EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0026

Europeiska centralbankens yttrande av den 11 maj 2018 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och tillhörande rättsakter, samt ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (CON/2018/26)

OJ C 251, 18.7.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 251/2


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 11 maj 2018

om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och tillhörande rättsakter, samt ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)

(CON/2018/26)

(2018/C 251/03)

Inledning och rättslig grund

Den 23 november 2017 och den 4 december 2017 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd respektive Europaparlamentet om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (1) (nedan kallat förslaget till förordning).

Den 20 november 2017 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd respektive Europaparlamentet om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (2) (nedan kallat direktivförslaget).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eftersom förslaget till förordning och direktivförslaget innehåller bestämmelser som berör Europeiska centralbankssystemets (ECBS) grundläggande uppgifter att utforma och genomföra penningpolitiken samt att främja välfungerande betalningssystem i enlighet med artikel 127.2 första och fjärde strecksatserna i fördraget, och de särskilda uppgifter som ECB tilldelats i samband med tillsynen över kreditinstitut i enlighet med artikel 127.6 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Förslaget till förordning och direktivförslaget är en del av ett omfattande paket av förslag för att stärka det europeiska systemet för finansiell tillsyn och som består av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna och Europeiska systemrisknämnden (3). Eftersom paketet avser olika uppgifter som utförs av ESCB och ECB, kommer ECB att anta tre separata yttranden. Detta yttrande måste därför läsas tillsammans med yttrandet CON/2018/12 av den 2 mars 2018 över ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (4), och yttrandet CON/2018/19 av den 11 april 2018 över ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och tillhörande rättsakter (5).

Allmänna kommentarer

ECB kommer att begränsa sina kommentarer avseende kommissionens förslag till de delar som är relevanta för att utforma och genomföra penningpolitiken enligt artikel 127.2 första strecksatsen i fördraget, att främja välfungerande betalningssystem i enlighet med artikel 127.2 fjärde strecksatsen i fördraget, och för de särskilda uppgifter som ECB tilldelats i samband med tillsynen över kreditinstitut som avses i artikel 127.6 i fördraget.

ECB vill påminna om att en säker och effektiv finansmarknadsinfrastruktur, särskilt clearingsystem för finansiella instrument, är en förutsättning för att utföra de grundläggande ECBS-uppgifterna enligt artikel 127.2 i fördraget, och för att ECBS ska kunna uppnå sitt huvudmål om att upprätthålla prisstabilitet enligt artikel 127.1 i fördraget (6).

Man bör även beakta ECB:s roll som tillsynsmyndighet för kreditinstitut enligt artikel 127.6 i EUF-fördraget jämförd med förordning (EU) nr 1024/2013 (7). I detta sammanhang bör man dra sig till minnes att ECB starkt välkomnade det faktum att EMIR II förslaget ger ECB två separata röster i tillsynskollegierna, dels i dess funktion som den utgivande centralbanken och dels som tillsynsmyndighet över kreditinstitut som är viktiga clearingmedlemmar hos centrala motparter (8).

ECB stöder i princip målet med förslaget till förordning, nämligen att bidra till att vidareutveckla och fördjupa kapitalmarknadsunionen (9). För att uppnå det långsiktiga målet om fördjupade och integrerade kapitalmarknader i EU, anser ECB att en gemensam tillsyn bör eftersträvas, åtminstone inom specifika marknadssegment. Detta är särskilt viktigt för paneuropeiska enheter och aktiviteter för att säkerställa ett konsekvent och likvärdigt verkställande inom EU, för att på så sätt undvika regelarbitrage (10). Såsom föreslås av kommissionen, kan gemensam tillsyn även vara nödvändig avseende leverantörer av rapportering av datatjänster samt även avseende administratörer av kritiska referensvärden i en fullt utvecklad kapitalmarknadsunion (11).

Specifika kommentarer

1.   Den utgivande centralbankens roll i frågor som rör centrala motparter

1.1

ECB stöder förslaget att se över Esmas ledningsstruktur. ECB anser också att det är ytterst viktigt att en representant för ECB, inom ramen för det penningpolitiska mandatet, inkluderas som permanent medlem i tillsynsstyrelsen utan rösträtt. Detta skulle säkerställa ett effektivt samarbete, samordning och informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna och ECB som den utgivande centralbanken för euron, något som är av avgörande betydelse mot bakgrund av de föreslagna ändringarna avseende den utgivande centralbankens roll som framgår av EMIR II-förslaget (12). ECB välkomnar de föreslagna ändringarna som framgår av EMIR II-förslaget som förtydligar de uppgifter som tilldelas exekutivorganet för frågor som rör centrala motparter, i vilket den berörda utgivande centralbanken är en permanent medlem utan rösträtt (13).

1.2

Dessa förändringar är nödvändiga för att tydligt skilja den exklusiva beslutanderätten som exekutivorganet har avseende frågor som rör centrala motparter från de befogenheter som Esmas exekutivstyrelse har i andra frågor än de som rör centrala motparter. Eftersom ECB, i egenskap av utgivande centralbank, är representerad i exekutivorganet för frågor som rör centrala motparter anser ECB att detta förtydligande kommer att göra det möjligt för ECBS-medlemmarna att på ett meningsfullt och effektivt sätt delta i beslutsfattande och informationsutbyte i frågor som har direkt betydelse för att utföra de grundläggande ECBS-uppgifterna enligt fördraget och uppnå dess huvudmål om att upprätthålla prisstabilitet (14).

Utfärdat i Frankfurt am Main den 11 maj 2018.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 537 final.

(3)  COM(2017) 542 final.

(4)  Europeiska centralbankens yttrande CON/2018/12 av den 2 mars 2018 om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd, ännu ej offentliggjort i EUT (EUT C 120, 6.4.2018, s. 2). Alla ECB-yttranden finns på ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu.

(5)  Europeiska centralbankens yttrande CON/2018/19 av den 11 april 2018 om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och tillhörande rättsakter, ännu ej offentliggjort i EUT.

(6)  Se punkt 4 i Europeiska centralbankens yttrande CON/2017/39 av den 4 oktober 2017 om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland (EUT C 385, 15.11.2017, s. 3).

(7)  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

(8)  Se punkt 1.1 i yttrande CON/2017/39.

(9)  Se sidorna 1 och 18 i Eurosystemets bidrag till kommissionens grönbok ”Att bygga en kapitalmarknadsunion”, februari 2015, (nedan kallat Eurosystemets bidrag till grönboken om kapitalmarknadsunionen), finns på ECB:s webbplats.

(10)  Se sidan 18 i Eurosystemets bidrag till grönboken om kapitalmarknadsunionen.

(11)  Se sidan 18 i Eurosystemets bidrag till grönboken om kapitalmarknadsunionen.

(12)  Se punkt 7 i yttrande CON/2017/39. Se även förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (COM(2017) 208 final).

(13)  Se ändring av förslaget till förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland (kommissionens EMIR II-förslag), COM(2017) 539 final, finns på kommissionens webbplats www.ec.europa.eu.

(14)  Se punkt 2.1 i yttrande CON/2017/39.


Top