Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0008

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

COM/2018/08 final - 2018/03 (NLE)

Bryssel den 11.1.2018

COM(2018) 8 final

2018/0003(NLE)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

{SWD(2018) 5 final}
{SWD(2018) 6 final}


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Begreppet ”högpresterande datorsystem” (HPC) avser tekniken för och användning av kraftfulla superdatorer (sammankopplade i ett enda system eller med hundratusentals eller miljoner datorenheter som befinner sig nära varandra och arbetar parallellt) för att utföra massiva och snabba beräkningar som är så krävande att de inte kan utföras med vanliga datorer. HPC utnyttjar t.ex. modellering och simulering, avancerad dataanalys och visualisering som används för mycket beräknings- eller dataintensiva uppgifter inom ett stort antal tillämpningar för vetenskap, teknik, industri, företag och offentlig sektor. HPC är centralt för viktiga framsteg och innovationer i den digitala tidsåldern där den som har mest datorkraft vinner i konkurrensen (”to out-compute is to out-compete”). Det är en nyckelteknik för vetenskap, industri och samhället som helhet.

HPC är ett viktigt verktyg för att klara stora vetenskapliga och samhälleliga utmaningar som t.ex. tidig upptäckt och behandling av sjukdomar och nya behandlingsmetoder baserade på t.ex. individanpassad precisionsmedicin (för att bara nämna några). Tekniken används även för att undersöka den mänskliga hjärnans funktioner och för prognoser om klimatutvecklingen, rymdobservationer, förebyggande och hantering av storskaliga naturkatastrofer, och snabbare utveckling av nya material.

HPC-användningen har en allt större betydelse för branscher och företag i och med att tekniken avsevärt kortar utformnings- och produktionscyklerna, minimerar kostnaderna, ökar resurseffektiviteten och påskyndar och optimerar beslutsfattandet.

HPC är också viktigt för nationell säkerhet och försvar, t.ex. genom utveckling av komplex krypteringsteknik, spårning av och svar på cyberattacker och användning av effektiv kriminalteknik samt vid kärntekniksimuleringar.

Europas vetenskapskapacitet, industriella konkurrenskraft och självbestämmande är i hög rad beroende av tillgången till världsledande HPC och datainfrastrukturer som kan hålla takten med den ökande efterfrågan och komplexiteten i de problem som behöver lösas. År 2012 vidtog unionen åtgärder för att intensifiera sina insatser för att säkerställa sitt ledarskap när det gäller tillgång till och användning av HPC-system och HPC-tjänster 1 , vilket dock inte har varit tillräckligt. Det har medfört följande:

(a)Unionen har inte världens bästa superdatorer och de som man faktiskt har är beroende av utländska HPC-försörjningskedjor, vilket exponerar unionen för en ökad risk att berövas det strategiska eller tekniska kunnande som behövs för innovation och konkurrenskraft.

(b)De superdatorer som finns tillgängliga i unionen motsvarar inte efterfrågan. De europeiska forskarna och företagen försöker klara bristen genom att få tillgång till datorer av toppklass utanför unionen för att behandla sina data. Detta kan ge upphov till problem, i synnerhet när det gäller skyddet av personuppgifter och känsliga data som affärsdata eller företagshemligheter och när det gäller äganderätten till data, särskilt tillämpningar på hälsoområdet.

(c)Medlemsstaternas och unionens investeringar i HPC är sällan samordnade, och den industriella användningen av den HPC-teknik som utvecklas är mycket begränsad. Jämfört med konkurrenterna i USA, Kina och Japan underinvesterar unionen och dess medlemsstater utan tvivel i HPC och finansieringsgapet är 500–750 miljoner euro per år.

(d)Unionen lyckas inte omvandla sina investeringar i teknikutveckling till HPC-system baserade på europeisk teknik som den upphandlar – det saknas alltså en effektiv länk mellan teknikutbud, medskapande design med användare och en gemensam upphandling av system.

(e)Oförmågan att skapa en HPC-pionjärmarknad betyder en oförmåga att skapa en konkurrenskraftig europeisk HPC-försörjningsindustri på en marknad som beräknas bli värd omkring en biljon euro de kommande tio åren.

För att lösa dessa problem undertecknade sju medlemsstater (Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien) EuroHPC-förklaringen 2 vid den digitala dagen i Rom (som anordnades den 23 mars 2017 som ett led i jubileumsfirandet av Romfördraget). Senare anslöt sig även Belgien, Slovenien, Bulgarien, Schweiz, Grekland och Kroatien. De 13 länderna enades om att samarbeta med varandra och med kommissionen för att senast 2022/2023 förvärva och börja använda en europeisk integrerad superdatorinfrastruktur i exaskala (EuroHPC). Andra medlemsstater och associerade länder uppmanades att underteckna EuroHPC-förklaringen.

Det mål som unionen satt upp är att senast 2022 eller 2023 uppnå exaskala-prestanda, dvs. en prestandanivå som innebär att ett datorsystem kan utföra 10 upphöjt till 18 beräkningar per sekund. En ökning av datorkraften till över exaskala skulle omfatta teknik i post-exaskala och förmodligen kvantdatorer. Det handlar om datorer som utnyttjar kvantfysikeffekter snarare än traditionella transistorer. Som ett mellanliggande steg mot exaskala bör pre-exaskala-prestanda uppnås senast 2019 (alltså 20–50 % av exaskala).

Länderna som undertecknade EuroHPC-förklaringen konstaterade att det brådskade för dem och unionen att tillsammans investera för att förvärva och erbjuda Europas vetenskapliga och industriella användare en ledande HPC-infrastruktur som motsvarar deras höga tillämpningskrav, och i Europa utveckla en egen världsledande HPC-infrastruktur i exaskala 3 senast 2022/2023.

För att uppnå dessa mål behöver vi ett nytt rättsligt och finansiellt instrument som tillåter att två världsledande datorer i pre-exaskala på några hundra petaflops3 vardera anskaffas (under 2019/2020) och görs tillgängliga för offentliga och privata användare för utveckling av ledande vetenskapliga och industriella tillämpningar som kommer att främja utvecklingen av ett brett europeiskt ekosystem i pre-exaskala. Instrumentet kommer också att behöva stödja den forskning, utveckling och teknikutveckling som krävs för medskapande design av konkurrenskraftiga europeiska datorer i exaskala, inklusive första generationen av europeisk teknik med mikroprocessorer med låg energiförbrukning, vilket är en nyckelteknik för att uppnå kapacitet i exaskala i Europa till 2022/2023. Upphandlingen av system i exaskala kommer dock inte att omfattas av detta förslag.

Under sommaren och hösten 2017 gjorde kommissionen en konsekvensbedömning för att fastställa vilket instrument som var bäst för att uppnå dessa mål och som samtidigt kunde ge bäst ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga effekter och skydda unionens intressen. Ett gemensamt företag ansågs vara det bästa alternativet. Ett gemensamt företag ger en rättslig, avtalsmässig och organisatorisk gemensam ram för att strukturera de gemensamma åtaganden som har gjorts av de deltagande medlemmarna. Det ger också medlemmarna en solid styrningsram och budgetmässig säkerhet. Det kan genomföra gemensam upphandling och driva HPC-system av världsklass via främjandet av (i synnerhet europeisk) teknik. Det kan agera som ägare till de superdatorer i pre-exaskala som finansieras gemensamt av dess medlemmar och därmed främja icke-diskriminerande åtkomst till dessa. Slutligen kan det inleda forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram för att utveckla teknik och se till att tekniken sedan integreras med europeiska superdatorsystem i exaskala och därmed säkerställa hela kedjan från forskning och utveckling till leverans och drift av HPC-system i exaskala och även bidra till utvecklingen av en konkurrenskraftig europeisk teknikförsörjningsindustri.

Det gemensamma företaget EuroHPC kommer att finansieras genom den nuvarande fleråriga budgetramen där medel redan avsatts för HPC-verksamhet i arbetsprogrammen för de sista två åren av Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa. EuroHPC kommer inte att förlita sig på kompletterande finansiering inom nästa fleråriga finansieringsram för att uppnå sina mål. Om medel blir tillgängliga i nästa fleråriga finansieringsram kommer förordningen om det gemensamma företaget EuroHPC att behöva ändras för att täcka upphandling och drift av exaskala-infrastruktur, utveckling av den HPC-teknik som kommer efter exaskala och upphandling och drift av sådan infrastruktur i post-exaskala, inklusive dess eventuella integrering med kvantdatorteknik. Ett ändrat och breddat mandat skulle grundas på en proportionell konsekvensbedömning i linje med kraven för bättre lagstiftning.

Hur kommer det gemensamma företaget EuroHPC att fungera?

Det gemensamma företaget kommer huvudsakligen att bedriva följande två typer av verksamhet:

(1)Upphandling och drift av HPC och datainfrastrukturer: Anskaffning av superdatorsystem och datainfrastrukturer i världsklass samt deras idrifttagande, sammankoppling och drift. Tillhandahållande och hantering av åtkomsten till dessa infrastrukturer för en mängd offentliga och privata användare.

(2)Ett program för HPC-forskning och HPC-innovation: Stöd till en forsknings- och innovationsagenda för europeisk HPC-teknik och kunskapsutveckling. Utveckling av tillämpningar och kompetens och en bred användning av HPC.

Det gemensamma företaget kommer att ha följande medlemmar:

Offentliga medlemmar: Unionen (företrädd av kommissionen) och medlemsstaterna samt länder som är associerade till Horisont 2020 4 och som önskar delta (deltagande stater). I dagsläget utgörs de deltagande staterna av de 13 länder som har undertecknat EuropHPC-förklaringen: Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Belgien, Slovenien, Bulgarien, Grekland, Kroatien och Schweiz, men andra medlemsstater och associerade länder kan fortfarande ansluta sig.

Privata medlemmar: Företrädare för intressenter inom HPC och stordata, inklusive den akademiska världen och industrin. Sammanslutningarna ETP4HPC 5 och BDVA 6 , som företräder privata enheter i de avtalsbaserade offentlig-privata partnerskapen har inkommit med skrivelser som stöder genomförandet av EuroHPC-initiativet och uttryckt sitt intresse för att bidra till det gemensamma företagets verksamhet.

Det gemensamma företaget kommer att ha följande ledningsstruktur:

En styrelse (som består av företrädare för det gemensamma företagets offentliga medlemmar) kommer att ansvara för den strategiska policyn och finansieringsbesluten i samband med det gemensamma företagets upphandling och forsknings- och innovationsverksamhet. I princip kommer medlemmarnas rösträtt och förfaranden stå i proportion till deras finansiella bidrag.

En rådgivande industri- och vetenskapsnämnd (som består av företrädare för det gemensamma företagets privata medlemmar). För att undvika intressekonflikter, i synnerhet när det gäller upphandlingen av superdatorer i pre-exaskala och leverantörer av högpresterande teknik, kommer denna nämnd endast att ha en rådgivande funktion och kommer att innefatta två rådgivande grupper:

·En rådgivande grupp för forskning och innovation, som kommer att bestå av företrädare för den akademiska världen, industrianvändare och teknikleverantörer. Den kommer att ansvara för att utarbeta en forsknings- och innovationsagenda för teknik och tillämpningar på medellång och lång sikt. Den ska omfatta forskning, innovation, tillämpningar och kompetensutveckling som stöds av det gemensamma företagets forsknings- och innovationsprogram.

·En rådgivande grupp för infrastruktur, som kommer att bestå av erfarna experter från den akademiska världen och industrianvändarna som väljs ut av styrelsen och ger denna oberoende rådgivning om upphandlingen och driften av de superdatorer som det gemensamma företaget äger.

Det gemensamma företaget EuroHPC kommer att inleda sin verksamhet 2019. År 2019–2020 kommer det att inleda öppna ansökningsomgångar avseende forsknings- och innovationsförslag för finansiering av verksamhet för att utveckla HPC-teknik och tillämpningar. Det kommer också att upphandla två världsledande pre-exaskaladatorer med några hundra petaflops i kapacitet och medfinansiera anskaffningen av minst två ytterligare datorer i storleksordningen några tiotal petaflops.

Det gemensamma företaget kommer att upphandla och äga HPC-datorer som främst finansieras av unionen. De deltagande staterna kommer att upphandla och äga datorer som främst finansieras av dem själva.

Det gemensamma företaget kommer att förvärva sina superdatorer i pre-exaskala i två steg:

Det kommer först att välja ut en värdenhet i en medlemsstat som deltar i det gemensamma företaget vilken ska tillhandahålla anläggningar som behövs för att fungera som värd för och driva en superdator (vanligtvis ett superdatorcenter). Styrelsen kommer att fastställa kriterierna för val av värdenhet. Det gemensamma företaget och värdenheten kommer att underteckna ett värdtjänstavtal som fastställer enhetens ansvar i samband med installation och drift av HPC-datorerna. Superdatorerna i pre-exaskala kommer att placeras i en medlemsstat, eftersom det övergripande målet är att stödja utvecklingen av ett högpresterande datorekosystem i unionen 7 .

Sedan kommer det gemensamma företaget att inleda förfarandet för att förvärva den superdator som ska installeras och drivas hos den utvalda värdenheten.

Unionens finansiella bidrag enligt den nuvarande fleråriga budgetramen skulle uppgå till 486 miljoner euro, som ska kompletteras med motsvarande belopp från de deltagande staterna och de privata medlemmarna i det gemensamma företaget.

Det gemensamma företaget kommer främst att använda dessa medel för att genomföra sina två typer av verksamhet (se ovan). I synnerhet den andra typen (programmet för HPC-forskning och HPC-innovation) kommer att råda bot på den ineffektiva programsamordning som kommissionen för närvarande upplever till följd av att den måste genomföra HPC-strategin genom separata arbetsprogram (Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa). Styrelsen kommer att ha ansvaret för att

·anpassa innehållet i och tidpunkten för de olika ansökningsomgångarna inom den strategiska HPC-agendan,

·säkerställa sammanhållning mellan de olika ansökningsomgångarnas teman, och

·införa lämpliga finansieringsinstrument för att uppnå målen, i synnerhet innovationsupphandling, hela vägen från europeisk HPC-teknikutveckling till upphandling av europeiska datorer.

Med hjälp av Horisont 2020-reglerna kommer det gemensamma företaget att kunna införa bestämmelser för att skydda unionens ekonomiska och strategiska intressen, dvs. skydda immateriella rättigheter som producerats i unionen och utnyttja alla EU-finansierade forsknings- och innovationsresultat i unionen.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Kommissionens meddelande från 2012 Högpresterande datorsystem: Europas plats i en global kapplöpning1 visade hur strategiskt HPC är som viktig tillgång för EU:s innovationskapacitet. 

Den 19 april 2016 antog kommissionen Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster som ett led i sin strategi för att digitalisera den europeiska industrin. 8 Initiativet går bl.a. ut på att kommissionen och medlemsstaterna ska skapa ett ledande europeiskt HPC- och stordataekosystem, som stöds av en HPC-, data- och nätinfrastruktur i världsklass. En sådan infrastruktur skulle hjälpa EU att bli en av världens ledande superdatorstormakter till 2022/2023 tack vare superdatorer i exaskala som baseras på europeisk teknik.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Den 10 maj 2017 antog kommissionen halvtidsöversynen av genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden 9 där den aviserade sin avsikt att före utgången av 2017 föreslå ett rättsligt instrument som ger en ram för upphandlingen av integrerade superdatorer och datainfrastruktur i exaskala.

Åtgärden bygger också på policypaketet för digitalisering av den europeiska industrin (se ovan).

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för initiativet till det gemensamma företaget EuroHPC är artikel 187 och artikel 188 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Den ökande betydelse som HPC haft för vetenskap och för offentlig och privat sektor de senaste åren har inneburit en exponentiell ökning av de belopp som man behöver investera för att kunna behålla sin globala konkurrenskraft. Det har gjort att man allmänt erkänner att en ”europeisering” av detta område genom en delad infrastruktur och gemensam användning av befintlig kapacitet skulle gagna alla. Detta gäller även för medlemsstater som har svårt att skapa självständiga nationella HPC-infrastrukturer, men som skulle kunna ge värdefulla bidrag till och gagnas av förenad och sammankopplad HPC-kapacitet på EU-nivå.

För hållbara HPC-infrastrukturer och HPC-ekosystem av världsklass krävs resurser av en omfattning som ingen enskild medlemsstat har råd med. Ingen enskild medlemsstat har de finansiella medel som krävs för förvärv av datorkapacitet i exaskala och för att utveckla, förvärva och driva de nödvändiga HPC-ekosystemen i exaskala på egen hand och inom tidsramar som står sig i konkurrensen med de nuvarande världsledarna på detta område (USA, Kina och Japan). De kunskaper och resurser som finns tillgängliga i unionen måste föras samman för att skapa ett HPC-ekosystem i framkant som omfattar alla delar av värdekedjan, medan investeringar och de resulterande tjänsterna på EU-nivå måste samordnas för att unionens HPC-datorresurser och datainfrastrukturer ska kunna konkurrera globalt.

Samarbete existerar redan på några områden mellan medlemsstater, industri och vetenskap. Några sådana exempel är sammanslutningen Prace 10 , det avtalsbaserade offentlig-privata HPC-partnerskapet ETP4HPC, det avtalsbaserade offentlig-privata partnerskapet för stordata samt Géant 11 . EuroHPC bygger på dessa, eftersom huvudinvesterarna i EuroHPC-signatärstaterna redan är företrädda där.

Medlemsstaternas politiska stöd till EuroHPC har redan uttryckligt getts av rådet, av signatärerna till EuroHPC-förklaringen och av Europaparlamentet 12 .

Proportionalitetsprincipen

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen, eftersom det utgörs av en effektiv samarbetsram som är lämplig för alla områden som omfattas av initiativet, som inte går utöver vad som är nödvändigt för att lösa de identifierade problemen och som står i proportion de uppställda målen. Närmare bestämt är det fråga om följande:

·För det första införs en gemensam upphandlingsram för världsledande integrerade superdatorer och datainfrastrukturer i exaskala i Europa. Detta löser problemet med de nationella HPC-investeringsplanernas fragmentering och svårigheterna att förvärva superdatorer baserade på europeisk teknik. Man kommer att föra samman resurser från unionen, de deltagande staterna och de privata medlemmarna. Medel för att finansiera det gemensamma företaget finns redan tillgängliga i unionens budget (åtaganden för HPC-verksamhet under de två sista åren av Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa). Behovet av ytterligare finansiering från deltagande stater och privata medlemmar kommer att vara begränsat eftersom förslaget i hög grad bygger på deras befintliga åtaganden eller investeringsplaner för de kommande åren.

·För det andra finns finansieringsinstrumenten redan tillgängliga, dvs. Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa. Stödmottagare och deltagare kommer inte att få några ytterligare administrativa uppgifter jämfört med den nuvarande situationen.

·För det tredje bygger initiativet på befintliga initiativ som Prace, de avtalsbaserade offentlig-privata partnerskapen ETP4HPC och BDVA, och HPC-spetsforskningsenheterna som kommer att fortsätta att ha en avgörande betydelse för genomförandet av det gemensamma företagets mål. I framtiden kommer det att förlita sig på dem för att ge åtkomst till HPC-kapacitet i Europa och stödja användargrupper i deras utveckling och anpassning av tillämpningar i de superdatorer som är i drift.

Val av instrument

För bildandet av ett gemensamt företag där unionen deltar krävs en rådsförordning.

3.RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Samråd med berörda parter

Sedan meddelandet om det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster offentliggjordes och målen för en europeisk HPC-strategi beskrevs har olika åtgärder vidtagits för att informera intressenterna om strategins mål och inbjuda dem till att delta i utformningen. Kommissionen har anordnat flera seminarier, inklusive den digitala dagen i Rom (23 mars 2017), och det har även intressentorganisationer som ETP4HPC, Prace och det europeiska forskningsmolnet.

Kommissionen har regelbundet hållit informella möten med företrädare för den kärngrupp av medlemsstater som undertecknade EuroHPC-förklaringen i mars 2017, för att diskutera upplägget och genomförandet av ett gemensamt europeiskt HPC-initiativ. Kommissionen har också anordnat två seminarier (5 och 26 oktober 2017) där man bjöd in samtliga medlemsstater och presenterade initiativets mål och den föreslagna modellen för genomförandet (ett gemensamt företag). Medlemsstaterna uppmanades att komma med synpunkter och kommentarer.

I augusti 2017 offentliggjorde kommissionen ett riktat samråd om ett gemensamt europeiskt HPC-initiativ. Detta annonserades genom sociala medier, en webbplats och riktade e-postinbjudningar. Synpunkter efterfrågades från de intressenter som ansågs bäst representera den europeiska HPC-världen, som t.ex. vetenskapliga användare av HPC-infrastrukturer (t.ex. de 29 stora forskningsinfrastrukturerna inom det europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur (Esfri), vetenskapliga användare från Prace, den europeiska datainfrastrukturen (Eudat) och den europeiska gridinfrastrukturen (Egi), ETP4HPC, BDVA, spetsforskningscentrum för superdatortillämpningar, superdatorcenter, leverantörer av HPC-tjänster, leverantörer av HPC-åtkomst, sammanslutningar för HPC-forskning och HPC-innovation samt nationella och EU-finansierade HPC-projekt.

Nästan 100 svar inkom och några innehöll konsoliderade yttranden från intressentsammanslutningar. Samrådet visade på ett överväldigande stöd för ett gemensamt europeiskt initiativ. Det visade också på en bred samsyn på de viktigaste HPC-relaterade problemen i Europa och prioriteringarna för att lösa dessa: användarna från vetenskap och industri, superdatorcenter och försörjningsindustrin hade alla en likartad syn.

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Kommissionen har erfarenhet av att bilda och leda gemensamma företag. Den kommer framför allt att kunna dra nytta av erfarenheterna från genomförandet av det gemensamma företaget Ecsel (elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap) 13 inom ett område som ligger nära HPC, nämligen mikro- och nanoelektronik. De två gemensamma företagen har några gemensamma industriella aktörer och man förväntar sig att teknisk utveckling för de extremt specialiserade superdatormarknaderna kommer att leta sig vidare till de massmarknader som omfattas av Ecsel.

Konsekvensbedömning

Kommissionen har gjort en konsekvensbedömning av följande alternativ:

Ett grundscenario (inga åtgärder) som innefattar ändring av de nuvarande instrumenten för att uppnå den europeiska HPC-strategins mål.

Ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (Eric).

Ett gemensamt företag.

Andra alternativ, som en europeisk ekonomisk investeringsgrupp (EEIG), mellanstatliga organisationer och Galileoliknande strukturer förkastades, eftersom det var uppenbart att deras rättsliga grund inte skulle uppfylla de grundläggande kraven för genomförandet av ett gemensamt europeiskt HPC-initiativ.

Kommissionen undersökte i vilken utsträckning som de tre analyserade alternativen skulle

·vara effektiva i förhållande till det gemensamma europeiska initiativets mål,

·uppfylla funktionskraven för det rättsliga och finansiella instrumentet,

·skydda unionens intressen, och

·ha positiva effekter på ekonomi, konkurrenskraft, samhälle och miljö.

Sammanfattningsvis ansågs ett gemensamt företag ha mest positiva effekter på alla dessa områden.

Den inneboende risken i ett offentlig-privat partnerskap skulle minimeras på följande sätt av det gemensamma företaget:

Upphandling: Styrelsen (som endast består av de offentliga medlemmarna) skulle ensam ha ansvaret för all upphandlingsverksamhet i det gemensamma företaget. Detta skulle garantera att sunda upphandlingsbeslut kan fattas utan påverkan från privata medlemmar (i synnerhet HPC-försörjningsindustrin) vare sig i de gemensamma förfarandena för offentlig upphandling av datorer i pre-exaskala eller i beslut om hur offentliga medel ska användas.

Ett välavvägt genomförande av verksamhet i rätt tid: Det gemensamma företagets mål och uppgifter kommer att definieras tydligt och genomförandet kommer regelbundet att följas upp i förhållande till väldefinierade resultat och nyckelindikatorer som fastställs årligen. Andra exempel på åtgärder är en efterhandsutvärdering av verksamheten vartannat år, med korrigerande åtgärder som genomförs vid behov.

·Upphandlingsprogram: Det gemensamma företaget kommer att kunna utnyttja de erfarenheter som många av de offentliga medlemmarna har från upphandling av superdatorsystem. Programmet kommer också att planeras och övervakas med hjälp av medlemmarna i den rådgivande gruppen för infrastruktur, som styrelsen noggrant kommer att välja ut för att få med experter med erfarenhet av upphandling och övervakning av driften av nationella HPC-datorer.

·Forsknings- och innovationsprogram: Detta kommer att utformas och genomföras ungefär som det nuvarande HPC-programmet inom Horisont 2020. Det kommer att baseras på forsknings- och innovationsagendor som utarbetats av deras privata medlemmar som deltar i det gemensamma företagets rådgivande vetenskapsnämnd (inklusive företrädare för de två avtalsbaserade offentlig-privata partnerskapen ETP4HPC och BDVA).

Investeringsrisker: Bidraget till det gemensamma företaget från unionens budget finns redan tillgängligt och de flesta deltagande stater har redan planerat sina HPC-åtaganden eller -investeringsplaner för de närmaste åren. Halvtidsutvärderingen av Ecsel, som hade liknande mål, visade stora hävstångseffekter när det gällde privata investeringar: De gemensamma verksamheterna gav upphov till privata investeringar på 4,26 euro för varje investerad euro av offentliga medel.

Den 25 oktober 2017 avgav nämnden för lagstiftningskontroll ett positivt yttrande med reservationer om konsekvensbedömningen. Förslaget beaktar nämndens rekommendation genom att i artikel 4 fastställa att det gemensamma företaget skulle drivas genom finansiering från program inom den nuvarande fleråriga budgetramen, genom att i artikel 3 beskriva målen och genom att i artikel 1 och bilagan (stadgarna) beskriva de uppgifter som det gemensamma företaget bör utföra. Lärdomar från bildandet och förvaltningen av befintliga gemensamma företag, i synnerhet den nya halvtidsutvärderingen av Ecsel, har beaktats. De två gemensamma företagen har liknande struktur och mål. Den största skillnaden är den omfattande upphandlingsverksamheten i EuroHPC, som saknas i Ecsel. Denna skillnad är anledningen till att rösträtten fördelas i proportion till deltagarnas bidrag, såsom anges i skäl 25 i EuroHPC-förslaget och artikel 6 i dess bilaga (stadgarna).

Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

Förslaget till förordning om bildande av ett gemensamt företag är i linje med kommissionens riktlinjer för bättre lagstiftning, i synnerhet som det endast föreslår lagstiftning när det är nödvändigt och på ett proportionerligt sätt. Den följer så långt som möjligt Ecsel-modellen och utnyttjar erfarenheterna därifrån, med beaktande av rekommendationerna från halvtidsöversynen av Ecsel.

Bildandet av det gemensamma EuroHPC-företaget skulle bidra till att förenkla genomförandet av HPC-verksamhet som i dag genomförs av kommissionen genom Horisont 2020. Kommissionen skulle delegera befogenheter till det gemensamma företaget för att genomföra unionens HPC-verksamhet genom två olika program (Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa) och tre delar av Horisont 2020-arbetsprogrammet (Framtida och ny teknik (FET), Ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik (LEIT-ICT) och Forskningsinfrastruktur). Detta tillvägagångssätt skulle minska problemen med att synkronisera och samordna verksamhet för att uppnå den europeiska HPC-strategins mål och innebära att förhandlingar med fyra olika programkommittégrupper skulle ersättas av förhandlingar med endast en styrelse.

Förslaget kommer att gagna medlemsstaterna, HPC-användare från vetenskapsvärlden, näringslivet (inklusive små och medelstora företag), superdatorcenter och slutligen även medborgarna. Det gemensamma företaget kommer att få den europeiska HPC-kapaciteten att uppnå världsklass, ha direkta positiva effekter på samhällsutmaningar (t.ex. hälsa, miljö och klimat), tillverkning och teknik, grundforskning och nationell och allmän säkerhet. Det kommer också att främja en europeisk industri för digital teknik.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Det tillkommer inga ytterligare budgetkonsekvensen inom den nuvarande fleråriga budgetramen, eftersom det gemensamma EuroHPC-företaget kommer att finansieras genom medel som redan avsatts för HPC-verksamhet i arbetsprogrammen för de sista två åren av Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa. Totalt skulle 486 miljoner euro tillhandahållas från båda programmen.

De deltagande staterna kommer sedan att bidra med lika mycket, som ett led i sina program för att uppgradera sina nationella HPC-infrastrukturer.

De privata enheterna bör bidra med samma belopp, som ett led i deras nuvarande åtagande till de avtalsbaserade offentlig-privata partnerskapen ETP4HPC och BDVA, under den återstående tiden av Horisont 2020.

5.ÖVRIGA INSLAG

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

När de två superdatorerna i pre-exaskala tagits i drift kommer en halvtidsutvärdering att fastställa hur effektivt det gemensamma företaget är som ett rättsligt och finansiellt instrument för att uppnå den europeiska HPC-strategins mål. Man kommer i synnerhet att bedöma nivån på de deltagande staternas och de privata medlemmarnas deltagande i och bidrag till det gemensamma företagets verksamhet. 

Det gemensamma företaget kommer att offentliggöra en årlig verksamhetsrapport som visar vilka verksamheter som bedrivits, och de motsvarande utgifterna, och belyser anskaffningen och driften av den HPC- och datainfrastruktur som upphandlas och ägs av det gemensamma företaget. Uppnåendet av de allmänna målen kommer att bedömas mot allmänna nyckelindikatorer för gemensamma företag som finansieras genom Horisont 2020 och nyckelindikatorer som är specifika för EuroHPC.

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Genom artikel 1 bildas det gemensamma företaget EuroHPC. I artikeln anges också företagets varaktighet och säte.

Artikel 2 omfattar definitioner av ”petaskala”, ”pre-exaskala”, ”exaskala”, ”superdator”, ”värdenhet”, ”värdtjänstavtal”, ”åtkomsttid”, ”acceptanstestning”, ”deltagande stat”, ”privat medlem”, ”anknuten enhet”, ”ingående enhet” och ”användare”.

I artikel 3 anges de allmänna och särskilda målen och verksamheterna för det gemensamma företaget EuroHPC.

I artikel 4 anges unionens finansiella bidrag till de administrativa och operativa kostnaderna för det gemensamma företaget, med medel från programmen Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa.

I artikel 5 anges de deltagande staternas och de privata medlemmarnas bidrag till de administrativa och operativa kostnaderna.

Artikel 6 avser den värdenhet som det gemensamma företaget kommer att anförtro driften av superdatorerna i pre-exaskala och beskriver förfarandet för att välja ut denna.

Artikel 7 beskriver innehållet i värdtjänstavtalet och värdenhetens uppgifter och ansvarsområden.

I artikel 8 fastställs att det gemensamma företaget ska vara ägare till de superdatorer i pre-exaskala som det upphandlar tills deras ekonomiska livlängd går ut och de överlåts till värdenheten.

I artikel 9 fastställs åtkomstvillkoren för användare av superdatorerna.

I artikel 10 fastställs hur Europeiska kommissionen och de deltagande staterna i EuroHPC kommer att ersättas för sina finansiella bidrag till anskaffningen av superdatorerna i pre-exaskala: varje bidragsgivare kommer att tilldelas en andel av den totala åtkomsttiden som står i proportion till dennes finansiella bidrag.

I artikel 11 fastställs de finansiella reglerna för det gemensamma företaget. Dessa är i linje med budgetförordningen.

I artikel 12 anges villkoren för när det gemensamma företaget kan tillhandahålla kommersiella tjänster.

2018/0003 (NLE)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 187 och artikel 188 första stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1)Offentlig-privata partnerskap i form av gemensamma teknikinitiativ föreskrevs först i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG 14 .

(2)Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 15 inrättades Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020). Ramprogrammet syftar till att uppnå större effekter när det gäller forskning och innovation genom att kombinera medel från Horisont 2020 och den privata sektorn i offentlig-privata partnerskap på nyckelområden där forskning och innovation kan bidra till unionens bredare mål avseende konkurrenskraft och stimulera privata investeringar och hantera samhällsutmaningar. Dessa partnerskap bör bygga på ett långsiktigt engagemang, med ett balanserat bidrag från alla partner, ansvara för att deras målsättningar uppnås och stämma överens med unionens strategiska mål för forskning, utveckling och innovation. Partnerskapen bör förvaltas och drivas på ett öppet, insynsvänligt, ändamålsenligt och effektivt sätt, och en bred uppsättning aktörer, verksamma inom sina respektive specialområden, bör ges möjlighet att medverka.

(3)Enligt förordning (EU) nr 1291/2013 16 och rådets beslut 2013/743/EU 17 kan stöd ges till sådana gemensamma företag som bildats inom ramen för Horisont 2020 i enlighet med villkoren i det beslutet.

(4)Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 18 inrättades Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). FSE bör främja projekt av gemensamt intresse som utarbetas och genomförs inom ramen för politiken för transeuropeiska nät inom transport-, tele- och energisektorn. FSE ska särskilt stödja genomförandet av projekt av gemensamt intresse som syftar till att utveckla och konstruera nya infrastrukturer och tjänster eller till att modernisera befintliga infrastrukturer och tjänster inom transport-, tele- och energisektorn. FSE bör bidra till att stödja projekt som har ett europeiskt mervärde och ger stor samhällsnytta och som inte får tillräcklig finansiering från marknaden.

(5)Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 19 fastställdes riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och sektorsspecifika villkor för telekommunikationssektorn.

(6)Högpresterande datorsystem uppfyller kraven för ett gemensamt intresse, i synnerhet när det gäller ”Tillgång till information från den offentliga sektorn som kan vidareutnyttjas” och offentliga öppna data enligt förordning (EU) nr 283/2014. I enlighet med artikel 6.3 i förordning (EU) nr 1316/2013 får kommissionen anförtro delar av genomförandet av FSE till de organ som avses i artikel 58.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012  20 .

(7)I kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla 21 (nedan kallad Europa 2020-strategin), som godkänts av Europaparlamentet och rådet, betonas behovet av att skapa villkor som främjar investering i kunskap och innovation så att man uppnår en smart och hållbar tillväxt för alla i unionen.

(8)Kommissionens meddelande av den 19 april 2016, med titeln Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster – Att skapa en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi i Europa 22 , efterlyser inrättandet av en europeisk datainfrastruktur baserad på högpresterande datorkapacitet på högsta nivå och utvecklingen av ett fullskaligt europeiskt ekosystem av högpresterande datorsystem med kapacitet att utveckla ny europeisk teknik och förverkliga superdatorer i exaskala. Mot bakgrund av detta områdes betydelse och de stora utmaningar som intressenterna i unionen står inför, är det brådskande att vidta åtgärder för att samla de resurser och den kapacitet som krävs för att fullborda kedjan från forskning och utveckling till leverans och drift av högpresterande datorsystem i exaskala. Därför bör man inrätta en mekanism på unionsnivå för att sammanföra och koncentrera stödet till inrättandet av en världsledande europeisk infrastruktur för högpresterande datorsystem och forskning och innovation inom högpresterande datorsystem i medlemsstaterna, unionen och den privata sektorn. Åtkomst till denna infrastruktur bör ges åt användare från den offentliga sektorn, användare från näringslivet och användare från den akademiska världen, inklusive forskargrupper som ingår i det europeiska öppna forskningsmolnet.

(9)I kommissionens meddelande av den 10 maj 2017 om halvtidsöversynen av genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden – En ansluten digital inre marknad för alla 23 , sägs högpresterande datorsystem vara av avgörande betydelse för digitaliseringen av industrin och dataekonomin. Det krävs stora investeringar för att utveckla, förvärva och driva sådana superdatorer som tillhör de tre bästa i världen, och inget enskilt europeiskt land har tillräckliga resurser för att utveckla ett komplett europeiskt högpresterande datorsystem på egen hand. Medlemsstaterna, EU och den privata sektorn behöver samordna sina insatser och säkra en gemensam användning av sina resurser för att klara den ökande efterfrågan på högpresterande datorsystem och bygga upp en stark sektor för högpresterande datorsystem i unionen. I meddelandet föreslås att man ska skapa ett rättsligt instrument som ger en ram för upphandlingen av integrerade superdatorer och datainfrastruktur i exaskala.

(10)För att förse unionen med den datorprestanda som den behöver för att hålla sin forskning i framkanten bör medlemsstaternas investeringar i högpresterande datorsystem samordnas och industrins anammande av högpresterande datorsystem stärkas. Unionen bör bli effektivare i fråga om att omvandla teknisk utveckling till högpresterande datorsystem som upphandlas i Europa och på så sätt upprätta en effektiv koppling mellan teknikutbud, medskapande design med användarna och en gemensam upphandling av system i världsklass.

(11)Ett gemensamt företag är det bästa instrumentet för att uppnå målen för den europeiska strategin för högpresterande datorsystem, som fastställs i det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster 24 , åtgärda de nuvarande begränsningarna och samtidigt uppnå maximala ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga effekter och skydda unionens intressen på bästa sätt. Ett gemensamt företag kan föra samman resurser från unionen, medlemsstaterna och den privata sektorn. Det kan genomföra en upphandlingsram och driva högpresterande datorsystem av världsklass genom teknikfrämjande åtgärder, särskilt på europeisk nivå. Det kan ta starta forsknings- och innovationsprogram för att utveckla teknik och se till att denna teknik sedan integreras i europeiska superdatorsystem i exaskala och bidra till utvecklingen av en konkurrenskraftig europeisk teknikförsörjningsindustri.

(12)Det gemensamma företaget bör inrättas och börja fungera under 2019 så att målet att förse unionen med en infrastruktur av pre-exaskala kan uppnås till 2020 och den teknik som krävs för att uppnå exaskalakapacitet utvecklas till 2022/2023. Eftersom cykeln för utveckling av nästa generations teknik normalt tar fyra till fem år måste åtgärderna för att uppnå målet inledas nu, så att vi kan förbli konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

(13)Det offentlig-privata partnerskap som ligger till grund för det gemensamma företaget bör samla de finansiella och tekniska medel som krävs för att man ska kunna hantera komplexiteten i den allt snabbare innovationstakten på detta område. Därför bör medlemmarna i det gemensamma företaget vara unionen, medlemsstaterna och associerade länder (nedan kallade deltagande länder), som enas om ett gemensamt europeiskt initiativ för högpresterande datorsystem, samt sammanslutningar (nedan kallade privata medlemmar) som företräder sina ingående enheter och andra organisationer med en uttrycklig och aktiv vilja att uppnå resultat när det gäller forskning och innovation och behålla ett europeiskt kunnande på området högpresterande datorsystem. Det gemensamma företaget bör vara öppet för nya medlemmar förutsatt att de bidrar ekonomiskt, även till de administrativa kostnaderna, och godtar det gemensamma företagets stadgar.

(14)Unionen, de deltagande staterna och de privata medlemmarna i det gemensamma företaget bör alla bidra ekonomiskt till det gemensamma företagets administrativa kostnader. Enligt den fleråriga budgetramen för 2014–2020 kan unionen göra förhandsåtaganden avseende de administrativa kostnaderna endast för att täcka de löpande kostnaderna fram till 2023; därför bör de deltagande staterna och de privata medlemmarna helt täcka det gemensamma företagets administrativa kostnader från och med 2024.

(15)För att återta ledningen inom teknik för högpresterande datorsystem och utveckla ett fullständigt ekosystem av högpresterande datorsystem för unionen ingick intressenter från näringslivet och forskningsvärlden inom den privata sammanslutningen ETP4HPC år 2014 ett avtalsbaserat offentlig-privat partnerskap med unionen. Detta har till uppdrag att bygga upp en teknikvärdekedja för högpresterande datorsystem i världsklass som ska vara konkurrenskraftig globalt, främja synergieffekter mellan de tre pelarna i ekosystemet för högpresterande datorsystem (teknisk utveckling, tillämpningar och datorinfrastruktur). ETP4HPC besitter stor sakkunskap och för samman berörda privata intressenter inom högpresterande datorsystem; därför bör denna privata sammanslutning kunna bli medlem i det gemensamma företaget.

(16)För att stärka datavärdekedjan, förbättra samarbetsandan kring data och lägga grunden för en blomstrande databaserad ekonomi i unionen ingick näringslivs- och forskningsintressenterna i sammanslutningen BDVA år 2014 ett avtalsbaserat offentlig-privat partnerskap med unionen. Eftersom BDVA besitter stor sakkunskap och för samman berörda privata intressenter inom stordata, bör denna privata sammanslutning kunna bli medlem i det gemensamma företaget.

(17)De privata sammanslutningarna ETP4HPC och BDVA har skriftligen uttryckt sin vilja att bidra till det gemensamma företagets tekniska strategi och bidra med sina sakkunskaper för att förverkliga det gemensamma företagets mål. De privata sammanslutningarna bör godkänna stadgarna i bilagan till denna förordning genom ett godkännandebrev.

(18)Det gemensamma företaget bör ta sig an tydligt definierade frågor som kan hjälpa den akademiska världen och det europeiska näringslivet som helhet att utforma, utveckla och använda den mest innovativa tekniken för högpresterande datorsystem, och inrätta en integrerad infrastruktur i hela unionen med kapacitet för högpresterande datorsystem i världsklass, liksom snabba anslutningar och tillämpningar i framkant samt dator- och mjukvarutjänster för forskare och andra pionjäranvändare från näringslivet, inbegripet små och medelstora företag, och den offentliga sektorn. Det gemensamma företaget bör försöka minska kompetensbristen kopplad till högpresterande datorsystem. Det gemensamma företaget bör bereda vägen för den första hybridinfrastrukturen för högpresterande datorsystem i Europa, vilken integrerar klassiska datorinfrastrukturer med kvantdatorutrustning, t.ex. för att utnyttja kvantdatorn som accelerator för trådar i högpresterande datorsystem. Det är nödvändigt med ett strukturerat och samordnat finansiellt stöd på europeisk nivå för att hjälpa forskningsgrupper och det europeiska näringslivet att förbli ledande i ett mycket konkurrensutsatt internationellt sammanhang genom att ta fram resultat i världsklass och integrera dessa i konkurrenskraftiga system, för att säkerställa ett snart och brett industriellt utnyttjande av europeisk teknik i hela unionen, vilket ger stora spridningseffekter i samhället, och för att sprida riskerna och förena krafterna genom att inrikta strategier och investeringar på ett gemensamt europeiskt intresse. Kommissionen skulle efter en anmälan från en medlemsstat eller grupp av berörda medlemsstater kunna överväga att betrakta det gemensamma företagets initiativ som viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, förutsatt att alla gällande villkor är uppfyllda i enlighet med gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation 25 .

(19)För att uppnå sina mål att utforma, utveckla och använda den mest innovativa tekniken för högpresterande datorsystem bör det gemensamma företaget ge finansiellt stöd främst i form av bidrag och upphandling efter öppna och konkurrensutsatta ansökningsomgångar och anbudsinfordringar. Det finansiella stödet bör särskilt inriktas på dokumenterade marknadsmisslyckanden som hämmar utvecklingen av det berörda programmet och bör fungera som incitament för ändrat beteende hos stödmottagaren.

(20)För att uppnå sina mål bör det gemensamma företaget ge en ram för förvärv av ett förstklassigt integrerat superdatorsystem i exaskala och datainfrastruktur i unionen, för att förse användarna med de strategiska datorresurser de behöver för att behålla konkurrenskraften och lösa samhälls-, miljö- och säkerhetsproblem och ekonomiska problem.

(21)Det gemensamma företaget bör vara ägare till de superdatorer i pre-exaskala som det förvärvar. Driften av superdatorer i pre-exaskala bör anförtros åt en värdenhet, dvs. ett rättssubjekt i en medlemsstat som deltar i det gemensamma företaget och som tillhandahåller anläggningar för att ta emot och driva en superdator. Värdenheten bör i möjligaste mån säkerställa en fysisk och funktionell åtskillnad mellan det gemensamma företagets superdatorer i pre-exaskala och eventuella andra nationella eller regionala datorsystem som värdenheten driver. Värdenheten bör väljas ut av det gemensamma företagets styrelse. Det gemensamma företaget bör kvarstå som ägare av superdatorerna i pre-exaskala tills de är avskrivna (i regel efter 4–5 års drift). Därefter bör äganderätten överföras till värdenheten för avveckling, bortskaffande eller annan användning, och värdenheten bör betala superdatorernas restvärde till det gemensamma företaget.

(22)Superdatorer i pre-exaskala och petaskala bör i första hand användas för offentlig forskning och innovation, för alla användare från den akademiska världen, näringslivet och den offentliga sektorn. Det gemensamma företaget bör dock tillåtas att bedriva viss begränsad ekonomisk verksamhet i privat syfte. Användare som är etablerade i unionen eller ett land som är associerat till Horisont 2020 bör beviljas åtkomst. Åtkomsträtten bör vara lika för alla användare och fördelas på ett öppet sätt. Styrelsen bör fastställa åtkomsträtten när det gäller unionens andel av åtkomsttiden för varje superdator.

(23)Det gemensamma företaget bör stödja de deltagande staternas förvärv av datorer i petaskala genom ett lämpligt instrument (t.ex. offentlig upphandling av innovativa lösningar). Stödmottagarna inom ramen för detta instrument bör vara ägarna till datorerna i petaskala. För varje dator i petaskala bör unionens andel av åtkomsttiden stå i direkt proportion till det gemensamma företagets bidrag till stödmottagarnas stödberättigande anskaffningskostnader.

(24)Man bör tillåta en begränsad användning av superdatorer av användare som bedriver ekonomisk verksamhet när det gäller icke-forskningstillämpningar. Åtkomsttid bör i första hand beviljas användare som är etablerade i unionen eller i ett land som är associerat till Horisont 2020. Åtkomsträtten bör fördelas på ett öppet sätt.

(25)Det gemensamma företagets ledning bör säkerställas genom två organ: en styrelse och en rådgivande industri- och vetenskapsnämnd. Styrelsen bör bestå av företrädare för unionen och de deltagande staterna. Den bör ha ansvar för strategi- och finansieringsbeslut som rör det gemensamma företagets verksamhet, särskilt när det gäller all offentlig upphandling. Den rådgivande nämnden bör omfatta företrädare för den akademiska världen och näringslivet, såsom användare och teknikleverantörer. Den bör ge oberoende råd till styrelsen om den strategiska forskningsagendan och om förvärv och drift av de superdatorer som ägs av det gemensamma företaget.

(26)Rösträtten bör, i princip, stå i proportion till medlemmarnas finansiella bidrag och naturabidrag. De deltagande staterna bör endast ha rätt att rösta om verksamhet som rör det gemensamma företagets upphandling om de bidrar med resurser till upphandlingsverksamheten och endast rösta om verksamhet som rör indirekta åtgärder om de bidrar med resurser. Rösträtterna ska beräknas årligen på grundval av de faktiska bidragen.

(27)Unionens finansiella bidrag bör hanteras i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och enligt de tillämpliga bestämmelserna om indirekt förvaltning i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 26 . De bestämmelser som ska tillämpas när det gemensamma företaget ska gå in i ett förfarande för offentlig upphandling bör fastställas i dess finansiella regler.

(28)För att främja ett europeiskt ekosystem av högpresterande datorsystem bör det gemensamma företaget på lämpligt sätt använda sig av upphandlings- och bidragsinstrumenten, till exempel genom att när så är lämpligt använda förkommersiell upphandling och offentlig upphandling av innovativa lösningar.

(29)Vid bedömningen av de samlade effekterna av det gemensamma företaget bör anslag från privata medlemmar beaktas, liksom naturabidrag som utgörs av deras kostnader för att genomföra åtgärder med avdrag för bidragen från det gemensamma företaget. De totala anslagen bör uppgå till minst 420 000 000 euro.

(30)För att alla företag som är verksamma på den inre marknaden ska ha samma spelregler bör finansiering från unionens ramprogram vara förenlig med principerna för statligt stöd, så att de offentliga utgifternas effektivitet säkerställs och man förhindrar att marknaden snedvrids genom t.ex. utträngning av privat finansiering, skapande av ineffektiva marknadsstrukturer eller bevarande av ineffektiva företag.

(31)Deltagandet i indirekta åtgärder som finansieras genom det gemensamma företaget bör vara förenligt med förordning (EU) nr 1290/2013. Det gemensamma företaget bör också säkerställa en konsekvent tillämpning av dessa bestämmelser baserat på relevanta åtgärder som antas av kommissionen.

(32)Tillhandahållandet av finansiellt stöd till verksamheter från Fonden för ett sammanlänkat Europa bör vara förenligt med bestämmelserna för detta program.

(33)De ekonomiska intressena för unionen och de andra medlemmarna i det gemensamma företaget bör skyddas genom proportionella åtgärder under hela utgiftscykeln, inklusive förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter, återkrav av sådana medel som förlorats, felaktigt utbetalats eller inte använts korrekt och, när så är lämpligt, administrativa och ekonomiska sanktioner i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(34)Det gemensamma företaget bör bedriva sin verksamhet på ett öppet och insynsvänligt sätt och tillhandahålla all relevant information i god tid och främja sin verksamhet, bland annat genom informationsverksamhet riktad till allmänheten. Arbetsordningen för det gemensamma företagets organ bör offentliggöras.

(35)För att underlätta bildandet av det gemensamma företaget bör kommissionen ansvara för dess bildande och inledande verksamhet till dess att det har den operativa kapacitet som det behöver för att genomföra sin egen budget.

(36)Av förenklingsskäl bör den administrativa bördan minskas för alla parter. Dubbel revision och oproportionerliga mängder dokumentation och rapportering bör undvikas. För åtgärder som finansieras genom Horisont 2020 bör revisionen av mottagarna av unionsmedel enligt denna förordning utföras i enlighet med förordning (EU) nr 1291/2013. För åtgärder som finansieras genom Fonden för ett sammanlänkat Europa bör revisionen av mottagarna av unionsmedel enligt denna förordning utföras i enlighet med förordning (EU) nr 1316/2013.

(37)Kommissionens internrevisor bör utöva samma befogenheter över det gemensamma företaget som de som utövas när det gäller kommissionen.

(38)Kommissionen, det gemensamma företaget, revisionsrätten och Olaf bör få tillgång till all information och alla lokaler som de behöver för att genomföra revisioner och utredningar avseende bidrag, avtal och överenskommelser som ingåtts av det gemensamma företaget.

(39)Horisont 2020 bör bidra till att överbrygga forsknings- och innovationsklyftan inom unionen genom att främja synergieffekter med de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Esif). Det gemensamma företaget bör därför försöka utveckla nära samverkan med Esif, som specifikt kan bidra till att stärka den lokala, regionala och nationella kapaciteten för forskning och innovation.

(40)Alla ansökningsomgångar och anbudsinfordringar inom det gemensamma företaget bör beakta löptiden för ramprogrammet Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa, beroende på vad som är tillämpligt, utom i vederbörligen motiverade fall.

(41)Det gemensamma företaget bör även använda sig av elektroniska hjälpmedel som förvaltas av kommissionen för att säkerställa öppenhet och insyn och underlätta deltagande. Därför bör de ansökningsomgångar som det gemensamma företaget utlyser inom Horisont 2020-finansieringsprogram även offentliggöras i den gemensamma portalen för deltagare samt genom andra elektroniska spridningsmetoder för Horisont 2020 vilka förvaltas av kommissionen. Det gemensamma företaget bör tillhandahålla relevanta uppgifter om bland annat förslag, sökande, bidrag och deltagare, så att de kan ingå i de elektroniska rapporterings- och spridningssystem som kommissionen förvaltar för Horisont 2020, i lämpligt format och med tidsintervall som motsvarar kommissionens rapporteringsskyldigheter.

(42)Eftersom målen för denna förordning, nämligen att stärka industriell forskning och innovation, förvärva superdatorer i pre-exaskala och skapa åtkomst till högpresterande datorsystem och datainfrastrukturer i hela unionen, vilket ska genomföras av det gemensamma företaget, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, eftersom man bör undvika onödigt dubbelarbete, skapa en kritisk massa och se till att offentliga medel används optimalt, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bildande

(1)För genomförandet av initiativet för europeiska högpresterande datorsystem bildas härmed ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 187 i fördraget (det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem, nedan kallat det gemensamma företaget”) för perioden till och med den 31 december 2026.

(2)För att beakta löptiden för de europeiska ramprogrammen för forskning och innovation, som inrättats genom förordning (EU) nr 1291/2013, och Fonden för ett sammanlänkat Europa, som inrättats genom förordning (EU) nr 1316/2013, ska detta gemensamma företags ansökningsomgångar och anbudsinfordringar inledas senast den 31 december 2020. I vederbörligen motiverade fall får ansökningsomgångar och anbudsinfordringar inledas fram till och med den 31 december 2021.

(3)Det gemensamma företaget ska vara ett organ som anförtros genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap enligt artikel 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(4)Det gemensamma företaget ska vara en juridisk person. Det ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Det ska särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

(5)Det gemensamma företaget ska ha sitt säte i Luxemburg.

(6)Det gemensamma företagets stadgar (nedan kallade stadgarna) återges i bilagan.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

(1)acceptanstestning: test som utförs för att fastställa om kraven i systemspecifikationen uppfylls.

(2)åtkomsttid: den tid då en superdator görs tillgänglig för en användare eller en grupp av användare då de kan använda sina program.

(3)anknuten enhet: en enhet enligt definitionen i artikel 2.1.2 i förordning 1290/2013.

(4)ingående enheter: de enheter som utgör varje privat medlem i det gemensamma företaget, såsom de definieras i den privata medlemmens stadgar.

(5)exaskala: en prestandanivå för datorsystem som klarar att utföra tio upphöjt till arton uträkningar per sekund (eller en exaflops).

(6)värdtjänstavtal: ett avtal, som kan ha formen av ett tjänsteavtal eller annat avtal, som ingås mellan det gemensamma företaget och ett värdföretag om driften av de superdatorer i pre-exaskala som förvärvats av det gemensamma företaget.

(7)värdenhet: ett rättssubjekt etablerat i en medlemsstat som deltar i det gemensamma företaget och som tillhandahåller anläggningar för att ta emot och driva en superdator i pre-exaskala.

(8)deltagande stater: de länder som är medlemmar i det gemensamma företaget.

(9)petaskala: en prestandanivå för datorsystem som klarar att utföra tio upphöjt till femton uträkningar per sekund (eller en petaflops).

(10)pre-exaskala: en prestandanivå för datorsystem som klarar att utföra fler än 100 petaflops men färre än 1 exaflops.

(11)privata medlemmar: de privata sammanslutningar som är medlemmar i det gemensamma företaget.

(12)superdator: ett datorsystem med datorprestanda i minst petaskala.

(13)användare: en fysisk eller juridisk person, enhet eller internationell organisation som har beviljats åtkomsttid för att använda en superdator inom det gemensamma företaget.

Artikel 3

Mål

(1)Det gemensamma företaget ska ha följande allmänna mål:

(a)Tillhandahålla högpresterande datorsystem och datainfrastruktur av senaste modell för forskare, näringsliv och den offentliga sektorn från unionen eller ett land som är associerat till Horisont 2020 och stödja utvecklingen av dess teknologier och tillämpningar inom många olika områden.

(b)Tillhandahålla en ram för förvärv av ett integrerat superdatorsystem i exaskala och datainfrastruktur av världsklass i unionen.

(c)Tillhandahålla samordning av tillräckliga ekonomiska resurser på unionsnivå för att stödja utveckling och förvärv av sådan infrastruktur, som kommer att vara tillgänglig för användare från offentlig och privat sektor för i första hand forsknings- och innovationssyften.

(d)Stödja utvecklingen av ett integrerat ekosystem av högpresterande datorsystem i unionen, som omfattar alla delar av den vetenskapliga och industriella värdekedjan, i synnerhet hårdvara, programvara, tillämpningar, tjänster, ingenjörstjänster, sammankopplingar, kunnande och kompetens.

(2)Det gemensamma företaget ska ha följande särskilda mål:

(a)Bidra till genomförandet av förordning (EU) nr 1291/2013 och beslut 2013/743/EU, i synnerhet del II, och till genomförandet av förordning (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014.

(b)Anpassa medlemsstaternas och unionens strategier till en samordnad europeisk strategi för högpresterande datorsystem och bidra till ett effektivt offentligt stöd genom att motverka onödigt dubbelarbete och fragmentering av insatser.

(c)Föra samman resurser från unionen och medlemsstaterna och privata investeringar samt få upp investeringarna i högpresterande datorsystem till en nivå som är jämförbar med de globala konkurrenternas.

(d)Bygga och driva världsledande integrerade superdatorer och datainfrastrukturer i hela unionen, vilket är en viktig faktor för vetenskaplig spetskompetens, för digitaliseringen av näringslivet och den offentliga sektorn och för att stärka innovationskapaciteten och den globala konkurrenskraften och därigenom skapa ekonomisk tillväxt och öka sysselsättningen i unionen.

(e)Ge tillgång till högpresterande datorbaserade infrastrukturer och tjänster för ett brett spektrum av användare från forsknings- och vetenskapsvärlden samt från näringslivet, inklusive små och medelstora företag, och den offentliga sektorn, för nya och kommande data- och datorintensiva tillämpningar och tjänster.

(f)Överbrygga klyftan mellan forskning och utveckling och tillhandahållandet av färdiga högpresterande datorsystem i exaskala vilket stärker försörjningskedjan för digital teknik i unionen och, möjliggöra det gemensamma företagets förvärv av förstklassiga superdatorer i ledarskapsklass.

(g)Uppnå spetskompetens när det gäller tillämpningar för högpresterande datorsystem i världsklass genom utveckling och optimering av koder och tillämpningar genom medskapande design och stöd till en gemensam strategi, som stöd för spetsforskningsenheter när det gäller tillämpningar för högpresterande datorsystem och storaskaliga pilotdemonstratorer och försöksverksamhet för stordatatillämpningar och -tjänster inom en rad vetenskapliga och industriella områden.

(h)Sammankoppla och förena regionala, nationella och europeiska högpresterande superdatorsystem och andra datorsystem, datacenter och tillhörande programvara och tillämpningar.

(i)Öka industrins innovationspotential, särskilt de små och medelstora företagens, med hjälp av avancerade infrastrukturer och tjänster för högpresterande datorsystem.

(j)Förbättra förståelsen av högpresterande datorsystem och bidra till att minska kompetensbristen i unionen när det gäller högpresterande datorsystem.

(k)Öka antalet områden där högpresterande datorsystem används.

Artikel 4

Unionens ekonomiska bidrag

(1)Unionens ekonomiska bidrag till det gemensamma företaget, inklusive Eftaanslag, ska uppgå till högst 486 000 000 EUR, med följande fördelning:

(a)386 000 000 EUR från Horisont 2020, inklusive upp till 10 000 000 EUR för administrativa kostnader.

(b)100 000 000 EUR från Fonden för ett sammanlänkat Europa.

(2)Unionens ekonomiska bidrag enligt punkt 1 a ska betalas från de anslag i unionens allmänna budget som anslagits för det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 som inrättades genom beslut 743/2013/EU.

(3)Unionens ekonomiska bidrag enligt punkt 1 b ska betalas från de anslag i unionens allmänna budget som anslagits för Fonden för ett sammanlänkat Europa, som inrättades genom förordning (EU) nr 1316/2013, och det ska uteslutande användas för förvärv av infrastruktur.

(4)Genomförandet av budgeten med avseende på unionens ekonomiska bidrag ska anförtros åt det gemensamma företaget, som ska fungera som ett sådant organ som avses i artikel 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 i enlighet med artikel 58.1 c iv och artiklarna 60 och 61 i den förordningen.

(5)Formerna för unionens finansiella bidrag ska fastställas i ett delegeringsavtal och avtal om årlig överföring av medel som ska ingås mellan kommissionen, på unionens vägnar, och det gemensamma företaget.

(6)Det delegeringsavtal som avses i punkt 5 ska omfatta de aspekter som anges i artikel 58.3 och artiklarna 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 40 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012, samt bland annat följande:

(a)Kraven avseende det gemensamma företagets bidrag när det gäller de relevanta resultatindikatorer som avses i bilaga II till beslut 2013/743/EU.

(b)Kraven avseende det gemensamma företagets bidrag när det gäller den övervakning som avses i bilaga III till beslut 2013/743/EU.

(c)Särskilda resultatindikatorer för det gemensamma företagets funktioner.

(d)Formerna för tillhandahållandet av de data som krävs för att säkerställa att kommissionen kan fullgöra sina spridnings- och rapporteringsskyldigheter enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1291/2013 och artikel 28 i förordning (EU) nr 1316/2013, även via den gemensamma portalen för deltagare och andra elektroniska spridningsmetoder som förvaltas av kommissionen.

(e)Formerna för tillhandahållandet av de data som krävs för att säkerställa att kommissionen kan fullgöra sina spridnings- och rapporteringsskyldigheter enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 283/2014.

(f)Bestämmelser om offentliggörande av det gemensamma företagets ansökningsomgångar genom den gemensamma portalen för deltagare och andra elektroniska spridningsmetoder som förvaltas av kommissionen.

(g)Bestämmelser om offentliggörande av det gemensamma företagets anbudsinfordringar i EUT och genom den gemensamma portalen för deltagare och andra elektroniska spridningsmetoder som förvaltas av kommissionen.

(h)Användning av och förändringar i personal, särskilt rekrytering per tjänstegrupp, lönegrad och kategori samt omklassificering och förändringar av antalet anställda.

Artikel 5

Bidrag från andra medlemmar än unionen

(1)De deltagande staterna ska lämna ett bidrag till det gemensamma företagets driftskostnader och administrativa kostnader som uppgår till minst 486 000 000 EUR, varav 10 000 000 EUR för administrativa kostnader.

(2)De privata medlemmarna i det gemensamma företaget ska lämna, eller se till att deras ingående enheter och anknutna enheter lämnar, bidrag som uppgår till minst 422 000 000 EUR till det gemensamma företaget, varav 2 000 000 EUR för administrativa kostnader.

(3)De bidrag som avses i punkterna 1 och 2 ska utgöras av bidrag till det gemensamma företaget såsom anges i artikel 15 i stadgarna.

(4)Senast den 31 januari varje år ska andra medlemmar i det gemensamma företaget än unionen rapportera till styrelsen om värdet på de bidrag enligt punkterna 1 och 2 som de lämnat under varje föregående budgetår.

(5)Vid värdering av bidragen enligt artikel 15.3 d, e och f i stadgarna ska kostnaderna fastställas i enlighet med de berörda enheternas normala kostnadsredovisningsmetoder, tillämpliga redovisningsstandarder i det land där enheten är etablerad, samt tillämpliga internationella redovisningsstandarder och IFRS-standarder. Kostnaderna ska styrkas av en oberoende extern revisor som utsetts av den berörda enheten. Värderingsmetoden kan kontrolleras av det gemensamma företaget, om bestyrkandet skulle ge upphov till någon osäkerhet. Om någon osäkerhet skulle kvarstå kan värderingsmetoden granskas av det gemensamma företaget.

(6)Kommissionen får avsluta, minska proportionerligt eller tillfälligt dra in unionens ekonomiska bidrag till det gemensamma företaget eller inleda det avvecklingsförfarande som avses i artikel 25 i stadgarna om andra medlemmar än unionen, inbegripet deras ingående och anknutna enheter, inte bidrar, endast delvis bidrar eller bidrar för sent när det gäller de bidrag som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel. 

Artikel 6

Värdenhet

(1)Det gemensamma företaget ska anförtro driften av varje enskild superdator i pre-exaskala som den äger till en värdenhet som valts ut i enlighet med punkt 3 och det gemensamma företagets finansiella bestämmelser enligt artikel 11. 

(2)Superdatorer i pre-exaskala vara placerade i en deltagande stat som är en medlemsstat i unionen. En medlemsstat får inte fungera som värd för fler än en superdator i exaskala.

(3)Värdenheten ska väljas ut av styrelsen på grundval av bland andra följande kriterier:

(a)Överensstämmelse med de allmänna systemspecifikationer som anges i urvalsförfarandet.

(b)Totaltkostnaden för förvärv, drift och underhåll av superdatorn i pre-exaskala, uppdelat på kapitalutgifter (Capex) och driftsutgifter (Opex).

(c)Värdenhetens erfarenheter av installation och drift av liknande system.

(d)Kvaliteten på värdenhetens fysiska infrastruktur och it-infrastruktur samt dess säkerhet och konnektivitet med resten av unionen.

(e)Kvaliteten på tjänsterna till användarna, dvs. förmågan att genomföra det servicenivåavtal som tillhandahålls i den dokumentation som åtföljer urvalsförfarandet.

(f)Värdenhetens förhandsgodkännande av de väsentliga villkoren i utkastet till värdtjänstavtal, inklusive i synnerhet de aspekter som anges i artikel 7.1 och de som anges i urvalsförfarandet. 

(g)Tillhandahållande av ett dokument som styrker att den medlemsstat där värdenheten är etablerad åtar sig att täcka alla kostnader för driften av superdatorn i pre-exaskala till dess att äganderätten överförs från det gemensamma företaget till värdenheten.

(4)Det gemensamma företaget ska ingå ett värdtjänstavtal med varje utvald värdenhet innan förfarandet för förvärv av superdatorer i pre-exaskala inleds.

Artikel 7

Värdtjänstavtal

(1)Värdtjänstavtalet ska särskilt omfatta följande:

(a)Värdenhetens ansvar under förfarandet för förvärv av superdatorer i pre-exaskala, inklusive acceptanstestningen av dessa superdatorer.

(b)Villkoren för skadeståndsansvar i samband med driften av superdatorer i pre-exaskala som förvärvas av det gemensamma företaget.

(c)Kvaliteten på de tjänster som erbjuds användarna i samband med driften av superdatorer i pre-exaskala, såsom anges i servicenivåavtalet.

(d)Åtkomstvillkoren för superdatorerna i pre-exaskala, enligt styrelsens beslut och i enlighet med artikel 9.

(e)Rutinerna för redovisning av åtkomsttiderna.

(f)De drifts- och underhållskostnader som ska täckas av de deltagande staterna.

(g)Villkoren för överlåtelse av äganderätten enligt artikel 8.2.

(h)    Värdenhetens skyldighet att tillhandahålla åtkomst till superdatorerna i pre-exaskala, samtidigt som den garanterar säkerheten för superdatorerna i pre-exaskala samt skyddet av personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679, av integriteten för elektronisk kommunikation i enlighet med direktiv 2002/58/EG och av företagshemligheter i enlighet med direktiv (EU) 2016/943 samt konfidentialitetsskyddet för andra data som omfattas av tystnadsplikt.

(i)Värdenhetens skyldighet att införa ett certifierat revisionsförfarande som omfattar driftsutgifterna för det gemensamma företagets superdator och användarnas åtkomsttider.

(j)Värdenhetens skyldighet att en gång om året lämna en revisionsrapport och data om åtkomsttider till styrelsen.

(2)Värdtjänstavtalet ska styras av unionslagstiftning, om nödvändigt kompletterat med nationell lagstiftning i den medlemsstat där värdenheten har sitt säte.

(3)Värdtjänstavtalet ska innehålla en skiljedomsklausul som ger jurisdiktionen åt Europeiska unionens domstol.

(4)Efter att värdtjänstavtalet ingåtts ska det gemensamma företaget, med stöd av den utvalda värdenheten, inleda förfarandena för förvärv av superdatorn i pre-exaskala i enlighet med det gemensamma företagets finansiella regler enligt artikel 11.

Artikel 8

Förvärv och ägande av superdatorer i pre-exaskala

(1)Unionens finansiella bidrag enligt artikel 4.1 ska endast omfatta kostnaderna för att förvärva superdatorerna, inte deras operativa kostnader.

(2)Det gemensamma företaget ska vara ägare till superdatorerna i pre-exaskala och tillhörande infrastrukturer.

(3)Tidigast fyra år efter att det gemensamma företaget gjort en framgångsrik acceptanstestning av superdatorer i pre-exaskala som installerats i en värdenhet får ägandet till superdatorn i pre-exaskala överföras till värdenheten efter styrelsens beslut, vilket inte påverkar tillämpningen av artikel 24.4 i stadgarna. I sådana fall ska värdenheten betala restvärdet till det gemensamma företaget för de superdatorer som överlåts.

Artikel 9

Åtkomst till superdatorer

(1)Åtkomsten till superdatorerna ska i första hand ges för forsknings- och innovationssyften som omfattas av offentliga finansieringsprogram och ska vara öppen för användare från offentlig och privat sektor.

(2)Styrelsen ska fastställa de allmänna åtkomstvillkoren och får fastställa särskilda åtkomstvillkor för olika typer av användare eller tillämpningar. Tjänstekvaliteten ska vara densamma för alla användare.

(3)Utan att det påverkar tillämpningen av internationella avtal som ingås av unionen, ska endast användare som är bosatta, etablerade eller lokaliserade i en medlemsstat eller ett land som är associerat till Horisont 2020 beviljas åtkomsttid, om inte annat beslutas av styrelsen i vederbörligen motiverade fall och med beaktande av unionens intressen.

Artikel 10

Åtkomsttid till superdatorer

(1)Användare ska beviljas åtkomst till superdatorerna i enlighet med punkterna 2 och 3 i denna artikel.

(2)Unionens andel av åtkomsttiden till varje superdator i pre-exaskala ska stå i direkt proportion till unionens finansiella bidrag till anskaffningskostnaden i förhållande till den totala kostnaden för förvärv och drift av superdatorn i pre-exaskala. Styrelsen ska fastställa åtkomsträtten till unionens andel av åtkomsttiden. 

Varje deltagande stat ska tilldelas en andel av åtkomsttiden till varje superdator i pre-exaskala vilken ska stå i direkt proportion till det totala värdet av statens finansiella bidrag och naturabidrag till anskaffnings- och driftskostnaderna för den berörda superdatorn i pre-exaskala. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12.3 ska de deltagande staterna ha ansvaret för att fastställa nyttjanderätterna för användarna, i enlighet med de åtkomstvillkor som fastställs av styrelsen i enlighet med artikel 9.2.

Artikel 11

Finansiella regler

Det gemensamma företaget ska anta sina särskilda finansiella regler i enlighet med artikel 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 27 .

Artikel 12

Kommersiella tjänster

(1)Särskilda villkor ska gälla förindustriella användare som ansöker om nyttjanderätt för privata forskningssyften, för andra syften än forskning och innovation eller för kommersiella syften. Denna kommersiella tjänst ska vara en betaltjänst, baserad på marknadspriser. Avgiftsnivån ska fastställas av styrelsen.

(2)De intäkter som genereras ska utgöra en intäkt för det gemensamma företagets budget som ska användas uteslutande för att täcka det gemensamma företagets driftskostnader.

(3)Den totala åtkomsttid som tilldelas kommersiella tjänster får inte överstiga 10 % av den totala tillgängliga åtkomsttiden för varje superdator. Styrelsen ska besluta om tilldelningen av åtkomsttid till kommersiella tjänster.

(4)Kvaliteten på kommersiella tjänster ska vara densamma för alla användare.

Artikel 13

Personal

(1)Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, som fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 28 (nedan kallade tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren), och de bestämmelser som antagits gemensamt av unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för det gemensamma företagets personal.

(2)Styrelsen ska i förhållande till det gemensamma företagets personal utöva de befogenheter som genom tjänsteföreskrifterna tilldelas tillsättningsmyndigheten och de befogenheter som genom anställningsvillkoren tilldelas den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal (nedan kallat tillsättningsmyndighetsbefogenheter).

Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren om delegering av relevanta tillsättningsmyndighetsbefogenheter till den verkställande direktören och om fastställande av på vilka villkor den delegeringen får dras in. Den verkställande direktören får vidaredelegera dessa befogenheter.

Om exceptionella omständigheter kräver det får styrelsen genom ett beslut tillfälligt dra in delegeringen av tillsättningsmyndighetsbefogenheterna till den verkställande direktören samt eventuell efterföljande vidaredelegering av de befogenheterna som denne gjort. I sådana fall ska styrelsen utöva tillsättningsmyndighetsbefogenheterna på egen hand eller delegera dem till en av sina medlemmar eller till en annan anställd i det gemensamma företaget än den verkställande direktören.

(3)Styrelsen ska i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna anta lämpliga genomförandebestämmelser för tjänsteföreskrifterna och för anställningsvillkoren.

(4)Personalresurserna ska fastställas i det gemensamma företagets tjänsteförteckning, med uppgifter om antalet tillfälliga tjänster per tjänstegrupp och lönegrad och antalet kontraktsanställda uttryckt i heltidsekvivalenter, i enlighet med det gemensamma företagets årliga budget.

(5)Det gemensamma företagets personal ska utgöras av tillfälligt anställda och kontraktsanställda.

(6)Alla personalkostnader ska bäras av det gemensamma företaget.

Artikel 14

Utstationerade nationella experter och praktikanter

(1)Det gemensamma företaget får använda sig av utstationerade nationella experter och praktikanter som inte är anställda av det gemensamma företaget. Antalet utstationerade nationella experter uttryckt i heltidsekvivalenter ska läggas till de uppgifter om anställda som avses i artikel 13.4, i enlighet med den årliga budgeten.

(2)Styrelsen ska anta ett beslut om regler för utstationering av nationella experter till det gemensamma företaget och om användning av praktikanter.

Artikel 15

Privilegier och immunitet

Det gemensamma företaget och dess personal ska omfattas av protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 16

Det gemensamma företagets skadeståndsansvar

(1)Det gemensamma företagets avtalsrättsliga ansvar ska regleras av gällande avtalsbestämmelser och den lagstiftning som gäller för överenskommelsen, beslutet eller avtalet i fråga.

(2)Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar ska det gemensamma företaget ersätta skada som orsakats av dess personal under tjänsteutövningen i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.

(3)Det gemensamma företagets utbetalningar för skadestånd enligt punkterna 1 och 2, och kostnader och utgifter i samband med detta, ska räknas som utgifter för det gemensamma företaget och ska täckas med dess medel.

(4)Det gemensamma företaget ska ensamt vara ansvarigt för fullgörandet av sina skyldigheter.

(5)Det gemensamma företaget ska inte ha något skadeståndsansvar för värdenhetens drift av de superdatorer som företaget äger.

Artikel 17

Utvärdering

(1)Senast den 30 juni 2022 ska kommissionen, med bistånd av oberoende experter, göra en preliminär utvärdering av det gemensamma företaget där man särskilt ska bedöma deltagandenivån i och bidragen till åtgärderna från deltagande stater, privata deltagare och deras ingående enheter och anknutna enheter samt från övriga juridiska personer. Kommissionen ska utarbeta en rapport om den utvärderingen och i rapporten ta upp sina slutsatser av utvärderingen och sina iakttagelser. Kommissionen ska sända denna rapport till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2022.

(2)Med utgångspunkt i slutsatserna av den preliminära utvärdering som avses i punkt 1 i denna artikel får kommissionen agera i enlighet med artikel 5.6 eller vidta andra lämpliga åtgärder.

(3)Kommissionen ska göra en slututvärdering av det gemensamma företaget inom sex månader efter det att företaget avvecklats, dock senast inom två år efter det att det avvecklingsförfarande som avses i artikel 24 i stadgarna har inletts. Resultatet av slututvärderingen ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.

Artikel 18

Europeiska unionens domstols behörighet och tillämplig lagstiftning

(1)Europeiska unionens domstol ska vara behörig

(a)i enlighet med eventuella skiljedomsklausuler i avtal eller kontrakt som ingås av det gemensamma företaget eller i dess beslut,

(b)vid tvister om ersättning för skada som vållats av det gemensamma företagets personal under deras tjänsteutövning, och

(c)vid tvister mellan det gemensamma företaget och dess anställda, inom de gränser och på de villkor som anges i tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren.

(2)Lagstiftningen i den stat där det gemensamma företaget har sitt säte ska tillämpas i alla frågor som inte omfattas av denna förordning eller av några andra unionsrättsakter.

Artikel 19

Efterhandsrevision

(1)Det gemensamma företaget ska göra efterhandsrevisioner av utgifter för åtgärder som finansieras genom budgeten för Horisont 2020 i enlighet med artikel 29 i förordning (EU) nr 1291/2013.

(2)Det gemensamma företaget ska göra efterhandsrevisioner av utgifter för åtgärder som finansieras genom FSE-budgeten i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) nr 1316/2013, som ett led i FSE-åtgärderna.

(3)Kommissionen får besluta att själv genomföra de revisioner som avses i punkterna 1 och 2. Den ska göra detta i enlighet med tillämpliga bestämmelser, framför allt förordningarna (EU, Euratom) nr 966/2012, (EU) nr 1290/2013, (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013.

Artikel 20

Skydd av unionens ekonomiska intressen

(1)Kommissionen ska säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av insatser som finansieras enligt denna förordning, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda belopp samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa sanktioner.

(2)Det gemensamma företaget ska ge kommissionens personal och andra personer som har auktoriserats av kommissionen, samt revisionsrätten, tillträde till sina områden och lokaler och till all den information som behövs för att utföra kontrollerna, även information i elektroniskt format.

(3)Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får utföra utredningar, till exempel kontroller på plats och inspektioner, i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 29 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 833/2013 30 , i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med ett bidragsavtal eller ett kontrakt som direkt eller indirekt har finansierats i enlighet med denna förordning.

(4)Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 ska kontrakt och bidragsavtal som följer av genomförandet av detta beslut innehålla bestämmelser som uttryckligen ger kommissionen, det gemensamma företaget, revisionsrätten och Olaf behörighet att utföra sådana kontroller och utredningar, i enlighet med deras respektive befogenheter. Om genomförandet av en åtgärd helt eller delvis kontrakteras ut eller vidaredelegeras, eller om det krävs att ett offentligt kontrakt eller ekonomiskt stöd tilldelas en tredje part, ska kontraktet eller bidragsavtalet innehålla en skyldighet för entreprenören eller stödmottagaren kräva att alla inblandade tredje parter uttryckligen godkänner dessa befogenheter för kommissionen, det gemensamma företaget, revisionsrätten och Olaf.

(5)Det gemensamma företaget ska säkerställa att dess medlemmars ekonomiska intressen skyddas på ett adekvat sätt genom att utföra lämpliga interna och externa kontroller, eller se till att sådana kontroller utförs.

(6)Det gemensamma företaget ska ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 31 . Det gemensamma företaget ska anta de bestämmelser som behövs för att underlätta interna utredningar som genomförs av Olaf.

Artikel 21

Konfidentialitet

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22 ska det gemensamma företaget skydda känsliga uppgifter vars röjande kan skada dess medlemmars eller verksamhetsdeltagares intressen.

Artikel 22

Insyn

(1)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 32 ska tillämpas på de handlingar som finns hos det gemensamma företaget.

(2)Det gemensamma företagets styrelse får anta de praktiska förfarandena för tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001.

(3)Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18 i denna förordning får beslut som det gemensamma företaget fattar i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 bli föremål för klagomål till Europeiska ombudsmannen på de villkor som anges i artikel 228 i fördraget.

Artikel 23

Bestämmelser om deltagande och spridning som ska tillämpas på indirekta åtgärder som finansieras genom Horisont 2020

Förordning (EU) nr 1290/2013 ska tillämpas på indirekta åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget genom finansieringsprogrammet Horisont 2020. Det gemensamma företaget ska i enlighet med den förordningen betraktas som ett finansieringsorgan och ge finansiellt stöd till indirekta åtgärder enligt artikel 1 i stadgarna.

Artikel 24

Bestämmelser som ska tillämpas på åtgärder som finansieras genom FSE-programmet

Förordning (EU) nr 1316/2013 ska tillämpas på åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget genom finansieringsprogrammet FSE.

Artikel 25

Stöd från värdmedlemsstaten

Det gemensamma företaget och den stat där företaget har sitt säte får ingå en administrativ överenskommelse om immunitet och privilegier och annat stöd från den staten till det gemensamma företaget.

Artikel 26

Inledande åtgärder

(1)Kommissionen ska ansvara för bildandet av det gemensamma företaget och dess inledande verksamhet till dess att det har operativ förmåga att genomföra sin egen budget. Kommissionen ska, i enlighet med unionsrätten, vidta alla nödvändiga åtgärder i samarbete med övriga medlemmar och med bidrag från behöriga organ inom det gemensamma företaget.

(2)I samband med punkt 1 gäller följande:

(a) Till dess att den verkställande direktören tillträder sin tjänst, efter att ha utnämnts av styrelsen i enlighet med artikel 7 i stadgarna, får kommissionen utse en kommissionstjänsteman som tillförordnad verkställande direktör för att fullgöra de plikter som åligger den verkställande direktören, och denne får biträdas av ett begränsat antal tjänstemän från kommissionen.

(b)Genom undantag från artikel 13.2 i denna förordning får den tillförordnade direktören utöva tillsättningsmyndighetens befogenheter.

(c)Kommissionen får utse ett begränsat antal tjänstemän på tillfällig basis.

(3)Den tillförordnade verkställande direktören får godkänna alla betalningar som omfattas av de bemyndiganden som anges i den årliga budgeten för det gemensamma företaget, när de godkänts av styrelsen, och får ingå överenskommelser, anta beslut och ingå avtal, inbegripet anställningsavtal, när tjänsteförteckningen för det gemensamma företaget har antagits.

(4)Den tillförordnade verkställande direktören ska, i samförstånd med den verkställande direktören för det gemensamma företaget, och med förbehåll för styrelsens godkännande, fastställa det datum då det gemensamma företaget ska ha förmåga att genomföra sin egen budget. Från och med det datumet ska kommissionen avstå från att göra åtaganden och utbetalningar för det gemensamma företagets verksamhet.

Artikel 27

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets beteckning

1.2.Berörda politikområden

1.3.Typ av förslag eller initiativ

1.4.Mål

1.5.Motivering till förslaget eller initiativet

1.6.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

1.7.Planerad metod för genomförandet

2.FÖRVALTNING

2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering

2.2.Administrations- och kontrollsystem

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna 

3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

3.2.2.Beräknad inverkan på driftsanslagen

3.2.3.Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

3.2.5.Bidrag från tredje part

3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets beteckning

Gemensamt europeiskt initiativ för högpresterande datorsystem – ”EuroHPC”

1.2.Berörda politikområden

Politikområde: Den digitala inre marknaden

Verksamhet: Europeisk datainfrastruktur

1.3.Typ av förslag eller initiativ

Ny åtgärd

Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd 33  

Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden 

Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny 

Det gemensamma företaget EuroHPC kommer att finansieras genom den nuvarande fleråriga budgetramen där medel redan avsatts för HPC-verksamhet i de olika arbetsprogrammen för de sista två åren av Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa.

1.4.Mål

1.4.1.Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

(a)    Tillhandahålla högpresterande datorsystem och datainfrastruktur av senaste modell för forskare, näringsliv och den offentliga sektorn från unionen eller ett land som är associerat till Horisont 2020 och stödja utvecklingen av dess teknologier och tillämpningar inom många olika områden.

(b)    Tillhandahålla en ram för förvärv av ett integrerat superdatorsystem i exaskala och datainfrastruktur i Europa som är av världsklass.

(c)    Tillhandahålla samordning av tillräckliga ekonomiska resurser på unionsnivå för att stödja utveckling och förvärv av sådan infrastruktur, som kommer att vara tillgänglig för användare från offentlig och privat sektor för i första hand forsknings- och innovationssyften.

(d)    Stödja utvecklingen av ett integrerat ekosystem av högpresterande datorsystem och stordatainfrastruktur, som omfattar alla delar av den vetenskapliga och industriella värdekedjan, i synnerhet hårdvara, programvara, tillämpningar, tjänster, ingenjörstjänster, sammankopplingar, kunnande och kompetens.

1.4.2.Specifikt/specifika mål

(a)    Bidra till genomförandet av förordning (EU) nr 1291/2013 och beslut 2013/743/EU, i synnerhet del II, och till genomförandet av förordning (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014.

(b)    Anpassa medlemsstaternas och unionens strategier till en samordnad europeisk strategi för högpresterande datorsystem och till ett effektivt offentligt stöd genom att motverka onödigt dubbelarbete och fragmentering av insatser.

(c)    Föra samman resurser från unionen och medlemsstaterna och privata investeringar samt få upp investeringarna i högpresterande datorsystem till en nivå som är jämförbar med de globala konkurrenternas.

(d)    Bygga och driva världsledande integrerade superdatorer och datainfrastruktur i hela unionen, vilket är en viktig faktor för vetenskaplig spetskompetens, för digitaliseringen av näringslivet och den offentliga sektorn och för att stärka innovationskapaciteten och den globala konkurrenskraften och därigenom skapa ekonomisk tillväxt och öka sysselsättningen i unionen.

(e)    Ge tillgång till högpresterande datorbaserade infrastrukturer och tjänster för ett brett spektrum av användare med forsknings-, vetenskaps- och industriinriktning från forsknings- och vetenskapsvärlden samt från näringslivet, inklusive små och medelstora företag, och den offentliga sektorn, för nya och kommande data- och datorintensiva tillämpningar och tjänster.

(f)    Överbrygga klyftan mellan forskning och utveckling och ta fram högpresterande datorsystem i exaskala som stärker försörjningskedjan för digital teknik i unionen och möjliggöra det gemensamma företagets förvärv av förstklassiga superdatorer i ledarskapsklass.

(g)    Uppnå spetskompetens när det gäller tillämpningar för högpresterande datorsystem i världsklass genom utveckling och optimering av koder och tillämpningar genom medskapande design, att stödja spetsforskningsenheter när det gäller tillämpningar för högpresterande datorsystem och storaskaliga pilotdemonstratorer och försöksverksamhet för stordatatillämpningar och -tjänster inom en rad vetenskapliga och industriella områden.

(h)    Sammankoppla och förena regionala, nationella och europeiska högpresterande superdatorsystem och andra datorsystem, datacenter och tillhörande programvara och tillämpningar.

(i)    Öka industrins innovationspotential, särskilt de små och medelstora företagens, med hjälp av avancerade infrastrukturer och tjänster för högpresterande datorsystem.

(j)    Förbättra förståelsen av högpresterande datorsystem och bidra till att minska kompetensbristen i unionen när det gäller högpresterande datorsystem.

(k)    Öka antalet områden där högpresterande datorsystem används.

1.4.3.Verkan eller resultat som förväntas

EuroHPC-initiativet kommer att hjälpa medlemsstaterna att tillsammans med kommissionen samordna sina HPC-investeringar och HPC-strategier. Slutmålet är att i EU skapa en HPC- och datainfrastruktur av världsklass, som medlemsstaterna inte har råd med på egen hand, i synnerhet inte medlemsstater som har få eller inga betydande HPC-resurser.

Medlemsstaterna kommer att kunna utnyttja en konkurrenskraftig infrastruktur av världsklass för att tillhandahålla bättre offentliga tjänster och stödja viktigt beslutsfattande, t.ex. strategiskt beslutsfattande om energi, smarta städer, civilskydd, klimatförändring, nationell säkerhet och cyberbrottslighet.

EuroHPC kommer att ge europeiska forskare en infrastruktur i världsklass, som säkerställer Europatäckande tillgång till superdatorer och data med garanterat hög nivå av resurser, vilket är nödvändigt för att behålla sin konkurrenskraft inom vetenskapen.

Näringslivet kommer att få sänkta forsknings- och utvecklingskostnader och kortare utvecklingscykler. Företagen kommer också att kunna producera produkter och tjänster av högre kvalitet, t.ex. inom tillverkningsindustri och verkstadsindustri (t.ex. fordonsindustri, flyg- och rymdindustri), hälsovård och läkemedel (t.ex. upptäckt av nya läkemedel), energi (t.ex. upptäckt av olje- och gasresurser och produktion och distribution av förnybar energi). Initiativet kommer också att bana vägen för nya företag och innovativa tillämpningar inom områden med högt mervärde (t.ex. individanpassad medicin, bioteknik, smarta städer/självkörande transporter etc.). Det här stärker den industriella innovationskapaciteten, i synnerhet hos små och medelstora företag.

Europeiska initiativ som fokuserar på tillgång till en europeisk försörjningskedja för HPC-teknik, som EuroHPC, kommer att ha den nödvändiga kritiska massan och ha katalysatoreffekter på europeiska leverantörer. EuroHPC kommer att ge en tydlig färdplan för det tekniska genomförandet av spjutspetsteknik i Europa och integreringen av denna teknik i europeiska system, vilket skapar unika möjligheter för näringslivet, inklusive små och medelstora företag, att delta i medskapande design och utveckling av sådana nya tekniker och system och att utveckla immateriella rättigheter och lösningar som kan utnyttjas vidare i deras företagsamhet. Vinsterna av dessa immateriella rättigheter kommer inte att vara begränsade till HPC utan kommer att omfatta även bredare sektorer, som t.ex. IKT-marknaden, bara några få år efter det att de införts i avancerade högpresterande datorsystem – vilket ger konkurrensfördelar åt dem som utvecklar dem i ett tidigt skede.

EuroHPC skulle ha en positiv inverkan på Europeiska kommissionens arbete. I dagsläget genomförs en del av de verksamheter som kommer att utföras av EuroHPC genom fyra olika arbetsprogramsdelar (e-infrastruktur, FET och LEIT inom Horisont 2020 och genom de årliga ansökningsomgångarna inom Fonden för ett sammanlänkat Europa). Detta gör genomförandet av HPC-strategin väldigt komplext (t.ex. diskussioner med fyra kommittégrupper, synkronisering av budgetar och verksamheter med olika budget- och tidsbegränsningar etc.). EuroHPC kommer att ge en enda struktur för samordningen av de olika verksamheterna och, än viktigare, skapa ett enda forum för strategiska diskussioner med medlemsstater och hävstångseffekter för EU:s och medlemsstaternas insatser och resurser.

EuroHPC kommer att ge en ändamålsenlig ram för strategisk planering av den fortsätta utvecklingen av de europeiska superdatorcentren, t.ex. med den nödvändiga europeiska planeringen av de olika arkitekturerna runtom i Europa (för att motverka isolerad och splittrad upphandling som kan medföra beroende av enskilda försäljare och teknikleverantörer). EuroHPC-initiativet kommer också att stödja att dessa ledande center förenas med en större grupp nationella (nivå 1) och regionala (nivå 2) center, vilket ger en verkligt europeisk infrastruktur som kan tillgodose den ökade efterfrågan från vetenskap, näringsliv, offentlig sektor och andra intressenter.

1.4.4.Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

-    Minst två datorer i pre-exaskala som upphandlas tillsammans senast 2019/2020.

   Antalet datortimmar som finns tillgängliga för europeiska forskare ökar jämfört med det nuvarande antalet tillgängliga timmar med Prace.

   Överteckningen i de system som finns tillgängliga på europeisk nivå kommer att minska avsevärt till under överteckningsnivån för Nivå 0 i Prace under 2018.

   Antalet användargrupper som betjänas och antalet forskare som får tillgång till de europeiska datorerna i pre-exaskala, jämfört med antalet forskare som måste söka datorresurser utanför EU ökar till över 2018 års nivå.

   Graden av integrering av europeisk teknik i de gemensamt upphandlade datorerna, som härrör från forskning och utveckling som utvecklats inom europeiska finansieringsprogram.

·    De europeiska leverantörernas konkurrenskraft ökar, mätt som de europeiska HPC-systemens globala marknadsandel och andelen europeiska FoU-resultat som används av näringslivet.

   Antalet nya företag som skapats baserat på HPC-forskning.

-    Bidrag till nästa generations HPC-teknik, mätt som antal patent, vetenskapliga publikationer och kommersiella produkter.

   Antalet europeiska tillämpningar som anpassas till system i exaskala.

   Antalet forskare, studenter och användare (näringslivet och offentliga förvaltningar) som utbildats.

1.5.Kvantitativ och kvalitativ förbättring av de tjänster som erbjuds vetenskapsvärlden jämfört med de nuvarande tjänsterna som erbjuds av organisationer som Prace. Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1.Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Det övergripande målet är att ge forskare, näringsliv och offentlig sektor i Europa tillgång till den senaste HPC- och datainfrastrukturen och stödja utvecklingen av teknik och tillämpningar inom en rad olika områden. För att uppnå detta mål planeras att man gör följande:

   1.    Tillhandahåller en ram för upphandling av ett integrerat superdatorsystem i exaskala och datainfrastruktur i Europa som är av världsklass.

   2.    Tillhandahåller samordning på EU-nivå och tillräckliga ekonomiska resurser för att stödja utvecklingen och upphandlingen av sådan infrastruktur.

   3.    Stödjer forskning och utveckling av ett integrerat europeiskt HPC-ekosystem, som omfattar alla delar av den vetenskapliga och industriella värdekedjan (hårdvara, programvara, tillämpningar, tjänster, sammankopplingar och kompetens).

1.5.2.Mervärde av en åtgärd på unionsnivå

Skäl för åtgärder på europeisk nivå (i förhand)

Fragmenteringen av offentliga HPC-tjänster i EU och i medlemsstaterna medför ineffektiv resursanvändning och endast partiellt utbyte av expertis över gränserna. De ökade kostnaderna för att bygga och underhålla HPC-infrastrukturer förutsätter starkare styrning på EU-nivå och en rationalisering av HPC-resurser för att minska den rådande fragmenteringen.

HPC är ett viktigt instrument för att klara samhällsutmaningar som hälsa och säkerhet. I båda fallen handlar det om politik av gemensamt europeiskt intresse, såsom anges i direktivet om nät- och informationssäkerhet och meddelandet om cybersäkerhet, och om problem som inte slutar vid de nationella gränserna. Säkerhets- och folkhälsonivån i en medlemsstat beror på situationen i resten av EU.

HPC är grundläggande för uppbyggnaden av en dataekonomi. Kontrollen av hur data används, vem som har äganderätten och nyttjanderätten, var data lagras och vem som har tillgång till data är känsliga frågor. De rör kommersiella och upphovsrättsliga frågor, men även dataskydd och skydd av personuppgifter. Alla dessa frågor har identifierats som prioriteringar i samband med den digitala inre marknaden. Om känsliga europeiska data sänds för behandling i andra delar av världen, där de höga europeiska kraven i fråga om skydd av personuppgifter, dataskydd och upphovsrätt etc. inte nödvändigtvis uppfylls, äventyrar det målet att få självbestämmandet över europeiska data och utnyttjandet av dessa.

För hållbara HPC-infrastrukturer och HPC-ekosystem i exaskala och av världsklass krävs resurser av en omfattning som nationella regeringar numera inte har råd med. Ingen enskild medlemsstat har de finansiella medel som krävs för förvärv av datorkapacitet i exaskala och för att utveckla, förvärva och driva de nödvändiga HPC-ekosystemen i exaskala på egen hand och inom tidsramar som står sig i konkurrensen med USA, Kina och Japan. Medlemsstater och nationella aktörer har nu insett att enda sättet att behålla sin konkurrenskraft är en gemensam och samordnad EU-insats – jfr EuroHPC-förklaringen av den 23 mars 2017.

Förväntat mervärde för unionen (i efterhand)

Åtgärder på EU-nivå gör det möjligt att lägga samman de nödvändiga investeringarna och skapa en kritisk massa för förvärv av ledande exaskala-system av nästa generation, som kostar flera hundra miljoner euro. Det är endast genom att arbeta tillsammans på EU-nivå och kombinera investeringar, kunnande och kompetens som Europa har en chans att hålla samma takt som sina konkurrenter. Samtidigt kommer sammanförandet av investeringar för gemensam anskaffning av datorer i exaskala att medföra betydligt högre avkastning på investeringarna för varje delägare till datorerna än ett hundraprocentigt ägande av en mindre kraftfull dator.

Tillgången till förstklassiga HPC-system skulle ge europeiska aktörer möjlighet att fortsätta utveckla ett helt utbud av nuvarande och framtida vetenskapliga och industriella tillämpningar som förutsätter exaskala-prestanda. De skulle kunna utveckla den expertis, kompetens och kapacitet som krävs för effektiv programmering av sådana system och för ett fullständigt utnyttjande av deras potential. Forskare, offentlig förvaltning och näringsliv i Europa skulle få tillgång till denna infrastruktur och främja gränsöverskridande samverkan på en rad områden och nya produkter och tjänster.

Genom att föra samman den fragmenterade kunskap och expertis som finns överallt kan Europa bygga ut en komplett försörjningskedja för HPC-system: från tekniska komponenter och system till hela datorer. Det finns samtidigt viktig teknik på en rad andra massmarknader (t.ex. fordonsindustri, hemelektronik och servrar). Övergången till datorsystem i exaskala som stöds genom gemensamma investeringar från EU och medlemsstaterna, som fungerar som pionjärmarknadsanvändare, skulle ge den europeiska försörjningsindustrin möjlighet att matcha dessa investeringar och få tillgång till nya marknader som beräknas till 1 biljon euro.

Totalt kommer skapandet av en globalt konkurrenskraftig HPC-miljö i Europa, som påskyndas av offentliga initiativ, att skapa varor och tjänster som är av verkligt allmänt intresse för europeisk vetenskap och industri. Det kommer att hjälpa den privata och offentliga sektorn att skapa ledande forskning, teknik och lösningar som gagnar alla delar av ekonomin och samhället, vilket bidrar till EU-målen ekonomisk tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft.

1.5.3.Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

GD Cnect bildade 2014 det gemensamma företaget Ecsel (rådets förordning (EU) nr 561/2014), till följd av sammanslagningen av de två gemensamma företagen Artemis och Eniac, som bildades 2008. I halvtidsutvärderingen som gjordes 2017 belystes företagets starka och svaga sidor, vilket kommer att beaktas vid bildandet av det gemensamma företaget EuroHPC.

Halvtidsutvärderingen av Ecsel visade att företaget var effektivt i förhållande till sitt strategiska mål, som liknar de planerade målen för EuroHPC:

-    En trepartsorganisation för ett gemensamt företag, som samlar Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och den privata sektorn, möjliggör en sammanjämkning av medlemsstaternas, näringslivets och Europeiska kommissionens strategier.

-    Den mobiliserar stora investeringar, i synnerhet från näringslivet.

-    Den är framgångsrik när det gäller att främja en europeisk industri och utveckla konkurrenskraftig europeisk avancerad teknik.

Halvtidsutvärderingen visade dock också på brister som vi kommer att åtgärda vid bildandet av EuroHPC.

-    Synkronisera nationell verksamhet och harmonisera deltagarbestämmelserna, finansieringsnivåerna och förfarandena.

-    Tillhandahålla en övergripande strategi och incitament för mer systematisk spridning av resultaten av europeisk HPC-forskning och HPC-utveckling till näringslivet.

1.5.4. Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

Initiativet kompletterar verksamheten avseende industriellt ledarskap, spetskompetens inom vetenskap och forskningsinfrastrukturer inom Horisont 2020, liksom verksamheten avseende infrastruktur för digitala tjänster för öppna data inom Fonden för ett sammanlänkat Europa.

1.6.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

 Förslag eller initiativ som pågår under en begränsad tid

Förslaget eller initiativet ska gälla från och med 2019-01-01 till och med 2026-12-31.

Resursanvändning 2019–2020 för åtagandebemyndiganden och 2019–2026 för betalningsbemyndiganden.

 Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid

Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ,

beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7.Planerad metod för genomförandet 34  

 Direkt förvaltning som sköts av kommissionen genom

   genomförandeorgan

 Delad förvaltning med medlemsstaterna

 Indirekt förvaltning genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet delegeras till

◻ internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

◻EIB och Europeiska investeringsfonden

⌧ organ som avses i artiklarna 208 och 209,

◻ offentligrättsliga organ

◻ privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

◻ organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

◻ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten

Anmärkningar

2.FÖRVALTNING

2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Senast den 30 juni 2022 ska kommissionen, med bistånd av oberoende experter, göra en preliminär utvärdering av det gemensamma företaget EuroHPC där man särskilt ska bedöma deltagandenivån i och bidragen till åtgärderna för deltagande stater, privata deltagare och deras ingående enheter och anknutna enheter. Kommissionen ska utarbeta en rapport om den utvärderingen och i rapporten ta upp sina slutsatser av utvärderingen och sina iakttagelser. Kommissionen ska sända denna rapport till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2021.

Kommissionen ska göra en slututvärdering av det gemensamma företaget inom sex månader efter det att företaget avvecklats, dock senast inom två år efter avvecklingsbeslutet. Resultatet av slututvärderingen kommer att läggas fram för Europaparlamentet och rådet.

Det gemensamma företagets verkställande direktör ska varje år rapportera till styrelsen om utförandet av sina uppgifter i enlighet med de finansiella reglerna för det gemensamma företaget EuroHPC.

Inom två månader efter räkenskapsårets avslutande ska den verkställande direktören för godkännande av styrelsen lägga fram en årlig verksamhetsrapport om EuroHPC:s resultat under det föregående kalenderåret, särskilt i förhållande till arbetsplanen för det året. Den årliga rapporten ska innehålla upplysningar om följande:

(a)    Forskning, utveckling, innovation och upphandling som genomförts, och tillhörande utgifter.

(b)    Förvärv och drift av infrastruktur, inklusive de åtkomsttider som faktiskt använts.

(c)    Förslag och ansökningar som lämnats in.

(d)    Förslag och ansökningar som valts ut för finansiering.

2.2.Administrations- och kontrollsystem

2.2.1.Risker som identifierats

Den största risk som identifierats är felaktiga betalningar för utgifter till deltagarna.

Den särskilda inneboende risken för intressekonflikter i offentlig-privata partnerskap motverkas genom en tydlig uppdelning av beslutsbefogenheter, där styrelsen fastställer strategin och arbetsplanerna, avgör villkoren för förslagsomgångar och ansökningsomgångar och beslutar om tilldelningen av offentliga medel.

Otillräckliga bidrag från de deltagande staterna innebär att förvärvet eller driften av superdatorerna i pre-exaskala äventyras – antingen räcker bidragen inte för att förvärva superdatorerna eller för att driva dem under deras ekonomiska livscykel, eller också räcker inte bidragen för att förvärva superdatorer med prestanda som tillhör de tre bästa i världen.

2.2.2.Uppgifter om det interna kontrollsystemet:

Kommissionens internrevisor bör utöva samma befogenheter över det gemensamma företaget som de som utövas när det gäller kommissionen. Styrelsen får dessutom se till att det, om så är lämpligt, inrättas en intern revisionsenhet för det gemensamma företaget.

I enlighet med artikel 60 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 kommer det gemensamma företaget att rätta sig efter principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering, och garantera en skyddsnivå för unionens ekonomiska intressen som är likvärdig med kraven i den förordningen.

Efterhandsrevisioner av utgifter för indirekta åtgärder ska utföras i enlighet med ramprogrammet Horisont 2020 som ett led i ramprogrammets indirekta åtgärder.

För att skydda unionens ekonomiska intressen kommer kommissionen i enlighet med budgetförordningen utöva tillsyn över det gemensamma företagets verksamhet, i synnerhet genom att göra revisioner och utvärderingar av programgenomförandet, tillämpa förfaranden för granskning och godkännande av räkenskaper och utesluta utgifter som betalats i strid med tillämpliga bestämmelser från unionsfinansiering. Kommissionen får också avbryta betalningarna på bestämd eller obestämd tid om den hittar ekonomiska eller administrativa oriktigheter.

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten har befogenhet att granska handlingar och utföra kontroller på plats hos alla bidragsmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som mottagit EU-medel.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet med förfarandena i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, utföra kontroller på plats och inspektioner hos ekonomiska aktörer som direkt eller indirekt berörs av unionsfinansiering, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar Europeiska unionens ekonomiska intressen i samband med bidragsavtal eller andra avtal som berörs av EU-finansiering.

Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående ska bidragsavtal och andra avtal som följer av genomförandet av denna förordning uttryckligen ge kommissionen, revisionsrätten och Olaf behörighet att utföra sådana revisioner, kontroller på plats och inspektioner.

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

·Nya budgetrubriker som föreslås

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av
anslag

Bidrag

Nummer

Diff./Icke-diff.

från Efta-länder

från kandidat-länder

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

1a
Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

09 04 07 33 H2020 EuroHPC JU – Stödutgifter

09 04 07 34 H2020 EuroHPC JU

09 03 05 CEF EuroHPC JU

 

Differentierade

JA

JA

NEJ

JA

* Bidraget till denna budgetrubrik väntas komma från:

Åtagandebemyndiganden (i miljoner euro)

Budgetrubrik

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

TOTALT

09 01 05 01 Utgifter för forskningspersonal

0.306

1.401

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.707

09 01 05 02 Extern forskningspersonal

0.314

1.996

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.310

09 01 05 03 Andra administrativa utgifter för forskning

1.675

4.308

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.983

09 04 01 01 Stärka forskning om framtida och ny teknik

68.000

100.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

168.000

09 04 01 02 Stärka europeiska forskningsinfrastrukturer, inbegripet e-infrastrukturer

8.000

80.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

88.000

09 04 02 01 Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik

80.000

40.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

120.000

09 03 Fonden för ett sammanlänkat Europa

40.000

60.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100.000

Totala utgifter

198.295

287.705

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

486.000

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Rubrik i den fleråriga budgetramen

1a

Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Det gemensamma företaget EuroHPC 35 , 36  

 

 

År 2019

År 2020 37

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

TOTALT

Rubrik 1:

Åtaganden

-1

0.680

3.581

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.261

Betalningar

-2

0.680

1.460

1.148

0.726

0.247

0.000

0.000

0.000

4.261

Rubrik 2:

Åtaganden

(1a)

1.615

4.124

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.739

Betalningar

(2 a)

1.615

1.715

1.298

0.865

0.247

0.000

0.000

0.000

5.739

Rubrik 3:

Åtaganden

(3 a)

196.000

280.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

476.000

Betalningar

(3b)

70.400

84.400

113.200

103.600

40.400

32.000

18.000

14.000

476.000

TOTALA anslag för det gemensamma företaget EuroHPC

Åtaganden

=1+1a +3a

198.295

287.705

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

486.000

Betalningar

=2+2a+3b

72.695

87.575

115.645

105.191

40.894

32.000

18.000

14.000

486.000

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

GD CONNECT

 

 

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

TOTALT

Personalresurser (2 heltidsekvivalenter AD, 1 heltidsekvivalent AC) 38

0.346

0.346

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0.692

Övriga administrativa utgifter

0.000

0.000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0.000

GD CONNECT TOTALT

Anslag

0.346

0.346

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0.692

 

Rubrik i den fleråriga budgetramen

5

”Administrativa utgifter”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

GD CONNECT

 

 

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

TOTALT

Personalresurser (2 heltidsekvivalenter AD, 1 heltidsekvivalent AC) 39

0.208

0.208

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0.416

Övriga administrativa utgifter

0.000

0.000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0.000

GD CONNECT TOTALT

Anslag

0.208

0.208

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0.416

TOTALA anslag
under RUBRIK 5
i den fleråriga budgetramen

(summa åtaganden = summa betalningar)

0.208

0.208

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0.416

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

 

 

 

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

TOTALT

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA 1–5
i den fleråriga budgetramen

Åtaganden

=1+1a +3a

198.849

288.259

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

487.108

Betalningar

=2+2a+3b

73.249

88.129

115.645

105.191

40.894

32.000

18.000

14.000

487.108

3.2.2.Beräknade effekter på anslagen för det gemensamma företaget EuroHPC

Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:

Mål- och resultatbeteckning

 

 

År

År

År

År

År

År

År

År

TOTALT

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

RESULTAT

 

Typ

Genomsnittliga kostnader

Nummer

Kostn.

Nummer

Kostn.

Nummer

Kostn.

Nummer

Kostn.

Nummer

Kostn.

Nummer

Kostn.

Nummer

Kostn.

Nummer

Kostn.

Totalt antal

Total kostnad

 

SPECIFIKT MÅL nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)

40Vetenskaplig spetskompetens – Framtida och ny teknik

8.8

9

68

10

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

168

- Resultat

Vetenskaplig spetskompetens – forskningsinfrastrukturer

44.0

1

8

1

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

88

- Resultat

Ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik – informations- och kommunikationsteknik

30.0

3

80

1

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

120

Delsumma för specifikt mål nr 1

13

156

12

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

376

SPECIFIKT MÅL nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)

- Resultat

Informations- och kommunikationsteknik

50.0

1

40

1

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

100

Delsumma för specifikt mål nr 2

1

40

1

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

100

TOTALA KOSTNADER

147

196

13

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

476

3.2.3.Beräknad inverkan på personalresurserna för EuroHPC

3.2.3.1.Sammanfattning

Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Antal anställda (antal personer/heltidsekvivalenter)

 

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

TOTALT

Tjänstemän (lönegrad AD)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tjänstemän (lönegrad AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kontraktsanställda

7

10

11

11

11

9

7

5

71

Tillfälligt anställda

4

4

4

4

4

4

4

3

31

Utstationerade nationella experter

0

1

1

1

0

0

0

0

3

TOTALT

11

15

16

16

15

13

11

8

105

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

 

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

TOTALT

Tjänstemän (lönegrad AD)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tjänstemän (lönegrad AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kontraktsanställda

0.25

0.7

0.77

0.77

0.77

0.63

0.49

0.35

4.725

Tillfälligt anställda

0.28

0.552

0.552

0.552

0.552

0.552

0.552

0.414

4.002

Utstationerade nationella experter

0

0.078

0.078

0.078

0

0

0

0

0.234

TOTALT

0.521

1.33

1.4

1.4

1.322

1.182

1.042

0.764

8.961

För att säkerställa personalstyrkeneutralitet i enlighet med punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013, som föreskriver att personalen vid alla institutioner, organ och byråer successivt ska minskas med 5 % kommer GD Cnect delvis att kompensera för den ytterligare personalen i det gemensamma företaget genom att skära ned sin nuvarande personal (dvs. den nuvarande tjänsteförteckningen och externa personalen). De exakta formerna måste bestämmas bilateralt och måste vara förenliga med Cnects personalminskningar enligt Luxemburgavtalet om upprättandet av den digital pol.

Beräknad inverkan på personalen (ytterligare heltidsekvivalenter) – tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

AD16

 

 

 

 

 

 

 

 

AD15

 

 

 

 

 

 

 

 

AD14

1

1

1

1

1

1

1

1

AD13

 

 

 

 

 

 

 

 

AD12

1

1

1

1

2

2

2

2

AD11

1

1

1

1

 

 

 

 

AD10

 

 

 

 

 

 

 

 

AD9

 

 

 

 

 

 

 

 

AD8

 

 

 

 

1

1

1

0

AD7

1

1

1

1

 

 

 

 

AD6

 

 

 

 

 

 

 

 

AD5

 

 

 

 

 

 

 

 

AD totalt

4

4

4

4

4

4

4

3

AST11

 

 

 

 

 

 

 

 

AST10

 

 

 

 

 

 

 

 

AST9

 

 

 

 

 

 

 

 

AST8

 

 

 

 

 

 

 

 

AST7

 

 

 

 

 

 

 

 

AST6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST3

 

 

 

 

 

 

 

 

AST2

 

 

 

 

 

 

 

 

AST1

 

 

 

 

 

 

 

 

AST totalt

0

0

0

0

0

0

0

0

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC totalt

0

0

0

0

0

0

0

0

Beräknad inverkan på personalen (ytterligare) – Extern personal

Kontraktsanställda

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

Tjänstegrupp IV

1

1

1

1

1

1

1

1

Tjänstegrupp III

4

7

8

9

9

8

6

4

Tjänstegrupp II

2

2

2

1

1

 

 

 

Tjänstegrupp I

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

7

10

11

11

11

9

7

5

Utstationerade nationella experter

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

Totalt

0

1

1

1

0

0

0

0

Personalrekrytering för 2019 (det första året) beräknas i genomsnitt ske i juli 2019 (dvs. endast 50 % av genomsnittskostnaden beaktas för det året).

3.2.3.2.Beräknat personalbehov för det ansvariga generaldirektoratet

Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk

Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Beräkningarna ska anges i heltal (eller med högst en decimal)

 

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

09 01 01 02 (vid delegationer)

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)

2

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)

 

 

 

 

 

 

 

 

Extern personal (i heltidsekvivalenter)  41

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget)

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

09 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna)

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 04 åå 42

- vid huvudkontoret 43

 

 

 

 

 

 

 

 

- vid delegationer

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 05 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 01 05 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder)

 

 

 

 

 

 

 

 

Annan budgetrubrik (ange vilken)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

5

5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda

Medlemskap i styrelser och övervakning/rapportering av verksamheter

Extern personal

Stöd till tjänstemän

En beskrivning av beräkningen av kostnaden för heltidsekvivalenten bör införas i avsnitt 3 i bilaga V.

3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen

Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras 44 .

3.2.5.Bidrag från tredje part

Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet

Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

 

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

TOTALT

EuroHPC-medlemsstater – bidrag i kontanter till de administrativa kostnaderna

0.000

0.000

0.679

1.326

1.973

2.252

2.043

1.727

10.000

EuroHPC-medlemsstater – bidrag i kontanter till driftskostnaderna*

70.400

84.400

113.200

103.600

40.400

32.000

18.000

14.000

476.000

Privata medlemmar – bidrag i kontanter till de administrativa kostnaderna

0.000

0.000

0.136

0.265

0.395

0.450

0.409

0.345

2.000

TOTALA anslag som tillförs genom medfinansiering

70.400

84.400

114.015

105.191

42.768

34.702

20.452

16.072

488.000

* naturabidrag från EuroHPC-medlemsstater är också möjliga

3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

Påverkan på egna medel

Påverkan på ”diverse inkomster”

(1)    Kommissionens meddelande Högpresterande datorsystem: Europas plats i en global kapplöpning (COM(2012) 45 final).
(2)     http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43815 ,
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/belgium-joins-european-cooperation-high-performance-computing.  
(3)    Mätning av antalet flyttalsberäkningar per sekund (flops) hos en dator visar datorns prestanda. En petaflops (datorer i petaskala) motsvarar 10 upphöjt till 15 flops och en exaflops (datorer i exaskala) motsvarar 10 upphöjt till 18 flops.
(4)     https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/h2020_assoc_agreement.pdf.
(5)     http://www.etp4hpc.eu/.
(6)     http://www.bdva.eu/.  
(7)    Artikel 3.1 a i rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem.
(8)    Meddelande om Digitalisering av den europeiska industrin Hur vi kan utnyttja den digitala inre marknadens alla möjligheter (COM(2016) 180 final) och SWD(2016) 106.
(9)    COM(2017) 228 final.
(10)     http://www.prace-ri.eu/.
(11)     https://www.geant.org.
(12)    Europaparlamentet, betänkande om det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster (2016/2145(INI)), Utskottet för industrifrågor, forskning och energi, Bryssel, 26 januari 2017.
(13)     http://www.ecsel.eu/.  
(14)    Europaparlamentets och rådets beslut 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).
(15)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).
(16)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).
(17)    Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965).
(18)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).
(19)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).
(20)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.
(21)    Meddelande från kommissionen, Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM/2010/2020 slutlig.
(22)    Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster - Att skapa en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi i Europa, COM(2016) 178 final.
(23)    COM(2017) 228 final.
(24)    COM(2016) 178 final.
(25)    Meddelande från kommissionen – Kriterier vid bedömningen av förenligheten med den inre marknaden hos statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (EUT C 188, 20.6.2014, s. 4).
(26)    Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget ( EUT L 362, 31.12.2012, s. 1 ).
(27)    Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ( EUT L 38, 7.2.2014, s. 2 ).
(28)    Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän ( EGT L 56, 4.3.1968, s. 1 ).
(29)    Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter ( EGT L 292, 15.11.1996, s. 2 ).
(30)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 ( EUT L 248, 18.9.2013, s. 1 ).
(31)    EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.
(32)    Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar ( EGT L 145, 31.5.2001, s. 43 ).
(33)    I den mening som avses i artikel 54.2 a eller b i budgetförordningen.
(34)    Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(35)    Beloppen i rubrikerna 1 och 2 motsvarar EU:s bidrag (upp till 10 miljoner euro) till de administrativa kostnaderna för det gemensamma företaget EuroHPC. Den återstående delen kommer från övriga EuroHPC-medlemmars bidrag enligt avsnitt 3.2.5. EU-bidraget är 100 % det första året och minskas sedan gradvis.
(36)    Betalningsbemyndigandena i rubrikerna 1 och 2 baseras på en årlig förbrukning av alla motsvarande betalningsbemyndiganden, medan de för rubrik 3 fastställs genom beaktande av de indirekta åtgärdernas art och betalningsschema (förfinansiering, mellanliggande betalningar och slutbetalning).
(37)    Rubrikerna 1 och 2 för år 2020 omfattar åtagandena för det året och förhandsåtaganden för det gemensamma företagets återstående år under perioden 2021–2026.
(38)    Täcker administrationen för H2020-verksamhet. Kostnaderna för heltidsekvivalenter faställs baserat på den genomsnittliga årskostnaden för AD-personal (138 000 euro) och AST-personal (70 000 euro).
(39)    Täcker administrationen för FSE-verksamhet. Kostnaderna för heltidsekvivalenter faställs baserat på den genomsnittliga årskostnaden för AD-personal (138 000 euro) och AST-personal (70 000 euro).
(40)    [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].
(41)    Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
(42)    Framför allt för strukturfonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska fiskerifonden (EFF).
(43)    Se artiklarna 11 och 17 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.
Top

Bryssel den11.1.2018

COM(2018) 8 final

BILAGA

till

Förslag till rådets förordning

om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

{SWD(2018) 5 final}
{SWD(2018) 6 final}


STADGAR FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET EuroHPC

Artikel 1

Uppgifter

Det gemensamma företaget ska ha följande uppgifter:

(a)Mobilisera offentliga och privata medel för att finansiera det gemensamma företagets verksamhet.

(b)Förvärva minst två superdatorer i pre-exaskala som tillhör de tio bästa i världen, finansierat med medel från unionens budget som kommer från Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa samt bidrag från deltagande stater i enlighet med det gemensamma företagets bestämmelser.

(c)Inleda och förvalta förfarandet för förvärv av superdatorerna i pre-exaskala, utvärdera de erbjudanden som inkommer, förmedla finansiering inom ramen för tillgängliga medel, övervaka genomförandet av kontraktet och hantera kontrakten.

(d)Välja ut värdenheten för superdatorerna i pre-exaskala, i enlighet med det gemensamma företagets finansiella regler enligt artikel 11 i denna förordning.

(e)I enlighet med det gemensamma företagets finansiella regler enligt artikel 11 i denna förordning upprätta ett värdtjänstavtal med värdenheten om driften och underhållet av superdatorerna i pre-exaskala och övervaka att värdtjänstavtalet följs, vilket innefattar acceptanstestningen av de förvärvade superdatorerna.

(f)Tillhandahålla ekonomiskt stöd för förvärv av minst två superdatorer i petaskala.

(g)Fastställa allmänna och särskilda åtkomstvillkor för superdatorerna och övervaka åtkomsten till superdatorerna.

(h)Tillhandahålla ekonomiskt stöd, huvudsakligen i form av bidrag, som inriktas på utvecklingen av nästa generation av högpresterande datorteknik och datorsystem som utvecklas mot exaskala och som omfattar hela spektrumet av europeisk teknik från mikroprocessorer med låg energiförbrukning och teknik kopplad till mjukvara, algoritmer, programmodeller och verktyg till nya arkitekturer och deras systemintegrering genom medskapande design.

(i)Tillhandahålla ekonomiskt stöd, huvudsakligen i form av bidrag, som inriktas på tillämpningar, utåtriktad verksamhet, medvetandehöjande åtgärder och yrkesmässig utveckling för att locka personal till högpresterande datorsystem, liksom att öka kompetensen och det tekniska kunnandet i detta ekosystem.

(j)Inleda öppna ansökningsomgångar och bevilja medel för forskning, utveckling och innovation inom ramen för tillgängliga medel.

(k)Övervaka genomförandet av åtgärderna och hantera bidragsavtalen.

(l)Säkerställa en hållbar förvaltning av det gemensamma företaget.

(m)Övervaka de övergripande framstegen mot att uppnå målen för det gemensamma företaget.

(n)Utveckla ett nära samarbete och säkerställa samordning med unionsverksamhet och nationell verksamhet och med organ och intressenter i syfte att skapa synergieffekter och förbättra utnyttjandet av forsknings- och innovationsresultat på området högpresterande datorsystem.

(o)Fastställa den fleråriga strategiska planen, utarbeta och genomföra motsvarande arbetsplaner för verkställandet av denna och när så är nödvändigt ändra den fleråriga strategiska planen.

(p)Delta i verksamhet för information, kommunikation, utnyttjande och spridning genom tillämpning av artikel 28 i förordning (EU) nr 1291/2013, i tillämpliga delar, vilket innefattar att göra detaljerade uppgifter om resultaten av ansökningsomgångar tillgängliga och åtkomliga i en gemensam onlinedatabas för Horisont 2020.

(q)Utföra alla andra uppgifter som krävs för att uppnå målen i artikel 3 i denna förordning.

Artikel 2

Medlemmar

(1)Det gemensamma företaget ska ha följande medlemmar:

(a)Unionen, företrädd av kommissionen.

(b)Belgien, Bulgarien, Kroatien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien och Schweiz.

(c)Efter godkännande av dessa stadgar genom ett godkännandebrev, sammanslutningen ETP4HPC (European Technology Platform for High Performance Computing), som är en förening registrerad enligt nederländsk rätt med registrerat säte i Amsterdam (Nederländerna) och sammanslutningen BDVA (Big Data Value Association), som är en förening registrerad enligt belgisk rätt med registrerat säte i Bryssel (Belgien).

(2)Varje deltagande stat ska utse sina företrädare i det gemensamma företagets organ och ska utse den nationella enhet eller de nationella enheter som ansvarar för att fullfölja statens skyldigheter i fråga om det gemensamma företagets verksamheter.

Artikel 3

Ändringar när det gäller medlemskap

(1)Under förutsättning att de bidrar till finansieringen enligt artikel 1 för att uppnå det gemensamma företagets mål ska medlemsstater eller associerade länder som inte förtecknas i artikel 2.1 b bli medlemmar i det gemensamma företaget när styrelsen har tagit emot deras skriftliga godkännande av dessa stadgar och av alla andra bestämmelser som styr det gemensamma företagets funktionssätt.

(2)Under förutsättning att de bidrar till finansieringen i artikel 15 för att uppnå det gemensamma företagets mål enligt artikel 3 i denna förordning och godtar det gemensamma företagets stadgar får juridiska personer som direkt eller indirekt stöder forskning och innovation i en medlemsstat eller i ett land som är associerat till Horisont 2020 ansöka om att bli medlemmar i det gemensamma företaget.

(3)Ansökningar om medlemskap i det gemensamma företaget som görs enligt punkt 2 ska ställas till styrelsen. Styrelsen ska bedöma ansökan med hänsyn till den sökandes relevans och potentiella mervärde när det gäller att uppnå det gemensamma företagets mål och ska därefter besluta om ansökan.

(4)En medlem får säga upp sitt medlemskap i det gemensamma företaget. Uppsägningen ska träda i kraft och vara oåterkallelig sex månader efter anmälan till de övriga medlemmarna. Från och med dagen för uppsägningen ska den före detta medlemmen befrias från alla skyldigheter, utom de som det gemensamma företaget har godkänt eller gett upphov till innan anmälan om uppsägning av medlemskapet gjordes.

(5)Medlemskap i det gemensamma företaget får inte överlåtas till tredje part, såvida inte styrelsen i förväg ger sitt medgivande till detta.

(6)Det gemensamma företaget ska vid ändringar av medlemskap enligt denna artikel, omedelbart offentliggöra en uppdaterad förteckning över medlemmarna tillsammans med datumet för dessa ändringar.

Artikel 4

Det gemensamma företagets organ

Det gemensamma företagets organ ska vara

(a)styrelsen,

(b)den verkställande direktören, och

(c)den rådgivande industri- och vetenskapsnämnden, som består av den rådgivande gruppen för vetenskap och innovation och den rådgivande gruppen för infrastruktur.

Artikel 5

Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av företrädare för de deltagande staterna och kommissionen.

Kommissionen och varje deltagande stat ska utse en företrädare som ska utöva de deltagande staternas respektive kommissionens rösträtt i styrelsen.

Artikel 6

Styrelsens funktionssätt

(1)Unionen ska ha 50 % av rösterna. Unionens rösträttigheter ska vara odelbara.

För de allmänna administrativa uppgifter som avses i artikel 7.3 ska de deltagande staternas rösträtt stå i proportion till deras faktiska finansiella åtagande för det gemensamma företagets verksamhet under det gemensamma företagets löptid.

(2)För de uppgifter som avser genomförandet av det gemensamma företagets åtgärder enligt artikel 7.4 ska de deltagande staternas rösträtt stå i proportion till deras faktiska finansiella åtagande för det gemensamma företagets verksamhet under det gemensamma företagets löptid.

De deltagande staternas rösträtt ska beräknas på årsbasis, med beaktande av de bidrag som gjorts sedan deras anslutning till det gemensamma företaget. För beräkningen av rösträtten ska de deltagande staternas bidrag till driftskostnaderna för superdatorer som förvärvas av det gemensamma företaget och för de deltagande staternas bidrag till anskaffningskostnaderna för superdatorerna i petaskala endast beaktas om de har förhandsgodkänts av en oberoende revisor.

De deltagande staterna i det gemensamma företag ska endast ha rätt att rösta om frågor som rör det gemensamma företagets förvärv av en superdator i pre-exaskala på villkor att de tillhandahåller ett ekonomiskt bidrag eller naturabidrag till förvärv eller drift av en superdator i pre-exaskala. De deltagande staterna ska i synnerhet ha rätt att rösta om arbetsplanen med motsvarande utgiftsberäkningar för upphandling, val av värdenhet, kontraktstilldelning, fördelning av åtkomsträtter och överlåtelse av ägandet till värdenheten.

De deltagande staterna i det gemensamma företag ska endast ha rätt att rösta om frågor som rör de indirekta åtgärder som genomförs av det gemensamma företaget om de tillhandahåller ett ekonomiskt bidrag till det gemensamma företaget för genomförandet av motsvarande delar av arbetsplanen. I sådana fall ska de deltagande staterna i synnerhet ha rätt att rösta om arbetsplanen med motsvarande utgiftsberäkningar för de indirekta åtgärderna och om förteckningen över indirekta åtgärder som valts ut för finansiering.

(3)Styrelseledamöterna ska göra sitt yttersta för att uppnå samförstånd. Om det inte går att uppnå samförstånd ska styrelsen fatta beslut med en majoritet av minst 75 % av alla röster, inbegripet rösterna från de medlemmar som är frånvarande.

(4)Varje annan medlem av det gemensamma företaget än unionen som inte uppfyller sina åtaganden beträffande de bidrag som avses i artikel 5 i denna förordning inom sex månader från den tidsfrist som fastställs av styrelsen ska berövas sin rösträtt i styrelsen och sakna åtkomst till de superdatorer i pre-exaskala som ägs av det gemensamma företaget till dess att skyldigheterna har fullgjorts.

(5)Styrelsen ska välja sin ordförande för en period av två år. Ordförandens mandat får endast förlängas en gång, efter beslut av styrelsen.

(6)Styrelsen ska hålla sina ordinarie sammanträden minst två gånger per år. Den får hålla extraordinarie sammanträden på begäran av kommissionen eller av en majoritet av de deltagande staterna, eller på den verkställande direktörens begäran i enlighet med artikel 15.5. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande och sammanträdena ska normalt äga rum på den plats där det gemensamma företaget har sitt säte.

Styrelsen är beslutför när kommissionen och minst tre företrädare för de deltagande staterna är närvarande.

Den verkställande direktören ska delta i diskussionerna, såvida inte styrelsen beslutar något annat, men ska inte ha någon rösträtt. Styrelsen får bjuda in andra personer att närvara vid dess sammanträden som observatörer i enskilda fall.

Medlemsstater eller associerade länder som inte är medlemmar i det gemensamma företaget får delta i styrelsen som observatörer. Observatörer ska få alla relevanta handlingar och får ge råd om alla beslut som fattas av styrelsen. Alla sådana observatörer ska vara bundna av de sekretessregler som gäller för styrelseledamöterna.

(7)Medlemmarnas företrädare ska inte vara personligt ansvariga för åtgärder som de vidtar i egenskap av styrelseledamöter.

(8)Styrelsen ska själv anta sin arbetsordning. Den ska omfatta särskilda förfaranden för att fastställa och undvika intressekonflikter och säkerställa konfidentialiteten för känslig information.

(9)Vid diskussioner om ärenden som tillhör kommitténs uppgifter ska ordföranden i den rådgivande gruppen för forskning och innovation och ordföranden i den rådgivande gruppen för infrastruktur ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden som observatörer och delta i överläggningarna utan att ha rösträtt.

Artikel 7

Styrelsens uppgifter

(1)Styrelsen ska ha det övergripande ansvaret för den strategiska inriktningen på det gemensamma företagets verksamhet och ska utöva tillsyn över genomförandet av verksamheterna och säkerställa att principerna om rättvisa och insyn tillämpas korrekt vid fördelningen av offentlig finansiering till deltagare i indirekta åtgärder.

(2)Kommissionen ska i sin styrelseroll sträva efter att säkerställa samordning mellan det gemensamma företagets verksamhet och verksamheter på samma område inom unionens finansieringsprogram för att främja synergieffekter vid fastställande av prioriteringar som omfattas av forskningssamverkan.

(3)Styrelsen ska framför allt utföra följande allmänna administrativa uppgifter inom det gemensamma företaget:

(a)Bedöma, godkänna eller avvisa ansökningar om medlemskap enligt artikel 3.2 i dessa stadgar.

(b)Besluta om avslutande av medlemskap i det gemensamma företaget för en medlem som inte uppfyller sina skyldigheter.

(c)Anta finansiella regler för det gemensamma företaget i enlighet med artikel 11 i denna förordning.

(d)Anta det gemensamma företagets årliga budget, inbegripet motsvarande tjänsteförteckning med uppgifter om antalet tillfälliga tjänster per tjänstegrupp och grad, antalet kontraktsanställda och utstationerade nationella experter uttryckt i heltidsekvivalenter.

(e)Utöva tillsättningsmyndighetsbefogenheter rörande anställda i enlighet med artikel 13.2 i denna förordning.

(f)Utse, entlediga, förlänga mandatperioden för och ge vägledning till den verkställande direktören samt övervaka dennes resultat.

(g)Godkänna organisationsstrukturen för programkontoret på rekommendation av den verkställande direktören.

(h)Anta den fleråriga strategiska plan som avses i artikel 20.1.

(i)Godkänna den årliga verksamhetsrapporten, inbegripet motsvarande utgifter enligt artikel 21.1.

(j)I förekommande fall se till att en intern revisionsmöjlighet inrättas vid det gemensamma företaget på rekommendation av den verkställande direktören.

(k)Fastställa det gemensamma företagets kommunikationspolicy på rekommendation av den verkställande direktören.

(l)Vid behov fastställa genomförandebestämmelser för tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren i enlighet med artikel 13.3 i denna förordning.

(m)Vid behov fastställa bestämmelser om utstationering av nationella experter till det gemensamma företaget och om användning av praktikanter i enlighet med artikel 14.2 i denna förordning.

(n)Bilda rådgivande grupper utöver det gemensamma företagets organ, där så är lämpligt.

(o)Till kommissionen överlämna varje begäran om ändring av denna förordning från medlemmar i det gemensamma företaget, i förekommande fall.

(p)Godkänna mallen till värdtjänstavtalet som ska bifogas handlingarna för förfarandet för val av värdenhet.

(q)Ansvara för alla uppgifter som inte uttryckligen tilldelats ett särskilt organ inom det gemensamma företaget. Sådana uppgifter kan delegeras till något av det gemensamma företagets organ.

(4)Styrelsen ska framför allt utföra följande uppgifter inom det gemensamma företagets operativa verksamhet:

(a)Anta den arbetsplan och motsvarande utgiftsberäkningar som avses i artikel 20.2.

(b)Godkänna att ansökningsomgångar inleds enligt arbetsplanen.

(c)Godkänna förteckningen över verksamheter som valts ut för finansiering baserat på den rangordnade lista som tagits fram av en grupp oberoende experter.

(d)Godkänna att anbudsinfordringar inleds enligt arbetsplanen.

(e)Godkänna förteckningen över anbud som valts ut för finansiering.

(f)Fastställa allmänna och särskilda åtkomstvillkor som bestämmer hur användare från den akademiska världen, offentliga sektorn och industrin kan få åtkomst till det gemensamma företagets infrastruktur, inklusive prissättningen för betaltjänster.

(g)Fastställa åtkomsträtterna avseende unionens andel av åtkomsttiden till de superdatorer i petaskala för vilka det gemensamma företaget tillhandahåller ett ekonomiskt bidrag.

(h)Fastställa åtkomsträtterna avseende unionens andel av åtkomsttiden till superdatorerna i pre-exaskala.

(i)Fastställa avgiftsnivån för kommersiella tjänster enligt artikel 12 i denna förordning och besluta om tilldelningen av åtkomsttid för dessa betaltjänster.

(j)Årligen besluta om användningen av intäkter som genererats genom avgifterna för kommersiella tjänster enligt artikel 12 i denna förordning.

(k)Besluta om eventuell överlåtelse av ägandet till superdatorer i pre-exaskala till en värdenhet, i enlighet med artikel 8.2 i förordningen.

Artikel 8

Utnämning och entledigande av samt förlängning av mandatperioden för den verkställande direktören

(1)Den verkställande direktören ska utnämnas av styrelsen utifrån en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen på grundval av ett öppet och transparent urvalsförfarande. Kommissionen får se till att de andra medlemmarna i det gemensamma företaget företräds i urvalsförfarandet på lämpligt sätt.

Lämplig representation av de andra medlemmarna i det gemensamma företaget får framför allt säkerställas under urvalsförfarandets första urval. För detta ändamål ska de deltagande staterna i samförstånd utnämna en företrädare samt en observatör på styrelsens vägnar.

(2)Den verkställande direktören ska vara medlem av personalen och ska anställas som tillfälligt anställd hos det gemensamma företaget i enlighet med artikel 2 a i anställningsvillkoren.

För ingåendet av den verkställande direktörens avtal ska det gemensamma företaget företrädas av styrelsens ordförande.

(3)Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara tre år. Vid utgången av den perioden ska kommissionen, om så är lämpligt i samråd med de deltagande staterna och de privata medlemmarna, bedöma den verkställande direktörens arbete och det gemensamma företaget framtida uppgifter och utmaningar.

(4)Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av den bedömning som avses i punkt 3, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång för en period av högst fyra år.

(5)En verkställande direktör vars mandatperiod har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet av den sammantagna mandatperioden.

(6)Den verkställande direktören får endast avsättas från sin tjänst på beslut av styrelsen efter ett förslag från kommissionen, i erforderliga fall i samråd med de deltagande staterna och de privata medlemmarna.

Artikel 9

Den verkställande direktörens uppgifter

(1)Den verkställande direktören ska leda det gemensamma företagets löpande verksamhet i enlighet med styrelsens beslut.

(2)Den verkställande direktören ska juridiskt företräda det gemensamma företaget. Den verkställande direktören ska vara ansvarig inför styrelsen och i sin tjänsteutövning vara fullständigt oberoende inom ramen för sina befogenheter.

(3)Den verkställande direktören ska genomföra det gemensamma företagets budget.

(4)Den verkställande direktören ska i synnerhet utföra följande uppgifter på ett oberoende sätt:

(a)Sammanställa och lämna in utkastet till den fleråriga strategiska planen till styrelsen för godkännande, och den ska omfatta den fleråriga strategiska forsknings- och innovationsagenda som föreslås av den rådgivande industri- och vetenskapsnämnden och de fleråriga budgetplanerna från de deltagande staterna och kommissionen.

(b)För antagande av styrelsen utarbeta och lämna in ett förslag till årlig budget, inbegripet tillhörande tjänsteförteckning med uppgift om antalet tillfälliga tjänster i varje lönegrad och tjänstegrupp och antalet kontraktsanställda och utstationerade nationella experter, uttryckt i heltidsekvivalenter.

(c)Utarbeta och lämna in utkastet till årlig arbetsplan till styrelsen för godkännande. Arbetsplanen ska innehålla omfattningen av de ansökningsomgångar och anbudsinfordringar som krävs för att genomföra forsknings- och innovationsverksamhetsplanen och upphandlingsplanerna enligt förslag från den rådgivande industri- och vetenskapsnämnden och motsvarande utgiftsberäkningar enligt förslagen från de deltagande staterna och kommissionen.

(d)Lägga fram årsbokslutet för styrelsen för synpunkter.

(e)Utarbeta den årliga verksamhetsrapporten, inbegripet uppgifter om tillhörande utgifter, och överlämna den till styrelsen för godkännande.

(f)Underteckna enskilda bidragsöverenskommelser, bidragsbeslut och kontrakt.

(g)Underteckna upphandlingskontrakt.

(h)Övervaka driften av de superdatorer i petaskala och pre-exaskala som ägs eller finansieras av det gemensamma företaget (inklusive fördelningen av åtkomsttider, iakttagande av åtkomsträtterna för användare från den akademiska världen och industrin samt kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls).

(i)Genomföra det gemensamma företagets kommunikationspolicy.

(j)Organisera, leda och övervaka verksamheten och personalen vid det gemensamma företaget inom ramen för de gränser som sätts genom styrelsens delegering i enlighet med artikel 13.2 i denna förordning.

(k)Fastställa ett ändamålsenligt och effektivt internt kontrollsystem, säkerställa dess funktionssätt och rapportera alla betydande ändringar av det till styrelsen.

(l)Säkerställa att riskbedömning och riskhantering görs.

(m)Vidta eventuella ytterligare åtgärder som krävs för att bedöma hur det gemensamma företaget uppfyller sina mål enligt artikel 3 i denna förordning.

(n)Utföra alla andra uppgifter som styrelsen anförtrott eller delegerat till den verkställande direktören.

(5)Den verkställande direktören ska inrätta ett programkontor som på hans eller hennes ansvar ska genomföra alla de stöduppgifter som följer av denna förordning. Programkontoret ska bestå av de anställda vid det gemensamma företaget, och ska särskilt utföra följande uppgifter:

(a)Tillhandahålla stöd för upprättande och förvaltning av ett lämpligt redovisningssystem i enlighet med de finansiella regler som avses i artikel 11 i denna förordning.

(b)Hantera ansökningsomgångar i enlighet med arbetsplanen och administrera bidragsavtal och bidragsbeslut.

(c)Hantera anbudsinfordringar i enlighet med arbetsplanen och administrera avtalen.

(d)Hantera förfarandet för val av värdenhet och administrera besluten.

(e)Ge det gemensamma företagets medlemmar och andra organ all information och allt stöd som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter samt tillgodose deras specifika önskemål.

(f)Fungera som sekretariat för organen inom det gemensamma företaget och ge stöd till rådgivande grupper som inrättas av styrelsen.

Artikel 10

Den rådgivande industri- och vetenskapsnämndens sammansättning

(1)Den rådgivande industri- och vetenskapsnämnden ska bestå av en rådgivande grupp för forskning och innovation och en rådgivande grupp för infrastruktur.

(2)Den rådgivande gruppen för forskning och innovation ska ha högst tolv medlemmar, varav högst sex ska utses av de privata medlemmarna och högst sex av styrelsen. Styrelsen ska fastställa de särskilda kriterierna och det särskilda urvalsförfarandet för de medlemmar som den utser.

(3)Den rådgivande gruppen för infrastruktur ska ha högst tolv medlemmar. Styrelsen ska fastställa de särskilda kriterierna och det särskilda urvalsförfarandet och ska utse dess medlemmar. Endast personer utan intressekonflikter får bli medlemmar.

Artikel 11

Funktionssätt för den rådgivande gruppen för forskning och innovation

(1)Den rådgivande gruppen för forskning och innovation ska sammanträda minst två gånger per år.

(2)Den rådgivande gruppen för forskning och innovation får utse arbetsgrupper som vid behov ska samordnas av en eller flera medlemmar.

(3)Den rådgivande gruppen för forskning och innovation ska välja sin ordförande.

(4)Den rådgivande gruppen för forskning och innovation ska anta sin arbetsordning och även utse de ingående enheter som ska företräda den rådgivande gruppen och fastställa längden på deras mandatperiod.

Artikel 12

Funktionssätt för den rådgivande gruppen för infrastruktur

(1)Den rådgivande gruppen för infrastruktur ska sammanträda minst två gånger per år.

(2)Den rådgivande gruppen för infrastruktur får vid behov utse arbetsgrupper som ska samordnas av en eller flera medlemmar.

(3)Den rådgivande gruppen för infrastruktur ska välja sin ordförande.

(4)Den rådgivande gruppen för infrastruktur ska anta sin arbetsordning och utse de ingående enheter som ska företräda den rådgivande gruppen och fastställa längden på deras mandatperiod.

Artikel 13

Uppgifter för den rådgivande gruppen för forskning och innovation

Den rådgivande gruppen för forskning och innovation ska ha följande uppgifter:

(a)Upprätta och regelbundet uppdatera det utkast till flerårig strategisk forsknings- och innovationsagenda som avses i artikel 20 för att uppnå det gemensamma företagets mål enligt artikel 3 i denna förordning. Detta utkast till flerårig strategisk forsknings- och innovationsagenda bör innehålla forsknings- och innovationsprioriteringar för utvecklingen och införandet av teknik och nyckelkompetenser för högpresterande datorsystem inom olika tillämpningsområden, vilket kommer att stärka Europas konkurrenskraft och bidra till att skapa nya marknader och samhällstillämpningar. Agendan bör ses över regelbundet mot bakgrund av utvecklingen av de vetenskapliga och industriella behoven i Europa.

(b)Överlämna utkastet till flerårig strategisk forsknings- och innovationsagenda till den verkställande direktören som underlag för arbetsplanen inom de tidsfrister som styrelsen fastställt.

(c)Anordna offentliga samråd som är öppna för alla offentliga och privata intressenter på området högpresterande datorsystem, för att informera dem och samla in synpunkter på utkastet till flerårig strategisk forsknings- och innovationsagenda och förslaget till forsknings- och innovationsverksamhetsplan för ett visst år.

Artikel 14

Uppgifter för den rådgivande gruppen för infrastruktur

(1)Den rådgivande gruppen för infrastruktur ska lämna råd till styrelsen om förvärvet och driften av det gemensamma företagets superdatorer i pre-exaskala. Den ska göra följande:

(a)Upprätta och regelbundet uppdatera utkastet till flerårig strategisk agenda för förvärv och drift av superdatorer i pre-exaskala enligt artikel 20 för att uppnå det gemensamma företagets mål enligt artikel 3 i denna förordning. Detta utkast till flerårig strategisk plan bör innefatta specifikationerna för val av värdenheter och planerna för förvärv av infrastruktur. När det gäller dessa ska planen identifiera nödvändiga kapacitetsökningar, typer av tillämpningar och användargrupper att hantera samt systemarkitekturer och integreringen med nationella infrastrukturer för högpresterande datorsystem.

(b)Överlämna utkastet till flerårig strategisk agenda till den verkställande direktören inför förvärvet och driften av superdatorer i pre-exaskala, som underlag för de förfaranden som avses i artikel 1 0 inom de tidsfrister som styrelsen fastställt.

(c)Anordna offentliga samråd som är öppna för alla offentliga och privata intressenter på området högpresterande datorsystem, för att informera dem och samla in synpunkter på utkastet till flerårig strategisk agenda för förvärv och drift av superdatorer i pre-exaskala och tillhörande verksamhetsplan för ett visst år.

Artikel 15

Finansieringskällor

(1)Det gemensamma företaget ska finansieras gemensamt av medlemmarna genom finansiella bidrag som betalas ut i delbetalningar och naturabidrag enligt punkterna 2 och 3.

(2)Det gemensamma företagets administrativa kostnader får inte överstiga 22 000 000 EUR och de ska täckas av de finansiella bidrag som avses i artiklarna 4.1, 5.1 och 5.2 i denna förordning.

Om en del av bidraget för administrativa kostnader inte används, får det göras tillgängligt för att täcka det gemensamma företagets driftskostnader.

(3)Det gemensamma företagets driftskostnader ska täckas genom

(a)unionens finansiella bidrag,

(b)finansiella bidrag från de deltagande staterna i det gemensamma företaget,

(c)finansiella bidrag från deltagande stater till värdenhetens driftskostnader,

(d)de deltagande staternas naturabidrag, som omfattar värdenheternas utgifter för driftskostnaderna för de superdatorer i pre-exaskala som ägs av det gemensamma företaget, med avdrag för bidragen från det gemensamma företaget och alla andra unionsbidrag till dessa kostnader,

(e)de deltagande staternas naturabidrag, som omfattar superdatorcentrens utgifter för medfinansieringen av superdatorerna i petaskala, med avdrag för bidragen från det gemensamma företaget och alla andra unionsbidrag till dessa kostnader, och

(f)naturabidrag från de privata medlemmarna, eller deras ingående och anknutna enheter, som omfattar deras utgifter i samband med genomförandet av åtgärder, med avdrag för bidragen från det gemensamma företaget och alla andra unionsbidrag till dessa kostnader.

(4)Resurserna i det gemensamma företaget budget ska utgöras av följande bidrag:

(a)Medlemmarnas finansiella bidrag till de administrativa kostnaderna.

(b)Medlemmarnas finansiella bidrag till driftskostnaderna.

(c)Det gemensamma företagets eventuella egna inkomster.

(d)Andra finansiella bidrag, medel och inkomster.

Alla räntor på de bidrag som betalas till det gemensamma företaget ska betraktas som företagets inkomster.

(5)Om någon medlem i det gemensamma företaget inte uppfyller sina åtaganden i fråga om det finansiella bidraget, ska den verkställande direktören dokumentera detta skriftligen och fastställa en rimlig tidsfrist för att åtgärda detta. Om situationen inte åtgärdas inom tidsfristen ska, den verkställande direktören sammankalla ett möte med styrelsen för att avgöra om den berörda medlemmens medlemskap ska sägas upp eller om det ska vidtas några andra åtgärder tills medlemmens skyldigheter har fullgjorts. Den försumliga medlemmens rösträtt ska upphävas till dess att åtagandet uppfyllts.

(6)Resurserna och verksamheterna inom det gemensamma företaget ska användas för att uppnå de mål som anges i artikel 3 i denna förordning.

(7)Det gemensamma företaget ska äga alla tillgångar som det genererat eller som överförts till företaget för uppnåendet av dess mål enligt artikel 3 i denna förordning. Detta ska inte innefatta de superdatorer för vilka det gemensamma företaget kan ha överlåtit ägandet till en värdenhet i enlighet med artikel 8 i denna förordning.

(8)Med undantag av om det gemensamma företaget avvecklas ska det inte göras några utbetalningar till medlemmarna i det gemensamma företaget i samband med ett eventuellt ekonomiskt överskott.

Artikel 16

Bidrag från deltagande stater

(1)De deltagande staterna ska ge det gemensamma företaget i uppdrag att förvalta deras finansiella bidrag till det gemensamma företaget.

(2)När de deltagande staterna lämnar sitt finansiella bidrag till det gemensamma företaget ska de inkludera en uppdelning där den deltagande staten specificerar bidraget för

(a)förvärv av superdatorer,

(b)drift av superdatorer, och

(c)annan verksamhet som ska finansieras av det gemensamma företaget. 

(3)Styrelsen ska fastställa de närmare villkoren för de deltagande staternas finansiella bidrag till det gemensamma företaget.

Artikel 17

Finansiella åtaganden

Det gemensamma företagets finansiella åtaganden får inte överstiga beloppet för de ekonomiska resurser som finns tillgängliga eller som medlemmarna ska betala till dess budget.

Artikel 18

Räkenskapsår

Budgetåret ska börja den 1 januari och sluta den 31 december.

Artikel 19

Operativ och finansiell planering

(1)Den fleråriga strategiska planen ska specificera strategin och planerna för att uppnå de mål för det gemensamma företaget som fastställs i artikel 3 i denna förordning Den fleråriga strategiska planen ska omfatta den fleråriga strategiska forsknings- och innovationsagendan och en flerårig strategisk agenda för förvärv av superdatorer från den rådgivande industri- och vetenskapsnämnden och de fleråriga budgetplanerna från de deltagande staterna och kommissionen.

(2)Den verkställande direktören ska till styrelsen överlämna ett förslag till årlig eller flerårig arbetsplan för godkännande, och denna ska omfatta en forsknings- och innovationsverksamhetsplan, en upphandlingsplan, de administrativa verksamheterna och motsvarande utgiftsberäkningar.

(3)Arbetsplanen ska antas före utgången av det år som föregår genomförandet. Den ska vara allmänt tillgänglig.

(4)Den verkställande direktören ska utarbeta ett förslag till årlig budget för det efterföljande året och överlämna det till styrelsen för antagande.

(5)Den årliga budgeten för ett år ska antas av styrelsen före utgången av det föregående året.

(6)Den årliga budgeten ska anpassas för att ta hänsyn till det finansiella bidrag från unionen som anges i unionens budget.

Artikel 20

Operativ och finansiell rapportering

(1)Den verkställande direktören ska varje år rapportera till styrelsen om utförandet av sina uppgifter i enlighet med de finansiella reglerna för det gemensamma företaget.

Inom två månader efter räkenskapsårets avslutande ska den verkställande direktören för godkännande av styrelsen lägga fram en årlig verksamhetsrapport om det gemensamma företagets resultat under det föregående kalenderåret, särskilt i förhållande till arbetsplanen för det året. Den årliga verksamhetsrapporten ska bland annat innehålla upplysningar om följande:

(a)Forskning och innovation som bedrivits och andra åtgärder som vidtagits, med tillhörande utgifter.

(b)Förvärv och drift av infrastruktur, inklusive infrastrukturanvändning och infrastrukturåtkomst, inklusive de åtkomsttider som faktiskt utnyttjats av varje deltagande stat.

(c)De förslag och anbud som lämnats in, inbegripet en uppdelning efter typ av deltagare, däribland små och medelstora företag, samt efter land.

(d)De förslag som valts ut för finansiering, uppdelade efter typ av deltagare, däribland små och medelstora företag, samt efter land och med uppgift om det gemensamma företagets bidrag till enskilda deltagare och åtgärder.

(e)De anbud som valts ut för finansiering, uppdelade efter typ av uppdragstagare, däribland små och medelstora företag, samt efter land och med uppgift om det gemensamma företagets bidrag till enskilda uppdragstagare och upphandlingsåtgärder.

(f)Resultatet av upphandlingsverksamheten.

(g)Framsteg i riktning mot uppnående av målen i artikel 3 i denna förordning och förslag till fortsatt nödvändigt arbete för att nå dessa mål.

(2)Efter styrelsens godkännande ska den årliga verksamhetsrapporten offentliggöras.

(3)Senast den 1 mars efter utgången av varje räkenskapsår ska det gemensamma företagets räkenskapsförare översända de preliminära redovisningarna till kommissionens räkenskapsförare och revisionsrätten.

Senast den 31 mars efter respektive budgetårs utgång ska det gemensamma företaget översända rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten.

När revisionsrättens iakttagelser i fråga om det gemensamma företagets preliminära redovisningar enligt bestämmelserna i artikel 148 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 inkommit, ska räkenskapsföraren för det gemensamma företaget upprätta det gemensamma företagets slutliga redovisningar, som den verkställande direktören ska överlämna till styrelsen för yttrande.

Styrelsen ska yttra sig om det gemensamma företagets slutliga redovisningar.

Senast den 1 juli efter påföljande budgetårs utgång ska den verkställande direktören översända de slutliga redovisningarna, tillsammans med styrelsens yttrande, till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

De slutliga redovisningarna ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast den 15 november det påföljande budgetåret.

Den verkställande direktören ska senast den 30 september lämna ett svar till revisionsrätten på de iakttagelser som denna lämnat inom ramen för sin årliga rapport. Den verkställande direktören ska också överlämna det svaret till styrelsen.

Den verkställande direktören ska på Europaparlamentets begäran för Europaparlamentet lägga fram alla uppgifter som behövs för att förfarandet för ansvarsfrihet för det berörda budgetåret ska fungera väl, i enlighet med artikel 165.3 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Artikel 21

Internrevision

Kommissionens internrevisor bör utöva samma befogenheter över det gemensamma företaget som de som utövas när det gäller kommissionen.

Artikel 22

Medlemmarnas ansvar och försäkring

(1)Det finansiella ansvar som medlemmarna i det gemensamma företaget har för det gemensamma företagets skulder ska vara begränsat till det bidrag som de redan har gjort för de administrativa kostnaderna.

(2)Det gemensamma företaget ska teckna och vidmakthålla lämpliga försäkringar.

Artikel 23

Intressekonflikt

(1)Det gemensamma företaget, dess organ och dess anställda ska undvika alla intressekonflikter under sin verksamhet.

(2)Det gemensamma företagets styrelse ska anta bestämmelser för att förebygga och hantera intressekonflikter som uppstår i fråga om företagets medlemmar, organ och anställda. Dessa bestämmelser ska omfatta bestämmelser om undvikande av intressekonflikter bland företrädarna för de medlemmar som ingår i styrelsen.

Artikel 24

Likvidation

(3)Det gemensamma företaget ska avvecklas vid slutet av den period som fastställs i artikel 1 i denna förordning.

(4)Utöver punkt 1 ska avvecklingsförfarandet inledas automatiskt om unionen drar sig ur det gemensamma företaget.

(5)För genomförande av det gemensamma företagets avveckling ska styrelsen utse en eller flera förvaltare, som ska följa styrelsens beslut.

(6)När det gemensamma företaget avvecklas ska dess tillgångar användas för att täcka dess skulder samt utgifterna i samband med avvecklingen. De superdatorer som ägs av det gemensamma företaget ska överlåtas till respektive värdenhet. Värdenheten ska till det gemensamma företaget betala restvärdet för de superdatorer som överlåts. Ett eventuellt överskott ska fördelas mellan medlemmarna vid tidpunkten för avvecklingen i förhållande till deras finansiella bidrag till det gemensamma företaget. Eventuellt överskott som tilldelas unionen ska återföras till unionens budget. De superdatorer som tillhör det gemensamma företaget och som placerats hos en värdenhet ska överlåtas till värdenheten. I sådana fall ska värdenheten till det gemensamma företaget betala restvärdet för de superdatorer som överlåts.

(7)Ett ad hoc-förfarande ska inrättas för att säkerställa lämplig förvaltning av eventuella avtal som ingåtts eller beslut som antagits av det gemensamma företaget samt alla upphandlingskontrakt med längre varaktighet än det gemensamma företaget.

Top