EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018JC0029

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det partnerskapsråd som inrättats genom det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, vad gäller antagandet av beslut om arbetsordningarna för partnerskapsrådet, partnerskapskommittén och specialiserade underkommittéer eller andra organ

JOIN/2018/29 final

Bryssel den 29.11.2018

JOIN(2018) 29 final

2018/0395(NLE)

Gemensamt förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det partnerskapsråd som inrättats genom det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, vad gäller antagandet av beslut om arbetsordningarna för partnerskapsrådet, partnerskapskommittén och specialiserade underkommittéer eller andra organ


MOTIVERING

1.FRÅGA SOM BEHANDLAS I FÖRSLAGET

Detta förslag avser ett beslut om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i det partnerskapsråd som inrättats genom det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan EU och Armenien (nedan kallat avtalet) i samband med antagandet av partnerskapsrådets och partnerskapskommitténs arbetsordningar och inrättandet av underkommittéer och andra organ.

2.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

2.1. Det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan EU och Armenien

Avtalet syftar till att stärka det omfattande politiska och ekonomiska partnerskapet och samarbetet mellan EU och Armenien, på grundval av gemensamma värderingar och nära förbindelser, bland annat genom att öka Republiken Armeniens deltagande i Europeiska unionens politik, program och byråer. Det skapar en stark ram som gynnar förstärkt politisk dialog på alla områden av gemensamt intresse och främjar utvecklingen av nära politiska förbindelser.

I avtalet fastställs allmänna principer och mål för förbindelserna mellan EU och Armenien och en institutionell struktur för genomförande av avtalet skapas.

Avtalet har tillämpats från den [1 juni 2018].

2.2. Partnerskapsrådet

Partnerskapsrådet inrättas genom artikel 362 i avtalet. Rådet ska övervaka och regelbundet se över genomförandet av avtalet.

Partnerskapsrådet ska bestå av företrädare för parterna på ministernivå och sammanträda regelbundet, åtminstone en gång per år, och när omständigheterna så kräver. Partnerskapsrådet får sammanträda i alla konstellationer, efter överenskommelse. Det antar sin egen arbetsordning.

Partnerskapsrådet fattar beslut inom ramen för avtalet i de fall som föreskrivs i avtalet. Besluten är bindande för parterna, som ska vidta lämpliga åtgärder för att genomföra dem. Partnerskapsrådet får även avge rekommendationer. Det ska anta sina beslut och rekommendationer genom överenskommelse mellan parterna, med hänsyn till deras respektive interna förfaranden.

2.3. Partnerskapskommittén

Partnerskapskommittén inrättas genom artikel 363 i avtalet. Den biträder partnerskapsrådet vid fullgörandet av dess uppgifter och utövandet av dess funktioner och förbereder partnerskapsrådets sammanträden.

Partnerskapskommittén har befogenhet att anta beslut på de områden där partnerskapsrådet delegerat befogenheter till den i de fall som föreskrivs i avtalet. Dessa beslut är bindande för parterna, som ska vidta lämpliga åtgärder för att genomföra dem. Partnerskapskommittén antar sina beslut genom överenskommelse mellan parterna, med hänsyn till deras respektive interna förfaranden.

Partnerskapskommittén består av företrädare för båda parterna, som i princip ska representera högre officiell nivå. Ordförandeskapet innehas växelvis av en företrädare för EU respektive en företrädare för Republiken Armenien. Den sammanträder normalt minst en gång om året. Dess arbetsordning antas av partnerskapsrådet.

2.4. Akt som planeras av partnerskapsrådet

Partnerskapsrådet ska anta ett beslut om sin egen arbetsordning och partnerskapskommitténs samt om inrättande av underkommittéer och andra organ.

Syftet med den planerade akten är att, i enlighet med artiklarna 362.4 och 363.4 i avtalet, anta arbetsordningarna för gemensamma rådets och gemensamma kommitténs funktionssätt, och inrätta underkommittéer och andra organ för att möjliggöra avtalets genomförande.

3.DEN STÅNDPUNKT SOM SKA INTAS PÅ UNIONENS VÄGNAR

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar bör göra det möjligt att anta partnerskapsrådets och partnerskapskommitténs arbetsordningar.

4.RÄTTSLIG GRUND

4.1. Förfarandemässig rättslig grund

4.1.1. Principer

I artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) föreskrivs att beslut ska antas ”om fastställande av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i ett organ som inrättas genom ett avtal, om detta organ ska anta akter med rättslig verkan, med undantag av sådana akter som kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram”.

Begreppet akter med rättslig verkan omfattar akter som har rättslig verkan med stöd av de regler i internationell rätt som tillämpas på organet i fråga. Det omfattar även instrument som inte har bindande verkan enligt internationell rätt, men som är ”ägnade att på ett avgörande sätt påverka innehållet i de bestämmelser som antas av unionslagstiftaren” 1 .

4.1.2.Tillämpning i det aktuella fallet

Partnerskapsrådet och partnerskapskommittén är organ som inrättats genom avtalet.

Akterna i bilagan till detta beslut utgör akter med rättslig verkan, eftersom partnerskapsrådet i enlighet med artikel 362.6 i avtalet har befogenhet att fatta beslut som är bindande för parterna. Akterna varken kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram.

Den förfarandemässiga rättsliga grunden för det föreslagna beslutet är därför artikel 218.9 i EUF-fördraget.

4.2. Materiell rättslig grund

Principer

Den materiella rättsliga grunden för ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget är främst beroende av syftet med och innehållet i den planerade akt avseende vilken en ståndpunkt antas på unionens vägnar. Om den planerade akten har två syften eller två beståndsdelar av vilka det ena syftet eller den ena beståndsdelen kan identifieras som det eller den huvudsakliga, medan det eller den andra endast är av underordnad betydelse, måste det beslut som antas enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget ha en enda materiell rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till det huvudsakliga eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller avgörande beståndsdelen.

Vad gäller en planerad akt som samtidigt har flera syften eller beståndsdelar, vilka är oskiljaktigt förbundna med varandra utan att det eller den ena är av underordnad betydelse i förhållande till det eller den andra, måste den materiella rättsliga grunden för ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget undantagsvis inbegripa de däremot svarande olika rättsliga grunderna.

5.SLUTSATS

Mot ovanstående bakgrund bör den rättsliga grunden för det föreslagna beslutet vara artikel 37 i EU-fördraget samt artiklarna 91, 100.2, 207 och 209 i EUF-fördraget jämförda med artikel 218.9 i EUF-fördraget.

2018/0395 (NLE)

Gemensamt förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det partnerskapsråd som inrättats genom det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, vad gäller antagandet av beslut om arbetsordningarna för partnerskapsrådet, partnerskapskommittén och specialiserade underkommittéer eller andra organ

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 37,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91, 100.2, 207 och 209 jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av förslaget från Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)Det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (nedan kallat avtalet) 2 , undertecknades i Bryssel den 24 november 2017 och tillämpas provisoriskt från och med den 1 juni 2018.

(2)Genom artiklarna 362 och 363 i avtalet inrättas ett partnerskapsråd och en partnerskapspkommitté för att underlätta avtalets tillämpning.

(3)Enligt artikel 362.4 i avtalet ska partnerskapsrådet anta sin arbetsordning och enligt artikel 363.4 i avtalet ska partnerskapsrådet i sin arbetsordning fastställa partnerskapskommitténs uppgifter och funktionssätt.

(4)För att säkerställa ett effektivt genomförande av avtalet, bör arbetsordningarna för partnerskapsrådet och partnerskapskommittén antas.

(5)Enligt artikel 364.2 i avtalet får partnerskapsrådet besluta att inrätta underkommittéer eller andra organ inom särskilda områden som kan biträda det i utförandet av dess uppgifter. Det föreskrivs vidare att partnerskapsrådet i sin arbetsordning ska fastställa sådana kommittéers och organs sammansättning, uppgifter och funktionssätt.

(6)Partnerskapsrådet ska, under sin/sitt [...] session/sammanträde den [datum], anta arbetsordningarna för partnerskapsrådet, partnerskapskommittén och specialiserade underkommittéer eller andra organ.

(7)Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i partnerskapsrådet, eftersom dess beslut om arbetsordningarna för partnerskapsrådet, partnerskapskommittén och specialiserade underkommittéer eller andra organ, och om inrättandet av underkommittéer, kommer att vara bindande för unionen.

(8)Unionens ståndpunkt i partnerskapsrådet bör följaktligen grundas på de bifogade utkasten i bilagan till arbetsordningar för partnerskapsrådet och partnerskapskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i partnerskapsrådet EU–Armenien vad gäller arbetsordningarna för partnerskapsrådet, partnerskapskommittén och specialiserade underkommittéer, även för underkommittén för geografiska beteckningar 3 eller andra organ, och vad gäller inrättandet av underkommittéer, ska baseras på partnerskapsrådets utkast till akter som bifogas detta beslut. Smärre ändringar i utkastet till beslut kan godtas utan något nytt beslut av rådet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den [...].

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    Mål C-399/12 Tyskland mot rådet (OIV), ECLI: EU: C: 2014:2258, punkterna 61–64.
(2)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1532441113638&uri=CELEX:22018A0126(01)
(3)    Den underkommitté för geografiska beteckningar som inrättades genom artikel 240 i avtalet ansvarar för att anta sin egen arbetsordning.
Top

Bryssel den 29.11.2018

JOIN(2018) 29 final

Gemensamt förslag till

BILAGOR

till

Rådets beslut

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det partnerskapsråd som inrättats genom det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, vad gäller antagandet av beslut om arbetsordningarna för partnerskapsrådet, partnerskapskommittén och specialiserade underkommittéer eller andra organ


BILAGA I

BESLUT nr ……från partnerskapsrådet EU-
REPUBLIKEN ARMENIEN

om

Antagande av dess arbetsordning samt av arbetsordningen för partnerskapskommittén,
underkommittéer och andra organ

PARTNERSKAPSRÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (nedan kallat avtalet), undertecknat i Bryssel den 24 november 2017, och

av följande skäl:

(1)Enligt artikel 385 i avtalet ska delar av avtalet tillämpas provisoriskt.

(2)Enligt artikel 362.4 i avtalet ska partnerskapsrådet anta sin arbetsordning.

(3)Enligt artikel 363.4 i avtalet ska partnerskapsrådet i sin arbetsordning fastställa partnerskapskommitténs uppgifter och funktionssätt.

(4)Enligt artikel 364.2 i avtalet får partnerskapsrådet besluta att inrätta underkommittéer och organ inom särskilda områden som är nödvändiga för genomförandet av avtalet och ska fastställa deras sammansättning, uppgifter och funktionssätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Härmed antas partnerskapsrådets arbetsordning samt arbetsordningen för partnerskapskommittén, underkommittéerna och andra organ, vilka anges i bilagorna A, B och C.

Artikel 2

Härmed inrättas de i bilagan förtecknade underkommittéerna.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i... den XXXX,

   På partnerskapsrådets vägnar    
   Ordförande

BILAGA A

PARTNERSKAPSRÅDETS ARBETSORDNING

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1.Det partnerskapsråd som inrättats i enlighet med artikel 362.1 i avtalet ska fullgöra sina uppgifter i enlighet med artikel 362 i avtalet.

2.Enligt artikel 362.2 i avtalet ska partnerskapsrådet bestå av företrädare för parterna på ministernivå och sammanträda regelbundet, åtminstone en gång per år, och när omständigheterna så kräver. Vid sammansättningen av partnerskapsrådet ska hänsyn tas till de frågor som ska tas upp vid ett visst sammanträde.

3.Enligt artikel 362.6 i avtalet och för att målen i avtalet ska uppnås, ska partnerskapsrådet ha befogenhet att fatta beslut som omfattas av detta avtal i de fall som föreskrivs i avtalet. Besluten ska vara bindande för parterna, som ska vidta lämpliga åtgärder för att genomföra dem. Partnerskapsrådet får även avge rekommendationer. Det ska anta sina beslut och rekommendationer genom överenskommelse mellan parterna, med vederbörlig hänsyn till parternas respektive interna förfaranden.

4.När arbetsordningen tillämpas ska begreppet ”parterna” förstås i enlighet med definitionen i artikel 382 i avtalet.

Artikel 2

Ordförandeskap

Parterna ska turas om att inneha ordförandeskapet i partnerskapsrådet. Den första perioden ska löpa från och med dagen för partnerskapsrådets första sammanträde till och med den 31 december samma år. EU ska vara ordförande för det första partnerskapsrådet.

Artikel 3

Sammanträden

1.Partnerskapsrådet ska sammanträda en gång per år och när omständigheterna så kräver, efter överenskommelse mellan parterna. Såvida inte parterna kommer överens om något annat, ska partnerskapsrådets sammanträden hållas på den plats där Europeiska unionens råd vanligtvis sammanträder.

2.Varje sammanträde i partnerskapsrådet ska hållas på en dag som parterna överenskommit.

3.Partnerskapsrådets sammanträden ska sammankallas gemensamt av partnerskapsrådets båda sekreterare i samförstånd med partnerskapsrådets ordförande senast 30 kalenderdagar före sammanträdet.

Artikel 4

Företrädare

1.Företrädarna för parterna i partnerskapsrådet får närvara vid sammanträdena eller delegera andra tjänsteman som ska utöva alla rättigheter på företrädarens vägnar.

2.Före sammanträdet ska namnet på den delegerade tjänstemannen meddelas skriftligen till ordföranden i partnerskapsrådet.

Artikel 5

Delegationer

1.Parternas företrädare i partnerskapsrådet får åtföljas av tjänstemän. Före varje sammanträde ska partnerskapsrådets ordförande, via partnerskapsrådets sekretariat, underrättas om den planerade sammansättningen av vardera partens delegation.

2.Partnerskapsrådet får, efter överenskommelse mellan parterna, bjuda in företrädare för andra organ inom parterna eller oberoende experter på ett område att närvara vid dess sammanträden som observatörer eller för att lämna upplysningar i särskilda frågor. Parterna ska komma överens om villkoren för dessa observatörers närvaro vid sammanträdena.

Artikel 6

Sekretariat

En tjänsteman vid Europeiska unionens råds generalsekretariat och en tjänsteman från Republiken Armeniens utrikesministerium ska gemensamt fungera som partnerskapsrådets sekreterare.

Artikel 7

Korrespondens

1.Korrespondens till partnerskapsrådet ska skickas till antingen unionens eller Republiken Armeniens sekreterare, som ska informera den andra partens sekreterare.

2.Partnerskapsrådets sekreterare ska säkerställa att korrespondensen vidarebefordras till partnerskapsrådets ordförande, till ordföranden för den andra parten delegation och, i tillämpliga fall, sänds ut till företrädarna för partnerskapsrådets parter.

3.Meddelanden från ordföranden ska på ordförandens vägnar skickas av sekreterarna till mottagarna. Sådana meddelanden ska i tillämpliga fall skickas till företrädarna för partnerskapsrådets parter.

Artikel 8

Sekretess

Om inget annat beslutas av parterna ska partnerskapsrådets sammanträden äga rum bakom lyckta dörrar. Om en part överlämnar information till partnerskapsrådet som anges vara konfidentiell, ska den andra parten behandla informationen som sådan.

Artikel 9

Dagordning för sammanträdena

1.Partnerskapsrådets ordförande ska upprätta en preliminär dagordning för varje sammanträde i partnerskapsrådet. Partnerskapsrådets sekreterare ska skicka dagordningen till de mottagare som anges i artikel 7 senast 20 kalenderdagar före sammanträdet.

2.Den preliminära dagordningen ska innehålla de punkter för vilka en begäran om upptagande på dagordningen kommit ordföranden tillhanda senast 21 kalenderdagar före sammanträdet. Sådana punkter får dock föras upp på den preliminära dagordningen endast om underlag har överlämnats till sekreterarna före den dag då dagordningen avsändes.

3.Partnerskapsrådet ska anta dagordningen i början av varje sammanträde. Andra punkter än de som tagits upp på den preliminära dagordningen får läggas till på dagordningen om parternas företrädare är överens om det.

4.Ordföranden får, i samråd med parternas företrädare, förkorta tidsfristerna i punkt 1 för att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Artikel 10

Protokoll

1.Partnerskapsrådets sekreterare ska gemensamt upprätta ett utkast till protokoll från varje sammanträde.

2.Protokollet ska som regel för varje punkt på dagordningen innehålla uppgifter om

(a)de handlingar som förelagts partnerskapsrådet,

(b)de uttalanden som en företrädare för partnerskapsrådets parter begärt ska tas till protokollet, och

(c)de frågor parterna enats om, t.ex. antagna beslut, uttalanden man enats om och antagna slutsatser.

3.Utkastet till protokoll ska föreläggas partnerskapsrådet för godkännande. Partnerskapsrådet ska godkänna detta utkast till protokoll vid nästa sammanträde. Alternativt kan detta utkast till protokoll godkännas skriftligen.

Artikel 11

Beslut och rekommendationer

1.Enligt artikel 362.6 i avtalet ska partnerskapsrådet fatta beslut och avge rekommendationer i samförstånd mellan delegationerna, efter det att de respektive interna förfarandena har slutförts.

2.Partnerskapsrådet får också anta beslut eller utfärda rekommendationer genom skriftligt förfarande, om parternas företrädare är överens om det. För detta ändamål ska utkastet till beslut eller rekommendation skickas skriftligen av partnerskapsrådets ordförande till parternas företrädare i enlighet med artikel 7 senast 21 kalenderdagar innan sammanträdet ska äga rum. Parternas företrädare i partnerskapsrådet ska tillkännage alla reservationer eller ändringar de önskar göra inom den tidsfristen. Ordföranden får i samråd med parterna förkorta tidsfristen med hänsyn till omständigheterna i enskilda fall.

3.Partnerskapsrådet får, i enlighet med artikel 362.6 i avtalet, fatta ”Beslut” eller utfärda ”Rekommendationer”, följda av ett löpnummer, datum för antagandet och en beskrivning av ämnet. Dessa beslut och rekommendationer ska undertecknas av ordföranden och bestyrkas av partnerskapsrådets sekreterare. Dessa beslut och rekommendationer ska skickas i enlighet med artikel 7 i denna arbetsordning. Varje part får besluta om offentliggörande av partnerskapsrådets beslut och rekommendationer i sin respektive officiella tidning.

4.Varje beslut i partnerskapsrådet ska träda i kraft samma dag som det antas såvida inte något annat anges i beslutet eller rekommendationen.

Artikel 12

Språk

1.Partnerskapsrådets officiella språk ska vara parternas officiella språk.

2.Arbetsspråket i partnerskapsrådet ska vara engelska. Om inget annat beslutas ska partnerskapsrådet grunda sina överläggningar på handlingar som upprättats på detta språk.

Artikel 13

Utgifter

1.Vardera parten ska stå för de utgifter den ådrar sig för deltagandet i partnerskapsrådets sammanträden, såväl för personal, resor och uppehälle som för post och telekommunikationer.

2.Unionen ska stå för utgifterna för tolkning under sammanträdena som hålls i Luxemburg eller Bryssel, översättning och kopiering av handlingar.

3.Övriga kostnader för de praktiska arrangemangen i samband med ett sammanträde ska bäras av den part som är värd för sammanträdet.

Artikel 14

Partnerskapskommittén och underkommittéer

1.Enligt artikel 363.1 i avtalet ska partnerskapskommittén biträda partnerskapsrådet vid fullgörandet av dess uppgifter och utövandet av dess funktioner. Partnerskapskommittén ska bestå av företrädare för parterna på högre tjänstemannanivå.

2.När det i avtalet hänvisas till en skyldighet eller en möjlighet att hålla samråd, eller när parterna i samförstånd beslutar att samråda med varandra, får detta samråd äga rum i partnerskapskommittén, om inte annat föreskrivs i avtalet. Samrådet får fortsätta i partnerskapsrådet om parterna är överens om det.

3.Enligt artikel 364.2 i avtalet får partnerskapsrådet besluta att inrätta underkommittéer eller organ inom särskilda områden som är nödvändiga för genomförandet av avtalet och ska fastställa deras sammansättning, uppgifter och funktionssätt.

4.Efter överenskommelse mellan parterna får partnerskapsrådet ändra förteckningen över underkommittéer och andra organ som anges i bilaga II.

Artikel 15

Ändring av arbetsordningen

Denna arbetsordning får ändras i enlighet med artikel 11.

BILAGA B

PARTNERSKAPSKOMMITTÉNS ARBETSORDNING

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1.Den partnerskapskommitté som inrättades i enlighet med artikel 363.1 i avtalet ska biträda partnerskapsrådet vid fullgörandet av dess uppgifter samt utföra de uppgifter som fastställs i avtalet och som den tilldelats av partnerskapsrådet.

2.Partnerskapskommittén ska förbereda partnerskapsrådets sammanträden och överläggningar, vid behov verkställa dess beslut samt säkerställa att avtalet fungerar väl i allmänhet. Partnerskapskommittén ska behandla alla frågor som partnerskapsrådet hänskjuter till den samt varje annan fråga som kan uppkomma i samband med den löpande tillämpningen av avtalet.

3.Partnerskapskommittén ska bestå av företrädare för parterna på högre tjänstemannanivå.

4.Enligt artikel 363.6 i avtalet ska partnerskapskommittén ha befogenhet att anta beslut på de områden där partnerskapsrådet delegerat befogenheter till den och i de fall som anges i avtalet. Dessa beslut ska vara bindande för parterna, som ska vidta lämpliga åtgärder för att genomföra dem. Partnerskapskommittén ska anta sina beslut genom överenskommelse mellan parterna, med hänsyn till deras respektive interna förfaranden.

5.När arbetsordningen tillämpas ska begreppet ”parterna” förstås i enlighet med definitionen i artikel 382 i avtalet.

Artikel 2

Konstellation

1.Partnerskapskommittén ska överlägga och handla i dess konstellation för handelsfrågor när den behandlar frågor som rör avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i avtalet.

2.Enligt artikel 363.7 i avtalet ska partnerskapskommittén, när den sammanträder i en särskild konstellation (”konstellation för handelsfrågor”) för att hantera relevanta frågor som har samband med avdelning VI (Handel och handelsrelaterade frågor), bestå av högre tjänstemän från Europeiska kommissionen och Republiken Armenien som ansvarar för handel och handelsrelaterade frågor. I enlighet med artikel 2 i denna arbetsordning ska en företrädare för Europeiska kommissionen eller Republiken Armenien som ansvarar för handel och handelsrelaterade frågor fungera som ordförande för partnerskapskommittén när den sammanträder i sin konstellation för handelsfrågor. Dessutom får en företrädare för Europeiska utrikestjänsten närvara vid sammanträdena.

Artikel 3

Delegationer

1.Partnerskapskommittén ska bestå av två delegationer, delegationen för Europeiska unionen, å ena sidan, och delegationen för Republiken Armenien, å andra sidan.

2.Delegationens ordförande kan delegera denna funktion till en annan företrädare för den parten.

3.Partnerskapskommitténs företrädare får åtföljas av tjänstemän. Före varje sammanträde ska partnerskapsrådets ordförande, via partnerskapsrådets sekretariat, underrättas om den planerade sammansättningen av vardera partens delegation.

4.Partnerskapskommittén får, efter överenskommelse mellan parterna, bjuda in företrädare för andra organ inom parterna eller oberoende experter på ett område att närvara vid dess sammanträden som observatörer eller för att lämna upplysningar i särskilda frågor. Parterna ska komma överens om villkoren för dessa observatörers närvaro vid sammanträdena.

5.Före varje sammanträde ska parterna, via partnerskapskommitténs sekretariat, underrättas om den planerade sammansättningen av de delegationer som kommer att närvara från respektive sida.

Artikel 4

Ordförandeskap

1.Ordförandeskapet i partnerskapskommittén ska växelvis innehas av en företrädare för Europeiska unionen respektive en företrädare för Republiken Armenien.

2.Den part som innehar ordförandeskapet i partnerskapsrådet ska också vara ordförande i partnerskapskommittén.

Artikel 5

Sammanträden

1.Om inte parterna överenskommer om annat, ska partnerskapskommittén sammanträda regelbundet minst en gång om året. Extra sammanträden i partnerskapskommittén får hållas på begäran av någon av parterna om parterna är överens om det.

2.Varje sammanträde i partnerskapskommittén ska sammankallas av partnerskapskommitténs ordförande och hållas på en plats och dag som parterna kommer överens om. Kallelsen till sammanträdet ska skickas ut av partnerskapskommitténs sekretariat minst tre månader före sammanträdets början, om inte parterna kommer överens om något annat.

3.Partnerskapskommittén ska sammanträda minst en gång om året i sin konstellation för handelsfrågor och om omständigheterna så kräver.

4.När så är möjligt ska partnerskapskommitténs ordinarie sammanträde sammankallas i god tid före partnerskapsrådets ordinarie sammanträde.

5.Undantagsvis och om delegationernas ordförande är överens om det får partnerskapskommitténs sammanträden hållas med hjälp av överenskomna tekniska hjälpmedel, exempelvis videokonferens.

Artikel 6

Sekretariat

1.En tjänsteman från Europeiska utrikestjänsten och en tjänsteman från Republiken Armeniens utrikesministerium ska gemensamt fungera som sekreterare för partnerskapskommitténs i dess allmänna konstellation. De ska gemensamt utföra sekretariatsuppgifterna i en anda av ömsesidigt förtroende och samarbete, om inte denna arbetsordning föreskriver något annat.

2.En tjänsteman från Europeiska kommissionen och en tjänsteman från Republiken Armenien som ansvarar för handel och handelsrelaterade frågor ska gemensamt fungera som sekreterare för partnerskapskommittén i dess konstellation för handelsfrågor.

Artikel 7

Korrespondens

1.Korrespondens adresserad till partnerskapskommittén ska skickas till endera partens sekreterare, som ska informera den andra partens sekreterare.

2.Partnerskapskommitténs sekretariat ska säkerställa att korrespondens adresserad till partnerskapskommittén vidarebefordras till partnerskapskommitténs ordförande och, om så är lämpligt, sänds ut som sådana handlingar som avses i artikel 7 till partnerskapskommitténs företrädare.

3.Korrespondens från ordföranden ska skickas till parterna av sekretariatet på ordförandens vägnar. Sådan korrespondens ska, om så är lämpligt, skickas ut till partnerskapskommitténs företrädare i enlighet med artikel 7.

Artikel 8

Handlingar

1.Handlingar ska skickas ut via partnerskapskommitténs sekreterare.

2.En part ska skicka sina handlingar till sin sekreterare som ska skicka dessa handlingar till den andra partens sekreterare.

3.Unionens sekreterare ska skicka handlingarna till de berörda företrädarna för unionen och systematiskt skicka en kopia av sådan korrespondens till Republiken Armeniens sekreterare.

4.Republiken Armeniens sekreterare ska skicka handlingarna till de berörda företrädarna för Republiken Armenien och systematiskt skicka en kopia av sådan korrespondens till unionens sekreterare.

Artikel 9

Sekretess

Om inget annat beslutats parterna emellan ska partnerskapskommitténs sammanträden inte vara offentliga. Om en part överlämnar information till partnerskapskommittén som anges vara konfidentiell, ska den andra parten behandla informationen som sådan.

Artikel 10

Dagordning för sammanträdena

1.En preliminär dagordning för varje sammanträde i partnerskapskommittén samt utkast till operativa slutsatser enligt artikel 10 ska på grundval av förslag från parterna upprättas av partnerskapskommitténs sekretariat. Utkastet till dagordningen ska innehålla de punkter för vilka partnerskapskommitténs sekretariat har mottagit en begäran om upptagande på dagordningen från en part.

2.Utkastet till dagordningen ska, tillsammans med underlag skickas ut i enlighet med artikel 7 senast en månad före sammanträdets början.

3.Partnerskapskommittén ska anta dagordningen i början av varje sammanträde. Andra punkter än de som tagits upp på den preliminära dagordningen får läggas till på dagordningen om parterna är överens om det.

4.Ordföranden för partnerskapskommitténs sammanträde får, efter överenskommelse med den andra parten, då och då bjuda in företrädare för andra organ inom parterna eller oberoende experter inom ett område till sammanträden för att informera om särskilda ämnen. Parterna ska säkerställa att dessa observatörer eller experter respekterar eventuella sekretesskrav.

5.Ordföranden för partnerskapskommitténs sammanträde får, i samråd med parterna, förkorta tidsfristerna i punkt 2 för att ta hänsyn till omständigheterna i enskilda fall.

Artikel 11

Protokoll och operativa slutsatser

1.Partnerskapskommitténs sekreterare ska gemensamt upprätta ett utkast till protokoll från varje sammanträde i partnerskapskommittén senast en månad efter sammanträdet.

2.Protokollet ska som regel innehålla dagordningen, en förteckning över sammanträdesdeltagarna, även eventuella observatörer eller experter som deltar i sammanträdena, operativa slutsatser från sammanträdet i enlighet med punkt 4 och ska för varje punkt på dagordningen ange

(a)de handlingar som lagts fram för partnerskapskommittén,

(b)de uttalanden som partnerskapskommittén har begärt ska tas till protokollet.

3.Utkastet till protokoll ska föreläggas partnerskapskommittén för godkännande vid dess nästa sammanträde. Alternativt kan detta utkast till protokoll godkännas skriftligen. Utkastet till protokoll för partnerskapskommittén i dess konstellation för handelsfrågor ska godkännas senast tre månader efter varje sammanträde. En kopia ska skickas till var och en av de mottagare som avses i artikel 7.

4.Utkast till operativa slutsatser från varje sammanträde bör upprättas av partnerskapskommitténs sekreterare i den part som innehar ordförandeskapet i partnerskapskommittén. Dessa utkast till operativa slutsatser ska skickas till delegationerna tillsammans med dagordningen, normalt sett senast sju kalenderdagar före följande sammanträde. Utkasten ska uppdateras under sammanträdets gång, så att partnerskapskommittén i slutet av sammanträdet, såvida parterna inte kommit överens om något annat, kan anta operativa slutsatser som återspeglar parternas föreslagna uppföljningsåtgärder. Så snart man enats om de operativa slutsatserna ska de bifogas protokollet, och genomförandet av slutsatserna ska ses över under ett kommande sammanträde i partnerskapskommittén. Partnerskapskommittén ska i detta syfte anta en mall där varje åtgärdspunkt kan förbindas med en viss tidsfrist.

Artikel 12

Beslut och rekommendationer

1.I särskilda fall där avtalet ger partnerskapskommittén befogenhet att fatta beslut eller där partnerskapsrådet tilldelar partnerskapskommittén sådan befogenhet ska partnerskapskommittén fatta sådana beslut. Beslut och rekommendationer ska fattas respektive avges i samförstånd mellan parterna. Varje beslut eller rekommendation ska undertecknas av partnerskapskommitténs ordförande och bestyrkas av partnerskapskommitténs sekreterare.

2.Partnerskapskommittén får anta beslut eller avge rekommendationer genom skriftligt förfarande, om båda parterna är överens om detta. Varje beslut ska träda i kraft samma dag som det antas såvida inte något annat anges däri. Det skriftliga förfarandet ska bestå av en notväxling mellan sekreterarna som ska agera i samförstånd med parterna. Förslaget ska därför skickas ut i enlighet med artikel 7, varvid det ska anges en tidsfrist på minst 21 kalenderdagar inom vilken eventuella reservationer eller ändringar ska meddelas. I samråd med parterna får ordföranden förkorta eller förlänga tidsfristerna i denna punkt för att ta hänsyn till särskilda omständigheter. När man enats om texten ska beslutet eller rekommendationen undertecknas av ordföranden och bestyrkas av sekreterarna.

3.Besluten och rekommendationerna ska skickas till parterna.

4.Varje part får besluta om offentliggörande av partnerskapskommitténs beslut och rekommendationer i sin respektive officiella tidning.

Artikel 13

Rapporter

Partnerskapskommittén ska rapportera till partnerskapsrådet om sin egen, de specialiserade underkommittéernas och andra organs verksamhet vid varje ordinarie sammanträde i partnerskapsrådet.

Artikel 14

Språk

1.Partnerskapskommitténs officiella språk ska vara parternas officiella språk.

2.Arbetsspråket i partnerskapskommittén ska vara engelska. Om inget annat beslutas ska partnerskapskommitténs överläggningar hållas på engelska och dokumentationen ska upprättas på detta språk. Varje part får på egen bekostnad tillhandahålla tolkning eller översättning till sitt officiella språk.

Artikel 15

Utgifter

1.Vardera parten ska stå för de utgifter den ådrar sig för deltagandet i partnerskapskommitténs sammanträden, såväl för personal, resor och uppehälle som för post och telekommunikationer.

2.Den part som är värd för ett sammanträde ska stå för kostnaderna för att anordna sammanträdet och för kopiering av handlingar.

3.Om handlingar måste översättas till Europeiska unionens officiella språk ska Europeiska unionen stå för kostnaderna.

Artikel 16

Ändring av arbetsordningen

Denna arbetsordning kan ändras genom ett beslut av partnerskapsrådet i enlighet med artikel 11 i bilaga A.

BILAGA C

ARBETSORDNING FÖR DE UNDERKOMMITTÉER ELLER ANDRA ORGAN SOM INRÄTTAS AV PARTNERSKAPSRÅDET

Artikel 1

1.Enligt artikel 364.2 i avtalet får partnerskapsrådet besluta att inrätta underkommittéer och organ inom särskilda områden som är nödvändiga för genomförandet av avtalet och ska fastställa deras sammansättning, uppgifter och funktionssätt.

2.Inom sina respektive behörighetsområden får underkommittéerna bland annat

(a)utbyta synpunkter om alla frågor av gemensamt intresse, inbegripet framtida åtgärder och de resurser som krävs för genomförandet och tillämpningen av dessa,

(b)hålla regelbundna samråd och övervaka genomförandet av avtalet,

(c)anta praktiska arrangemang och åtgärder i frågor som anges i avtalet,

(d)avge rekommendationer,

(e)om de bemyndigats av partnerskapsrådet, agera på dess vägnar för att genomföra rådets beslut i enlighet med artikel 1.3 i partnerskapsrådets arbetsordning.

Artikel 2

Sammanträden

Sammanträdena i underkommittéerna eller de eventuella andra organen kan hållas på ett flexibelt sätt när behov uppstår – personligen, antingen i Bryssel eller i Republiken Armenien, eller t.ex. genom videokonferens. Underkommittéerna och de eventuella andra organen ska fungera som en plattform för övervakning av framsteg, för diskussion av vissa frågor och utmaningar som uppstår i den processen och för utarbetande av rekommendationer och operativa slutsatser.

Artikel 3

Sekretariat

Partnerskapskommitténs sekretariat ska motta en kopia av all relevant korrespondens, alla handlingar och alla meddelanden som rör en underkommitté eller ett annat organ.

Artikel 4

Om inte annat föreskrivs i avtalet eller beslutas i partnerskapsrådet, ska partnerskapskommitténs arbetsordning enligt definitionen i bilaga B i tillämpliga delar även gälla alla underkommittéer och andra organ.

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER SPECIALISERADE UNDERKOMMITTÉER

(1)Underkommittén för energi, transport, miljö, klimatfrågor och civilskydd

(2)Underkommittén för sysselsättningsfrågor och sociala frågor, folkhälsofrågor, utbildnings- och ungdomsfrågor, kulturfrågor samt frågor som rör informationssamhället och den audiovisuella politiken samt vetenskap och teknik (”personkontakter”)

(3)Underkommittén för rättvisa, frihet och säkerhet

(4)Underkommittén för tullfrågor

(5)Underkommittén för geografiska beteckningar

(6)Underkommittén för ekonomiskt samarbete och andra relaterade sektorer

Top