EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AP0359

P8_TA(2018)0359 Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (kodifiering) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD)) P8_TC1-COD(2018)0066 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (kodifiering)

OJ C 11, 13.1.2020, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 11/55


P8_TA(2018)0359

Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav ***I

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (kodifiering) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

(2020/C 011/13)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0139),

med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0116/2018),

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter (1),

med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0290/2018), och av följande skäl:

A.

Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.

Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)  EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


P8_TC1-COD(2018)0066

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (kodifiering)

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1806.)


Top