraget om Europeiska unionen fastställer avtalet om utträde villkoren för Förenade kungarikets utträde ur unionen och Euratom, med beaktande av dess framtida förbindelser med unionen. Avtalet om de framtida förbindelserna mellan unionen och Förenade kungariket kommer att undertecknas först när Förenade kungariket har blivit ett tredjeland. I enlighet med artiklarna 127.4 och 282.5 FEUF och unionens rättspraxis (7), ska ECB höras om alla aspekter i avtalet om de framtida förbindelserna mellan unionen och Förenade kungariket som faller inom ECB:s behörighetsområde.

3.

Enligt avtalet om utträde inrättas en gemensam kommitté som ansvarar för att övervaka avtalets genomförande och tillämpning. Förslaget till beslut förtydligar att kommissionen ska företräda unionen i den gemensamma kommittén och i dess specialiserade kommittéer (8). I olika situationer som framgår av avtalet om utträde kommer den gemensamma kommittén att vara behörig att anta beslut som är bindande för unionen och Förenade kungariket, och unionen och Förenade kungariket måste genomföra dessa beslut (9). I enlighet med artiklarna 127.4 och 282.5 i FEUF och principen om lojalt samarbete som framgår av artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, ska ECB höras om sådana aspekter av den gemensamma kommitténs beslut som faller inom ECB:s behörighetsområde.

4.

Avtalet om utträde anger att vissa privilegier och viss immunitet som gäller i förhållandet till unionen även kommer att gälla i förhållande till ECB, medlemmar i dess organ, dess anställda och företrädare för de nationella centralbankerna inom ECBS som deltar i ECB:s verksamhet (10). I avtalet om utträde finns bestämmelser enligt vilka unionen måste informera eller underrätta Förenade kungariket om vissa apsekter av betydelse för sådana privilegier och sådan immunitet (11). I motiveringen till förslaget till beslut har kommissionen förtydligat att sådan information eller sådana underrättelser i första hand ska göras av kommissionen på unionens vägnar, vid behov på grundval av information som tillhandahållits av medlemsstaterna, andra institutioner eller unionens relevanta organ och byråer (12). ECB noterar detta förtydligande och är redo att ge kommissionen sådan information som ska överlämnas till Förenade kungariket.

Detta yttrande kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 13 februari 2019.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  COM (2018) 834 final.

(2)  Se artikel 149 i avtalet om utträde.

(3)  Se artikel 128.4 i avtalet om utträde.

(4)  Se artikel 122 i avtalet om utträde.

(5)  Se artikel 123 i avtalet om utträde.

(6)  Se artikel 117 i avtalet om utträde.

(7)  Se t.ex. EU-domstolens dom av den 30 april 1974, R. & V. Haegeman mot Belgien, mål C-181/73, EU:C:1974:41, punkt 5; EU-domstolens dom av den 9 augusti 1994, Franska republiken mot Europeiska gemenskapernas kommission, mål C-327/91, EU:C:1994:305, punkterna 15–17. Se även ECB:s yttrande CON/2005/7. Alla ECB:s yttranden publiceras på ECB:s webbplats.

(8)  Se artikel 2 i förslaget till beslut.

(9)  Se artiklarna 164 och 166 i avtalet om utträde.

(10)  Se artikel 117 i avtalet om utträde.

(11)  Se t.ex. artiklarna 102, 103 och 116.3 i avtalet om utträde.

(12)  Se sida 4 i motiveringen.


Top