Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0155

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL DEN ALLMÄNNA BUDGETEN 2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal

COM/2018/0155 final

Bryssel den 22.2.2018

COM(2018) 155 final

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1
TILL DEN ALLMÄNNA BUDGETEN 2018

som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal


med beaktande av

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 1 , särskilt artikel 41,

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, som antogs den 30 november 2017 2 ,

lägger Europeiska kommissionen härmed för Europaparlamentet och rådet fram ett förslag till ändringsbudget nr 1 till 2018 års allmänna budget.

ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges i EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm ). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga.

INNEHÅLL

1.    Inledning    

2.    Finansiering från anslagen till solidaritetsfonden 2017 och 2018    

3.    De begärda anslagen i budgeten för 2018    

4.    Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen    

1.Inledning

Förslag till ändringsbudget nr 1 för år 2018 åtföljer förslaget om att 104 166 951 euro från Europeiska unionens solidaritetsfond ska utnyttjas för att ge stöd till Grekland med anledning av jordskalven på ön Lesbos, till Frankrike med anledning av orkanerna på Saint Martin och Guadeloupe samt till Portugal och Spanien med anledning av skogsbränderna i Centro och Galicien under 2017 3 .

Förslaget till ändringsbudget nr 1/2018 syftar till ett införande av nödvändiga anslag i den allmänna budgeten för 2018 i både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden, efter avdrag för de förskott som redan betalats ut till Grekland, Frankrike och Portugal (6 520 846 euro).

2.    Finansiering från anslagen till solidaritetsfonden 2017 och 2018

I enlighet med artikel 10.1 i förordningen 4 om den fleråriga budgetramen uppgick det totala belopp som kunde tas i anspråk från solidaritetsfonden i början av 2018 till 421 142 057 euro, vilket utgjorde summan av det resterande anslaget för 2018 på 280 371 754 euro (dvs. 574 342 834 euro minus de 293 971 080 euro som redan utnyttjats 2017 5 ) och det resterande outnyttjade anslaget för 2017 på 140 770 303 euro som fördes över till 2018.

Det belopp som kan utnyttjas i detta skede av 2018 är 277 556 348 euro. Detta motsvarar det totala tillgängliga belopp som kunde tas i anspråk från solidaritetsfonden i början av 2018 (421 142 057 euro), minus det belopp på 143 585 709 euro som innehållits för att respektera den skyldighet att avsätta 25 % av det årliga anslaget för 2018 fram till den 1 oktober 2018 som fastställs i artikel 10.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen.

3.De begärda anslagen i budgeten för 2018

Med beaktande av att ett belopp på 6 520 846 euro redan hade utbetalats för dessa solidaritetsfondsärenden i form av förskott, föreslår kommissionen att 2018 års budget ändras genom att budgetrubriken 13 06 01 ”Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin” höjs med 97 646 105 euro i både åtagande- och betalningsbemyndiganden (se tabellen nedan).

Belopp i euro

Budgetrubrik

Namn

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

13 06 01

Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin

97 646 105

97 646 105

Totalt    

97 646 105

97 646 105

4.Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen

Rubrik

Budgeten för 2018

Förslag till ändringsbudget nr 1/2018

Budgeten för 2018

 

(inkl. förslag till ändringsbudget nr 1/2018)

Åtagande-bemyndiganden

Betalnings-bemyndiganden

Åtagande-bemyndiganden

Betalnings-bemyndiganden

Åtagande-bemyndiganden

Betalnings-bemyndiganden

1.

Smart tillväxt för alla

77 533 697 652

66 624 486 101

77 533 697 652

66 624 486 101

Varav via den samlade marginalen för åtaganden

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Tak

76 420 000 000

 

 

76 420 000 000

 

Marginal

 

 

 

 

1a

Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

22 001 452 724

20 097 167 844

 

 

22 001 452 724

20 097 167 844

Varav via den samlade marginalen för åtaganden

762 452 724

 

 

 

762 452 724

 

Tak

21 239 000 000

 

 

 

21 239 000 000

 

Marginal

 

 

 

 

1b

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

55 532 244 928

46 527 318 257

 

 

55 532 244 928

46 527 318 257

Varav via den samlade marginalen för åtaganden

351 244 928

 

 

 

351 244 928

 

Tak

55 181 000 000

 

 

 

55 181 000 000

 

Marginal

 

 

 

 

2.

Hållbar tillväxt: naturresurser

59 285 323 122

56 083 793 633

 

 

59 285 323 122

56 083 793 633

Tak

60 267 000 000

 

 

 

60 267 000 000

 

Marginal

981 676 878

 

 

 

981 676 878

 

Varav: Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) — marknadsrelaterade utgifter och direktstöd

43 234 516 899

43 188 677 466

 

 

43 234 516 899

43 188 677 466

Särskilt utgiftstak

44 163 000 000

 

 

 

44 163 000 000

 

Marginal för EGFJ

927 833 101

 

 

 

927 833 101

 

3.

Säkerhet och medborgarskap

3 493 241 199

2 980 707 175

 

 

3 493 241 199

2 980 707 175

Varav flexibilitetsmekanismen

837 241 199

 

 

 

837 241 199

 

Tak

2 656 000 000

 

 

 

2 656 000 000

 

Marginal

 

 

 

 

4.

Europa i världen

9 568 842 411

8 906 075 154

 

 

9 568 842 411

8 906 075 154

Tak

9 825 000 000

 

 

 

9 825 000 000

 

Marginal

256 157 589

 

 

 

256 157 589

 

5.

Administration

9 665 513 627

9 666 318 627

 

 

9 665 513 627

9 666 318 627

Tak

10 346 000 000

 

 

 

10 346 000 000

 

varav avräknas från marginalen för oförutsedda utgifter

- 318 000 000

 

 

 

- 318 000 000

 

Marginal

362 486 373

 

 

 

362 486 373

 

Varav: Administrativa utgifter för institutionerna

7 579 920 627

7 580 725 627

 

 

7 579 920 627

7 580 725 627

Särskilt utgiftstak

8 360 000 000

 

 

 

8 360 000 000

 

varav avräknas från marginalen för oförutsedda utgifter

- 318 000 000

 

 

 

- 318 000 000

 

Marginal

462 079 373

 

 

 

462 079 373

 

6.

Kompensationer

 

 

Tak

 

 

 

 

 

Marginal

 

 

 

 

 

Negativ reserv

 

 

Totalt

159 546 618 011

144 261 380 690

159 546 618 011

144 261 380 690

Varav flexibilitetsmekanismen

837 241 199

678 340 197

 

837 241 199

678 340 197

Varav via den samlade marginalen för åtaganden

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Varav via marginalen för oförutsedda utgifter

 

 

 

Tak

159 514 000 000

154 565 000 000

 

159 514 000 000

154 565 000 000

varav avräknas från marginalen för oförutsedda utgifter

- 318 000 000

 

 

- 318 000 000

 

Marginal

1 600 320 840

10 981 959 507

 

1 600 320 840

10 981 959 507

 

Andra särskilda instrument

566 902 000

419 600 000

97 646 105

97 646 105

664 548 105

517 246 105

Totalsumma

160 113 520 011

144 680 980 690

97 646 105

97 646 105

160 211 166 116

144 778 626 795

(1)    EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)    EUT L XX, XX.2.2018.
(3)      COM(2018) 150, 22.2.2018.
(4)      Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
(5)

   Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1599 av den 13 september 2017 om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien.

Top