EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0805

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION för korrigering av den konstaterade betydande avvikelsen från anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga budgetmålet i Ungern

COM/2018/805 final

Bryssel den 21.11.2018

COM(2018) 805 final

Rekommendation till

RÅDETS REKOMMENDATION

för korrigering av den konstaterade betydande avvikelsen från anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga budgetmålet i Ungern

{SWD(2018) 504 final}


Rekommendation till

RÅDETS REKOMMENDATION

för korrigering av den konstaterade betydande avvikelsen från anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga budgetmålet i Ungern

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 121.4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken, 1 särskilt artikel 10.2 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)Den 22 juni 2018 beslutade rådet i enlighet med artikel 121.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) att en betydande avvikelse från anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet kunde konstateras i Ungern och utfärdade en rekommendation om att Ungern skulle vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den nominella ökningen av de primära offentliga utgifterna 2 år 2018 inte överskrider 2,8 %, vilket motsvarar en årlig strukturell anpassning på 1,0 % av BNP.  3 Ungern rekommenderades vidare använda alla oförutsedda inkomster till att minska sitt underskott och att dess budgetkonsolideringsåtgärder bör säkerställa en varaktig förbättring av det strukturella saldot i de offentliga finanserna på ett tillväxtfrämjande sätt. Rådet fastställde en tidsfrist fram till den 15 oktober 2018 för Ungerns rapport om vilka åtgärder som vidtas till följd av den rekommendationen.

(2)Den 13 juli 2018 rekommenderade rådet Ungern att säkerställa att landet under 2018 följer rådets rekommendation av den 22 juni 2018 för att korrigera den betydande avvikelsen från anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet 4 . Inför 2019 rekommenderades Ungern säkerställa att den nominella ökningen av primära offentliga nettoutgifter inte överstiger 3,9 %, vilket motsvarar en årlig strukturell anpassning på 0,75 % av BNP.

(3)Den 18–19 september 2018 genomförde kommissionen ett utökat övervakningsuppdrag i Ungern för att utföra kontroller på plats med stöd av artikel -11.2 i rådets förordning (EG) nr 1466/97. Efter att ha översänt sina preliminära resultat till de ungerska myndigheterna för synpunkter lade kommissionen fram resultaten för rådet den 21 november 2018. Dessa resultat har därefter offentliggjorts.

(4)Den 15 oktober 2018 överlämnade de ungerska myndigheterna en rapport om de åtgärder som vidtagits till följd av rådets rekommendation av den 22 juni 2018 5 . Mot bakgrund av de uppgifter som myndigheterna lämnade i sin rapport och den samlade bedömning som utgår från höstprognosen 2018 slog rådet den 21 november 2018 fast att Ungern inte har vidtagit effektiva åtgärder till följd av rådets rekommendation av den 22 juni 2018.

(5)Det är mot bakgrund av Ungerns underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder och landets stora ackumulerade avvikelse från den lämpliga anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet lämpligt att i enlighet med artikel 121.4 i EUF-fördraget rikta en reviderad rekommendation till denna medlemsstat om de åtgärder som bör vidtas.

(6)Enligt kommissionens höstprognos 2018 ökade Ungerns strukturella underskott med 1,7 % av BNP till 3,4 % 2017 och kommer att försämras med ytterligare 0,4 % av BNP till 3,8 % 2018. Det betyder att det strukturella underskottet 2018 kommer att avvika från det medelfristiga budgetmålet på 1,5 % med 2,3 % av BNP.

(7)För att korrigera de ackumulerade avvikelserna och få Ungern att återgå till en lämplig anpassningsbana efter landets tidigare misslyckanden med att uppnå målen bör ytterligare, ihållande ansträngningar göras utöver den rekommenderade årliga strukturella anpassning på 0,75 % av BNP 2019 som angavs i rådets rekommendation till Ungern den 13 juli 2018. En ytterligare ansträngning på 0,25 % av BNP förefaller vara lämplig med tanke på storleken på den konstaterade betydande avvikelsen från den rekommenderade anpassningsbanan mot det medelfristiga målet. Detta kommer att påskynda anpassningen tillbaka till det medelfristiga budgetmålet.

(8)Den förbättring av det strukturella saldot på 1,0 % av BNP som krävs 2019 förutsätter en nominell ökning av primära offentliga nettoutgifter på högst 3,3 % 2019.

(9)Den strukturella förbättringen på 1,0 % av BNP 2019 kräver att åtgärder vidtas som ger ett sammantaget resultat på 0,5 % av BNP i strukturella termer jämfört med det nuvarande referensscenariot för 2019 i kommissionens höstprognos 2018, givet den beräknade förbättringen av det strukturella saldot 2019.

(10)De krav inför 2019 som ingår i denna rekommendation ersätter motsvarande krav i den finanspolitiska rekommendationen i rådets rekommendation till Ungern den 13 juli 2018.

(11)Ungern bör senast den 15 april 2019 rapportera till rådet vilka åtgärder som vidtas till följd av denna rekommendation, eventuellt som en del av det konvergensprogram som ska inlämnas enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1466/97.

(12)Denna rekommendation bör offentliggöras.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS ATT UNGERN

(1)vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den nominella ökningen av primära offentliga nettoutgifter inte överstiger 3,3 % 2019, vilket motsvarar en årlig strukturell anpassning på 1,0 % av BNP, och därmed återgår till en lämplig anpassningsbana mot det medelfristiga budgetmålet,

(2)använder alla oförutsedda inkomster till att minska sitt underskott och att budgetkonsolideringsåtgärder säkerställer en varaktig förbättring av det strukturella saldot i de offentliga finanserna på ett tillväxtfrämjande sätt,

(3)senast den 15 april 2019 rapporterar till rådet vilka åtgärder som vidtagits till följd av denna rekommendation. Rapporten bör ange tillräckligt specificerade och trovärdigt aviserade åtgärder, inbegripet varje åtgärds budgeteffekt, samt uppdaterade och detaljerade budgetprognoser för 2019.

Denna rekommendation riktar sig till Ungern.

Utfärdad i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    EGT L 209, 2.8.1997, s. 1.
(2)    Primära offentliga nettoutgifter omfattar totala offentliga utgifter exklusive ränteutgifter, utgifter för EU-program som motsvaras fullt ut av inkomster från EU-fonder samt icke-diskretionära förändringar i utgifter för arbetslöshetsförmåner. Nationellt finansierade fasta bruttoinvesteringar är utjämnade över en fyraårsperiod. Diskretionära åtgärder på inkomstsidan eller lagstadgade inkomstökningar är inräknade. Engångsåtgärder på såväl inkomst- som utgiftssidan är avräknade.
(3)    EUT C 223, 27.6.2018, s. 1.
(4)    Rådets rekommendation av den 13 juli 2018 om Ungerns nationella reformprogram 2018 och avgivande av rådets yttrande om Ungerns konvergensprogram 2018 (EUT C 320, 10.9.2018, s. 72).
(5)    https://ec.europa.eu/info/files/hungary-report-council-recommendations-under-significant-deviation-procedure_en
Top