Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0900

Nytt FÖRSLAG till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 ALLMÄN INLEDNING

COM/2018/900 final

Bryssel den 30.11.2018

COM(2018) 900 final

Nytt FÖRSLAG till
Europeiska unionens allmänna budget
för budgetåret 2019

ALLMÄN INLEDNING


DOKUMENT

       

Nytt FÖRSLAG till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019

ALLMÄN INLEDNING

FÖRSLAG TILL ALLMÄN BUDGET 2019

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

med beaktande av

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020 1 (nedan kallad förordningen om den fleråriga budgetramen), särskilt artikel 13,

det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 2 ,

rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel 3 ,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2013, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 4 ,

det ursprungliga förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, som lades fram av kommissionen den 21 juni 2018 5 ,

rådets ståndpunkt i fråga om det ursprungliga förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2019, antagen av rådet den 4 september 2018 6 ,

ändringsskrivelse nr 1/2019 till det ursprungliga utkastet till 2019 års allmänna budget, som lades fram av kommissionen den 16 oktober 2018 7 ,

Europaparlamentets ändringar av rådets ståndpunkt i fråga om det ursprungliga förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2019, som antogs av Europaparlamentet den 25 oktober 2018 8 ,

förelägger härmed Europeiska kommissionen Europaparlamentet och rådet den allmänna inledningen till det nya förslaget till allmän budget för 2019.

Parallellt med denna allmänna inledning återfinns alla uppgifter per avsnitt i det nya förslaget till budget för 2019 tillgängliga på EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ) i alla språkversioner.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.    Inledning    

2.    Den fleråriga budgetramen och det nya budgetförslaget för 2019    

2.1.    Utgiftstak i den fleråriga budgetramen för 2019 års budget    

2.2.    Översikt över det nya budgetförslaget för 2019    

3.    Huvudpunkter i det nya budgetförslaget    

3.1.    Sektorsövergripande frågor    

3.1.1.    Decentraliserade byråer    

3.1.2.    Genomförandeorgan    

3.1.3.    Pilotprojekt och förberedande åtgärder    

3.2.    Allmänna riktlinjer för åtagandebemyndiganden    

3.2.1.    Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning    

3.2.2.    Rubrik 1b - Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning    

3.2.3.    Rubrik 2 – Hållbar tillväxt: Naturresurser    

3.2.4.    Rubrik 3 – Säkerhet och medborgarskap    

3.2.5.    Rubrik 4 — Europa i världen    

3.2.6.    Rubrik 5 – Administration    

3.2.7.    Särskilda instrument: Fonden för justering för globaliseringseffekter, reserven för katastrofbistånd och Europeiska unionens solidaritetsfond    

3.3.    Allmän metod för betalningsbemyndiganden    

3.4.    Reserver    

3.5.    Ändringar i kontoplanen och budgetanmärkningar    

3.5.1.    Budgetanmärkningar    

3.5.2.    Kontoplan    

4.    Avslutande anmärkningar    

5.    Nytt budgetförslag för 2019 per rubrik i budgetramen och huvudsakliga program    

1.Inledning

Den 21 juni 2018 lade kommissionen fram sitt budgetförslag för 2019 på alla de officiella språken 9 . Den 4 september 2018 avslutade rådet sin behandling av budgetförslaget och den 25 oktober 2018 röstade Europaparlamentet igenom sin behandling. Den 16 oktober överlämnade kommissionen ändringsskrivelse nr 1/2019 med uppdaterade uppskattningar för år 2019. Eftersom Europaparlamentet införde ett antal ändringar i budgetförslaget som rådet inte kunde godkänna, sammankallades en förlikningskommitté i enlighet med artikel 314.4 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget).

Förlikningskommittén arbetade under 21 dagar, mellan den 30 oktober och den 19 november 2018. Även om betydande framsteg gjordes under diskussionerna, var det inte möjligt att jämka samman ståndpunkterna mellan Europaparlamentet och rådet inom denna period, i synnerhet med avseende på tillämpningen av den nya artikel 15.3 i budgetförordningen om att göra anslag som dragits tillbaka disponibla igen för forskningsprojekt. Förslaget till ändringsbudget nr 6/2018 10 godkändes dock av både Europaparlamentet och rådet 11 .

Eftersom ingen överenskommelse nåddes i förlikningskommittén lägger kommissionen nu fram ett nytt budgetförslag för 2019, i enlighet med artikel 314.8 i EUF-fördraget. Med detta förslag strävar kommissionen efter att nå förlikning mellan Europaparlamentets och rådets ståndpunkter, utan ytterligare förlikningsperiod på grund av tidsmässiga begränsningar. Om ingen överenskommelse kan nås före slutet av 2018 kommer systemet med tillfälliga tolftedelar att gälla från och med den 1 januari 2019. Detta är ett förfarande som anges i artikel 315.1 i EUF-fördraget, vilket medför förseningar i genomförandet av centrala politikområden och program, särskilt på jordbruksområdet, och förhindrar att nya verksamheter inleds.

Med kravet att nå ett snabbt antagande av budgeten för 2019, bygger kommissionens nya budgetförslag för 2019 på de framsteg som gjordes i förlikningskommittén, som till stor del återinförde kommissionens ursprungliga budgetförslag, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2019 12 , med vissa betydande förstärkningar av åtagandebemyndigandena för viktiga program som bidrar till tillväxt och sysselsättning (t.ex. Erasmus+ och sysselsättningsinitiativet för unga) samt vissa minskningar och omfördelningar av anslag särskilt under rubrik 4, efter behandlingen av det ursprungliga budgetförslaget i rådet och Europaparlamentet . En riktad ökning av anslagen till Horisont 2020 föreslås genom tillämpning av artikel 15.3 i budgetförordningen. Den övergripande nivån för betalningarna är, efter ändringarna av åtaganden och balansering av viss tidigareläggning av anslag under 2018, lägre jämfört med motsvarande belopp i ändringsskrivelse 1/2019.

2.Den fleråriga budgetramen och det nya budgetförslaget för 2019

2.1.Utgiftstak i den fleråriga budgetramen för 2019 års budget

De tak för åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i den fleråriga budgetramen 13 som gäller vid utarbetandet av 2019 års budgetförslag redovisas i nedanstående tabell:

Rubrik

Tak i budgetramen 2019,

miljoner euro, löpande priser

Åtagandebemyndiganden

1.

Smart tillväxt för alla

79 924,0

1a

Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

23 082,0

1b

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

56 842,0

2.

Hållbar tillväxt: naturresurser

60 344,0

varav: Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) – marknadsrelaterade utgifter och direktstöd

43 881,0

3.

Säkerhet och medborgarskap

2 801,0

4.

Europa i världen

10 268,0

5.

Administration

10 786,0

varav: Administrativa utgifter för institutionerna

8 700,0

6.

Kompensationer

0,0

ÅTAGANDEN TOTALT

164 123,0

BETALNINGAR TOTALT

166 709,0

I den fleråriga budgetramen motsvarar taket för åtagandebemyndiganden (164 123 miljoner euro) 1,00 % av EU:s sammanlagda bruttonationalinkomst (BNI). Taket för betalningsbemyndiganden uppgår till 166 709 miljoner euro, motsvarande 1,01 % av unionens samlade BNI.

2.2.Översikt över det nya budgetförslaget för 2019

(Åtagande- och betalningsbemyndiganden i miljoner euro – avrundade belopp i löpande priser)

Rubrik

Budget

Nytt budgetförslag

Skillnad

Skillnad

2018 (1)

2019

2019 - 2018

2019 - 2018

1)

2)

(2 - 1)

(2 / 1)

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

1.

Smart tillväxt för alla

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Varav via den samlade marginalen för åtaganden

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Tak

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Varav flexibilitetsmekanismen

 

 

 

 

 

 

 

 

Varav via den samlade marginalen för åtaganden

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Tak

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

1b

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Varav via den samlade marginalen för åtaganden

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Tak

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Hållbar tillväxt: naturresurser

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Tak

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Marginal

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

varav: Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) – marknadsrelaterade utgifter och direktstöd

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,2 %

Särskilt utgiftstak

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

3.

Säkerhet och medborgarskap

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Varav flexibilitetsmekanismen

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Tak

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Europa i världen

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Varav via den samlade marginalen för åtaganden

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Tak

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Administration

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Tak

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Varav avräknat mot marginalen för oförutsedda utgifter

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Marginal

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

varav: Administrativa utgifter för institutionerna

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

Särskilt utgiftstak

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Varav avräknat mot marginalen för oförutsedda utgifter

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Särskild marginal

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Anslag för rubrikerna 1–6

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Varav flexibilitetsmekanismen

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Varav via den samlade marginalen för åtaganden

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Varav via marginalen för oförutsedda utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Varav avräknat mot marginalen för oförutsedda utgifter

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Marginal

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Anslag i procent av BNI(2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Övriga särskilda instrument(3)

698,5

551,2

577,2

411,5

-121,3

-139,7

-17,4%

-25,3%

Totala anslag

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Anslag i procent av BNI(2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

1)

2018 års allmänna budget omfattar även ändringsbudgetarna nr 1-5 och förslaget till ändringsbudget nr 6.

2)

Det nya budgetförslaget för 2019 bygger på den BNI-prognos som ingår i den tekniska justering av den fleråriga budgetramen som antogs den 23 maj 2018 (COM (2018) 282).

3)

”Övriga särskilda instrument” omfattar reserven för katastrofbistånd, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och Europeiska unionens solidaritetsfond.

När det gäller åtagandebemyndiganden (inklusive de särskilda instrumenten) uppgår de sammanlagda utgifter som föreslås i det nya budgetförslaget för 2019 till 165 605,6 miljoner euro, vilket motsvarar 1,00 % av BNI, dvs. 4 909,2 miljoner euro mer än 2018 (+ 3,1 %), inklusive ändringsbudgetarna nr 1–5/2018 och förslaget till ändringsbudget nr 6/2018. Sammanlagt ger detta en marginal på 1 291,1 miljoner euro under de olika taken i den fleråriga budgetramen, med beaktande av användningen av den samlade marginalen för åtaganden (1 464,7 miljoner euro), utnyttjande av flexibilitetsmekanismen (985,6 miljoner EUR) och avräkning för utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter för åtgärder inom migrationsområdet under 2017 (253,9 miljoner euro).

För de totala betalningsbemyndigandena (inbegripet särskilda instrument) uppgår de sammanlagda utgifterna till 148 198,9 miljoner euro, vilket motsvarar 0,90 % av BNI. Detta är en ökning med 3 431,0 miljoner euro jämfört med 2018 (+ 2,4 %), inklusive ändringsbudgetarna nr 1–5/2018 och förslaget till ändringsbudget nr 6/2018. Detta ger en marginal på 19 831,4 miljoner euro under taket i den fleråriga budgetramen, med hänsyn tagen till effekterna på 2019 års betalningsbemyndiganden av utnyttjande av flexibilitetsmekanismen under 2016, 2017, 2018 och 2019 (909,8 miljoner euro).

Åtagandebemyndigandena för rubriken Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning (rubrik 1a) uppgår till 23 145,4 miljoner euro. Detta är en ökning med 5,2 % jämfört med 2018, vilket huvudsakligen hänför sig till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), Horisont 2020, Erasmus och det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, vilket innebär att det inte återstår någon marginal under denna rubrik och att den samlade marginalen för åtaganden behöver utnyttjas (63,4 miljoner euro). Betalningsbemyndigandena ökar med 2,1 % till sammanlagt 20 521,5 miljoner euro.

För Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (rubrik 1b) ökar åtagandebemyndigandena med 3,0 % till 57 192,0 miljoner euro. Det återstår därför ingen marginal under denna rubrik efter utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden för att finansiera ungdomssysselsättningsinitiativet (350,0 miljoner euro). Betalningsbemyndigandena ökar med 1,1 % och uppgår därmed till sammanlagt 47 035,4 miljoner euro.

Åtagandebemyndiganden på 59 642,1 miljoner euro föreslås för Hållbar tillväxt: naturresurser (rubrik 2). Denna utgiftsnivå utgör en ökning med 0,7 % jämfört med 2018, vilket lämnar en betydande marginal på 701,9 miljoner euro under taket. Betalningsbemyndigandena uppgår till 57 399,9 miljoner euro, en ökning med 2,4 % jämfört med 2018. Med hänsyn tagen till de senaste uppgifterna om inkomster uppgår resurserna för marknadsutgifter och direktstöd till 43 191,9 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 43 116,4 miljoner euro i betalningsbemyndiganden.

Under Säkerhet och medborgarskap (rubrik 3) noteras en ökning med 8,4 % i åtagandebemyndiganden till 3 786,6 miljoner euro. Det återstår därför ingen marginal under denna rubrik efter utnyttjande av flexibilitetsmekanismen (985,6 miljoner euro). Betalningsbemyndigandena ökar med 18,3 % och uppgår därmed till sammanlagt 3 527,4 miljoner euro.

Under Europa i världen (rubrik 4) ökar åtagandebemyndigandena med 12,4 % till 11 319,3 miljoner euro (inklusive effekterna av förlängning av faciliteten för flyktingar i Turkiet). Det återstår därför ingen marginal under denna rubrik och kräver användning av den samlade marginalen för åtaganden (1 051,3 miljoner euro). Betalningsbemyndigandena ökar med 5,1 % och uppgår till 9 358,3 miljoner euro.

De samlade åtagande- och betalningsbemyndigandena för Administration (rubrik 5) för samtliga institutioner inklusive pensioner och Europaskolor, ökar med 2,9 % både i åtagandebemyndiganden (9 943,0 miljoner euro) och i betalningsbemyndiganden (9 944,9 miljoner euro). Den outnyttjade marginalen uppgår till 589,1 miljoner euro efter avräkning för utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter för migrationsrelaterade åtgärder under 2017 (253,9 miljoner euro).

3.Huvudpunkter i det nya budgetförslaget

Det nya budgetförslaget bygger i huvudsak på de framsteg som gjorts i förlikningskommittén. Närmare uppgifter om de föreslagna ändringarna av det ursprungliga budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2019, redovisas nedan.

3.1.Sektorsövergripande frågor

3.1.1.Decentraliserade byråer

För decentraliserade byråer föreslås EU:s bidrag (i åtagandebemyndiganden och i betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster ligga kvar på samma nivå som i kommissionens ursprungliga budgetförslag, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2019, med följande ändringar:

·Under rubrik 1a:

oFör Europeiska byrån för GNSS (GSA, artikel 02 05 11) föreslås att ytterligare 5 tjänster tilldelas byrån, och nivån på åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden föreslås höjas med 357 500 euro.

oFör Europeiska arbetsmyndigheten (artikel 04 03 15) föreslås att nivån på åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden höjs med 8 947 000 euro.

oFör Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (artikel 09 02 03) föreslås att nivån på åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden höjs med 400 000 euro.

oFör Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec, artikel 09 02 04) föreslås att ytterligare 2 tjänster fördelas och nivån på åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden föreslås höjas med 143 000 euro.

oFör Europeiska bankmyndigheten (EBA, artikel 12 02 04) föreslås att tjänsteförteckningen minskas med 2 tjänster.

oFör Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa, artikel 12 02 05) föreslås att tjänsteförteckningen minskas med 4 tjänster och nivån på åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden föreslås minskas med 1 100 000 euro.

oFör Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma, artikel 12 02 06) föreslås att tjänsteförteckningen minskas med 23 tjänster och att nivån på åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden minskas med 11 000 000 euro.

·Under rubrik 3:

oFör Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol, artikel 18 02 04) föreslås att ytterligare 10 tjänster fördelas och nivån på åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden föreslås höjas med 8 357 500 euro.

oFör Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA, artikel 18 02 07) vars åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden föreslås höjas med 4 000 000 euro.

oFör Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo, artikel 18 03 02) vars åtagande- och betalningsbemyndigandena föreslås fastställas till den nivå som kommissionen föreslagit i det ursprungliga budgetförslaget. Europeiska kommissionen kommer att se över kraven på finansiering av Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2019, när lagförslaget av den 12 september 2018 för att stärka byråns operativa stödkapacitet har antagits. Vid behov kommer kommissionen att lägga fram motsvarande förslag i fråga om budgetmedel.

oFör Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust, artikel 33 03 04) föreslås att ytterligare 5 tjänster fördelas och att nivån på åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden höjs med 357 500 euro.

3.1.2.Genomförandeorgan

För genomförandeorganen föreslås EU:s bidrag (i åtagandebemyndiganden och i betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster ligga kvar på samma nivå som i kommissionens ursprungliga budgetförslag, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2019.

3.1.3.Pilotprojekt och förberedande åtgärder

Det nya budgetförslaget inbegriper 75 pilotprojekt och förberedande åtgärder till ett totalt belopp på 114,9 miljoner euro i åtagandebemyndiganden, vilket återspeglar Europaparlamentets behandling av det ursprungliga budgetförslaget.3.2.Allmänna riktlinjer för åtagandebemyndiganden

3.2.1. Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

För rubrik 1a föreslås åtagandebemyndigandena fastställas till samma nivå som i det ursprungliga budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2019, med de ändringar som ingår i tabellen nedan:

i euro

Budgetpost/program

Namn

Förstärkning av åtagandebemyndiganden

Budgetförslag 2019 (inkl. ÄS 1)

Nytt budgetförslag 2019

Skillnad

1.1.12

Internationella termonukleära experimentreaktorn (Iter)

-3 500 000

32 05 01 02

Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen – Europeiska gemensamma företaget för Iter – Fusionsenergi

354 658 200

351 158 200

-3 500 000

1.1.13

Europeiska jordövervakningsprogrammet (Copernicus)

-17 500 000

02 06 01

Operativa tjänster som bygger på rymdbaserade observationer och jordbaserade data (Copernicus)

189 755 000

188 255 000

-1 500 000

02 06 02

Uppbyggnad av en självständig jordobservationskapacitet för EU (Copernicus)

686 315 000

670 315 000

-16 000 000

1.1.4

Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme)

5 000 000

02 02 01

Främjande av entreprenörskap och förbättring av unionsföretagens konkurrenskraft och marknadstillträde

128 039 000

130 039 000

2 000 000

02 02 02

Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån

221 430 000

224 430 000

3 000 000

1.1.5

Allmän utbildning, yrkesutbildning och idrott (Erasmus+)

200 000 000

15 02 01 01

Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden

2 217 836 200

2 411 836 200

194 000 000

15 02 01 02

Främja kvalitet och samarbete inom ungdomsfrågor i Europa och ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv

169 070 000

175 070 000

6 000 000

1.1.6

Det europeiska programmet för sysselsättning och social innovation

6 300 000

04 01 04 02

Stödutgifter för Programmet för sysselsättning och social innovation

2 950 000

3 400 000

450 000

04 03 02 01

Progress – Stöd till utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering av unionens sysselsättnings- och socialpolitik samt lagstiftning om arbetsvillkor

77 373 225

78 873 225

1 500 000

04 03 02 02

Eures ‒ Främja arbetstagarnas frivilliga geografiska rörlighet och stärka sysselsättningsmöjligheterna

28 626 491

32 976 491

4 350 000

1.1.

Decentraliserade byråer

-20 146 500

02 05 11

Europeiska byrån för GNSS

32 270 863

32 628 363

357 500

09 02 03

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet

15 424 465

15 824 465

400 000

09 02 04

Europeiska organet för tillsynsmyndigheter inom elektronisk kommunikation (Berec) — byrå

5 534 665

5 677 665

143 000

12 02 05

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

13 474 234

12 374 234

-1 100 000

12 02 06

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

38 235 160

27 235 160

-11 000 000

04 03 15

Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)

11 071 650

2 124 650

-8 947 000

1.1.

Övriga åtgärder och program

227 000

04 03 01 03

Fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande arbetstagare, inklusive från tredjeländer

7 998 950

9 285 950

1 287 000

29 02 01

Statistik av hög kvalitet, nya metoder för framställning av europeisk statistik och ett stärkt partnerskap inom det europeiska statistiksystemet

73 245 000

72 185 000

-1 060 000

1.1.

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

72 258 000

1.1.

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

-1 210 000

01 02 01

Samordning och tillsyn av och kommunikation om den ekonomiska och monetära unionen samt euron

12 000 000

11 730 000

-270 000

04 03 01 06

Information till, samråd med och medverkan av representanter i företag

7 903 000

7 103 000

-800 000

04 03 01 08

Relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen

16 000 000

15 000 000

-1 000 000

06 02 05

Stödverksamhet till EU:s transportpolitik och passagerarnas rättigheter, inklusive kommunikationsarbete

11 500 000

12 860 000

1 360 000

09 02 01

Fastställande och genomförande av en unionspolitik för elektronisk kommunikation

3 765 000

3 265 000

-500 000

Totalt

241 428 500

Följaktligen föreslås nivån på åtagandebemyndiganden fastställas till 23 145,4 miljoner euro, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 1a, och medför utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 63,4 miljoner euro.

Till följd av tillbakadragna åtaganden under 2017 (412,8 miljoner euro) sedan forskningsprojekt helt eller delvis inte genomförts, och i enlighet med artikel 15.3 i budgetförordningen 14 som uteslutande avser forskning, föreslår kommissionen att 100 miljoner euro i åtagandebemyndiganden görs disponibla på nytt för en förstärkning av pilotinitiativet för det Europeiska innovationsrådet inom instrumentet för små och medelstora företag 15 inom budgetpost 08 02 08:

i euro

Budgetpost/program

Namn

Åtagandebemyndiganden som ska göras disponibla på nytt

1.1.31

Horisont 2020

100 000 000

08 02 08

Instrument för små och medelstora företag

100 000 000

Totalt

100 000 000

Det föreslås att budgetanmärkningen ändras i enlighet med detta.

3.2.2.Rubrik 1b - Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

För rubrik 1a föreslås att åtagandebemyndigandena fastställs till samma nivå som i det ursprungliga budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2019, med de ändringar som ingår i tabellen nedan:

i euro

Budgetpost/program

Namn

Förstärkning av åtagandebemyndiganden

Budgetförslag 2019 (inkl. ÄS 1)

Nytt budgetförslag 2019

Skillnad

1.2.31

Tekniskt stöd

-1 744 903

04 02 63 01

Europeiska socialfonden – Operativt tekniskt stöd

25 078 000

23 333 097

-1 744 903

1.2.5

Ungdomssysselsättningsinitiativ (särskilt tilläggsanslag)

116 666 667

04 02 64

Sysselsättningsinitiativet för unga

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

3 675 000

Totalt

118 596 764

Följaktligen föreslås nivån på åtagandebemyndiganden uppgå till 57 192,0 miljoner euro, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 1b, och användning av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 350,0 miljoner euro.

3.2.3.Rubrik 2 – Hållbar tillväxt: Naturresurser

För rubrik 2 föreslås att åtagandebemyndigandena fastställs till samma nivå som i det ursprungliga budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2019, med de ändringar som ingår i tabellen nedan:

i euro

Budgetpost/program

Namn

Förstärkning av åtagandebemyndiganden

Budgetförslag 2019 (inkl. ÄS 1)

Nytt budgetförslag 2019

Skillnad

2.0.10

Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) – marknadsrelaterade utgifter och direktstöd

-237 500 000

05 02 06 99

Andra åtgärder för olivolja

100 000

600 000

500 000

05 02 15 99

Övriga åtgärder för griskött, fjäderfä, ägg, biodling, övriga animaliska produkter

13 000 000

28 000 000

15 000 000

05 03 01 10

Ordningen för grundstöd

16 464 000 000

16 211 000 000

-253 000 000

2.0.4

Miljö- och klimatpolitik (Life)

4 000 000

07 02 01

Bidrag till en grönare och mer resurseffektiv ekonomi samt till utveckling och genomförande av unionens miljöpolitik och miljölagstiftning

148 835 000

150 335 000

1 500 000

07 02 02

Stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald

211 620 000

213 620 000

2 000 000

07 02 03

Stödja bättre miljöstyrning och information på alla nivåer

47 500 000

48 000 000

500 000

2.0.

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

13 500 000

Totalt

-220 000 000

Minskningen av åtagandebemyndigandena beror helt på större inkomster avsatta för särskilda ändamål från EGFJ:s överskott av den 31 oktober 2018, som kommer att täcka hela sektorns behov enligt uppdatering i ändringsskrivelse 1/2019.

Därför föreslås åtagandena uppgå till 59 642,1 miljoner euro, vilket ger en marginal på 701,9 miljoner euro under utgiftstaket för rubrik 2.

3.2.4.Rubrik 3 – Säkerhet och medborgarskap

För rubrik 3 föreslås att åtagandebemyndigandena fastställs till samma nivå som i det ursprungliga budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2019, med de ändringar som ingår i tabellen nedan:

i euro

Budgetpost/program

Namn

Förstärkning av åtagandebemyndiganden

Budgetförslag 2019 (inkl. ÄS 1)

Nytt budgetförslag 2019

Skillnad

3.0.11

Kreativa Europa

3 000 000

09 05 01

Delprogrammet Media – Verka över gränserna inom och utanför unionen och främja spridning och rörlighet över gränserna

117 260 000

120 260 000

3 000 000

3.0.2

Fonden för inre säkerhet

5 000 000

18 02 01 01

Stöd till gränsförvaltning och en gemensam viseringspolitik för att underlätta lagligt resande

330 317 547

335 317 547

5 000 000

3.0.8

Livsmedel och foder

-8 000 000

17 04 01

En förbättrad djurhälsostatus och en hög djurskyddsnivå i unionen

163 500 000

155 500 000

-8 000 000

3.0.

Decentraliserade byråer

-42 285 000

18 02 04

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

128 789 065

137 146 565

8 357 500

18 02 07

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa

291 350 509

295 350 509

4 000 000

18 03 02

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

149 032 843

94 032 843

-55 000 000

33 03 04

Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)

37 316 059

37 673 559

357 500

3.0.PPPA

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

15 075 000

3.0.SPEC

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

3 000 000

09 05 05

Multimedieåtgärder

20 346 000

23 546 000

3 200 000

16 03 01 03

Informationscentrum

15 800 000

15 600 000

-200 000

Totalt

-24 210 000

Följaktligen föreslås åtagandena uppgå till 3 786,6 miljoner euro, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 3 och medför utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 985,6 miljoner euro.

3.2.5.Rubrik 4 — Europa i världen

För rubrik 4 föreslås att åtagandebemyndigandena fastställs till samma nivå som i det ursprungliga budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2019, med de ändringar som ingår i tabellen nedan:

i euro

Budgetpost/program

Namn

Förstärkning av åtagandebemyndiganden

Budgetförslag 2019 (inkl. ÄS 1)

Nytt budgetförslag 2019

Skillnad

4.0.1

Instrument för stöd inför anslutningen (IPA II)

-138 700 000

05 05 04 02

Turkiet – Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

56 800 000

40 000 000

-16 800 000

22 02 01 01

Västra Balkan – Stöd till politiska reformer och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

189 267 000

193 267 000

4 000 000

22 02 01 02

Västra Balkan – Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

306 439 000

310 439 000

4 000 000

22 02 03 01

Turkiet – Stöd till politiska reformer och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

244 100 000

160 000 000

-84 100 000

22 02 03 02

Turkiet – Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

944 500 000

898 700 000

-45 800 000

4.0.10

Makroekonomiskt stöd

-15 000 000

01 03 02

Makroekonomiskt stöd

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

4.0.11

Garantifond för åtgärder avseende tredjeland

-48 222 935

01 03 06

Inbetalningar till Garantifonden för åtgärder avseende tredje land

48 222 935

0

-48 222 935

4.0.2

Det europeiska grannskapsinstrumentet

97 119 000

22 04 01 01

Medelhavsländerna – Mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning och rörlighet

125 838 308

133 923 308

8 085 000

22 04 01 02

Medelhavsländerna – Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

629 108 985

668 160 985

39 052 000

22 04 01 03

Medelhavsområdet – Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande av och medling i konflikter

415 324 409

423 718 409

8 394 000

22 04 01 04

Stöd till fredsprocessen samt ekonomiskt stöd till Palestina och till Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar

308 811 939

329 811 939

21 000 000

22 04 02 01

Det östliga partnerskapet – Mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning och rörlighet

241 931 953

250 016 953

8 085 000

22 04 02 02

Det östliga partnerskapet – Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

371 016 900

380 730 900

9 714 000

22 04 02 03

Det östliga partnerskapet – Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande av och medling i konflikter

12 231 062

12 770 062

539 000

22 04 20

Erasmus+ – Bidrag från finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (ENI)

84 544 000

86 794 000

2 250 000

4.0.3

Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete

31 556 000

21 02 02

Samarbete med Asien

810 388 665

794 388 665

-16 000 000

21 02 04

Samarbete med Mellanöstern

194 531 328

178 531 328

-16 000 000

21 02 07 01

Miljö och klimatförändringar

215 593 156

224 576 156

8 983 000

21 02 07 02

Hållbar energi

95 819 181

99 412 181

3 593 000

21 02 07 03

Mänsklig utveckling

205 589 346

238 149 346

32 560 000

21 02 07 05

Migration och asyl

54 951 845

56 748 845

1 797 000

21 02 08 01

Det civila samhällets roll för utvecklingen

219 626 756

230 999 756

11 373 000

21 02 20

Erasmus+ – Bidrag från finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI)

98 638 290

103 888 290

5 250 000

4.0.OTH

Övriga åtgärder och program

2 000 000

13 07 01

Finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen

33 122 000

35 122 000

2 000 000

4.0.PPPA

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

6 325 000

Totalt

-64 922 935

Följaktligen föreslås åtagandena uppgå till 11 319,3 miljoner euro, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 4, och medför utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 1 051,3 miljoner euro.

3.2.6.Rubrik 5 – Administration

För rubrik 5 föreslås att antalet tjänster i institutionernas tjänsteförteckningar och åtagandena fastställs till samma nivå som i det ursprungliga budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2019, med följande undantag:

·Europaparlamentets avsnitt, för vilket dess behandling av det ursprungliga budgetförslaget godkänns, med beaktande av de justeringar som ingår i ändringsskrivelse 1/2019 om myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

·Rådets avsnitt, för vilket dess behandling av det ursprungliga budgetförslaget godkänns.

·Europeiska datatillsynsmannens avsnitt, för vilket rådets behandling av det ursprungliga budgetförslaget godkänns.

Dessutom föreslås följande ändringar av antalet tjänster i tjänsteförteckningarna och åtagandena i det ursprungliga budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2019, för följande institutioner:

·Europeiska unionens domstols avsnitt, som föreslås tilldelas 5 extra tjänster 16 och vars nivå på åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden föreslås öka med 415 016 euro (246 875 euro under budgetpost 1 2 0 0 – Löner och bidrag och 168 141 euro under budgetpost 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara).

·Europeiska utrikestjänstens avsnitt, under vilket åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden föreslås minska med 3 050 000 euro, som sammanlagt resultat av en föreslagen ökning med 1 200 000 euro för budgetpost 2 2 1 4 Kapaciteten för strategisk kommunikation och en föreslagen minskning på 4 250 000 euro för följande budgetposter: 1 1 0 0 Grundlöner (-3 280 000 euro), 1 1 0 1 Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna (-10 000 euro), 1 1 0 2 Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation (-840 000 euro) och 1 1 0 3 Social trygghet (-120 000 euro).

Konsekvenserna i budgeten för 2019 av den automatiska uppdatering av lönerna som ska tillämpas från den 1 juli 2018 (1,7 % i stället för 2,0 %) föreslås integreras i alla avsnitt av budgetförslaget enligt följande:

i euro

Europaparlamentet

-2 851 238

Europeiska rådet och rådet

-965 489

Europeiska kommissionen (inklusive pensioner)

-13 781 615

Europeiska unionens domstol

-891 000

Europeiska revisionsrätten

-359 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

-220 825

Europeiska regionkommittén

-160 594

Europeiska ombudsmannen

-26 880

Europeiska datatillsynsmannen

-14 568

Europeiska utrikestjänsten

-911 839

Totalt

-20 183 048Slutligen identifierades ytterligare möjligheter till minskningar med sammanlagt 0,8 miljoner euro avseende byggnader, med förslagen fördelade på alla institutioner utom Europaparlamentet, enligt följande:

i euro

Europeiska rådet och rådet

-20 052

Europeiska kommissionen

-557 239

Europeiska unionens domstol

-77 689

Europeiska revisionsrätten

-482

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

-27 215

Europeiska regionkommittén

-20 008

Europeiska ombudsmannen

-2 287

Europeiska datatillsynsmannen

-4 026

Europeiska utrikestjänsten

-41 002

Totalt

-750 000

Följaktligen, och efter att ha tagit hänsyn till pilotprojekt och förberedande åtgärder (4,1 miljoner euro) som föreslås i avsnitt 3.1.3 ovan, föreslås åtagandebemyndigandena fastställas till 9 943,0 miljoner euro, vilket ger en marginal på 589,1 miljoner euro under utgiftstaket i rubrik 5, efter användning av 253,9 miljoner euro av marginalen för att kompensera för utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017.

3.2.7.Särskilda instrument: Fonden för justering för globaliseringseffekter, reserven för katastrofbistånd och Europeiska unionens solidaritetsfond

Åtagandebemyndiganden för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, reserven för katastrofbistånd och Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) föreslås fastställas till samma nivå som i det ursprungliga budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2019.

3.3.Allmän metod för betalningsbemyndiganden

Den övergripande nivån på betalningsbemyndiganden fastställs till samma nivå som i det ursprungliga budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2019, med följande ändringar:

1.För det första tas hänsyn till den föreslagna nivån på åtagandebemyndiganden för icke-differentierade utgifter, där den föreslagna nivån på betalningsbemyndiganden exakt motsvarar nivån på åtagandebemyndigandena. Detta omfattar den ytterligare minskningen av jordbruksutgifterna med 253,0 miljoner euro. Denna metod tillämpas analogt på EU:s bidrag till decentraliserade byråer och garantifonden för externa åtgärder. Den kombinerade effekten är en föreslagen minskning med 375,0 miljoner euro.

2.Betalningsbemyndigandena för alla nya pilotprojekt och förberedande åtgärder som ingår i det nya budgetförslaget föreslås fastställas till 50 % av de motsvarande åtagandebemyndigandena, eller till den nivå som föreslagits av Europaparlamentet i dess behandling av det ursprungliga budgetförslaget, om detta är lägre. I händelse av en förlängning av befintliga pilotprojekt och förberedande åtgärder, föreslås betalningsbemyndigandena fastställas till nivån i det ursprungliga budgetförslaget, plus 50 % av motsvarande nya åtagandebemyndiganden, eller till den nivå som föreslagits av Europaparlamentet i det ursprungliga budgetförslaget, om detta är lägre. Den kombinerade effekten är en föreslagen minskning med 57,5 miljoner euro.3.Ändringar av följande budgetposter föreslås till följd av utvecklingen av åtagandebemyndiganden för differentierade utgifter:

i euro

Budgetpost/program

Namn

Förstärkning av åtagandebemyndiganden

Budgetförslag 2019 (inkl. ÄS 1)

Nytt budgetförslag 2019

Skillnad

1.1.12

Internationella termonukleära experimentreaktorn (Iter)

-3 500 000

32 05 01 02

Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen – Europeiska gemensamma företaget för Iter – Fusionsenergi

366 696 185

363 196 185

-3 500 000

1.1.13

Europeiska jordövervakningsprogrammet (Copernicus)

-12 500 000

02 06 01

Operativa tjänster som bygger på rymdbaserade observationer och jordbaserade data (Copernicus)

140 000 000

139 000 000

-1 000 000

02 06 02

Uppbyggnad av en självständig jordobservationskapacitet för EU (Copernicus)

472 000 000

460 500 000

-11 500 000

1.1.31

Horisont 2020

30 000 000

08 02 08

Instrument för små och medelstora företag

482 502 033

512 502 033

30 000 000

1.1.5

Allmän utbildning, yrkesutbildning och idrott (Erasmus+)

170 000 000

15 02 01 01

Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden

2 096 100 000

2 261 000 000

164 900 000

15 02 01 02

Främja kvalitet och samarbete inom ungdomsfrågor i Europa och ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv

170 850 000

175 950 000

5 100 000

3.0.8

Livsmedel och foder

-6 500 000

17 04 01

En förbättrad djurhälsostatus och en hög djurskyddsnivå i unionen

134 040 000

127 540 000

-6 500 000

4.0.1

Instrument för stöd inför anslutningen (IPA II)

-90 000 000

05 05 04 02

Turkiet – Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

50 000 000

35 000 000

-15 000 000

22 02 03 01

Turkiet – Stöd till politiska reformer och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

150 719 568

105 719 568

-45 000 000

22 02 03 02

Turkiet – Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

708 080 653

678 080 653

-30 000 000

4.0.10

Makroekonomiskt stöd

-15 000 000

01 03 02

Makroekonomiskt stöd

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

Totalt

72 500 000

4.En ytterligare minskning av betalningsbemyndiganden föreslås för budgetpost 01 04 05 där det föreslås att inbetalningar till garantifonden för Efsi minskas med det belopp som tidigarelades genom budgetmyndighetens överföring DEC 22/2018 enligt följande:

i euro

Budgetpost/program

Namn

Budgetförslag 2019 (inkl. ÄS 1)

Budget för 2019

Skillnad

1.1.10

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

-150 000 000

01 04 05

Inbetalningar till garantifonden för Efsi

1 150 000 000

1 000 000 000

-150 000 000

Totalt

-150 000 000

3.4.Reserver

Reserver föreslås fastställas i enlighet med rådets behandling av det ursprungliga budgetförslaget, med beaktande av de ändringar som föreslås i ändringsskrivelse nr 1/2019, med följande ändringar:

·Villkoren för att frigöra reserven för budgetpost 18 03 01 01 som föreslås är följande:

”Ett belopp på 460 miljoner euro som angavs i finansieringsöversikten i kommissionens förslag till omarbetning av Dublin III-förordningen (COM(2016) 270 final av den 4 maj 2016) förs till reserven i avvaktan på antagandet av lagstiftningsförslaget. Denna reserv kan frigöras genom överföring i enlighet med artikel 30.2 a i budgetförordningen efter antagandet av den grundläggande rättsakten.

Om rättsakten inte har antagits senast den 1 februari 2019 kan kommissionen lägga fram ett eller flera förslag till överföringar enligt artikel 31 i budgetförordningen för alternativ användning av beloppet för budgetpost 18 03 01 01.”

Det föreslås att ändra anmärkningen till budgetpost 18 03 01 01 i enlighet med detta.

·Med tanke på antagandet den 28 september 2018 av den rättsliga grunden för det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem 17 , föreslås att reserverna för budgetposterna 09 03 05 31, 09 04 07 33 och 09 04 07 34 frigörs.

3.5.Ändringar i kontoplanen och budgetanmärkningar

3.5.1.Budgetanmärkningar

Utöver den föreslagna ändringen av texten i budgetanmärkningen till artikel 08 02 08 i avsnitt 3.2.1 ovan föreslås det nya budgetförslaget också omfatta de ändringar som Europaparlamentet införde i texten i budgetanmärkningarna vid sin behandling av det ursprungliga budgetförslaget, med undantag för de ändringar som gäller budgetposter som anges i tabellen nedan. Detta gäller under förutsättning att ändringar som införs av Europaparlamentet inte kan ändra eller utvidga tillämpningsområdet för en befintlig rättslig grund eller inkräkta på institutionernas administrativa självständighet, och att åtgärden kan täckas med tillgängliga resurser.

Budgetrubrik

Namn

02 02 77 40

Pilotprojekt – Bredbandstillgång via satellit för överföring av multimedieinnehåll för utbildningsändamål till skolor utan uppkoppling

04 06 01

Främja social sammanhållning och åtgärda de värsta formerna av fattigdom i unionen

15 04 02

Delprogrammet Kultur – Stödja gränsöverskridande åtgärder och främja spridning och rörlighet över gränserna

18 02 01 02

Förebyggande och bekämpning av gränsöverskridande organiserad brottslighet och bättre förvaltning av säkerhetsrelaterade risker och kriser

18 03 01 01

Stärka och utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet och förbättra solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna

18 03 01 02

Stödja den lagliga migrationen till EU, främja en effektiv integrering av tredjelandsmedborgare samt förbättra effektiva och rättvisa återvändandestrategier

18 04 01 01

Ett Europa för medborgarna – Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på EU-nivå

19 02 01

Hantering av kriser och begynnande kriser

21 02 01

Samarbete med Latinamerika

21 02 07 03

Mänsklig utveckling

21 02 08 01

Det civila samhällets roll för utvecklingen

33 02 01

Garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna och öka medborgarinflytandet

3.5.2.Kontoplan

Kontoplanen för det ursprungliga budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2019, föreslås i det nya budgetförslaget med införandet av de nya pilotprojekten och förberedande åtgärder med följande namnändringar:

Budgetrubrik

Namn

02 04 77 07

Förberedande åtgärd – Förberedelse av EU:s nya program för statlig satellitkommunikation

05 08 77 18

Pilotprojekt – Inrättande av ett operativt program för strukturering av den jordbruksbaserade livsmedelssektorn för att skydda överlåtandet av familjejordbruk och hållbarhet i det lokala jordbruket

4.Avslutande anmärkningar

Genom att lägga fram ett nytt budgetförslag för 2019 som bygger på de framsteg som gjordes i förlikningskommittén vill kommissionen skapa förutsättningar för ett snabbt antagande av 2019 års budget, inom den snäva tidsramen före slutet av 2018.

För att Europeiska unionens politik och program ska kunna genomföras som det är tänkt är det mycket viktigt att budgeten för 2019 kan antas och träda i kraft i tid. Kommissionen kommer att göra sitt yttersta för att uppnå detta mål.

5.Nytt budgetförslag för 2019 per rubrik i budgetramen och huvudsakliga program

(Åtagande- och betalningsbemyndiganden i miljoner euro – avrundade belopp i löpande priser)

Rubrik

Budget

Nytt budgetförslag

Skillnad

Skillnad

2018 (1)

2019

2019 / 2018

2019 / 2018

1)

2)

(2 - 1)

(2 / 1)

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

1. Smart tillväxt för alla

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Varav via den samlade marginalen för åtaganden

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Tak

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Varav via den samlade marginalen för åtaganden

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Tak

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

Storskaliga infrastrukturprojekt

1 814,4

1 826,2

1 959,4

2 142,0

145,0

315,8

8,0 %

17,3 %

 

Europeiskt system för satellitnavigering (Egnos och Galileo)

807,9

718,0

690,7

923,0

-117,1

205,0

-14,5%

28,6 %

 

Internationella termonukleära experimentreaktorn (Iter)

376,4

500,6

407,2

616,6

30,9

116,0

8,2 %

23,2 %

 

Europeiska jordövervakningsprogrammet (Copernicus)

630,2

607,6

861,5

602,4

231,3

-5,2

36,7 %

-0,9%

Kärnsäkerhet och avveckling

141,1

152,4

143,9

158,1

2,8

5,8

2,0 %

3,8 %

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

2 038,3

1 828,0

186,9

1 022,3

-1 851,4

-805,7

-90,8%

-44,1%

Gemensamt strategiskt ramverk för forskning och innovation

11 568,1

11 216,9

12 535,1

11 341,8

967,0

124,9

8,4 %

1,1 %

 

Horisont 2020

11 212,4

10 901,5

12 161,5

10 971,8

949,1

70,3

8,5 %

0,6 %

 

Euratoms forsknings- och utbildningsprogram

355,7

315,5

373,6

370,0

17,9

54,5

5,0 %

17,3 %

Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme)

354,1

253,5

367,2

251,8

13,1

-1,6

3,7 %

-0,6%

Allmän utbildning, yrkesutbildning och idrott (Erasmus+)

2 314,5

2 145,6

2 726,4

2 563,1

411,9

417,5

17,8 %

19,5 %

Det europeiska programmet för sysselsättning och social innovation

131,7

118,5

136,1

118,4

4,3

3,3 %

-0,1%

Tull, Fiscalis och bedrägeribekämpning

135,0

124,8

135,2

134,2

0,2

9,4

0,1 %

7,6 %

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)

2 748,4

1 523,0

3 764,0

1 701,2

1 015,6

178,3

37,0 %

11,7 %

 

Energi

680,5

217,7

948,7

326,8

268,2

109,1

39,4 %

50,1 %

 

Transport

1 897,6

1 163,3

2 640,2

1 222,8

742,5

59,5

39,1 %

5,1 %

 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

170,3

142,0

175,1

151,6

4,8

9,6

2,8 %

6,8 %

Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning

 

210,0

 

61,0

 

-149,0

-71,0%

Europeiska solidaritetskåren

42,8

33,2

143,3

119,6

100,5

86,3

235,0 %

259,8 %

Det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet

 

 

245,0

147,0

245,0

147,0

Övriga åtgärder och program

176,4

152,6

194,4

164,7

17,9

12,2

10,2 %

8,0 %

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

128,9

116,9

128,4

115,0

-0,5

-2,0

-0,4%

-1,7%

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

91,7

77,6

97,3

99,6

5,6

22,0

6,1 %

28,3 %

Decentraliserade byråer

314,1

316,2

382,9

381,7

68,8

65,5

21,9 %

20,7 %

1b

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Varav via den samlade marginalen för åtaganden

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Tak

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

Investering för tillväxt och sysselsättning

50 798,0

43 447,4

52 357,5

43 736,6

1 559,5

289,2

3,1 %

0,7 %

 

Regional utjämning (mindre utvecklade regioner)

27 012,3

23 387,6

27 875,2

24 042,3

863,0

654,7

3,2 %

2,8 %

 

Övergångsregioner

5 738,6

4 040,5

5 848,7

4 370,1

110,1

329,6

1,9 %

8,2 %

 

Konkurrenskraft (mer utvecklade regioner)

8 426,8

7 394,1

8 648,9

7 441,5

222,1

47,4

2,6 %

0,6 %

 

Yttersta randområdena och glest befolkade regioner

226,5

169,0

231,0

176,4

4,5

7,4

2,0 %

4,4 %

 

Sammanhållningsfonden

9 393,8

8 456,3

9 753,6

7 706,3

359,8

-750,0

3,8 %

-8,9%

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) - bidrag från Sammanhållningsfonden

1 655,1

625,8

1 700,4

851,6

45,3

225,8

2,7 %

36,1 %

Europeiskt territoriellt samarbete

1 934,3

1 234,7

1 973,0

1 190,6

38,7

-44,1

2,0 %

-3,6%

Ungdomssysselsättningsinitiativ (särskilt tilläggsanslag)

350,0

600,0

350,0

631,5

 

31,5

 

5,3 %

Tekniskt stöd och innovativa åtgärder

230,3

199,6

239,7

212,7

9,4

13,1

4,1 %

6,6 %

Europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

556,9

401,4

567,8

401,2

10,9

2,0 %

0,0 %

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

7,7

18,5

3,7

11,2

-4,0

-7,3

-52,3%

-39,5%

2. Hållbar tillväxt: naturresurser

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Tak

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Marginal

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

 

varav: Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) – marknadsrelaterade utgifter och direktstöd

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1%

-0,2 %

Särskilt utgiftstak

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) – marknadsrelaterade utgifter och direktstöd

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1%

-0,2 %

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

14 380,3

11 852,2

14 727,3

13 148,2

346,9

1 296,0

2,4 %

10,9 %

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

1 027,9

602,8

1 090,0

712,8

62,1

109,9

6,0 %

18,2 %

Miljö- och klimatpolitik (Life)

522,8

316,1

558,1

341,6

35,3

25,5

6,7 %

8,1 %

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

15,6

17,7

13,5

19,6

1,9

-13,5%

10,7 %

Decentraliserade byråer

58,8

58,8

61,3

61,3

2,5

2,5

4,3 %

4,3 %

3. Säkerhet och medborgarskap

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Varav flexibilitetsmekanismen

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Tak

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

719,2

594,4

1 120,8

952,6

401,7

358,2

55,9 %

60,3 %

Fonden för inre säkerhet

720,0

481,2

533,5

663,7

-186,5

182,5

-25,9%

37,9 %

It-system

26,3

13,2

0,1

 

-26,2

-13,2

-99,6%

-100,0%

Rättsliga frågor

47,1

35,9

44,6

38,1

-2,5

2,3

-5,4%

6,3 %

Rättvisa, jämlikhet och medborgarskap

63,4

46,6

65,7

58,0

2,3

11,4

3,7 %

24,4 %

Unionens civilskyddsmekanism

33,2

34,3

149,6

81,7

116,3

47,4

349,8 %

138,3 %

Ett Europa för medborgarna

27,6

28,6

28,7

29,2

1,1

0,6

4,1 %

2,1 %

Livsmedel och foder

280,2

248,4

289,7

239,3

9,5

-9,1

3,4 %

-3,7%

Hälsa

66,4

55,9

68,3

61,3

1,9

5,3

2,9 %

9,6 %

Konsumentfrågor

28,0

23,1

29,3

23,6

1,3

0,5

4,6 %

2,2 %

Kreativa Europa

230,4

180,7

244,8

194,8

14,5

14,1

6,3 %

7,8 %

Instrument för krisstöd inom unionen

200,0

220,6

0,3

69,5

-199,8

-151,0

-99,9%

-68,5%

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

98,8

91,7

105,8

99,9

7,0

8,2

7,1 %

8,9 %

 

Varav ”kommunikationsåtgärder”

73,4

72,3

77,1

74,0

3,7

1,7

5,1 %

2,3 %

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

12,7

17,9

15,1

18,3

2,4

0,3

19,2 %

1,9 %

Decentraliserade byråer

940,1

908,3

1 090,4

997,6

150,3

89,3

16,0 %

9,8 %

4. Europa i världen

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Varav via den samlade marginalen för åtaganden

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Tak

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument för stöd inför anslutningen (IPA II)

2 078,8

1 451,6

2 423,4

1 707,5

344,6

255,9

16,6 %

17,6 %

Det europeiska grannskapsinstrumentet

2 436,6

2 278,0

2 677,3

2 060,3

240,6

-217,7

9,9 %

-9,6%

Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete

2 976,0

2 734,5

3 189,9

2 796,3

213,9

61,8

7,2 %

2,3 %

Partnerskapsinstrument för samarbete med tredjeländer

140,2

100,7

154,0

99,6

13,8

-1,1

9,9 %

-1,1%

Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter

192,8

169,3

196,7

159,3

3,9

-10,0

2,0 %

-5,9%

Instrumentet som bidrar till stabilitet och fred

370,0

325,3

376,7

321,3

6,7

-4,0

1,8 %

-1,2%

Humanitärt bistånd

1 085,4

1 095,0

1 651,8

1 603,0

566,4

508,1

52,2 %

46,4 %

Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp)

328,0

292,0

334,9

305,5

6,8

13,5

2,1 %

4,6 %

Instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete

33,0

45,5

33,6

41,5

0,7

-4,0

2,0 %

-8,8%

Makroekonomiskt stöd

42,1

42,1

27,0

27,0

-15,1

-15,1

-35,8%

-35,8%

Garantifond för åtgärder avseende tredjeland

137,8

137,8

 

 

-137,8

-137,8

-100,0%

-100,0%

Unionens civilskyddsmekanism

16,1

15,5

23,5

20,7

7,4

5,2

46,1 %

33,6 %

Initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete

20,3

16,9

19,5

16,1

-0,8

-0,8

-3,9%

-4,9%

Europeiska fonden för hållbar utveckling

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

 

 

Övriga åtgärder och program

83,5

74,9

83,6

73,0

0,2

-1,9

0,2 %

-2,6%

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

74,4

67,6

75,5

73,7

1,1

6,1

1,5 %

9,1 %

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

8,9

14,4

6,3

8,1

-2,6

-6,3

-28,9%

-43,7%

Decentraliserade byråer

20,1

20,1

20,5

20,5

0,4

0,4

2,2 %

2,2 %

5. Administration

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Tak

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Varav avräknat mot marginalen för oförutsedda utgifter

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Marginal

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

varav: Administrativa utgifter för institutionerna

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Särskilt utgiftstak

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Varav avräknat mot marginalen för oförutsedda utgifter

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Marginal

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Pensioner och Europaskolor

2 085,6

2 085,6

2 195,7

2 195,7

110,1

110,1

5,3 %

5,3 %

 

Pensioner

1 892,8

1 892,8

2 003,6

2 003,6

110,8

110,8

5,9 %

5,9 %

 

Europaskolor

192,8

192,8

192,1

192,1

-0,7

-0,7

-0,4%

-0,4%

Administrativa utgifter för institutionerna

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

 

Europaparlamentet

1 950,2

1 950,2

1 996,4

1 996,4

46,1

46,1

2,4 %

2,4 %

 

Europeiska rådet och rådet

572,9

572,9

581,9

581,9

9,0

9,0

1,6 %

1,6 %

 

Europeiska kommissionen

3 565,5

3 566,3

3 632,7

3 634,7

67,2

68,4

1,9 %

1,9 %

 

Europeiska unionens domstol

410,0

410,0

429,4

429,4

19,4

19,4

4,7 %

4,7 %

 

Europeiska revisionsrätten

146,0

146,0

146,9

146,9

0,9

0,9

0,6 %

0,6 %

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

135,6

135,6

138,5

138,5

2,9

2,9

2,1 %

2,1 %

 

Europeiska regionkommittén

96,1

96,1

98,8

98,8

2,7

2,7

2,8 %

2,8 %

 

Europeiska ombudsmannen

10,6

10,6

11,3

11,3

0,7

0,7

6,1 %

6,1 %

 

Europeiska datatillsynsmannen

14,4

14,4

16,6

16,6

2,2

2,2

15,2 %

15,2 %

 

Europeiska utrikestjänsten

678,5

678,5

694,8

694,8

16,3

16,3

2,4 %

2,4 %

Anslag för rubriker

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Varav flexibilitetsmekanismen

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Varav via den samlade marginalen för åtaganden

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Tak

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Varav avräknat mot marginalen för oförutsedda utgifter

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Marginal

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Anslag i procent av BNI (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Andra särskilda instrument(3)

698,5

551,2

577,2

411,5

-121,3

-139,7

-17,4%

-25,3%

 

Reserven för katastrofbistånd

344,6

344,6

351,5

351,5

6,9

6,9

2,0 %

2,0 %

 

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

172,3

25,0

175,7

10,0

3,4

-15,0

2,0 %

-60,0%

 

EU:s solidaritetsfond

181,6

181,6

50,0

50,0

-131,6

-131,6

-72,5%

-72,5%

Totala anslag

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Anslag i procent av BNI (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

1) 2018 års allmänna budget omfattar även ändringsbudgetarna nr 1–5 och förslaget till ändringsbudget nr 6.

2) Det nya budgetförslaget för 2019 bygger på de BNI-prognoser som ingår i den tekniska justering av den fleråriga budgetramen som antogs den 23 maj 2018 (COM (2018) 282).

(1)      EUT L 347, 20.12.2013.
(2)      EUT C 373, 20.12.2013.
(3)      EUT L 160, 7.6.2014.
(4)      EUT L 193, 30.7.2018.
(5)      COM(2018) 600.
(6)      11737-C8-04102018.
(7)      COM(2018) 709.
(8)      P8_TA(2018)404
(9)      COM(2018) 600.
(10)      COM(2018) 704, 12.10.2018.
(11)      Även om förslaget till ändringsbudget nr 6/2018 också ingick i paketet som diskuterades i förlikningskommittén, planerades dess antagande för november för att man skulle kunna beakta de nödvändiga justeringarna av de egna medlen, särskilt i fråga om de moms- och BNI-saldon som inverkar på de belopp som ska göras disponibla den första arbetsdagen i december 2018.
(12)      COM(2018) 709, 16.10.2018.
(13)      Sifferuppgifterna bygger på den tekniska justering av budgetramen för 2019 som kommissionen antog den 23 maj 2018 för att kompensera för utvecklingen av BNI (COM(2018) 282).
(14)      Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).
(15)      I juni 2018 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att inleda ett nytt pilotprojekt för banbrytande innovation under den återstående löptiden för Horisont 2020. Rådets slutsatser: ”Vi behöver ett starkare, inkluderande innovationsekosystem som främjar banbrytande och marknadsskapande innovation och ger omfattande stöd till företag, inbegripet små och medelstora företag, med potential för disruptiv innovation att framgångsrikt komma in på globala marknader.”.
(16)      1 AD-tjänst för uppgiftsskydd och 4 AD-tjänster för it.
(17)

     Förslag till rådets förordning, framlagt av kommissionen den 11 januari 2018, om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (COM(2018) 8).

Top