Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0614

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023

COM/2018/614 final

Bryssel den 7.9.2018

COM(2018) 614 final

2018/0322(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Det finns belägg för att den årliga förfinansiering som betalas ut till medlemsstaterna för ett visst räkenskapsår och som avräknas genom godkännande av räkenskaperna leder till betydande årliga betalningskrav (till exempel 6,6 miljarder euro 2017). Detta innebär i praktiken att medlemsstaterna ber om förfinansiering från betalningsbemyndiganden i unionens budget som ett år senare måste återkrävas i stor utsträckning.

För att öka öppenheten och insynen och för att bidra till en mer förutsägbar budgetplanering och till en mer stabil och förutsägbar betalningsprofil föreslås det därför att den årliga förfinansieringen begränsas till ett nödvändigt minimum under de tre sista åren av den nuvarande genomförandeperioden 2021–2023, som överlappar nästa genomförandeperiod som inleds 2021. Denna ansats tar också hänsyn till betalningsbehov kopplade till de arrangemang för förhandsfinansiering som har föreslagits för programmen 2021–2027, där endast en inledande förfinansiering betalas ut i sex årliga delbetalningar 1 . Kommissionen har redan tillkännagett denna avsikt 2 .

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Förslaget är förenligt med bestämmelserna om budgetförvaltning för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (nedan kallade ESI-fonderna) som fastställs i förordning (EU) nr 1303/2013 3 . Ändringen innebär ingen strukturell förändring av de bestämmelserna.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Förslaget är förenligt med andra förslag och initiativ som antagits av Europeiska kommissionen. Det är också förenligt med kraven på sund budgetförvaltning.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

I förordning (EU) nr 1303/2013 fastställs de allmänna bestämmelser som är tillämpliga på ESI-fonderna. Utgående från principen om delad förvaltning mellan kommissionen och medlemsstaterna omfattar förordningen bestämmelser om programplaneringsprocessen, liksom arrangemang för förvaltning och övervakning (även finansiellt) av program, ekonomisk kontroll och utvärdering av projekt.

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Förslaget avser en minskning av den årliga förfinansiering som tillhandahålls av kommissionen från unionens budget till medlemsstaterna. Den årliga förfinansieringsnivån fastställs på unionsnivå i förordning (EU) nr 1303/2013. En ändring av de bestämmelser som fastställs i denna förordning innebär därför att förordningen måste ändras. Nationella eller regionala medel är inte lämpliga för att åtgärda det aktuella problemet. Därför är förslaget förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Proportionalitetsprincipen

Förslaget överensstämmer med proportionalitetsprincipen, eftersom det inte går utöver det minimum som krävs för att uppnå det uppsatta målet på unionsnivå och vad som är nödvändigt för det ändamålet. Nivån på årlig förfinansiering minskas i proportion till kassaflödeskraven med hänsyn till den ökade takten i kassaflödet på grundval av ansökningar om mellanliggande betalningar till följd av det påskyndade genomförandet av ESI-fonderna. När den föreslagna nivån fastställdes tog kommissionen hänsyn till att resultatreserven under de aktuella åren redan ingick i det grundbelopp som andelarna avser, varför en lägre andel ändå leder till samma förfinansieringsbelopp.

Val av instrument

Föreslaget instrument: ändring av den nuvarande förordningen. Kommissionen har undersökt det handlingsutrymme som regelverket medger och anser att det är nödvändigt att föreslå ändringar av förordning (EU) nr 1303/2013.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning

Inga efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning har gjorts.

Samråd med berörda parter

Det har inte skett något samråd med externa berörda parter.

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Någon extern experthjälp har inte behövts.

Konsekvensbedömning

Förslaget väntas inte få några betydande ekonomiska, samhälleliga eller miljömässiga effekter. Förslaget kommer att leda att den årliga förfinansieringen minskar från 3 % till 1 % av beloppet för stöd från fonderna och Europeiska havs- och fiskerifonden (nedan kallad EHFF) för hela programperioden till det operativa programmet för åren 2021–2023, vilket är bättre anpassat till de kassaflödeskrav som följer av genomförandet av programmet. I denna lägre förfinansieringsnivå tas hänsyn till den förväntade snabbare inlämningen av ansökningar om mellanliggande betalningar, till det förhållandet att grundbeloppet för beräkning av den årliga förfinansieringen ökas med den resultatreserv som då kommer att vara slutgiltigt tilldelad samt till den förfinansiering som är tillgänglig för medlemsstaterna för programperioden 2021–2027.

Med tanke på att den årliga förfinansieringen tillhandahållas för ett räkenskapsår som sträcker sig över två budgetår kommer det överskjutande belopp som utbetalats under år n som årlig förfinansiering att avräknas under år n+1, vilket leder till onödiga betalningsflöden utan mervärde. En minskning av den årliga förfinansieringsnivån för de föreslagna åren kommer att bidra till en ökad förutsägbarhet i budgetplaneringen, en stabilare och mer förutsägbar betalningsprofil, en minskad risk för eftersläpning med betalningarna, ökad öppenhet och insyn vad gäller betalningsbehoven och därmed till bättre budgetförvaltning.

Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

Det här är inte ett initiativ inom ramen för programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Recit-programmet).

Grundläggande rättigheter

Förslaget får inga konsekvenser för skyddet av de grundläggande rättigheterna.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Åtagandebemyndigandena påverkas inte eftersom någon ändring inte föreslås av de högsta stöd från ESI-fonderna som föreskrivs i de operativa programmen för programperioden 2014–2020.

De totala effekterna på betalningsbemyndigandena neutraliseras. Som anges i den finansieringsöversikt som bifogas till förslaget, kommer den föreslagna ändringen att bidra till en minskning av betalningsbemyndigandena för år 2021 som fullständigt beror på en minskning av de årliga förfinansieringsbeloppen, som kommer att kompenseras genom högre betalningsbehov för 2024. En lägre förfinansiering för 2022 och 2023 kommer att kvittas inom ramen för granskning och godkännande av räkenskaperna, och därför blir effekten neutral.

5.ÖVRIGA INSLAG

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

Ej tillämpligt. De befintliga genomförandesystemen inom ESI-fonderna kan användas för att övervaka genomförandet av förslaget.

Förklarande dokument (för direktiv)

Ej tillämpligt.

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Artikel 134.2 kommer att ändras för att fastställa den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 till 1 %, från nuvarande 3 %, av stödbeloppet från fonderna och EHFF till det operativa programmet för hela programperioden. Den årliga förfinansieringen för 2020 bibehålls på 3 % av stödbeloppet från fonderna och EHFF till det operativa programmet för hela programperioden.

2018/0322 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 177,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 4 ,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande 5 ,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 6 fastställs de allmänna och gemensamma bestämmelserna för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

(2)Mycket tyder på att den årliga förfinansieringen är fastställd på en påfallande hög nivå i förhållande till de krav på sund ekonomisk förvaltning som följer av genomförandet av de operativa programmen; detta gäller framför allt budgetåren 2021–2023.

(3)För att minska trycket på betalningsbemyndigandena i unionens budget för budgetåren 2021–2023 och för att förbättra förutsägbarheten i betalningsbehoven och på så sätt bidra till en mer öppen budgetplanering och en mer ordnad betalningsprofil, bör den årliga förfinansieringsnivån för dessa år minska.

(4)Förordning (EU) nr 1303/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 134.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska ändras på följande sätt:

a)    Den femte strecksatsen ska ersättas med följande:

”— 2020: 3 %”

b)    Följande strecksats ska läggas till:

”— 2021–2023: 1 %.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets beteckning

1.2.Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

1.3.Typ av förslag eller initiativ

1.4.Mål

1.5.Motivering till förslaget eller initiativet

1.6.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

1.7.Planerad(e) metod(er) för genomförandet

2.FÖRVALTNING

2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering

2.2.Administrations- och kontrollsystem

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna 

3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

3.2.2.Beräknad inverkan på driftsanslagen

3.2.3.Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

3.2.5.Bidrag från tredje part

3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets beteckning

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023

1.2.Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 7  

SYSSELSÄTTNING, SOCIALA FRÅGOR OCH INKLUDERING SAMT STADSPOLITIK

HAVSFRÅGOR OCH FISKE

1.3.Typ av förslag eller initiativ

 Förslaget/initiativet avser en ny åtgärd 

 Förslaget/initiativet avser en ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd 8  

 Förslaget/initiativet avser en befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden 

 Förslaget/initiativet avser en tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny 

1.4.Mål

1.4.1.Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

E.t.

1.4.2.Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen som berörs

Specifikt mål nr…

E.t.

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

E.t.

1.4.3.Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

E.t.

1.4.4.Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

E.t.

1.5.Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1.Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

E.t.

1.5.2.Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå

E.t.

1.5.3.Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

E.t.

1.5.4.Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

E.t.

1.6.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

⌧Förslag/initiativ som pågår under en begränsad tid

Förslaget/initiativet är i kraft 2021–2024

Det påverkar resursanvändningen 2021–2024

 Förslag/initiativ som pågår under en obegränsad tid

Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ,

beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7.Planerad(e) metod(er) för genomförandet 9  

 Direkt förvaltning som sköts av kommissionen

av dess avdelningar, vilket också inbegriper personalen vid unionens delegationer;

via genomförandeorgan

 Delad förvaltning med medlemsstaterna

 Indirekt förvaltning genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet delegeras till

tredjeländer eller organ som de har utsett

internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

EIB och Europeiska investeringsfonden

organ som avses i artiklarna 208 och 209 i budgetförordningen

offentligrättsliga organ

privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

Anmärkningar

E.t.

2.FÖRVALTNING

2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder.

E.t.

2.2.Administrations- och kontrollsystem

2.2.1.Risker som identifierats

E.t.

2.2.2.Uppgifter om det interna kontrollsystemet

E.t.

2.2.3.Beräknade kostnader för och fördelar med kontroller – bedömning av förväntad risk för fel

E.t.

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade).

E.t.

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

·Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd.

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av
anslag

Bidrag

Nummer

Diff./Icke-diff 10 .

från Efta-länder 11

från kandidatländer 12

från tredjeländer

enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen

1B -
Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

04 02 60 – Europeiska socialfonden – Mindre utvecklade regioner

Differentierade

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

04 02 61 – Europeiska socialfonden – Övergångsregioner

Differentierade

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

04 02 62 – Europeiska socialfonden – Mer utvecklade regioner

Differentierade

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

04 02 64 – Sysselsättningsinitiativ för ungdomar

Differentierade

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

13 03 60 – Europeiska regionala

utvecklingsfonden (Eruf) – Mindre

utvecklade regioner

Differentierade

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

13 03 61 – Europeiska regionala

utvecklingsfonden (Eruf) – Övergångsregioner

Differentierade

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

13 03 62 – Europeiska regionala

Utvecklingsfonden (Eruf) – Mer

utvecklade regioner

Differentierade

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

13 03 63 – Europeiska regionala

utvecklingsfonden (Eruf) – Tilläggsanslag

för de yttersta randområdena

och glesbefolkade regioner

Differentierade

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

13 03 64 01 – Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete

Differentierade

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

13 04 60 – Sammanhållningsfonden

Differentierade

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

2 – Hållbar tillväxt: naturresurser

11 06 60 – Främja hållbart och konkurrenskraftigt fiske och

vattenbruk, balanserad

territoriell utveckling

för alla i de fiskeberoende områdena och främja genomförandet av den gemensamma

fiskeripolitik

Differentierade

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

·Nya budgetrubriker som föreslås: E.t.

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

1B

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

GD Sysselsättning

Budgetår
2021

Budgetår
2022

Budgetår
2023

Budgetår
2024

TOTALT

•Driftsanslag

04 02 60

Betalningar

(1)

-1 013 958

0 000

0 000

1 013 958

0 000

04 02 61

Betalningar

(2)

-249 832

0 000

0 000

249 832

0 000

04 02 62

Betalningar

(3)

-504 477

0 000

0 000

504 477

0 000

04 02 64

Betalningar

(4)

-88 224

0 000

0 000

88 224

0 000

Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program 13  

E.t.

E.t.

E.t.

E.t.

E.t.

TOTALA anslag
för GD Sysselsättning

Betalningar

-1 856 491

0 000

0 000

1 856 491

0 000GD Regional- och stadspolitik

Budgetår
2021

Budgetår
2022

Budgetår
2023

Budgetår
2024

TOTALT

•Driftsanslag

13 03 60

Betalningar

(1)

-2 608 675

0 000

0 000

2 608 675

0 000

13 03 61

Betalningar

(2)

-509 195

0 000

0 000

509 195

0 000

13 03 62

Betalningar

(3)

-647 801

0 000

0 000

647 801

0 000

13 03 63

Betalningar

(4)

-31 108

0 000

0 000

31 108

0 000

13 03 64 01

Betalningar

(5)

-186 707

0 000

0 000

186 707

0 000

13 04 60

Betalningar

(6)

-1 265 652

0 000

0 000

1 265 652

0 000

Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program 14  

E.t.

E.t.

E.t.

E.t.

E.t.

TOTALA anslag
GD Regional- och stadspolitik

Betalningar

-5 249 139

0 000

0 000

5 249 139

0 000TOTALA driftanslag

Betalningar

-7 105 630

0 000

0 000

7 105 630

0 000

•TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program

E.t.

E.t.

E.t.

E.t.

E.t.

TOTALA anslag
för RUBRIK 1B
i den fleråriga budgetramen

Betalningar

-7 105 630

0 000

0 000

7 105 630

0 000

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

2

Hållbar tillväxt: naturresurser

GD Havsfrågor och fiske

Budgetår
2021

Budgetår
2022

Budgetår
2023

Budgetår
2024

TOTALT

•Driftsanslag

11 06 60

Betalningar

(1)

-114 987

0 000

0 000

114 987

0 000

Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program 15  

E.t.

E.t.

E.t.

E.t.

E.t.

TOTALA anslag
för GD Havsfrågor och fiske

Betalningar

-114 987

0 000

0 000

114 987

0 000

Följande ska anges om flera rubriker i budgetramen påverkas av förslaget eller initiativet:

•TOTALA driftanslag

Betalningar

-7 220 617

0 000

0 000

7 220 617

0 000

•TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program

E.t.

E.t.

E.t.

E.t.

E.t.

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA 1–4
i den fleråriga budgetramen

(referensbelopp)

Betalningar

-7 220 617

0 000

0 000

7 220 617

0 000
Rubrik i den fleråriga
budgetramen

5

”Administrativa utgifter”Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetår
n

Budgetår
n+1

Budgetår
n+2

Budgetår
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

GD: <…….>

•Personalresurser

• Övriga administrativa utgifter

GD <….> TOTALT

Anslag

TOTALA anslag
för RUBRIK 5
i den fleråriga budgetramen
 

(summa åtaganden = summa betalningar)

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetår
n 16

Budgetår
n+1

Budgetår
n+2

Budgetår
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA 1–5
i den fleråriga budgetramen
 

Åtaganden

Betalningar

3.2.2.Beräknad inverkan på driftsanslagen

Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Mål- och resultatbeteckning

Budgetår
n

Budgetår
n+1

Budgetår
n+2

Budgetår
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

RESULTAT

Typ 17

Genomsnittliga kostnader

Nr

Kostn.

Nr

Kostn.

Nr

Kostn.

Nr

Kostn.

Nr

Kostn.

Nr

Kostn.

Nr

Kostn.

Totalt antal

Total kostnad

SPECIFIKT MÅL nr 1 18

– Resultat

– Resultat

– Resultat

Delsumma för specifikt mål nr 1

SPECIFIKT MÅL nr 2…

– Resultat

Delsumma för specifikt mål nr 2

TOTAL KOSTNAD

3.2.3.Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.3.1.Sammanfattning

Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetår
n 19

Budgetår
n+1

Budgetår
n+2

Budgetår
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

RUBRIK 5
i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

Övriga administrativa utgifter

Delsumma RUBRIK 5
i den fleråriga budgetramen

för belopp utanför RUBRIK 5 20
i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

Övriga utgifter
av administrativ natur

Delsumma
för belopp utanför RUBRIK 5
i den fleråriga budgetramen

TOTALT

Personalbehov och andra administrativa kostnader ska täckas genom anslag inom det generaldirektorat som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.    

3.2.3.2.Beräknat personalbehov

Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk

Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

Budgetår
n

Budgetår
n+1

År n+2

År n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

•Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)

XX 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)

XX 01 01 02 (vid delegationer)

XX 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)

10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)

Extern personal (i heltidsekvivalenter) 21

XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget)

XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna)

XX 01 04 yy  22

– vid huvudkontoret

– vid delegationer

XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)

10 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med direkta forskningsåtgärder)

Annan budgetrubrik (ange vilken)

TOTALT

XX motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.

Personalbehoven ska täckas med personal inom det generaldirektorat som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, och/eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda

Extern personal

3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen

Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras.

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp.

3.2.5.Bidrag från tredje part

Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet

Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetår
n

Budgetår
n+1

Budgetår
n+2

Budgetår
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Totalt

Ange vilken extern organisation eller annan källa som bidrar till finansieringen 

TOTALA anslag som tillförs genom samfinansiering3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

Påverkan på egna medel

Påverkan på ”diverse inkomster”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel:

Belopp som förts in för det innevarande budgetåret

Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna 23

Budgetår
n

Budgetår
n+1

Budgetår
n+2

Budgetår
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Artikel ………….

Ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs i de fall där inkomster i diversekategorin kommer att avsättas för särskilda ändamål.

Ange med vilken metod inverkan på inkomsterna har beräknats.

(1)    Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering, COM(2018) 375 final, 29.5.2018. I artikel 84 anges arrangemangen för förfinansiering. Eftersom enbart en typ av förfinansiering föreslås för perioden 2021–2027, görs det inte någon åtskillnad mellan ”inledande” och ”årlig” förfinansiering i terminologin. De arrangemang för förfinansiering som föreslås är dock snarlika de ”inledande förskotten” i förordning (EU) nr 1303/2013.
(2)    Bilaga till meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum, flerårig budgetram 2021-2027, COM(2018) 321 final, 2.5.2018, och i avsnitt 5 i motiveringen till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering, 29.5.2018.
(3)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2305 av den 12 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ändringar av medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 335, 15.12.2017, s. 1).
(4)    EUT C , , s. .
(5)    EUT C , , s. .
(6)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
(7)    Verksamhetsbaserad förvaltning, ABM. Verksamhetsbaserad budgetering, ABB.
(8)    I den mening som avses i artikel 54.2 a eller b i budgetförordningen.
(9)    Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(10)    Diff. = differentierade anslag / Icke-diff. = icke-differentierade anslag.
(11)    Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
(12)    Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.
(13)    Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(14)    Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(15)    Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(16)    Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(17)    Resultaten är de produkter och tjänster som ska tillhandahållas (t.ex.: antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).
(18)    Mål som redovisats under punkt 1.4.2: ”Specifikt/specifika mål…”.
(19)    Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(20)    Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(21)    [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen.]
(22)    Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
(23)    När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.
Top