Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018BP1356

Europaparlamentets resolution (EU) 2018/1356 av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016

OJ L 248, 3.10.2018, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/1356/oj

3.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 248/190


EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION (EU) 2018/1356

av den 18 april 2018

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016

EUROPAPARLAMENTET UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016,

med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0066/2018), och av följande skäl:

A.

Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.

Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen (1) för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2016 till 193 398 000 EUR, vilket är en ökning med 4,30 % jämfört med 2015. 36 370 000 EUR av byråns budget kommer från EU-budgeten, och 95 926 000 EUR är inkomster från avgifter.

C.

I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2016 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarade revisionsrätten att den hade uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

1.

Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att den verksamhet som finansierades av industrin 2016 visserligen resulterade i ett underskott på 7 600 000 EUR, men att budgetutfallet varierar från år till år och att byrån har ackumulerat ett överskott på 52 000 000 EUR från denna verksamhetskategori. Parlamentet påminner om att enligt byråns inrättandeförordning ska de avgifter som tas ut av industrin vara tillräckliga för att täcka byråns kostnader för certifieringsverksamhet som berör industrin, och inga överskott ska ackumuleras.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.

Europaparlamentet noterar att uppföljningen av budgeten under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 99 %, vilket är en ökning med 1 % jämfört med 2015. Parlamentet noterar vidare att genomförandenivån för betalningsbemyndiganden var stabil på 91 %.

3.

Europaparlamentet konstaterar att åtagandebemyndigandena för andra administrativa utgifter ökade med 2 140 000 EUR i absoluta tal till 24 060 000 EUR, vilket utgör 16,5 % av den totala procentandelen av byråns budget. Parlamentet konstaterar att denna ökning i första hand är en följd av kostnaderna för byråns flytt till nya lokaler den 6 juni 2016.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.

Europaparlamentet noterar att budgetgenomförandet när det gäller verkställandet av betalningar i förhållande till de belopp som fördes över till 2016 var drygt 96 % (jämfört med 97 % 2015), vilket är högre än kommissionens mål på 95 %.

5.

Europaparlamentet noterar att överföringar ofta är delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, och behöver inte vara ett tecken på svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller stå i strid med principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om överföringarna planeras i förväg och revisionsrätten informeras om dem.

Personalpolitik

6.

Europaparlamentet konstaterar att byrån under 2016 tillsatte alla tillgängliga tjänster som godkänts i tjänsteförteckningen, nämligen 676 AST- och AD-tjänster.

7.

Europaparlamentet noterar en vidare överföring av tjänster från administrationskategorier (administration och stöd, samordning och neutrala uppgifter) till driftsuppgifter, nämligen 81 %.

8.

Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i byråns personalpolitik. Parlamentet noterar att budgeten för lagbyggande och social verksamhet och idrottsverksamhet uppgår till 176 207,54 EUR. Parlamentet noterar att byrån avsatte totalt 14,5 dagar för lagbyggaraktiviteter. Parlamentet konstaterar att det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd är 8 dagar.

9.

Europaparlamentet påminner om att byrån redan har infört förfaranden rörande psykiska och sexuella trakasserier. Parlamentet förslår att utbildningar och informationstillfällen ska organiseras i syfte att öka medvetenheten bland personalen. Parlamentet konstaterar att inga fall rapporterades under 2016.

10.

Europaparlamentet uppskattar att byrån inte fick några klagomål, stämningar eller rapporterade fall kopplade till anställning eller avskedande av personal under 2016.

11.

Europaparlamentet noterar att byrån, för att klara av utmaningarna inom luftfartsindustrin, beslutade att tillämpa ett system med dubbla karriärer i syfte att bibehålla och höja den kompetens som krävs i den europeiska strategin för luftfartssäkerhet. Parlamentet ser fram emot genomförandet av detta nya karriärsystem under de kommande åren tills det är fullt utvecklat. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av detta nya karriärsystem.

12.

Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att ett nytt initiativ har inletts som syftar till att rekrytera unga talanger direkt från universitet (Junior Qualification Programme). Parlamentet konstaterar att syftet med detta pilotprojekt är att inhämta expertis från nyutexaminerade personer med hög akademisk utbildning i syfte att säkra tillströmningen av begåvningar till jobb inom byråns tekniska områden.

13.

Europaparlamentet välkomnar att byrån stegvis har ändrat sin rekryteringsstrategi från en reaktiv (kartläggande av behov så att man fyller luckor och automatiskt ersätter anställda som lämnar byrån) till en proaktiv strategi (framtidsplanering, prioritering och omplacering, samt en anpassning av resursbehoven till de övergripande strategiska målen).

14.

Europaparlamentet beklagar den sneda könsfördelningen i byråns styrelse (78 % män och 22 % kvinnor). Parlamentet erfar från byrån att representanterna utses direkt och självständigt av medlemsstaterna och industrin, och att byrån själv därför inte har någon kontroll över förfarandet. Parlamentet noterar med oro att det bland samtliga tjänster som hade tillsatts den 31 december 2016 rådde en ojämn könsfördelning, eftersom fördelningen var 34 % kvinnor och 66 % män. Parlamentet beklagar dessutom att alla fem ledande befattningar innehas av personer av samma kön. Parlamentet uppmanar byrån att åtgärda och avhjälpa denna obalans på alla nivåer så fort som möjligt.

Upphandling

15.

Europaparlamentet konstaterar att byrån 2016 hanterade drygt 40 upphandlingsförfaranden för ett värde på över 60 000 EUR. Parlamentet noterar dessutom att ca 400 specifika kontrakt som grundar sig på ramavtal och 150 kontrakt till lågt värde ingicks.

16.

Europaparlamentet välkomnar de korrigerande åtgärder som har vidtagits för att förbättra den övergripande planeringen för upphandlingar i byrån, såsom undertecknandet av servicenivåavtal med operativa avdelningar, utbildning av kontraktsansvariga och ökad medvetenhet för att minska förseningar och oplanerade förfaranden.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

17.

Europaparlamentet uppmärksammar att byrån antog en strategi för bedrägeribekämpning i november 2014 för att förbättra det effektiva förebyggandet och upptäckandet av bedrägerier, och för att utveckla förfaranden för bedrägeribekämpning. Parlamentet noterar att i slutet av 2016 hade alla planerade åtgärder, särskilt hållandet av en kurs för minst 80 % av personalen, slutförts.

18.

Europaparlamentet konstaterar att byrån har upprättat och genomfört interna bestämmelser om visselblåsning.

19.

Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna sina uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och råd.

20.

Europaparlamentet konstaterar att byrån har utarbetat en särskild uppförandekod för externa experter som stöder byråns arbete, inbegripet en strategi för intressekonflikter och en förklaring om att uppförandekoden har iakttagits.

21.

Europaparlamentet erfar från byrån att den för närvarande håller på att se över sin personalstrategi för opartiskhet och oberoende – förebyggande och minskning av intressekonflikter (Policy on impartiality and independence: prevention and mitigation of Conflict of Interest), i syfte att ytterligare förbättra den interna processen för att fylla i, se över och uppdatera intresseförklaringar. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka framsteg som har gjorts.

22.

Europaparlamentet välkomnar att byrån på sin webbplats har offentliggjort förklaringarna om att det inte föreligger några intressekonflikter och meritförteckningar från styrelseledamöterna och därmed beaktat anmärkningar från parlamentet.

Huvudresultat

23.

Europaparlamentet välkomnar byråns tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

Genomförandet av handlingsplanen för Germanwings: byrån föreslog åtgärder på områdena för flyginsatser och hälsovård för flygpersonal, samt ett arbetsdokument om frågan om avvägning mellan patienters rätt till konfidentialitet och säkerhet för allmänheten.

Utfärdandet av fler än 3 000 certifikat, däribland 18 nya typcertifikat.

Utvecklingen av ett varningssystem för konfliktzoner som svar på ett nytt verksamhetsområde, i nära samarbete med kommissionen (GD Transport och rörlighet och GD Migration och inrikes frågor).

Internrevision

24.

Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision utförde två revisioner under 2016, i vilka man bedömde utformningen av förvaltnings- och internkontrollsystemen i den regelutfärdande verksamheten och verksamheten inom ramen för den europeiska flygsäkerhetsplanen, samt ändamålsenligheten och effektiviteten i genomförandet av dessa system. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionen av den regelutfärdande verksamheten inte resulterade i några kritiska eller mycket viktiga iakttagelser från internrevisionstjänsten.

25.

Europaparlamentet konstaterar att byråns internrevisionsfunktion (nedan kallad IAC) utförde tre bestyrkandeuppdrag inom byrån under 2016, inbegripet avseende socialkommitténs räkenskaper, flygledningstjänster/flygtrafiktjänster (ATM/ANS) & flygplatser samt handläggning av tjänsteresor. Parlamentet påpekar att de viktigaste rekommendationerna från IAC:s revisionsarbete under 2016 skulle genomföras under 2017. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dem.

Internkontroll

26.

Europaparlamentet noterar att byråns standarder för internkontroll innehåller såväl kommissionens 16 interna kontrollstandarder som de internationella kvalitetsstandarderna (ISO 9001), vilket resulterar i 24 förvaltningsstandarder för Easa. Parlamentet noterar att dessa standarder reviderades och antogs av styrelsen 2016 för att anpassa dem till den senaste versionen av ISO 9001: 2015-standarderna.

27.

Europaparlamentet noterar att byrån 2016 gjorde en årlig bedömning av ”Easas förvaltningsstandarder”, som omfattade både standarderna för internkontroll och den internationella standardiseringsorganisationens standarder. Parlamentet konstaterar att bedömningen visade att byråns förvaltningssystem uppfyller förvaltningsstandarderna tack vare det solida övervakningssystem som har inrättats på både förvaltningsnivå och processnivå. Parlamentet konstaterar att man vid bedömningen upptäckte att driftskontinuiteten skulle kunna förbättras. Parlamentet erfar från byrån att kontinuitetshanteringsprojektet nu är inne på sitt andra utvecklingsår, att alla konsekvensbedömningar har gjorts och att de flesta kontinuitetsplaner redan är fastlagda för de fastställda kritiska processerna.

28.

Europaparlamentet välkomnar byråns europeiska flygsäkerhetsplan för 2018–2022, som ska tillhandahålla en transparent ram för flygsäkerhet och fastställa stora risker och åtgärder som ska vidtas. Dessutom uppmanar parlamentet medlemsstaterna att utarbeta och införa program för ökad säkerhet och utbyta bästa praxis.

29.

Europaparlamentet noterar att 18 efterhandskontroller genomfördes under 2016 på områdena årliga ersättningar i efterhand för skolbidrag, ersättningar av kostnader för tjänsteresor för externa experter, avslutade upphandlingsförfaranden och ersättningar av kostnader för tjänsteresor. Parlamentet gläder sig över att alla granskade transaktioner generellt var lagliga och korrekta.

Övriga kommentarer

30.

Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån genomförde sin flytt till nya, specialanpassade lokaler under 2016 utan några störningar i verksamheten.

31.

Europaparlamentet erfar från revisionsrättens rapport att byrån under perioden 2014-2016 använde 9 400 000 EUR (jämfört med 4 400 000 EUR 2016) från sitt ackumulerade överskott till att finansiera renoverings- och flyttkostnaderna på 12 400 000 EUR för byråns flytt till en ny byggnad. Parlamentet noterar att kommissionen också bidrog till detta med 3 000 000 EUR från EU:s budget. Parlamentet konstaterar dessutom att denna delade finansiering mellan industrin och EU överensstämde med de metoder för fördelning av standardkostnader som byrån tillämpar och resulterade i att dessa arbeten till stor del finansierades med avgifter från industrin.

32.

Europaparlamentet erfar från byrån att den avser att ändra både sin budgetförordning och sin avgiftsförordning för att bättre formalisera hanteringen av ett ackumulerat överskott. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om denna översyn.

33.

Europaparlamentet betonar att vad gäller byråns säte så har överenskommelsen om ett huvudkontor mellan byrån och värdlandet slutförts och trädde i kraft den 17 augusti 2017.

34.

Europaparlamentet framhåller att enligt revisionsrättens rapport finansierades byråns budget för 2016 till 70 % med avgifter från luftfartsindustrin och till 30 % med medel från EU. Parlamentet betonar att det är troligt att byråns inkomster i framtiden kommer att minska till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna EU och att detta kan få stora konsekvenser för byråns affärsplan. Parlamentet ser positivt på inrättandet av en arbetsgrupp som ska undersöka denna fråga, och som redan har gjort en första analys av brexits potentiella risker och effekter. Parlamentet uppmanar byrån att föra ett nära samarbete med andra EU-institutioner, särskilt med kommissionen, i fråga om brexitförhandlingarna i syfte att vara tillräckligt förberedd för att kunna minimera eventuella negativa operativa och finansiella konsekvenser. Parlamentet föreslår att byrån vid lämplig tidpunkt ska presentera arbetsgruppens resultat för Europaparlamentet.

35.

Europaparlamentet påpekar att översynen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (2) förutser en utvidgning av byråns ansvarsområde, och att den roll som ny teknik, såsom fjärrstyrda luftfartygssystem, spelar därför måste beaktas fullt ut när nya befogenheter tilldelas. Parlamentet understryker att tillräckliga medel måste avsättas till byrån, så att den kan klara av sitt utvidgade ansvarsområde och så att det finns tillräckligt med kvalificerad personal för att utföra de nya uppgifterna.

36.

Europaparlamentet hoppas att ikraftträdandet av EU-lagstiftningen om drönare kommer att påskyndas. Parlamentet påminner om byråns betydelsefulla roll när det gäller att säkerställa maximal luftfartssäkerhet i hela Europa. Parlamentet betonar att byrån mot bakgrund av de snabbt växande civila luftfartstjänsterna, bland annat den ökande användningen av drönare, måste förses med de ekonomiska och materiella medel och personalresurser som behövs för att byrån, utan att sätta sitt oberoende och sin opartiskhet på spel, framgångsrikt ska kunna utföra sina uppgifter avseende tillsyn och genomförande på säkerhets- och miljöskyddsområdena.

37.

Europaparlamentet välkomnar den politiska överenskommelsen om en översyn av de gemensamma bestämmelserna på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (3), vilket Europaparlamentet, rådet och kommissionen kom överens om i november 2017. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla tillräckliga resurser för de nya och utökade befogenheterna när det gäller bland annat risker för civil luftfart i konfliktområden, miljörelaterade frågor och certifiering och registrering av obemannade luftfartyg.

38.

Europaparlamentet välkomnar byråns aktiva roll i meddelandet om ansökningsomgång inom ramen för Horisont 2020-programmet. Parlamentet uppmanar med kraft byrån att fortsätta att vara aktiv inom forskning och utveckling.

39.

När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 18 april 2018 (4) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1)  EUT C 333, 9.9.2016, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1).

(3)  Se COM(2015) 613: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008.

(4)  Antagna texter, P8_TA(2018)0133 (se sidan 393 i detta nummer av EUT).


Top