Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0508(02)

Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand

C/2018/2691

OJ C 162, 8.5.2018, p. 11–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/11


Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand

(2018/C 162/03)

Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande (1) om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut för de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand (nedan kallade de berörda länderna) har Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) tagit emot en begäran om översyn enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (2) (nedan kallad grundförordningen).

1.   Begäran om översyn

Begäran ingavs den 13 februari 2018 av fyra EU-tillverkare (ATUSA - Berg Montana Fittings A.D, Georg Fischer Fittings GmbH, Odlewnia Zéliwa SA och Livarna Titan d.o.o.), nedan gemensamt kallade de sökande som svarar för mer än 95 % av unionens totala produktion av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn.

2.   Produkt som översynen gäller

Den produkt som omfattas av översynen är gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn, förutom kroppar av klämringskopplingar med metriska ISO-gängor DIN 13 och gängade runda kopplingsdosor av aducerat järn utan lock (nedan kallad den produkt som översynen gäller), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 19 10 (Taric-nummer 7307191010).

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EU) nr 430/2013 (3).

4.   Grund för översynen

Begäran grundas på påståendet att dumpningen och skadan för unionsindustrin sannolikt skulle fortsätta eller återkomma om åtgärderna upphörde att gälla.

4.1    Påstående om sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning

4.1.1   Folkrepubliken Kina

De sökande har gjort gällande att det inte är lämpligt att använda de inhemska priserna och kostnaderna i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina) på grund av att det föreligger betydande snedvridningar i den mening som avses i led b i artikel 2.6a i grundförordningen.

Till stöd för påståendet att det förekommer betydande snedvridningar har de sökande hänvisat till kommissionens arbetsdokument daterat den 20 december 2017”Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations” (4) som beskriver de särskilda förhållandena i de berörda länderna och i synnerhet snedvridningen av marknaden för järn och icke-järnmetaller, gas och el.

Med beaktande av artikel 2.6a i grundförordningen grundas följaktligen påståendet om fortsatt eller återkommande dumpning på en jämförelse mellan ett normalvärde som konstruerats på grundval av kostnader för produktion och försäljning som återspeglar icke snedvridna priser eller referensvärden i ett lämpligt representativt land, och exportpriset (fritt fabrik) på den produkt som översynen gäller från Folkrepubliken Kina när den säljs på export till unionen. Med ovanstående som underlag är de framräknade dumpningsmarginalerna betydande för de berörda länderna.

Mot bakgrund av tillgängliga uppgifter anser kommissionen att det finns tillräcklig bevisning i enlighet med artikel 5.9 i grundförordningen som pekar mot att det, beroende på betydande snedvridningar som påverkar priser och kostnader, är olämpligt att använda inhemska priser och kostnader i det berörda landet, vilket följaktligen motiverar inledandet av en undersökning på grundval av artikel 2.6a i grundförordningen.

4.1.2   Thailand

Påståendet att det är sannolikt att dumpningen i fråga om Thailand fortsätter grundar sig på en jämförelse mellan priset på hemmamarknaden och exportpriset (fritt fabrik) på den produkt översynen gäller när den säljs på export till unionen.

4.2    Påstående om sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada

De sökande hävdar att priserna på den produkt som översynen gäller från de berörda länderna bland annat har inverkat negativt på unionsindustrins priser, vilket i sin tur har haft en väsentlig negativ inverkan på unionsindustrins allmänna resultat och ekonomiska situation.

De sökande hävdar att skadan är återkommande. De sökande har lagt fram bevisning för att den nuvarande importen av den produkt som översynen gäller från de berörda länderna till unionen sannolikt kommer att öka om åtgärderna upphör att gälla, eftersom det finns outnyttjad kapacitet hos de tillverkarnas produktionsanläggningar i de berörda länderna, unionsmarknaden är attraktiv genom sina volymer och priser och det förekommer handelspolitiska skyddsåtgärder i andra tredjeländer.

De sökande hävdar slutligen att det faktum att skadan undanröjts huvudsakligen beror på att åtgärder är i kraft, även om importen har hållit sig på betydande nivåer i absoluta tal och räknat som marknadsandel, och om dessa åtgärder skulle upphöra att gälla skulle betydande mängder återigen kunna importeras till dumpade priser från de berörda länderna, vilket sannolikt skulle leda till att skadan för unionsindustrin återkom.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med den kommitté som inrättades genom artikel 15.1 i grundförordningen slagit fast att bevisningen är tillräcklig för att motivera en översyn vid giltighetstidens utgång och inleder därför en översyn enligt artikel 11.2 i grundförordningen.

Syftet med översynen vid giltighetstidens utgång är att avgöra om det är sannolikt att dumpningen av den produkt som översynen gäller med ursprung i de berörda länderna kommer att fortsätta eller återkomma och om skadan för unionsindustrin kommer att fortsätta eller återkomma om åtgärderna upphör att gälla.

5.1    Översynsperiod och skadeundersökningsperiod

Undersökningen av fortsatt eller återkommande dumpning omfattar perioden 1 april 2017–31 mars 2017 (nedan kallad översynsperioden). Undersökningen av de utvecklingstendenser som är relevanta för bedömningen av sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada omfattar perioden från och med den 1 januari 2014 till och med översynsperiodens utgång (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

5.2    Förfarande för fastställande av sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning

Vid en översyn vid giltighetstidens utgång undersöker kommissionen exporten till unionen under översynsperioden för att, oberoende av exporten till unionen, avgöra om de företag som tillverkar och säljer den produkt som översynen gäller i det berörda landet befinner sig i en sådan situation att exporten till dumpade priser till unionen sannolikt skulle fortsätta eller återkomma om åtgärderna skulle upphöra att gälla.

Alla tillverkare av den produkt som översynen gäller i det berörda landet, oavsett om de exporterade den produkt som översynen gäller till unionen under översynsperioden eller inte (5), uppmanas därför att delta i kommissionens undersökning.

5.2.1   Undersökning av tillverkare i de berörda länderna

Eftersom ett stort antal tillverkare i de berörda länderna kan vara berörda av översynen vid giltighetstidens utgång och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal tillverkare ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt, och i så fall göra ett urval, ombeds alla tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen. Detta gäller även om de inte samarbetade i den undersökning som ledde till att de åtgärder som nu är föremål för översyn infördes. De parterna ska, om inget annat anges, kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilaga I till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland tillverkarna, kommer den att kontakta myndigheterna i de berörda länderna samt eventuellt också alla kända intresseorganisationer för tillverkare.

Alla berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet än de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande, kommer urvalet av tillverkare att baseras på den största representativa tillverknings-, försäljnings- eller exportvolym som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer, vid behov genom de berörda ländernas myndigheter, att underrätta alla kända tillverkare, myndigheterna i de berörda länderna och intresseorganisationer för tillverkare om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning av tillverkarna kommer den att sända frågeformulär till de tillverkare som valts ut att ingå i urvalet, till alla kända intresseorganisationer för tillverkare och till myndigheterna i de berörda länderna.

De tillverkare som ingår i urvalet ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär senast 37 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

Utan att det påverkar den eventuella tillämpningen av artikel 18 i grundförordningen ska företag som samtyckt till att eventuellt ingå i urvalet, men som inte har valts ut, anses vara samarbetsvilliga (nedan kallade samarbetsvilliga tillverkare som inte ingår i urvalet).

5.2.2   Ytterligare förfarande beträffande Kina som är föremål för betydande snedvridningar

I enlighet med led e i artikel 2.6a kommer kommissionen kort efter inledandet, genom en notering i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av, att underrätta berörda parter om vilka relevanta källor som den avser att använda för att fastställa normalvärdet i Kina enligt artikel 2.6a i grundförordningen. Detta kommer att omfatta alla källor, inklusive valet av ett lämpligt representativt tredjeland vid behov. Parterna i undersökningen kan lämna synpunkter senast tio dagar från och med den dag då denna notering läggs till i ärendehandlingarna. Enligt de uppgifter som kommissionen har tillgång skulle Thailand kunna vara ett möjligt tredjeland i fråga om Kina. För att kunna fatta ett slutgiltigt beslut om lämpligt representativt tredjeland kommer kommissionen att undersöka om den ekonomiska utvecklingen är jämförbar med exportlandet, om tillverkning och försäljning av den produkt som översynen gäller förekommer och om relevanta uppgifter finns lätt tillgängliga. Om det finns fler än ett sådant land kommer företräde, där så är lämpligt, att ges till länder med en adekvat nivå av social trygghet och miljöskydd.

Vad gäller de relevanta källorna uppmanar kommissionen alla tillverkare i Kina att lämna de uppgifter som efterfrågas i bilaga III till detta tillkännagivande senast 15 dagar efter det att tillkännagivandet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning av de påstådda betydande snedvridningarna i den mening som avses i led b i artikel 2.6a i grundförordningen kommer den även att sända frågeformulär till myndigheterna i det berörda landet.

Om inte annat följer av detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt lägga fram bevisning till stöd för dessa med avseende på tillämpningen av artikel 2.6a i grundförordningen.

Dessa uppgifter och denna bevisning ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen senast 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.2.3   Undersökning av icke-närstående importörer  (6)  (7)

Icke-närstående importörer som importerar den produkt som översynen gäller från de berörda länderna till unionen, även de som inte samarbetade i den undersökning som ledde till att de gällande åtgärderna infördes, uppmanas att delta i denna undersökning.

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer kan vara berörda av denna översyn vid giltighetstidens utgång och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal icke-närstående importörer ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, även de tillverkare som inte samarbetade i de undersökningar som ledde till att åtgärderna infördes, att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen. De parterna ska, om inget annat anges, kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilaga II till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna, kan den även komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

Alla berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet än de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av importörer komma att baseras på den största representativa försäljningsvolym av den produkt som översynen gäller från det berörda landet i unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända icke-närstående importörer och intresseorganisationer för importörer om vilka företag som valts att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den behöver för undersökningen kommer den att sända frågeformulär till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet. Dessa parter ska, om inget annat anges, lämna in ett ifyllt frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

5.3    Förfarande för fastställande av sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada

För att kommissionen ska kunna fastställa om det är sannolikt att skadan för unionsindustrin fortsätter eller återkommer uppmanas unionstillverkarna av den produkt som översynen gäller att delta i kommissionens undersökning.

5.3.1   Undersökning av unionstillverkare

Eftersom ett stort antal unionstillverkare berörs av översynen vid giltighetstidens utgång och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid har kommissionen beslutat att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal unionstillverkare ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet genomförs i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

Kommissionen har gjort ett preliminärt urval av unionstillverkare. Närmare uppgifter finns i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. Berörda parter ges härmed möjlighet att ta del av handlingarna (genom att kontakta kommissionen via kontaktuppgifterna i avsnitt 5.7). Övriga unionstillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, inklusive unionstillverkare som inte samarbetade i de undersökningar som ledde till att åtgärderna infördes, som anser att det finns skäl för att de bör ingå i urvalet ska kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Alla berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionstillverkare och/eller intresseorganisationer för unionstillverkare om vilka företag som slutligen valts ut för att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den behöver för undersökningen kommer den att sända frågeformulär till de unionstillverkare som ingår i urvalet och till den europeiska intresseorganisationen för tillverkare. Dessa parter ska, om inget annat anges, lämna in ett ifyllt frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

5.4    Förfarande för bedömning av unionens intresse

Om det skulle visa sig att det är sannolikt att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer, kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 21 i grundförordningen om huruvida det ligger i unionens intresse att bibehålla antidumpningsåtgärderna. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer samt berörda konsumentorganisationer uppmanas att, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Representativa konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste, inom samma tidsfrist, kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller.

Parter som ger sig till känna inom tidsfristen på 15 dagar kan, om inget annat anges, inom 37 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, lämna uppgifter till kommissionen om huruvida det ligger i unionens intresse att införa åtgärder. Dessa uppgifter kan lämnas i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De uppgifter som lämnas i enlighet med artikel 21 kommer endast att beaktas om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.5    Andra skriftliga inlagor

Om inte annat följer av bestämmelserna i detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa.

Dessa uppgifter och denna bevisning ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen senast 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.6    Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller höranden om frågor som rör undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter detta ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

5.7    Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Uppgifter som lämnas in till kommissionen avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter a) kommissionen att använda dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och att b) dessa uppgifter och/eller dessa data lämnas till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt till försvar.

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna och för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling ska vara märkta ”Limited”. De parter som under undersökningen lämnar in uppgifter uppmanas att ange skälen till begäran om konfidentiell behandling.

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Limited” ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningarna ska vara tillräckligt detaljerade för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en part som lämnar konfidentiella uppgifter inte kan uppvisa godtagbara skäl till begäran om konfidentiell behandling eller inte lämnar in en icke-konfidentiell sammanfattning i begärt format och av begärd kvalitet, kan kommissionen komma att lämna uppgifterna utan beaktande om det inte med hjälp av lämpliga källor på ett tillfredsställande sätt kan visas att uppgifterna är riktiga.

Alla inlagor och framställningar från berörda parter, även skannade fullmakter och intyganden, ska skickas med e-post. Däremot ska omfattande svar lämnas in på cd-rom eller dvd personligen eller skickas som rekommenderat brev. Genom att använda e-post godkänner de berörda parterna de bestämmelser som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet ”KORRESPONDENS MED EUROPEISKA KOMMISSIONEN I ÄRENDEN SOM RÖR HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER” som finns på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/juni/tradoc_148003.pdf. De berörda parterna måste uppge namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (fungerande officiell företagsadress) och se till att e-posten kontrolleras varje dag. När kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I ovannämnda dokument finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via e-post.

Kommissionens generaldirektorat för handel kan kontaktas på följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-postadress:

I fråga om dumpning:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

I fråga om skada:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, i enlighet med artikel 18 i grundförordningen.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter kan användas i stället.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför enligt artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av de uppgifter som är tillgängliga, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade gjort om denna hade samarbetat.

Underlåtenhet att lämna svar i datoriserad form ska inte anses utgöra bristande samarbete, under förutsättning att den berörda parten kan visa att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna svar på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

7.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) för handelspolitiska förfaranden ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar ansökningar om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och ansökningar från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna ett hörande med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna får möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller höranden om frågor som rör undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Närmare uppgifter och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på följande adress: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/ (engelska).

8.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 22.1 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Möjlighet att begära en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen

Eftersom denna översyn vid giltighetstidens utgång inleds i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen kommer den inte att leda till någon ändring av de gällande åtgärderna, utan till att dessa åtgärder upphävs eller bibehålls i enlighet med artikel 11.6 i grundförordningen.

Om en berörd part anser att det är befogat med en översyn av åtgärderna i syfte att få till stånd en ändring, kan denna part begära en översyn i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen.

Parter som vill begära en sådan översyn, som i så fall utförs oberoende av den översyn vid giltighetstidens utgång som avses i detta tillkännagivande, kan kontakta kommissionen på ovanstående adress.

10.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (8).


(1)  EUT C 268, 12.8.2017, s. 4.

(2)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(3)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 430/2013 av den 13 maj 2013 om införande av en slutlig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand (EUT L 129, 14.5.2013, s. 1).

(4)  SWD (2017) 483 final/2, som finns på följande webbadress: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(5)  En tillverkare är ett företag i det berörda landet som tillverkar den produkt som översynen gäller, inbegripet närstående företag till detta företag som ägnar sig åt tillverkning, inhemsk försäljning eller export av produkten.

(6)  Endast importörer som inte är närstående till tillverkare i de berörda länderna får ingå i urvalet. Importörer som är närstående till tillverkare i de berörda länderna ska fylla i bilaga I till frågeformuläret för dessa tillverkare i de berörda länderna. I enlighet med artikel 127 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, ska två personer anses vara närstående endast om a) de tillhör ledningen eller är styrelseledamöter i den andra personens företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) en tredje part äger, kontrollerar eller direkt eller indirekt innehar minst 5 % av utestående röstberättigande aktier eller andelar hos båda personerna, e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda två kontrolleras direkt eller indirekt av en tredje person, g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person, eller h) de är medlemmar av samma familj (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558). Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) far- eller morförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson eller svärdotter, vii) svåger och svägerska. I enlighet med artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen avses med person en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(7)  Uppgifter från icke-närstående importörer får också användas i fråga om andra aspekter av den här undersökningen än fastställandet av dumpning.

(8)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


BILAGA I

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA II

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA III

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Top