EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0001

Europeiska centralbankens yttrande av den 2 januari 2018 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (CON/2018/1)

OJ C 77, 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 77/2


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 2 januari 2018

om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Inledning och rättslig grund

Den 24 mars 2017 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (1) (nedan kallat förslaget till förordning).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eftersom förslaget till förordning berör insamlandet av betalningsbalansstatistik, som är en uppgift för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) i linje med artikel 5 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) och artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 2533/98 (2), relevant för ECBS grundläggande uppgifter att utforma och genomföra penningpolitiken, genomföra valutatransaktioner samt inneha och förvalta medlemsstaternas officiella valutareserver i enlighet med artikel 127.2 första, andra och tredje strecksatserna i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Allmänna kommentarer

1.1

ECB välkomnar kommissionens målsättning att ytterligare öka konsistensen, kvaliteten och harmoniseringen på den europeiska företagsstatistiken, särskilt genom att tillhandahålla ändamålsenlig statistik som bidrar till att utforma och övervaka den EU-politik som påverkar företagen samtidigt som rapporteringsbördan för företagen begränsas till ett minimum.

1.2

Bestämmelserna i förslaget avseende utestående uppgiftskrav är också mycket välkomna. ECB noterar även med tillfredsställelse de förslagna förbättringarna avseende tillgängligheten av information om tjänstesektorn i samband med ”kortfristig statistik”, särskilt eftersom frekvensen på tillhandahållandet av sådana uppgifter kommer att öka från kvartalsvis till månadsvis. Denna förbättring återspeglar den ökade betydelsen som tjänsteindustrierna har – deras andel av Euroområdets bruttonationalprodukt överstiger nu två tredjedelar. Detta motsvarar även ECB:s behov (3), som framförts under de senaste åren, samt även Ekofinrådets slutsatser (4).

1.3

ECB förslår att Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2016/14 (5) om förbättrad statistik över fastighetssektorn, bör återspeglas i uppgifterna om byggsektorn och deras uppdelning. Man bör särskilt överväga att ta med uppgifterna om påbörjad och färdigställd nybyggnation samt vakansgrader i förslaget till förordning.

1.4

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 2533/98 ska ECB, med hjälp av de nationella centralbankerna, bl.a. samla in statistiska uppgifter om betalningsbalansen och utlandsställningen, antingen från behöriga nationella myndigheter eller direkt från de ekonomiska aktörerna. ECB:s rapporteringskrav avseende statistik framgår av Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2011/23 (6).

1.5

Statistik om betalningsbalansen och utlandsställningen är av avgörande betydelse för att utföra ECBS grundläggande uppgifter enligt fördraget som omfattar att utforma och genomföra unionens penningpolitik, att genomföra valutatransaktioner samt att inneha och förvalta medlemsstaternas officiella valutareserver. Statistiken används även för att bedöma externa sårbarheter och sammankopplingar inom ramen för det finansiella stabilitetsarbetet och används för indikatorerna i europeiska systemrisknämndens (ESRB) ”riskkontrolltavla” i enlighet med ESRB:s uppgifter enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 (7) samt ”resultattavlan” för förfarandet vid makroekonomiska obalanser enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 (8). Statistik om betalningsbalansen och utlandsställningen utgör även en del av Internationella valutafondens (IMF) särskilda standard för utgivning av statistik (Special Data Dissemination Standard) och behövs för ”artikel IV-konsultationer” som genomförs av euroområdet och euroområdets medlemsstater i enlighet med artikel IV i Internationella valutafondens stadgar.

1.6

ECB noterar att vissa av de krav som ska tas med i förslaget till förordning, särskilt kvartalsstatistiken över den internationella handeln med tjänster, för närvarande definieras i tabell 2 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 (9) och att identiska krav definieras i tabell 2 i bilaga II till riktlinje ECB/2011/23. För att uppnå en högkvalitativ europeisk statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen är det viktigt att konsistens upprätthålls mellan sådan statistik som tas fram av Europeiska statistiksystemet (ESS) och ECBS. Det är också av yttersta vikt att statistiken om betalningsbalansen och utlandsställningen fortsätter att vara konsekvent och heltäckande.

1.7

Eftersom dessa krav delvis uppfylls på nationell nivå genom de nationella centralbankernas datainsamlingsinitiativ välkomnar ECB artikel 23 i förslaget till förordning och den roll som ges kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik som inrättats genom rådets beslut 2006/856/EG (10). Rent allmänt är det viktigt med ett nära samarbete mellan ECBS och ESS när man definierar, ändrar eller uppdaterar sådana krav samt andra krav avseende företagsstatistiken (t.ex. behovet att uppgifter om ”globalisering”) som direkt eller indirekt påverkar sammanställningen av statistik om betalningsbalansen och utlandsställningen.

1.8

Genomförandebefogenheter för att exakt definiera uppgiftskraven

Enligt artikel 7 i förslaget till förordning ges kommissionen befogenhet att anta genomförandeakter med avseende på att närmare ange vissa element i de uppgifter som ska överföras. Dessa inkluderar fundamentala metodologiska aspekter, t.ex. definitionen av relevanta statistiska enheter och andra tillämpliga statistiska klassificeringar. I detta sammanhang är det viktigt för både dem som använder och sammanställer statistiken att man säkerställer att ITS-kraven som definieras i förslaget till förordning och de som definieras i förordning (EG) nr 184/2005 är koherenta. ECB vill därför understryka vikten av att de två uppsättningarna med uppgifter bygger på samma metoder och är koherenta.

1.9

ECB vill avslutningsvis understryka vikten av att ECB, i enlighet med artiklarna 127.4 första strecksatsen och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i god tid bör höras om alla delegerade akter eller genomförandeakter som faller inom ECB:s behörighetsområde (11).

2.   Tekniska kommentarer samt förslag

I de fall där ECB rekommenderar att förslaget till förordning ska ändras anges de specifika förslagen i ett separat tekniskt arbetsdokument som åtföljs av en förklaring. Det tekniska arbetsdokumentet finns på engelska på ECB:s webbplats.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 2 januari 2018.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  COM (2017) 114 final. Åtgärderna i föreslaget till förordning ska ersätta de åtgärder som framgår av de tio rättsakter som ska upphävas, vilka framgår av skäl 36 i förslaget till förordning.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EGT L 318, 27.11.1998, s. 8).

(3)  Review OF the requirements in the field OF General Economic Statistics, Europeiska centralbanken, 2004, finns på ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu

(4)  Ekofinrådets slutsatser om EU-statistik, 2972:a mötet i Europeiska unionens råd (ekonomiska och finansiella frågor) i Bryssel den 10 november 2009, finns på www.consilium.europa.eu

(5)  Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2016/14 av den 31 oktober 2016 om förbättrad statistik över fastighetssektorn (EUT C 31, 31.1.2017, s. 1).

(6)  Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2011/23 av den 9 december 2011 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik (EUT L 65, 3.3.2012, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (EUT L 331, 15.12.2010, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser (EUT L 306, 23.11.2011, s. 25).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (EUT L 35, 8.2.2005, s. 23).

(10)  Rådets beslut 2006/856/EG av den 13 november 2006 om upprättandet av en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (EUT L 332, 30.11.2006, s. 21).

(11)  Se punkt 4 i ECB:s yttrande CON/2012/5 (EUT C 105, 11.4.2012, s. 1), punkt 8 i ECB:s yttrande CON/2011/44 (EUT C 203, 9.7.2011, s. 3) och punkt 4 i ECB:s yttrande CON/2011/42 (EUT C 159, 28.5.2011, s. 10).


Top